KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD:"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD: Kommentar side 34 Da brændevinsbrænderiet brændte side 35 Skole- og læreår i Løgstør. Af E. Fredberg. (fortsat).. side 39 Brøndum Andelsmejeri. Starlen i '1890. Af Jacob Larsen side 44 Vi bringer en efterlysning til Vilsted. Af Åge Jensen... side 47

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca. september - november, februar og april. Omfang 16 sider pr. munmer. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition : Balles Boghandel, Østerbro gade, Lø gstør Telefon ' Postgiro Årsabonnement: 75 kr. ISSN Tryk: Løgstør Bogtryk & OffsetAps. K,af,RE L,lf,SER Vi begynder 2002 med en skildring af KREJL vil gerne glæde de abonnenter, den store bran4 der ødelagde de gamle der HAR betalt, hvis vi kan betale sidbrænderibygninger på Nibe landevej. ste nurnmer. De var fi'ldt med træ fua forskellige trævirksomheder. Der blev også givet et par hib til brandvæsenet, både alarmsy- udvikler sig godt. stemet og vandforsyningen, så hvis folk ikke skulle have haft søndagsbrød, hav- de de måske ikke fået noget at vide. Endelig en efterlysning af en lokal ud- gave af: I natten klam og kold. OBSr Desværre viser det sig, at usædvanlig m?nge har glemt at foåy deres abonne- ment til 21. Å'rgang. Til de glemsomme er der lagt et girokort ind i dette nummer, og ået kån ved en opringning til Balle konstateres, om man har våret "glemsom". Fredberg fortsætter sin erindringer, som Vi får en beskrivelse af oprettelsen af Brøndum Andelsmejeri. Det er forhåbentlig noget, der fortsættes. DervarlNGENreaktionpåjulekonkurrencen, så det er tvivlsomt, om vi fortsætter' Der ligger stadig VBV's fartøjet i øst- havnen, og bådebroerne til lystfartøjer er ikke etableret endnu. FORSIDEBILLEDET Viser Frederik den Syvendes kanal set mod øst gennem gitteret på svingbro- en. Vi har ikke det nøjagtige årstal, men vi må være i 1960-eme eller 70-eme.

3 DA BRÆNDEVINSBRÆNDERIET BRÆNDTE Overslcriften er lidt snyd, for brænderietvar nedlagt et par årfør. Det havde været drevet af Djernis, og hans søn havde oprettet et sawærk og høvleri på stedet, hvad der var katastrofølt for udviklingen af branden. Den udbrød 30.maj 1897, næsten 150 år efter byens største brand, 31. maj 1751, men heldigvis uden for byen. Løgstør Avis slcriver: "Ildløs i Løgstør ttbrænderieto' brændt Løgstør har nu haft sin store ildebrand. Sidste år, omtrent ved samme tid, havde Nibe sin, og for ikke mange dage siden brændte det i Aalborg. Her iløgstør var det sawærket, det tidligere såkaldte o'brænderi", der ligger ved byens udkant og op til Nibelandevejen, der i går morges gik op i luer. Den store skumle bygning var jo oprindelig i sin tid bygget til brændevinsbrænderi, men for nogle år siden lod den gamle ejers søn det indrette til sawærk og høvleri. Her fandtes, foruden en del maskiner, et stort oplag aftræ til forskjelligt brug, hvoraf en del var ovntørret, og en del havde ligget i længere tid; her var altså nok til en større ildebrand og nok til at give den næring. Ilden opdagedes først om morgenen kl. 6, efter at den sandsynligvis har ligget og ulmet hele natten. Om det var vognmand Melsens hustru, der boer lige over for den brændte bygning, der først opdagede ilden, eller om det var vagtmandskabet i den nærliggende cirkus Bergmans stald, der var de første, vides ikke med bestemthed. Hundene i stalden begyndte imidlertid at blive urolige; de kunne lugte røg og høre knitren fra det tørre træ, som ilden havde fat i; afog til sprang også, på grund afvarmen, en rude. Vognmand Melsens hustru løb nu hurtig over til de sovende mennesker og fik dem ud af beboelseslejligheden, da det også en tid så ud til, som om denne skulle brænde. De første, der var på brandstedet, var beboerne i nærheden af ulykkesstedet, og cirkusfolkene, og de tog straks fat på redningsarbejdet. På et øjeblik var alt indbo ude af huset, og ikke det mindste blev beskadiget; om det så var 8 æg, kom de alle hele ud. Den "stærke mand" flyttede kakkelovnene ud, medens de mere spinkle flyttede møbler og det mere lette 35

4 husgeråd. Ved den brændende bygning fik de reddet en del lægter og andettæ, som ved deres ankomst endnu ikke var antændt. Den "stærke mand", hr. Øster, gik op i vindmotoren for at få den standset, da den stadig gik rundt med fuld fart. Det nederste stoppeapparat var nemlig brændt over, og motoren kunne således først stoppes fra de øverste etager. Også dette blev heldigt tdført. En del af det, der blev reddet af husgeråd og træ, skyldes til dels cirkusfolkene; navnlig var der en svensk staldkarl, Angelof, der tidligere har været ansat ved brandvæsenet i Stockholm, som ledede det første redningsarbejde, forinden brandvæsenets ooøverstet" endnu var kommen til stede; han skal have gjort det på en ypperlig måde. En artist, hvis kunstnernavn er Jean de Forsey, skal ligeledes have gjort god nytte under redningsarbejdet. Der ttallarmerestt. Imidlertid rygtedes ildebranden inde i selve byen, og LøgstøÅanerne kom efterhånden på benene. Fra allarmklokken på sprøjtehuset var der nok givet brandsignal, men det er jo almindelig bekjendt, at dette kun kan høres i det nærmeste kvarter. Først da en brødkone kom rundt i byen med varmt søndagsbrød, fik folk at vide, hvad der var sket i den tidlige morgenstund, men da var klokken al- lerede omkring ved 8 og det, som kunne brænde, var da også så at sige brændt. Hvorfor ikke brandvæsenet blev allarmeret ved "Klokkeklemten" fra kirketårnet og "Trommenallarm" i gaderne, forstar vi ikke. Således er det dog brug andetsteds. Det brændte. Af bygninger er brændt både den l- etages og den 2-etages, der lå langs vejen, medens det lykkedes at redde beboelseshuset, indboet og vindmotoren. Af træ skal der ikke have været så lidt; således havde ejeren ltjulfælg og andet træ til et beløb af 3000 kr. og "Løgstør Tømmerhandel" havde trævarer derude til forarbejdning til et beløb af4000 kr. Endelig er naturligvis de mange kostbare maskiner ødelagie, og de, der var beroende i øverste etage, faldt med dybe brag ned i den brændende grund. Ilden greb med rasende hurtighed om sig, da den stadig fandt næring i det tøne træ. Buldrende styrtede brændestabler sammen, og flammerne sprang fra den ene stabel til den anden, indtil ved 7-tiden alt var omsluttet af ilden, som i mægtig høje flammer slog op mod den sollyse blå sommerhimmel og 36

5 sendte en regn af røg og funker ud over markerne. Sprøjterne var ved brandstedet noget over klokken 6. Det var heldigt, at den ene i en tid kunne forsynes med vand fra en brønd i naboejendommen, men hen på formiddagen slap vandet dog op. De andre sprøjter måtte imidlertid forslmes med vand, der blev hentet i tønder inde fra byens brønde - en højst både uheldig og primitiv foranstaltning. Her manglede vi vort nye projekterede vandværk. Formodentlig vil denne brand fremskynde anlæggelsen. fremkommen ved forhørerne, har der om aftene været ild i nogle spaner, som var antændt af gløder, der var falden ud fra en utæt rensedør i skorstenen. Om der nu om natten er falden nye gløder ud eller om ilden ikke har været ordentlig slukket, kjendes ikke. Men faktisk er det, at ilden opkom på dette sted i fabrikken. Folk, der havde passeret bygningen lidtfør 6, havde ikke mærket til noget usædvanligt, og da brandvæsenet kort efter 6 kom til stede, stod flammerne allerede ud afvinduerne. - Ejeren, der ikke havde været rask dagen i forvejen, kunne ingen oplysninger give om ildens opkomst. Om brandens ledelse skal vi ikke udtale os. I begyndelsen stod man en del usikker og famlende overfor den store brand som Løgstør i mange år ikke har set mage til. Det var jo så at sige første gang vort brandkorps var - i ilden. Klart var det for alle, at med vore sprøjter kunne ilden, der havde så godt fat i det letfængelige træ, ikke slukkes. Hele arbejdet blev derfor koncentreret på at redde beboelseslejligheden og vindmotoren. Ildens opkomst Dette kildne spørgsmål er endnu ikke fuldt opklaret, men efter, hvad der er Ilden begrændses Hen på formiddagen var brandvæsenet herre over situationen - nu brændte det kun i grunden og indenfor murene. Af og til måtte stuehuset og motoren, når vannen blev for hård have en vandstråle fra sprøjterne. Assurancen Bygningerne var forsikret i Kjøbstædernes Brandforsikring for kr. og maskinerne for 6000 kr. Indboet, af hvilket der intet blev brændt, var forsikret i Aalborg og HjørÅng amters brandkasse. Derimod var det store oplag af træ ikke forsikret. "Løgstør Tømmerhan- 37

6 Nibe landevej mod vest med det gømle brændevinsbrænderi. Ca del" havde en forsikring herude på 1000 kr., men da der skal være brændt for 4000 kr., kan dette jo langt fra dække. Ejeren vil således - foruden at hans drift i sommer vil stå stille - lide tab. Endnu kan derjo være Forskjelligt at meddele fra branden. I begyndelsen var folk bange for dampkjedlen, at den skulle springe, da det hed sig, at hanerne var tilskruede. Med et hørtes også et knald, ledsaget af en damp- stråle. Det viste sig da, at et rør var sprungen og faren var således overstået. Hele dagen i går vandrede folk til brandstedet og betragtede ødelæggelserne. De store nøgne tilrøgede mure med den høje dampskorsten, der endnu knejser lige så rank som tilforn, så ikke videre tiltalende ud. Endnu i dag brænder det rask i grunden, og sprøjterne er i stadig aktivitet." I dag har Løgstør Tømmerhandel ligget på stedet i godt 100 år. 38

7 SKOLE- OG LÆREÅR I LØGSTØR Af E. Fredberg (fortsat) Efter Markussens mener jeg familien Riis boede i huset. Jens Riis var graver og ringer, eller hed det kirke{ener? De havde tre piger, Lis, Grethe og Inger. Grethe og jeg var nogenlturde jæ'r,'naldrende og var gode legekammerater. Vi blev senere genboer igen et andet sted i byen. På hjørnet på den anden side af Johan Skjoldborgsvej boede Heegaard's og deres to børn Vera og Hans Jørgen. Heegaard var "Margarineagent", jeg ved ikke rigtig hvad titlen indebar, men han var en del på farten, og havde derfor en bil. Det satte ham i mine øjne i en klasse for sig. At have en bil som man kunne køre når man havde lyst, måtte være højeste lykke. At det var en åben varebil betød i den forbindelse ingenting. Hans Jørgen, som var yngre end mig, legede jeg meget med. Jeg havde på et vist tidspunkt fået en trækvogn, ganske vist med træhjul og jernringe, men der var fire af dem, og så var det selvfølgelig en slags bil. Motor manglede ganske vist, men det blev der rådet bod på ved at udnævne Hans Jørgen til motor de fleste gange. Og jeg styrede. Rollefordelingen var der ikke megen snak om. Hans Jørgen var yngre end mig. Og det vigtigste: Trækvognen var min. Vi oparbejdede en teknik med at køre rundt på havegangene (hvis der var to?), og det var et udmærket tidsfordriv, i hvert fald set med mine øjne. Jeg elskede den trækvogn, som i øvågtvar forslmet med mit navnetræk i forgyldte papbogstaveq som jeg havde fået af en moster. Og så en dag skete o'katastrofen". Fra hoveddøren i huset og ud til havelågen var en flisegang, som vi med jærme mellemrum skulle køre over, når vi skulle ud på "vejnettet" i haven. Ved en overkørsel faldt forhjulene pludselig af vognen. Hans Jørgen faldt og slog sig og hylede selvfølgelig, og jeg faldt på hovedet ud afvognen. Hyl og skrammer var imidlertid for intet at regne mod den lammende kendsgerning, at min vogn var delt i to stykker. Forhjul og fortøj som den ene del, og vognkassen med baghjulene som den anden. Den var ubrugelig. Jeg følte der var sket noget ganske forfærdeligt, en tilværelse uden trækvogn var næsten ikke til at bære. Min mor trøstede og mente, at det kunne far nok klare, når han fik kigget på det, men det var jeg nu ikke så sikker på. Da min far kom hjem i middagspausen, som man brugte det dengang, konstaterede han, at der var knækket en bolt, og det skulle han nok ordne, når han kom hjem til aften. Jeg kan tydeligt huske, at det blev en meget lang efter- 39

8 Mælkemand Gunder Jens en foran Kanalhus et I middag, for jeg var stadig ikke overbevist, at det kunne klares. Det blev det imidlerti{ der blev sat en ny bolt i, som min far havde med hjem, og alt var i den skønneste orden igen. Fra den dag, og mange år frem, var der ingen der kunne ryste mig i min tro, at min far kunne ordne alt. Og den dag i dag er jeg stadig imponeret over, ikke at han kunne skifte en knækket bolt, men hvad han ellers kurure trylle frem med sine hænder, når det handlede om at kunne håndtere jern og ståi. På et vist tidspunkt blev husets indbyggertal forøget med en enkelt person mere. Min mor var den ældste af en søskendeflok på 8, og da min mormor døde af tuberkulose, stod min mors yngste søster, som var 20 år yngre end hende, pludselig i en ret ubehagelig situation, da min morfar åbenbart ikke mente sig i stand til at klare hendes opvækst på betryggende vis, og hans helbred heller ikke var det bedste. Så Gerda, som min mors søster hed" flyttede ned til os. Mine forældre "adopterede" hende, og hun boede hos os til hun som voksen senere flyttede fra byen. Jeg synes det var en udmærket ordning. Gerda var ganske vist 7 år ældre end mig, men jeg havde fået en "storesøster", som jeg blev meget glad for. Der var altid hjælp at hente til småproblemer, boldspil osv. Hvorvidt Gerda altid syntes det var en lykke med en "lillebror" som mig, vedjeg ikke, men vi kom godt ud afdet sammen, også senere i livet. Hun lever desværre ikke mere. 40

9 I I I I På vejen optrådte selvfølgelig ind imellem en del andre personer, hvoraf jeg især husker to. Den ene var mælkemanden, som hed Gunder Jensen, og som kørte i bil. Jeg var allerede på det tidspunkt meget interesseret i biler, og har i øvngt aldrig mistet den interesse siden. Med mellemrum fik jeg lov at køre med fra Sønderport og hen til vores hus, det kan synes af lidt i dag, men for mig var dengang en stor oplevelse hver gang, og Gunder Jensen var en særdeles flink mand. Den anden var bagermester Dissing, som brugte et mere beskedent køtetøj. Så vidtjeg husker en tohjulet kækvogn. Han kom ude fra Bredgade, så det må have været en hård tur at komme helt op på "bakken" for at sælge brød. Dissing havde en "specialitet", som var en guddommelig spise. Kanelkager med et tykt lag creme mellem de to endestykker. Prisen var 5 øre, et ikke ubetydeligt beløb, så det var ikke hver gang der kunne blive til en kanelkage. Men en gang imellem kunne man være heldig, hvis der ikke var blevet udsolgt dagenfør,kunne dem fra"i gått'' købes for 2\lz øre. Ideen var selvfølgelig, at man så skulle købe to, men undertiden kunne han overtales til at sælge I stk for 2 øre, og så varjeg næsten sikker på, at der også kunne blive en til mig. De blev spist fra hver ende først, og stykket med cremen som en himmerigsmundfuld til sidst. Tiden på Michael Simonsensvej blev ikke af så lang varighed., mine forældre solgte huset i 1934, og vi flyttede over på Vindblæsvej nr. L Dengang kaldet slagter Larsens hus. Det var ikke nogen sorg, for Jens Riis's boede lige ved siden af, så det var kendte folk vi var iblandt. Desuden var det jo nye og interessante omgivelser, der indbød til nærmere udforskning. 'Der var temmelig store udhusbygninger, hvor iblandt "det lille hus" med hjertet befandt sig. Det kunne godt være en temmelig kold affære en vinteraften, for det var temmelig utæt, men den store forskel på faciliteterne sammenlignet med Michael Simonsensvej var der ikke. Derowe var rummet også udendørs, men af en bedre kvalitet og ikke nær så utæt. Jeg havde nu nået den alder, hvor det at kunne køre på cykel var blevet meget attraktivt. Jeg havde ingen, men min mor havde, og på den foretog jeg de indledende eksperimenter, uden hendes vidende. Det blev selvfølgelig hurtigt opdaget, men vi indgik så en aftale om, at jeg godt måtte bruge hendes cykel, men kun efter forudgående tilladelse, og ingen kørsel på vejen op til møllen. Den var ret stejl og grusbelagt. Det var på den vej jeg havde foretaget de første manøvre4 og det måtte jeg erkende, med liden succes. Cyklen var en damecykel, hvor stellet fra styret og ned til kranken var udformet som et lidt langstrakt S. Det var på det tidspunkt ikke på mode med damer i lange bukser eller korte skørter, så der skulle være plads til en anstændig påklædning i kjole, også når man cyklede. 41

10 Det var en udmærket facon for en nybegynder. Man kunne sidde i "bunden" af S'et og række armene op for at nå sfyret. Det var et lidt hårdt sæde, så med lidt velvillighed fra mor fik jeg en pude, som tog det værste ubehag. Øvelserne kunne nu udføres på Vindblæsvej, hvor cyklen kunne trækkes op til toppen af bakken og derfra rulle hele vejen hjem. Brug af pedaler var udelukket, dajegjo sad på kranken. Det med at holde balancen var svært, men det gik helt godt efter en del forsøg, og pludselig kunne jeg køre hele vejen fra toppen og hjem. Desværre havde jeg ikke sat mig ind i bremsemekanikken, og farten havde ved hjemkomsten nået et punkt, hvor den sædvanlige taktik med skosålerne mod asfalten ikke rigtig havde den ønskede virkning. Der var kun 6n løsning. Så jeg kørte ind i vor genbo Rokkedals hæk, og det virkede. Cyklen tog ingen skade, men det gjorde jeg. Ikke alvorligt, men nok til at det ikke kunne skjules, at min "cyklads" den dag ikke havde været en udpræget succes. Ved aftensmaden blev min fortsatte karriere som cykelrytter debatteret ret grundigt. Det udmøntede sig til min forbløffelse ikke i et forbu4 men et tilbud fra min far om hjælp til at lære at bruge pedalerne, og en noget diset udtalelse om, at mors cykel nok var i det største til mig, og man kunne måske se på andre muligheder for mit transportbehov. Og underet skete! Nogen tid efter kom min far en dag hjem med en splinterny drengecykel til mig. Livet var værd at leve. Men der lurede mørke skyer i horisonten. Nogle kom uventet, andre var jeg nok bevidst om, men prøvede at fortrænge. På et tidspunkt fikjeg mæslinger, det var der sådan set ikke noget mærkeligt i. Det var en almindelig børnesygdom, som de fleste måtte igennem, men desværre fulgte der en ubehagelig følgesvend med. Jeg fik astma. En sygdom, som jeg måttie døje en hel del med de følgende syv år, og som med større eller mindre mellemrum har fulgt mig hele livet. De første skoleår og tiden op til krigsudbruddet i Det andet som generede mig en del var tanken om, at jeg snart skulle til at gb i skole. Set med mine øjne vn det dystre udsigter, at man hver dag skulle forlade de trygge omgivelser, og gå langt til et sted" som jeg på det tidspunkt ikke havde den mindste interesse i at besøge. Men dagen oprandt, hvor der ikke var nogen vej udenom, så min mor og jeg måtte afsted til min første skoledag. Jeg husker ikke detaljerne i dette første besøg. Men jeg husker, at mine bange anelser blev bekræftet. Det var afgjort ikke et sted for mig. At være sammen i en klasse med 30 andre børn, som jeg ikke kendte, og sidde stille ved et bord i lange tider ad gangen, 1å langt fra min opfattelse af, hvad en ellers god dag kunne bruges til af bedre og sjovere gøremåi. Det bekymrede mine forældre de første uger, forjeg kunne godt finde på at gå hjem, når min far, som af og til 42

11 Th. Larsens ejendom på Østerbrogade under bygning i kørte mig til skole på cykel, havde læsset mig af. Min afsky for skolen og alt dens væsen blev dog mindre efterhånden, som jeg lærte de andre at kende, og også fik gode venner blandt dem. Vi er stadig to fra dengang, som endnu 65 år senere, har kontakt med hinanden og mødes af og til. Østerbrogade Opholdet i slagter Larsens hus var ikke af lang varighed. Det viste sig, at Th. Larsen og min far havde lavet en aftale om, at vi skulle ind i en lejlighed i Østerbrogade 72, når nybyggeriet var færdigt. Så på et tidspunkt i 1935 flyttede vi igen, og fik en lejlighed på 2. Sal i det nye hus. På dette sted boede jeg resten af min tid i Løgstør. Det var en fuldstændig ny verden at træde ind i. Den to-værelses lejlighed var naturligvis en hel del mindre i areal, end det vi kom fra, men den var ny og yderst moderne efter tidens standard. Det mest bemærkelsesværdige i mine øjne var badeværelset, hvor der også var toilet med "træk og slip" og forsynet med vaskekumme og bruser. 43

12 BRØNDUM ANDELSMEJERI STARTENI I Af Jacob Lørsen Den sidste fierdedel af l8-hundredetallet ændrede dansk landbrug produktionsform, fra at være kornproducerende, til at producere smør og flæsk. Derfor opførtes mange andelssvineslagterier og mange andelsmejerier. Her skal fortælles om Brøndum Andelsmejeri til Aaret 1890, onsdagen den 10. februar, samledes interesserede for det påtænkte andelsmejeri i Brøndum, hos Peder Jacobsen, sammesteds, hvor følgende blev vedtaget: Der valgtes en bestyrelse, Anders Laursen, Jens Lauritsen, Søren Skriver, Niels Chr. Christensen, Niels Djernæs Sand og Peder Jacobsen. Der diskuteredes mange forhold om det kommende mejeri, og bestyrelsen bemyndigedes til at arbejde videre med sagen. Det første bestyrelsesmøde afholdtes den28. febr. hos Peder Jacobsen. Protokollen siger: Det vedtoges at købe det af Peder Jacobsen tilbudte jordstykke til byggeplads for mejeriet. Han tilbød at afstå, fra det østlige skel af hans mark syd for Løgstør landevej, så meget som det ønskedes, til en pris af ottehundrede - kroner pr. td. ld., mod at mejeriet lader det købte stykke indhegne. Købsaflutning kan finde ste4 når jorden er udstykket. Det vedtoges at forhandle med en brøndborer Larsen fra Klim om at lave en vandboring. Det vedtoges, at snedker N. Søndergaard skulle levere tegninger og overslag for byggeriet, og der var enighed om, at bygningerne skulle være rummelige. Det vedtoges at optage det lovede lån på femogtyvetusind - kroner i Aalborg og Omegns sparekasse til 4 l/4%o rcnte. Og så besluttede man at afholde næste besfyrelsesmøde d Ved mødet 8.3. havde man haft forhandlinger om køb af mejerimaskiner, og det vedtoges, at mekaniker Buaas, Aalborg, skulle levere og opstille centrifuge, dampmaskine og andre mejerimaskiner for en pris af kr. og 65 øre. Samme dag var brøndborer Larsen, Klim, færdig med sit arbejde. Han havde boret to huller på henholdsvis 24 og 26 alen og nedsat 3l alen forerør, i alt en udgift på 144 kr. 59 øre. Man vedtog at købe en vandpumpe af brøndboreren. Desuden bestemtes at udlicitere mejeriets opførelse i Løgstør Avis og Aalborg Stiftstidende. Ved møde den 19. Marts vedtoges det at anskaffe 5 mælkevogne, 6 alen lange, med tre tommer brede fælge. I de forreste fiedre skal der være 6 lag fiederståi, i de bageste fedre 7 lag. 44

13 Vigtigt er også, at transporten er i orden. Billedet er ikkefra Brøndum, men Smidstrup mejeri. En vogn skal leveres i løbet af tre uger, for at bestyrelsen kan bedømme, om der skulle være noget at ændre, før de andre vogne laves. 28. marts var der licitation, hvor der besluttedes: Bygningernes opførelse overlades til tømrer Niels Søndergaard, Brøndum, og murer Højstrup, Løgstør. Boel-, gård- og teglværksejer på Dybvadgård, skal levere murstenen fra sit teglværk Kalken leveres af kalkbrænder Jacobsen, Løgstør. Jernskinner og cement leveres af Løgstør Tømmerhandel, og grundsten og brolæggersten leveres af Anders Larsen. Man vedtog at afholde generalforsamling Påskelørdag i Salling skole, for at ffi obligationen til sparekassen egenhændigt underskrevet. Påskelørdag, den 5. April, afholdtes generalforsamling, og ca. 90 underskrev obligationen til sparekassen, og var så solidarisk andelshaver. Samtidig blev der bestilt transportspande til mælken, og bestyrelsen bestilte et jernskab til opbevaring af penge og værdipapirer. Man var nu nået dertil, at man den 18. april kurure ansætte en mejeribestyrer. Det blev bestyreren for Skovlund mejeri, Niels P. Nielsen. Han skulle som 45

14 Grundlagetfor mejeridrift er køer Er det Næsborg i baggrunden? årlig pengeløn have 1000 k, fri bolig med varme og forbrug af mejeriprodukter. Nielsen skulle af de 1000 kr. selv lørure det nødvendige mejeripersonale. Bestyrelsen havde udarbejdet 5 mælkeruter, som blev liciteret væk den 2. maj. Rute nr. I gik gennem Næsborg, Tolstrup og Aggersund. Nl2 Ørbæk,Løgsted og Komum. Nr. 3 Lundby, Vaar, Farstrup og Kølby. Nr. 4 Mjallerup, Engelstrup, Vindblæs og Salling Mark. Nr. 5 Oudrup, Brårup, Hemdrup og Salling. Og den l. juli 1890 startede mejeriet med damp under kedelen. 5 spand mælkeheste, hver med sin mælkekusk, og et vågent mejeripersonale, havde begyndt en ny epoke, hvor skramlen med mejerispande, sprøjten med vand og trafik af tungtlæssede mælkevogne var dagligliv i Brøndum i rigtig mange år. Jakob Larsen er selv gammel mejerist, bl. a. i Brøndum, og vi forsøger at fa ham til at fortsætte beskrivelsen af mejeriets udvikling i de senere år til afslutningen i 1979, og hvad der senere er sket med bygningerne, med ombygning til JiskeproduUer og andre forsøg. 46

15 VI BRI]VGER EIV EITEKLYS]YI]YG TILVILSTED Af Åge Jensen (Myrhø) KREJL har modtaget et brev fra Åge Jensen, hvor han efterlyser en sang og nogle gamle navnefrøvilsted. Han skriver bl.a.: "Mens jeg var dreng, fortalte min bedstefar Bette Chr. Myrhøj, Vilsted, mig meget fra sin barn- og ungdom. Meget deraf er gået i glemmebogen, og det er da også årtier siden, jeg har ladet tankerne gå tilbage til de fleste afdisse fortællinger. Jeg har i de sidste par år fulgt opfordringen fra mine børn om at fortælle mine erindringer. Under denne beskæftigelse er meget dukket op, og da også erindringen om en sang, som min bedstefar kunne. Jeg erindrer nu kun et vers deraf. Det lyder: I natten klam og kold Bag Frederik Kræstens vold Forventningsfuld og tavs stod Søren Bager bold. I (Hwonbæk) Hornbæk Øster holm Man hør'ej fiendens larm (malm?) Det tordner gennem Gorsted og gør Haldrup kvalm. Anders Lassens hjerte bankeri han ved jo han skalfrem Han beder til Anders Piersen og tænker på sit hjem. Da lyder vejmands bud: Troels Haldrup du skal ud At kæmpefor Jens Rævhåel, For Snot-Lavst han erful Dengang var sangen på ægte himmerlandsk. Jeg har gengivet den næsten på rigsdansk med nogle tillempede himmerlandske ord." Åge Jensen kender intet til navnene. De nævnte boede alle syd og sydøst for Vilsted, mens han kender mange nord for byen. KREJL har spurgt nogle ældre Vilstedborgere, (der nærmer sig 100 år), om sagen. Resultatet er som følger Bette Chr. Myrhøj boede ved siden af centralen Chr. Christensen (Vad Kræsten). Gården nedlagt Søren Bager. Aarupgaard Anders Lassen. Vollesgaard Gregers Jensen. Gaardsted I 87 I Troels Haldrup. Haldrupgaard Kristian Jensen (Store Myrhøj) Vester Stræth Jens Christensen (kaldet Rævehale). Haldrup Søgaard. Kan nogen supplere? Og især: Kender nogen resten af sangen? Det kunne vi ikke få oplyst. Åge Jensen slutter:"muligvis er jeg for sent ude med min efterlysning, men man skal jo have ideen, inden man kan gennemføre den. 47

16 Billedet viser en situation, som ikke vil dukke op igen. Og især ikke med et tog, trukket af et damplokomotiv. Himmerlandsbanen er faktisk ophørt, men den er ikke officielt nedlagt. Trafikministeren skal fremsætte et lovforslag i folketinget, men han ved åbenbart ikke endnu, hvor meget nedlæggelsen vil koste. Blandt andet er der problemer med det jernbaneareal, som Løgstør kommune gerne vil overtage. Hvor forurenet er det? For nylig havde LokalhistoriskArkiv besøg af et par ingeniører fra firmaet Cowi, som skulle fastslå placering af drejeskive og kulgård med mere, og aflægge rapport til Banestyrelsen. Da de skal undersøge alle større stationer i landet, kan det muligvis trække ud med, hvornår arealet bliver frigivet til kommunen. 48

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Skal bleen af så lad den blive på

Skal bleen af så lad den blive på Skal bleen af så lad den blive på Det er en stor ting, når bleen skal af. Det kræver, at barnet er parat, og at du som forældre støtter og roser dit barn. Men hvornår ved du, at dit barn er parat, og hvordan

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag.

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag. Først vil jeg gerne takke Soroptimisterne for indbydelsen til at tale til jer i dag, mens vi allerede kan glæde os over det nye egetræ, der får fat, slår rod, vokser til, bliver frugtbart og giver styrke,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

En problemfyldt transport af GIER. til München

En problemfyldt transport af GIER. til München En problemfyldt transport af GIER til München En beretning om hvordan en IFIP Congres og Interdata-udstilling i München i 1962 bevirkede, at GIER s skufferammer fremover blev lavet af mere solide materialer

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere