Genhusningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genhusningsvejledning"

Transkript

1 Genhusningsvejledning Boligselskabet BSB Svendborg Afd Toftemarken, Klintemarken og Frilandsvej Afd Jægermarken Renovering. Udarbejdet marts måned 2016 Revision Dato Emne/pkt. A Pkt. 3 Prioritering, flytning fra moderniseret bolig Pkt. 11 Fraflytning, flyttegodtgørelse 6 mdr. før Pkt. 15 Varme, ændret afregning i midlertidig bolig Pkt. 17 Midlertidig genhusning, 4 afsnit er tilgået B Pkt. 17 Vedrørende indskud i kontraktbolig 1

2 Det er besluttet, at renoveringsarbejderne i afdelingen er så omfattende, at der skal ske genhusning af alle. Genhusningen gennemføres som angivet i denne vejledning. Bemærk vejledningens dato, og revisionsdato. Da der altid dukker ting op i forbindelse med gennemførelsen af en renovering/genhusning, der ikke er beskrevet, vil denne vejledning blive tilrettet undervejs i renoveringsforløbet. Dato for seneste revision fremgår af revisionsdatoen på forsiden. Boligselskabet BSB Svendborg har indgået aftale med Domea.dk om at stå for genhusningsopgaven i forbindelse med renoveringen. Genhusningen baseres på størst mulig frivillighed hos beboerne og på at give dem de bedst mulige betingelser for at få netop den løsning, der er bedst for dem, indenfor rammerne af lovgivningen og beslutninger truffet af organisationsbestyrelsen. Indhold 1. Lovhjemmel til genhusning Genhusningskoordinator Prioritering af genhusningsboliger Genhusning i hele boligselskabet Genhusning udenfor boligselskabet Oprykningsventeliste, ventelistegebyr Regler for flytning, og betaling af udgifter Installationsretten og godtgørelse Råderetten og godtgørelse Niveau for renoverede boliger ved ny lejer Fraflytning, efter meddelt stop for udlejning på alm. lejekontrakter Fraflytning fra boliger, hvor beboerne skal genhuses Tilbageflytning til kontraktboligen Boligydelse længst levende i stor bolig Økonomi - følgeudgifter ved flytning Permanent genhusning Midlertidig genhusning

3 1. Lovhjemmel til genhusning Jf. Lov om almene boliger 85 kan udlejer opsige lejeaftalen, når udlejeren dokumenterer, at ejendommen skal nedrives, eller at ombygningen medfører, at det lejede må fraflyttes. Opsiges en lejer efter 85, skal udlejeren tilbyde lejeren en erstatningsbolig. Udlejer og lejer kan aftale om erstatningsboligen skal være permanent eller midlertidig. I tilfælde af uenighed er det udlejer, der træffer beslutning. Hvis renoveringen indebærer, at kontraktboligen bliver ubeboelig i en periode på mere end 12 måneder, har man krav på permanet genhusning. Dette forventes ikke at blive tilfældet for nogen boliger ved denne renovering. Hvis der opstår problemer, der medfører behov for genhusning ud over 12 måneder, skal dette aftales med beboeren. Ved permanent genhusning: Boligselskabet BSB Svendborg skal tilbyde beboerne genhusning i en anden bolig i kommunen. Boligen skal være af passende størrelse, beliggenhed og kvalitet og med passende udstyr. Boligen har en passende størrelse, når den enten har et værelse mere end antallet af husstandsmedlemmer eller har det samme værelsesantal som husstandens tidligere bolig. Uanset begrundelsen har man ret til én gang at afvise en tilbudt genhusningsbolig og få tilbudt en anden bolig i stedet. Boligselskabet BSB Svendborg skal samtidig tilbyde at dække lejerens rimelige og dokumenterede flytteudgifter i forbindelse med flytningen til en anden bolig. Fremleje: Der stilles kun én genhusningsbolig til rådighed for hver bolig, der skal fraflyttes. Hvis en bolig er midlertidig fremlejet, er det kun den, der har den permanente kontrakt på boligen, der tilbydes genhusning og der skal ansøges hos boligselskabet på ny, hvis man ønsker fremlejeforholdet fornyet. Evt. lejer af et enkelt værelse i en udlejers bolig skal selv finde en erstatning for dette. Ungdomsboliger/klubværelser: Lejer af en ungdomsbolig eller et klubværelse har ret til permanent genhusning. Varsler: Jf. Lov om leje af almene boliger, kapitel 7, 33 stk. 2, skal der udsendes 1. varsling om iværksættelse af arbejder til ulempe for lejeren senest 3 måneder før arbejdet iværksættes. Indsigelser og klager: Uanset begrundelsen har man ret til én gang at afvise en tilbudt genhusningsbolig og få tilbudt en anden i stedet for. Herudover kan man altid klage til boligselskabet, hvis man ikke mener, den tilbudte genhusningsbolig opfylder lovens og dine krav om en passende erstatningsbolig. Hvis man er utilfreds med den behandling, man har fået under genhusningen, kan man rette henvendelse til boligselskabet. Man skal kontakte Servicecentret, Mølmarksvej 155. Kan boligselskabet ikke imødekomme klagen, kan denne indbringes for beboerklagenævnet, der tager stilling til, om boligen opfylder lovens krav. Klagen sendes til borgmesterkontoret i Svendborg kommune med Att.: Beboerklagenævnet. 2. Genhusningskoordinator. Der tilknyttes en genhusningskoordinator til renoveringen. Genhusningskoordinatoren koordinerer samarbejdsflader og arbejdsopgaver mellem Boligselskabet, afdelingen og beboerne. Genhusningskoordinatoren afholder informationsmøder for de berørte beboere, gennemfører genhusningssamtaler med beboere, koordinerer udvælgelsen af boliger til genhusning, bistår de enkelte beboere i forbindelse med besøg i genhusningsboligerne, koordinerer deres flytning osv. 3

4 3. Prioritering af genhusningsboliger Ved anvisning af genhusningsboliger prioriteres som udgangspunkt permanente genhusninger først, således at disse husstande i så vid udstrækning som muligt får den rigtige genhusningsbolig i den rigtige afdeling. De beboere, der skal midlertidig genhuses, har anden prioritet til genhusningsboliger, men der søges, så vidt det er muligt, at anvise boliger i ønsket afdeling. Permanent genhusning: Opryknings/intern venteliste sættes ud af kraft. Dette gælder for beboere i alle Boligselskabets afdelinger, i forbindelse med permanent genhusning. Følgende prioritering træder i kraft ved permanent genhusning: -beboer, hvis bolig nedlægges pga. sammenlægning gives prioritet 1 -beboer, hvis bolig bliver større gives prioritet 2 -beboer, hvis bolig mister et værelse, gives prioritet 3 -beboer, i moderniseret bolig, der ønsker en anden bolig, gives prioritet 4 Ved samme prioritet tildeles boligen den beboer, der har boet længst tid i bebyggelsen. Midlertidig genhusning: Opryknings/intern venteliste sættes ud af kraft. Dette gælder for beboere i alle Boligselskabets afdelinger i forbindelse med midlertidig genhusning. Ved midlertidig genhusning får man ikke ret til at blive boende i den midlertidige genhusningsbolig i længere tid, end der er aftalt. Ved eksempelvis ønske om at blive boende i en midlertidig genhusningsbolig, i en anden afdeling, vil dette kun kunne ske, hvis man har ret til det i h.t. oprykningsventelisten, -og med anciennitet fra afdelingen, hvor man har kontraktbolig. I de tilfælde, hvor det ikke indenfor tidsfristen for udflytning er muligt at skaffe den rigtige genhusningsbolig i den rigtige afdeling, kan der, hvis der indgås fast aftale om senere indflytning i den rigtige bolig, anvises en overgangsbolig, indtil den rigtige genhusningsbolig kan anvises. Under opholdet i overgangsboligen har husstanden vilkår som øvrige beboere i den pågældende afdeling. 4. Genhusning i hele boligselskabet Organisationsbestyrelsen har besluttet, at beboerne kan blive genhuset i alle afdelinger under Boligselskabet BSB Svendborg. 5. Genhusning udenfor boligselskabet Organisationsbestyrelsen giver byggeudvalgene for hhv. afd og 7504 bemyndigelse til at anmode om hjælp til genhusningsopgaven fra andre almene boligorganisationer i Svendborg Kommune. Denne løsning vil kun blive anvendt, hvis det ikke er muligt at genhuse alle beboere i Boligselskabet BSB Svendborg. 6. Oprykningsventeliste, ventelistegebyr Ventelistegebyr: Afd og 7504 har årligt venteliste gebyr på kr Beboere, der er opnoterede på oprykningslisten, bibeholder denne opnotering ved permanent genhusning i såvel egen afdeling som udenfor afdelingen, hvis beboeren fortsætter med at betale venteliste-gebyr. Ved permanent genhusning i en anden afdeling bevarer beboerne deres boanciennitet fra den afdeling, hvorfra de bliver genhuset, i forhold til at søge anden bolig via oprykningsventelisten. 4

5 Ved midlertidig genhusning, hvor der flyttes tilbage til en anden bolig end kontraktboligen, bevarer beboerne deres boanciennitet på oprykningsventelisten. 7. Regler for flytning, og betaling af udgifter Ved midlertidig genhusning får beboeren betalt 2 flytninger. Ved permanent genhusning får beboeren betalt 1 flytning. Hvis den midlertidige genhusningsbolig er væsentlig mindre end kontraktboligen, og der ikke er plads til alt indbo betaler boligselskabet for opmagasinering. Opmagasineringen håndteres af flyttefirma. Der vil ikke være adgang til de opmagasinerede ting i genhusningsperioden. Afsnit om delvis opmagasinering i fraflyttet bolig er udgået. Flytningen omfatter generelt også tømning af kælderrum pga. rør og ledningsarbejder. Dette gør sig især gældende for de opgange, der skal have elevator. Genhusningskoordinatoren aftaler endelig om dette med de enkelte beboere. Beboere i afd skal ved midlertidig genhusning i afd flytte køleskabet med til den midlertidige genhusningsbolig. Flytte selv: Man har også mulighed at flytte sine ting selv. Når man flytter selv, vil man modtage en vis kompensation for sin ulejlighed. Man kan fortsat låne flyttekasser m.v., og ofte er der også en trækvogn til hjælp ved henvendelse til genhusningskoordinatoren. Flytter du selv, aftales dette på forhånd med genhusningskonsulenten. Man vil modtage følgende beløb, hvis man flytter selv: 1-vær. bolig: kr. 2-vær. bolig: kr. 3-vær. bolig: kr. 4-vær. bolig: kr. 5-vær. bolig: kr. Ved indgåelse af aftalen accepterer beboeren selv at undersøge, om betalingerne kan have indflydelse på den skattepligtige indkomst og/eller ydelser fra sociale myndigheder m.v. Hjælp til flytningen: Det forventes, at beboerne selv pakker deres ting ned i flyttekasser, så de er klar til afhentning af flyttefirma. Flyttekasser, indpakningspapir til service samt bobleplast til billeder og elektroniske skærme kan afhentes hos genhusningskoordinatoren. Inventar der skal skilles ad før flytning, skal skilles ad af beboerne. Gardiner og lamper nedtages af beboerne. Gulvtæpper demonteres af beboerne. Paraboler demonteres af beboerne. Hvis beboer, eller de pårørende ikke har mulighed for at pakke, nedtage gardiner/lamper og fjerne gulvtæpper, kan der efter aftale med genhusningskoordinatoren tilbydes hjælp til dette. Hjælp til handicappede og andre med særlige behov: I ganske særlige tilfælde kan der være individuelle forhold som f. eks. handicapforanstaltninger eller ældreomsorg, der kræver en særlig indsats. I disse tilfælde skal man aftale dette med genhusningskonsulenten, der vil sørge for at få flyttet hjælpemidler, etablering af nødkald m.v. evt. i samarbejde med kommunal fysioterapeut, kommunal visitator og/eller nærmeste pårørende. Forsikringsforhold: Hvis man vil være sikker på at have forsikringsdækning for indbo i forbindelse med flytning og opmagasinering, skal man have en indboforsikring på kontraktboligen (flyttefirmaets forsikring dækker generelt ikke indbo man selv nedpakker). Man skal meddele sin forsikring når man flytter, er midlertidig genhuset, og hvor man har ting til opmagasinering. 5

6 Hvis der sker en skade i forbindelse med flytningen, der skyldes nedpakningen, og man har selvrisiko på sin forsikring, betaler byggesagen beboerens udgift til selvrisiko. Rengøring: Når en lejlighed fraflyttes, skal denne være rengjort. Alle gulve skal være støvsuget og vasket, og alle køkkenskabe og skuffer skal være rengjort, så der ikke kan leve skadedyr i boligen. Køle- og fryseskabe, der skal flyttes eller til opmagasinering, skal være afrimede og rengjort, og de må ikke lukkes helt til. Ovenstående gælder også, hvis det er en bolig, der skal total-ombygges, men i en periode skal bruges til genhusningsbolig. Hvis boligen umiddelbart efter fraflytning skal total-ombygges, er rydning for alle løsdele, fjernelse af madrester og emballage og udfejning tilstrækkelig. Dette aftales med genhusningskoordinatoren. Hvis boligen ikke er tømt eller er rengjort, vil det være at sammenligne med misligholdelse af boligen, og der vil kunne blive opkrævet et beløb for oprydning eller rengøring enten over huslejen eller på flytteopgørelsen. 8. Installationsretten og godtgørelse De beboere, der efter boligorganisationens anvisning har monteret tekniske installationer til opvaskemaskine og vaskemaskine i nuværende kontraktbolig, får det etableret uden omkostninger i den nye permanente genhusningsbolig. Der bliver ikke udbetalt kompensation, for udførte installationer for opvaske og vaskemaskine. 9. Råderetten og godtgørelse Ved permanent genhusning, midlertidig genhusning og fraflytning, kompenseres beboeren efter samme vilkår som ved ordinær fraflytning. Forbedring/ændringer der ikke udført via råderetten, vil der ikke blive udbetalt godtgørelse for. 10. Niveau for renoverede boliger ved ny lejer I de renoverede boliger, der skal udlejes til ny lejer, kan genhusningskoordinatoren efter vurdering igangsætte upshining af overflader og træværk og lakering af gulve, således boligen efter renovering udlejes med overflader i bedste kategori ved nyindflytning. 11. Fraflytning, efter meddelt stop for udlejning på alm. lejekontrakter Kontraktboliger, der fraflyttes efter meddelt stop for udlejning på alm. lejekontrakter, genudlejes i så vid udstrækning som muligt på tidsbestemte kontrakter uden genhusningsforpligtelse for Boligselskabet. Beboere, der af egen vilje fraflytter deres bolig efter meddelt stop for udlejning på almindelige kontrakter, kan få udbetalt flyttegodtgørelse op til 6 mdr. før fraflytning skal være sket i henhold til genhusningstidsplanen. Fraflytningen sker ved opsigelse på almindelige vilkår i lejekontrakten. Opsigelse skal ske senest 1. måned før fraflytning. Beboeren frigøres på fraflytningsdagen, da boligen ikke forsøges genudlejet på almindelige vilkår, men søges lejet ud på en tidsbestemt kontrakt. Der udføres normalt fraflytningssyn. Der er vedligeholdelsesordning A i afdelingen, omfattende følgende forhold: Der udføres normalistandsættelse af de arealer i boligen der ikke er omfattet af renoveringen 6

7 Der skal betales for eventuelle skader i hele boligen, der er opstået ved forkert brug, eller misligholdelse af bygningsdele, da boligen skal forventes brugt til midlertidig genhusning, før renoveringen igangsættes. 12. Fraflytning fra boliger, hvor beboerne skal genhuses Beboere, der af egen vilje fraflytter deres kontraktbolig efter modtagelse af genhusningstilbud/opsigelse (1. varsel), får udbetalt flyttegodtgørelse svarende til det beløb, som de øvrige beboere bliver tilbudt i forbindelse med deres genhusning (1 flytning indenfor kommunegrænsen). Enhver udgift skal på forhånd være godkendt af genhusningskoordinatoren. Fraflytningen sker ved opsigelse på almindelige vilkår i lejekontrakten. Opsigelse skal ske senest 1. måned før fraflytning. Beboeren frigøres på fraflytningsdagen, da boligen ikke forsøges genudlejet på almindelige vilkår, men søges lejet ud på en tidsbestemt kontrakt. Der udføres normalt fraflytningssyn. Der er vedligeholdelsesordning A i afdelingen, omfattende følgende forhold: Der udføres normalistandsættelse af de arealer i boligen, der ikke er omfattet af renoveringen Der skal betales for eventuelle skader i hele boligen, der er opstået ved forkert brug eller misligholdelse af bygningsdele, da boligen skal forventes brugt til midlertidig genhusning før renoveringen igangsættes. 13. Tilbageflytning til kontraktboligen Tilbageflytning sker ud fra princippet om, at alle har ret til at vende tilbage til kontraktboligen. I forbindelse med sammenlægning af boliger, hvor beboerne i begge de sammenlagte boliger ønsker at flytte tilbage til den ombyggede bolig, vil boligen tilfalde beboeren efter anciennitets princip angivet under pkt Boligydelse længst levende i stor bolig Hvis en beboer har fået arealdispensation*, vil beboeren ved permanent genhusning miste denne forhøjede ydelse. Det samme gør sig gældende, hvis beboerens lejemål nedlægges, og beboeren i den forbindelse bliver midlertidigt genhuset i en genhusningsbolig. Hvis kontraktboligen ikke nedlægges, og beboeren ønsker midlertidig genhusning, kan arealdispensationen bevares, såfremt beboeren ikke ændrer folkeregisteradresse under den midlertidige genhusning. *Hvis en beboers ægtefælle/samlever dør eller kommer på plejehjem, og beboeren bliver boende i den fælles bolig og får beregnet boligstøtte ud fra samme areal, som dengang man boede sammen, kaldes dette arealdispensation. 15. Økonomi - følgeudgifter ved flytning Vand (koldt og varmt). Nuværende system: Der sker ikke individuel afregning af vand Vandforbrug indgår i huslejen. Energien til opvarmning af varmt vand tildeles boligerne efter hane andele. Efter renovering: Der kommer bi-vandmålere på både det kolde og varme vand. Vandregnskab skal udføres af forbrugsregnskabsfirma. 7

8 Vandregnskab opstartes ved tilbageflytning i renoveret lejlighed. (medfører 2 typer huslejer i bebyggelsen) Midlertidig genhusning: Den husleje der betales i kontrakt-lejligheden indeholder udgift til vandforbrug. Der betales ikke for vandforbrug i genhusningsboligen. Varme Nuværende system: Afd Varmefordelingsmålere på radiatorer er type elektroniske, der kan aflæses fra gaden. Afd Varmefordelingsmålere på radiatorer er type elektroniske, der ikke kan aflæses fra gaden. Efter renovering: Varmefordelingsmålere på radiatorer og gulvvarme type elektroniske (kan aflæses fra gaden). Ved fraflytning aflæses målere i forbindelse med syn. Ved tilbageflytning i renoveret bolig aflæses målere i forbindelse med syn. Nye radiator- og gulvvarmemålere i renoveret bolig får startaflæsning af forbrugsregnskabsfirma. Ved indflytning i tilgængelig/sammenlagt bolig udføres der startaflæsning af forbrugsregnskabsfirma. Ved midlertidig genhusning: Man betaler altid varme/vand til den bolig, man bor i. Det betyder, at man i genhusningsperioden betaler varme/vand til den midlertidige bolig og evt. efter/tilbagebetaling vedrørende genhusningsperioden opkræves/udbetales i forbindelse med den årlige forbrugsafregning for ejendommen. Byggesagen betaler varme/vand i kontraktboligen i genhusningsperioden. El Elafregning sker direkte mellem beboer og el-leverandør. Ved fraflytning aflæses målere i forbindelse med syn. Ved tilbageflytning aflæses målere i forbindelse med syn. Ved midlertidig genhusning: El forbrug i fraflyttet kontrakt-boligen betales af byggeriet El forbrug i genhusningsboligen betales af genhuset beboer (tilmeldes ved elforsyningen). TV, telefon, internet m.v. Byggesagen betaler for You-See/Sydfyns Intranet stor TV pakke, internet og evt. fastnettelefon i genhusningsboligen (udgift til sprogpakker er ikke indeholdt i genhusningstilbuddet). Beboeren betaler udgifter til TV, internet og telefon i kontraktboligen under genhusningen. Gardiner, belysning og køleskabe Byggesagen sørger for at der er persienner eller gardiner og belysningsarmaturer i entre, køkken og badeværelse i midlertidige genhusningsboliger. Beboere i afd. 7504, der genhuses i afd. 7502, får stillet køle-fryseskab til rådighed i genhusningsboligen. 8

9 Erstatning for indbo I forbindelse med en permanent genhusning, kan der tilbydes hjælp til f.eks. tilskæring af gulvtæpper. I særlige tilfælde kan der ydes erstatning for heldækkende gulvtæppe, hvis dette ikke kan tilpasses og anvendes i genhusningsboligen. Der udbetales et erstatningsbeløb minus fradrag for ælde for dette indbo: 0 3 år: 80 % erstatning 4 5 år: 60 % erstatning 6 7 år: 40 % erstatning 8 9 år: 20 % erstatning 10 -? år: 0 % erstatning Erstatning udbetales kun mod forevisning af original købskvittering. Der udbetales ikke erstatning for gulvbelægning i køkken, entré og bad. Inventar, der er specialtilpasset til kontraktboligen af beboeren, fjernes af beboeren, hvis boligen skal permanent fraflyttes. 16. Permanent genhusning Hvis beboeren på grund af renoveringen ikke kan blive boende i den oprindelige bolig, har man ret til at blive permanent genhuset. Det vil sige, at man ikke kommer tilbage til sin nuværende bolig, men får tilbudt en ny bolig. Permanent genhusning vil være nødvendig i følgende tilfælde: hvis den hidtidige bolig skal lægges sammen med en anden bolig hvis den skal ombygges, så den mht. antal værelser ikke passer i størrelse eller på grund af forøgelse i størrelse, med væsentlig huslejestigning til følge, ikke kan bebos af den nuværende lejer. I pkt. 1 er det beskrevet hvilke krav man efter loven kan stille til genhusningsboligen. Boligselskabet vil dog altid forsøge at finde en tilsvarende bolig i forhold til den nuværende bolig. Man vil forsøge at tilgodese børns tilknytning til institutioner eller skole, nærbutikker, transportbehov og tilgængelighed for alle familiemedlemmer men det kan være svært at tilgodese f. eks. naboskab og andre personlige relationer og anden tilknytning til et nærområde. Varsler: 1. varsel indeholder genhusningstilbud og en opsigelsesblanket og fremsendes i god tid før genhusningen, minimum 3 måneder, således beboeren får den fornødne tid til at vælge sin nye bolig. 2. varsel indeholder de nærmere omstændigheder omkring flyttedato, flytning m.v. Dette varsel fremsendes senest. 1. måned før flytning De beboere, der skal permanent genhuses, og som endnu ikke er blevet planlagt genhuset 3 måneder før byggestart, bliver opsagt. De opsagte beboere har en indsigelsesfrist på 6 uger. Dette for at sikre, at formalia overholdes for beboere, det ikke har været muligt at tilbyde en tilfredsstillende genhusningsbolig indenfor de aftalte frister, og at eventuelle indsigelser kan håndteres, så det ikke sinker byggestart. Der udføres normalt fraflytningssyn. Der er vedligeholdelsesordning A i afdelingen, omfattende følgende forhold: Der udføres normalistandsættelse af de arealer i boligen, der ikke er omfattet af renoveringen 9

10 Der skal betales for eventuelle skader, der er opstået ved forkert brug eller misligholdelse af de bygningsdele, der ikke skal renoveres, da boligen skal forventes brugt til midlertidig genhusning, før renoveringen igangsættes. Ved permanent genhusning i en af boligselskabets afdelinger, overtages den nye bolig normalistandsat. Der vil derfor ikke blive overført boanciennitet fra den tidligere bolig i forhold til reglerne for A-ordning. Beboerne frigøres for huslejeforpligtigelsen i kontraktboligen fra den dato, de overtager den permanente genhusningsbolig. Beboere, der er permanent genhuset, kan ikke fortryde og vælge at få anvist en bolig i den fraflyttede afdeling. De beboere, der bliver genhuset permanent i samme afdeling, får ny kontrakt og skal betale indskud og husleje m.m. i den nye bolig. Beboeren får udbetalt overskydende beløb fra indskud i tidligere bolig med forbehold for misligholdelse, udlæg, manglende husleje og ubetalte forbrugsregninger. Ved flytning til en anden afdeling gælder de samme regler for indskud som ved genhusning i samme afdeling. De beboere, der har lejet en garage/carport/ekstra kælderrum, og som genhuses i samme afdeling, tilbydes, hvis det er muligt, tilsvarende i nærheden af den nye bolig. De går forud for eventuelt opnoterede på en venteliste. 17. Midlertidig genhusning De beboere, hvis boliger kun skal renoveres med nyt badeværelse/køkken, skal midlertidig genhuses. Beboere, hvis bolig ændres mht. antal værelser eller forøges i størrelse, men hvor beboeren alligevel ønsker at flytte tilbage til boligen efter renoveringen, skal også midlertidig genhuses. Beboerne bevarer deres kontrakt på boligen i afdelingen (kontraktboligen) og skal fortsætte med at betale husleje. Indskud m.v. bliver stående i kontraktboligen. Huslejen i den midlertidige bolig betales af boligselskabet. Hvis man selv sørger for genhusning kompenseres man ikke for dette. Der betales, som nævnt ovenfor, husleje i kontraktboligen i genhusningsperioden. Varsler: 1. varsel beskriver, hvorledes den midlertidige genhusning vil blive gennemført, hvornår man skal fraflytte, og hvor lang tid man skal være genhuset. Varslet fremsendes i god tid før genhusningen, minimum 3 måneder. 2. varsel indeholder meddelelse om, hvor man skal genhuses og en aftaleblanket om midlertidig genhusning. De nærmere omstændigheder omkring flyttedato, flytning m.v. er også beskrevet. Dette varsel fremsendes senest. 1. måned før flytning. Hvis man flytter tilbage til sin hidtidige bolig, og den er ændret i størrelse, får man et tillæg til sin kontrakt med angivelse af boligens nye areal. Man skal betale husleje i boligen i henhold til den nye kontrakt. Beboeren får udbetalt overskydende beløb fra tidligere indskud, hvis boligen er formindsket i størrelse. Beboeren skal ikke indbetale manglende indskud, hvis den er blevet større. Bemærk ændringen i størrelse kan have indflydelse på boligstøtten. 10

11 Hvis man genhuses midlertidig, fordi der skal renoveres køkken og badeværelse, vil der blive foretaget syn ved fraflytning af kontraktboligen. Ved synet registreres alle skader i den del af boligen, der ikke skal renoveres. Tilsvarende udføres der syn ved indflytning i genhusningsboligen ved fraflytningen af genhusningsboligen, og ved tilbageflytning til kontraktboligen. Ved midlertidig genhusning bevarer beboeren sin boanciennitet, i forhold til reglerne for A ordningen, ved tilbageflytning til kontraktboligen. Hvis kontaktboligen opsiges under den midlertidige genhusning, vil der ske normalistandsættelse af kontraktboligen, efter det syn der er foretaget ved flytning til genhusningsboligen. Hvis syn ved fraflytning af genhusningsboligen angiver, at den midlertidige beboer har skadet boligen ved forkert brug eller misligholdelse af bygningsdele, vil udgiften til istandsættelse af de registrerede forhold blive pålagt den midlertidige beboer over huslejen eller på flytteopgørelsen. I de boliger, der skal totalt ombygges, men først skal anvendes til midlertidig genhusning, sker der ingen normalistandsættelse, med mindre boligen er så nedslidt, at det kan vurderes nødvendigt, for at genhusning kan gennemføres under rimelig forhold. Som beboer i en midlertidig genhusningsbolig skal man acceptere brugsspor fra tidligere beboere, som eksempelvis mærker fra møbler og søm/skruer-huller i vægge og lofter. Boligerne vil ikke være nymalede men rengjorte. Beboeren skal lave midlertidig adresseændring til genhusningsboligen ved Postvæsenet (bemærk dette kan ske for en periode på 6 måneder). Retten til almindelig boligstøtte i kontraktboligen bolig bevares, selv om man er midlertidig genhuset. Hvis huslejen i den midlertidige genhusningsbolig er højere end i kontraktboligen, bliver dette ikke lagt beboeren til last. Hvis huslejen i den midlertidige genhusningsbolig er lavere end i kontraktboligen, får beboeren differencen udbetalt. 11

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen

Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen . Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen Dagsorden Byggeproces og genhusning Genhusningsmuligheder Genhusningsvilkår Boligerne i Ellebo Spørgsmål . Byggeproces og genhusning Byggeperiode

Læs mere

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken Genhusning Æblehaven og Rønnebærparken Hvis du har spørgsmål, kan du stille det på bosj.dk/reno-æble-rønne. Her vil vi også løbende samle spørgsmål og svar. Indhold Indhold... 2 Hvad betyder genhusning?...

Læs mere

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Telefon 76 22 12 00 Mail: post@boligfa.dk Hjemmeside: www.boligfa.dk 1 Hvor skal

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 5601 BS for handicappede Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 Trine Trampe Genhusningskoordinator Finn Larsen - Udlejningschef Hvem skal genhuses? Alle beboere skal genhuses i byggeperioden januar

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig.

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig. Spørgsmål og svar vedr. genhusning Genhusning generelt Hvad er genhusning? Genhusning, midlertidig eller permanent, sker i forbindelse med store og gennemgribende renoveringer i en boligafdeling. Ved midlertidig

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang - genhusning Kurt Rytter Kundechef KAB Finn Larsen - Udlejningschef KAB Peter Rørbye Driftschef KAB Louise Østvand Genhusningskoordinator KAB

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Maj 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg besked,

Læs mere

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info Ny afdeling 20 Trige Parkvej Genhusning praktiske info Kære beboer I denne folder kan I læse om jeres muligheder og rettigheder i renoveringsfasen. Folderen er tænkt som en hjælp, når du skal udfylde det

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Januar 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

MIDLERTIDIG GENHUSNING

MIDLERTIDIG GENHUSNING Information om MIDLERTIDIG GENHUSNING for beboere i Møllevangen RENOVERING OG GENHUSNING Kære beboer, På et besluttende beboermøde den 19. november 2012 blev det vedtaget at renovere boligerne i Møllevangen.

Læs mere

Notat. Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord. Hvad betyder ombygningen for beboerne i Avedøre Nord

Notat. Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord. Hvad betyder ombygningen for beboerne i Avedøre Nord Notat Til: Forretningsfører Ejendomsleder Byggeprojektleder Kontaktoplysninger Kopi til: Udlejningschef T F Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord Dette notat omhandler,

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning februar 2016 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Vi bliver ofte mødt af beboerne i afdelingen med mange forskellige, og meget relevante, spørgsmål i forbindelse med renoveringssagen

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Du har sikkert en hel del spørgsmål i forbindelse med din genhusning? Her får du nogle af svarene! Inden genhusningen modtager du et spørgeskema fra

Læs mere

PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING

PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING Januar 2017 Kære kommende beboere på Gl. Skolevej Med henvisning til vores afdelingsinformation nr. 05 af den 20. december 2016 følger her lidt praktisk information omkring

Læs mere

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Genhusning Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Genhusning som boligselskabet arrangerer...3 Flyttesyn, indskud og anciennitet...5 Dine rettigheder...6

Læs mere

En genhusning er en stor omvæltning og det er derfor vigtigt, at du føler der bliver taget hånd om dig.

En genhusning er en stor omvæltning og det er derfor vigtigt, at du føler der bliver taget hånd om dig. Genhusningspjece DAB mrk. ASG-2014-10599 1706 AKB/KFC Dato November 2016 1706 Kære Beboere i Sorgenfrivang II Sorgenfrivang II er i gang med en omfattende renovering som betyder, at samtlige beboere skal

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING PRAKTISK INFO OM GENHUSNING Oktober 2014 Kære beboere på Gl. Skolevej Hvor var det dejligt at se, at så mange af jer beboere kunne afse en mandag aften til orienteringsmødet om den kommende og nødvendige

Læs mere

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning Vejledning og guide Renovering/Genhusning Indholdsfortegnelse Introduktion til genhusning Spørgsmål til genhusning Genhusningsboligen Opbevaring, tæpper og målere Husleje, forbrug m.m. Paraboler, husdyr

Læs mere

Information til dig som skal genhuses

Information til dig som skal genhuses Information til dig som skal genhuses Følg renoveringsprocessen på www.civica-civica.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING 3 HVORFOR GENHUSES? 3 HVORNÅR GENHUSES? 3 HVOR BLIVER VI MIDLERTIDIGT

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Genhusningsprocedurer. Betty Nansens Alle

Genhusningsprocedurer. Betty Nansens Alle Genhusningsprocedurer Betty Nansens Alle Hvem er jeg? Trine Trampe 40 år Uddannet Cand.comm. fra RUC med pædagogik som andet fag. Ansat i KAB 1. juli 2012 Genhusning af Birkhøjterrasserne PCB Genhusning

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

GENHUSNING I GÅRDHUSENE

GENHUSNING I GÅRDHUSENE Renoveringen af ALBERTSLUND VEST 3. udgave September 2016 GENHUSNING I GÅRDHUSENE Genhusning Indhold Beboerne i afdeling VA Vest Gårdhuse har på et beboermøde besluttet, at gårdhusene i Albertslund Vest

Læs mere

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk FOLDER OM GENHUSNING Marts 2013 2. Udgave Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING HVORFOR GENHUSES? HVORNÅR GENHUSES? HVOR BLIVER

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

AlmenHæfte. Dine rettigheder ved genhusning

AlmenHæfte. Dine rettigheder ved genhusning AlmenHæfte Dine rettigheder ved genhusning 1 Indhold Genhusning - hvorfor? Permanent genhusning Midlertidig genhusning At blive boende i sin bolig under renovering Forandringer i boligen Flytning Beboere

Læs mere

GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD

GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD GENHUSNINGSFOLDER December 2011 1. udgave, december 2015 GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdeling AB Syd Gårdhuse har på en urafstemning besluttet, at gårdhusene i Albertslund

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 4. udgave, marts 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56 GENHUSNING Af beboerne i Søndergade 42-56 Hvornår genhuses man? Renoveringen indebærer, at ejendommen ikke er beboelig i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses i en anden bolig. Der gives varsel

Læs mere

Opsigelsesskema for AlmenBolig+

Opsigelsesskema for AlmenBolig+ Opsigelsesskema for AlmenBolig+ Boliglejemål nr. - - - (Se i din lejekontrakt eller den sidste huslejeopkrævning du har modtaget) Undertegnede opsiger mit lejemål, på adressen med 3 måneders varsel til

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse Opsigelse Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt og synet

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 Kære beboer i AAB afdeling 50 På de følgende sider har vi samlet spørgsmål og svar omkring genhusning i forbindelse med den

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmødet den 20.08.2013 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

Bogense Boligforening. Lejemåls oversigt:

Bogense Boligforening. Lejemåls oversigt: Bogense Boligforening Lejemåls oversigt: Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kijo@bdk.dk eller bbch@bdk.dk Hjemmeside: www.bogenseboligforening.dk Åbningstid kontor: Mandag 11-13

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 12 40 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-15.00

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven September 2016 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt og synet inden boligforeningens

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Haderslev Boligselskab. Råderetskatalog. om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd.

Haderslev Boligselskab. Råderetskatalog. om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd. Haderslev Boligselskab Råderetskatalog om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd. 1627 Byhusene Boligselskabet Haderslev/DOMEA Side 1 INDHOLD Lejet men helt

Læs mere

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1 Renovering af Løget By - Løget Høj 45 1 Arbejder på Løget Høj 45, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader Boligen - køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Alle

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere