Strategisk anlægsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk anlægsplan 2013-2020"

Transkript

1 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr Brevid Ref. KASH Dir. tlf august 2012 Strategisk anlægsplan

2 Side2/21 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING DEN ØKONOMISKE RAMME FOR INVESTERINGSPLAN PÅ ANLÆG UDARBEJDELSEN OG INDHOLDET AF DIREKTIONENS FORSLAG TIL ANLÆGSPLAN DIREKTIONENS SAMLEDE FORSLAG TIL STRATEGISK ANLÆGSPLAN ØKONOMIUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET KULTURUDVALGET TEKNIK OG MILJØ FOREBYGGELSES- OG SUNDHEDSUDVALGET ÆLDRE- OG OMSORGSUDVALGET VEDLIGEHOLDELSESPLANER FOR BYGNINGER, VEJE OG BROER ØVRIGE ANLÆGSPROJEKTER BILAG: - OVERSIGT OVER AFLEDT DRIFT - OPSLAGSHÆFTE MED BLOKTEKSTER

3 Side3/21 1. Indledning og læsevejledning Som forberedelse af budgetprocessen udarbejdes årligt en strategisk anlægsplan, der indeholder en prioritering af den samlede anlægsindsats i en otteårig periode. Anlægsplanen er tænkt som et dynamisk værktøj, der skal sikre, at kommunens skattefinansierede anlægsmidler disponeres bedst muligt ud fra et langsigtet strategisk perspektiv under hensyn til de aktuelle finansieringsmuligheder. Anlægsplanen indeholder derfor en langsigtet strategisk investeringsplan for nyanlæg og renovering af kommunens eksisterende bygningsmasse. Læsevejledning Forslaget til anlægsplan er baseret på kapacitets- og behovsanalyser på de enkelte sektorområder. Der præsenteres dels en minimumsanlægsplan, hvor kun de allermest nødvendige anlægsprojekter er medtaget, dels en anlægsplan, som er fastsat i overensstemmelse med Byrådets tidligere vurderinger af en realistisk anlægsramme. Rammen har i de seneste år udgjort 160 mio.kr. men udgør nu 205,6 mio. kr., idet der på baggrund af behandlingen af sagen Opfølgning på Byrådets forårseminar på Økonomiudvalgets møde den 9. maj 2012 er indarbejdet en ny anlægspulje på 20 mio. kr. Derudover er der indarbejdet 25 mio. kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse, der i budget blev flyttet fra drift til anlæg 1. Det er i de vedtagne økonomiske principper for Roskilde Kommune (Byrådsmødet den 29. februar 2012) fastlagt, at kommunens anlægsniveau skal stige til minimum 200 mio. kr. i 2015 (225 mio. kr. inkl. overførsler fra drift til anlæg) og frem. I den forelagte anlægsplan når anlægsniveauet 205,6 mio. kr. allerede i 2013, alligevel har det været nødvendigt at udskyde en række projekter til senere år for at holde rammen på de 205,6 mio. kr. I prioriteringen af kapacitetsudfordringerne er lagt vægt på at skelne mellem på den ene side anlægsudvidelser, som er nødvendige (pga. f.eks. pasningsgaranti, lovkrav mv.) og på den anden side udvidelser, som Direktionen foreslår indeholdt i en anlægsramme på 205,6 mio. kr. i 2013 ud fra andre hensyn, som der nærmere redegøres for i planen. Anlægsplanen har følgende indhold: Kapitel 2 beskriver mulighederne for finansiering af anlægsinvesteringerne og redegør for de økonomiske rammer for investeringerne. Kapitel 3 indeholder en nærmere redegørelse for overvejelserne for placering af anlægsprojekter i minimumsplanen for 2013 og for projekterne i den samlede anlægsplan. Kapitel 4 indeholder direktionens oplæg til investeringsplan : o o Minimumsplan indeholdende de mest nødvendige anlægsinvesteringer, Den samlede anlægsramme på 205,6 mio. kr. indeholdende direktionens forslag til investeringsplan, Kapitlerne 5 10 indeholder for hvert af udvalgsområderne Økonomiudvalget, Skole- og Børneudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Forebyggelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget: o o En kort beskrivelse af de forskellige udvalgsområders udfordringer de kommende år i relation til anlæg, Kort begrundelse og indhold i de væsentligste anlægsprojekter. Kapitel 11 indeholder analyser af behovet for genopretning og vedligeholdelse for de skattefinansierede bygninger, veje og broer samt beskrivelse af genopretnings- og vedligeholdelsesplaner for disse. 1 Ved forlæggelsen af strategisk anlægsplan på Økonomiudvalgsmødet den 23. maj fremgik de 25 mio. kr. vedr. bygningsvedligeholdelse ved en fejl ikke af den strategiske anlægsplan.

4 Side4/21 Kapitel 12 indeholder en kortfattet beskrivelse af øvrige anlægsprojekter og -udgifter, dvs. byggemodning, energispareindsats og vej- og trafikprojekter. Alle projekter nævnes i skemaer med angivelse af bloknummer. I bilaget findes en oversigt over alle anlægsblokke, hvor der kan læses om baggrunden for anlægsbehovet. 2. Den økonomiske ramme for investeringsplan på anlæg Ud af Roskilde Kommunes samlede indtægter fra bl.a. skatter, bloktilskud og indtægter ved ejendomssalg skal kommunen finansiere driften af serviceområder, overførselsudgifterne til f.eks. kontanthjælp og udgifterne til kommunens anlægsprojekter og afdrag på lån. Det økonomiske råderum for anlægsprojekter må i det enkelte budgetår ses i sammenhæng med driftsudgifterne og indtægternes størrelse. Råderummet i de enkelte år til anlægsprojekter er derfor meget følsomt overfor f.eks. vigende skatteindtægter og faldende indtægter ved ejendomssalg. Kommunerne har kun få muligheder for at lånefinansiere anlægsprojekter. Mulighederne for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter fastsættes i den årlige aftale mellem KL og Regeringen. Der er i økonomiaftalen mellem KL og regeringen afsat en lånepulje på 750 mio. kr. til medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i Denne pulje er målrettet kommuner i en vanskelig økonomisk og likviditetsmæssig situation. Derudover har kommunerne ifølge kommunernes lånebekendtgørelse mulighed for at låne til energibesparende foranstaltninger og anlæg på det brugerfinansierede område (renovation). Lån til anlægsprojekter vil således ikke være en generel mulighed til at anvise finansiering af anlægsprojekter. I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er der for 2013 fastlagt et loft for de kommunale bruttoanlægsudgifter, således at de samlede kommunale bruttoanlægsudgifter maksimalt må udgøre et niveau på 15,5 mia. kr. Til anlægsloftet er tilknyttet en anlægssanktion med mulighed for tilbageholdelse af bloktilskud på i alt 1 mia. kr., hvis anlægsrammen under ét overskrides i kommunernes budgetlægning. Der er ikke på nuværende tidspunkt fastsat individuelt kommunale anlægsrammer, men der skal på borgmestermøder i sensommeren og efteråret ske en koordinering af de samlede kommunale anlægsudgifter med henblik på at undgå sanktioner. KL har som vejledende budgetmateriale udarbejdet forskellige metoder til opgørelse af en kommuneopdelt anlægsramme. Anlægssanktionen opgøres på baggrund af bruttoanlægsrammen, og Roskilde Kommunes foreløbige budgetterede anlægsniveau ligger over de rammer, som KL har beregnet. Den strategiske anlægsplan indeholder en anlægsramme på 205,6 mio. kr. i nettoanlægsudgifter og 254,2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter. Kommunen har siden 2009 modtaget penge fra Regeringens kvalitetsfond. Regeringens kvalitetsfond fortsætter frem til Det er i økonomiaftalen imellem Regeringen og KL aftalt, at der i 2013 udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden. De 2 mia. kr. fordeles mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen, således at hver enkelt kommune højst kan ansøge om et beløb svarende til deres bloktilskudsandel. Roskilde kommune modtager 29,8 mio. kr. fra kvalitetsfonden, som en del af bloktilskuddet. 3. Udarbejdelsen og indholdet af direktionens forslag til anlægsplan Direktionen har som nævnt udarbejdet to anlægsplaner, som ses i det følgende kapitel. Dels en minimumsplan indeholdende anlægsinvesteringer, som skal igangsættes i 2013, dels 205,6 mio. kr. planen indeholdende direktionens forslag til investeringsplan. Alle minimumsplanens anlægsinvesteringer i 2013 indgår således også i 205,6 mio. kr. planen. I 205,6 mio. kr. planen er der er også fundet plads til en række andre højt prioriterede projekter i både 2013 og i årene herefter. I minimumspakken for 2013 indgår anlægsprojekter, som allerede er igangsat, eller som er strengt nødvendige for

5 Side5/21 at kunne imødekomme lovkrav samt projekter, som Roskilde Kommune herudover har forpligtet sig til at gennemføre eller som vurderes at være højt prioriteret. Særligt kan nævnes Klostermarksskolen, som indgår i minimumsplanen med 29 mio. kr. i 2013, 46 mio. kr. i 2014 og 12 mio. kr. i Også Roskildehallerne udgør en markant post i minimumsplanen med 15,6 mio. kr. i 2013, og en række igangsatte eller kontraktbundne byggemodningsprojekter for i alt 10,9 mio. kr. bidrager til, at minimumsplanen indebærer nettoomkostninger på i alt 127,1 mio. kr. i I Minimumspakken er der desuden afsat penge til en række nødvendige renoverings- og genoprettelsesprojekter på kommunens bygninger og veje, ligesom der er afsat penge til en række byggemodningsprojekter, som på sigt er nødvendige for gennemførelse af forslaget til boligudbygningsplan, som blev forelagt på forårsseminaret. Både minimums- og 205,6 mio. kr. planen indeholder Energispareindsats i 2013, da der her er mulighed for særlig lånefinansiering, som tilbagebetales af besparelser på energi. Energispareindsatsen belaster likviditetsmæssigt dermed ikke kommunens budget.

6 Side6/21 4. Direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan Minimumsramme, alle beløb i kr. Blok Udvalg/Projekt Økonomiudvalget 1104 Opretning af bygninger på musicon Roskilde Festival Højskole - Bidrag Pulje til anlæg jf. forårsseminar Skole og børneudvalget 5254 Ombygning af børnehaver til vyggestuer Omfattende renovering af Klostermarksskolen Trekronerskolen Kultur- og Idrætsudvalget 6100 Pulje til skolerenovering Roskildehallerne Rockmuseum Teknik- og miljøudvalget 7354 Hedebostien Belægningsvedligeholdelse Råstof/festivalområde -plads til idrætten Opretning ag øvrige kommunale ejendomme (borgernære) Opretning ag øvrige kommunale ejendomme (ikke borgernære) Skademosegård - Istandsættelse af stuehus Skimmelsvampe - Gundsølille gl. brandstation Byggemodning Bygningsvedligeholdelse Forebyggelses- og Socialudvalget 8100 Kapacitetsudvidelser til psykisk syge Ældre- og Omsorgsudvalget 9100 Nyt plejecenter og botilbud i Trekroner Anlægsudgifter, i alt

7 Side7/21 Forslag til anlægsplan Nettoanlægsudgifter i kr. Projekter som også indgår i minimumsplanen er angivet med M Blok Udvalg/Projekt Økonomiudvalget 1101 Kloakering til skel til 7 kolonihaver M Opretning af bygninger på musicon M Roskilde Festival Højskole - Bidrag Pulje til anlæg jf M forårsseminar M Skole og børneudvalget Dåstrup børnehave og vuggestue vil bygges sammen Ombygning af børnehaver til vuggestuer Etableringer af køkkener i daginstitutioner M Omfattende renovering af Klostermarksskolen M Trekronerskolen Renovering af skolekøkken i Vindinge Skole Kultur- og Idrætsudvalget Pulje til renovering af 6100 M idrætsområdet M Roskildehallerne Forsamlingshuse M Rockmuseum Spejderhus i Gadstrup Fodboldbaner på kunstgræs 6108 i Viby Udbygning af Vibyhallen Nyindretning af 6110 hovedbiblioteket Kulturskolen i Jyllinge Teatersal på Jyllinge skole Teatersal på Lynghøjskolen Ny svømmehal Jyllingehallen Ramsø Hallen Bymidten - Aktiviteter i 6121 byrummet Genopretning af Eriksvej Omklædning ved Spraglehøj Belysning på Kildegården Pladsen ved søen Trekroner Teknik- og miljøudvalget 7350 Genopretning af vandløb Naturgenopretning Jordforurening

8 Side8/21 Blok Udvalg/Projekt M Hedebostien Udpegning af vandprojekter på kommunens vandløb M Belægningsvedligeholdelse Renovering af broer Opgradering af 7502 Dyrskuepladsen Renovering af vejbelysning Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv Toiletter på Hestetorvet Parkprojekt, Jyllinge Belysning på Ringen Sortebrødreplads forundersøgelser Sortebrødreplads - P-hus og ny adgangsvej Sortebrødreplads - Ny plads Bymidten - Kulturstrøget Bymidten Betalingsparkering Sti langs Ledreborg Allé Lastbilparkering M Opretning af øvrige kommunale ejendomme (borgernære) M Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke borgernære) M Skademosegård - Istandsættelse af stuehus M Skimmelsvampe - Gundsølille gl. brandstation Energirenoveringer Energirenoveringer M Bygningsvedligeholdelse Øvrige vej- og trafikprojekter Samlet Råstof/festivalområde Byggemodning Forebyggelses- og Socialudvalget 8100 M Kapacitetsudvidelser til psykisk syge Kapacitetsudvidelser til udviklingshæmmede Det nære sundhedsvæsen M 9101 Ældre- og Omsorgsudvalget Nyt plejecenter og botilbud i Trekroner Nyt plejecenter med 80 boliger Anlægsudgifter, i alt

9 Side9/21 1 For nærmere uddybning af Øvrige vej- og trafikprojekter se afsnit 12,4 2 For nærmere uddybning af Samlet Råstof/festivalområde/Øst, Park og vej og Bygning se afsnit 12,5 3 For nærmere uddybning af Byggemodning se afsnit 12, 5. Økonomiudvalget For at give øget råderum til anlæg afsættes en pulje på 20 mio. De 20 mio. kr. foreslås jf. økonomiudvalgets møde den 9. maj afsat til: 1. Vedligeholdelse af kommunale bygninger og veje, minimum 10 mio. kr. 2. Byudvikling, trafiksikkerhed og landsbyprojekter, 5-6 mio. kr. 3. Øvrige projekter, 4-5 mio. kr. Puljen udmøntes politisk af forligspartierne. Der udestår kloakering til 7 kolonihaver i Roskilde haveselskab Opretning af eksisterende bygninger på Musicon, vurderes nødvendigt set i sammenhæng med udvikling af en musisk levende bydel. Bidrag til Roskilde Festival Højskole i 2014 og Skole- og børneudvalget Skoleområdet Der er behov for en gennemgribende renovering af Klostermarksskolen. I løbet af 2012 udbydes arbejdet i totalentreprise. Antallet af klasser på Trekronerskolen forventes ikke at falde, derfor bør de lejede pavilloner købes Væsentligste projekter i anlægsplanen Omfattende renovering af Klostermarksskolen Projektet omfatter såvel pædagogisk, som en bygningsmæssig renovering, herunder betonrenovering, på Klostermarksskolen. Der er afsat 29 mio. kr. i 2013, 46 mio. kr. i 2014 og 12 mio. kr. i 2014 Trekronerskolen Kapacitetsanalysen fra foråret 2012 viser, at der er fortsat behov for flere klasselokaler. Der er derfor behov for at købe de nuværende lejede pavilloner. Børneområdet Børnetallet falder svagt de kommende år. Der kan dog være behov for mindre justeringer i kapaciteten Væsentligste projekter i anlægsplanen

10 Side10/ Ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser. I nogle områder er der behov for en udbygning af vuggestuekapaciteten, hvilket skal ses i sammenhæng med et overskud af børnehavepladser. Derfor kan der være behov for at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser. Klubområdet og specialpædagogisk område Der er tilstrækkeligt med klubtilbud i alle distrikter Væsentligste projekter i anlægsplanen Ikke behov for anlægsprojekter på klubområdet 7. Kulturudvalget Idrætsområdet Antallet af borgere over 60 år stiger med 1-2 pct. årligt. Således er der 20 pct. flere seniorer i 2017 i forhold til Derfor vil vi i de kommende år se en øget stigning i ansøgning på ledig tid i idrætsfaciliteter til senioridrætten Der er en stor stigning i antallet af selvorganiserede udøvere. Blandt de idrætsgrene, der har haft den største stigning i antallet af udøvere over de seneste 30 år, er idrætsgrene, som ofte dyrkes uden for foreningsregi (f.eks. løb). Dette medfører behov for andre/nye typer faciliteter. Roskildes svømmehalskapacitet er lavere end såvel landsgennemsnittet og gennemsnittene for hhv. Region Sjælland og Region Hovedstaden. Væsentligste projekter i anlægsplanen 6100 Pulje til renovering på idrætsområdet. Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. årligt 6101 Roskilde Hallerne. Der er i forbindelse med budget 2010 igangsat etablering af 2,5 spilleflade i Roskildehallerne. Der skal i 2013 afsættes 11 mio. til færdiggørelsen af projektet Ny Svømmehal. Der foreslås afsat 25 mio. kr. om året i perioden til etablering ny af svømmehal. Behovet for flere svømmefaciliteter til både velvære og sportsudøvelse i kommunen er stort, og der er pres på de eksisterende svømmehaller og -bade 6123 Omklædning ved Spraglehøj. Da omklædnings- og klubhuset ved fodboldbanerne på Spraglehøj er meget slidt og står der på en dispensation, som udløber i 2013, skal der bygges nyt. Kulturområdet Det er et stort behov for en løsning på undervisningslokaler til Kulturskolen, da en del af de nuværende lokaler på Jyllinge skole er inddraget til SFO. Generelt er der behov for en løsning på undervisningslokaler til de musiske skoler, idet de ikke har en fælles fysisk placering for skolernes undervisere og elever Væsentligste projekter i anlægsplanen 6104 Rockmuseum. Danmarks Rockmuseum har fået tilsagn om medfinansiering på i alt 63 mio. kr. fra

11 Side11/ , 6113 fonde til Rockmuseet, mens Roskilde kommune skal finansierer 50 mio. kr. Der indgår i alt inkl. overførelser 8 mio. kr. i budget 2012, og det foreslås, at de resterende 42 mio. kr. placeres med 15 mio. kr. i 2013, 18 mio. i 2014 og 9 mio. kr. i Teaterrum i Svogerslev og Jyllinge. Teaterfaciliteterne i Jyllinge og Svogerslev er nedslidte og ikke tidssvarende. Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i Teknik og Miljø Natur- & miljøområdet Genopretning af vandløb Udmøntning af statslige vand- og naturplaner, herunder Grøn og Blå Strategi Væsentligste projekter i anlægsplanen 7350 Genopretning af vandløb. 0,6 mio.kr. årligt i 2013 og frem. Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er i meget dårlig stand, og det vurderes nødvendigt med en omfattende renovering. Endvidere ønskes rørlagte strækninger sikret ved tinglysning Naturgenopretning. 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og frem til genoprettelse af natur og etablering af naturnet, jævnfør den "Grønne og Blå Strategi", med fokus på at fremme naturtiltag, som kan integreres med frilufts- og sundhedsmæssige interesser, som går på tværs af kommunen. Veje og Grønne områder Vedligeholdelse af veje. Som det fremgår af kapitel 11 om vedligeholdelsesplaner vurderes det, at der bør afsættes mellem 15 og 17 mio. kr. årligt i perioden frem til 2020 til genopretning for at undgå følgeskader af manglende vedligeholdelse. Der er i anlægsplanen afsat 13 mio. kr. i årene Hvis en del af 20 mio. kr. puljen anvendes til vejvedligeholdelse, vil en årlig bevilling på 15 til 17 mio. kr. kunne opnås, så vejkapitalen og det politiske mål om højst 100 km vej med lav standard kan overholdes. Realisering af arkitektkonkurrencen for ombygningen af Stændertorvet. Derefter bør Allehelgensgade ombygges. Endvidere skal hele Kulturstrøget omdannes med nye belægninger på pladser og veje. Indførelse af betalingsparkering og etablering af parkeringshus på Sortebrødreplads. Grøn transport. Staten har i forbindelse med det grønne transportforlig et forlig der i øvrigt er i god overensstemmelse med kommunens politikker på trafik- og sundhedsområdet afsat store beløb til fremme af grøn transport i de kommende år, herunder anlægsprojekter til forbedring af adgang til den kollektive transport, bedre busfremkommelighed og mere cykeltrafik. For at få del i nogle af disse midler kræver det en kommunal medfinansiering. Der foreslås derfor afsat puljemidler i de næste 2 år. Realisering af cyklistplanen gennemføres løbende i planperioden. Kommunen har efter ansøgning fået del i puljemidler til fremme af grøn transport. Trafiksikkerhed og Tilgængelighed. Byrådet har vedtaget en trafiksikkerheds- og tilgængelighedsplan. Der ligger mange projekter, der bør realiseres. Væsentligste projekter i anlægsplanen 7500 Belægningsvedligeholdelse, kørebaner, cykelstier og kantsten/fortove. 13 mio. kr. i alle årene.

12 Side12/21 Se afsnit Renovering af vejbelysning. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2013, samt 4 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til renovering af vejbelysningen i forbindelse med resterende kabellægning af elforsyningen i gl. Roskilde Kommune Way, busfremkommelighed, der batter Til bedre busfremkommelighed har kommunen modtaget støttemidler i 2011 til gennemførelse af projekter, der omfatter optimering af stoppestedsplaceringer, signaloptimeringer, prioritering af busser i Jernbanegade og busfremkommelighed på Køgevej. Kommunens andel udgør 2,3 mio. kr Stændertorvet: Ombygning af Stændertorvet i 3 etaper gennemføres i perioden De samlede udgifter forventes at blive ca. 25 mio. kr Puljeprojekter medfinansiering. Staten har i forbindelse med indgåelse af trafikforliget i januar 2009 afsat milliarder til fremme af den kollektive trafik, cykelprojekter m.m. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i årene til finansiering af projekter, hvor det er muligt at få medfinansiering via disse statslige puljer Cyklistplanen. Med henblik på en realisering af cyklistplanen foreslås der afsat 1,5 mio. kr. i hele planperioden Kulturstrøget: Belægninger og belysning skal være med til at markere Kulturstrøget og gøre det mere synligt fra Algade. Projektet omfatter renovering og ombygning af 1) Sct. Olai Plads, 2) Rosenhavestræde, 3) Sct. Olsgade fra Kulturstrøget til Palæstræde, 4) Sct. Pedersstræde fra Kulturstrøget til Algade, 5) Sct. Olsstræde, 6) Fondens Bro, 7) Palæstræde og Smøgen mellem Husarstalden og Domprovstens Have. Der foreslås afsat 2 mio. kr. fra 2014 og frem. Ejendomsområdet Genopretning af kommunens bygninger som følge af stort vedligeholdelsesefterslæb. Der er foretaget en grundig analyse på baggrund af bygningssyn i efteråret 2011, der viser, at bygningernes vedligeholdelses efterslæb er på ca. 230 mio. kr. Efterslæbet forsøges afhjulpet ved anlægsmidler til opretning af kommunale ejendomme. Energispareindsats i kommunale ejendomme (lånefinansieres). Det er politisk besluttet, at Roskilde Kommune skal investere i energibesparelser, således at kommunen kan spare 10 % af det samlede energiforbrug Væsentligste projekter i anlægsplanen 7654, , 7652 Opretning af øvrige kommunale bygninger. Der foreslås afsat 10 mio. kr. pr. år i perioden , stigende til 17 mio. kr. i periodens sidste år, til genopretning af kommunale ejendomme. Se afsnit 10.1, for beskrivelse af anlægsbehovet vedrørende genopretning af bygninger, hvor det vurderes at der årligt bør afsættes 20 mio. kr. over en periode. Hvis dele af 20 mio. kr. puljen kan finansiere anlæg til opretning af øvrige kommunale bygninger, udover de allerede afsatte midler, vil man kunne nå et anlægsniveau på 20 mio. kr. Det foreslåede beløb skal ses i lyset af kommunens samlede begrænsede anlægsramme, samt at der foretages investeringer i bl.a. Klostermarkskolen og i energispareindsatsen. Energibesparende indsats (lånefinansieret). Der foreslås afsat 25 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til gennemførelse af energispareprojekterne. Der er mulighed for at lånefinansiere projekterne ifølge lånebekendtgørelsen for kommunerne. Såvel afdrag som renter på lånet kan finansieres af de beregnede besparelser på energiforbruget. Den eneribesparende indsats foreslås fortrinsvis anvendt til

13 Side13/21 enkeltstående energirenoveringsprojekter med en længere tilbagebetalingstid, der samtidig bidrager til renovering af de enkelte bygninger. 9. Forebyggelses- og Socialudvalget Handicap- og psykiatri Der er et løbende fokus på at sikre den nødvendige og rette kapacitet til fremtidige behov indenfor handicap og psykiatriområdet. Udviklingen vil fortsat basere en stor del af indsatsen på socialpædagogisk bistand i borgernes eget hjem eller bofællesskaber suppleret med de rette aktivitetsog samværstilbud såvel som meningsfuld beskæftigelse. I Center for Socialpsykiatri vil den fortsatte udvikling af tilbudstyper fokusere på en løbende tilpasning via mindre udvidelser af den eksisterende kapacitet. I Center for Handicap er der stadig fokus på etablering af tilstrækkelig og tidssvarende kapacitet, så der opnås større fleksibilitet i forhold til målgrupper og et fleksibelt fagligt samspil. Ibrugtagning af nye HP-boliger i Trekroner og udfasning af Haraldsborg- og Pilehuset. Udvikling af indhold og rammer for det nære sundhedsvæsen for at opnå færre sygedage og flere ambulante behandlinger. Væsentligste projekter i anlægsplanen 8100 Kapacitetsudvidelser til psykisk syge. Der foreslås afsat 3,6 mio. kr. i Kapacitetsudvidelser til udviklingshæmmede. Der foreslås afsat 3,6 mio. kr. i Det nære sundhedsvæsen. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i Ældre- og omsorgsudvalget Ældreområdet Hjemmeplejen oplever flere komplekse borgerforløb eksempelvis i forbindelse med hospitalernes accelererede patientforløb. I hjemmeplejen sker der en målrettet kompetenceudvikling, så personalet også er i stand til at løse disse forløb. I samarbejde med Regionen skal det sikres, at der sker en planlagt opgaveoverdragelse ved udskrivning af borgere, og at der er fokus på at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Ældreområdet arbejder med at omlægge hjælpen fra kompenserende hjælp til borgerne til rehabiliterende hjælp. Målet er, at borgerne så vidt muligt bliver selvhjulpne til gavn for deres livskvalitet. Ældreområdet arbejder med at implementere velfærdsteknologier på området, særligt med fokus på øget livskvalitet og selvhjulpenhed for borgerne, effektivitet og arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Primo 2013 tages et nyt plejecenter i Trekroner i brug. Der bliver 100 somatiske plejeboliger i plejecentret i Trekroner samt 7 aflastningsboliger. Der etableres et produktionskøkken, som vil kunne producere 200 dagsportioner. Samtidig med ibrugtagning af det nye plejecenter udfases nogle af kommunens utidssvarende plejeboliger. Byggeriet forløber planmæssigt.

14 Side14/21 Projekter i anlægsplanen 9101 Nyt plejecenter med 80 boliger. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2015, 19 mio. kr. i 2016 og 27 mio. kr. i Genoptræning og hjælpemidler Med en stigende ældrebefolkning opleves der en generel øget efterspørgsel i forhold til genoptræning og ydelser på hjælpemiddelområdet. Antallet af genoptræningsplaner vedr. genoptræning efter sygehusbehandling stiger fortsat. Der sker generelt en tidligere udskrivning af patienter fra sygehuset. 11. Vedligeholdelsesplaner for bygninger, veje og broer 11.1 Vedligeholdelsesplan for bygninger Ved bygningssyn 2011, hvor alle de kommunale bygninger blev grundigt gennemgået, blev det samlet vurderet at Roskilde Kommune har et vedligeholdelsesefterslæb på 230 mio. kr. Dette efterslæb dækker klimaskærm (tage, vinduer, facader og lign. ), tekniske anlæg og kloaksystemer, som ligger inde på matriklen. Opgørelsen dækker således ikke efterslæb på den indvendige vedligeholdelse, idet budgetterne hertil ligger decentralt. For at indhente noget af efterslæbet er der de seneste år bevilget midler til genopretning af kommunale ejendomme på mellem 6 og 7 mio. kr., og i den strategiske anlægsplan angivet 10 mio. kr. i årene og 17 mio. kr. fra 2016 og frem til genopretning. Det er vigtigt at sikre tilstrækkelige ressourcer til vedligeholdelse af kommunens bygninger, så der foretages en fremtidssikring af de fysiske aktiver. Det kan blive dyrt for kommunen, når forfaldet kræver genopretning fremfor rettidig vedligeholdelse. En yderligere reduktion af efterslæbet vil kræve, at der særskilt afsættes yderligere midler til opretning, og hvis hele efterslæbet skal indhentes over en 10 årig periode, vil det kræve en øget årlig bevilling på ca. 20 mio. kr. Dele af dette beløb vil eventuelt kunne finansieres ved enkeltstående energirenoveringsprojekter med en længere tilbagebetalingstid, hvortil der under punkt 7651 anbefales anvendt 25 mio kr. i 2013 og Endvidre kan 20 mio. kr. puljen anvendes som yderligere finansiering Vedligeholdelsesplan for veje Kommunens vejforvaltningssystem viser, at det mest hensigtsmæssige vedligeholdelsesniveau på vejområdet er et årligt budget på mellem 15 og 17 mio. kr., afhængig af hvor hurtigt det ønskes at nedbringe antallet af km. dårlige veje. Ved 17 mio. kr. om året vil veje i lav standard falde fra 51 km til 19 km i Hvis budgettet i en periode er 13 mio. kr. til nye slidlag, vil vejkapitalen falde yderligere og veje i lav standard vil også stige fra 51 km til 100 km i løbet af en 10- årig periode. Det vil, i lighed med forrige afsnit, være nærliggende at anvende dele af 20 mio. kr. puljen til forøgelse af bevillingerne på dette område. 12. Øvrige anlægsprojekter 12.1 Musicon Byudviklingen af den musiske bydel Musicon sker i en dynamisk og åben udviklingsproces, hvor kreative aktører indgår i et samarbejde med Musicon-udvalget, Musicon Sekretariatet og forvaltningerne på Rådhuset. Det

15 Side15/21 økonomiske grundlag er, at projekter på Musicon finansieres af jordsalg til kulturelle erhverv eller boliger på Musicon. På Musicon består de store udgifter af byggemodning og forureningsbekæmpelse (forudsætning for efterfølgende salgsindtægter) og aktiviteter på Musicon, herunder den kommunale andel i Danmarks Rockmuseum samt Rabalder Parken med integrerede regnvandsbassiner. De næste års investeringer på Musicon tager udgangspunkt i at forankre bydelen i sydbyen, forbinde Musicon trafikalt til Køgevej og Sdr. Ringvej og til udviklingsområdet Åben Arena mod syd samt anlægge nye gader og byrum omkring Rock Magneten. Der foreslås igangsat en arkitektkonkurrence for den ny stibro over motorvejen, idet det forudsættes, at der i 2014 gives en anlægsbevilling til anlæg af 1. etape af broen mellem Musicon og Darupvej. 2. etape af broen helt frem til den urbane zone på Dyrskuepladsen kan anlægges i Lokalplanens strategi for parkeringspladser er at formindske parkering på terræn. Der forslås derfor opført parkeringshuse i kommunalt regi og for kommunale midler finansieret ved indtægter fra grundsalg i takt med udbygningen af Musicon. Antallet af parkeringspladser i den pt. kommunalt ejede del af Musicon vil komme op på ca pladser. Heraf skal 80 % placeres i p-anlæg ved adgangsvejene i periferien af Musicon, primært i konstruktion (hus eller kælder). Med en cirkapris pr. plads i konstruktion på kr. vil dette medføre samlede anlægsudgifter til de fælles parkeringspladser på terræn og i konstruktion på ca. 250 mio. kr. Oversigt over byggemodningsudgifter, Musicon Byggemodningsudgifter, Musicon, Beløb i kr. Blok Projekt Musicon - Rabalderstræde Musicon - Signalregulering af kryds Rabalderstræde - Sdr. Ringvej Musicon - Bro over motorvejen Musicon - Æggestien Musicon - Tunnel under Sdr Ringvej M 7814 Musicon - Opgradering af Pulsen/torv ved RTS Musicon - Højklasset sti til stationen Musicon - Stenkrogen - Rabalderstræde Musicon - Krydsudb. på Maglegårdsvej M Musicon - Frizonen/Rockmagneten Musicon - Støjafskærmning Musicon - Håndt. af jordforurening i Frizonen Musicon - Søjlepladsen Musicon - Intern sti Pulsen- Bagtæppet Musicon - Intern sti fam.boliger-ny adgangsvej Musicon - Terrænparkering Musicon - Hus/kælder-P, Bifaldet Musicon - Elektronisk P-henvisning

16 Side16/21 Blok Projekt Musicon - Betalings-P, indførelse Musicon - Superstoppested, trafikale tilpasn., forureningshåndtering Musicon - Recirk. af regnvand i Rabalderstræde Musicon - Håndtering af gasdannende område Musicon - Bifaldet Musicon - Bifaldet, vej langs vestside med parkering Musicon - Kreative fam.boliger Musicon - Område X1, sydvest for Rabalderparken Musicon - Område X2, nord og syd for Basgangen Musicon - Område X3, øst for Hal Musicon - Område X4, vest for Rabalderparken Byggemodning Musicon, i alt Energispareindsats Energipolitikken for Roskilde Kommune blev vedtaget i februar Et af elementerne i politikken er, at kommunen skal reducere energiforbruget af el og varme i egne bygninger. Målet er, at energiforbruget nedbringes med mindst 10 % i forhold til forbruget i I perioden er der gennemført energirenoveringer for ca. 50 mio. kr. Hovedparten af disse midler er anvendt til at energirenovere de tekniske anlæg, hvorved efterslæbet indenfor dette område er reduceret. Herudover er midlerne anvendt som tilskud til energirenoveringsprojekter på klimaskærmen, og der er afsat 10 mio. kr. til etablering af solcelleanlæg i Der er i den strategiske anlægsplan afsat 25 mio. kr. i 2013 og 2014 til energirenoveringer. Disse beløb foreslås fortrinsvis anvendt til enkeltstående energirenoveringsprojekter med en længere tilbagebetalingstid, der samtidig bidrager til renovering af de enkelte bygninger Byggemodning ekskl. Musicon Der er i 180 mio. kr. planen afsat midler til den nødvendige byggemodning, for at kunne færdiggøre igangsatte projekter og for at kunne gennemføre boligudbygningsplanen forelagt på forårsseminaret. Det er dog særdeles usikkert, om boligudbygningsplanen kan realiseres i den takt, det er forudsat i boligudbygningsplanen på grund af forholdene på boligmarkedet. Byggemodning iværksættes i takt med, at salg til boligformål kan realiseres. I 2013 færdiggøres de arkæologiske undersøgelser i Trekroner Øst, idet der afsættes 1 mio. kr. til undersøgelser af område B23 og B25 forinden byggemodning og grundsalg. I 2013 og 2014 færdigmodnes område B27 med nødvendige stianlæg og en ny bro over Himmelev Bæk. Området B25 grovbyggemodnes i 2014 med henblik på grundsalg, såfremt de resterende grunde i område 27 er solgt. Skrænten forventes færdiggjort i to etaper i sammenhæng med byggemodningen i de tilstødende boligområder.

17 Side17/21 Trafikstierne i Trekroner Øst anlægges og færdiggøres som en del af byggemodningen af de enkelte boligområder, så den nødvendige infrastruktur for både biler og cykler er på plads i takt med boligudbygningen. De øvrige stier anlægges løbende indenfor planperioden. I Hyrdehøj påbegyndes den sidste etape af udbygningen syd og vest for centeret i 2017 og forventes færdiggjort i Endelig er der i Svogerslev ændret på udbygningsplanerne, således at der på Rævehøjen udlægges et område til etablering af parcelhusgrunde. Området grovbyggemodnes i 2012 og færdigmodnes i Oversigt over byggemodningsudgifter ekskl. Musicon Byggemodningsudgifter ekskl. Musicon, Beløb i kr., M angiver, at projektet indgår i minimumsplanen. Blok Projekt Trekroner B Trekroner B Trekroner B Trekroner B M Trekroner B Trekroner B Trekroner B1 - Lysallé vest Trekroner - Skrænten Trekroner - Vandgangen 2. etape Trekroner - Medgangen Trekroner - Omgangen 1. etape Trekroner - Omgangen 2. etape Trekroner - Grøn skruktur Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning M Trekroner Museum Trekroner Syd, Erhvervsområde 7900 M Vest Hyrdehøj Øst, Hyrdehøj Bygade 2. etape Hyrdehøj - Grønt Område M Byggemodning, Rævehøjen, Svogerslev Kristiansmindeparken Byggemodning øvrige, i alt Byggemodning i alt Oversigt over projekter som indgår under øvrige vej- og trafikprojekter. I 2013 gennemføres i samarbejde med Movia projekter til bedre busfremkommelighed, støttet af statslige puljemidler. Projektet omfatter optimering af stoppestedsplaceringer, signaloptimeringer, prioritering af busser i Jernbanegade og busfremkommelighed på Køgevej. Arkitektkonkurrencen for Stændertorvet er gennemført, og for at kunne gennemføre anlægsprojektet er det nødvendigt at få projekteret Stændertorvet. Dette forudsættes gennemført i Selve ombygningen kan gennemføres i etaper fra 2013 til 2015 med en 1. etape i torvets østlige del, 2. etape i torvets midter- og vestlige del, og 3. etape den vestlige del, inkl. springvandshellen og arealet med den nuværende gågadebelægning.

18 Side18/21 I 2008 vedtog byrådet en trafiksikkerheds- og en tilgængelighedsplan. Det foreslås, at der afsættes midler hertil i 2014 og frem. Der foreslås afsat midler i 2013 og 2014 til gennemførelse af projekter, der samtidig kan opnå delvis finansiering via statslige puljemidler. Med samme baggrund foreslås der afsat 1,5 mio. kr. til gennemførelse af cyklistplanen i alle overslagsårene. Oversigt over projekter som indgår under øvrige vej- og trafikprojekter. Øvrige vej- og trafikprojekter, Beløb i kr., M angiver, at projektet indgår i minimumsplanen. Blok Projekt Ombygning af Allehelgensgade Busfremkommelighed Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej Ombygning af Stændertorvet Ombygning af Favrbjergvej Tunnel i Viby Søndre Ringvej, Holbækvej m.v Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Tilgængelighedsprojekter Puljeprojekter - medfinansiering Trafiksikkerhedsprojekter Cyklistplan Sti langs Værebrovej Trafiksanering Gundsølille Way i Roskilde - Busfremkommelighed, komm.andel Bymidten - Cykelstier i Støden Cykelsti i Jernbanegade Cykelsti St. Valbyvej Vej- og traffikprojekter i alt Oversigt over projekter som indgår under Råstof/festivalområdet Økonomiudvalget vedtog i juni 2010 Helhedsplan for Roskilde Råstof- og festivalområdet. Helhedsplanen lægger den røde tråd for aktiviteter inden for hele området, som bl.a. omfatter Dyrskuepladsen, Darup Idrætscenter samt Kamstrup og Darup Grusgrave. Under overskrifterne Dyrskuepladsen Åben Arena, Den urbane zone, Det aktive landskab og Plads til idrætten skal det samlede område udvikles til et unikt bynært kultur- og fritidsområde for både hverdagsliv og events. Dette skal ske parallelt med og i kølvandet af grusgravningen, som nu er kommet ind i en styret gravetakt efter aftale med Nymølle Stenindustrier. Grusgravningen kommer til at vare årtier, men vil flytte sig fra vest mod øst, begyndende med udgravning af Darup Idrætscenter fra Et nyt idrætsanlæg øst for Dyrskuepladsen erstatter de nedlagte faciliteter. Anlægget skal ligge på arealer, der er i gang med at blive erhvervet, dels gennem frivillige aftaler, dels gennem ekspropriation. Arealer der også skal benyttes som supplerende serviceareal under pladskrævende events.

19 Side19/21 Dyrskuepladsen og Den Urbane zone skal gennemgå en modernisering, som sikrer at nuværende events kan udvikle sig inden for området. En Åben Arena af international format, som også kan tiltrække nye events og understøtte kommunens musiske profil. Landskabet skal åbnes for offentlighedens adgang, hvilket er muliggjort ved kommunens opkøb af de efterbehandlede Kamstrup og Darup Grusgrave. Her er et stort potentiale for at tilbyde nærrekreativ udfoldelse og arealerne skal udvikles med dette for øje. Områdets udvikling hviler på at grundprincip om at indtægter fra udlejning af kommunale arealer skal forblive i området til investeringer og drift. Hertil kommer supplerende indtægter fra salg af graveret på kommunale graveområder samt fundraising og medfinansiering fra aktører i området. For at sikre et minimum af investeringer foreslås det, at der årligt afsættes 2,5 mio. kr. i den strategiske anlægsplan, dog med et udsving i 2015 på 14,5 mio. kr. som primært er rettet mod anlæg af etape 2 af stibroen over motorvejen. Oversigt over projekter som indgår under Råstof/festivalområdet Råstof/festivalområdet, Beløb i kr., M angiver, at projektet indgår i minimumsplanen. Blok Projekt M Plads til idrætten Det aktive landskab Den urbane Zone Åben Arena Råstofindtægter Råstof/festivalområde/Øst i alt

20 Side20/21 Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekternes afledte drift De angivne projekter i anlægsplanen medfører afledt drift, som anført i nedenstående skema. Afledt drift. Beløb i kr. Blok Projekt Dåstrup børnehave og vuggestue vil bygges sammen Ombygning af børnehaver til vuggestuer Trekronerskolen Roskildehallerne Fodboldbaner på kunstgræs i Viby Kulturskolen i Jyllinge Ramsø Hallen Belysning på Kildegården Hedebostien Opgradering af Dyrskuepladsen Toiletter på Hestetorvet Parkprojekt, Jyllinge Omflytning af Allehelgensgade Busfremkommelighed Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej Ombygning af Stændertorvet Ombygning af Favrbjergvej Tunnel i Viby Søndre Ringvej, Holbækvej m.v Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Tilgængelighedsprojekter Puljeprojekter - medfinansiering Trafiksikkerhedsprojekter Cyklistplan Sti langs Værebrovej Belysning på Ringen Trafiksanering Gundsølille Way i Roskilde - busfremkommelighed, komm- andel Sortebrødreplads - Ny plads Bymidten - Kulturstrøget Bymidten - Cykelstier i Støden Cykelsti i Jernbanegade Sti langs Ledreborg Allé, komm. andel Lastbilparkering Cykelsti langs St. Valbyvej Musicon - Rabalderstræde Musicon - Signalregulering af kryds Rabalderstræde - Sdr. Ringvej Musicon - Bro over motorvejen Musicon - Æggestien

Strategisk anlægsplan 2012-2019

Strategisk anlægsplan 2012-2019 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 193841 Brevid. 1259677 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 12. maj 2011 Strategisk anlægsplan 2012-2019 Til behandling i Økonomiudvalget

Læs mere

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr. 2013 2014 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 151,2 171,9 209,9 218,4 Anlægsudgifter inkl.

Læs mere

Ændringsforslag fra Enhedslisten Resultatopgørelse

Ændringsforslag fra Enhedslisten Resultatopgørelse Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr. 2013 2014 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 98,6 89,6 125,5 141,3 Anlægsudgifter inkl.

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 254890 Brevid. 1956569 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk 18. august 2014 Strategisk anlægsplan 2015-2022 Side2/15 Indhold 1.

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2010-2017

Strategisk anlægsplan 2010-2017 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 83809 Brevid. 780970 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 5. august 2009 Strategisk anlægsplan 2010-2017 Revideret oplæg til budgetbehandling

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 289964 Brevid. 2540690 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 4. april 2017 Strategisk anlægsplan 2018-2025 Side2/15 Indhold 1.

Læs mere

Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne

Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Budget 2015-2018 Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Alle budgetforslag i 1.000 kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø

Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø 7350 Genopretning af vandløb Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er i meget dårlig stand, og det vurderes nødvendigt med en omfattende renovering. Endvidere

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budget 2013-2016. ØU - Økonomiudvalget. Effektiviseringsforslag

Budget 2013-2016. ØU - Økonomiudvalget. Effektiviseringsforslag Budget 2013-2016 25-09-2012 15:10:39 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Effektiviseringsforslag 101b 102 105 110 111 112 Produktivitetsstigning Der gennemføres en produktivitetsstigning, som

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Godkendelse af aftale med Nymølle om rækkefølgeplan for Råstof- og festivalområdet

Godkendelse af aftale med Nymølle om rækkefølgeplan for Råstof- og festivalområdet Pkt. 51 Godkendelse af aftale med Nymølle om rækkefølgeplan for Råstof- og festivalområdet Sagsnr. 204720 Byrådet Lukket punkt Resume Forvaltningen har udarbejdet udkast til aftale med Nymølle om rækkefølgeplan

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

10 årig anlægsplan

10 årig anlægsplan 10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Ændringsforslag Ø. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag. Projekt Overskrift Type År D AA AL EA BYG BAD AAD IL AFL ES

Ændringsforslag Ø. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag. Projekt Overskrift Type År D AA AL EA BYG BAD AAD IL AFL ES Ændringsforslag Ø Drift Anlægsforslag Anlæg låntagning Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning Afledt drift byggemodning Afledt drift anlægsforslag Indskud i landsbyggefonden Afdrag

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budget 2011-2014. Projektbeskrivelse - Uden prioritet. Projektbeskrivelse - Prioritet 1. Park & Vej - Park & Vej. Driftsudvidelsesforslag

Budget 2011-2014. Projektbeskrivelse - Uden prioritet. Projektbeskrivelse - Prioritet 1. Park & Vej - Park & Vej. Driftsudvidelsesforslag Budget 2011-2014 25-05-2010 13:26:31 Projektbeskrivelse - Uden prioritet Park & Vej - Park & Vej Driftsudvidelsesforslag 7401 7402 Leasning af elbiler Der foreslås afsat 175.000 kr. i hvert af årene 2011

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014. Anlægsprojekter afsat i budget 2014 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2014. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016 Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet FICS Brevid: 1895049 27. maj 2014 notat for Klima- og Miljøudvalget budget 2015 Notatet viser Klima- og Miljøudvalgets foreløbige budget, lister

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

:57:39. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat.

:57:39. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat. Budget 2014-2017 23-08-2013 10:57:39 Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat Page 1 of 8 Driftsudvidelsesforslag - fortsat 6000NY 6001NY 6002NY 6003NY 6004NY 6005NY 6006NY Lokaltilskud, annullering

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Statsforvaltningen Sjælland Tilsynet med kommunerne Dronningensgade 30 4800 Nykøbing F Fremsendt pr. email til sjaelland@statsforvaltning.dk Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,

Læs mere

Budget 2016-2019 06-05-2015 12:07:41. Bloktekster til Strategisk anlægsplan 2016-2023

Budget 2016-2019 06-05-2015 12:07:41. Bloktekster til Strategisk anlægsplan 2016-2023 Budget 2016-2019 06-05-2015 12:07:41 Bloktekster til Strategisk anlægsplan 2016-2023 Økonomiudvalget 1.G.8 Grusgravning (indtægt) Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på 1,5

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Orientering om budget

Orientering om budget Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for Notat Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Til: Magistraten til drøftelse Den 23. januar 2013 Et 10-årigt anlægsprogram for 2014-2024 I budgettet for 2013 blev det besluttet, at der i forbindelse

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Budget 2014-2017 30-09-2013 14:50:18 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende:

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende: Økonomi og Beskæftigelse Byrådssekretariat Sagsnr. 190784 Brevid. 1391828 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Ejendomseffektiviseringer i budget 2012 11. januar 2012 1 Indledning

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere