Nr. 338 December årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 338 December 2012 38. årgang"

Transkript

1 Nr. 338 December årgang Fra generalforsamlingen. Den afgående formand, Leif Byrgiel, takkes på foreningens vegne af Finn Svendsen for det store og værdifulde arbejde, som Leif har udført som formand. Gaven er et stormglas. (Foto: Jens C)

2 Formand Ansvar: Foreningen indadtil og udadtil, kommunikation til medlemmer og koordinering Annemette ØstergaardLangelandsgade 52, 15..th Århus C Tlf.: , mobil: e mail: Kasserer Ansvar for: Bogholderi og regnskab, kontingentopkrævning, medlemskartotek, udsendelse af Martha Posten og forsikringsforhold Finn Svendsen, Mellemtoften 4, 8250 Egå. Tlf.: e mail: Sekretær Ansvar for referater og ad hoc opgaver Anders Andersen, Jens Baggesensvej Tlf.: mobil: e mail: Sejladskontor Ansvar for: Sejlplan, Skippere/styrmænd tilmeldinger til ture, kartotek over medlemmers kompetencer i forhold til sejlads samt registrering af arbejdsdage Jens Callesen, Egelyallé 1, 2. mf., 7100 Vejle Tlf e mail: Arbejdskoordinator Ansvar for: Overordnet koordinering af arbejde og kontaktpersoner til praktisk vedligehold af Martha. Alan Bing Pedersen, Bellevuegade 14, 6000 Kolding Tlf e mail: Nye medlemmer og PR Ansvar for: Medlemshvervning, åbent hus, skibsreddere og sponsorer. Helle Herting, Ørstedsgade 23 C 3. tv., 7100 Vejle Tlf e mail: WEB-adresse: 2

3 Nyt fra Bestyrelsen V./ Annemette Østergaard Kære marthanere Endnu et år er gået, og vi har afholdt generalforsamling i vores skønne forening. Leif har efter 7 år som formand valgt at udtræde af bestyrelse, og det efterlader selvfølgelig et hul, der skal fyldes ud. Det er ikke alle Leifs opgaver, der nødvendigvis er formandsopgaver, og Leif løser fortsat en række opgaver for foreningen. Bestyrelsen har konstitueret sig, så det nu er mig Annemette, der er blevet formand. Anders, der er ny i bestyrelsesarbejdet, beklæder rollen som sekretær, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer har beholdt deres poster. I kan se de enkeltes ansvarsområder her i bladet side 2. Som suppleanter blev valgt: John Plesner Kristensen og Søren Hedegaard Nielsen. Vi har en god og arbejdsom bestyrelse, hvor den enkelte er meget selvkørende indenfor sit område. Henvendelser omkring noget konkret sker bedst til den ansvarshavende. Resten kan ske til mig, der så vil jeg fordele/ løse det på bedste vis. Ellers foregik generalforsamlingen i god tone. Det er dejligt at være med i en forening, hvor der er så stor vilje til at se hen over forskelligheder og være konstruktive i at løfte vores fælles opgave. Næste år 1. lørdag i november bliver foreningen 40 år, og der er lagt op til en stor jubilæumsfest. Lis No Nygaard her meldt sig som tovholder, og hvis du vil være med til at planlægge den, så henvend dig til mig eller hende. Aftenen før generalforsamling, havde bestyrelsen årets møde med skippere og styrmænd. Dette var også meget konstruktivt, og vi havde en grundig evaluering af sommerens sejladser, tilpasninger af sikkerhedssystemet og input til næste års sejlplan. Et vigtigt emne på det årlige skippermøde har i flere år været, hvordan vi vedligeholder, udvikler og udvider staben af skippere og styrmænd, så vi også kan sejle med Martha fremover. Det er således blevet formaliseret nu, at en ny skipper skal sejle sine første skipperuger med en erfaren skipper som styrmand. Der skal hele tiden være udvikling i gruppen, så går du evt. rundt med en styrmandsaspirant i maven er du meget velkommen til at give sejladskontoret et praj. Foreningens økonomiske krise er heldigvis stabiliseret. Dels ved medlemslån og dels ved flere fondsmidler. Vi har ikke nået de 300 medlemmer, så arbejdet med at blive godkendt skattemæssigt som almennyttig er forsinket men ikke dødt. Alternativt til selv at forsøge at nå de 300 er at slå os sammen med andre skibe, der drives på lignende vilkår i en forening. Det er alt sammen under overvejelse og arbejdet fortsætter. Ved indbetalinger til restaureringen bedes følgende kontonummer anvendt: Reg.nr.: 1535 Kontonr.:

4 Marthaposten går en ny fremtid i møde, men det vil der være mere om i næste nummer. Jeg vil slutte med på bestyrelsens vegne at ønske jer alle en rigtig god jul og et godt nytår. Kærlig hilsen Annemette PS! Reserver 9.marts 2013 til medlemsmøde. Der kommer mere i næste nummer. Hvis man har ideer til indhold eller gerne vil deltage i noget praktisk, må man gerne henvende sig til mig NYT NYT NYT Kontingentændring: PÅ generalforsamling blev Signe og Tines forslag vedtaget. Medlemmer over 21, der er på uddannelse og modtager SU, kan bruge samme kontingentsats som unge under 21. dvs.1000 kr. pr år med de nuværende satser. De øvrige satser er fortsat:: Voksne aktive: 3000 Kr. pr. år Voksne støttemedlemmer: 500 Kr. pr. år Unge 15 17: 500Kr. pr. år Unge 17 21: 1000Kr. pr. år Børn 0 14: 0Kr. pr. år Vi håber, det kan fastholde og udvide skaren af ungdomsmedlemmer. Annemette Stort fremmøde på generalforsamlingen ca. ½ delen af foreningens aktive medlemmer var mødt frem Det var flot. (Foto: Jens C.) 4

5 Referat fra generalforsamling 2012 I Foreningen til Skonnerten Marthas Restaurering Den 3/ i Vejle 1. Valg af dirigent og referent a. Dirigent Per Christiansen b. Referent Annemette Østergaard 2. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer a. I alt 85 stemmeberettigede medlemmer i foreningen b. Til stede 46 medlemmer heraf 37 stemmeberettigede 3. Formandens beretning Formandens beretning til generalforsamlingen d.3. november Forårets ekstraordinære generalforsamling blev afholdt på en dyster baggrund, idet vi manglede ca ,-kr. i kassen. Medlemmerne støttede op om forhøjelse af kontingenter og sejldage. Der blev udvist stor ansvarlighed og handlekraft også den dag tak for det. Siden fik vi først en ekstra tildeling på ,-kr. fra Skibsbevaringsfonden; dernæst en donation fra Jelling Sparekasses Fond på ,-kr. Det ser altså ud til, at vi allerede nu kan begynde at se fremad mod den næste, store restaurering af agterskibet. Mere om det senere i dag. Sommerens sejladser er blevet gennemført med god tilslutning. Den vestlige del af Østersøen er blevet gennempløjet ganske grundigt i år. Fyn Rundt og Limfjorden Rundt har været årets kapsejladser. Vort nye dæk holder tæt. Vi skal dog have fundet ud af, hvordan vi bedst muligt sørger for at det også er tæt om fem år. Skibet har fungeret godt, og det er en ren svir at lægge sig i en tør køje. Indeklimaet er også forbedret i en sådan grad, at vi næsten ikke kan lugte Martha længere. Det nye køleskab virker bare og indholdet bliver i skabet. Gaskomfuret har gjort knuder, og skal skiftes i vinter. Det kan ikke repareres. 5

6 Skibsbevaringsfonden har været på banen i flere omgange udover at bevilge penge til Martha. I januar måned kom der et krav om, at al fremtidig kalfatring og begning skulle udføres professionelt og på værft. Vi valgte, at få Egernsund til at kalfatre denne gang, fordi vi blev truet med at miste fremtidig støtte, hvis vi ikke ville det. Vi forsøgte at få et møde med bestyrelsen om dette emne, men det blev afslået. Ligeledes har det taget lang tid at få pengene udbetalt, idet vi ikke får meddelelse om Søfartsstyrelsens afsluttende tinglysning af pantebrevene. Vi har åbenbart et anstrengt forhold til dem. Det skal siges, at vi har et godt og givtigt samarbejde med konsulenten, Tom Rasmussen. Der er truffet aftale med Vejle Stadsarkiv om at aflevere vore arkiver til dem. Det er altså nu, at vi kan få samlet alle de skriftlige kilder på ét sted. Der ligger sandsynligvis mange andre relevante papirer rundt omkring i de små hjem. Få det nu afleveret inden det er for sent. Vore arvinger sorterer i den store container! Vi kan også aflevere genstande til Kulturhistorisk Museum på lignende vilkår. Få ryddet op i pulterkamrene og udhusene; de passer godt på vore ting. Vi kan til enhver tid få adgang til alle materialer. I januar måned havde vi indbrud på værkstedet. Der blev ryddet godt og grundigt op. Selv maskiner og værktøj, som ikke duede blev fjernet. Vi har en forsikring, som dækkede det meste af tabet. Værkstedet er endnu ikke helt færdigindrettet, og vi skal have containerne renoveret både indog udvendigt. Der er meget godt vinterarbejde til ledige hænder. Der er lavet nyt skelet til vinteroverdækningen, så nu kan man gå oprejst under presenningen. I løbet af de næste par uger er det hele på plads, og så kan der arbejdes i tørvejr. Bestyrelsen har besluttet at skifte bankforbindelse; så fremover er det Den jyske Sparekasse i den gamle toldbygning på havnen, som gemmer vores formue! Vi forsøger at få skoletjenesten i gang igen. Vi har søgt TUBORGFONDEN om støtte, men har fået afslag. Vejle Kommune har ikke afsat midler til formålet de sidste par år. Næste år bliver foreningen 40 år. Det er atter en milepæl. Hvordan mon det skal fejres? Jeg vil gerne sige tak til min bestyrelse, og til alle i dejlige medlemmer. Mange gør et fantastisk stort arbejde; og vi er alle marthanere, når vi står med benene solidt plantet på dækket og sejlene trækker. 6

7 Til slut vil jeg gerne sige tak for den støtte og opbakning I har givet mig i årenes løb. Det har været en stor fornøjelse at mærke engagementet og viljen til at arbejde for restaureringen og fællesskabet omkring vort gode skib. Leif a. Kommentarer og spørgsmål i. Angående venskabsskibe er bestyrelsen positiv. Nu skal det praktiske sættes på skinner. ii. Mange roser, klap og tak til Leif, der aftræder som formand 4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget a. Kassereren gennemgik regnskabet i. Porto udgør 2/3 af udgiften til Marthaposten. Bestyrelsen overvejer at gøre det muligt at tilmelde sig elektronisk Marthapost. (Se regnskab side 11 12) b. Budgettet fremlægges i. Den nye bestyrelse opfordres til at udtænke opgaver, der kan løses øst for Storebælt. (Se budget side ) 5. Orientering om og godkendelse af evt. eksklusioner a. Nogen blev bedt for og resten Buh..et ud. 6. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan. a. Arbejdsprogram. Der blev oplæst en orientering fra arbejdskoordinatoren (Allan Bing). b. Kommentarer c. Sejlplan i. Forslag om at etablere bedre udluftning over komfur i kabyssen. ii. Syning af sejl til lille Martha er igangsat. 7

8 i. Der blev fremlagt en sejlplan, som Jens Callesen finpudser ud fra kommentarerne. 7. Forslag fra medlemmer og/eller bestyrelsen a. Forslag fra Signe og Tine: at medlemmer over 21 betaler kontingent som årige, mens de modtager SU. Forslaget er vedtaget med 28 stemmer. Forslaget indføjes i vedtægterne til næste år. 8. Valg af bestyrelse og revision a. Leif Byrgiel udtræder af bestyrelsen. b. Anders Andersen indvælges i bestyrelsen c. Bestyrelsen består således af: i. Finn Svendsen ii. Annemette Østergaard iii. Alan Bing iv. Jens Callesen v. Helle Herting vi. Anders Andersen d. Suppleanter fortsætter. Det er i. John Kristensen ii. Søren Nielsen e. Revisorerne fortsætter. De er i. Tonny Pedersen ii. Kirsten Kjems 8

9 f. Som revisorsuppleant vælges Leif Byrgiel 9. Eventuelt a. Lis No Nygaard melder sig som tovholder til jubilæumsfest. Andre kan melde sig til Lis for at være med. b. Birgit B.N. overgiver Marthaposten til Krestine i det nye år. Det ventes at ske fra februar c. Niels Kobberø melder sig som tovholder til Tall Ship i Fredericia. d. Niels K. efterlyser nogen, der vil være med til at sy sejl og få lille Martha til at kunne sejle med sejl. e. Birthe Rolighed efterlyser nye postkort. f. Steen Siebkens (urmarthaner) tegninger og materiale fra Martha i gamle dage kan ses på: Udtrækning af obligationer: Gul 1000/ / / / / /194 Orange 600/ /115 60/083 60/032 60/035 60/184 Motor grøn 1500/14 500/06 150/41 150/38 150/51 150/46 Stævn 1500/84 500/96 150/10 150/91 150/62 150/41 Annemette Østergaard 9

10 Regnskab 1/ / Indtægter Året Budget % budget Sidste år Kontingent aktive , % ,00 Kontingent ungdom 2100, % 8200,00 Kontingent støtte 61050, % 52850,00 Særlige Indtægter 23373, % 1260,00 Fondsmidler , % 10000,00 Renteindtægter Salg af effekter 348, % 720,00 Sejladsafgifter 33650, % 22920,00 Motorpenge 20713, % 22346,08 Interne arrangementer 1642, % 2248,50 Diverse 54564, ,30 INDTÆGTER I ALT , % ,88 Udgifter Rigning 2595, % 6183,95 Nyanskaffelser og restaurering , % Tømmer og træ 33198, % 25463,34 Kalfatring og beg 0, % 2944,21 Overfladebeskyttelse 9677, % 5126,95 Aptering og forskønnelse 1023, % 10635,55 Søm, skruer, bolte mm 3579, % 528,45 Tekniske installationer 10618, % 28368,10 DIREKTE SKIBS- UDGIFTER , % 79250,55 10 Fortsættes næste side

11 Signalmateriel 2559, % 3451,80 Kommunikationsudstyr 3490, % 2450,35 Rednings- og nødhjælpsudstyr 22498, % 16410,83 Værktøj 14854, % 711,28 Beddingsleje, bugsering 0, ,00 Transport af materiel 28655, % 2845,00 Forbrugsstoffer, brændstof 30152, % 21256,77 Forsikring , % 69296,08 Havnepenge % Officielle udgifter, syn 0, % 3160,00 ANDRE SKIBSUDGIFTER , % ,11 Administration 253, % 1707,75 Martha-Post 15672, % 13796,21 Lokaleudgifter 22346, % 500,00 Låne og betalingsomkostninger 14341, % 12052,31 Interne arrangemente 1239, % 1974,80 Anskaffelse af effekter 0,00 Diverse 2909, ,00 FORENINGSUDGIFTER 56762, % 31977,07 RESULTAT , % 82406,15 Balance pr. 31/ Aktiver Girokonto 86783, ,35 Indlånskonto 6334, ,55 AKTIVER I ALT 93118, ,90 Fortsættes næste side 11

12 Passiver Egenkapital Ultimo , ,92 Lån i skibsbevaringsfond , ,00 Medlemslån 47000, ,00 Medlemslån fra Mogens 75413, ,82 Medlemslån fra Leif ,00 Medlemslån fra Carsten ,00 Medlemslån fra Søren ,00 Præmieobligation, gul 19900, ,00 Præmieobligation, orange 18700, ,00 Præmieobligation, grøn 44500, ,00 Præmieobligation, stævn 41000, ,00 Præmieobligation, dæk 1000,00 PASSIVER I ALT 93118, ,90 Egå, den 11. Oktober 2012 Finn Svendsen, Kasserer Vi har revideret regnskabet for fundet i overensstemmelse med bogholderiet og kontrolleret bilag. Vi har konstateret beholdningernes tilstedeværelse pr. 31/ Kirsten Kjems, revisor Tonny Pedersen, revisor Godkendt af bestyrelsen: 12

13 Budget 1/ / Indtægter Budget Sidste år Kontingent aktive ) ,00 Kontingent ungdom ) 2100,00 Kontingent støtte ) 61050,00 Særlige Indtægter ,70 Fondsmidler ) ,00 Renteindtægter Salg af effekter ,70 Sejladsafgifter ) 33650,00 Motorpenge ) 20713,50 Interne arrangementer ,50 Diverse 54564,30 INDTÆGTER I ALT 0, ,70 Udgifter Rigning ) 2595,94 Nyanskaffelser og restaurering ) ,34 Tømmer og træ ,80 Kalfatring og beg ,00 Overfladebeskyttelse ,64 Aptering og forskønnelse ) 1023,35 Søm, skruer, bolte mm ,24 Tekniske installationer ) 10618,34 DIREKTE SKIBSUD- GIFTER 0, , ,65 Fortsættes næøste side 13

14 Signalmateriel ,20 Kommunikationsudstyr ) 3490,00 Rednings- og nødhjælpsudstyr ,60 Værktøj ,30 Beddingsleje, bugsering ,00 Transport af materiel ,28 Forbrugsstoffer, brændstof ,29 Forsikring ,32 Havnepenge 0 Officielle udgifter, syn 0 0,00 ANDRE SKIBSUDGIFTER 0, , ,99 Administration ,24 Martha-Post ,96 Lokaleudgifter ,25 Låne og betalingsomkostninger ,17 Interne arrangemente ,55 Anskaffelse af effekter 0,00 Diverse ,45 FORENINGSUDGIFTER 0, , ,62 RESULTAT 0, , ,56 Balance pr. 31/ Aktiver Girokonto 73000, ,37 Restaureringskonto , ,97 AKTIVER I ALT , ,34 Fortsættes næste side 14

15 Passiver Egenkapital Ultimo , ,48 Lån i skibsbevaringsfond , ,00 Medlemslån 47000, ,00 Medlemslån fra Mogens 60000, ,82 Medlemslån fra Leif 80000, ,00 Medlemslån fra Carsten 40000, ,00 Medlemslån fra Søren 40000, ,00 Medlemslån fra Jens 20000,00 Præmieobligation, gul 19900, ,00 Præmieobligation, orange 18700, ,00 Præmieobligation, grøn 44500, ,00 Præmieobligation, stævn 41000, ,00 Præmieobligation, dæk 25000, ,00 PASSIVER I ALT , ,34 Bemærkninger: Nyt komfur 5) 10000,00 Vandtanke 5) 5000,00 Ruftag 3) 5000,00 Nyt sejl (jager) 4) 15000,00 Flag 2000,00 AIS 6) 3000,00 1) Uændrede kontingenter (efter forhøjelse april 2012) 2) Fondsmidler Der var sørget for rigelig og god frokost til deltagerne på generalforsamlingen. Foto: Jens C. 15

16 2012 / 2013 Kabyssen Leif Byrgiel DVS. Motor Carsten Christensen EL arbejde???????? Riggearbejde Søren Nielsen Tømmerarbejde John P. Christensen Smedearbejde Jens Sørensen & Carsten Christensen Malerarbejde Leif Byrgiel Redningsveste/Dragter/ Redningsflåder Troels Jensen TLF: : TLF: TLF : TLF.: E mail: TLF: Jens TLF. : Carsten TLF. : TLF: TLF: Ingen 16

17 Vinterens arbejde Bedding Middelfart Påsken 2013 Tømmerholdet Ruftaget over kabyssen / toilettet skiftes Kanten rundt om storrummet tætnes Luger til maskinrummet skipperkahytten storrummet efterses så de kører ( smøreres eller slibes??? ) Vandtanke Der skal laves nye tanke til ca. 600 til 800 liter vand Skal bygges ind på de gl. pladser Regner med at Jens C. og Carsten kikker på det Pumper og motorer vinterklargøres Brand og generator skal gøres vinter klar, er kommet over på værkstedet Motoren vinterklargøres Toilettanken og toilette gøres vinterklar Rigningen Master og den stående rig skal på plads og efterspændes Nye jomfruen laves og nye kofilnagler Sejlene ses efter i vinter Kan der sættes en blok i skonnert skødet så man trækker vandret?????? Et stykke stof til at ligge over redningsflåderne (gammelt luk) Et solsejl til at sætte over skonnerten / storen bommen Nødsele så man kan hive en mand op af vandet Laver net under hele bovsprydet (ikke vigtigt i år. Kun hvis man mangler noget at lave) 17

18 Kabysen Nyt Gaskomfur til kabyssen MEGET VIGTIGT Maling Dørken lakkes Maskinrummet males Ellers som det plejer EL på båden og værkstedet Vil gerne have en til at lave el til drejebænken Så mangler vi lys på dækket under lønningen og i spredholdterne ved landgang Kan der laves så der kun er en slags pære pærer. Virker vindmåleren eller kan set laves Redningsflåderne Få det sendt til Viking sidst i januar så vi har det i april godkendt Troels ringer til mig ( Alan ) når der er tid ved viking TROELS Lift Til opregning af båden i foråret 2013 dato????????? Vanter og maste males Og alt tov der skal i mastens top skal op Overdækning Er næsten monteret Skal der udluftningen storrummet og skipperkahytten eller lader vi båden stå åben Bommene På værkstedet og hænges op (er på plads ) Der kan gøres klar til maling på værkstedet og så male når der er varmt nok 18

19 Anker Hvis begge anker bankes og males Instrumenter Alle instrumenter afmonteres og gemt et sted Førstehjælpskasserne + slukkere + Medicinkassen Skal efterses og fyldes med der mangler Alan Svanehalsene??????????????????????????????????????????????????? Monteres eller ikke monteres Vi venter og ser om der er fugt i skibet Redningskranse Reflekser på redningskranse efterses Containerne Kunne godt gøres lidt pænere på ydresiderne Skal også ryddes for ting vi ikke skal bruge mere Laves udluftning i den lille container Man kan selvfølgelig godt bruge brødmoteren, når man hygger sig med Lille Martha, men nogle er gået i gang med at gøre hende klar til at komme under sejl. Foto: Jens C. 19

20 Returneres ved varig adresseændring Afsender: Martha Posten v/ Finn Svendsen Mellemtoften Egå December Uge Uge DEADLINE for MP Uge Uge Uge 1 20 Januar Uge Uge 3 15 DEADLINE for MP Uge Uge Februar Uge Uge DEADLINE for MP Uge Uge Redaktion: Birgit Brøchner Nielsen, Engdalgårdsvej 76, 8330 Beder. Tlf Jeg modtager gerne indlæg med normal post til privatadresser eller på e Aflever dit indlæg på diskette/ CD, ring evt. om hvordan. Håndskrevne er også velkomment! Navngivne indlæg i Martha Posten er på forfatterens eget ansvar

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer...

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 14. årgang Nr. 2 juni 2010 Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 2 Beboer- Kultur-huset det gamle bibliotek/den gamle skole maj 2010 Forsidefoto, samt side 2 : sq + kf Layout, grafik, sats: K & S Tryk

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa.

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. Nummer 3 November 2012 Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere