Nr. 338 December årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 338 December 2012 38. årgang"

Transkript

1 Nr. 338 December årgang Fra generalforsamlingen. Den afgående formand, Leif Byrgiel, takkes på foreningens vegne af Finn Svendsen for det store og værdifulde arbejde, som Leif har udført som formand. Gaven er et stormglas. (Foto: Jens C)

2 Formand Ansvar: Foreningen indadtil og udadtil, kommunikation til medlemmer og koordinering Annemette ØstergaardLangelandsgade 52, 15..th Århus C Tlf.: , mobil: e mail: Kasserer Ansvar for: Bogholderi og regnskab, kontingentopkrævning, medlemskartotek, udsendelse af Martha Posten og forsikringsforhold Finn Svendsen, Mellemtoften 4, 8250 Egå. Tlf.: e mail: Sekretær Ansvar for referater og ad hoc opgaver Anders Andersen, Jens Baggesensvej Tlf.: mobil: e mail: Sejladskontor Ansvar for: Sejlplan, Skippere/styrmænd tilmeldinger til ture, kartotek over medlemmers kompetencer i forhold til sejlads samt registrering af arbejdsdage Jens Callesen, Egelyallé 1, 2. mf., 7100 Vejle Tlf e mail: Arbejdskoordinator Ansvar for: Overordnet koordinering af arbejde og kontaktpersoner til praktisk vedligehold af Martha. Alan Bing Pedersen, Bellevuegade 14, 6000 Kolding Tlf e mail: Nye medlemmer og PR Ansvar for: Medlemshvervning, åbent hus, skibsreddere og sponsorer. Helle Herting, Ørstedsgade 23 C 3. tv., 7100 Vejle Tlf e mail: WEB-adresse: 2

3 Nyt fra Bestyrelsen V./ Annemette Østergaard Kære marthanere Endnu et år er gået, og vi har afholdt generalforsamling i vores skønne forening. Leif har efter 7 år som formand valgt at udtræde af bestyrelse, og det efterlader selvfølgelig et hul, der skal fyldes ud. Det er ikke alle Leifs opgaver, der nødvendigvis er formandsopgaver, og Leif løser fortsat en række opgaver for foreningen. Bestyrelsen har konstitueret sig, så det nu er mig Annemette, der er blevet formand. Anders, der er ny i bestyrelsesarbejdet, beklæder rollen som sekretær, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer har beholdt deres poster. I kan se de enkeltes ansvarsområder her i bladet side 2. Som suppleanter blev valgt: John Plesner Kristensen og Søren Hedegaard Nielsen. Vi har en god og arbejdsom bestyrelse, hvor den enkelte er meget selvkørende indenfor sit område. Henvendelser omkring noget konkret sker bedst til den ansvarshavende. Resten kan ske til mig, der så vil jeg fordele/ løse det på bedste vis. Ellers foregik generalforsamlingen i god tone. Det er dejligt at være med i en forening, hvor der er så stor vilje til at se hen over forskelligheder og være konstruktive i at løfte vores fælles opgave. Næste år 1. lørdag i november bliver foreningen 40 år, og der er lagt op til en stor jubilæumsfest. Lis No Nygaard her meldt sig som tovholder, og hvis du vil være med til at planlægge den, så henvend dig til mig eller hende. Aftenen før generalforsamling, havde bestyrelsen årets møde med skippere og styrmænd. Dette var også meget konstruktivt, og vi havde en grundig evaluering af sommerens sejladser, tilpasninger af sikkerhedssystemet og input til næste års sejlplan. Et vigtigt emne på det årlige skippermøde har i flere år været, hvordan vi vedligeholder, udvikler og udvider staben af skippere og styrmænd, så vi også kan sejle med Martha fremover. Det er således blevet formaliseret nu, at en ny skipper skal sejle sine første skipperuger med en erfaren skipper som styrmand. Der skal hele tiden være udvikling i gruppen, så går du evt. rundt med en styrmandsaspirant i maven er du meget velkommen til at give sejladskontoret et praj. Foreningens økonomiske krise er heldigvis stabiliseret. Dels ved medlemslån og dels ved flere fondsmidler. Vi har ikke nået de 300 medlemmer, så arbejdet med at blive godkendt skattemæssigt som almennyttig er forsinket men ikke dødt. Alternativt til selv at forsøge at nå de 300 er at slå os sammen med andre skibe, der drives på lignende vilkår i en forening. Det er alt sammen under overvejelse og arbejdet fortsætter. Ved indbetalinger til restaureringen bedes følgende kontonummer anvendt: Reg.nr.: 1535 Kontonr.:

4 Marthaposten går en ny fremtid i møde, men det vil der være mere om i næste nummer. Jeg vil slutte med på bestyrelsens vegne at ønske jer alle en rigtig god jul og et godt nytår. Kærlig hilsen Annemette PS! Reserver 9.marts 2013 til medlemsmøde. Der kommer mere i næste nummer. Hvis man har ideer til indhold eller gerne vil deltage i noget praktisk, må man gerne henvende sig til mig NYT NYT NYT Kontingentændring: PÅ generalforsamling blev Signe og Tines forslag vedtaget. Medlemmer over 21, der er på uddannelse og modtager SU, kan bruge samme kontingentsats som unge under 21. dvs.1000 kr. pr år med de nuværende satser. De øvrige satser er fortsat:: Voksne aktive: 3000 Kr. pr. år Voksne støttemedlemmer: 500 Kr. pr. år Unge 15 17: 500Kr. pr. år Unge 17 21: 1000Kr. pr. år Børn 0 14: 0Kr. pr. år Vi håber, det kan fastholde og udvide skaren af ungdomsmedlemmer. Annemette Stort fremmøde på generalforsamlingen ca. ½ delen af foreningens aktive medlemmer var mødt frem Det var flot. (Foto: Jens C.) 4

5 Referat fra generalforsamling 2012 I Foreningen til Skonnerten Marthas Restaurering Den 3/ i Vejle 1. Valg af dirigent og referent a. Dirigent Per Christiansen b. Referent Annemette Østergaard 2. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer a. I alt 85 stemmeberettigede medlemmer i foreningen b. Til stede 46 medlemmer heraf 37 stemmeberettigede 3. Formandens beretning Formandens beretning til generalforsamlingen d.3. november Forårets ekstraordinære generalforsamling blev afholdt på en dyster baggrund, idet vi manglede ca ,-kr. i kassen. Medlemmerne støttede op om forhøjelse af kontingenter og sejldage. Der blev udvist stor ansvarlighed og handlekraft også den dag tak for det. Siden fik vi først en ekstra tildeling på ,-kr. fra Skibsbevaringsfonden; dernæst en donation fra Jelling Sparekasses Fond på ,-kr. Det ser altså ud til, at vi allerede nu kan begynde at se fremad mod den næste, store restaurering af agterskibet. Mere om det senere i dag. Sommerens sejladser er blevet gennemført med god tilslutning. Den vestlige del af Østersøen er blevet gennempløjet ganske grundigt i år. Fyn Rundt og Limfjorden Rundt har været årets kapsejladser. Vort nye dæk holder tæt. Vi skal dog have fundet ud af, hvordan vi bedst muligt sørger for at det også er tæt om fem år. Skibet har fungeret godt, og det er en ren svir at lægge sig i en tør køje. Indeklimaet er også forbedret i en sådan grad, at vi næsten ikke kan lugte Martha længere. Det nye køleskab virker bare og indholdet bliver i skabet. Gaskomfuret har gjort knuder, og skal skiftes i vinter. Det kan ikke repareres. 5

6 Skibsbevaringsfonden har været på banen i flere omgange udover at bevilge penge til Martha. I januar måned kom der et krav om, at al fremtidig kalfatring og begning skulle udføres professionelt og på værft. Vi valgte, at få Egernsund til at kalfatre denne gang, fordi vi blev truet med at miste fremtidig støtte, hvis vi ikke ville det. Vi forsøgte at få et møde med bestyrelsen om dette emne, men det blev afslået. Ligeledes har det taget lang tid at få pengene udbetalt, idet vi ikke får meddelelse om Søfartsstyrelsens afsluttende tinglysning af pantebrevene. Vi har åbenbart et anstrengt forhold til dem. Det skal siges, at vi har et godt og givtigt samarbejde med konsulenten, Tom Rasmussen. Der er truffet aftale med Vejle Stadsarkiv om at aflevere vore arkiver til dem. Det er altså nu, at vi kan få samlet alle de skriftlige kilder på ét sted. Der ligger sandsynligvis mange andre relevante papirer rundt omkring i de små hjem. Få det nu afleveret inden det er for sent. Vore arvinger sorterer i den store container! Vi kan også aflevere genstande til Kulturhistorisk Museum på lignende vilkår. Få ryddet op i pulterkamrene og udhusene; de passer godt på vore ting. Vi kan til enhver tid få adgang til alle materialer. I januar måned havde vi indbrud på værkstedet. Der blev ryddet godt og grundigt op. Selv maskiner og værktøj, som ikke duede blev fjernet. Vi har en forsikring, som dækkede det meste af tabet. Værkstedet er endnu ikke helt færdigindrettet, og vi skal have containerne renoveret både indog udvendigt. Der er meget godt vinterarbejde til ledige hænder. Der er lavet nyt skelet til vinteroverdækningen, så nu kan man gå oprejst under presenningen. I løbet af de næste par uger er det hele på plads, og så kan der arbejdes i tørvejr. Bestyrelsen har besluttet at skifte bankforbindelse; så fremover er det Den jyske Sparekasse i den gamle toldbygning på havnen, som gemmer vores formue! Vi forsøger at få skoletjenesten i gang igen. Vi har søgt TUBORGFONDEN om støtte, men har fået afslag. Vejle Kommune har ikke afsat midler til formålet de sidste par år. Næste år bliver foreningen 40 år. Det er atter en milepæl. Hvordan mon det skal fejres? Jeg vil gerne sige tak til min bestyrelse, og til alle i dejlige medlemmer. Mange gør et fantastisk stort arbejde; og vi er alle marthanere, når vi står med benene solidt plantet på dækket og sejlene trækker. 6

7 Til slut vil jeg gerne sige tak for den støtte og opbakning I har givet mig i årenes løb. Det har været en stor fornøjelse at mærke engagementet og viljen til at arbejde for restaureringen og fællesskabet omkring vort gode skib. Leif a. Kommentarer og spørgsmål i. Angående venskabsskibe er bestyrelsen positiv. Nu skal det praktiske sættes på skinner. ii. Mange roser, klap og tak til Leif, der aftræder som formand 4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget a. Kassereren gennemgik regnskabet i. Porto udgør 2/3 af udgiften til Marthaposten. Bestyrelsen overvejer at gøre det muligt at tilmelde sig elektronisk Marthapost. (Se regnskab side 11 12) b. Budgettet fremlægges i. Den nye bestyrelse opfordres til at udtænke opgaver, der kan løses øst for Storebælt. (Se budget side ) 5. Orientering om og godkendelse af evt. eksklusioner a. Nogen blev bedt for og resten Buh..et ud. 6. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan. a. Arbejdsprogram. Der blev oplæst en orientering fra arbejdskoordinatoren (Allan Bing). b. Kommentarer c. Sejlplan i. Forslag om at etablere bedre udluftning over komfur i kabyssen. ii. Syning af sejl til lille Martha er igangsat. 7

8 i. Der blev fremlagt en sejlplan, som Jens Callesen finpudser ud fra kommentarerne. 7. Forslag fra medlemmer og/eller bestyrelsen a. Forslag fra Signe og Tine: at medlemmer over 21 betaler kontingent som årige, mens de modtager SU. Forslaget er vedtaget med 28 stemmer. Forslaget indføjes i vedtægterne til næste år. 8. Valg af bestyrelse og revision a. Leif Byrgiel udtræder af bestyrelsen. b. Anders Andersen indvælges i bestyrelsen c. Bestyrelsen består således af: i. Finn Svendsen ii. Annemette Østergaard iii. Alan Bing iv. Jens Callesen v. Helle Herting vi. Anders Andersen d. Suppleanter fortsætter. Det er i. John Kristensen ii. Søren Nielsen e. Revisorerne fortsætter. De er i. Tonny Pedersen ii. Kirsten Kjems 8

9 f. Som revisorsuppleant vælges Leif Byrgiel 9. Eventuelt a. Lis No Nygaard melder sig som tovholder til jubilæumsfest. Andre kan melde sig til Lis for at være med. b. Birgit B.N. overgiver Marthaposten til Krestine i det nye år. Det ventes at ske fra februar c. Niels Kobberø melder sig som tovholder til Tall Ship i Fredericia. d. Niels K. efterlyser nogen, der vil være med til at sy sejl og få lille Martha til at kunne sejle med sejl. e. Birthe Rolighed efterlyser nye postkort. f. Steen Siebkens (urmarthaner) tegninger og materiale fra Martha i gamle dage kan ses på: Udtrækning af obligationer: Gul 1000/ / / / / /194 Orange 600/ /115 60/083 60/032 60/035 60/184 Motor grøn 1500/14 500/06 150/41 150/38 150/51 150/46 Stævn 1500/84 500/96 150/10 150/91 150/62 150/41 Annemette Østergaard 9

10 Regnskab 1/ / Indtægter Året Budget % budget Sidste år Kontingent aktive , % ,00 Kontingent ungdom 2100, % 8200,00 Kontingent støtte 61050, % 52850,00 Særlige Indtægter 23373, % 1260,00 Fondsmidler , % 10000,00 Renteindtægter Salg af effekter 348, % 720,00 Sejladsafgifter 33650, % 22920,00 Motorpenge 20713, % 22346,08 Interne arrangementer 1642, % 2248,50 Diverse 54564, ,30 INDTÆGTER I ALT , % ,88 Udgifter Rigning 2595, % 6183,95 Nyanskaffelser og restaurering , % Tømmer og træ 33198, % 25463,34 Kalfatring og beg 0, % 2944,21 Overfladebeskyttelse 9677, % 5126,95 Aptering og forskønnelse 1023, % 10635,55 Søm, skruer, bolte mm 3579, % 528,45 Tekniske installationer 10618, % 28368,10 DIREKTE SKIBS- UDGIFTER , % 79250,55 10 Fortsættes næste side

11 Signalmateriel 2559, % 3451,80 Kommunikationsudstyr 3490, % 2450,35 Rednings- og nødhjælpsudstyr 22498, % 16410,83 Værktøj 14854, % 711,28 Beddingsleje, bugsering 0, ,00 Transport af materiel 28655, % 2845,00 Forbrugsstoffer, brændstof 30152, % 21256,77 Forsikring , % 69296,08 Havnepenge % Officielle udgifter, syn 0, % 3160,00 ANDRE SKIBSUDGIFTER , % ,11 Administration 253, % 1707,75 Martha-Post 15672, % 13796,21 Lokaleudgifter 22346, % 500,00 Låne og betalingsomkostninger 14341, % 12052,31 Interne arrangemente 1239, % 1974,80 Anskaffelse af effekter 0,00 Diverse 2909, ,00 FORENINGSUDGIFTER 56762, % 31977,07 RESULTAT , % 82406,15 Balance pr. 31/ Aktiver Girokonto 86783, ,35 Indlånskonto 6334, ,55 AKTIVER I ALT 93118, ,90 Fortsættes næste side 11

12 Passiver Egenkapital Ultimo , ,92 Lån i skibsbevaringsfond , ,00 Medlemslån 47000, ,00 Medlemslån fra Mogens 75413, ,82 Medlemslån fra Leif ,00 Medlemslån fra Carsten ,00 Medlemslån fra Søren ,00 Præmieobligation, gul 19900, ,00 Præmieobligation, orange 18700, ,00 Præmieobligation, grøn 44500, ,00 Præmieobligation, stævn 41000, ,00 Præmieobligation, dæk 1000,00 PASSIVER I ALT 93118, ,90 Egå, den 11. Oktober 2012 Finn Svendsen, Kasserer Vi har revideret regnskabet for fundet i overensstemmelse med bogholderiet og kontrolleret bilag. Vi har konstateret beholdningernes tilstedeværelse pr. 31/ Kirsten Kjems, revisor Tonny Pedersen, revisor Godkendt af bestyrelsen: 12

13 Budget 1/ / Indtægter Budget Sidste år Kontingent aktive ) ,00 Kontingent ungdom ) 2100,00 Kontingent støtte ) 61050,00 Særlige Indtægter ,70 Fondsmidler ) ,00 Renteindtægter Salg af effekter ,70 Sejladsafgifter ) 33650,00 Motorpenge ) 20713,50 Interne arrangementer ,50 Diverse 54564,30 INDTÆGTER I ALT 0, ,70 Udgifter Rigning ) 2595,94 Nyanskaffelser og restaurering ) ,34 Tømmer og træ ,80 Kalfatring og beg ,00 Overfladebeskyttelse ,64 Aptering og forskønnelse ) 1023,35 Søm, skruer, bolte mm ,24 Tekniske installationer ) 10618,34 DIREKTE SKIBSUD- GIFTER 0, , ,65 Fortsættes næøste side 13

14 Signalmateriel ,20 Kommunikationsudstyr ) 3490,00 Rednings- og nødhjælpsudstyr ,60 Værktøj ,30 Beddingsleje, bugsering ,00 Transport af materiel ,28 Forbrugsstoffer, brændstof ,29 Forsikring ,32 Havnepenge 0 Officielle udgifter, syn 0 0,00 ANDRE SKIBSUDGIFTER 0, , ,99 Administration ,24 Martha-Post ,96 Lokaleudgifter ,25 Låne og betalingsomkostninger ,17 Interne arrangemente ,55 Anskaffelse af effekter 0,00 Diverse ,45 FORENINGSUDGIFTER 0, , ,62 RESULTAT 0, , ,56 Balance pr. 31/ Aktiver Girokonto 73000, ,37 Restaureringskonto , ,97 AKTIVER I ALT , ,34 Fortsættes næste side 14

15 Passiver Egenkapital Ultimo , ,48 Lån i skibsbevaringsfond , ,00 Medlemslån 47000, ,00 Medlemslån fra Mogens 60000, ,82 Medlemslån fra Leif 80000, ,00 Medlemslån fra Carsten 40000, ,00 Medlemslån fra Søren 40000, ,00 Medlemslån fra Jens 20000,00 Præmieobligation, gul 19900, ,00 Præmieobligation, orange 18700, ,00 Præmieobligation, grøn 44500, ,00 Præmieobligation, stævn 41000, ,00 Præmieobligation, dæk 25000, ,00 PASSIVER I ALT , ,34 Bemærkninger: Nyt komfur 5) 10000,00 Vandtanke 5) 5000,00 Ruftag 3) 5000,00 Nyt sejl (jager) 4) 15000,00 Flag 2000,00 AIS 6) 3000,00 1) Uændrede kontingenter (efter forhøjelse april 2012) 2) Fondsmidler Der var sørget for rigelig og god frokost til deltagerne på generalforsamlingen. Foto: Jens C. 15

16 2012 / 2013 Kabyssen Leif Byrgiel DVS. Motor Carsten Christensen EL arbejde???????? Riggearbejde Søren Nielsen Tømmerarbejde John P. Christensen Smedearbejde Jens Sørensen & Carsten Christensen Malerarbejde Leif Byrgiel Redningsveste/Dragter/ Redningsflåder Troels Jensen TLF: : TLF: TLF : TLF.: E mail: TLF: Jens TLF. : Carsten TLF. : TLF: TLF: Ingen 16

17 Vinterens arbejde Bedding Middelfart Påsken 2013 Tømmerholdet Ruftaget over kabyssen / toilettet skiftes Kanten rundt om storrummet tætnes Luger til maskinrummet skipperkahytten storrummet efterses så de kører ( smøreres eller slibes??? ) Vandtanke Der skal laves nye tanke til ca. 600 til 800 liter vand Skal bygges ind på de gl. pladser Regner med at Jens C. og Carsten kikker på det Pumper og motorer vinterklargøres Brand og generator skal gøres vinter klar, er kommet over på værkstedet Motoren vinterklargøres Toilettanken og toilette gøres vinterklar Rigningen Master og den stående rig skal på plads og efterspændes Nye jomfruen laves og nye kofilnagler Sejlene ses efter i vinter Kan der sættes en blok i skonnert skødet så man trækker vandret?????? Et stykke stof til at ligge over redningsflåderne (gammelt luk) Et solsejl til at sætte over skonnerten / storen bommen Nødsele så man kan hive en mand op af vandet Laver net under hele bovsprydet (ikke vigtigt i år. Kun hvis man mangler noget at lave) 17

18 Kabysen Nyt Gaskomfur til kabyssen MEGET VIGTIGT Maling Dørken lakkes Maskinrummet males Ellers som det plejer EL på båden og værkstedet Vil gerne have en til at lave el til drejebænken Så mangler vi lys på dækket under lønningen og i spredholdterne ved landgang Kan der laves så der kun er en slags pære pærer. Virker vindmåleren eller kan set laves Redningsflåderne Få det sendt til Viking sidst i januar så vi har det i april godkendt Troels ringer til mig ( Alan ) når der er tid ved viking TROELS Lift Til opregning af båden i foråret 2013 dato????????? Vanter og maste males Og alt tov der skal i mastens top skal op Overdækning Er næsten monteret Skal der udluftningen storrummet og skipperkahytten eller lader vi båden stå åben Bommene På værkstedet og hænges op (er på plads ) Der kan gøres klar til maling på værkstedet og så male når der er varmt nok 18

19 Anker Hvis begge anker bankes og males Instrumenter Alle instrumenter afmonteres og gemt et sted Førstehjælpskasserne + slukkere + Medicinkassen Skal efterses og fyldes med der mangler Alan Svanehalsene??????????????????????????????????????????????????? Monteres eller ikke monteres Vi venter og ser om der er fugt i skibet Redningskranse Reflekser på redningskranse efterses Containerne Kunne godt gøres lidt pænere på ydresiderne Skal også ryddes for ting vi ikke skal bruge mere Laves udluftning i den lille container Man kan selvfølgelig godt bruge brødmoteren, når man hygger sig med Lille Martha, men nogle er gået i gang med at gøre hende klar til at komme under sejl. Foto: Jens C. 19

20 Returneres ved varig adresseændring Afsender: Martha Posten v/ Finn Svendsen Mellemtoften Egå December Uge Uge DEADLINE for MP Uge Uge Uge 1 20 Januar Uge Uge 3 15 DEADLINE for MP Uge Uge Februar Uge Uge DEADLINE for MP Uge Uge Redaktion: Birgit Brøchner Nielsen, Engdalgårdsvej 76, 8330 Beder. Tlf Jeg modtager gerne indlæg med normal post til privatadresser eller på e Aflever dit indlæg på diskette/ CD, ring evt. om hvordan. Håndskrevne er også velkomment! Navngivne indlæg i Martha Posten er på forfatterens eget ansvar

Atter kan vi se frem til nogle spændende, sjove og hyggelige sejladser i 2009. Sejlplanen ser du siderne 17 og 18 (foto: Niels Kobberø)

Atter kan vi se frem til nogle spændende, sjove og hyggelige sejladser i 2009. Sejlplanen ser du siderne 17 og 18 (foto: Niels Kobberø) Nr. 315 Januar 2009 35. årgang Atter kan vi se frem til nogle spændende, sjove og hyggelige sejladser i 2009. Sejlplanen ser du siderne 17 og 18 (foto: Niels Kobberø) Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Arbejdskoordinator Ansvar for: Overordnet koordinering af arbejdet: arbejdshold og arbejdsplan

Arbejdskoordinator Ansvar for: Overordnet koordinering af arbejdet: arbejdshold og arbejdsplan Nr. 310 Maj 2008 34. årgang Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej 2, 7100 Vejle Tlf.:23 24 79 01 e mail: formand@skonnert.dk Kasserer Ansvar for: Bogholderi og regnskab Kirsten Kjems, Vestre Strandallé 140,

Læs mere

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Foto: Mogens B N Thorkild Sandbeck viste hidtil ukendte evner som entertainer og tryllekunstner ved indvielsen af vore nye lokaler/værksted

Foto: Mogens B N Thorkild Sandbeck viste hidtil ukendte evner som entertainer og tryllekunstner ved indvielsen af vore nye lokaler/værksted Nr. 308 Februar 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Thorkild Sandbeck viste hidtil ukendte evner som entertainer og tryllekunstner ved indvielsen af vore nye lokaler/værksted Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999.

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Forslag

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere