Information om afsoning af fængselsstraf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om afsoning af fængselsstraf"

Transkript

1 Information om afsoning af fængselsstraf

2 Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet. Du kan også altid spørge personalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

3 4 information om afsoning af fængselsstraf Fængsel eller arresthus? Fængselsstraf afsones normalt i et fængsel. Hvis din straf er kort, eller andre særlige forhold taler for det, skal du måske afsone i et arresthus eller i Københavns Fængsler ( Vestre Fængsel ). Her gælder på mange områder samme regler som for et lukket fængsel, se nedenfor. Åbent eller lukket fængsel? Fængselsstraf afsones normalt i et åbent fængsel. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan dog bestemme, at straffen skal afsones i et lukket fængsel, f.eks. hvis din straf er lang. I et lukket fængsel er der mere personale og kontrol end i et åbent fængsel. Et lukket fængsel har også strengere regler om f.eks. penge, telefonering, besøg og udgang. Se nærmere nedenfor. Halvåbne afdelinger Hvis du kan anbringes i eller overføres til lukket fængsel, kan der i nogle tilfælde i stedet blive tale om anbringelse i eller overførsel til halv åben afdeling. Der findes halvåbne afdelinger i de fleste åbne fængsler. Du kan få nærmere oplysninger om de halvåbne afdelinger hos personalet. Overførsel til lukket fængsel Hvis du misbruger den større frihed, du har i et åbent fængsel, risikerer du at blive overført til et lukket fængsel. Det vil normalt ske, hvis du f.eks. forlader fængslet uden tilladelse, indsmugler eller misbruger narkotika eller alkohol, optræder truende eller voldeligt eller i øvrigt begår kriminalitet i eller uden for fængslet. Du kan spørge personalet om dine muligheder for på et senere tidspunkt at blive overført til et åbent fængsel. Strafberegning Efter dommen, eller når du er ankommet til fængslet, får du en såkaldt strafberegning. Her får du de vigtige tidspunkter for din afsoning at vide, f.eks. datoen for endt straf, hvor du senest skal løslades. Du får også datoer for, hvornår der måske kan blive tale om udgang og prøveløsladelse.

4 5 Hvis du ikke er enig i strafberegningen, kan du klage efter de almindelige regler, se afsnittet om Klager. Er du uenig i fortolkningen af dommen, kan du kræve, at din strafberegning forelægges for retten. Fællesskab I fængslerne er du normalt sammen med andre indsatte i arbejdstiden og i fritiden. I de fleste fængs ler har du mulighed for at være alene i din celle/stue i fritiden og om natten. I nogle fængsler er der også mulighed for at afsone straffen helt uden fællesskab med andre indsatte. I arresthusene og i Københavns Fængsler er der mere begrænsede muligheder for fællesskab. Der gælder særlige regler for fællesskab, hvis du er under 18 år. Spørg eventuelt personalet. Personlig, social og juridisk hjælp Mens du afsoner, kan du navnlig få hjælp og rådgivning af personalet i din afdeling. Du kan også tale med afdelingspersonalet eller med fængslets socialrådgiver om dine og din families personlige og sociale problemer. Når du er ankommet til fængslet eller arresthuset, vil du blive vejledt om dine rettigheder, pligter og øvrige forhold, der gælder under afsoningen. Hvis du afsoner en dom på mere end fire måneder, skal institutionen i samarbejde med dig udarbejde en plan for afsoningen og tiden efter løsladelsen. En sådan plan skal også udarbejdes i nogle tilfælde, selv om straffen er kortere. Hvis du har brug for anden særlig bistand, kan du komme i kontakt med stedets præst, sygeplejerske, læge, tandlæge, lærer og fængslets/arresthusets ledelse. Har du spørgsmål om din straffedom, kan du søge hjælp hos din forsvarer. Andre juridiske spørgsmål vil i et vist omfang kunne besvares af social-rådgiveren eller fængslets/arresthusets ledelse. Personalet kan også henvise dig til advokater, der yder offentlig retshjælp. Genstande og penge Du får bl.a. udleveret inventar, sengetøj, håndklæder og arbejdstøj. Du kan i et vist omfang medbringe personlige genstande, f.eks. tøj og billeder.

5 6 information om afsoning af fængselsstraf Reglerne for, hvilke egne genstande du kan have med dig, er forskellige i lukkede fængsler, åbne fængsler og arresthuse. Spørg eventuelt personalet, om du kan få udleveret tilsendte ejendele og penge eller få tilladelse til at sende dine penge eller ejendele ud af fængslet. Det er normalt ikke tilladt at sende penge ud af et lukket fængsel, medmindre der er tale om arbejdsvederlag. Institutionen er som hovedregel ikke ansvarlig for beskadigelse, ødelæggelse eller tyveri af dine genstande. Mad/drikke mv. Som hovedregel får du udbetalt kostpenge, hvis du afsoner i et fængsel, så du selv kan købe mad. I arresthusene får du færdiglavet mad. Lægen kan af helbredsmæssige grunde ordinere særkost. Hvis du er vegetar eller af religiøse grunde har behov for særlig kost, følges disse særlige krav til maden. Du kan spørge afdelingspersonalet eller eventuelt præsten. Du kan købe kaffe, tobak og andre forbrugsvarer i fængslet eller arresthuset. Udvalget er forskelligt fra institution til institution. Arbejde og uddannelse Hvis du afsoner i et fængsel, har du ret og pligt til at være beskæftiget med arbejde, uddannelse eller anden godkendt aktivitet, herunder behandling. Du får udbetalt arbejdspenge for beskæftigelsen. Hvis lægen sygemelder dig, får du sygevederlag. Hvis du afsoner i et arresthus, har du ret til beskæftigelse, men ikke pligt til det. Tilbuddene om arbejde og uddannelse er forskellige fra institution til institution, og de er begrænsede i arresthusene. I et fængsel kan du typisk arbejde med produktionsarbejde i et værksted, med land- og skovbrug, rengøring, bygningsvedligeholdelse eller vedligeholdelse af park og anlæg. I et arresthus vil det ofte være simpelt produktionsarbejde og bygningsvedligeholdelse. Undervisning foregår på fængslets egen skole eller varetages af lærere tilknyttet arresthuset og vil typisk bestå i almen voksenuddannelse eller specialundervisning.

6 7 Der bliver så vidt muligt taget hensyn til dine egne ønsker og evner. Spørg eventuelt personalet om mulighederne. Du kan i særlige tilfælde få tilladelse til arbejde eller uddannelse uden for fængslet ( frigang ) eller til at passe dit eget arbejde fra fængslet. Hvis du har arbejdsindtægt, f.eks. ved frigang til beskæftigelse, skal du normalt betale for dit ophold i institutionen. Det kan du få mere at vide om hos personalet. Behandling Hvis du har et særligt behov for behandling, vil du i nogle tilfælde have mulighed for at afsone i en institution uden for Kriminalforsorgen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, har Kriminalforsorgen en række forskellige behandlingstilbud, som du måske kan gøre brug af, f.eks. hvis du har et alkohol- eller narkotikamisbrug eller er dømt for vold eller seksualkriminalitet. Kriminalforsorgen har særlige pjecer om muligheder for behandling mv. Spørg eventuelt personalet om det. Fritid Du har normalt ret til mindst én times ophold i fri luft om dagen ( gårdtur ). Du har mulighed for at høre radio, se tv og læse aviser, blade og bøger. Spørg eventuelt personalet om mulighederne for at leje radio og tv og for at låne eller købe blade, aviser mv. Tilbuddene i fritiden er mest varierede i de åbne fængsler og ret begrænsede i arresthusene. I fængslerne tilbydes sport, konditionstræning, diverse hobbyaktiviteter mv. Spørg eventuelt personalet. Religion I fængsler og i nogle arresthuse holdes gudstjeneste. Du har ret til at tale med en præst eller lignende fra dit trossamfund. Ud over fængselspræsten, der tilhører folkekirken, er der i nogle institutioner fast tilknyttet personer fra andre trossamfund, f.eks. imamer og personer fra det katolske trossamfund. Fængselspræsten eller personalet kan i øvrigt sørge for kontakt til en udefrakommende præst eller lignende fra dit trossamfund. Hvis din religion forbyder dig at være beskæftiget på visse dage, skal din arbejdstid tilrettelægges efter det.

7 8 information om afsoning af fængselsstraf Sygdom Der er en læge knyttet til fængslet/arresthuset. Efter indsættelsen bliver du tilbudt en samtale med lægen eller sygeplejersken. Hvis du i øvrigt mener, at du har brug for læge, skal du sige det til personalet, som så vil underrette lægen/sygeplejersken. Det er lægen, der skønner, om du bør behandles, og om behandling skal ske i en af Kriminalforsorgens institutioner eller på et almindeligt sygehus. Tandbehandling Du har ret til visse former for tandbehandling. I visse tilfælde skal du selv betale udgiften. Spørg eventuelt personalet. Besøg Du har ret til at få besøg i mindst en time, og så vidt muligt i to timer om ugen. I fængslerne er der ofte mulighed for flere og længere besøg. Dine besøgende skal normalt godkendes på forhånd. Besøgene overværes normalt ikke af personalet. Du har ret til uovervåget besøg af din forsvarer i den straffesag, som har ført til din indsættelse i institutionen, eller i en verserende straffesag mod dig. Det samme gælder andre advokater, der er antaget til at beskikkes som offentlige forsvarere. Hvis du ikke har familie eller venner, der kan besøge dig, kan du spørge personalet om muligheden for at få besøg af en besøgsven. Du har normalt adgang til at få besøg af pressen, men Kriminalforsorgen skal give tilladelse til det. Telefon I åbne fængsler er der mønt- eller korttelefoner. I lukkede fængsler og arresthuse kan du kun telefonere, hvis du har fået særlig tilladelse. Du skal som hovedregel selv betale for din telefonsamtale. Personalet ringer op og vil normalt overhøre din samtale. På de fleste afdelinger i de lukkede fængsler og på Københavns Fængsler er der dog sær lige ordninger med korttelefoner. Det kan personalet fortælle dig mere om. Det er forbudt at have en mobiltelefon med i fængslet. I lukkede fængsler og arresthuse er det strafbart at have en mobiltelefon med ind. Det er

8 9 også strafbart, hvis dine venner eller familie har en mobiltelefon med, når de er på besøg hos dig i et lukket fængsel eller et arresthus. Breve Dine breve bliver ikke gennemlæst, medmindre det skønnes nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn eller for at beskytte den forurettede ved lovovertrædelsen. Af samme grunde kan et brev tilbageholdes. Breve til dig vil normalt blive åbnet, og konvoluttens indhold kontrolleret, mens du ser på det. Breve, du sender fra lukkede fængsler eller arresthuse, vil blive kontrolleret før afsendelse. I åbne fængsler kontrolleres breve i almindelighed ikke før afsendelse. Personalet må ikke åbne breve til og fra følgende myndigheder: Justitsministeren, direktøren for Kriminalforsorgen, domstolene, Den Særlige Klageret, Procesbevillingsnævnet, anklagemyndigheden, politiet, Folketingets Ombudsmand, medlemmer af Folketinget, andre offentlige myndigheder, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den Europæiske Torturkomité, FN s Menneskerettighedskommission, FN s Torturkomité, forsvareren i din straffesag eller i en verserende sag, herunder om prøveudskrivning fra forvaring. Det samme gælder breve til og fra advokater, der er antaget til at blive beskikket som offentlige forsvarere. Derimod kan sådanne breve gennemlyses for at hindre indsmugling. Hvis du har svært ved at skrive, bør du sige det til personalet, som da vil hjælpe dig med f.eks. båndoptager eller med udvidet adgang til at telefonere. Valg mv. Du har ret til at brevstemme ved folketingsvalg, kommunalvalg mv. Du har også ret til at deltage i anden form for lovlig, politisk virksomhed. Talsmandsordning mv. De indsatte har ret til indflydelse på generelle forhold i institutionen. Det kan ske gennem talsmænd valgt af de indsatte.

9 10 information om afsoning af fængselsstraf Udgang De fleste indsatte i et åbent fængsel får regelmæssig udgang hver tredje weekend ( orlov ). Du kan tidligst få orlov efter 30 dages ophold i fængslet, og i nogle tilfælde vil der gå væsentlig længere tid. Der er også mulighed for orlov fra et lukket fængsel, men dette kan ikke opnås så tidligt som i et åbent fængsel. Spørg eventuelt personalet. Hvis du misbruger en udgang, f.eks. ved at udeblive, forsøge at indsmugle stoffer eller alkohol eller ved at begå ny kriminalitet, kan udgangstilladelsen tages fra dig. Tilladelsen kan også blive taget fra dig, hvis du f.eks. misbruger, besidder eller sælger stoffer inde i fængslet. Hvis du er i et åbent fængsel, risikerer du desuden at blive overført til lukket fængsel. Som indsat har du mulighed for at få udgang til særlige formål, f.eks. hvis personer, der står dig nær, bliver alvorligt syge eller dør. Tilladelse til udgang kræver altid, at der er et formål med udgangen, der kan godkendes, og at der ikke er fare for misbrug. Udgang kan i visse tilfælde være med ledsager. Løsladelse på prøve Indsatte bliver normalt løsladt på prøve, når to tredjedele af straffen er afsonet. I almindelighed gælder det dog kun, hvis din straf er på mindst tre måneder. I visse tilfælde kan du blive prøve løsladt mellem halv tid og to tredjedele tid. Det kan bl.a. være tilfældet, hvis du under afsoningen har gjort en særlig indsats for at undgå at komme ud i ny kriminalitet, f.eks. ved at deltage i behandling for et narko- eller et alkoholmisbrug. Spørg eventuelt personalet. Livstidsdømte kan prøveløslades, når 12 år af straffen er udstået. Det er fængslet eller Justitsministeriet (Direktoratet for Kriminalforsorgen), der afgør, om du bliver prøveløsladt. Hvis man skønner, at prøveløsladelse er utilrådelig, fordi der er fare for, at du vil begå ny kriminalitet, kan prøveløsladelse nægtes. Ved prøveløsladelsen fastsættes en prøvetid. Hvis du begår ny kriminalitet i prøvetiden, lægges resten af din straf normalt oven i den nye straf.

10 11 I nogle tilfælde kan du kun blive prøveløsladt på vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen. Desuden kan der være særlige vilkår om f.eks. behandling af alkoholisme. Hvis du overtræder vilkårene, kan Kriminalforsorgen bestemme, at du skal tilbage til fængslet (genindsættes). Regler, påbud og forbud Du har ret til at se, hvad der står i Kriminalforsorgens regler og i De Europæiske Fængselsregler, samt hvad fængslet eller arresthuset har af særlige regler. Alkohol og narkotika er forbudt. Det samme gælder medicin, der ikke er ordineret af en læge. Det er strafbart at flygte fra fængslet/arresthuset. Du skal i øvrigt rette dig efter de gældende regler og personalets anvisninger. Disciplinærstraf mv. Hvis du overtræder reglerne, kan du idømmes en disciplinærstraf i form af advarsel, bøde eller strafcelle. Du har ret til at udtale dig, inden afgørelsen træffes, og til at få en begrundelse for afgørelsen. Du kan også i visse tilfælde blive frataget retten til fællesskab ( udelukkelse fra fællesskab ). Se under Klager. Undersøgelse Når du indsættes i fængslet/arresthuset, kan du blive undersøgt (visiteret). Det betyder, at personalet undersøger, om du medbringer genstande, som du ikke må have i fængslet/arresthuset. Hvis det kræves, skal du tage alt tøjet af også selv om det er i strid med din religion. En sådan undersøgelse bliver foretaget af ansatte af samme køn som du selv. Du kan også blive undersøgt i løbet af dit ophold, f.eks. før og efter besøg. Af hensyn til sikker heden vil dit opholdsrum også kunne blive undersøgt. Du kan også blive pålagt at afgive en urinprøve for at undersøge, om du har indtaget euforiserende stoffer.

11 12 information om afsoning af fængselsstraf Magtanvendelse mv. I visse tilfælde har personalet ret til at bruge magt og sikringsmidler. Personalet kan f.eks. bruge forskellige greb eller håndjern. Enhver form for magtanvendelse er undergivet meget nøje kontrol, og ganske bestemte betingelser skal være opfyldt. Magtanvendelsen skal være så skånsom som muligt og skal være nødvendig for at opnå formålet. Se under Klager. Erstatning for uforskyldte indgreb Du har ret til erstatning, hvis du uforskyldt har udstået fængselsstraf i for lang tid, uforskyldt har været anbragt i forhørscelle, straf celle eller sikringscelle eller uforskyldt har været udelukket fra fællesskab. Hvis du har været udsat for andre uforskyldte indgreb, kan du i visse tilfælde, når særlige betingelser er til stede, få erstatning. Klager Du har altid ret til at udtale dig, før din sag behandles. Alle afslag og afgørelser, der ikke giver dig medhold, skal normalt begrundes. Du har ret til at få afgørelsen skriftligt. Du har også ret til, efter de almindelige regler om aktindsigt, at få en kopi af det skriftlige materiale, der findes, og til at udtale dig om det, før afgørelsen træffes. Du skal vejledes om dine muligheder for at klage. Der gælder særlige regler i sager om valg af afsoningsinstitution, udelukkelse fra fællesskab og overførsel imellem Kriminalforsorgens institutioner. I disse sager er der ikke ret til aktindsigt, og dermed også en begrænset ret til at få en begrundelse for afgørelsen. Du kan klage til fængslets/arresthusets ledelse eller Direktoratet for Kriminalforsorgen over personalets afgørelser. Hvis du vil klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen, skal du gøre det inden to måneder efter, at du fik afgørelsen meddelt. Når direktoratet har afgjort din klage, har du i nogle sager mulighed for at kræve afgørelsen indbragt for retten. Dette gælder afgørelser vedrørende straffetidsberegning visse afgørelser vedrørende tilbageholdelse af breve afgørelser om disciplinærstraf i form af strafcelle i mere end syv dage visse afgørelser om konfiskation af genstande eller penge

12 13 visse afgørelser om, at der skal ske modregning i dit arbejdsvederlag afslag på prøveløsladelse efter udståelse af to tredjedele af en tidsbestemt straf eller 14 år af en livs tids dom visse afgørelser vedrørende genindsættelse visse afgørelser om afslag på erstatning for uforskyldte indgreb under straffuldbyrdelsen. Når der træffes afgørelse i en konkret sag, vil du blive vejledt om, hvorvidt du kan forlange afgørelsen indbragt for retten. Ønsker du en afgørelse indbragt for retten, skal du bede om det, inden fire uger efter afgørelsen er meddelt dig. I andre sager kan du indbringe afgørelsen for Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden kan ikke selv ændre en afgørelse, men kan bede Direktoratet for Kriminalforsorgen om at se på sagen igen. Ombudsmandens henstillinger vil i praksis blive fulgt. Persondataloven Når du er indsat i en af Kriminalforsorgens institutioner, vil der blive indsamlet og behandlet personlige oplysninger om dig ved hjælp af elektronisk databehandling. Ifølge persondataloven har du mulighed for at gøre brug af følgende rettigheder: Ret til at blive orienteret om indsamling af oplysninger til brug for edb-behandling Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet på edb i strid med lovgivningen. Særligt for udlændinge Regler De vigtigste regler for afsoning findes på engelsk. Dem kan du låne hos personalet. Sprogproblemer Normalt vil du kunne tale engelsk eller tysk med personalet. Taler du ikke disse sprog, vil enten nogen blandt personalet eller en medindsat eventuelt kunne hjælpe dig med tolkning.

13 14 information om afsoning af fængselsstraf Personalet kan tilkalde en tolk udefra, hvis det er nødvendigt og praktisk muligt. Talsmand I nogle institutioner er der en særlig talsmand for de udenlandske indsatte. Ambassade mv. Du har mulighed for at komme i kontakt med dit lands ambassade eller konsulat. Spørg eventuelt personalet. Valg mv. Du har i visse tilfælde ret til at stemme ved kommunalvalg mv. Spørg eventuelt personalet. Overførsel til hjemlandet Der er i visse tilfælde mulighed for, at du kan afsone din straf i hjemlandet. Spørg eventuelt personalet. Udvisning Hvis retten har bestemt, at du skal udvises ved løsladelsen, skal du normalt afsone din straf i et lukket fængsel. Hvis du skal udvises, har du mulighed for at blive løsladt på prøve tidligere end normalt. Du kan blive løsladt, når halvdelen af straffen er afsonet, hvis indrejseforbuddet er for bestandig; eller når 7/12 af straffen er afsonet, hvis indrejseforbuddet er tidsbegrænset. Selv om du ikke ønsker prøveløsladelse, f.eks. fordi du prøver at få dommen til udvisning ændret, vil du blive løsladt efter to tredjedele af straffen. Politiet bestemmer, hvordan du skal udvises, og vil normalt sørge for, at udvisningen bliver gennemført ved løsladelsen. Spørg eventuelt personalet eller din forsvarsadvokat, hvis du er i tvivl om noget vedrørende udvisningen. Særligt til pårørende Ønsker du at besøge en indsat, skal du normalt indhente besøgstilladelse fra institutionen. Institutionen vejleder nærmere om de regler, der gælder for besøg, herunder om bestilling af besøgstid, hvilke genstande der må medbringes ved besøg, og at der kan stilles vilkår om, at du lader medbragte genstande og yderbeklædning undersøge. Der er regler om, i hvilket omfang de indsatte må have deres egne genstande og penge i institutionen. Hos den enkelte institution kan du

14 15 få nærmere vejledning, hvis du ønsker at give en indsat genstande eller penge. Breve, som du sender til en indsat, vil normalt ikke blive gennemlæst af personalet, men åbnes normalt af personalet i den indsattes påsyn for at hindre indsmugling. Et brev, som du sender til en indsat, kan dog i nogle situationer blive gennemlæst. Tilsvarende kan et brev tilbageholdes. Normalt skal brevet tilbagesendes, og i alle tilfælde skal afsenderen orienteres om tilbageholdelsen senest fire uger efter. Om de indsattes mulighed for udgang og for at telefonere, se nærmere ovenfor. I lukkede fængsler og arresthuse er det strafbart, hvis du har en mobiltelefon med, når du er på besøg. Tavshedspligt Alt personale i fængsler, arresthuse og Kriminalforsorgen i Frihed har tavshedspligt. Oplysninger om den indsatte kan ikke videregives til de pårørende eller andre udenforstående. Det er kun den indsatte selv, der må fortælle f.eks. de pårørende om personlige forhold, medmindre den indsatte giver personalet lov til det. Telefonrådgivning Hvis du har spørgsmål, kan du tale med en socialrådgiver i Kriminalforsorgen og få oplysninger om regler og rettigheder via Kriminalforsorgens anonyme telefonrådgivning på tlf Rådgivningen er åben alle hverdage fra kl og I weekenderne er rådgivningen åben kl

15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K Telefon I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet. Du kan også altid spørge personalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. xxxxxxxxx DFK 160 da ( ) Tryk: De Grafiske Fag, Statsfængslet i Nyborg, tlf Layout: Rumfang.dk

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. LBK nr 1242 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0110 Senere ændringer

Læs mere

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v.

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. I. Indledning For at øge informationen af borgere og

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet. Du

Læs mere

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010

Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010 Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010 Typen af forseelse, jf. straffuldbyrdelseslovens 67 Gerningsindholdet Disciplinærstraframme, jf. staffuldbyrdelseslovens 68 Normalreaktion Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 14. maj 2012 Kontor: Økonomikontoret

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Kriminalforsorgen Kort og godt

Kriminalforsorgen Kort og godt Kriminalforsorgen Kort og godt 1 Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 9. december 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 9. december 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 9. december 2009 7. december 2009. Nr. 1176. Bekendtgørelse om tilbageholdte I medfør af 380 og 383 i retsplejelov for Grønland, jf. lov nr. 305 af 30. april 2008, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1093. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a, stk. 7, 123

Læs mere

Regler & Information for indsatte HUSORDEN

Regler & Information for indsatte HUSORDEN Regler & Information for indsatte HUSORDEN Forord Kriminalforsorgens rolle er, at fuldbyrde de foranstaltninger, som domstolene har fastsat. Det er Kriminalforsorgens Hovedkontor, der har bestemt, hvor

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322 Personer, der er dømt for incest eller anden form for seksualkriminalitet har i visse tilfælde mulighed for at få behandling i stedet for at komme i fængsel. I denne folder kan du læse, hvad denne behandlingsordning

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) BEK nr 1157 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-181 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 921 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. intensiv overvågning og kontrol efter reglerne i 78 a-78 f.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. intensiv overvågning og kontrol efter reglerne i 78 a-78 f. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 67 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 5. november 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-733-0022 Dok.: CHA21285 Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Retspsykiatrisk Afsnit P401

Retspsykiatrisk Afsnit P401 Information til patienter og pårørende Retspsykiatrisk Afsnit P401 Almenpsykiatrisk Afdeling Odense (Universitetsfunktion) Psykiatrien i Region Syddanmark Retspsykiatrisk Afsnit P401 Oversigtskort 2 Indhold:

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder Husk dine rettigheder under varetægtsfængsling Rettighederne i denne meddelelse gælder i henhold til lovgivningen i England og Wales og efterkommer EU-direktivet 2012/13 om retten til information under

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Efter nærmere undersøgelser i to omgange afgav ombudsmanden den 14. maj 2009 sin (anden) udtalelse om de rejste spørgsmål.

Efter nærmere undersøgelser i to omgange afgav ombudsmanden den 14. maj 2009 sin (anden) udtalelse om de rejste spørgsmål. 2009 5-4 Langtidsindsattes mulighed for uledsaget udgang og dermed overførsel til åbent fængsel Direktoratet for Kriminalforsorgens fortolkning og praksis En langtidsindsat klagede flere gange til ombudsmanden

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

Forslag til lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat)

Forslag til lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. oktober 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh.: Morten E. G. Jørgensen Sagsnr.: 2015-730-0747 Dok.: 1694638 UDKAST Forslag til lov om ændring af straffeloven

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven. Lovforslag nr. L 186 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven. Lovforslag nr. L 186 Folketinget Lovforslag nr. L 186 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. maj 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven (Styrket

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Tema om misbrugsbehandling. Dok.nr. 14/ / RI

Tema om misbrugsbehandling. Dok.nr. 14/ / RI Tema om misbrugsbehandling Dok.nr. 14/00877-4/ RI 2/9 Hvad har temaet ført til? Misbrugsbehandling var tema for de tilsynsbesøg, som ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Beskæftigelse af indsat under enrumsanbringelse

Beskæftigelse af indsat under enrumsanbringelse Beskæftigelse af indsat under enrumsanbringelse Udtalt, at en indsat i et statsfængsel under en enrumsanbringelse burde have været tilbudt cellearbejde, idet der ikke var noget i hans personlige forhold,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises.

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises. PENSIONEN LYSHOLMGÅRD HUSORDEN 01. august 2004 Det er nødvendigt at have en række spilleregler, så vi alle sammen kan være her og have det godt. Husordenen er derfor sat sammen af regler, som Lysholmgård

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er

762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=126338 Kapitel 70 Varetægtsfængsling 762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende

Læs mere

Dok.nr. 15/00324-8/ ME

Dok.nr. 15/00324-8/ ME Temarapport 2015 om sikringscelleanbringelser Dok.nr. 15/00324-8/ ME 2/14 Hvad har temaet ført til? Anbringelse i sikringscelle var et tema for de tilsynsbesøg i kriminalforsorgens institutioner, som ombudsmanden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger.

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger. Husregler Forord: Denne mappe indeholder en masse praktiske oplysninger, som du vil få brug for under et ophold hos os. Husordenen skulle gerne være et brugbart redskab i dagligdagen således, at du hurtigt

Læs mere

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet BEK nr 186 af 20/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes: BEK nr 1155 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-179 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR. Oversigt over afgjorte disciplinærsager i 2015 mod medarbejdere i. Kriminalforsorgens institution

Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR. Oversigt over afgjorte disciplinærsager i 2015 mod medarbejdere i. Kriminalforsorgens institution Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR Oversigt over afgjorte disciplinærsager i 2015 mod medarbejdere i Kriminalforsorgens institution Indholdsfortegnelse A. I tjenesten eller i tilknytning til

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 385 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-1156

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte)

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte) Dato: 9. oktober 2015 Kontor: Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2015-1902-0267 Dok.: 1754022 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere