Strategisk anlægsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk anlægsplan 2013-2020"

Transkript

1 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr Brevid Ref. KASH Dir. tlf august 2012 Strategisk anlægsplan

2 Side2/21 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING DEN ØKONOMISKE RAMME FOR INVESTERINGSPLAN PÅ ANLÆG UDARBEJDELSEN OG INDHOLDET AF DIREKTIONENS FORSLAG TIL ANLÆGSPLAN DIREKTIONENS SAMLEDE FORSLAG TIL STRATEGISK ANLÆGSPLAN ØKONOMIUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET KULTURUDVALGET TEKNIK OG MILJØ FOREBYGGELSES- OG SUNDHEDSUDVALGET ÆLDRE- OG OMSORGSUDVALGET VEDLIGEHOLDELSESPLANER FOR BYGNINGER, VEJE OG BROER ØVRIGE ANLÆGSPROJEKTER BILAG: - OVERSIGT OVER AFLEDT DRIFT - OPSLAGSHÆFTE MED BLOKTEKSTER

3 Side3/21 1. Indledning og læsevejledning Som forberedelse af budgetprocessen udarbejdes årligt en strategisk anlægsplan, der indeholder en prioritering af den samlede anlægsindsats i en otteårig periode. Anlægsplanen er tænkt som et dynamisk værktøj, der skal sikre, at kommunens skattefinansierede anlægsmidler disponeres bedst muligt ud fra et langsigtet strategisk perspektiv under hensyn til de aktuelle finansieringsmuligheder. Anlægsplanen indeholder derfor en langsigtet strategisk investeringsplan for nyanlæg og renovering af kommunens eksisterende bygningsmasse. Læsevejledning Forslaget til anlægsplan er baseret på kapacitets- og behovsanalyser på de enkelte sektorområder. Der præsenteres dels en minimumsanlægsplan, hvor kun de allermest nødvendige anlægsprojekter er medtaget, dels en anlægsplan, som er fastsat i overensstemmelse med Byrådets tidligere vurderinger af en realistisk anlægsramme. Rammen har i de seneste år udgjort 160 mio.kr. men udgør nu 205,6 mio. kr., idet der på baggrund af behandlingen af sagen Opfølgning på Byrådets forårseminar på Økonomiudvalgets møde den 9. maj 2012 er indarbejdet en ny anlægspulje på 20 mio. kr. Derudover er der indarbejdet 25 mio. kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse, der i budget blev flyttet fra drift til anlæg 1. Det er i de vedtagne økonomiske principper for Roskilde Kommune (Byrådsmødet den 29. februar 2012) fastlagt, at kommunens anlægsniveau skal stige til minimum 200 mio. kr. i 2015 (225 mio. kr. inkl. overførsler fra drift til anlæg) og frem. I den forelagte anlægsplan når anlægsniveauet 205,6 mio. kr. allerede i 2013, alligevel har det været nødvendigt at udskyde en række projekter til senere år for at holde rammen på de 205,6 mio. kr. I prioriteringen af kapacitetsudfordringerne er lagt vægt på at skelne mellem på den ene side anlægsudvidelser, som er nødvendige (pga. f.eks. pasningsgaranti, lovkrav mv.) og på den anden side udvidelser, som Direktionen foreslår indeholdt i en anlægsramme på 205,6 mio. kr. i 2013 ud fra andre hensyn, som der nærmere redegøres for i planen. Anlægsplanen har følgende indhold: Kapitel 2 beskriver mulighederne for finansiering af anlægsinvesteringerne og redegør for de økonomiske rammer for investeringerne. Kapitel 3 indeholder en nærmere redegørelse for overvejelserne for placering af anlægsprojekter i minimumsplanen for 2013 og for projekterne i den samlede anlægsplan. Kapitel 4 indeholder direktionens oplæg til investeringsplan : o o Minimumsplan indeholdende de mest nødvendige anlægsinvesteringer, Den samlede anlægsramme på 205,6 mio. kr. indeholdende direktionens forslag til investeringsplan, Kapitlerne 5 10 indeholder for hvert af udvalgsområderne Økonomiudvalget, Skole- og Børneudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Forebyggelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget: o o En kort beskrivelse af de forskellige udvalgsområders udfordringer de kommende år i relation til anlæg, Kort begrundelse og indhold i de væsentligste anlægsprojekter. Kapitel 11 indeholder analyser af behovet for genopretning og vedligeholdelse for de skattefinansierede bygninger, veje og broer samt beskrivelse af genopretnings- og vedligeholdelsesplaner for disse. 1 Ved forlæggelsen af strategisk anlægsplan på Økonomiudvalgsmødet den 23. maj fremgik de 25 mio. kr. vedr. bygningsvedligeholdelse ved en fejl ikke af den strategiske anlægsplan.

4 Side4/21 Kapitel 12 indeholder en kortfattet beskrivelse af øvrige anlægsprojekter og -udgifter, dvs. byggemodning, energispareindsats og vej- og trafikprojekter. Alle projekter nævnes i skemaer med angivelse af bloknummer. I bilaget findes en oversigt over alle anlægsblokke, hvor der kan læses om baggrunden for anlægsbehovet. 2. Den økonomiske ramme for investeringsplan på anlæg Ud af Roskilde Kommunes samlede indtægter fra bl.a. skatter, bloktilskud og indtægter ved ejendomssalg skal kommunen finansiere driften af serviceområder, overførselsudgifterne til f.eks. kontanthjælp og udgifterne til kommunens anlægsprojekter og afdrag på lån. Det økonomiske råderum for anlægsprojekter må i det enkelte budgetår ses i sammenhæng med driftsudgifterne og indtægternes størrelse. Råderummet i de enkelte år til anlægsprojekter er derfor meget følsomt overfor f.eks. vigende skatteindtægter og faldende indtægter ved ejendomssalg. Kommunerne har kun få muligheder for at lånefinansiere anlægsprojekter. Mulighederne for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter fastsættes i den årlige aftale mellem KL og Regeringen. Der er i økonomiaftalen mellem KL og regeringen afsat en lånepulje på 750 mio. kr. til medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i Denne pulje er målrettet kommuner i en vanskelig økonomisk og likviditetsmæssig situation. Derudover har kommunerne ifølge kommunernes lånebekendtgørelse mulighed for at låne til energibesparende foranstaltninger og anlæg på det brugerfinansierede område (renovation). Lån til anlægsprojekter vil således ikke være en generel mulighed til at anvise finansiering af anlægsprojekter. I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er der for 2013 fastlagt et loft for de kommunale bruttoanlægsudgifter, således at de samlede kommunale bruttoanlægsudgifter maksimalt må udgøre et niveau på 15,5 mia. kr. Til anlægsloftet er tilknyttet en anlægssanktion med mulighed for tilbageholdelse af bloktilskud på i alt 1 mia. kr., hvis anlægsrammen under ét overskrides i kommunernes budgetlægning. Der er ikke på nuværende tidspunkt fastsat individuelt kommunale anlægsrammer, men der skal på borgmestermøder i sensommeren og efteråret ske en koordinering af de samlede kommunale anlægsudgifter med henblik på at undgå sanktioner. KL har som vejledende budgetmateriale udarbejdet forskellige metoder til opgørelse af en kommuneopdelt anlægsramme. Anlægssanktionen opgøres på baggrund af bruttoanlægsrammen, og Roskilde Kommunes foreløbige budgetterede anlægsniveau ligger over de rammer, som KL har beregnet. Den strategiske anlægsplan indeholder en anlægsramme på 205,6 mio. kr. i nettoanlægsudgifter og 254,2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter. Kommunen har siden 2009 modtaget penge fra Regeringens kvalitetsfond. Regeringens kvalitetsfond fortsætter frem til Det er i økonomiaftalen imellem Regeringen og KL aftalt, at der i 2013 udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden. De 2 mia. kr. fordeles mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen, således at hver enkelt kommune højst kan ansøge om et beløb svarende til deres bloktilskudsandel. Roskilde kommune modtager 29,8 mio. kr. fra kvalitetsfonden, som en del af bloktilskuddet. 3. Udarbejdelsen og indholdet af direktionens forslag til anlægsplan Direktionen har som nævnt udarbejdet to anlægsplaner, som ses i det følgende kapitel. Dels en minimumsplan indeholdende anlægsinvesteringer, som skal igangsættes i 2013, dels 205,6 mio. kr. planen indeholdende direktionens forslag til investeringsplan. Alle minimumsplanens anlægsinvesteringer i 2013 indgår således også i 205,6 mio. kr. planen. I 205,6 mio. kr. planen er der er også fundet plads til en række andre højt prioriterede projekter i både 2013 og i årene herefter. I minimumspakken for 2013 indgår anlægsprojekter, som allerede er igangsat, eller som er strengt nødvendige for

5 Side5/21 at kunne imødekomme lovkrav samt projekter, som Roskilde Kommune herudover har forpligtet sig til at gennemføre eller som vurderes at være højt prioriteret. Særligt kan nævnes Klostermarksskolen, som indgår i minimumsplanen med 29 mio. kr. i 2013, 46 mio. kr. i 2014 og 12 mio. kr. i Også Roskildehallerne udgør en markant post i minimumsplanen med 15,6 mio. kr. i 2013, og en række igangsatte eller kontraktbundne byggemodningsprojekter for i alt 10,9 mio. kr. bidrager til, at minimumsplanen indebærer nettoomkostninger på i alt 127,1 mio. kr. i I Minimumspakken er der desuden afsat penge til en række nødvendige renoverings- og genoprettelsesprojekter på kommunens bygninger og veje, ligesom der er afsat penge til en række byggemodningsprojekter, som på sigt er nødvendige for gennemførelse af forslaget til boligudbygningsplan, som blev forelagt på forårsseminaret. Både minimums- og 205,6 mio. kr. planen indeholder Energispareindsats i 2013, da der her er mulighed for særlig lånefinansiering, som tilbagebetales af besparelser på energi. Energispareindsatsen belaster likviditetsmæssigt dermed ikke kommunens budget.

6 Side6/21 4. Direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan Minimumsramme, alle beløb i kr. Blok Udvalg/Projekt Økonomiudvalget 1104 Opretning af bygninger på musicon Roskilde Festival Højskole - Bidrag Pulje til anlæg jf. forårsseminar Skole og børneudvalget 5254 Ombygning af børnehaver til vyggestuer Omfattende renovering af Klostermarksskolen Trekronerskolen Kultur- og Idrætsudvalget 6100 Pulje til skolerenovering Roskildehallerne Rockmuseum Teknik- og miljøudvalget 7354 Hedebostien Belægningsvedligeholdelse Råstof/festivalområde -plads til idrætten Opretning ag øvrige kommunale ejendomme (borgernære) Opretning ag øvrige kommunale ejendomme (ikke borgernære) Skademosegård - Istandsættelse af stuehus Skimmelsvampe - Gundsølille gl. brandstation Byggemodning Bygningsvedligeholdelse Forebyggelses- og Socialudvalget 8100 Kapacitetsudvidelser til psykisk syge Ældre- og Omsorgsudvalget 9100 Nyt plejecenter og botilbud i Trekroner Anlægsudgifter, i alt

7 Side7/21 Forslag til anlægsplan Nettoanlægsudgifter i kr. Projekter som også indgår i minimumsplanen er angivet med M Blok Udvalg/Projekt Økonomiudvalget 1101 Kloakering til skel til 7 kolonihaver M Opretning af bygninger på musicon M Roskilde Festival Højskole - Bidrag Pulje til anlæg jf M forårsseminar M Skole og børneudvalget Dåstrup børnehave og vuggestue vil bygges sammen Ombygning af børnehaver til vuggestuer Etableringer af køkkener i daginstitutioner M Omfattende renovering af Klostermarksskolen M Trekronerskolen Renovering af skolekøkken i Vindinge Skole Kultur- og Idrætsudvalget Pulje til renovering af 6100 M idrætsområdet M Roskildehallerne Forsamlingshuse M Rockmuseum Spejderhus i Gadstrup Fodboldbaner på kunstgræs 6108 i Viby Udbygning af Vibyhallen Nyindretning af 6110 hovedbiblioteket Kulturskolen i Jyllinge Teatersal på Jyllinge skole Teatersal på Lynghøjskolen Ny svømmehal Jyllingehallen Ramsø Hallen Bymidten - Aktiviteter i 6121 byrummet Genopretning af Eriksvej Omklædning ved Spraglehøj Belysning på Kildegården Pladsen ved søen Trekroner Teknik- og miljøudvalget 7350 Genopretning af vandløb Naturgenopretning Jordforurening

8 Side8/21 Blok Udvalg/Projekt M Hedebostien Udpegning af vandprojekter på kommunens vandløb M Belægningsvedligeholdelse Renovering af broer Opgradering af 7502 Dyrskuepladsen Renovering af vejbelysning Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv Toiletter på Hestetorvet Parkprojekt, Jyllinge Belysning på Ringen Sortebrødreplads forundersøgelser Sortebrødreplads - P-hus og ny adgangsvej Sortebrødreplads - Ny plads Bymidten - Kulturstrøget Bymidten Betalingsparkering Sti langs Ledreborg Allé Lastbilparkering M Opretning af øvrige kommunale ejendomme (borgernære) M Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke borgernære) M Skademosegård - Istandsættelse af stuehus M Skimmelsvampe - Gundsølille gl. brandstation Energirenoveringer Energirenoveringer M Bygningsvedligeholdelse Øvrige vej- og trafikprojekter Samlet Råstof/festivalområde Byggemodning Forebyggelses- og Socialudvalget 8100 M Kapacitetsudvidelser til psykisk syge Kapacitetsudvidelser til udviklingshæmmede Det nære sundhedsvæsen M 9101 Ældre- og Omsorgsudvalget Nyt plejecenter og botilbud i Trekroner Nyt plejecenter med 80 boliger Anlægsudgifter, i alt

9 Side9/21 1 For nærmere uddybning af Øvrige vej- og trafikprojekter se afsnit 12,4 2 For nærmere uddybning af Samlet Råstof/festivalområde/Øst, Park og vej og Bygning se afsnit 12,5 3 For nærmere uddybning af Byggemodning se afsnit 12, 5. Økonomiudvalget For at give øget råderum til anlæg afsættes en pulje på 20 mio. De 20 mio. kr. foreslås jf. økonomiudvalgets møde den 9. maj afsat til: 1. Vedligeholdelse af kommunale bygninger og veje, minimum 10 mio. kr. 2. Byudvikling, trafiksikkerhed og landsbyprojekter, 5-6 mio. kr. 3. Øvrige projekter, 4-5 mio. kr. Puljen udmøntes politisk af forligspartierne. Der udestår kloakering til 7 kolonihaver i Roskilde haveselskab Opretning af eksisterende bygninger på Musicon, vurderes nødvendigt set i sammenhæng med udvikling af en musisk levende bydel. Bidrag til Roskilde Festival Højskole i 2014 og Skole- og børneudvalget Skoleområdet Der er behov for en gennemgribende renovering af Klostermarksskolen. I løbet af 2012 udbydes arbejdet i totalentreprise. Antallet af klasser på Trekronerskolen forventes ikke at falde, derfor bør de lejede pavilloner købes Væsentligste projekter i anlægsplanen Omfattende renovering af Klostermarksskolen Projektet omfatter såvel pædagogisk, som en bygningsmæssig renovering, herunder betonrenovering, på Klostermarksskolen. Der er afsat 29 mio. kr. i 2013, 46 mio. kr. i 2014 og 12 mio. kr. i 2014 Trekronerskolen Kapacitetsanalysen fra foråret 2012 viser, at der er fortsat behov for flere klasselokaler. Der er derfor behov for at købe de nuværende lejede pavilloner. Børneområdet Børnetallet falder svagt de kommende år. Der kan dog være behov for mindre justeringer i kapaciteten Væsentligste projekter i anlægsplanen

10 Side10/ Ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser. I nogle områder er der behov for en udbygning af vuggestuekapaciteten, hvilket skal ses i sammenhæng med et overskud af børnehavepladser. Derfor kan der være behov for at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser. Klubområdet og specialpædagogisk område Der er tilstrækkeligt med klubtilbud i alle distrikter Væsentligste projekter i anlægsplanen Ikke behov for anlægsprojekter på klubområdet 7. Kulturudvalget Idrætsområdet Antallet af borgere over 60 år stiger med 1-2 pct. årligt. Således er der 20 pct. flere seniorer i 2017 i forhold til Derfor vil vi i de kommende år se en øget stigning i ansøgning på ledig tid i idrætsfaciliteter til senioridrætten Der er en stor stigning i antallet af selvorganiserede udøvere. Blandt de idrætsgrene, der har haft den største stigning i antallet af udøvere over de seneste 30 år, er idrætsgrene, som ofte dyrkes uden for foreningsregi (f.eks. løb). Dette medfører behov for andre/nye typer faciliteter. Roskildes svømmehalskapacitet er lavere end såvel landsgennemsnittet og gennemsnittene for hhv. Region Sjælland og Region Hovedstaden. Væsentligste projekter i anlægsplanen 6100 Pulje til renovering på idrætsområdet. Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. årligt 6101 Roskilde Hallerne. Der er i forbindelse med budget 2010 igangsat etablering af 2,5 spilleflade i Roskildehallerne. Der skal i 2013 afsættes 11 mio. til færdiggørelsen af projektet Ny Svømmehal. Der foreslås afsat 25 mio. kr. om året i perioden til etablering ny af svømmehal. Behovet for flere svømmefaciliteter til både velvære og sportsudøvelse i kommunen er stort, og der er pres på de eksisterende svømmehaller og -bade 6123 Omklædning ved Spraglehøj. Da omklædnings- og klubhuset ved fodboldbanerne på Spraglehøj er meget slidt og står der på en dispensation, som udløber i 2013, skal der bygges nyt. Kulturområdet Det er et stort behov for en løsning på undervisningslokaler til Kulturskolen, da en del af de nuværende lokaler på Jyllinge skole er inddraget til SFO. Generelt er der behov for en løsning på undervisningslokaler til de musiske skoler, idet de ikke har en fælles fysisk placering for skolernes undervisere og elever Væsentligste projekter i anlægsplanen 6104 Rockmuseum. Danmarks Rockmuseum har fået tilsagn om medfinansiering på i alt 63 mio. kr. fra

11 Side11/ , 6113 fonde til Rockmuseet, mens Roskilde kommune skal finansierer 50 mio. kr. Der indgår i alt inkl. overførelser 8 mio. kr. i budget 2012, og det foreslås, at de resterende 42 mio. kr. placeres med 15 mio. kr. i 2013, 18 mio. i 2014 og 9 mio. kr. i Teaterrum i Svogerslev og Jyllinge. Teaterfaciliteterne i Jyllinge og Svogerslev er nedslidte og ikke tidssvarende. Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i Teknik og Miljø Natur- & miljøområdet Genopretning af vandløb Udmøntning af statslige vand- og naturplaner, herunder Grøn og Blå Strategi Væsentligste projekter i anlægsplanen 7350 Genopretning af vandløb. 0,6 mio.kr. årligt i 2013 og frem. Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er i meget dårlig stand, og det vurderes nødvendigt med en omfattende renovering. Endvidere ønskes rørlagte strækninger sikret ved tinglysning Naturgenopretning. 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og frem til genoprettelse af natur og etablering af naturnet, jævnfør den "Grønne og Blå Strategi", med fokus på at fremme naturtiltag, som kan integreres med frilufts- og sundhedsmæssige interesser, som går på tværs af kommunen. Veje og Grønne områder Vedligeholdelse af veje. Som det fremgår af kapitel 11 om vedligeholdelsesplaner vurderes det, at der bør afsættes mellem 15 og 17 mio. kr. årligt i perioden frem til 2020 til genopretning for at undgå følgeskader af manglende vedligeholdelse. Der er i anlægsplanen afsat 13 mio. kr. i årene Hvis en del af 20 mio. kr. puljen anvendes til vejvedligeholdelse, vil en årlig bevilling på 15 til 17 mio. kr. kunne opnås, så vejkapitalen og det politiske mål om højst 100 km vej med lav standard kan overholdes. Realisering af arkitektkonkurrencen for ombygningen af Stændertorvet. Derefter bør Allehelgensgade ombygges. Endvidere skal hele Kulturstrøget omdannes med nye belægninger på pladser og veje. Indførelse af betalingsparkering og etablering af parkeringshus på Sortebrødreplads. Grøn transport. Staten har i forbindelse med det grønne transportforlig et forlig der i øvrigt er i god overensstemmelse med kommunens politikker på trafik- og sundhedsområdet afsat store beløb til fremme af grøn transport i de kommende år, herunder anlægsprojekter til forbedring af adgang til den kollektive transport, bedre busfremkommelighed og mere cykeltrafik. For at få del i nogle af disse midler kræver det en kommunal medfinansiering. Der foreslås derfor afsat puljemidler i de næste 2 år. Realisering af cyklistplanen gennemføres løbende i planperioden. Kommunen har efter ansøgning fået del i puljemidler til fremme af grøn transport. Trafiksikkerhed og Tilgængelighed. Byrådet har vedtaget en trafiksikkerheds- og tilgængelighedsplan. Der ligger mange projekter, der bør realiseres. Væsentligste projekter i anlægsplanen 7500 Belægningsvedligeholdelse, kørebaner, cykelstier og kantsten/fortove. 13 mio. kr. i alle årene.

12 Side12/21 Se afsnit Renovering af vejbelysning. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2013, samt 4 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til renovering af vejbelysningen i forbindelse med resterende kabellægning af elforsyningen i gl. Roskilde Kommune Way, busfremkommelighed, der batter Til bedre busfremkommelighed har kommunen modtaget støttemidler i 2011 til gennemførelse af projekter, der omfatter optimering af stoppestedsplaceringer, signaloptimeringer, prioritering af busser i Jernbanegade og busfremkommelighed på Køgevej. Kommunens andel udgør 2,3 mio. kr Stændertorvet: Ombygning af Stændertorvet i 3 etaper gennemføres i perioden De samlede udgifter forventes at blive ca. 25 mio. kr Puljeprojekter medfinansiering. Staten har i forbindelse med indgåelse af trafikforliget i januar 2009 afsat milliarder til fremme af den kollektive trafik, cykelprojekter m.m. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i årene til finansiering af projekter, hvor det er muligt at få medfinansiering via disse statslige puljer Cyklistplanen. Med henblik på en realisering af cyklistplanen foreslås der afsat 1,5 mio. kr. i hele planperioden Kulturstrøget: Belægninger og belysning skal være med til at markere Kulturstrøget og gøre det mere synligt fra Algade. Projektet omfatter renovering og ombygning af 1) Sct. Olai Plads, 2) Rosenhavestræde, 3) Sct. Olsgade fra Kulturstrøget til Palæstræde, 4) Sct. Pedersstræde fra Kulturstrøget til Algade, 5) Sct. Olsstræde, 6) Fondens Bro, 7) Palæstræde og Smøgen mellem Husarstalden og Domprovstens Have. Der foreslås afsat 2 mio. kr. fra 2014 og frem. Ejendomsområdet Genopretning af kommunens bygninger som følge af stort vedligeholdelsesefterslæb. Der er foretaget en grundig analyse på baggrund af bygningssyn i efteråret 2011, der viser, at bygningernes vedligeholdelses efterslæb er på ca. 230 mio. kr. Efterslæbet forsøges afhjulpet ved anlægsmidler til opretning af kommunale ejendomme. Energispareindsats i kommunale ejendomme (lånefinansieres). Det er politisk besluttet, at Roskilde Kommune skal investere i energibesparelser, således at kommunen kan spare 10 % af det samlede energiforbrug Væsentligste projekter i anlægsplanen 7654, , 7652 Opretning af øvrige kommunale bygninger. Der foreslås afsat 10 mio. kr. pr. år i perioden , stigende til 17 mio. kr. i periodens sidste år, til genopretning af kommunale ejendomme. Se afsnit 10.1, for beskrivelse af anlægsbehovet vedrørende genopretning af bygninger, hvor det vurderes at der årligt bør afsættes 20 mio. kr. over en periode. Hvis dele af 20 mio. kr. puljen kan finansiere anlæg til opretning af øvrige kommunale bygninger, udover de allerede afsatte midler, vil man kunne nå et anlægsniveau på 20 mio. kr. Det foreslåede beløb skal ses i lyset af kommunens samlede begrænsede anlægsramme, samt at der foretages investeringer i bl.a. Klostermarkskolen og i energispareindsatsen. Energibesparende indsats (lånefinansieret). Der foreslås afsat 25 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til gennemførelse af energispareprojekterne. Der er mulighed for at lånefinansiere projekterne ifølge lånebekendtgørelsen for kommunerne. Såvel afdrag som renter på lånet kan finansieres af de beregnede besparelser på energiforbruget. Den eneribesparende indsats foreslås fortrinsvis anvendt til

13 Side13/21 enkeltstående energirenoveringsprojekter med en længere tilbagebetalingstid, der samtidig bidrager til renovering af de enkelte bygninger. 9. Forebyggelses- og Socialudvalget Handicap- og psykiatri Der er et løbende fokus på at sikre den nødvendige og rette kapacitet til fremtidige behov indenfor handicap og psykiatriområdet. Udviklingen vil fortsat basere en stor del af indsatsen på socialpædagogisk bistand i borgernes eget hjem eller bofællesskaber suppleret med de rette aktivitetsog samværstilbud såvel som meningsfuld beskæftigelse. I Center for Socialpsykiatri vil den fortsatte udvikling af tilbudstyper fokusere på en løbende tilpasning via mindre udvidelser af den eksisterende kapacitet. I Center for Handicap er der stadig fokus på etablering af tilstrækkelig og tidssvarende kapacitet, så der opnås større fleksibilitet i forhold til målgrupper og et fleksibelt fagligt samspil. Ibrugtagning af nye HP-boliger i Trekroner og udfasning af Haraldsborg- og Pilehuset. Udvikling af indhold og rammer for det nære sundhedsvæsen for at opnå færre sygedage og flere ambulante behandlinger. Væsentligste projekter i anlægsplanen 8100 Kapacitetsudvidelser til psykisk syge. Der foreslås afsat 3,6 mio. kr. i Kapacitetsudvidelser til udviklingshæmmede. Der foreslås afsat 3,6 mio. kr. i Det nære sundhedsvæsen. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i Ældre- og omsorgsudvalget Ældreområdet Hjemmeplejen oplever flere komplekse borgerforløb eksempelvis i forbindelse med hospitalernes accelererede patientforløb. I hjemmeplejen sker der en målrettet kompetenceudvikling, så personalet også er i stand til at løse disse forløb. I samarbejde med Regionen skal det sikres, at der sker en planlagt opgaveoverdragelse ved udskrivning af borgere, og at der er fokus på at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Ældreområdet arbejder med at omlægge hjælpen fra kompenserende hjælp til borgerne til rehabiliterende hjælp. Målet er, at borgerne så vidt muligt bliver selvhjulpne til gavn for deres livskvalitet. Ældreområdet arbejder med at implementere velfærdsteknologier på området, særligt med fokus på øget livskvalitet og selvhjulpenhed for borgerne, effektivitet og arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Primo 2013 tages et nyt plejecenter i Trekroner i brug. Der bliver 100 somatiske plejeboliger i plejecentret i Trekroner samt 7 aflastningsboliger. Der etableres et produktionskøkken, som vil kunne producere 200 dagsportioner. Samtidig med ibrugtagning af det nye plejecenter udfases nogle af kommunens utidssvarende plejeboliger. Byggeriet forløber planmæssigt.

14 Side14/21 Projekter i anlægsplanen 9101 Nyt plejecenter med 80 boliger. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2015, 19 mio. kr. i 2016 og 27 mio. kr. i Genoptræning og hjælpemidler Med en stigende ældrebefolkning opleves der en generel øget efterspørgsel i forhold til genoptræning og ydelser på hjælpemiddelområdet. Antallet af genoptræningsplaner vedr. genoptræning efter sygehusbehandling stiger fortsat. Der sker generelt en tidligere udskrivning af patienter fra sygehuset. 11. Vedligeholdelsesplaner for bygninger, veje og broer 11.1 Vedligeholdelsesplan for bygninger Ved bygningssyn 2011, hvor alle de kommunale bygninger blev grundigt gennemgået, blev det samlet vurderet at Roskilde Kommune har et vedligeholdelsesefterslæb på 230 mio. kr. Dette efterslæb dækker klimaskærm (tage, vinduer, facader og lign. ), tekniske anlæg og kloaksystemer, som ligger inde på matriklen. Opgørelsen dækker således ikke efterslæb på den indvendige vedligeholdelse, idet budgetterne hertil ligger decentralt. For at indhente noget af efterslæbet er der de seneste år bevilget midler til genopretning af kommunale ejendomme på mellem 6 og 7 mio. kr., og i den strategiske anlægsplan angivet 10 mio. kr. i årene og 17 mio. kr. fra 2016 og frem til genopretning. Det er vigtigt at sikre tilstrækkelige ressourcer til vedligeholdelse af kommunens bygninger, så der foretages en fremtidssikring af de fysiske aktiver. Det kan blive dyrt for kommunen, når forfaldet kræver genopretning fremfor rettidig vedligeholdelse. En yderligere reduktion af efterslæbet vil kræve, at der særskilt afsættes yderligere midler til opretning, og hvis hele efterslæbet skal indhentes over en 10 årig periode, vil det kræve en øget årlig bevilling på ca. 20 mio. kr. Dele af dette beløb vil eventuelt kunne finansieres ved enkeltstående energirenoveringsprojekter med en længere tilbagebetalingstid, hvortil der under punkt 7651 anbefales anvendt 25 mio kr. i 2013 og Endvidre kan 20 mio. kr. puljen anvendes som yderligere finansiering Vedligeholdelsesplan for veje Kommunens vejforvaltningssystem viser, at det mest hensigtsmæssige vedligeholdelsesniveau på vejområdet er et årligt budget på mellem 15 og 17 mio. kr., afhængig af hvor hurtigt det ønskes at nedbringe antallet af km. dårlige veje. Ved 17 mio. kr. om året vil veje i lav standard falde fra 51 km til 19 km i Hvis budgettet i en periode er 13 mio. kr. til nye slidlag, vil vejkapitalen falde yderligere og veje i lav standard vil også stige fra 51 km til 100 km i løbet af en 10- årig periode. Det vil, i lighed med forrige afsnit, være nærliggende at anvende dele af 20 mio. kr. puljen til forøgelse af bevillingerne på dette område. 12. Øvrige anlægsprojekter 12.1 Musicon Byudviklingen af den musiske bydel Musicon sker i en dynamisk og åben udviklingsproces, hvor kreative aktører indgår i et samarbejde med Musicon-udvalget, Musicon Sekretariatet og forvaltningerne på Rådhuset. Det

15 Side15/21 økonomiske grundlag er, at projekter på Musicon finansieres af jordsalg til kulturelle erhverv eller boliger på Musicon. På Musicon består de store udgifter af byggemodning og forureningsbekæmpelse (forudsætning for efterfølgende salgsindtægter) og aktiviteter på Musicon, herunder den kommunale andel i Danmarks Rockmuseum samt Rabalder Parken med integrerede regnvandsbassiner. De næste års investeringer på Musicon tager udgangspunkt i at forankre bydelen i sydbyen, forbinde Musicon trafikalt til Køgevej og Sdr. Ringvej og til udviklingsområdet Åben Arena mod syd samt anlægge nye gader og byrum omkring Rock Magneten. Der foreslås igangsat en arkitektkonkurrence for den ny stibro over motorvejen, idet det forudsættes, at der i 2014 gives en anlægsbevilling til anlæg af 1. etape af broen mellem Musicon og Darupvej. 2. etape af broen helt frem til den urbane zone på Dyrskuepladsen kan anlægges i Lokalplanens strategi for parkeringspladser er at formindske parkering på terræn. Der forslås derfor opført parkeringshuse i kommunalt regi og for kommunale midler finansieret ved indtægter fra grundsalg i takt med udbygningen af Musicon. Antallet af parkeringspladser i den pt. kommunalt ejede del af Musicon vil komme op på ca pladser. Heraf skal 80 % placeres i p-anlæg ved adgangsvejene i periferien af Musicon, primært i konstruktion (hus eller kælder). Med en cirkapris pr. plads i konstruktion på kr. vil dette medføre samlede anlægsudgifter til de fælles parkeringspladser på terræn og i konstruktion på ca. 250 mio. kr. Oversigt over byggemodningsudgifter, Musicon Byggemodningsudgifter, Musicon, Beløb i kr. Blok Projekt Musicon - Rabalderstræde Musicon - Signalregulering af kryds Rabalderstræde - Sdr. Ringvej Musicon - Bro over motorvejen Musicon - Æggestien Musicon - Tunnel under Sdr Ringvej M 7814 Musicon - Opgradering af Pulsen/torv ved RTS Musicon - Højklasset sti til stationen Musicon - Stenkrogen - Rabalderstræde Musicon - Krydsudb. på Maglegårdsvej M Musicon - Frizonen/Rockmagneten Musicon - Støjafskærmning Musicon - Håndt. af jordforurening i Frizonen Musicon - Søjlepladsen Musicon - Intern sti Pulsen- Bagtæppet Musicon - Intern sti fam.boliger-ny adgangsvej Musicon - Terrænparkering Musicon - Hus/kælder-P, Bifaldet Musicon - Elektronisk P-henvisning

16 Side16/21 Blok Projekt Musicon - Betalings-P, indførelse Musicon - Superstoppested, trafikale tilpasn., forureningshåndtering Musicon - Recirk. af regnvand i Rabalderstræde Musicon - Håndtering af gasdannende område Musicon - Bifaldet Musicon - Bifaldet, vej langs vestside med parkering Musicon - Kreative fam.boliger Musicon - Område X1, sydvest for Rabalderparken Musicon - Område X2, nord og syd for Basgangen Musicon - Område X3, øst for Hal Musicon - Område X4, vest for Rabalderparken Byggemodning Musicon, i alt Energispareindsats Energipolitikken for Roskilde Kommune blev vedtaget i februar Et af elementerne i politikken er, at kommunen skal reducere energiforbruget af el og varme i egne bygninger. Målet er, at energiforbruget nedbringes med mindst 10 % i forhold til forbruget i I perioden er der gennemført energirenoveringer for ca. 50 mio. kr. Hovedparten af disse midler er anvendt til at energirenovere de tekniske anlæg, hvorved efterslæbet indenfor dette område er reduceret. Herudover er midlerne anvendt som tilskud til energirenoveringsprojekter på klimaskærmen, og der er afsat 10 mio. kr. til etablering af solcelleanlæg i Der er i den strategiske anlægsplan afsat 25 mio. kr. i 2013 og 2014 til energirenoveringer. Disse beløb foreslås fortrinsvis anvendt til enkeltstående energirenoveringsprojekter med en længere tilbagebetalingstid, der samtidig bidrager til renovering af de enkelte bygninger Byggemodning ekskl. Musicon Der er i 180 mio. kr. planen afsat midler til den nødvendige byggemodning, for at kunne færdiggøre igangsatte projekter og for at kunne gennemføre boligudbygningsplanen forelagt på forårsseminaret. Det er dog særdeles usikkert, om boligudbygningsplanen kan realiseres i den takt, det er forudsat i boligudbygningsplanen på grund af forholdene på boligmarkedet. Byggemodning iværksættes i takt med, at salg til boligformål kan realiseres. I 2013 færdiggøres de arkæologiske undersøgelser i Trekroner Øst, idet der afsættes 1 mio. kr. til undersøgelser af område B23 og B25 forinden byggemodning og grundsalg. I 2013 og 2014 færdigmodnes område B27 med nødvendige stianlæg og en ny bro over Himmelev Bæk. Området B25 grovbyggemodnes i 2014 med henblik på grundsalg, såfremt de resterende grunde i område 27 er solgt. Skrænten forventes færdiggjort i to etaper i sammenhæng med byggemodningen i de tilstødende boligområder.

17 Side17/21 Trafikstierne i Trekroner Øst anlægges og færdiggøres som en del af byggemodningen af de enkelte boligområder, så den nødvendige infrastruktur for både biler og cykler er på plads i takt med boligudbygningen. De øvrige stier anlægges løbende indenfor planperioden. I Hyrdehøj påbegyndes den sidste etape af udbygningen syd og vest for centeret i 2017 og forventes færdiggjort i Endelig er der i Svogerslev ændret på udbygningsplanerne, således at der på Rævehøjen udlægges et område til etablering af parcelhusgrunde. Området grovbyggemodnes i 2012 og færdigmodnes i Oversigt over byggemodningsudgifter ekskl. Musicon Byggemodningsudgifter ekskl. Musicon, Beløb i kr., M angiver, at projektet indgår i minimumsplanen. Blok Projekt Trekroner B Trekroner B Trekroner B Trekroner B M Trekroner B Trekroner B Trekroner B1 - Lysallé vest Trekroner - Skrænten Trekroner - Vandgangen 2. etape Trekroner - Medgangen Trekroner - Omgangen 1. etape Trekroner - Omgangen 2. etape Trekroner - Grøn skruktur Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning M Trekroner Museum Trekroner Syd, Erhvervsområde 7900 M Vest Hyrdehøj Øst, Hyrdehøj Bygade 2. etape Hyrdehøj - Grønt Område M Byggemodning, Rævehøjen, Svogerslev Kristiansmindeparken Byggemodning øvrige, i alt Byggemodning i alt Oversigt over projekter som indgår under øvrige vej- og trafikprojekter. I 2013 gennemføres i samarbejde med Movia projekter til bedre busfremkommelighed, støttet af statslige puljemidler. Projektet omfatter optimering af stoppestedsplaceringer, signaloptimeringer, prioritering af busser i Jernbanegade og busfremkommelighed på Køgevej. Arkitektkonkurrencen for Stændertorvet er gennemført, og for at kunne gennemføre anlægsprojektet er det nødvendigt at få projekteret Stændertorvet. Dette forudsættes gennemført i Selve ombygningen kan gennemføres i etaper fra 2013 til 2015 med en 1. etape i torvets østlige del, 2. etape i torvets midter- og vestlige del, og 3. etape den vestlige del, inkl. springvandshellen og arealet med den nuværende gågadebelægning.

18 Side18/21 I 2008 vedtog byrådet en trafiksikkerheds- og en tilgængelighedsplan. Det foreslås, at der afsættes midler hertil i 2014 og frem. Der foreslås afsat midler i 2013 og 2014 til gennemførelse af projekter, der samtidig kan opnå delvis finansiering via statslige puljemidler. Med samme baggrund foreslås der afsat 1,5 mio. kr. til gennemførelse af cyklistplanen i alle overslagsårene. Oversigt over projekter som indgår under øvrige vej- og trafikprojekter. Øvrige vej- og trafikprojekter, Beløb i kr., M angiver, at projektet indgår i minimumsplanen. Blok Projekt Ombygning af Allehelgensgade Busfremkommelighed Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej Ombygning af Stændertorvet Ombygning af Favrbjergvej Tunnel i Viby Søndre Ringvej, Holbækvej m.v Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Tilgængelighedsprojekter Puljeprojekter - medfinansiering Trafiksikkerhedsprojekter Cyklistplan Sti langs Værebrovej Trafiksanering Gundsølille Way i Roskilde - Busfremkommelighed, komm.andel Bymidten - Cykelstier i Støden Cykelsti i Jernbanegade Cykelsti St. Valbyvej Vej- og traffikprojekter i alt Oversigt over projekter som indgår under Råstof/festivalområdet Økonomiudvalget vedtog i juni 2010 Helhedsplan for Roskilde Råstof- og festivalområdet. Helhedsplanen lægger den røde tråd for aktiviteter inden for hele området, som bl.a. omfatter Dyrskuepladsen, Darup Idrætscenter samt Kamstrup og Darup Grusgrave. Under overskrifterne Dyrskuepladsen Åben Arena, Den urbane zone, Det aktive landskab og Plads til idrætten skal det samlede område udvikles til et unikt bynært kultur- og fritidsområde for både hverdagsliv og events. Dette skal ske parallelt med og i kølvandet af grusgravningen, som nu er kommet ind i en styret gravetakt efter aftale med Nymølle Stenindustrier. Grusgravningen kommer til at vare årtier, men vil flytte sig fra vest mod øst, begyndende med udgravning af Darup Idrætscenter fra Et nyt idrætsanlæg øst for Dyrskuepladsen erstatter de nedlagte faciliteter. Anlægget skal ligge på arealer, der er i gang med at blive erhvervet, dels gennem frivillige aftaler, dels gennem ekspropriation. Arealer der også skal benyttes som supplerende serviceareal under pladskrævende events.

19 Side19/21 Dyrskuepladsen og Den Urbane zone skal gennemgå en modernisering, som sikrer at nuværende events kan udvikle sig inden for området. En Åben Arena af international format, som også kan tiltrække nye events og understøtte kommunens musiske profil. Landskabet skal åbnes for offentlighedens adgang, hvilket er muliggjort ved kommunens opkøb af de efterbehandlede Kamstrup og Darup Grusgrave. Her er et stort potentiale for at tilbyde nærrekreativ udfoldelse og arealerne skal udvikles med dette for øje. Områdets udvikling hviler på at grundprincip om at indtægter fra udlejning af kommunale arealer skal forblive i området til investeringer og drift. Hertil kommer supplerende indtægter fra salg af graveret på kommunale graveområder samt fundraising og medfinansiering fra aktører i området. For at sikre et minimum af investeringer foreslås det, at der årligt afsættes 2,5 mio. kr. i den strategiske anlægsplan, dog med et udsving i 2015 på 14,5 mio. kr. som primært er rettet mod anlæg af etape 2 af stibroen over motorvejen. Oversigt over projekter som indgår under Råstof/festivalområdet Råstof/festivalområdet, Beløb i kr., M angiver, at projektet indgår i minimumsplanen. Blok Projekt M Plads til idrætten Det aktive landskab Den urbane Zone Åben Arena Råstofindtægter Råstof/festivalområde/Øst i alt

20 Side20/21 Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekternes afledte drift De angivne projekter i anlægsplanen medfører afledt drift, som anført i nedenstående skema. Afledt drift. Beløb i kr. Blok Projekt Dåstrup børnehave og vuggestue vil bygges sammen Ombygning af børnehaver til vuggestuer Trekronerskolen Roskildehallerne Fodboldbaner på kunstgræs i Viby Kulturskolen i Jyllinge Ramsø Hallen Belysning på Kildegården Hedebostien Opgradering af Dyrskuepladsen Toiletter på Hestetorvet Parkprojekt, Jyllinge Omflytning af Allehelgensgade Busfremkommelighed Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej Ombygning af Stændertorvet Ombygning af Favrbjergvej Tunnel i Viby Søndre Ringvej, Holbækvej m.v Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Tilgængelighedsprojekter Puljeprojekter - medfinansiering Trafiksikkerhedsprojekter Cyklistplan Sti langs Værebrovej Belysning på Ringen Trafiksanering Gundsølille Way i Roskilde - busfremkommelighed, komm- andel Sortebrødreplads - Ny plads Bymidten - Kulturstrøget Bymidten - Cykelstier i Støden Cykelsti i Jernbanegade Sti langs Ledreborg Allé, komm. andel Lastbilparkering Cykelsti langs St. Valbyvej Musicon - Rabalderstræde Musicon - Signalregulering af kryds Rabalderstræde - Sdr. Ringvej Musicon - Bro over motorvejen Musicon - Æggestien

Strategisk anlægsplan 2010-2017

Strategisk anlægsplan 2010-2017 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 83809 Brevid. 780970 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 5. august 2009 Strategisk anlægsplan 2010-2017 Revideret oplæg til budgetbehandling

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø

Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø 7350 Genopretning af vandløb Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er i meget dårlig stand, og det vurderes nødvendigt med en omfattende renovering. Endvidere

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Budget 2014-2017 30-09-2013 14:50:18 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Sektor: Offentlige bygninger

Sektor: Offentlige bygninger TILSTANDS- KARAKTER 3,5 TILSTANDS- TENDENS FREMTIDS SIKRING 42 OM OFFENTLIGE BYGNINGER Analysen har taget udgangspunkt i allerede eksisterende analyser, som er udarbejdet om renoveringsog vedligeholdelsesefterslæb

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Skolevejsundersøgelsen 2014

Skolevejsundersøgelsen 2014 Skolevejsundersøgelsen 2014 Roskilde Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014-2017, at På flere skoler er der forhold omkring ankomstforhold og parkering, som giver udfordringer i

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bydelen som spilleplade

Bydelen som spilleplade Bydelen som spilleplade Beskrivelsen af spillepladen forklarer de vigtigste forhold, planlagte indgreb og udstikker desuden de overordnede rammer for den fremtidige udvikling. Rammerne er nødvendige og

Læs mere

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE?

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? Teknologisk Institut Onsdag den 11. september 2013 By, Kultur og Miljø VAND & KLIMATILPASNING Statslige udmeldinger Krav om klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne. Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården

BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne. Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården Gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanens 1. etape medfører, at beboerne på plejehjemmet

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere