1: JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010"

Transkript

1 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort Kystvejen 19, 9490 Pandrup Dato Init. lio 1:25000

2 Forslag til Kommuneplantillæg 2 Helhedsplan 2011

3 Her ligger området: Kort: Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort Nærmere oplysninger: Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Toftevej Aabybro Tlf Forsidebilledet viser to af Natur- og dyreoplevelsescentrets bisoner. Foto: Andreas Hove

4 Indhold 1. Vejledning Redegørelse Offentlig debat Retsvirkninger...5 Rammebestmmelser...7

5 1. Vejledning Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan for Jammerbugt Kommune, Helhedsplanen. Tillægget vedrører som regel et mindre geografisk område i kommunen eller et afgrænset emne i kommuneplanen. Hvad består kommuneplantillægget af? Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med tillægget beskrives, og der fortælles om kommuneplantillæggets indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for hvordan tillægget forholder sig til anden planlægning. Retningslinjer og/eller rammer, der er konkrete bestemmelser for, hvordan området må anvendes fremover, og som er bindende for Kommunalbestyrelsen og kommunens administration. Kort, der viser afgrænsningen af det område, hvor kommuneplan tillægget gælder. Hvornår udarbejdes et kommuneplantillæg? Ifølge planloven kan der vedtages et tillæg til Kommuneplanen, hvis kommunalbestyrelsen ønsker at ændre på kommuneplanens rammer. Der skal fx udarbejdes et kommuneplantillæg i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Et kommuneplantillæg kan også udarbejdes hvis byrådet generelt ønsker at fastlægge rammer for et områdes fremtidige anvendelse. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Forslaget til kommuneplantillæg? Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan kommu-neplantillægget vedtages endeligt. Hvis kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt kommuneplantillæg, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommune plantillæg. Det endelige kommuneplantillæg Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg, og vedtagelsen er offentlig bekendtgjort i avisen, er tillægget en del af kommuneplanen og er bindende for Kommunalbestyrelsen og kommunens administration. 4 Helhedsplan 2011

6 2. Redegørelse Planens baggrund og formål Jammerbugt Kommune har besluttet at planlægge for et rekreativt området på Kystvejen 19, Hune, 9490 Pandrup. Området skal udnyttes til et Natur- og dyreoplevelsescenter. Natur- og dyreoplevelsescentret etableres på ca. 62 ha. Arealet ligger syd for Kystvejen og gennemskæres af Hune Bæk.Området er meget naturskønt og hovedparten af arealet er beskyttede naturarealer, som mose, eng og overdrev. Der er landbrugspligt på arealet, der ligger i landzone. Natur- og dyreoplevelsescentret vil fremvise bisonokser, då- og kronvildt, vildsvin samt islandske heste. Dyrene holdes i løsdrift i store folde, hvor de besøgene kan se dyrenes naturlige adfærd. I natur- og dyreoplevelsescentret afholdes ørne- og falkeshow Der vil kunne etableres servicebygninger til de besøgende, foder- og læhytter til dyrerne, parkering, legeplads, stier og lignende. Der kan etableres en gårdbutik, hvor der blandt andet kan sælges kød fra dyrene i natur- og dyreoplevelsescentret. Det årlige beøgstal forventes at være på gæster. 3. Offentlig debat Forslaget er fremlagt i offentlig høring fra 30. november 2010 til 1. februar Forud for denne høring har der været indkaldt forslag og idéer til planlægningen efter Planlovens krav om forudgående offentlig høring af kommuneplanændringer, i perioden 10. august til 7. september Det er sket med udgivelse af debatfolder, hvori der blev redegjort for planlægningens hovedspørgsmål. Der indkom 6 forslag og idéer til planlægningen i perioden. 4. Retsvirkninger I henhold til planlovens 24 skal der oplyses om indholdet af lovens 12 stk. 2 og 3 i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til kommuneplantillægget. 12 stk. 2 om rækkefølgebestemmelser er ikke relevant for dette tillæg. 12 stk. 3 angiver, at byrådet inden for byzoner og sommerhusområder kan modsætte sig udstykning og bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid Kommuneplantillæg 2 5

7 med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 6 Helhedsplan 2011

8 Hune

9 Kommuneplanramme 19.R10 Natur- og Dyreoplevelsescenter Hune Anvendelse Generel anvendelse Bebyggelsesomfang Bebyggelsesprocent max: 0 Etageantal max: Højde max: 8,5 Zoneforhold Fremtidige: Nuværende Miljøklasse Min: 1 Max: 1 Rekreativt område Landzone Landzone Rammeområdet ligger ved Kystvejen, Hune. Rammeområdet kan anvendes til etablering af et Natur- og dyreoplevelsescenter med bisoner, hjorte, vildsvin og lignende. I området kan opføres bygninger til dyrene, de besøgende og personale i begrænset omfang.

10 Forslag LOKALPLAN Natur- og dyreoplevelsescenter, Kystvejen Hune September 2010

11 Lokalplan er offentliggjort fra den 30. november 2010 til og med den 1. februar 2011 Her ligger lokalplanområdet Kort Matrikelkort og Topografi sk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Toftevej Aabybro Lokalplanlægger: Lise Overby Nørgård Tlf Forsidebilledet viser en af Natur- og dyreoplevelsescentrets bisoner. Foto: Andreas Hove

12 Indhold Lokalplan Natur- og dyreoplevelsescenter, Kystvejen, Hune Vejledning Hvad er en lokalplan?...4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål...5 Lokalplanområdet...5 Lokalplanområdets omgivelser...5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens sammenhæng med anden lovgivning og planlægning...7 Tilladelser eller dispensa tioner fra andre myndigheder...10 Servitutter...10 Planbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Bonusvirkning Retsvirkninger...18 Vedtagelse...21 Bilag Matrikelkort...Bilag 1 Arealanvendelse...Bilag 2 Illustrationsskitse...Bilag 3

13 Vejledning Lokalplan Natur- og dyreoplevelsescenter, Kystvejen, Hune Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvor dan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel og inddelingen i delområder. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Lokalplanforslaget Når kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlig hedsperioden er slut vurderer kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Kommuneplantillæg 3 til Helhedsplan 09 Kommuneplanen, Helhedsplan 09 indeholder ikke rammer for planlægning af et natur- og dyreoplevelsescenter på Kystvejen 19. Derfor udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen og med samme indsigelsesfrist. Kommunalbestyrelsen har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. 4

14 Forslag Redegørelse Lokalplan Natur- og dyreoplevelsescenter, Kystvejen, Hune Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Luftfoto optaget Lokalplanens baggrund og formål Formålet med lokalplanen er at skabe grundlag for at etablere et natur- og dyreoplevelsescenter med blandt andet bisonokser, då- og kronvildt, vildsvin samt islandske heste. Dyrene holdes i løsdrift i store folde, hvor de besøgene kan se dyrenes naturlige adfærd. I natur- og dyreoplevelsescentret afholdes ørne- og falkeshow Lokalplanen giver mulighed for at etablere servicebygninger til de besøgende, foder- og læhytter til dyrerne, parkering, legeplads, stier og lignende. Der kan etableres en gårdbutik, hvor der blandt September

15 Redegørelse Lokalplan Natur- og dyreoplevelsescenter, Kystvejen, Hune Forslag andet kan sælges kød fra dyrene i natur- og dyreoplevelsescentret. Centret forventer et årligt besøgstal på gæster. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er på ca. 62 ha. Arealet ligger syd for Kystvejen og gennemskæres af Hune Bæk. Området er meget naturskønt og hovedparten af arealet er beskyttede naturarealer, som mose, eng og overdrev. Der er landbrugspligt på arealet, der ligger i landzone. Området afgræsses af bisoner, hjorte, vildsvin og islandske heste. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet ligger i Lundergård Mose mellem Pandrup og Rødhus. Mosen er afgravet for tørv og størstedelen af den er nu opdyrket. Umiddelbart syd for området ligger den tidligere Helledi Sø Vest for området fi ndes store klit- og plantageområder ved Rødhus og Blokhus. Her er desuden mange sommerhuse og fl ere turistattraktioner, blandt andet Fårup Sommerland. Området afgrænses mod nord af Kystvejen, der går ud til Rødhus. Der ligger enkelte ejendomme ud til Kystvejen, herunder Blokhus Klit Camping. Lokalplanens indhold Delområderne Lokalplanområdet er delt i 3 områder. Delområderne kan ses i Bilag 1. I Delområde 1, der er ca. 0,5 ha., ligger ejendommens eksisterende bygninger. Her gives mulighed for at opføre servicebygninger til de besøgende samt personalefaciliteter. Byggeriet skal afpasses den traditionelle byggestil i området med sadeltag. Farverne skal være hvide, gule, lys- eller mørk teglrød, sorte, mørkegrå, brune eller naturligt grønne farver. I Delområde 2, på ca. 1 ha., etableres legeplads og parkering. Her kan også bygges servicefaciliteter til de besøgende. Byggeriet skal falde naturligt ind i omgivelserne, hvorfor materialet er træ og farverne afdæmpede. I Delområde 3, på ca. 60 ha., fi ndes folde med de enkelte dyr (bisoner, hjorte, vildsvin og islandske heste). Foldene er indhegnet med hegn i afdæmpede farver. Der kan opføres foder- og læhytter til dyrerne i træ i afdæmpede farver. Ved vildsvinene kan der placeres præfabrikerede svinehytter. I Delområde 3 afholdes ørne- og falkeshows. Der etableres faste bænke til publikum. Stier/private fællesveje De besøgende bevæger sig rundt i området til fods eller ridende. Der anlægges interne stier i området. Stierne anlægges som trampestier og vedligeholdes med fl is. Herudover gennemskæres området af private fællesveje. Dels langs Hune Bæk og dels en nordsydgående privat fællesvej. 6 September 2010

16 Forslag Redegørelse Lokalplan Natur- og dyreoplevelsescenter, Kystvejen, Hune Beskyttet natur og vandløb indenfor lokalplanområdet. Stier og private fællesveje kan ses i Bilag 2. Lokalplanens sammenhæng med anden lovgivning og planlægning Fredning, bevaringsværdige bygninger mv. og naturbeskyttelse Beskyttede områder Store dele af lokalplanområdet er beskyttet natur i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. I den sydøstlige del af lokalplanområdet er der registreret en bestand af hedepletvinge. Stierne i området er planlagt således, at hedepletvingens habitat påvirkes mindst muligt. Vandløb Hune Bæk løber gennem lokalplanområdet. Den er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3 og der er 2-meter dyrkningsfri bræmmer langs vandløbet September

17 Redegørelse Lokalplan Natur- og dyreoplevelsescenter, Kystvejen, Hune Forslag i henhold til Vandløbslovens 69. Udformningen af Natur- og dyreoplevelsescenteret må ikke hindre vandløbsmyndighedens vedligeholdelse af Hune Bæk, og der kan i forbindelse med vedligeholdelse kræves op til 8 meter arbejdsbælte langs vandløbet. Forholdet til kysten Lokalplanområdet ligger udenfor kystnærhedszonen, men grænser op til kystnærhedszonen mod vest. Lokalplanområdet er således ikke omfattet af planlovens bestemmelser om kystnærhedszonen. Såfremt der skal placeres anlæg nærmere end 8 meter fra kronekanten skal vandløbsmyndigheden give tilladelse hertil herunder hegn, borde, bænke, bygninger og befæstede belægning. Såfremt der af hensyn til sti planlægningen i området skal skabes passage over Hune Bæk så skal der ansøges vandløbsmyndigheden om tilladelse til rørlægning/ bro anlæg. Museumsloven Der fi ndes i området ikke beskyttede sten- og jorddiger, der er omfattet af Museumslovens 29a. Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud ofr iværksættelse af jordarbejde skal Museumslovens iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherre mulighed for at få en udtalelse om risiko for fund af arkæologisk betydning samt besked om de fi nansieringsmæssige konsekvenser. Findes der i forbindelse med jordarbejdet spor af fortidsminder, f.eks. knogler, fl intredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses idet omfang, der berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til nedenstående statsanerkendte kulturhistoriske museum: Nordjyllands Historiske Museum Algade Aalborg Lokalplanområdet støder op til kystnærhedszonen Private fællesveje De private fællesveje i området reguleres gennem lov om private veje. De vejberettigede har til enhver tid ret til at færdes på vejene og denne adgang må ikke afspærres. Offentligheden har adgang til at færdes på de private fællesveje i lokalplanområdet. Denne adgang er sikret gennem naturbeskyttelsesloven. der siger at offentligheden har ret til at færdes ad veje og stier i det åbne land. Offentlighedens adgang må ikke afspærres. 8 September 2010

18 Forslag Redegørelse Lokalplan Natur- og dyreoplevelsescenter, Kystvejen, Hune Statslige udmeldinger Landsplandirektiv/Regionplanen I henhold til Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt, der nu er landsplandirektiv ligger lokalplanområdet i område med begrænsede drikkevandsinteressser. Lokalplanen er således ikke i strid med Regionplan Kommuneplanen Ferie- og fritidsanlæg Kommuneplanen Helhedsplan 09 indeholder retningslinjer for for ferie- og fritidsaktiviteter og deres indpasning i landskabet. I Helhedsplan 09's kapitel 7. Fritidsformål fi ndes hovedmålene og retningslinjerne for ferie- og fritidsområdet. Her skelnes mellem anlæg af regional betydning og mindre fritidsanlæg. Grundet det forventede antal besøgende på mellem 7. og besøgende om året og bebyggelsens begrænsede omfang vurderes dyreoplevelsescentret ikke at være af regional betydning. I henhold til retningslinje 7.21 kan mindre fritidsanlæg, som eksempel minizoo og mindre dyreparker placeres i det åbne land udenfor kystnærhedszonen. Natur og landskab Området er udpeget regional naturområde og naturområde. Dele af området er endvidere udpeget som grøn korridor. Etablering af dyreoplevelsescentret vurderes ikke at være i strid med retningslinjerne om natur og landskab. Vurderingen bygger på at bebyggelsens omfang er begrænset, at dyreholdet ikke påvirker naturen væsentligt, og at de besøgende færdes i området ad stisystemet. Rammer Lokalplanen ligger uden for kommuneplanens rammeområder. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, hvor der udlægges et rammeområde, der muliggør lokalplanlægning for et besøgslandbrug på arealet. Kommuneplantillæg 3 til Helhedsplan 09 offentliggøres samtidig med lokalplanen, men i et særskilt hæfte. Kollektiv trafik Der er ingen kollektiv trafi k i området, udover fl extur. Miljøforhold Grundvand Lokalplanområdet ligger i område med begrænsede drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg. Kloakering Området er ikke omfattet af spildevandsplanen. Der skal søges spildevandstilladelse til det ønskede spildevandsanlæg. Jordforurening Inden for det lokalplanlagte område er der ikke kendskab til, at der er deponeret affald eller sket forurening af jorden. Såfremt der i forbindelse med jordarbejder konstateres tegn på forurening, skal arbejdet standses og Kommunens Plan- og Miljøafdelingen kontaktes. Kommunen skal efterfølgende vurdere om evt. forurening afstedkommer, at der skal sættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til Miljøbeskyttelsesloven 21 og Jordforureningsloven 71. Renovation Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Jammerbugt Kommunes til en hver tid gældende affaldsregulativer. September

19 Redegørelse Lokalplan Natur- og dyreoplevelsescenter, Kystvejen, Hune Forslag Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Jammerbugt Kommunes affaldsregulativer. Yderligere oplysninger fi ndes på www. jammerbugt.dk. Flystøj Området ligger indenfor en vejledende konsekvenszone for fl ystøj fra skydetrræn Tranum. Det fremgår af retningslinje 5.2 i Helhedsplan 09, at støjbelastede arealer i landzone ikke må udlægges til støjfølsom anvendelse. Natur- og dyreoplevelsescentret vurderes ikke at være støjfølsomt arealanvendelse. Dyrehold Ejendommens dyrehold er tilladt efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Ændring eller udvidelse af dyrehold, stalde, gødningsopbevaringanlæg og lignende skal anmeldes til Jammerbugt Kommune. Landbrugspligt Lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt og af reglerne i landbrugsloven. Miljøvurdering af planer og programmer "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Lokalplanen er omfattet af lovens 3, stk. 2, idet planen omfatter et mindre område på lokalt plan, og ikke omfatter anlæg nævnt i lovens bilag 3 og bilag 4. Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af lokalplanen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2. Kommunen har herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 2 og 4, stk. 2. Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at de besøgende allerede er i Jammerbugt Kommune, at omfanget af byggeri er beskedent, og at projektet ikke påvirker beskyttet natur væsentligt, da der er krav om driften af 3 arealer i husdyrgodkendelsen. Tilladelser eller dispensationer fra anden lovgivning Naturbeskyttelsesloven Størstedelen af lokalplanområdet er beskyttet ifølge. naturbeskyttelseslovens 3, primært eng, mose og overdrev. Der må ikke foretages ændringer i arealernes tilstand uden at Jammerbugt Kommune giver dispensation hertil. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandled ninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsy ningsselskaber, der dækker det pågældende område. Jammerbugt Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten. Matr.nre. 95f og 96e Hune By, Hune og matr. nr. 1dy Lundergaard Hgd., Jetsmark Tinglyst: September 2010

20 Forslag Redegørelse Lokalplan Natur- og dyreoplevelsescenter, Kystvejen, Hune Titel: Dokument om færdselsret mv. Tinglyst: Titel: Dokument om færdselsret mv. Matr.nr. 46b Hune By, Hune Ingen servitutter. Tinglyst: Titel: Dokument om vej mv. Tinglyst: Titel: Dokument om færdselsret mv. Tinglyst: Titel: Dokument om færdselsret mv. Tinglyst: Titel: Dokument om vej mv. Tinglyst: Titel: Dokument om tørv mv. Tinglyst: Titel: Dokument angående el-kabler mv. Matr.nre. 91o og 91x Hune By, Hune Tinglyst: Titel: Dokument om vej mv. Tinglyst: Titel: Dokument om vej mv. Matr.nr. 91m Hune By, Hune Tinglyst: Titel: Dokument om vej mv., vandløb mv Tinglyst: Titel: Aftale om overførsel af husdyrgødning. Tinglyst: Titel: Lejekontrakt med Ny Vindenergi Aps. Matr.nr. 40g Hune By, Hune Ingen servitutter. September

21 Redegørelse Lokalplan Natur- og dyreoplevelsescenter, Kystvejen, Hune Forslag 12 September 2010

22 Forslag Redegørelse Lokalplan Natur- og dyreoplevelsescenter, Kystvejen, Hune September

23 Redegørelse Lokalplan Natur- og dyreoplevelsescenter, Kystvejen, Hune Forslag 14 September 2010

24 Forslag Planbestemmelser Lokalplan Natur- og dyreoplevelsescenter, Kystvejen, Hune Kystvejen Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og er registreret i PlansystemDK, se Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. September

25 Planbestemmelser Lokalplan Natur- og dyreoplevelsescenter, Kystvejen, Hune Forslag 1. Formål og gyldighed 1.1 Formål Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til natur- og dyreoplevelsescenter, der kan opføres servicebygninger til betjerning af gæsterne, og byggelsen i området placeres og udformes med respekt for landskabet. 1.2 Gyldighed Lokalplanens bestemmelser gælder kun når området anvendes til Natur- og dyreoplevelsescenter, jf. pkt Natur- og dyreoplevelsescentret anses for værende i drift, når der modtages betalende gæster. Ifølge Planlovens 15, stk. 5 kan en lokalplan, der udlægger et område til landbrug, jf. pkt. 3.1, ikke indeholde bestemmelser om ejendommes størrelse og afgrænsning, bebyggelsers beliggenhed på grundene, herunder om den terrænhøjde, hvori en bebyggelse skal opføres, anvendelse af de enkelte bygninger samt udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer mv. 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Hune By, Hune 40g, 46b, 91m, 91o, 91x, 95f, 96e og Lundergaard Hgd., Jetsmark 1dy samt alle parceller, der efter den 20. september 2010 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i Delområde 1, 2 og 3, som vist på Bilag Zoneforhold Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. 3. Arealanvendelse 3.1 Anvendelse Natur- og dyreoplevelsescenter med parkeringsplads, legeplads, servicebygninger med toiletter, billettering mv., café/madpakkehus, gårdbutik, faste bænke og stier for de besøgende samt læhytter og indhegninger for dyrerne. 4. Udstykning Ingen bestemmelser. 5. Bebyggelsens placering og omfang Bestemmelserne i pkt. 5.1 og 5.2 gælder kun når området anvendes til Natur- og dyreoplevelsescenter, jf. pkt Bebyggelsens placering og omfang, Delområde 1 I Delområde 1 kan der opføres servicebygninger som café/madpakkehus, gårdbutik, toiletter, billetteringsfaciliteter og lignende samt personalefaciliteter på i alt maksimalt 500 m 2. I Delområde 1 kan opføres øvrige bygninger, der er nødvendige for ejendommens landbrugdrift. Maksimal bygningshøjde 8,5 m. 16 September 2010

26 Forslag Planbestemmelser Lokalplan Natur- og dyreoplevelsescenter, Kystvejen, Hune 5.2 Bebyggelsens placering og omfang, Delområde 2 I Delområde 2 kan der opføres servicebygninger som café/madpakkehus, gårdbutik, toiletter, billetteringsfaciliteter og lignende, samt personalefaciliteter på i alt maksimalt 500 m 2. I Delområde 2 kan der opføres legehuse/-tipier og -redskaber. I Delområde 2 kan der opføres én læ- og foderhytte til heste på maksimalt 100 m 2. Maksimal bygningshøjde er 8,5 meter. 5.3 Bebyggelsens placering og omfang, delområde 3 I Delområde 3 kan der opføres 2 læ- og foderhytter, én til bisoner og én til hjorte på maksimalt 100 m 2 pr. stk. I Delområde 3 kan der opføres 10 svinehytter på maksimalt 10 m 2 pr. stk. og én foder- og læhytte på maksimalt 50 m 2. Makismal bygningshøjde er 8,5 meter, dog makimalt 1 meter høje svinehytter. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Bebyggelsens udseende, Delområde 1 Ydrevægge skal udføres i teglsten eller i træ. Ydrevægge skal holdes i afdæmpede farver som hvide, gule, lys- eller mørk teglrød eller blank mur. Træværk skal holdes i tilsvarende afdæmpede farver eller sorte, mørkegrå, brune eller naturligt grønne farver. Taghældningen skal være minimum 35 grader. Tagbeklædningen skal udføres med tagsten af tegl eller beton, tagpap på trekantlister eller eternit. Tage skal fremstå i røde, brune, sorte eller mørkegrå farver. 6.2 Bebyggelsens udseende, Delområde 2 og 3 Bebyggelsen, både ydrevægge og tage skal udføres i træ. Bebyggelsen skal fremstå i sorte, mørkegrå, brune eller naturligt grønne farver. Dog kan præfabrikerede hytter til svin udføres og fremstå i stål. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Hegn Hegn skal udføres i dæmpede farver som sorte, brune eller naturligt grønne farver. 7.2 Bænke til ørne- og falkeshow I Delområde 3 kan der i det område, der er angivet til ørne- og falkeshow på Bilag 3, opstilles faste bænke. 7.3 Terrænregulering Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter uden tilladelse fra Jammerbugt Kommune. Etablering af voldanlæg er ikke tilladt. Der må ikke udføres terrænændringer på arealer beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3 uden forudgående dispensation fra Jammerbugt Kommune. 7.4 Belysning Belysning skal monteres på bygninger og lyse nedad. September

27 Planbestemmelser Lokalplan Natur- og dyreoplevelsescenter, Kystvejen, Hune Forslag 8. Veje, stier og parkering 8.1 Adgang Adgang til lokalplanområdet sker ad Kystvejen, som vist på Bilag Stier Der udlægges stier i området efter princippet, som vist på Bilag 2. Stierne er forbeholdt gående og ridende færdsel og kan vedligeholdes med fl is. Øvrige stier skal etableres minimum 10 meter fra naboskel. Jammerbugt Kommune skal i hvert enkelt tilfælde vurderer, om det kræver en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens Parkering Parkeringsplads skal etableres i Delområde 2. Parkeringspladsen skal anlægges, så der er vendemulighed for busser. Parkeringspladsen i Delområde 2 skal være så stor,at den kan opfylde det parkeringsbehov, som Natur- og dyreoplevelsescentret generer 9. Tekniske anlæg 9.1 Ledninger, kabler mv. Ledninger til el og lignende skal fremføres under terræn. 10.Miljø Ingen bestemmelser. 11. Grundejerforening Ingen bestemmelser. 12.Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Ingen bestemmelser. 13.Lokalplan og byplan vedtægt Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. 14.Servitutter Der ophæves ingen servitutter. 15. Bonusvirkning Lokalplanen giver bomusvirkning, således at den endelige vedtagelse af Lokalplan erstatter de tilladelser, som efter Planlovens 35, stk. 1 ellers ville være nødvendige for følgende anlæg og bebyggelse i Delområde 2: Etablering af parkeringsplads. Etablering af legeplads. Opførelse af bygninger på i alt max. 30 m 2 til toiletter, billettering og lignende. Byggeriet skal opføres i overensstemmelse med pkt. 6.2 om bebyggelsens udseende i Delområde 2 og Retsvirkninger Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger) I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af kommunalbestyrelsen endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for 18 September 2010

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Lokalplan nr. 900.6110-L01. Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup HIRTSHALS. Kjul strand. Uggerby strand. Nordsømuseet. Uggerby.

Lokalplan nr. 900.6110-L01. Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup HIRTSHALS. Kjul strand. Uggerby strand. Nordsømuseet. Uggerby. G ettrup Løkken Løkken Strand Grønhøj Hune 559 Jetsmark Kirke Fårup Sommerland Østrup 55 oseby Kås Hede Nørre Lyngby Furreby 55 Pandrup Kås Lønstrup Ingstrup Saltum Forslag 55 585 Skovengene 559 559 585

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015 Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør Juni 2015 Fremlæggelse Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes,

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplan nr. 232 Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme:

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere