Information om afsoning af fængselsstraf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om afsoning af fængselsstraf"

Transkript

1 Information om afsoning af fængselsstraf

2 Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet. Du kan også altid spørge personalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

3 4 information om afsoning af fængselsstraf Fængsel eller arresthus? Fængselsstraf afsones normalt i et fængsel. Hvis din straf er kort, eller andre særlige forhold taler for det, skal du måske afsone i et arresthus eller i Københavns Fængsler ( Vestre Fængsel ). Her gælder på mange områder samme regler som for et lukket fængsel, se nedenfor. Åbent eller lukket fængsel? Fængselsstraf afsones normalt i et åbent fængsel. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan dog bestemme, at straffen skal afsones i et lukket fængsel, f.eks. hvis din straf er lang. I et lukket fængsel er der mere personale og kontrol end i et åbent fængsel. Et lukket fængsel har også strengere regler om f.eks. penge, telefonering, besøg og udgang. Se nærmere nedenfor. Halvåbne afdelinger Hvis du kan anbringes i eller overføres til lukket fængsel, kan der i nogle tilfælde i stedet blive tale om anbringelse i eller overførsel til halv åben afdeling. Der findes halvåbne afdelinger i de fleste åbne fængsler. Du kan få nærmere oplysninger om de halvåbne afdelinger hos personalet. Overførsel til lukket fængsel Hvis du misbruger den større frihed, du har i et åbent fængsel, risikerer du at blive overført til et lukket fængsel. Det vil normalt ske, hvis du f.eks. forlader fængslet uden tilladelse, indsmugler eller misbruger narkotika eller alkohol, optræder truende eller voldeligt eller i øvrigt begår kriminalitet i eller uden for fængslet. Du kan spørge personalet om dine muligheder for på et senere tidspunkt at blive overført til et åbent fængsel. Strafberegning Efter dommen, eller når du er ankommet til fængslet, får du en såkaldt strafberegning. Her får du de vigtige tidspunkter for din afsoning at vide, f.eks. datoen for endt straf, hvor du senest skal løslades. Du får også datoer for, hvornår der måske kan blive tale om udgang og prøveløsladelse.

4 5 Hvis du ikke er enig i strafberegningen, kan du klage efter de almindelige regler, se afsnittet om Klager. Er du uenig i fortolkningen af dommen, kan du kræve, at din strafberegning forelægges for retten. Fællesskab I fængslerne er du normalt sammen med andre indsatte i arbejdstiden og i fritiden. I de fleste fængs ler har du mulighed for at være alene i din celle/stue i fritiden og om natten. I nogle fængsler er der også mulighed for at afsone straffen helt uden fællesskab med andre indsatte. I arresthusene og i Københavns Fængsler er der mere begrænsede muligheder for fællesskab. Der gælder særlige regler for fællesskab, hvis du er under 18 år. Spørg eventuelt personalet. Personlig, social og juridisk hjælp Mens du afsoner, kan du navnlig få hjælp og rådgivning af personalet i din afdeling. Du kan også tale med afdelingspersonalet eller med fængslets socialrådgiver om dine og din families personlige og sociale problemer. Når du er ankommet til fængslet eller arresthuset, vil du blive vejledt om dine rettigheder, pligter og øvrige forhold, der gælder under afsoningen. Hvis du afsoner en dom på mere end fire måneder, skal institutionen i samarbejde med dig udarbejde en plan for afsoningen og tiden efter løsladelsen. En sådan plan skal også udarbejdes i nogle tilfælde, selv om straffen er kortere. Hvis du har brug for anden særlig bistand, kan du komme i kontakt med stedets præst, sygeplejerske, læge, tandlæge, lærer og fængslets/arresthusets ledelse. Har du spørgsmål om din straffedom, kan du søge hjælp hos din forsvarer. Andre juridiske spørgsmål vil i et vist omfang kunne besvares af social-rådgiveren eller fængslets/arresthusets ledelse. Personalet kan også henvise dig til advokater, der yder offentlig retshjælp. Genstande og penge Du får bl.a. udleveret inventar, sengetøj, håndklæder og arbejdstøj. Du kan i et vist omfang medbringe personlige genstande, f.eks. tøj og billeder.

5 6 information om afsoning af fængselsstraf Reglerne for, hvilke egne genstande du kan have med dig, er forskellige i lukkede fængsler, åbne fængsler og arresthuse. Spørg eventuelt personalet, om du kan få udleveret tilsendte ejendele og penge eller få tilladelse til at sende dine penge eller ejendele ud af fængslet. Det er normalt ikke tilladt at sende penge ud af et lukket fængsel, medmindre der er tale om arbejdsvederlag. Institutionen er som hovedregel ikke ansvarlig for beskadigelse, ødelæggelse eller tyveri af dine genstande. Mad/drikke mv. Som hovedregel får du udbetalt kostpenge, hvis du afsoner i et fængsel, så du selv kan købe mad. I arresthusene får du færdiglavet mad. Lægen kan af helbredsmæssige grunde ordinere særkost. Hvis du er vegetar eller af religiøse grunde har behov for særlig kost, følges disse særlige krav til maden. Du kan spørge afdelingspersonalet eller eventuelt præsten. Du kan købe kaffe, tobak og andre forbrugsvarer i fængslet eller arresthuset. Udvalget er forskelligt fra institution til institution. Arbejde og uddannelse Hvis du afsoner i et fængsel, har du ret og pligt til at være beskæftiget med arbejde, uddannelse eller anden godkendt aktivitet, herunder behandling. Du får udbetalt arbejdspenge for beskæftigelsen. Hvis lægen sygemelder dig, får du sygevederlag. Hvis du afsoner i et arresthus, har du ret til beskæftigelse, men ikke pligt til det. Tilbuddene om arbejde og uddannelse er forskellige fra institution til institution, og de er begrænsede i arresthusene. I et fængsel kan du typisk arbejde med produktionsarbejde i et værksted, med land- og skovbrug, rengøring, bygningsvedligeholdelse eller vedligeholdelse af park og anlæg. I et arresthus vil det ofte være simpelt produktionsarbejde og bygningsvedligeholdelse. Undervisning foregår på fængslets egen skole eller varetages af lærere tilknyttet arresthuset og vil typisk bestå i almen voksenuddannelse eller specialundervisning.

6 7 Der bliver så vidt muligt taget hensyn til dine egne ønsker og evner. Spørg eventuelt personalet om mulighederne. Du kan i særlige tilfælde få tilladelse til arbejde eller uddannelse uden for fængslet ( frigang ) eller til at passe dit eget arbejde fra fængslet. Hvis du har arbejdsindtægt, f.eks. ved frigang til beskæftigelse, skal du normalt betale for dit ophold i institutionen. Det kan du få mere at vide om hos personalet. Behandling Hvis du har et særligt behov for behandling, vil du i nogle tilfælde have mulighed for at afsone i en institution uden for Kriminalforsorgen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, har Kriminalforsorgen en række forskellige behandlingstilbud, som du måske kan gøre brug af, f.eks. hvis du har et alkohol- eller narkotikamisbrug eller er dømt for vold eller seksualkriminalitet. Kriminalforsorgen har særlige pjecer om muligheder for behandling mv. Spørg eventuelt personalet om det. Fritid Du har normalt ret til mindst én times ophold i fri luft om dagen ( gårdtur ). Du har mulighed for at høre radio, se tv og læse aviser, blade og bøger. Spørg eventuelt personalet om mulighederne for at leje radio og tv og for at låne eller købe blade, aviser mv. Tilbuddene i fritiden er mest varierede i de åbne fængsler og ret begrænsede i arresthusene. I fængslerne tilbydes sport, konditionstræning, diverse hobbyaktiviteter mv. Spørg eventuelt personalet. Religion I fængsler og i nogle arresthuse holdes gudstjeneste. Du har ret til at tale med en præst eller lignende fra dit trossamfund. Ud over fængselspræsten, der tilhører folkekirken, er der i nogle institutioner fast tilknyttet personer fra andre trossamfund, f.eks. imamer og personer fra det katolske trossamfund. Fængselspræsten eller personalet kan i øvrigt sørge for kontakt til en udefrakommende præst eller lignende fra dit trossamfund. Hvis din religion forbyder dig at være beskæftiget på visse dage, skal din arbejdstid tilrettelægges efter det.

7 8 information om afsoning af fængselsstraf Sygdom Der er en læge knyttet til fængslet/arresthuset. Efter indsættelsen bliver du tilbudt en samtale med lægen eller sygeplejersken. Hvis du i øvrigt mener, at du har brug for læge, skal du sige det til personalet, som så vil underrette lægen/sygeplejersken. Det er lægen, der skønner, om du bør behandles, og om behandling skal ske i en af Kriminalforsorgens institutioner eller på et almindeligt sygehus. Tandbehandling Du har ret til visse former for tandbehandling. I visse tilfælde skal du selv betale udgiften. Spørg eventuelt personalet. Besøg Du har ret til at få besøg i mindst en time, og så vidt muligt i to timer om ugen. I fængslerne er der ofte mulighed for flere og længere besøg. Dine besøgende skal normalt godkendes på forhånd. Besøgene overværes normalt ikke af personalet. Du har ret til uovervåget besøg af din forsvarer i den straffesag, som har ført til din indsættelse i institutionen, eller i en verserende straffesag mod dig. Det samme gælder andre advokater, der er antaget til at beskikkes som offentlige forsvarere. Hvis du ikke har familie eller venner, der kan besøge dig, kan du spørge personalet om muligheden for at få besøg af en besøgsven. Du har normalt adgang til at få besøg af pressen, men Kriminalforsorgen skal give tilladelse til det. Telefon I åbne fængsler er der mønt- eller korttelefoner. I lukkede fængsler og arresthuse kan du kun telefonere, hvis du har fået særlig tilladelse. Du skal som hovedregel selv betale for din telefonsamtale. Personalet ringer op og vil normalt overhøre din samtale. På de fleste afdelinger i de lukkede fængsler og på Københavns Fængsler er der dog sær lige ordninger med korttelefoner. Det kan personalet fortælle dig mere om. Det er forbudt at have en mobiltelefon med i fængslet. I lukkede fængsler og arresthuse er det strafbart at have en mobiltelefon med ind. Det er

8 9 også strafbart, hvis dine venner eller familie har en mobiltelefon med, når de er på besøg hos dig i et lukket fængsel eller et arresthus. Breve Dine breve bliver ikke gennemlæst, medmindre det skønnes nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn eller for at beskytte den forurettede ved lovovertrædelsen. Af samme grunde kan et brev tilbageholdes. Breve til dig vil normalt blive åbnet, og konvoluttens indhold kontrolleret, mens du ser på det. Breve, du sender fra lukkede fængsler eller arresthuse, vil blive kontrolleret før afsendelse. I åbne fængsler kontrolleres breve i almindelighed ikke før afsendelse. Personalet må ikke åbne breve til og fra følgende myndigheder: Justitsministeren, direktøren for Kriminalforsorgen, domstolene, Den Særlige Klageret, Procesbevillingsnævnet, anklagemyndigheden, politiet, Folketingets Ombudsmand, medlemmer af Folketinget, andre offentlige myndigheder, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den Europæiske Torturkomité, FN s Menneskerettighedskommission, FN s Torturkomité, forsvareren i din straffesag eller i en verserende sag, herunder om prøveudskrivning fra forvaring. Det samme gælder breve til og fra advokater, der er antaget til at blive beskikket som offentlige forsvarere. Derimod kan sådanne breve gennemlyses for at hindre indsmugling. Hvis du har svært ved at skrive, bør du sige det til personalet, som da vil hjælpe dig med f.eks. båndoptager eller med udvidet adgang til at telefonere. Valg mv. Du har ret til at brevstemme ved folketingsvalg, kommunalvalg mv. Du har også ret til at deltage i anden form for lovlig, politisk virksomhed. Talsmandsordning mv. De indsatte har ret til indflydelse på generelle forhold i institutionen. Det kan ske gennem talsmænd valgt af de indsatte.

9 10 information om afsoning af fængselsstraf Udgang De fleste indsatte i et åbent fængsel får regelmæssig udgang hver tredje weekend ( orlov ). Du kan tidligst få orlov efter 30 dages ophold i fængslet, og i nogle tilfælde vil der gå væsentlig længere tid. Der er også mulighed for orlov fra et lukket fængsel, men dette kan ikke opnås så tidligt som i et åbent fængsel. Spørg eventuelt personalet. Hvis du misbruger en udgang, f.eks. ved at udeblive, forsøge at indsmugle stoffer eller alkohol eller ved at begå ny kriminalitet, kan udgangstilladelsen tages fra dig. Tilladelsen kan også blive taget fra dig, hvis du f.eks. misbruger, besidder eller sælger stoffer inde i fængslet. Hvis du er i et åbent fængsel, risikerer du desuden at blive overført til lukket fængsel. Som indsat har du mulighed for at få udgang til særlige formål, f.eks. hvis personer, der står dig nær, bliver alvorligt syge eller dør. Tilladelse til udgang kræver altid, at der er et formål med udgangen, der kan godkendes, og at der ikke er fare for misbrug. Udgang kan i visse tilfælde være med ledsager. Løsladelse på prøve Indsatte bliver normalt løsladt på prøve, når to tredjedele af straffen er afsonet. I almindelighed gælder det dog kun, hvis din straf er på mindst tre måneder. I visse tilfælde kan du blive prøve løsladt mellem halv tid og to tredjedele tid. Det kan bl.a. være tilfældet, hvis du under afsoningen har gjort en særlig indsats for at undgå at komme ud i ny kriminalitet, f.eks. ved at deltage i behandling for et narko- eller et alkoholmisbrug. Spørg eventuelt personalet. Livstidsdømte kan prøveløslades, når 12 år af straffen er udstået. Det er fængslet eller Justitsministeriet (Direktoratet for Kriminalforsorgen), der afgør, om du bliver prøveløsladt. Hvis man skønner, at prøveløsladelse er utilrådelig, fordi der er fare for, at du vil begå ny kriminalitet, kan prøveløsladelse nægtes. Ved prøveløsladelsen fastsættes en prøvetid. Hvis du begår ny kriminalitet i prøvetiden, lægges resten af din straf normalt oven i den nye straf.

10 11 I nogle tilfælde kan du kun blive prøveløsladt på vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen. Desuden kan der være særlige vilkår om f.eks. behandling af alkoholisme. Hvis du overtræder vilkårene, kan Kriminalforsorgen bestemme, at du skal tilbage til fængslet (genindsættes). Regler, påbud og forbud Du har ret til at se, hvad der står i Kriminalforsorgens regler og i De Europæiske Fængselsregler, samt hvad fængslet eller arresthuset har af særlige regler. Alkohol og narkotika er forbudt. Det samme gælder medicin, der ikke er ordineret af en læge. Det er strafbart at flygte fra fængslet/arresthuset. Du skal i øvrigt rette dig efter de gældende regler og personalets anvisninger. Disciplinærstraf mv. Hvis du overtræder reglerne, kan du idømmes en disciplinærstraf i form af advarsel, bøde eller strafcelle. Du har ret til at udtale dig, inden afgørelsen træffes, og til at få en begrundelse for afgørelsen. Du kan også i visse tilfælde blive frataget retten til fællesskab ( udelukkelse fra fællesskab ). Se under Klager. Undersøgelse Når du indsættes i fængslet/arresthuset, kan du blive undersøgt (visiteret). Det betyder, at personalet undersøger, om du medbringer genstande, som du ikke må have i fængslet/arresthuset. Hvis det kræves, skal du tage alt tøjet af også selv om det er i strid med din religion. En sådan undersøgelse bliver foretaget af ansatte af samme køn som du selv. Du kan også blive undersøgt i løbet af dit ophold, f.eks. før og efter besøg. Af hensyn til sikker heden vil dit opholdsrum også kunne blive undersøgt. Du kan også blive pålagt at afgive en urinprøve for at undersøge, om du har indtaget euforiserende stoffer.

11 12 information om afsoning af fængselsstraf Magtanvendelse mv. I visse tilfælde har personalet ret til at bruge magt og sikringsmidler. Personalet kan f.eks. bruge forskellige greb eller håndjern. Enhver form for magtanvendelse er undergivet meget nøje kontrol, og ganske bestemte betingelser skal være opfyldt. Magtanvendelsen skal være så skånsom som muligt og skal være nødvendig for at opnå formålet. Se under Klager. Erstatning for uforskyldte indgreb Du har ret til erstatning, hvis du uforskyldt har udstået fængselsstraf i for lang tid, uforskyldt har været anbragt i forhørscelle, straf celle eller sikringscelle eller uforskyldt har været udelukket fra fællesskab. Hvis du har været udsat for andre uforskyldte indgreb, kan du i visse tilfælde, når særlige betingelser er til stede, få erstatning. Klager Du har altid ret til at udtale dig, før din sag behandles. Alle afslag og afgørelser, der ikke giver dig medhold, skal normalt begrundes. Du har ret til at få afgørelsen skriftligt. Du har også ret til, efter de almindelige regler om aktindsigt, at få en kopi af det skriftlige materiale, der findes, og til at udtale dig om det, før afgørelsen træffes. Du skal vejledes om dine muligheder for at klage. Der gælder særlige regler i sager om valg af afsoningsinstitution, udelukkelse fra fællesskab og overførsel imellem Kriminalforsorgens institutioner. I disse sager er der ikke ret til aktindsigt, og dermed også en begrænset ret til at få en begrundelse for afgørelsen. Du kan klage til fængslets/arresthusets ledelse eller Direktoratet for Kriminalforsorgen over personalets afgørelser. Hvis du vil klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen, skal du gøre det inden to måneder efter, at du fik afgørelsen meddelt. Når direktoratet har afgjort din klage, har du i nogle sager mulighed for at kræve afgørelsen indbragt for retten. Dette gælder afgørelser vedrørende straffetidsberegning visse afgørelser vedrørende tilbageholdelse af breve afgørelser om disciplinærstraf i form af strafcelle i mere end syv dage visse afgørelser om konfiskation af genstande eller penge

12 13 visse afgørelser om, at der skal ske modregning i dit arbejdsvederlag afslag på prøveløsladelse efter udståelse af to tredjedele af en tidsbestemt straf eller 14 år af en livs tids dom visse afgørelser vedrørende genindsættelse visse afgørelser om afslag på erstatning for uforskyldte indgreb under straffuldbyrdelsen. Når der træffes afgørelse i en konkret sag, vil du blive vejledt om, hvorvidt du kan forlange afgørelsen indbragt for retten. Ønsker du en afgørelse indbragt for retten, skal du bede om det, inden fire uger efter afgørelsen er meddelt dig. I andre sager kan du indbringe afgørelsen for Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden kan ikke selv ændre en afgørelse, men kan bede Direktoratet for Kriminalforsorgen om at se på sagen igen. Ombudsmandens henstillinger vil i praksis blive fulgt. Persondataloven Når du er indsat i en af Kriminalforsorgens institutioner, vil der blive indsamlet og behandlet personlige oplysninger om dig ved hjælp af elektronisk databehandling. Ifølge persondataloven har du mulighed for at gøre brug af følgende rettigheder: Ret til at blive orienteret om indsamling af oplysninger til brug for edb-behandling Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet på edb i strid med lovgivningen. Særligt for udlændinge Regler De vigtigste regler for afsoning findes på engelsk. Dem kan du låne hos personalet. Sprogproblemer Normalt vil du kunne tale engelsk eller tysk med personalet. Taler du ikke disse sprog, vil enten nogen blandt personalet eller en medindsat eventuelt kunne hjælpe dig med tolkning.

13 14 information om afsoning af fængselsstraf Personalet kan tilkalde en tolk udefra, hvis det er nødvendigt og praktisk muligt. Talsmand I nogle institutioner er der en særlig talsmand for de udenlandske indsatte. Ambassade mv. Du har mulighed for at komme i kontakt med dit lands ambassade eller konsulat. Spørg eventuelt personalet. Valg mv. Du har i visse tilfælde ret til at stemme ved kommunalvalg mv. Spørg eventuelt personalet. Overførsel til hjemlandet Der er i visse tilfælde mulighed for, at du kan afsone din straf i hjemlandet. Spørg eventuelt personalet. Udvisning Hvis retten har bestemt, at du skal udvises ved løsladelsen, skal du normalt afsone din straf i et lukket fængsel. Hvis du skal udvises, har du mulighed for at blive løsladt på prøve tidligere end normalt. Du kan blive løsladt, når halvdelen af straffen er afsonet, hvis indrejseforbuddet er for bestandig; eller når 7/12 af straffen er afsonet, hvis indrejseforbuddet er tidsbegrænset. Selv om du ikke ønsker prøveløsladelse, f.eks. fordi du prøver at få dommen til udvisning ændret, vil du blive løsladt efter to tredjedele af straffen. Politiet bestemmer, hvordan du skal udvises, og vil normalt sørge for, at udvisningen bliver gennemført ved løsladelsen. Spørg eventuelt personalet eller din forsvarsadvokat, hvis du er i tvivl om noget vedrørende udvisningen. Særligt til pårørende Ønsker du at besøge en indsat, skal du normalt indhente besøgstilladelse fra institutionen. Institutionen vejleder nærmere om de regler, der gælder for besøg, herunder om bestilling af besøgstid, hvilke genstande der må medbringes ved besøg, og at der kan stilles vilkår om, at du lader medbragte genstande og yderbeklædning undersøge. Der er regler om, i hvilket omfang de indsatte må have deres egne genstande og penge i institutionen. Hos den enkelte institution kan du

14 15 få nærmere vejledning, hvis du ønsker at give en indsat genstande eller penge. Breve, som du sender til en indsat, vil normalt ikke blive gennemlæst af personalet, men åbnes normalt af personalet i den indsattes påsyn for at hindre indsmugling. Et brev, som du sender til en indsat, kan dog i nogle situationer blive gennemlæst. Tilsvarende kan et brev tilbageholdes. Normalt skal brevet tilbagesendes, og i alle tilfælde skal afsenderen orienteres om tilbageholdelsen senest fire uger efter. Om de indsattes mulighed for udgang og for at telefonere, se nærmere ovenfor. I lukkede fængsler og arresthuse er det strafbart, hvis du har en mobiltelefon med, når du er på besøg. Tavshedspligt Alt personale i fængsler, arresthuse og Kriminalforsorgen i Frihed har tavshedspligt. Oplysninger om den indsatte kan ikke videregives til de pårørende eller andre udenforstående. Det er kun den indsatte selv, der må fortælle f.eks. de pårørende om personlige forhold, medmindre den indsatte giver personalet lov til det. Telefonrådgivning Hvis du har spørgsmål, kan du tale med en socialrådgiver i Kriminalforsorgen og få oplysninger om regler og rettigheder via Kriminalforsorgens anonyme telefonrådgivning på tlf Rådgivningen er åben alle hverdage fra kl og I weekenderne er rådgivningen åben kl

15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K Telefon I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet. Du kan også altid spørge personalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. xxxxxxxxx DFK 160 da ( ) Tryk: De Grafiske Fag, Statsfængslet i Nyborg, tlf Layout: Rumfang.dk

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere

Regler & Information for indsatte HUSORDEN

Regler & Information for indsatte HUSORDEN Regler & Information for indsatte HUSORDEN Forord Kriminalforsorgens rolle er, at fuldbyrde de foranstaltninger, som domstolene har fastsat. Det er Kriminalforsorgens Hovedkontor, der har bestemt, hvor

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises.

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises. PENSIONEN LYSHOLMGÅRD HUSORDEN 01. august 2004 Det er nødvendigt at have en række spilleregler, så vi alle sammen kan være her og have det godt. Husordenen er derfor sat sammen af regler, som Lysholmgård

Læs mere

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger.

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger. Husregler Forord: Denne mappe indeholder en masse praktiske oplysninger, som du vil få brug for under et ophold hos os. Husordenen skulle gerne være et brugbart redskab i dagligdagen således, at du hurtigt

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., november 2004

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., november 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., november 2004 -Høringssvar fra DRF Ved skrivelse af 5. november 2004 har Justitsministeriet udbedt sig en udtalelse fra Dansk Retspolitisk

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1068 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2008-730-0735 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 30. oktober 1992 med de ændringer, der følger af lov nr. 366 af 18. maj 1994, lov nr. 367 af 18. maj 1994,

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN

BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN BEKENDTGØRELSE AF STRAFFELOVEN Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 607 af 6. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 357 af 3. juni 1987, lov nr. 385 af 10. juni

Læs mere

Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave

Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave 1.1 Nedsættelse, kommissorium og sammensætning Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, nedsatte ved skrivelse af 5. marts 2001 en arbejdsgruppe, som skulle

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Dokumentet er Historisk

Dokumentet er Historisk Dokumentet er Historisk LBK nr 1007 af 24/10/2012 Historisk (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 27-10-2012 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 2 LOV nr 1385

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

ved møder under det danske EU-formandskab 2002

ved møder under det danske EU-formandskab 2002 særligt DJberedskab ved møder under det danske EU-formandskab 2002 I forbindelse med EU-møder skal journalister, pressefotografer m.fl. være tilstede for at kunne udfylde deres rolle. Alligevel kan der

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

Kriminalforsorgens Principprogram

Kriminalforsorgens Principprogram Kriminalforsorgens Principprogram Kriminalforsorgens Principprogram Forord Kriminalforsorgen har et formål. Når vi skal opfylde dette formål, er der visse almene krav fra samfundets side, som vi skal

Læs mere

Ad punkt 2.1.Generelt

Ad punkt 2.1.Generelt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 30. januar 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg fængslet og direktoratet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Lovovertrædere og retfærdighed:

Lovovertrædere og retfærdighed: Sekretariatet krim@krim.dk og www.krim.dk Fiskergade 33-37, 8000 Århus C. Tlf.: 70 22 22 42, f ax.: 87 32 12 99 Landsforeningen Krim Retfærdig straf Indlæg af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM,

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15

Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg Storegade 10 2650 Hvidovre Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15 Pensionen.Kastanienborg@kriminalforsorgen.dk Indledning Pensionen Kastanienborg er en stor gammel

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Modige voksne Mange voksne har ikke lyst til at tale om det, der er sket, fordi de skammer sig eller ønsker

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 Sag 76/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 29. maj 2012

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013

Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013 Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013 I 2013 blev vinderprojektet om den nye lukkede anstalt i Nuuk fundet Forord Det kriminalretlige system i Grønland har i de senere år været plaget af nogle

Læs mere