KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD:"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD: Kommentar side 34 Da brændevinsbrænderiet brændte side 35 Skole- og læreår i Løgstør. Af E. Fredberg. (fortsat).. side 39 Brøndum Andelsmejeri. Starlen i '1890. Af Jacob Larsen side 44 Vi bringer en efterlysning til Vilsted. Af Åge Jensen... side 47

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca. september - november, februar og april. Omfang 16 sider pr. munmer. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition : Balles Boghandel, Østerbro gade, Lø gstør Telefon ' Postgiro Årsabonnement: 75 kr. ISSN Tryk: Løgstør Bogtryk & OffsetAps. K,af,RE L,lf,SER Vi begynder 2002 med en skildring af KREJL vil gerne glæde de abonnenter, den store bran4 der ødelagde de gamle der HAR betalt, hvis vi kan betale sidbrænderibygninger på Nibe landevej. ste nurnmer. De var fi'ldt med træ fua forskellige trævirksomheder. Der blev også givet et par hib til brandvæsenet, både alarmsy- udvikler sig godt. stemet og vandforsyningen, så hvis folk ikke skulle have haft søndagsbrød, hav- de de måske ikke fået noget at vide. Endelig en efterlysning af en lokal ud- gave af: I natten klam og kold. OBSr Desværre viser det sig, at usædvanlig m?nge har glemt at foåy deres abonne- ment til 21. Å'rgang. Til de glemsomme er der lagt et girokort ind i dette nummer, og ået kån ved en opringning til Balle konstateres, om man har våret "glemsom". Fredberg fortsætter sin erindringer, som Vi får en beskrivelse af oprettelsen af Brøndum Andelsmejeri. Det er forhåbentlig noget, der fortsættes. DervarlNGENreaktionpåjulekonkurrencen, så det er tvivlsomt, om vi fortsætter' Der ligger stadig VBV's fartøjet i øst- havnen, og bådebroerne til lystfartøjer er ikke etableret endnu. FORSIDEBILLEDET Viser Frederik den Syvendes kanal set mod øst gennem gitteret på svingbro- en. Vi har ikke det nøjagtige årstal, men vi må være i 1960-eme eller 70-eme.

3 DA BRÆNDEVINSBRÆNDERIET BRÆNDTE Overslcriften er lidt snyd, for brænderietvar nedlagt et par årfør. Det havde været drevet af Djernis, og hans søn havde oprettet et sawærk og høvleri på stedet, hvad der var katastrofølt for udviklingen af branden. Den udbrød 30.maj 1897, næsten 150 år efter byens største brand, 31. maj 1751, men heldigvis uden for byen. Løgstør Avis slcriver: "Ildløs i Løgstør ttbrænderieto' brændt Løgstør har nu haft sin store ildebrand. Sidste år, omtrent ved samme tid, havde Nibe sin, og for ikke mange dage siden brændte det i Aalborg. Her iløgstør var det sawærket, det tidligere såkaldte o'brænderi", der ligger ved byens udkant og op til Nibelandevejen, der i går morges gik op i luer. Den store skumle bygning var jo oprindelig i sin tid bygget til brændevinsbrænderi, men for nogle år siden lod den gamle ejers søn det indrette til sawærk og høvleri. Her fandtes, foruden en del maskiner, et stort oplag aftræ til forskjelligt brug, hvoraf en del var ovntørret, og en del havde ligget i længere tid; her var altså nok til en større ildebrand og nok til at give den næring. Ilden opdagedes først om morgenen kl. 6, efter at den sandsynligvis har ligget og ulmet hele natten. Om det var vognmand Melsens hustru, der boer lige over for den brændte bygning, der først opdagede ilden, eller om det var vagtmandskabet i den nærliggende cirkus Bergmans stald, der var de første, vides ikke med bestemthed. Hundene i stalden begyndte imidlertid at blive urolige; de kunne lugte røg og høre knitren fra det tørre træ, som ilden havde fat i; afog til sprang også, på grund afvarmen, en rude. Vognmand Melsens hustru løb nu hurtig over til de sovende mennesker og fik dem ud af beboelseslejligheden, da det også en tid så ud til, som om denne skulle brænde. De første, der var på brandstedet, var beboerne i nærheden af ulykkesstedet, og cirkusfolkene, og de tog straks fat på redningsarbejdet. På et øjeblik var alt indbo ude af huset, og ikke det mindste blev beskadiget; om det så var 8 æg, kom de alle hele ud. Den "stærke mand" flyttede kakkelovnene ud, medens de mere spinkle flyttede møbler og det mere lette 35

4 husgeråd. Ved den brændende bygning fik de reddet en del lægter og andettæ, som ved deres ankomst endnu ikke var antændt. Den "stærke mand", hr. Øster, gik op i vindmotoren for at få den standset, da den stadig gik rundt med fuld fart. Det nederste stoppeapparat var nemlig brændt over, og motoren kunne således først stoppes fra de øverste etager. Også dette blev heldigt tdført. En del af det, der blev reddet af husgeråd og træ, skyldes til dels cirkusfolkene; navnlig var der en svensk staldkarl, Angelof, der tidligere har været ansat ved brandvæsenet i Stockholm, som ledede det første redningsarbejde, forinden brandvæsenets ooøverstet" endnu var kommen til stede; han skal have gjort det på en ypperlig måde. En artist, hvis kunstnernavn er Jean de Forsey, skal ligeledes have gjort god nytte under redningsarbejdet. Der ttallarmerestt. Imidlertid rygtedes ildebranden inde i selve byen, og LøgstøÅanerne kom efterhånden på benene. Fra allarmklokken på sprøjtehuset var der nok givet brandsignal, men det er jo almindelig bekjendt, at dette kun kan høres i det nærmeste kvarter. Først da en brødkone kom rundt i byen med varmt søndagsbrød, fik folk at vide, hvad der var sket i den tidlige morgenstund, men da var klokken al- lerede omkring ved 8 og det, som kunne brænde, var da også så at sige brændt. Hvorfor ikke brandvæsenet blev allarmeret ved "Klokkeklemten" fra kirketårnet og "Trommenallarm" i gaderne, forstar vi ikke. Således er det dog brug andetsteds. Det brændte. Af bygninger er brændt både den l- etages og den 2-etages, der lå langs vejen, medens det lykkedes at redde beboelseshuset, indboet og vindmotoren. Af træ skal der ikke have været så lidt; således havde ejeren ltjulfælg og andet træ til et beløb af 3000 kr. og "Løgstør Tømmerhandel" havde trævarer derude til forarbejdning til et beløb af4000 kr. Endelig er naturligvis de mange kostbare maskiner ødelagie, og de, der var beroende i øverste etage, faldt med dybe brag ned i den brændende grund. Ilden greb med rasende hurtighed om sig, da den stadig fandt næring i det tøne træ. Buldrende styrtede brændestabler sammen, og flammerne sprang fra den ene stabel til den anden, indtil ved 7-tiden alt var omsluttet af ilden, som i mægtig høje flammer slog op mod den sollyse blå sommerhimmel og 36

5 sendte en regn af røg og funker ud over markerne. Sprøjterne var ved brandstedet noget over klokken 6. Det var heldigt, at den ene i en tid kunne forsynes med vand fra en brønd i naboejendommen, men hen på formiddagen slap vandet dog op. De andre sprøjter måtte imidlertid forslmes med vand, der blev hentet i tønder inde fra byens brønde - en højst både uheldig og primitiv foranstaltning. Her manglede vi vort nye projekterede vandværk. Formodentlig vil denne brand fremskynde anlæggelsen. fremkommen ved forhørerne, har der om aftene været ild i nogle spaner, som var antændt af gløder, der var falden ud fra en utæt rensedør i skorstenen. Om der nu om natten er falden nye gløder ud eller om ilden ikke har været ordentlig slukket, kjendes ikke. Men faktisk er det, at ilden opkom på dette sted i fabrikken. Folk, der havde passeret bygningen lidtfør 6, havde ikke mærket til noget usædvanligt, og da brandvæsenet kort efter 6 kom til stede, stod flammerne allerede ud afvinduerne. - Ejeren, der ikke havde været rask dagen i forvejen, kunne ingen oplysninger give om ildens opkomst. Om brandens ledelse skal vi ikke udtale os. I begyndelsen stod man en del usikker og famlende overfor den store brand som Løgstør i mange år ikke har set mage til. Det var jo så at sige første gang vort brandkorps var - i ilden. Klart var det for alle, at med vore sprøjter kunne ilden, der havde så godt fat i det letfængelige træ, ikke slukkes. Hele arbejdet blev derfor koncentreret på at redde beboelseslejligheden og vindmotoren. Ildens opkomst Dette kildne spørgsmål er endnu ikke fuldt opklaret, men efter, hvad der er Ilden begrændses Hen på formiddagen var brandvæsenet herre over situationen - nu brændte det kun i grunden og indenfor murene. Af og til måtte stuehuset og motoren, når vannen blev for hård have en vandstråle fra sprøjterne. Assurancen Bygningerne var forsikret i Kjøbstædernes Brandforsikring for kr. og maskinerne for 6000 kr. Indboet, af hvilket der intet blev brændt, var forsikret i Aalborg og HjørÅng amters brandkasse. Derimod var det store oplag af træ ikke forsikret. "Løgstør Tømmerhan- 37

6 Nibe landevej mod vest med det gømle brændevinsbrænderi. Ca del" havde en forsikring herude på 1000 kr., men da der skal være brændt for 4000 kr., kan dette jo langt fra dække. Ejeren vil således - foruden at hans drift i sommer vil stå stille - lide tab. Endnu kan derjo være Forskjelligt at meddele fra branden. I begyndelsen var folk bange for dampkjedlen, at den skulle springe, da det hed sig, at hanerne var tilskruede. Med et hørtes også et knald, ledsaget af en damp- stråle. Det viste sig da, at et rør var sprungen og faren var således overstået. Hele dagen i går vandrede folk til brandstedet og betragtede ødelæggelserne. De store nøgne tilrøgede mure med den høje dampskorsten, der endnu knejser lige så rank som tilforn, så ikke videre tiltalende ud. Endnu i dag brænder det rask i grunden, og sprøjterne er i stadig aktivitet." I dag har Løgstør Tømmerhandel ligget på stedet i godt 100 år. 38

7 SKOLE- OG LÆREÅR I LØGSTØR Af E. Fredberg (fortsat) Efter Markussens mener jeg familien Riis boede i huset. Jens Riis var graver og ringer, eller hed det kirke{ener? De havde tre piger, Lis, Grethe og Inger. Grethe og jeg var nogenlturde jæ'r,'naldrende og var gode legekammerater. Vi blev senere genboer igen et andet sted i byen. På hjørnet på den anden side af Johan Skjoldborgsvej boede Heegaard's og deres to børn Vera og Hans Jørgen. Heegaard var "Margarineagent", jeg ved ikke rigtig hvad titlen indebar, men han var en del på farten, og havde derfor en bil. Det satte ham i mine øjne i en klasse for sig. At have en bil som man kunne køre når man havde lyst, måtte være højeste lykke. At det var en åben varebil betød i den forbindelse ingenting. Hans Jørgen, som var yngre end mig, legede jeg meget med. Jeg havde på et vist tidspunkt fået en trækvogn, ganske vist med træhjul og jernringe, men der var fire af dem, og så var det selvfølgelig en slags bil. Motor manglede ganske vist, men det blev der rådet bod på ved at udnævne Hans Jørgen til motor de fleste gange. Og jeg styrede. Rollefordelingen var der ikke megen snak om. Hans Jørgen var yngre end mig. Og det vigtigste: Trækvognen var min. Vi oparbejdede en teknik med at køre rundt på havegangene (hvis der var to?), og det var et udmærket tidsfordriv, i hvert fald set med mine øjne. Jeg elskede den trækvogn, som i øvågtvar forslmet med mit navnetræk i forgyldte papbogstaveq som jeg havde fået af en moster. Og så en dag skete o'katastrofen". Fra hoveddøren i huset og ud til havelågen var en flisegang, som vi med jærme mellemrum skulle køre over, når vi skulle ud på "vejnettet" i haven. Ved en overkørsel faldt forhjulene pludselig af vognen. Hans Jørgen faldt og slog sig og hylede selvfølgelig, og jeg faldt på hovedet ud afvognen. Hyl og skrammer var imidlertid for intet at regne mod den lammende kendsgerning, at min vogn var delt i to stykker. Forhjul og fortøj som den ene del, og vognkassen med baghjulene som den anden. Den var ubrugelig. Jeg følte der var sket noget ganske forfærdeligt, en tilværelse uden trækvogn var næsten ikke til at bære. Min mor trøstede og mente, at det kunne far nok klare, når han fik kigget på det, men det var jeg nu ikke så sikker på. Da min far kom hjem i middagspausen, som man brugte det dengang, konstaterede han, at der var knækket en bolt, og det skulle han nok ordne, når han kom hjem til aften. Jeg kan tydeligt huske, at det blev en meget lang efter- 39

8 Mælkemand Gunder Jens en foran Kanalhus et I middag, for jeg var stadig ikke overbevist, at det kunne klares. Det blev det imidlerti{ der blev sat en ny bolt i, som min far havde med hjem, og alt var i den skønneste orden igen. Fra den dag, og mange år frem, var der ingen der kunne ryste mig i min tro, at min far kunne ordne alt. Og den dag i dag er jeg stadig imponeret over, ikke at han kunne skifte en knækket bolt, men hvad han ellers kurure trylle frem med sine hænder, når det handlede om at kunne håndtere jern og ståi. På et vist tidspunkt blev husets indbyggertal forøget med en enkelt person mere. Min mor var den ældste af en søskendeflok på 8, og da min mormor døde af tuberkulose, stod min mors yngste søster, som var 20 år yngre end hende, pludselig i en ret ubehagelig situation, da min morfar åbenbart ikke mente sig i stand til at klare hendes opvækst på betryggende vis, og hans helbred heller ikke var det bedste. Så Gerda, som min mors søster hed" flyttede ned til os. Mine forældre "adopterede" hende, og hun boede hos os til hun som voksen senere flyttede fra byen. Jeg synes det var en udmærket ordning. Gerda var ganske vist 7 år ældre end mig, men jeg havde fået en "storesøster", som jeg blev meget glad for. Der var altid hjælp at hente til småproblemer, boldspil osv. Hvorvidt Gerda altid syntes det var en lykke med en "lillebror" som mig, vedjeg ikke, men vi kom godt ud afdet sammen, også senere i livet. Hun lever desværre ikke mere. 40

9 I I I I På vejen optrådte selvfølgelig ind imellem en del andre personer, hvoraf jeg især husker to. Den ene var mælkemanden, som hed Gunder Jensen, og som kørte i bil. Jeg var allerede på det tidspunkt meget interesseret i biler, og har i øvngt aldrig mistet den interesse siden. Med mellemrum fik jeg lov at køre med fra Sønderport og hen til vores hus, det kan synes af lidt i dag, men for mig var dengang en stor oplevelse hver gang, og Gunder Jensen var en særdeles flink mand. Den anden var bagermester Dissing, som brugte et mere beskedent køtetøj. Så vidtjeg husker en tohjulet kækvogn. Han kom ude fra Bredgade, så det må have været en hård tur at komme helt op på "bakken" for at sælge brød. Dissing havde en "specialitet", som var en guddommelig spise. Kanelkager med et tykt lag creme mellem de to endestykker. Prisen var 5 øre, et ikke ubetydeligt beløb, så det var ikke hver gang der kunne blive til en kanelkage. Men en gang imellem kunne man være heldig, hvis der ikke var blevet udsolgt dagenfør,kunne dem fra"i gått'' købes for 2\lz øre. Ideen var selvfølgelig, at man så skulle købe to, men undertiden kunne han overtales til at sælge I stk for 2 øre, og så varjeg næsten sikker på, at der også kunne blive en til mig. De blev spist fra hver ende først, og stykket med cremen som en himmerigsmundfuld til sidst. Tiden på Michael Simonsensvej blev ikke af så lang varighed., mine forældre solgte huset i 1934, og vi flyttede over på Vindblæsvej nr. L Dengang kaldet slagter Larsens hus. Det var ikke nogen sorg, for Jens Riis's boede lige ved siden af, så det var kendte folk vi var iblandt. Desuden var det jo nye og interessante omgivelser, der indbød til nærmere udforskning. 'Der var temmelig store udhusbygninger, hvor iblandt "det lille hus" med hjertet befandt sig. Det kunne godt være en temmelig kold affære en vinteraften, for det var temmelig utæt, men den store forskel på faciliteterne sammenlignet med Michael Simonsensvej var der ikke. Derowe var rummet også udendørs, men af en bedre kvalitet og ikke nær så utæt. Jeg havde nu nået den alder, hvor det at kunne køre på cykel var blevet meget attraktivt. Jeg havde ingen, men min mor havde, og på den foretog jeg de indledende eksperimenter, uden hendes vidende. Det blev selvfølgelig hurtigt opdaget, men vi indgik så en aftale om, at jeg godt måtte bruge hendes cykel, men kun efter forudgående tilladelse, og ingen kørsel på vejen op til møllen. Den var ret stejl og grusbelagt. Det var på den vej jeg havde foretaget de første manøvre4 og det måtte jeg erkende, med liden succes. Cyklen var en damecykel, hvor stellet fra styret og ned til kranken var udformet som et lidt langstrakt S. Det var på det tidspunkt ikke på mode med damer i lange bukser eller korte skørter, så der skulle være plads til en anstændig påklædning i kjole, også når man cyklede. 41

10 Det var en udmærket facon for en nybegynder. Man kunne sidde i "bunden" af S'et og række armene op for at nå sfyret. Det var et lidt hårdt sæde, så med lidt velvillighed fra mor fik jeg en pude, som tog det værste ubehag. Øvelserne kunne nu udføres på Vindblæsvej, hvor cyklen kunne trækkes op til toppen af bakken og derfra rulle hele vejen hjem. Brug af pedaler var udelukket, dajegjo sad på kranken. Det med at holde balancen var svært, men det gik helt godt efter en del forsøg, og pludselig kunne jeg køre hele vejen fra toppen og hjem. Desværre havde jeg ikke sat mig ind i bremsemekanikken, og farten havde ved hjemkomsten nået et punkt, hvor den sædvanlige taktik med skosålerne mod asfalten ikke rigtig havde den ønskede virkning. Der var kun 6n løsning. Så jeg kørte ind i vor genbo Rokkedals hæk, og det virkede. Cyklen tog ingen skade, men det gjorde jeg. Ikke alvorligt, men nok til at det ikke kunne skjules, at min "cyklads" den dag ikke havde været en udpræget succes. Ved aftensmaden blev min fortsatte karriere som cykelrytter debatteret ret grundigt. Det udmøntede sig til min forbløffelse ikke i et forbu4 men et tilbud fra min far om hjælp til at lære at bruge pedalerne, og en noget diset udtalelse om, at mors cykel nok var i det største til mig, og man kunne måske se på andre muligheder for mit transportbehov. Og underet skete! Nogen tid efter kom min far en dag hjem med en splinterny drengecykel til mig. Livet var værd at leve. Men der lurede mørke skyer i horisonten. Nogle kom uventet, andre var jeg nok bevidst om, men prøvede at fortrænge. På et tidspunkt fikjeg mæslinger, det var der sådan set ikke noget mærkeligt i. Det var en almindelig børnesygdom, som de fleste måtte igennem, men desværre fulgte der en ubehagelig følgesvend med. Jeg fik astma. En sygdom, som jeg måttie døje en hel del med de følgende syv år, og som med større eller mindre mellemrum har fulgt mig hele livet. De første skoleår og tiden op til krigsudbruddet i Det andet som generede mig en del var tanken om, at jeg snart skulle til at gb i skole. Set med mine øjne vn det dystre udsigter, at man hver dag skulle forlade de trygge omgivelser, og gå langt til et sted" som jeg på det tidspunkt ikke havde den mindste interesse i at besøge. Men dagen oprandt, hvor der ikke var nogen vej udenom, så min mor og jeg måtte afsted til min første skoledag. Jeg husker ikke detaljerne i dette første besøg. Men jeg husker, at mine bange anelser blev bekræftet. Det var afgjort ikke et sted for mig. At være sammen i en klasse med 30 andre børn, som jeg ikke kendte, og sidde stille ved et bord i lange tider ad gangen, 1å langt fra min opfattelse af, hvad en ellers god dag kunne bruges til af bedre og sjovere gøremåi. Det bekymrede mine forældre de første uger, forjeg kunne godt finde på at gå hjem, når min far, som af og til 42

11 Th. Larsens ejendom på Østerbrogade under bygning i kørte mig til skole på cykel, havde læsset mig af. Min afsky for skolen og alt dens væsen blev dog mindre efterhånden, som jeg lærte de andre at kende, og også fik gode venner blandt dem. Vi er stadig to fra dengang, som endnu 65 år senere, har kontakt med hinanden og mødes af og til. Østerbrogade Opholdet i slagter Larsens hus var ikke af lang varighed. Det viste sig, at Th. Larsen og min far havde lavet en aftale om, at vi skulle ind i en lejlighed i Østerbrogade 72, når nybyggeriet var færdigt. Så på et tidspunkt i 1935 flyttede vi igen, og fik en lejlighed på 2. Sal i det nye hus. På dette sted boede jeg resten af min tid i Løgstør. Det var en fuldstændig ny verden at træde ind i. Den to-værelses lejlighed var naturligvis en hel del mindre i areal, end det vi kom fra, men den var ny og yderst moderne efter tidens standard. Det mest bemærkelsesværdige i mine øjne var badeværelset, hvor der også var toilet med "træk og slip" og forsynet med vaskekumme og bruser. 43

12 BRØNDUM ANDELSMEJERI STARTENI I Af Jacob Lørsen Den sidste fierdedel af l8-hundredetallet ændrede dansk landbrug produktionsform, fra at være kornproducerende, til at producere smør og flæsk. Derfor opførtes mange andelssvineslagterier og mange andelsmejerier. Her skal fortælles om Brøndum Andelsmejeri til Aaret 1890, onsdagen den 10. februar, samledes interesserede for det påtænkte andelsmejeri i Brøndum, hos Peder Jacobsen, sammesteds, hvor følgende blev vedtaget: Der valgtes en bestyrelse, Anders Laursen, Jens Lauritsen, Søren Skriver, Niels Chr. Christensen, Niels Djernæs Sand og Peder Jacobsen. Der diskuteredes mange forhold om det kommende mejeri, og bestyrelsen bemyndigedes til at arbejde videre med sagen. Det første bestyrelsesmøde afholdtes den28. febr. hos Peder Jacobsen. Protokollen siger: Det vedtoges at købe det af Peder Jacobsen tilbudte jordstykke til byggeplads for mejeriet. Han tilbød at afstå, fra det østlige skel af hans mark syd for Løgstør landevej, så meget som det ønskedes, til en pris af ottehundrede - kroner pr. td. ld., mod at mejeriet lader det købte stykke indhegne. Købsaflutning kan finde ste4 når jorden er udstykket. Det vedtoges at forhandle med en brøndborer Larsen fra Klim om at lave en vandboring. Det vedtoges, at snedker N. Søndergaard skulle levere tegninger og overslag for byggeriet, og der var enighed om, at bygningerne skulle være rummelige. Det vedtoges at optage det lovede lån på femogtyvetusind - kroner i Aalborg og Omegns sparekasse til 4 l/4%o rcnte. Og så besluttede man at afholde næste besfyrelsesmøde d Ved mødet 8.3. havde man haft forhandlinger om køb af mejerimaskiner, og det vedtoges, at mekaniker Buaas, Aalborg, skulle levere og opstille centrifuge, dampmaskine og andre mejerimaskiner for en pris af kr. og 65 øre. Samme dag var brøndborer Larsen, Klim, færdig med sit arbejde. Han havde boret to huller på henholdsvis 24 og 26 alen og nedsat 3l alen forerør, i alt en udgift på 144 kr. 59 øre. Man vedtog at købe en vandpumpe af brøndboreren. Desuden bestemtes at udlicitere mejeriets opførelse i Løgstør Avis og Aalborg Stiftstidende. Ved møde den 19. Marts vedtoges det at anskaffe 5 mælkevogne, 6 alen lange, med tre tommer brede fælge. I de forreste fiedre skal der være 6 lag fiederståi, i de bageste fedre 7 lag. 44

13 Vigtigt er også, at transporten er i orden. Billedet er ikkefra Brøndum, men Smidstrup mejeri. En vogn skal leveres i løbet af tre uger, for at bestyrelsen kan bedømme, om der skulle være noget at ændre, før de andre vogne laves. 28. marts var der licitation, hvor der besluttedes: Bygningernes opførelse overlades til tømrer Niels Søndergaard, Brøndum, og murer Højstrup, Løgstør. Boel-, gård- og teglværksejer på Dybvadgård, skal levere murstenen fra sit teglværk Kalken leveres af kalkbrænder Jacobsen, Løgstør. Jernskinner og cement leveres af Løgstør Tømmerhandel, og grundsten og brolæggersten leveres af Anders Larsen. Man vedtog at afholde generalforsamling Påskelørdag i Salling skole, for at ffi obligationen til sparekassen egenhændigt underskrevet. Påskelørdag, den 5. April, afholdtes generalforsamling, og ca. 90 underskrev obligationen til sparekassen, og var så solidarisk andelshaver. Samtidig blev der bestilt transportspande til mælken, og bestyrelsen bestilte et jernskab til opbevaring af penge og værdipapirer. Man var nu nået dertil, at man den 18. april kurure ansætte en mejeribestyrer. Det blev bestyreren for Skovlund mejeri, Niels P. Nielsen. Han skulle som 45

14 Grundlagetfor mejeridrift er køer Er det Næsborg i baggrunden? årlig pengeløn have 1000 k, fri bolig med varme og forbrug af mejeriprodukter. Nielsen skulle af de 1000 kr. selv lørure det nødvendige mejeripersonale. Bestyrelsen havde udarbejdet 5 mælkeruter, som blev liciteret væk den 2. maj. Rute nr. I gik gennem Næsborg, Tolstrup og Aggersund. Nl2 Ørbæk,Løgsted og Komum. Nr. 3 Lundby, Vaar, Farstrup og Kølby. Nr. 4 Mjallerup, Engelstrup, Vindblæs og Salling Mark. Nr. 5 Oudrup, Brårup, Hemdrup og Salling. Og den l. juli 1890 startede mejeriet med damp under kedelen. 5 spand mælkeheste, hver med sin mælkekusk, og et vågent mejeripersonale, havde begyndt en ny epoke, hvor skramlen med mejerispande, sprøjten med vand og trafik af tungtlæssede mælkevogne var dagligliv i Brøndum i rigtig mange år. Jakob Larsen er selv gammel mejerist, bl. a. i Brøndum, og vi forsøger at fa ham til at fortsætte beskrivelsen af mejeriets udvikling i de senere år til afslutningen i 1979, og hvad der senere er sket med bygningerne, med ombygning til JiskeproduUer og andre forsøg. 46

15 VI BRI]VGER EIV EITEKLYS]YI]YG TILVILSTED Af Åge Jensen (Myrhø) KREJL har modtaget et brev fra Åge Jensen, hvor han efterlyser en sang og nogle gamle navnefrøvilsted. Han skriver bl.a.: "Mens jeg var dreng, fortalte min bedstefar Bette Chr. Myrhøj, Vilsted, mig meget fra sin barn- og ungdom. Meget deraf er gået i glemmebogen, og det er da også årtier siden, jeg har ladet tankerne gå tilbage til de fleste afdisse fortællinger. Jeg har i de sidste par år fulgt opfordringen fra mine børn om at fortælle mine erindringer. Under denne beskæftigelse er meget dukket op, og da også erindringen om en sang, som min bedstefar kunne. Jeg erindrer nu kun et vers deraf. Det lyder: I natten klam og kold Bag Frederik Kræstens vold Forventningsfuld og tavs stod Søren Bager bold. I (Hwonbæk) Hornbæk Øster holm Man hør'ej fiendens larm (malm?) Det tordner gennem Gorsted og gør Haldrup kvalm. Anders Lassens hjerte bankeri han ved jo han skalfrem Han beder til Anders Piersen og tænker på sit hjem. Da lyder vejmands bud: Troels Haldrup du skal ud At kæmpefor Jens Rævhåel, For Snot-Lavst han erful Dengang var sangen på ægte himmerlandsk. Jeg har gengivet den næsten på rigsdansk med nogle tillempede himmerlandske ord." Åge Jensen kender intet til navnene. De nævnte boede alle syd og sydøst for Vilsted, mens han kender mange nord for byen. KREJL har spurgt nogle ældre Vilstedborgere, (der nærmer sig 100 år), om sagen. Resultatet er som følger Bette Chr. Myrhøj boede ved siden af centralen Chr. Christensen (Vad Kræsten). Gården nedlagt Søren Bager. Aarupgaard Anders Lassen. Vollesgaard Gregers Jensen. Gaardsted I 87 I Troels Haldrup. Haldrupgaard Kristian Jensen (Store Myrhøj) Vester Stræth Jens Christensen (kaldet Rævehale). Haldrup Søgaard. Kan nogen supplere? Og især: Kender nogen resten af sangen? Det kunne vi ikke få oplyst. Åge Jensen slutter:"muligvis er jeg for sent ude med min efterlysning, men man skal jo have ideen, inden man kan gennemføre den. 47

16 Billedet viser en situation, som ikke vil dukke op igen. Og især ikke med et tog, trukket af et damplokomotiv. Himmerlandsbanen er faktisk ophørt, men den er ikke officielt nedlagt. Trafikministeren skal fremsætte et lovforslag i folketinget, men han ved åbenbart ikke endnu, hvor meget nedlæggelsen vil koste. Blandt andet er der problemer med det jernbaneareal, som Løgstør kommune gerne vil overtage. Hvor forurenet er det? For nylig havde LokalhistoriskArkiv besøg af et par ingeniører fra firmaet Cowi, som skulle fastslå placering af drejeskive og kulgård med mere, og aflægge rapport til Banestyrelsen. Da de skal undersøge alle større stationer i landet, kan det muligvis trække ud med, hvornår arealet bliver frigivet til kommunen. 48

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig City Aarhus ApS M.P. Bruuns Gade 11-13 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 4. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Velkommen til Gymnastikkens Hus!

Velkommen til Gymnastikkens Hus! Velkommen til Gymnastikkens Hus! Gymnastikkens Hus er Fredensborg Kommunes kommende gymnastik- og motorikhal. Her er der mulighed for at lege, lære og dyrke motion og socialt samvær uanset alder og niveau.

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte Beredskabsstyrelsen 2008 2 ISBN: 978-87-91590-01-6 Citat og eftertryk er tilladt ved angivelse af kilde. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

En problemfyldt transport af GIER. til München

En problemfyldt transport af GIER. til München En problemfyldt transport af GIER til München En beretning om hvordan en IFIP Congres og Interdata-udstilling i München i 1962 bevirkede, at GIER s skufferammer fremover blev lavet af mere solide materialer

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Dagsorden: Ad. 1 1. Valg af dirigent. 2. Aftale om hegn/hæk i skel mod Fasanvej 6. 3. Skure i fælles hæk og fælles værktøj. 4.

Læs mere

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter.

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter. Båden 1 Kapitel 2 Monsieur Valentins hår var redt tilbage med en blanding af parfumeret hårvand og klistret blod. En næse, der virkede for stor til det smalle ansigt, trak vejret anstrengt, mens han forsøgte

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog PIRLS 2011 Kodevejledning for hæfte L til Læsebog Fjendetærte bedømmelsesvejledning Teksttype: Skønlitterær tekst Formål: Læse for at opleve Klassifikation af Multiple Choice spørgsmål Spm. Proces Rigtigt

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund dit barns hund atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund Fø rst udgivet i England 2007 af Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd Copyright

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere