Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan"

Transkript

1 Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan Rekvireret af: Ikast-Brande Kommune Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen Efteråret 2013 Spinderigade 11E I 7100 Vejle I Tlf.: I I

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund Formål Konklusion Metode og gennemførelse Projektfaser Gennemførelsen Bearbejdning af data Usikkerhed og fejlkilder Spørgeskema Resultater Antal respondenter Emballageaffald Miljø-øer Elektronikaffald Dagrenovation Sortering Information om sortering af affald Storskrald Tilfredshed med ordningerne Kommentarer og forbedringsforslag Bilag Side 2 af 20

3 1 Baggrund Ikast-Brande Kommune og JHN Processor har sammen gennemført en Brugerundersøgelse blandt borgerne i Ikast-Brande Kommune. Brugerundersøgelsen skal øge borgernes kendskab til og indflydelse på den nye affaldsplan. 931 borgere har besvaret det webbaserede spørgeskema på affaldsplan2018.dk. Rapporten præsenterer resultaterne fra undersøgelsen. Detaljerede data er vedlagt i bilag. 2 Formål Brugerundersøgelsen skal bidrage med: 1. At øge borgernes kendskab til den kommende affaldsplan. 2. At øge borgernes kendskab til, og brug af, affaldsplan2018.dk. 3. Input til affaldsplanens indhold, således at borgerne får en større indflydelse på affaldsplanens virkemidler. 4. At øge borgernes kendskab til de services og ordninger på affaldsområdet, som Ikast-Brande Kommune tilbyder. 5. At opgøre borgernes øvrige forslag og idéer. 3 Konklusion 931 borgere i Ikast-Brande Kommune har været inde på affaldsplan2018.dk og besvaret en række spørgsmål om affald og den kommende affaldsplan. De fleste borgere har desuden afgivet uddybende kommenterer. Aktiviteten på affaldsplan2018.dk er steget betragteligt siden brugerundersøgelsens start. Dette tyder på, at brugerundersøgelsen har været med til at øge kendskabet til og brugen af affaldsplan2018.dk. Det kan konkluderes, at de fleste borgere i Ikast-Brande Kommune er positivt indstillede over for at have mere end en affaldsbeholder i husstanden % af respondenterne ønsker mere end 1 affaldsbeholder, mens 36 % ikke vil have mere end 1 beholder % erklærer sig enige eller delvist enige i, at det ville være en god idé med en ekstra beholder til emballageaffald. Side 3 af 20

4 Det kan konkluderes, at borgerne i Ikast-Brande Kommune i høj grad benytter miljø-øerne % af respondenterne angiver, at de benytter miljø-øerne mere end 12 gange om året. Blot 18 % af respondenterne benytter ikke miljø-øerne % erklærer sig enige i udsagnet om, at det ville være en god idé, at der opstilles flere containere ved miljø-øerne, hvor der også kan afleveres pap, plast og metalemballage. Elektronikaffald kan blandt andet bortskaffes via den røde miljøboks % af respondenterne vidste i forvejen, at man kan putte småt elektronik i den røde miljøboks. - Mange af respondenterne foreslår, at Ikast-Brande Kommune kan få mere elektronikaffald til genanvendelse ved, at det enten kunne være en del af en storskraldsordning, eller at der kunne være beholdere ved miljø-øerne til elektronikaffaldet. I dagrenovationsordningen i Ikast-Brande Kommune skelnes der mellem grønt og gråt affald. Det gør husstandene også i høj grad % af respondenterne angiver, at de altid sorterer køkkenaffaldet i grønt og gråt % angiver, at de altid benytter en kompostbeholder til det grønne køkkenaffald. Ikast-Brande Kommune vil i fremtiden bringe det grønne affald til et biogasanlæg, der kan omdanne det grønne affald til biogas. Dette kræver, at borgerne sorterer bedre. Respondenterne blev derfor spurgt om, hvad der kunne få folk til at sortere mere, og hvad der kunne gøre sorteringen nemmere og bedre. - Mange borgere mener, at flere affaldsbeholdere og miljø-øer med mulighed for aflevering af flere affaldsfraktioner vil kunne få dem til at sortere mere. - Mange borgere savner information og oplysning omkring de miljømæssige og økonomiske fordele ved mere sortering. Ikast-Brande Kommune informerer blandt andet i dag om affald og sortering gennem forskellige medier % af respondenterne synes, at de får nok information om sortering. Blot 14 % tilkendegiver, at de ikke synes de modtager nok information Side 4 af 20

5 - Mange af de borgere, der ikke synes de får nok information, synes, at de mangler information, når de smider affaldet ud, eksempelvis via information klistret på affaldsbeholderne. Ikast-Brande Kommune overvejer at etablere en storskraldsordning, hvor borgerne for et mindre beløb kan få afhentet deres storskrald ved deres husstand. - Blot 23 % af respondenterne vil være villige til at betale for en storskraldsordning, mens 45 % ikke vil betale. Dog angiver 32 % af respondenterne, at de måske gerne vil betale for en sådan ordning. - Af kommentarerne fremgår det blandt andet, at en storskraldsordning vil være en god idé for de borgere, der ikke selv er mobile. Mange borgere vil dog ikke bruge en storskraldsordning eller betale for en sådan, når de selv har mulighed for at køre på genbrugspladsen. For nogle afhænger det dog af den specifikke pris. Der er forskellige ordninger for indsamling af affald i Ikast-Brande Kommune. Respondenterne udtrykker i høj grad tilfredshed med de forskellige affaldsordninger % af respondenterne angiver, at de er meget tilfredse eller tilfredse med tømningen af dagrenovation ved deres husstand % er meget tilfredse eller tilfredse med genbrugspladserne % er meget tilfredse eller tilfredse med miljø-øerne % er meget tilfredse eller tilfredse med miljøboksene til farligt affald. 4 Metode og gennemførelse 4.1 Projektfaser Brugerundersøgelsen er gennemført over en periode på fem uger fra den 26/8 til den 30/ Brugerundersøgelsen bestod af nedenstående projektfaser: - Bestemmelse af parametre og sammenhænge der ønskes undersøgt. - Fastlæggelse af mål og rammer for gennemførelse. - Information om undersøgelsen. - Borgernes udfyldelse af spørgeskemaet på nettet. - Scanning af spørgeskemaer og analyse af data. - Rapportering af resultater. Side 5 af 20

6 4.2 Gennemførelsen Målgruppen for brugerundersøgelsen var borgerne i Ikast-Brande Kommune, som kunne besvare spørgeskemaet på Ikast-Brande Kommunes kampagnehjemmeside: For at gøre opmærksom på brugerundersøgelsen blev der hængt en flyver på alle husstandes skraldespande, se flyveren til højre. Flyveren gjorde opmærksom på, at der trækkes lod om to købmandskurve. Husstande med fælles affaldsbeholder, typisk etageboliger, fik ikke en flyver på skraldespanden. Ikast-Brande afholdt desuden en informationsdag på genbrugspladserne om affald og affaldsplanen. Disse to tiltag formodes at have øget svarprocenten betragteligt. 4.3 Bearbejdning af data Spørgeskemaundersøgelsen er blevet gennemført via Ikast-Brande Kommunes survey-værktøj: defgo.net og er efterfølgende bearbejdet i et statistikprogram og herefter i Excel regneark, hvori resultaterne også er blevet opstillet. Regnearket medfølger som bilag. 4.4 Usikkerhed og fejlkilder Brugerundersøgelsen udgør en stikprøve på 931 borgere fra Ikast-Brande Kommune. Der er i undersøgelsens design og gennemførelse forsøgt at tage højde for og minimere de fejlkilder, der er i forbindelse med gennemførelse af brugerundersøgelser: - Et webbaseret spørgeskema kan medføre et bias i udvælgelsen af respondenter til undersøgelsen, eftersom målgruppen for brugerundersøgelsen alle skal have computer- og internetadgang samt de nødvendige kompetencer. - Stikprøven i denne brugerundersøgelse kan derfor ikke anses for at være repræsentativ for alle borgere i Ikast-Brande Kommune. - Der er dog forsøgt at tage højde for dette ved at øge kendskabet til undersøgelsen blandt borgere, der ikke anvender internettet ofte blandt andet via den husstandsomdelte flyer. Side 6 af 20

7 4.5 Spørgeskema Her er vist et udsnit af spørgeskemaet som borgerne skulle besvare på Side 7 af 20

8 5 Resultater Dette afsnit viser en detaljeret opgørelse over resultaterne af borgernes besvarelser ved brug af tabeller og figurer. Brugere, der har svaret ved ikke eller er registreret under ubesvaret i et spørgsmål, er ikke medtaget i analysen af det pågældende spørgsmål eller i den procentuelle opgørelse. Generelt har brugerne været i stand til at besvare de fleste spørgsmål i spørgeskemaet. Se bilaget for detaljerede oplysninger om de ikke-medtagne svar. Det kan bemærkes, at borgernes aktivitet på affaldsplan2018.dk er steget betragteligt siden brugerundersøgelsens start. Dette tyder på, at brugerundersøgelsen har været med til at øge kendskabet til og brugen af affaldsplan2018.dk. 5.1 Antal respondenter 931 borgere har besvaret spørgeskemaet. Tabel 1 nedenfor viser antallet af respondenter opdelt efter boligtype. Tabellen viser eksempelvis, at 812 borgere, svarende til 92 %, kommer fra et hus med have. Opdelingen mellem borgere i hus med have og borgere i lejligheder i etagebolig er vigtigt, eftersom visse affaldsordninger og dermed nogle af spørgsmålene ikke er relevante for borgere i lejligheder. Der er dog meget få borgere fra lejligheder, som har besvaret spørgeskemaet. Tabel 1: Antal respondenter opgjort efter boligtype. Antal Procent Hus med have % Lejlighed i etagebolig 12 1% Andet 57 6% Total % Ikke angivet 50 Side 8 af 20

9 Figur 1 viser en relativ fordeling af respondenter efter deres postnumre. Figuren viser eksempelvis, at 47 % af respondenterne er fra 7430 Ikast. For de absolutte fordelinger, se bilaget. Figur 1: Antal respondenter opdelt efter postnumre (i %). 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 18% 6% 1% 47% 11% 8% 2% 8% 0% 5.2 Emballageaffald Emballageaffald er emballager i pap, papir, plast og metal, for eksempel småt pap fra cornflakes-pakker, skyllede plastdunke fra vaske- og skyllemiddel, shampoo, tomme øl- og sodavandsdåser m.v. For at øge genanvendelsen af emballageaffald overvejer Ikast- Brande Kommune, at der skal stå en ekstra beholder til emballageaffald ved hver husstand. Respondenterne fra haveboliger blev derfor spurgt om, hvor mange affaldsbeholdere de maksimalt vil have stående ved deres husstand. Respondenternes svar fremgår af figur 2. Figuren viser, at størstedelen af respondenterne, svarende til 42 %, maksimalt ønsker to beholdere ved deres husstand til affald. 64 % af respondenterne ønsker mere end en affaldsbeholder, mens 36 % ikke vil have mere end en beholder. Side 9 af 20

10 Figur 2: Ønsket antal affaldsbeholdere (i %). 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 42% 35% 13% 1% 9% 0 beholdere 1 beholder 2 beholdere 3 beholdere 4 eller flere Respondenterne havde desuden mulighed for at uddybe deres svar. Kommentarerne fremgår af tabel 1 i bilag 2. Overordnet kommer det til udtryk i kommentarerne, at: - borgere, der gerne vil have flere beholdere, anfører, at de gerne vil have så mange beholdere, som der er behov for. Borgerne vil især gerne have containere til pap, papir, plast og metal. - borgere, der ikke vil have flere spande, enten ikke vil have dem pga. pladsmangel, eller fordi de alligevel selv sorterer og kører på genbrugspladsen med affaldet. Respondenterne blev derefter bedt om at tage stilling til, hvorvidt det ville være en god idé med en ekstra beholder til emballageaffald. Figur 3 viser den procentuelle fordeling af respondenternes holdning til udsagnet. Figuren viser eksempelvis, at 56 % erklærer sig enige i, at det ville være en god idé med en ekstra beholder til emballageaffald. Hele 70 % af respondenterne er enige eller delvist enige i udsagnet. Dette er bemærkelsesværdigt, eftersom det er flere end de 64 %, der ønskede mere end en affaldsbeholder i husstanden. Side 10 af 20

11 Figur 3: Det ville være en god idé at få en ekstra beholder til emballageaffald (i %). 60% 50% 56% 40% 30% 20% 10% 0% 18% 15% 4% 8% Enig Delvist enig Hverken eller Delvist uenig Uenig Brugerne havde igen mulighed for at uddybe deres svar. Kommentarerne fremgår af tabel 2 i bilag 2. Overordnet kommer det til udtryk i kommentarerne, at: - Mange borgere bemærker, at det er vigtigt at sortere emballageaffald fra i en separat beholder og at dette affald fylder meget. - nogle borgere argumenterer som tidligere for, at de lige så godt selv kan køre på genbrugspladsen med deres sorterede affald. Andre pointerer, at det ikke er alle, der har mulighed for at tage på genbrugspladsen. - nogle borgere foreslår, at der i stedet skal oprettes flere miljø-øer, hvor man kan aflevere emballageaffaldet. - nogle borgere foreslår, at der i stedet for en ekstra beholder oprettes et skillerum i den eksisterende beholder, så det ikke optager mere plads. Side 11 af 20

12 5.3 Miljø-øer Der findes cirka 130 miljø-øer i Ikast-Brande Kommune, hvor borgerne kan aflevere papir og glas. Respondenterne blev derfor spurgt om, hvor mange gange deres husstand har brugt miljø-øerne inden for det seneste år. Respondenternes svar fremgår af figur 4. Figuren viser, at miljø-øerne benyttes forholdsvist hyppigt af borgerne i Ikast-Brande Kommune. Således angiver hele 25 % af respondenterne, at de benytter miljø-øerne mere en 12 gange om året. Blot 18 % af respondenterne benytter ikke miljø-øerne. Figur 4: Borgernes brugshyppighed af miljø-øer (i %). 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 18% 11% 18% 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-12 gange Mere end 12 gange om året 28% 25% Ikast-Brande Kommune overvejer at opstille flere miljø-øer, hvor der kan afleveres papir, pap, plast og metalemballage. Respondenterne blev derfor bedt om at tage stilling til, hvorvidt det ville være en god ide, at der opstilles flere containere ved miljøøerne, hvor der også kan afleveres pap, plast og metalemballage. Figur 5 viser respondenternes enighed i udsagnet. Figuren viser ikke overraskende, at langt de fleste mener, det er en god idé. Således erklærer 64 % sig enige i udsagnet om, at det ville være en god ide, at der opstilles flere containere ved miljø-øerne, hvor der også kan afleveres pap, plast og metalemballage. Figur 5: Containere til pap, plast og metalemballage ved miljø-øerne (i %). 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 64% 15% 9% 2% 9% Enig Delvist enig Hverken eller Delvist uenig Uenig Side 12 af 20

13 Brugerne havde igen mulighed for at uddybe deres svar. Kommentarerne fremgår af tabel 3 i bilag 2. Overordnet kommer det til udtryk i kommentarerne, at: - nærheden til miljø-øerne betyder meget. De borgere, der bor tæt på miljø-øerne, er meget positive over for dem, mens de borgere, der ikke lige har en i nærheden, hellere vil samle sammen over en længere periode og køre på genbrugspladsen med det hele. - nogle borgere påpeger, at miljø-øerne kan forbedres ved bedre renhold, hyppigere tømning og ændring af indkastet m.v. - nogle borgere vil hellere bare have egne beholdere stående ved husstanden, så de er lettere tilgængelige. Respondenterne havde ligeledes mulighed for at angive eventuelle løsningsforslag til, hvordan Ikast-Brande Kommune kan få mere emballageaffald til genanvendelse. Respondenternes forslag fremgår af tabel 4 i bilag 2. Følgende kommer overordnet til udtryk i forslagene: - Mange borgere mener, at problemet kan løses ved hjælp af beholdere ved husstanden eller via flere miljø-øer. - Nogle borgere savner bedre information og vejledning om sortering, både i hjemmet og på genbrugspladsen. - Nogle borgere mener, at husstande, der er gode til at sortere, skal belønnes via lavere afhentningsafgifter. - Nogle borgere foreslår, at kommunen/genbrugspladserne forestår formidling og salg af stativer/beholdere, der gør det nemmere for husstandene at sortere i dagligdagen. Side 13 af 20

14 5.4 Elektronikaffald Elektronikaffald er batterier, radioer, tv, hårtørrere, legetøj med lys og lyd osv. Alt for meget elektronikaffald bliver ikke indsamlet eller genanvendt. Elektronikaffald indeholder mange sjældne og dyre metaller. Hvis elektronikaffaldet havner i skraldespanden, vil det kunne skade forbrændingen, og sjældne metaller i affaldet går tabt. Respondenterne fra haveboliger blev spurgt om, hvorvidt de vidste, at de kan putte småt elektronik i den røde miljøboks. Figur 6 viser, at hele 86 % var klar over, at man kan benytte den røde miljøboks til formålet. 14 % var på daværende tidspunkt ikke klar over det. Spørgsmålet har dermed også været med til at informere borgerne om mulighederne i ordningen. Figur 6: Vidste du at, du kan putte småt elektronik i den røde miljøboks? (i %). 14% Ja Nej 86% Respondenterne havde ligeledes mulighed for at angive eventuelle løsningsforslag til, hvordan Ikast-Brande Kommune kan få mere elektronikaffald til genanvendelse. Respondenternes forslag fremgår af tabel 5 i bilag 2. Følgende kommer overordnet til udtryk i forslagene: - Mange borgere foreslår, at det enten kunne være en del af en storskraldsordning, eller at der kunne være beholdere ved miljø-øerne til elektronikaffaldet. - Nogle borgere savner information om, hvad man egentligt må komme i den røde miljøboks. - En del borgere savner mere information om de miljømæssige og økonomiske fordele ved mere sortering og genanvendelse. - Nogle borgere foreslår, at elektronik skal kunne afleveres flere steder f.eks. ved miljø-øer, forretninger, der sælger det og lign. - Nogle borgere har ikke kendskab til eller modtaget en rød miljøboks. Side 14 af 20

15 5.5 Dagrenovation Ikast-Brande Kommune har en ordning, hvor køkkenaffald skal sorteres i grønt og gråt. Det grønne affald, som indsamles i dobbeltbeholderne, er rester af mad, kartoffelskræller og afklip fra blomster mv. Det grønne affald omdannes i dag til kompost, som udbringes på marker. På denne måde genanvendes næringsstoffer i det grønne affald. Alt for meget køkkenaffald er i dag ikke sorteret godt nok, og det gør behandlingen af affaldet dyrere. Respondenterne blev spurgt om, hvorvidt de sorterer deres køkkenaffald i grønt og gråt. Figur 7 viser, at langt de flest borgere sorterer deres affald i grønt og gråt. Således svarer hele 62 %, at de i husstanden altid sorterer køkkenaffaldet i grønt og gråt. Figur 7: Sorterer din husstand køkkenaffaldet i grønt og gråt? (i %). 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62% 18% 5% 15% Ja, altid Ja, for det meste Ja, nogen gange Nej, sjældent eller aldrig Respondenterne blev ligeledes spurgt om, hvorvidt de i husstanden hjemmekomposterer det grønne køkkenaffald ved brug af en kompostbeholder. Figur 8 viser, at de fleste respondenter, svarende til 55 %, angiver, at de sjældent eller aldrig benytter en kompostbeholder til at hjemmekompostere køkkenaffaldet. 28 % angiver, at de altid benytter en kompostbeholder. Figur 8: Hjemmekomposterer din husstand det grønne køkkenaffald ved brug af en kompostbeholder? (i %). 60% 50% 55% 40% 30% 20% 10% 28% 10% 7% 0% Ja, altid Ja, for det meste Ja, nogen gange Nej, sjældent eller aldrig Side 15 af 20

16 5.6 Sortering Ikast-Brande Kommune vil i fremtiden bringe det grønne affald til et biogasanlæg, der kan omdanne det grønne affald til biogas. Ud af biogassen kan der laves varme og strøm, og næringsstofferne genanvendes. Respondenterne blev derfor spurgt om, hvordan man får folk til at sortere affaldet bedre. Kommentarerne fremgår af tabel 6 i bilag 2. Overordnet kommer det til udtryk i kommentarerne, at: - mange borgere foreslå bøder eller mere kontrol af borgere, som ikke sorterer og evt. belønning til de borgere som sorterer korrekt. - information og sanktioner kan få folk til at sortere mere. - flere eller større beholdere i husstanden vil gøre det nemmere at sortere. - der er brug for en generel holdningsændring blandt folk. - mange borgere er af den overbevisning, at det alligevel bare bliver blandet sammen, når det kommer op i skraldebilen. - flere borgere efterspørger både grønne og grå poser. Respondenterne blev desuden spurgt om, hvad der ifølge dem kunne gøre deres egen husstands sortering nemmere og bedre. Kommentarerne fremgår af tabel 7 i bilag 2. Overordnet kommer det til udtryk i kommentarerne, at: - mange borgere mener, at en eller flere rumopdelte beholdere tæt ved husstanden vil kunne få dem til at sortere mere. - mere oplysning og information, som for eksempel info direkte på skraldespanden, apps og udbrede det gode eksempel, vil kunne hjælpe. - flere miljø-øer med mulighed for at aflevere flere forskellige affaldsfraktioner vil kunne få husstandene til at sortere mere. - Mange efterlyser en god løsning inde i køkkenet/bryggers som ikke fylder for meget f.eks. kasser, posesystem eller lignende. Side 16 af 20

17 5.7 Information om sortering af affald Ikast-Brande Kommune informerer blandt andet i dag om affald og sortering ved annoncer i avisen, skilte og plakater på genbrugspladsen, infofoldere, information direkte på skraldespanden samt hjemmeside med opdatering og nyheder. Respondenterne blev spurgt om, hvorvidt de får nok information om sortering af affald. Figur 9 viser, at en klar overvægt af borgerne, hele 86 %, synes, at de får nok information om sortering. Blot 14 % tilkendegiver, at de ikke synes, de modtager nok information. Det kan på denne baggrund konkluderes, at Ikast-Brande Kommunes informationsarbejde har været effektivt og nyttigt i forhold til at informere borgerne om vigtigheden i at sortere affald. Figur 9: Får du nok information om sortering af affald? 14% Ja Nej 86% De borgere, der ikke mente, de får nok information om affaldssortering, blev bedt om at tilkendegive hvorfor. Kommentarerne fremgår af tabel 8 i bilag 2. Eksempelvis foreslår borgerne, at: - der laves information tæt på husstanden, f.eks. en indholdsliste over, hvad beholderen må indeholde. Denne kan monteres på selve beholderen, eksempelvis under låget. - at informationen skal være præcis lettilgængelig, lige når affaldet afleveres/smides ud. - der skal leveres flere annoncer og informationsfoldere direkte til husstandene, også gerne pr. mail og sms. - informationen kan blive for teksttung, så man "misser" budskabet i dem ved f.eks. infofoldere, skilte og plakater. - der informeres i andre medier end i den lokale ugeavis. Side 17 af 20

18 5.8 Storskrald Storskrald er de lidt større affaldstyper som f.eks. mindre møbler og indbo, papkasser og plast. Respondenterne blev spurgt om, hvorvidt de ville være interesserede i at benytte en sådan ordning, hvis Ikast-Brande Kommune for et mindre beløb kunne tilbyde afhentning af storskrald på deres hjemadresse. Figur 10 viser, at blot 23 % af respondenterne vil være villige til at betale for en storskraldsordning, mens 45 % ikke vil betale. Dog angiver 32 % af respondenterne, at de måske gerne vil betale for en sådan ordning. Figur 10: Vil du betale et mindre beløb for en storskraldsordning? 32% 45% 23% Ja Nej Måske Respondenterne havde ligeledes mulighed for at afgive en kommentar til spørgsmålet om betaling for en storskraldsordning. Kommentarerne fremgår af tabel 9 i bilag 2. Overordnet kommer det til udtryk i kommentarerne, at: - en storskraldsordning vil være en god idé for de borgere, der ikke selv er mobile. - mange borgere ikke vil bruge en storskraldsordning eller betale for en sådan, når de selv har mulighed for at køre på genbrugspladsen og at de gerne vil af med affaldet med det samme. - det for nogle af borgerne afhænger af, hvor meget de skal betale for ordningen. Side 18 af 20

19 5.9 Tilfredshed med ordningerne Der er forskellige ordninger for indsamling af affald i Ikast-Brande Kommune. Figur 11 viser respondenternes tilfredshed med tømningen af dagrenovation ved husstanden, genbrugspladserne, miljø-øerne og miljøboksene til farligt affald. Figuren viser eksempelvis, at 71 % af respondenterne er meget tilfredse med genbrugspladserne i Ikas- Brande Kommune. Generelt er der en stor tilfredshed med alle Ikast-Brande Kommunes affaldsordninger. Størst utilfredshed er der at finde i forhold til miljø-øerne, hvor 10 % erklærer sig mindre tilfreds eller utilfreds med ordningen. Figur 11: Tilfredshed med Ikast-Brande Kommunes affaldsordninger. 0% 25% 50% 75% 100% Tømningen af dagrenovation Genbrugspladserne Miljø-øer Miljøbokse til farligt affald Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds 6 Kommentarer og forbedringsforslag I slutningen af spørgeskemaet havde brugerne mulighed for at angive en kommentar eller komme med et forslag til forbedringer. Kommentarerne fremgår af tabel 10 i bilag 2. Følgende kommentarer og forslag kan fremhæves: - Mange borgere ønsker udbygning af miljøøer og at de tømmes oftere. Alternativt en affaldsspand til emballage. - Åbningstiderne på genbrugspladsen må gerne være længere, så der er bedre mulighed for at komme af med affald til genbrug. - Nogle borgere påpeger, at containeren til dagrenovation ikke altid bliver stillet ordentligt tilbage på plads efter afhentning. - Nogle borgere oplever, at containeren til dagrenovation ikke bliver tømt ordentligt. - Nogle borgere synes ikke, at affaldet bliver afhentet ofte nok specielt ikke i sommerperioden, hvor det er varmt, og der er lugtgener. - Nogle borgere mener der mangler information om miljøboksordningen, bl.a. omkring tømning og nogle bemærker at de ofte er beskidte. Side 19 af 20

20 7 Bilag Bilag 1: Opgørelser af resultater i regneark. Bilag 2: Opgørelser af kommentarer i tabeller. Side 20 af 20

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Rekvireret af: Reno Djurs I/S Udfærdiget af: JHN Processor v. cob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen November-december 202 JHN PROCESSOR I Spinderigade E I 700 Vejle

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

Brugerundersøgelse for Ikast-Brande Kommune

Brugerundersøgelse for Ikast-Brande Kommune Brugerundersøgelse for Ikast-Brande Kommune gennemført i februar og marts 2008 Tømning af skraldespand med dagrenovation Genbrugspladserne Miljø-øer Mulige nye affaldsordninger Sortering af affald Om dialog

Læs mere

Affaldsforsøget. Bedre sortering i større samlede bebyggelser. Tabeller til grafer. Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner FORSØG

Affaldsforsøget. Bedre sortering i større samlede bebyggelser. Tabeller til grafer. Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner FORSØG Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Tabeller til grafer Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag

Læs mere

Brugerundersøgelse på affaldsområdet

Brugerundersøgelse på affaldsområdet Brugerundersøgelse på affaldsområdet i Gladsaxe Kommune Rekvireret af : Gladsaxe Kommune Udfærdiget af : Processor v. Jacob Høg Nyborg, Troels Johansen og Martin Gade Bak-Nielsen Januar 2011 PROCESSOR

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering BILAG 2 Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering Primo januar 2017 udsendte Rudersdal Kommune et spørgeskema til borgerne i to forsøgsområder. I det ene område har hver husstand fået udleveret

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune 2015-16 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 4 Holdninger

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERNES KENDSKAB, TILFREDSHED OG HOLDNINGER TIL AFFALDSORDNINGER I LEJRE KOMMUNE

BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERNES KENDSKAB, TILFREDSHED OG HOLDNINGER TIL AFFALDSORDNINGER I LEJRE KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERNES KENDSKAB, TILFREDSHED OG HOLDNINGER TIL AFFALDSORDNINGER I LEJRE KOMMUNE Rekvireret af: Lejre Kommune Udfærdiget af: JHN Processor v. Lotte Dalgaard Christensen April 2016

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation?

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation? Vi bor i Hvor mange voksne, unge og børn bor i husstanden Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år Hus 1 0 0 200,000 400,000 kr Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Kære beboer i Snebærhaven

Kære beboer i Snebærhaven Kære beboer i Snebærhaven Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med projektet med de nedgravede containere, og svar på en række problemstillinger,

Læs mere

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling Hjørring Kommune Gennemført i efteråret 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 3 Spørgsmål 1: Viden om affaldssortering...

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o

Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o Affaldssortering Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o Sorterer danskerne deres affald hvem gør/gør ikke? Hvilken slags affald sorteres? Er der tilfredshed med den kommunale affaldssortering? Hvad

Læs mere

Brugerundersøgelse på Farum Genbrugsstation

Brugerundersøgelse på Farum Genbrugsstation Brugerundersøgelse på Farum Genbrugsstation Rekvireret af: Furesø Kommune, Center for Drift og Teknik Udfærdiget af: Processor v. Jacob Høg Nyborg November 2011 PROCESSOR I Spinderigade 11E I 7100 Vejle

Læs mere

Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015

Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015 Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015 Indhold 2 1 2 3 4 5 6 7 Formål, metode og fordeling Side 3 Opsummering af nøgleresultater Side 6 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 Holdninger Side

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Sammendrag August 2011

Sammendrag August 2011 Sammendrag August 2011 METODE OG OMFANG Der er i perioden oktober 2010-maj 2011 gennemført i alt 531 telefoniske interviews med borgere i Frederiksberg Kommune. Interviews er fordelt på tre faser: Fase

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Analyse om organisk affald Randers SV Randers Kommune 2016

Analyse om organisk affald Randers SV Randers Kommune 2016 Analyse om organisk affald Randers SV Randers Kommune 2016 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 5 3 Affald generelt Side 7 4 Organisk affald Side 14 5 Konklusion

Læs mere

Sammenslutning af Grundejerforeninger i Rødovre Undersøgelse blandt grundejere af affaldsordning i Rødovre kommune. 2015

Sammenslutning af Grundejerforeninger i Rødovre Undersøgelse blandt grundejere af affaldsordning i Rødovre kommune. 2015 Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre Sammenslutning af Grundejerforeninger i Rødovre Undersøgelse blandt grundejere af affaldsordning i Rødovre

Læs mere

Affaldsanalyse Silkeborg kommune Etageboliger 2014

Affaldsanalyse Silkeborg kommune Etageboliger 2014 Affaldsanalyse Silkeborg kommune Etageboliger 2014 Indhold 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Formål, metode og fordeling Side 3 Opsummering af nøgleresultater Side 6 Dagrenovation Side 8 Genbrugspladser Side 18 Kuber/igloer

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Analyse om organisk affald Centrum Nordvest Randers Kommune 2017

Analyse om organisk affald Centrum Nordvest Randers Kommune 2017 Analyse om organisk affald Centrum Nordvest Randers Kommune 2017 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 5 3 Affald generelt Side 7 4 Organisk affald Side 14

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse på Brørup Genbrugsplads

Kundetilfredshedsundersøgelse på Brørup Genbrugsplads Kundetilfredshedsundersøgelse på Brørup Genbrugsplads Rekvireret af: Vejen Kommune Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Marie Møller Petersen September - oktober 2015 Spinderigade 11E I

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Referat af møde den

Referat af møde den Næstved Kommune Team Affald www.naestved.dk Referat af møde den 20.8.2015 Mødedato 20-08- 2015 Tid 14-16 Sted Mødelokale 5, Rådmandshaven 20 Mødedeltagere Curtie, Lizzi, Varnny, Henning, Anne, Lisbeth,

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

KOMMUNI- KATIONS- PLAN

KOMMUNI- KATIONS- PLAN KOMMUNI- KATIONS- PLAN Christian Hede Hagelskjær Kommunikationsplan: Fra skidt til skat 3. juni 2015 2 INDHOLD DEN PERMANENTE KAMPAGNE 4 Et tydeligt sorteringssystem 5 To overordnede designløsninger 6

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

Undersøgelse vedrørende nedgravede affaldscontainere 2011

Undersøgelse vedrørende nedgravede affaldscontainere 2011 Undersøgelse vedrørende nedgravede affaldscontainere 2011 AARHUS 2011 Rapport VERSION 1.0 Fredag d. 29. april 2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Metode... 5 2.1 Dataindsamling... 5 3. Sammenfatning af

Læs mere

Brugerundersøgelse på fire genbrugspladser Ikast-Brande Kommune

Brugerundersøgelse på fire genbrugspladser Ikast-Brande Kommune Brugerundersøgelse på fire genbrugspladser - Kommune Rekvireret af: - Kommune Udfærdiget af: Processor v. Jacob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen Marts-April 2012 PROCESSOR I Spinderigade 11 I 7100

Læs mere

Affaldsanalyse Aalborg Renovation 2016

Affaldsanalyse Aalborg Renovation 2016 Affaldsanalyse Aalborg Renovation 2016 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Sortering af plast generelt Side 8 4 Minimizeren Side 14 5 Forslag / gode råd

Læs mere

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Til beboerne i Tjæreborg Maj 2016 Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Vi er 2/3 gennem forsøget med at finde vejen til 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, og tallene

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Kevin Matin Teis Nielsen

Kevin Matin Teis Nielsen Kevin Matin Teis Nielsen 11-05-2015 Hvem Afsenderen i dette projekt er Kevin Matin og Teis Nielsen som begge er 1 års elever i klasse 1.1 på Roskilde Tekniske Gymnasium. Hvad Det budskab som vi prøver

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar?

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Hvor mange gange om ugen tømmer I skraldespanden i køkkenet? - % -4 8% -7 9% 4 Mere

Læs mere

Indkomne høringsbesvarelser

Indkomne høringsbesvarelser Notat om høringsbesvarelser til forslag til Ressource- og affaldsplan 2015-2024 Byrådet vedtog på sit møde den 24. november 2014 at udsende forslag til Ressource- og affaldsplan i den lovpligtige offentlige

Læs mere

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 AFRAPPORTERING Baggrund Efter implementering af ny villaordning med øget affaldssortering i Brøndby Kommune i 2014 (plast, papir, glas,

Læs mere

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ S M GIV DIT AFFALD NYT LIV I D D E T R I G T U D I G T DU FÅR SNART EN NY GENBRUGSCONTAINER Hvis du har din egen papircontainer

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Vedtagelse af Affaldsplan

Vedtagelse af Affaldsplan Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 22. april 2015 Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2015- efter offentlig høring. 1. Resume Byrådet vedtog på byrådsmøde den 3. december

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Sortering af dagrenovation Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Affaldssortering Sortering af dagrenovation i madaffald og restaffald blev opstartet januar 1997. Hos alle de husstande i gl. Grindsted

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune

Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune DIREKTIONEN Affald Århus/Privataffald Bautavej 1 8210 Århus V Deres ref.: Vores ref.: POL Århus V. Den 26. juli 2007 Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Nem sortering. Input fra borgermøde om affaldsplan i Vejen Kommune 26. november 2013

Nem sortering. Input fra borgermøde om affaldsplan i Vejen Kommune 26. november 2013 Nem sortering - sund fornuft Input fra borgermøde om affaldsplan i Vejen Kommune 26. november 2013 Læs her, hvad deltagerne mener om sortering og genbrug MADAFFALD Det er en god idé at sortere madaffald

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere