Nr. 338 December årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 338 December 2012 38. årgang"

Transkript

1 Nr. 338 December årgang Fra generalforsamlingen. Den afgående formand, Leif Byrgiel, takkes på foreningens vegne af Finn Svendsen for det store og værdifulde arbejde, som Leif har udført som formand. Gaven er et stormglas. (Foto: Jens C)

2 Formand Ansvar: Foreningen indadtil og udadtil, kommunikation til medlemmer og koordinering Annemette ØstergaardLangelandsgade 52, 15..th Århus C Tlf.: , mobil: e mail: Kasserer Ansvar for: Bogholderi og regnskab, kontingentopkrævning, medlemskartotek, udsendelse af Martha Posten og forsikringsforhold Finn Svendsen, Mellemtoften 4, 8250 Egå. Tlf.: e mail: Sekretær Ansvar for referater og ad hoc opgaver Anders Andersen, Jens Baggesensvej Tlf.: mobil: e mail: Sejladskontor Ansvar for: Sejlplan, Skippere/styrmænd tilmeldinger til ture, kartotek over medlemmers kompetencer i forhold til sejlads samt registrering af arbejdsdage Jens Callesen, Egelyallé 1, 2. mf., 7100 Vejle Tlf e mail: Arbejdskoordinator Ansvar for: Overordnet koordinering af arbejde og kontaktpersoner til praktisk vedligehold af Martha. Alan Bing Pedersen, Bellevuegade 14, 6000 Kolding Tlf e mail: Nye medlemmer og PR Ansvar for: Medlemshvervning, åbent hus, skibsreddere og sponsorer. Helle Herting, Ørstedsgade 23 C 3. tv., 7100 Vejle Tlf e mail: WEB-adresse: 2

3 Nyt fra Bestyrelsen V./ Annemette Østergaard Kære marthanere Endnu et år er gået, og vi har afholdt generalforsamling i vores skønne forening. Leif har efter 7 år som formand valgt at udtræde af bestyrelse, og det efterlader selvfølgelig et hul, der skal fyldes ud. Det er ikke alle Leifs opgaver, der nødvendigvis er formandsopgaver, og Leif løser fortsat en række opgaver for foreningen. Bestyrelsen har konstitueret sig, så det nu er mig Annemette, der er blevet formand. Anders, der er ny i bestyrelsesarbejdet, beklæder rollen som sekretær, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer har beholdt deres poster. I kan se de enkeltes ansvarsområder her i bladet side 2. Som suppleanter blev valgt: John Plesner Kristensen og Søren Hedegaard Nielsen. Vi har en god og arbejdsom bestyrelse, hvor den enkelte er meget selvkørende indenfor sit område. Henvendelser omkring noget konkret sker bedst til den ansvarshavende. Resten kan ske til mig, der så vil jeg fordele/ løse det på bedste vis. Ellers foregik generalforsamlingen i god tone. Det er dejligt at være med i en forening, hvor der er så stor vilje til at se hen over forskelligheder og være konstruktive i at løfte vores fælles opgave. Næste år 1. lørdag i november bliver foreningen 40 år, og der er lagt op til en stor jubilæumsfest. Lis No Nygaard her meldt sig som tovholder, og hvis du vil være med til at planlægge den, så henvend dig til mig eller hende. Aftenen før generalforsamling, havde bestyrelsen årets møde med skippere og styrmænd. Dette var også meget konstruktivt, og vi havde en grundig evaluering af sommerens sejladser, tilpasninger af sikkerhedssystemet og input til næste års sejlplan. Et vigtigt emne på det årlige skippermøde har i flere år været, hvordan vi vedligeholder, udvikler og udvider staben af skippere og styrmænd, så vi også kan sejle med Martha fremover. Det er således blevet formaliseret nu, at en ny skipper skal sejle sine første skipperuger med en erfaren skipper som styrmand. Der skal hele tiden være udvikling i gruppen, så går du evt. rundt med en styrmandsaspirant i maven er du meget velkommen til at give sejladskontoret et praj. Foreningens økonomiske krise er heldigvis stabiliseret. Dels ved medlemslån og dels ved flere fondsmidler. Vi har ikke nået de 300 medlemmer, så arbejdet med at blive godkendt skattemæssigt som almennyttig er forsinket men ikke dødt. Alternativt til selv at forsøge at nå de 300 er at slå os sammen med andre skibe, der drives på lignende vilkår i en forening. Det er alt sammen under overvejelse og arbejdet fortsætter. Ved indbetalinger til restaureringen bedes følgende kontonummer anvendt: Reg.nr.: 1535 Kontonr.:

4 Marthaposten går en ny fremtid i møde, men det vil der være mere om i næste nummer. Jeg vil slutte med på bestyrelsens vegne at ønske jer alle en rigtig god jul og et godt nytår. Kærlig hilsen Annemette PS! Reserver 9.marts 2013 til medlemsmøde. Der kommer mere i næste nummer. Hvis man har ideer til indhold eller gerne vil deltage i noget praktisk, må man gerne henvende sig til mig NYT NYT NYT Kontingentændring: PÅ generalforsamling blev Signe og Tines forslag vedtaget. Medlemmer over 21, der er på uddannelse og modtager SU, kan bruge samme kontingentsats som unge under 21. dvs.1000 kr. pr år med de nuværende satser. De øvrige satser er fortsat:: Voksne aktive: 3000 Kr. pr. år Voksne støttemedlemmer: 500 Kr. pr. år Unge 15 17: 500Kr. pr. år Unge 17 21: 1000Kr. pr. år Børn 0 14: 0Kr. pr. år Vi håber, det kan fastholde og udvide skaren af ungdomsmedlemmer. Annemette Stort fremmøde på generalforsamlingen ca. ½ delen af foreningens aktive medlemmer var mødt frem Det var flot. (Foto: Jens C.) 4

5 Referat fra generalforsamling 2012 I Foreningen til Skonnerten Marthas Restaurering Den 3/ i Vejle 1. Valg af dirigent og referent a. Dirigent Per Christiansen b. Referent Annemette Østergaard 2. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer a. I alt 85 stemmeberettigede medlemmer i foreningen b. Til stede 46 medlemmer heraf 37 stemmeberettigede 3. Formandens beretning Formandens beretning til generalforsamlingen d.3. november Forårets ekstraordinære generalforsamling blev afholdt på en dyster baggrund, idet vi manglede ca ,-kr. i kassen. Medlemmerne støttede op om forhøjelse af kontingenter og sejldage. Der blev udvist stor ansvarlighed og handlekraft også den dag tak for det. Siden fik vi først en ekstra tildeling på ,-kr. fra Skibsbevaringsfonden; dernæst en donation fra Jelling Sparekasses Fond på ,-kr. Det ser altså ud til, at vi allerede nu kan begynde at se fremad mod den næste, store restaurering af agterskibet. Mere om det senere i dag. Sommerens sejladser er blevet gennemført med god tilslutning. Den vestlige del af Østersøen er blevet gennempløjet ganske grundigt i år. Fyn Rundt og Limfjorden Rundt har været årets kapsejladser. Vort nye dæk holder tæt. Vi skal dog have fundet ud af, hvordan vi bedst muligt sørger for at det også er tæt om fem år. Skibet har fungeret godt, og det er en ren svir at lægge sig i en tør køje. Indeklimaet er også forbedret i en sådan grad, at vi næsten ikke kan lugte Martha længere. Det nye køleskab virker bare og indholdet bliver i skabet. Gaskomfuret har gjort knuder, og skal skiftes i vinter. Det kan ikke repareres. 5

6 Skibsbevaringsfonden har været på banen i flere omgange udover at bevilge penge til Martha. I januar måned kom der et krav om, at al fremtidig kalfatring og begning skulle udføres professionelt og på værft. Vi valgte, at få Egernsund til at kalfatre denne gang, fordi vi blev truet med at miste fremtidig støtte, hvis vi ikke ville det. Vi forsøgte at få et møde med bestyrelsen om dette emne, men det blev afslået. Ligeledes har det taget lang tid at få pengene udbetalt, idet vi ikke får meddelelse om Søfartsstyrelsens afsluttende tinglysning af pantebrevene. Vi har åbenbart et anstrengt forhold til dem. Det skal siges, at vi har et godt og givtigt samarbejde med konsulenten, Tom Rasmussen. Der er truffet aftale med Vejle Stadsarkiv om at aflevere vore arkiver til dem. Det er altså nu, at vi kan få samlet alle de skriftlige kilder på ét sted. Der ligger sandsynligvis mange andre relevante papirer rundt omkring i de små hjem. Få det nu afleveret inden det er for sent. Vore arvinger sorterer i den store container! Vi kan også aflevere genstande til Kulturhistorisk Museum på lignende vilkår. Få ryddet op i pulterkamrene og udhusene; de passer godt på vore ting. Vi kan til enhver tid få adgang til alle materialer. I januar måned havde vi indbrud på værkstedet. Der blev ryddet godt og grundigt op. Selv maskiner og værktøj, som ikke duede blev fjernet. Vi har en forsikring, som dækkede det meste af tabet. Værkstedet er endnu ikke helt færdigindrettet, og vi skal have containerne renoveret både indog udvendigt. Der er meget godt vinterarbejde til ledige hænder. Der er lavet nyt skelet til vinteroverdækningen, så nu kan man gå oprejst under presenningen. I løbet af de næste par uger er det hele på plads, og så kan der arbejdes i tørvejr. Bestyrelsen har besluttet at skifte bankforbindelse; så fremover er det Den jyske Sparekasse i den gamle toldbygning på havnen, som gemmer vores formue! Vi forsøger at få skoletjenesten i gang igen. Vi har søgt TUBORGFONDEN om støtte, men har fået afslag. Vejle Kommune har ikke afsat midler til formålet de sidste par år. Næste år bliver foreningen 40 år. Det er atter en milepæl. Hvordan mon det skal fejres? Jeg vil gerne sige tak til min bestyrelse, og til alle i dejlige medlemmer. Mange gør et fantastisk stort arbejde; og vi er alle marthanere, når vi står med benene solidt plantet på dækket og sejlene trækker. 6

7 Til slut vil jeg gerne sige tak for den støtte og opbakning I har givet mig i årenes løb. Det har været en stor fornøjelse at mærke engagementet og viljen til at arbejde for restaureringen og fællesskabet omkring vort gode skib. Leif a. Kommentarer og spørgsmål i. Angående venskabsskibe er bestyrelsen positiv. Nu skal det praktiske sættes på skinner. ii. Mange roser, klap og tak til Leif, der aftræder som formand 4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget a. Kassereren gennemgik regnskabet i. Porto udgør 2/3 af udgiften til Marthaposten. Bestyrelsen overvejer at gøre det muligt at tilmelde sig elektronisk Marthapost. (Se regnskab side 11 12) b. Budgettet fremlægges i. Den nye bestyrelse opfordres til at udtænke opgaver, der kan løses øst for Storebælt. (Se budget side ) 5. Orientering om og godkendelse af evt. eksklusioner a. Nogen blev bedt for og resten Buh..et ud. 6. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan. a. Arbejdsprogram. Der blev oplæst en orientering fra arbejdskoordinatoren (Allan Bing). b. Kommentarer c. Sejlplan i. Forslag om at etablere bedre udluftning over komfur i kabyssen. ii. Syning af sejl til lille Martha er igangsat. 7

8 i. Der blev fremlagt en sejlplan, som Jens Callesen finpudser ud fra kommentarerne. 7. Forslag fra medlemmer og/eller bestyrelsen a. Forslag fra Signe og Tine: at medlemmer over 21 betaler kontingent som årige, mens de modtager SU. Forslaget er vedtaget med 28 stemmer. Forslaget indføjes i vedtægterne til næste år. 8. Valg af bestyrelse og revision a. Leif Byrgiel udtræder af bestyrelsen. b. Anders Andersen indvælges i bestyrelsen c. Bestyrelsen består således af: i. Finn Svendsen ii. Annemette Østergaard iii. Alan Bing iv. Jens Callesen v. Helle Herting vi. Anders Andersen d. Suppleanter fortsætter. Det er i. John Kristensen ii. Søren Nielsen e. Revisorerne fortsætter. De er i. Tonny Pedersen ii. Kirsten Kjems 8

9 f. Som revisorsuppleant vælges Leif Byrgiel 9. Eventuelt a. Lis No Nygaard melder sig som tovholder til jubilæumsfest. Andre kan melde sig til Lis for at være med. b. Birgit B.N. overgiver Marthaposten til Krestine i det nye år. Det ventes at ske fra februar c. Niels Kobberø melder sig som tovholder til Tall Ship i Fredericia. d. Niels K. efterlyser nogen, der vil være med til at sy sejl og få lille Martha til at kunne sejle med sejl. e. Birthe Rolighed efterlyser nye postkort. f. Steen Siebkens (urmarthaner) tegninger og materiale fra Martha i gamle dage kan ses på: Udtrækning af obligationer: Gul 1000/ / / / / /194 Orange 600/ /115 60/083 60/032 60/035 60/184 Motor grøn 1500/14 500/06 150/41 150/38 150/51 150/46 Stævn 1500/84 500/96 150/10 150/91 150/62 150/41 Annemette Østergaard 9

10 Regnskab 1/ / Indtægter Året Budget % budget Sidste år Kontingent aktive , % ,00 Kontingent ungdom 2100, % 8200,00 Kontingent støtte 61050, % 52850,00 Særlige Indtægter 23373, % 1260,00 Fondsmidler , % 10000,00 Renteindtægter Salg af effekter 348, % 720,00 Sejladsafgifter 33650, % 22920,00 Motorpenge 20713, % 22346,08 Interne arrangementer 1642, % 2248,50 Diverse 54564, ,30 INDTÆGTER I ALT , % ,88 Udgifter Rigning 2595, % 6183,95 Nyanskaffelser og restaurering , % Tømmer og træ 33198, % 25463,34 Kalfatring og beg 0, % 2944,21 Overfladebeskyttelse 9677, % 5126,95 Aptering og forskønnelse 1023, % 10635,55 Søm, skruer, bolte mm 3579, % 528,45 Tekniske installationer 10618, % 28368,10 DIREKTE SKIBS- UDGIFTER , % 79250,55 10 Fortsættes næste side

11 Signalmateriel 2559, % 3451,80 Kommunikationsudstyr 3490, % 2450,35 Rednings- og nødhjælpsudstyr 22498, % 16410,83 Værktøj 14854, % 711,28 Beddingsleje, bugsering 0, ,00 Transport af materiel 28655, % 2845,00 Forbrugsstoffer, brændstof 30152, % 21256,77 Forsikring , % 69296,08 Havnepenge % Officielle udgifter, syn 0, % 3160,00 ANDRE SKIBSUDGIFTER , % ,11 Administration 253, % 1707,75 Martha-Post 15672, % 13796,21 Lokaleudgifter 22346, % 500,00 Låne og betalingsomkostninger 14341, % 12052,31 Interne arrangemente 1239, % 1974,80 Anskaffelse af effekter 0,00 Diverse 2909, ,00 FORENINGSUDGIFTER 56762, % 31977,07 RESULTAT , % 82406,15 Balance pr. 31/ Aktiver Girokonto 86783, ,35 Indlånskonto 6334, ,55 AKTIVER I ALT 93118, ,90 Fortsættes næste side 11

12 Passiver Egenkapital Ultimo , ,92 Lån i skibsbevaringsfond , ,00 Medlemslån 47000, ,00 Medlemslån fra Mogens 75413, ,82 Medlemslån fra Leif ,00 Medlemslån fra Carsten ,00 Medlemslån fra Søren ,00 Præmieobligation, gul 19900, ,00 Præmieobligation, orange 18700, ,00 Præmieobligation, grøn 44500, ,00 Præmieobligation, stævn 41000, ,00 Præmieobligation, dæk 1000,00 PASSIVER I ALT 93118, ,90 Egå, den 11. Oktober 2012 Finn Svendsen, Kasserer Vi har revideret regnskabet for fundet i overensstemmelse med bogholderiet og kontrolleret bilag. Vi har konstateret beholdningernes tilstedeværelse pr. 31/ Kirsten Kjems, revisor Tonny Pedersen, revisor Godkendt af bestyrelsen: 12

13 Budget 1/ / Indtægter Budget Sidste år Kontingent aktive ) ,00 Kontingent ungdom ) 2100,00 Kontingent støtte ) 61050,00 Særlige Indtægter ,70 Fondsmidler ) ,00 Renteindtægter Salg af effekter ,70 Sejladsafgifter ) 33650,00 Motorpenge ) 20713,50 Interne arrangementer ,50 Diverse 54564,30 INDTÆGTER I ALT 0, ,70 Udgifter Rigning ) 2595,94 Nyanskaffelser og restaurering ) ,34 Tømmer og træ ,80 Kalfatring og beg ,00 Overfladebeskyttelse ,64 Aptering og forskønnelse ) 1023,35 Søm, skruer, bolte mm ,24 Tekniske installationer ) 10618,34 DIREKTE SKIBSUD- GIFTER 0, , ,65 Fortsættes næøste side 13

14 Signalmateriel ,20 Kommunikationsudstyr ) 3490,00 Rednings- og nødhjælpsudstyr ,60 Værktøj ,30 Beddingsleje, bugsering ,00 Transport af materiel ,28 Forbrugsstoffer, brændstof ,29 Forsikring ,32 Havnepenge 0 Officielle udgifter, syn 0 0,00 ANDRE SKIBSUDGIFTER 0, , ,99 Administration ,24 Martha-Post ,96 Lokaleudgifter ,25 Låne og betalingsomkostninger ,17 Interne arrangemente ,55 Anskaffelse af effekter 0,00 Diverse ,45 FORENINGSUDGIFTER 0, , ,62 RESULTAT 0, , ,56 Balance pr. 31/ Aktiver Girokonto 73000, ,37 Restaureringskonto , ,97 AKTIVER I ALT , ,34 Fortsættes næste side 14

15 Passiver Egenkapital Ultimo , ,48 Lån i skibsbevaringsfond , ,00 Medlemslån 47000, ,00 Medlemslån fra Mogens 60000, ,82 Medlemslån fra Leif 80000, ,00 Medlemslån fra Carsten 40000, ,00 Medlemslån fra Søren 40000, ,00 Medlemslån fra Jens 20000,00 Præmieobligation, gul 19900, ,00 Præmieobligation, orange 18700, ,00 Præmieobligation, grøn 44500, ,00 Præmieobligation, stævn 41000, ,00 Præmieobligation, dæk 25000, ,00 PASSIVER I ALT , ,34 Bemærkninger: Nyt komfur 5) 10000,00 Vandtanke 5) 5000,00 Ruftag 3) 5000,00 Nyt sejl (jager) 4) 15000,00 Flag 2000,00 AIS 6) 3000,00 1) Uændrede kontingenter (efter forhøjelse april 2012) 2) Fondsmidler Der var sørget for rigelig og god frokost til deltagerne på generalforsamlingen. Foto: Jens C. 15

16 2012 / 2013 Kabyssen Leif Byrgiel DVS. Motor Carsten Christensen EL arbejde???????? Riggearbejde Søren Nielsen Tømmerarbejde John P. Christensen Smedearbejde Jens Sørensen & Carsten Christensen Malerarbejde Leif Byrgiel Redningsveste/Dragter/ Redningsflåder Troels Jensen TLF: : TLF: TLF : TLF.: E mail: TLF: Jens TLF. : Carsten TLF. : TLF: TLF: Ingen 16

17 Vinterens arbejde Bedding Middelfart Påsken 2013 Tømmerholdet Ruftaget over kabyssen / toilettet skiftes Kanten rundt om storrummet tætnes Luger til maskinrummet skipperkahytten storrummet efterses så de kører ( smøreres eller slibes??? ) Vandtanke Der skal laves nye tanke til ca. 600 til 800 liter vand Skal bygges ind på de gl. pladser Regner med at Jens C. og Carsten kikker på det Pumper og motorer vinterklargøres Brand og generator skal gøres vinter klar, er kommet over på værkstedet Motoren vinterklargøres Toilettanken og toilette gøres vinterklar Rigningen Master og den stående rig skal på plads og efterspændes Nye jomfruen laves og nye kofilnagler Sejlene ses efter i vinter Kan der sættes en blok i skonnert skødet så man trækker vandret?????? Et stykke stof til at ligge over redningsflåderne (gammelt luk) Et solsejl til at sætte over skonnerten / storen bommen Nødsele så man kan hive en mand op af vandet Laver net under hele bovsprydet (ikke vigtigt i år. Kun hvis man mangler noget at lave) 17

18 Kabysen Nyt Gaskomfur til kabyssen MEGET VIGTIGT Maling Dørken lakkes Maskinrummet males Ellers som det plejer EL på båden og værkstedet Vil gerne have en til at lave el til drejebænken Så mangler vi lys på dækket under lønningen og i spredholdterne ved landgang Kan der laves så der kun er en slags pære pærer. Virker vindmåleren eller kan set laves Redningsflåderne Få det sendt til Viking sidst i januar så vi har det i april godkendt Troels ringer til mig ( Alan ) når der er tid ved viking TROELS Lift Til opregning af båden i foråret 2013 dato????????? Vanter og maste males Og alt tov der skal i mastens top skal op Overdækning Er næsten monteret Skal der udluftningen storrummet og skipperkahytten eller lader vi båden stå åben Bommene På værkstedet og hænges op (er på plads ) Der kan gøres klar til maling på værkstedet og så male når der er varmt nok 18

19 Anker Hvis begge anker bankes og males Instrumenter Alle instrumenter afmonteres og gemt et sted Førstehjælpskasserne + slukkere + Medicinkassen Skal efterses og fyldes med der mangler Alan Svanehalsene??????????????????????????????????????????????????? Monteres eller ikke monteres Vi venter og ser om der er fugt i skibet Redningskranse Reflekser på redningskranse efterses Containerne Kunne godt gøres lidt pænere på ydresiderne Skal også ryddes for ting vi ikke skal bruge mere Laves udluftning i den lille container Man kan selvfølgelig godt bruge brødmoteren, når man hygger sig med Lille Martha, men nogle er gået i gang med at gøre hende klar til at komme under sejl. Foto: Jens C. 19

20 Returneres ved varig adresseændring Afsender: Martha Posten v/ Finn Svendsen Mellemtoften Egå December Uge Uge DEADLINE for MP Uge Uge Uge 1 20 Januar Uge Uge 3 15 DEADLINE for MP Uge Uge Februar Uge Uge DEADLINE for MP Uge Uge Redaktion: Birgit Brøchner Nielsen, Engdalgårdsvej 76, 8330 Beder. Tlf Jeg modtager gerne indlæg med normal post til privatadresser eller på e Aflever dit indlæg på diskette/ CD, ring evt. om hvordan. Håndskrevne er også velkomment! Navngivne indlæg i Martha Posten er på forfatterens eget ansvar

Niels arbejder ihærdigt med indretningen af vore nye lokaler.

Niels arbejder ihærdigt med indretningen af vore nye lokaler. Nr. 306 December 2007 33. årgang Foto: Mogens B N Niels arbejder ihærdigt med indretningen af vore nye lokaler. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej 2, 7100 Vejle Tlf.: 23 24 79 01 e mail: formand@skonnert.dk

Læs mere

Atter kan vi se frem til nogle spændende, sjove og hyggelige sejladser i 2009. Sejlplanen ser du siderne 17 og 18 (foto: Niels Kobberø)

Atter kan vi se frem til nogle spændende, sjove og hyggelige sejladser i 2009. Sejlplanen ser du siderne 17 og 18 (foto: Niels Kobberø) Nr. 315 Januar 2009 35. årgang Atter kan vi se frem til nogle spændende, sjove og hyggelige sejladser i 2009. Sejlplanen ser du siderne 17 og 18 (foto: Niels Kobberø) Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Arbejdskoordinator Ansvar for: Overordnet koordinering af arbejdet: arbejdshold og arbejdsplan

Arbejdskoordinator Ansvar for: Overordnet koordinering af arbejdet: arbejdshold og arbejdsplan Nr. 310 Maj 2008 34. årgang Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej 2, 7100 Vejle Tlf.:23 24 79 01 e mail: formand@skonnert.dk Kasserer Ansvar for: Bogholderi og regnskab Kirsten Kjems, Vestre Strandallé 140,

Læs mere

Kirsten og Alan i gang med forårsklargøring

Kirsten og Alan i gang med forårsklargøring Nr. 317 Maj 2009 35. årgang Foto: Mogens B N Kirsten og Alan i gang med forårsklargøring Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej 2, 7100 Vejle Tlf.:23 24 79 01 e mail: formand@skonnert.dk Kasserer Ansvar for:

Læs mere

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Foto: Lars Helbo. Ejvind, Jørgen og Jens S. får sig en hyggelig snak midt i arbejdstiden. Læs om medlemsmødet i dette blad

Foto: Lars Helbo. Ejvind, Jørgen og Jens S. får sig en hyggelig snak midt i arbejdstiden. Læs om medlemsmødet i dette blad Nr. 321 Februar 2010 36. årgang Foto: Lars Helbo Ejvind, Jørgen og Jens S. får sig en hyggelig snak midt i arbejdstiden Læs om medlemsmødet i dette blad Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej 2, 7100 Vejle

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

På medlemsmødet i marts blev der som en del af undervisningen i anløb af havn øvet i kast med kasteline

På medlemsmødet i marts blev der som en del af undervisningen i anløb af havn øvet i kast med kasteline Nr. 316 Marts April 2009 35. årgang Foto: Jens Callesen På medlemsmødet i marts blev der som en del af undervisningen i anløb af havn øvet i kast med kasteline Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej 2, 7100

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Som vinteren har udviklet sig, var det godt, at Martha blev klædt ordentligt på - Foto: Mogens B-N. Redaktionen ønsker alle Martha Postens læsere et

Som vinteren har udviklet sig, var det godt, at Martha blev klædt ordentligt på - Foto: Mogens B-N. Redaktionen ønsker alle Martha Postens læsere et Nr. 320 Januar 2010 36. årgang Som vinteren har udviklet sig, var det godt, at Martha blev klædt ordentligt på - Foto: Mogens B-N Redaktionen ønsker alle Martha Postens læsere et Formand Leif Byrgiel,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014 Tikøb den 14.01.15 REFERAT af AFDELINGSGENERALFORSAMLING I TIKØB GOLF 14.01.15 1. a. Valg af dirigent: Per Svendsen blev valgt som dirigent. Oplyste at indkaldelsen havde været i Helsingør Dagblad med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

godt og glædeligt Nytår Redaktionen ønsker alle læsere et Nr. 339 Januar 2013 39. årgang

godt og glædeligt Nytår Redaktionen ønsker alle læsere et Nr. 339 Januar 2013 39. årgang Nr. 339 Januar 2013 39. årgang Foto: Niels Kobberø Tre stolte træskibe under sejlsætning på Limfjorden Rundt. Skibet til højre er Martha, der har fået sat sejlene. Udover Limfjorden Rundt er der i år også

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken Onsdag, den 26. Marts 2014 kl. 19:00

Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken Onsdag, den 26. Marts 2014 kl. 19:00 Generalforsamling i Grundejerforeningen Klostermarken Onsdag, den 26. Marts 2014 kl. 19:00 i år mødes vi i Ribe Fritidscenter WWW.KLOSTERMARKENRIBE.DK Bestyrelsen opfordre: Bestyrelsen opfordre medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

3.2 Salg af båd: Ved salg af båd mistes retten til aktivt medlemskab. N skal navn og adresse på ny ejer skal oplyses til sekretæren.

3.2 Salg af båd: Ved salg af båd mistes retten til aktivt medlemskab. N skal navn og adresse på ny ejer skal oplyses til sekretæren. VEDTÆGTER for Spækhugger Klubben Del 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Spækhugger Klubben. 1.2 Klubbens adresse er formandens. Del 2 Spækhugger Klubbens formål 2.1 Det er Spækhugger Klubbens

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers. Torsdag d. 12. februar 2015

Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers. Torsdag d. 12. februar 2015 Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers Torsdag d. 12. februar 2015 Agenda 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab for 2014 til godkendelse 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er Århus Internationale Gospelkor 1.2. Foreningen

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere