Strategisk anlægsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk anlægsplan 2013-2020"

Transkript

1 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr Brevid Ref. KASH Dir. tlf august 2012 Strategisk anlægsplan

2 Side2/21 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING DEN ØKONOMISKE RAMME FOR INVESTERINGSPLAN PÅ ANLÆG UDARBEJDELSEN OG INDHOLDET AF DIREKTIONENS FORSLAG TIL ANLÆGSPLAN DIREKTIONENS SAMLEDE FORSLAG TIL STRATEGISK ANLÆGSPLAN ØKONOMIUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET KULTURUDVALGET TEKNIK OG MILJØ FOREBYGGELSES- OG SUNDHEDSUDVALGET ÆLDRE- OG OMSORGSUDVALGET VEDLIGEHOLDELSESPLANER FOR BYGNINGER, VEJE OG BROER ØVRIGE ANLÆGSPROJEKTER BILAG: - OVERSIGT OVER AFLEDT DRIFT - OPSLAGSHÆFTE MED BLOKTEKSTER

3 Side3/21 1. Indledning og læsevejledning Som forberedelse af budgetprocessen udarbejdes årligt en strategisk anlægsplan, der indeholder en prioritering af den samlede anlægsindsats i en otteårig periode. Anlægsplanen er tænkt som et dynamisk værktøj, der skal sikre, at kommunens skattefinansierede anlægsmidler disponeres bedst muligt ud fra et langsigtet strategisk perspektiv under hensyn til de aktuelle finansieringsmuligheder. Anlægsplanen indeholder derfor en langsigtet strategisk investeringsplan for nyanlæg og renovering af kommunens eksisterende bygningsmasse. Læsevejledning Forslaget til anlægsplan er baseret på kapacitets- og behovsanalyser på de enkelte sektorområder. Der præsenteres dels en minimumsanlægsplan, hvor kun de allermest nødvendige anlægsprojekter er medtaget, dels en anlægsplan, som er fastsat i overensstemmelse med Byrådets tidligere vurderinger af en realistisk anlægsramme. Rammen har i de seneste år udgjort 160 mio.kr. men udgør nu 205,6 mio. kr., idet der på baggrund af behandlingen af sagen Opfølgning på Byrådets forårseminar på Økonomiudvalgets møde den 9. maj 2012 er indarbejdet en ny anlægspulje på 20 mio. kr. Derudover er der indarbejdet 25 mio. kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse, der i budget blev flyttet fra drift til anlæg 1. Det er i de vedtagne økonomiske principper for Roskilde Kommune (Byrådsmødet den 29. februar 2012) fastlagt, at kommunens anlægsniveau skal stige til minimum 200 mio. kr. i 2015 (225 mio. kr. inkl. overførsler fra drift til anlæg) og frem. I den forelagte anlægsplan når anlægsniveauet 205,6 mio. kr. allerede i 2013, alligevel har det været nødvendigt at udskyde en række projekter til senere år for at holde rammen på de 205,6 mio. kr. I prioriteringen af kapacitetsudfordringerne er lagt vægt på at skelne mellem på den ene side anlægsudvidelser, som er nødvendige (pga. f.eks. pasningsgaranti, lovkrav mv.) og på den anden side udvidelser, som Direktionen foreslår indeholdt i en anlægsramme på 205,6 mio. kr. i 2013 ud fra andre hensyn, som der nærmere redegøres for i planen. Anlægsplanen har følgende indhold: Kapitel 2 beskriver mulighederne for finansiering af anlægsinvesteringerne og redegør for de økonomiske rammer for investeringerne. Kapitel 3 indeholder en nærmere redegørelse for overvejelserne for placering af anlægsprojekter i minimumsplanen for 2013 og for projekterne i den samlede anlægsplan. Kapitel 4 indeholder direktionens oplæg til investeringsplan : o o Minimumsplan indeholdende de mest nødvendige anlægsinvesteringer, Den samlede anlægsramme på 205,6 mio. kr. indeholdende direktionens forslag til investeringsplan, Kapitlerne 5 10 indeholder for hvert af udvalgsområderne Økonomiudvalget, Skole- og Børneudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Forebyggelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget: o o En kort beskrivelse af de forskellige udvalgsområders udfordringer de kommende år i relation til anlæg, Kort begrundelse og indhold i de væsentligste anlægsprojekter. Kapitel 11 indeholder analyser af behovet for genopretning og vedligeholdelse for de skattefinansierede bygninger, veje og broer samt beskrivelse af genopretnings- og vedligeholdelsesplaner for disse. 1 Ved forlæggelsen af strategisk anlægsplan på Økonomiudvalgsmødet den 23. maj fremgik de 25 mio. kr. vedr. bygningsvedligeholdelse ved en fejl ikke af den strategiske anlægsplan.

4 Side4/21 Kapitel 12 indeholder en kortfattet beskrivelse af øvrige anlægsprojekter og -udgifter, dvs. byggemodning, energispareindsats og vej- og trafikprojekter. Alle projekter nævnes i skemaer med angivelse af bloknummer. I bilaget findes en oversigt over alle anlægsblokke, hvor der kan læses om baggrunden for anlægsbehovet. 2. Den økonomiske ramme for investeringsplan på anlæg Ud af Roskilde Kommunes samlede indtægter fra bl.a. skatter, bloktilskud og indtægter ved ejendomssalg skal kommunen finansiere driften af serviceområder, overførselsudgifterne til f.eks. kontanthjælp og udgifterne til kommunens anlægsprojekter og afdrag på lån. Det økonomiske råderum for anlægsprojekter må i det enkelte budgetår ses i sammenhæng med driftsudgifterne og indtægternes størrelse. Råderummet i de enkelte år til anlægsprojekter er derfor meget følsomt overfor f.eks. vigende skatteindtægter og faldende indtægter ved ejendomssalg. Kommunerne har kun få muligheder for at lånefinansiere anlægsprojekter. Mulighederne for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter fastsættes i den årlige aftale mellem KL og Regeringen. Der er i økonomiaftalen mellem KL og regeringen afsat en lånepulje på 750 mio. kr. til medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i Denne pulje er målrettet kommuner i en vanskelig økonomisk og likviditetsmæssig situation. Derudover har kommunerne ifølge kommunernes lånebekendtgørelse mulighed for at låne til energibesparende foranstaltninger og anlæg på det brugerfinansierede område (renovation). Lån til anlægsprojekter vil således ikke være en generel mulighed til at anvise finansiering af anlægsprojekter. I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er der for 2013 fastlagt et loft for de kommunale bruttoanlægsudgifter, således at de samlede kommunale bruttoanlægsudgifter maksimalt må udgøre et niveau på 15,5 mia. kr. Til anlægsloftet er tilknyttet en anlægssanktion med mulighed for tilbageholdelse af bloktilskud på i alt 1 mia. kr., hvis anlægsrammen under ét overskrides i kommunernes budgetlægning. Der er ikke på nuværende tidspunkt fastsat individuelt kommunale anlægsrammer, men der skal på borgmestermøder i sensommeren og efteråret ske en koordinering af de samlede kommunale anlægsudgifter med henblik på at undgå sanktioner. KL har som vejledende budgetmateriale udarbejdet forskellige metoder til opgørelse af en kommuneopdelt anlægsramme. Anlægssanktionen opgøres på baggrund af bruttoanlægsrammen, og Roskilde Kommunes foreløbige budgetterede anlægsniveau ligger over de rammer, som KL har beregnet. Den strategiske anlægsplan indeholder en anlægsramme på 205,6 mio. kr. i nettoanlægsudgifter og 254,2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter. Kommunen har siden 2009 modtaget penge fra Regeringens kvalitetsfond. Regeringens kvalitetsfond fortsætter frem til Det er i økonomiaftalen imellem Regeringen og KL aftalt, at der i 2013 udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden. De 2 mia. kr. fordeles mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen, således at hver enkelt kommune højst kan ansøge om et beløb svarende til deres bloktilskudsandel. Roskilde kommune modtager 29,8 mio. kr. fra kvalitetsfonden, som en del af bloktilskuddet. 3. Udarbejdelsen og indholdet af direktionens forslag til anlægsplan Direktionen har som nævnt udarbejdet to anlægsplaner, som ses i det følgende kapitel. Dels en minimumsplan indeholdende anlægsinvesteringer, som skal igangsættes i 2013, dels 205,6 mio. kr. planen indeholdende direktionens forslag til investeringsplan. Alle minimumsplanens anlægsinvesteringer i 2013 indgår således også i 205,6 mio. kr. planen. I 205,6 mio. kr. planen er der er også fundet plads til en række andre højt prioriterede projekter i både 2013 og i årene herefter. I minimumspakken for 2013 indgår anlægsprojekter, som allerede er igangsat, eller som er strengt nødvendige for

5 Side5/21 at kunne imødekomme lovkrav samt projekter, som Roskilde Kommune herudover har forpligtet sig til at gennemføre eller som vurderes at være højt prioriteret. Særligt kan nævnes Klostermarksskolen, som indgår i minimumsplanen med 29 mio. kr. i 2013, 46 mio. kr. i 2014 og 12 mio. kr. i Også Roskildehallerne udgør en markant post i minimumsplanen med 15,6 mio. kr. i 2013, og en række igangsatte eller kontraktbundne byggemodningsprojekter for i alt 10,9 mio. kr. bidrager til, at minimumsplanen indebærer nettoomkostninger på i alt 127,1 mio. kr. i I Minimumspakken er der desuden afsat penge til en række nødvendige renoverings- og genoprettelsesprojekter på kommunens bygninger og veje, ligesom der er afsat penge til en række byggemodningsprojekter, som på sigt er nødvendige for gennemførelse af forslaget til boligudbygningsplan, som blev forelagt på forårsseminaret. Både minimums- og 205,6 mio. kr. planen indeholder Energispareindsats i 2013, da der her er mulighed for særlig lånefinansiering, som tilbagebetales af besparelser på energi. Energispareindsatsen belaster likviditetsmæssigt dermed ikke kommunens budget.

6 Side6/21 4. Direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan Minimumsramme, alle beløb i kr. Blok Udvalg/Projekt Økonomiudvalget 1104 Opretning af bygninger på musicon Roskilde Festival Højskole - Bidrag Pulje til anlæg jf. forårsseminar Skole og børneudvalget 5254 Ombygning af børnehaver til vyggestuer Omfattende renovering af Klostermarksskolen Trekronerskolen Kultur- og Idrætsudvalget 6100 Pulje til skolerenovering Roskildehallerne Rockmuseum Teknik- og miljøudvalget 7354 Hedebostien Belægningsvedligeholdelse Råstof/festivalområde -plads til idrætten Opretning ag øvrige kommunale ejendomme (borgernære) Opretning ag øvrige kommunale ejendomme (ikke borgernære) Skademosegård - Istandsættelse af stuehus Skimmelsvampe - Gundsølille gl. brandstation Byggemodning Bygningsvedligeholdelse Forebyggelses- og Socialudvalget 8100 Kapacitetsudvidelser til psykisk syge Ældre- og Omsorgsudvalget 9100 Nyt plejecenter og botilbud i Trekroner Anlægsudgifter, i alt

7 Side7/21 Forslag til anlægsplan Nettoanlægsudgifter i kr. Projekter som også indgår i minimumsplanen er angivet med M Blok Udvalg/Projekt Økonomiudvalget 1101 Kloakering til skel til 7 kolonihaver M Opretning af bygninger på musicon M Roskilde Festival Højskole - Bidrag Pulje til anlæg jf M forårsseminar M Skole og børneudvalget Dåstrup børnehave og vuggestue vil bygges sammen Ombygning af børnehaver til vuggestuer Etableringer af køkkener i daginstitutioner M Omfattende renovering af Klostermarksskolen M Trekronerskolen Renovering af skolekøkken i Vindinge Skole Kultur- og Idrætsudvalget Pulje til renovering af 6100 M idrætsområdet M Roskildehallerne Forsamlingshuse M Rockmuseum Spejderhus i Gadstrup Fodboldbaner på kunstgræs 6108 i Viby Udbygning af Vibyhallen Nyindretning af 6110 hovedbiblioteket Kulturskolen i Jyllinge Teatersal på Jyllinge skole Teatersal på Lynghøjskolen Ny svømmehal Jyllingehallen Ramsø Hallen Bymidten - Aktiviteter i 6121 byrummet Genopretning af Eriksvej Omklædning ved Spraglehøj Belysning på Kildegården Pladsen ved søen Trekroner Teknik- og miljøudvalget 7350 Genopretning af vandløb Naturgenopretning Jordforurening

8 Side8/21 Blok Udvalg/Projekt M Hedebostien Udpegning af vandprojekter på kommunens vandløb M Belægningsvedligeholdelse Renovering af broer Opgradering af 7502 Dyrskuepladsen Renovering af vejbelysning Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv Toiletter på Hestetorvet Parkprojekt, Jyllinge Belysning på Ringen Sortebrødreplads forundersøgelser Sortebrødreplads - P-hus og ny adgangsvej Sortebrødreplads - Ny plads Bymidten - Kulturstrøget Bymidten Betalingsparkering Sti langs Ledreborg Allé Lastbilparkering M Opretning af øvrige kommunale ejendomme (borgernære) M Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke borgernære) M Skademosegård - Istandsættelse af stuehus M Skimmelsvampe - Gundsølille gl. brandstation Energirenoveringer Energirenoveringer M Bygningsvedligeholdelse Øvrige vej- og trafikprojekter Samlet Råstof/festivalområde Byggemodning Forebyggelses- og Socialudvalget 8100 M Kapacitetsudvidelser til psykisk syge Kapacitetsudvidelser til udviklingshæmmede Det nære sundhedsvæsen M 9101 Ældre- og Omsorgsudvalget Nyt plejecenter og botilbud i Trekroner Nyt plejecenter med 80 boliger Anlægsudgifter, i alt

9 Side9/21 1 For nærmere uddybning af Øvrige vej- og trafikprojekter se afsnit 12,4 2 For nærmere uddybning af Samlet Råstof/festivalområde/Øst, Park og vej og Bygning se afsnit 12,5 3 For nærmere uddybning af Byggemodning se afsnit 12, 5. Økonomiudvalget For at give øget råderum til anlæg afsættes en pulje på 20 mio. De 20 mio. kr. foreslås jf. økonomiudvalgets møde den 9. maj afsat til: 1. Vedligeholdelse af kommunale bygninger og veje, minimum 10 mio. kr. 2. Byudvikling, trafiksikkerhed og landsbyprojekter, 5-6 mio. kr. 3. Øvrige projekter, 4-5 mio. kr. Puljen udmøntes politisk af forligspartierne. Der udestår kloakering til 7 kolonihaver i Roskilde haveselskab Opretning af eksisterende bygninger på Musicon, vurderes nødvendigt set i sammenhæng med udvikling af en musisk levende bydel. Bidrag til Roskilde Festival Højskole i 2014 og Skole- og børneudvalget Skoleområdet Der er behov for en gennemgribende renovering af Klostermarksskolen. I løbet af 2012 udbydes arbejdet i totalentreprise. Antallet af klasser på Trekronerskolen forventes ikke at falde, derfor bør de lejede pavilloner købes Væsentligste projekter i anlægsplanen Omfattende renovering af Klostermarksskolen Projektet omfatter såvel pædagogisk, som en bygningsmæssig renovering, herunder betonrenovering, på Klostermarksskolen. Der er afsat 29 mio. kr. i 2013, 46 mio. kr. i 2014 og 12 mio. kr. i 2014 Trekronerskolen Kapacitetsanalysen fra foråret 2012 viser, at der er fortsat behov for flere klasselokaler. Der er derfor behov for at købe de nuværende lejede pavilloner. Børneområdet Børnetallet falder svagt de kommende år. Der kan dog være behov for mindre justeringer i kapaciteten Væsentligste projekter i anlægsplanen

10 Side10/ Ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser. I nogle områder er der behov for en udbygning af vuggestuekapaciteten, hvilket skal ses i sammenhæng med et overskud af børnehavepladser. Derfor kan der være behov for at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser. Klubområdet og specialpædagogisk område Der er tilstrækkeligt med klubtilbud i alle distrikter Væsentligste projekter i anlægsplanen Ikke behov for anlægsprojekter på klubområdet 7. Kulturudvalget Idrætsområdet Antallet af borgere over 60 år stiger med 1-2 pct. årligt. Således er der 20 pct. flere seniorer i 2017 i forhold til Derfor vil vi i de kommende år se en øget stigning i ansøgning på ledig tid i idrætsfaciliteter til senioridrætten Der er en stor stigning i antallet af selvorganiserede udøvere. Blandt de idrætsgrene, der har haft den største stigning i antallet af udøvere over de seneste 30 år, er idrætsgrene, som ofte dyrkes uden for foreningsregi (f.eks. løb). Dette medfører behov for andre/nye typer faciliteter. Roskildes svømmehalskapacitet er lavere end såvel landsgennemsnittet og gennemsnittene for hhv. Region Sjælland og Region Hovedstaden. Væsentligste projekter i anlægsplanen 6100 Pulje til renovering på idrætsområdet. Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. årligt 6101 Roskilde Hallerne. Der er i forbindelse med budget 2010 igangsat etablering af 2,5 spilleflade i Roskildehallerne. Der skal i 2013 afsættes 11 mio. til færdiggørelsen af projektet Ny Svømmehal. Der foreslås afsat 25 mio. kr. om året i perioden til etablering ny af svømmehal. Behovet for flere svømmefaciliteter til både velvære og sportsudøvelse i kommunen er stort, og der er pres på de eksisterende svømmehaller og -bade 6123 Omklædning ved Spraglehøj. Da omklædnings- og klubhuset ved fodboldbanerne på Spraglehøj er meget slidt og står der på en dispensation, som udløber i 2013, skal der bygges nyt. Kulturområdet Det er et stort behov for en løsning på undervisningslokaler til Kulturskolen, da en del af de nuværende lokaler på Jyllinge skole er inddraget til SFO. Generelt er der behov for en løsning på undervisningslokaler til de musiske skoler, idet de ikke har en fælles fysisk placering for skolernes undervisere og elever Væsentligste projekter i anlægsplanen 6104 Rockmuseum. Danmarks Rockmuseum har fået tilsagn om medfinansiering på i alt 63 mio. kr. fra

11 Side11/ , 6113 fonde til Rockmuseet, mens Roskilde kommune skal finansierer 50 mio. kr. Der indgår i alt inkl. overførelser 8 mio. kr. i budget 2012, og det foreslås, at de resterende 42 mio. kr. placeres med 15 mio. kr. i 2013, 18 mio. i 2014 og 9 mio. kr. i Teaterrum i Svogerslev og Jyllinge. Teaterfaciliteterne i Jyllinge og Svogerslev er nedslidte og ikke tidssvarende. Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i Teknik og Miljø Natur- & miljøområdet Genopretning af vandløb Udmøntning af statslige vand- og naturplaner, herunder Grøn og Blå Strategi Væsentligste projekter i anlægsplanen 7350 Genopretning af vandløb. 0,6 mio.kr. årligt i 2013 og frem. Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er i meget dårlig stand, og det vurderes nødvendigt med en omfattende renovering. Endvidere ønskes rørlagte strækninger sikret ved tinglysning Naturgenopretning. 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og frem til genoprettelse af natur og etablering af naturnet, jævnfør den "Grønne og Blå Strategi", med fokus på at fremme naturtiltag, som kan integreres med frilufts- og sundhedsmæssige interesser, som går på tværs af kommunen. Veje og Grønne områder Vedligeholdelse af veje. Som det fremgår af kapitel 11 om vedligeholdelsesplaner vurderes det, at der bør afsættes mellem 15 og 17 mio. kr. årligt i perioden frem til 2020 til genopretning for at undgå følgeskader af manglende vedligeholdelse. Der er i anlægsplanen afsat 13 mio. kr. i årene Hvis en del af 20 mio. kr. puljen anvendes til vejvedligeholdelse, vil en årlig bevilling på 15 til 17 mio. kr. kunne opnås, så vejkapitalen og det politiske mål om højst 100 km vej med lav standard kan overholdes. Realisering af arkitektkonkurrencen for ombygningen af Stændertorvet. Derefter bør Allehelgensgade ombygges. Endvidere skal hele Kulturstrøget omdannes med nye belægninger på pladser og veje. Indførelse af betalingsparkering og etablering af parkeringshus på Sortebrødreplads. Grøn transport. Staten har i forbindelse med det grønne transportforlig et forlig der i øvrigt er i god overensstemmelse med kommunens politikker på trafik- og sundhedsområdet afsat store beløb til fremme af grøn transport i de kommende år, herunder anlægsprojekter til forbedring af adgang til den kollektive transport, bedre busfremkommelighed og mere cykeltrafik. For at få del i nogle af disse midler kræver det en kommunal medfinansiering. Der foreslås derfor afsat puljemidler i de næste 2 år. Realisering af cyklistplanen gennemføres løbende i planperioden. Kommunen har efter ansøgning fået del i puljemidler til fremme af grøn transport. Trafiksikkerhed og Tilgængelighed. Byrådet har vedtaget en trafiksikkerheds- og tilgængelighedsplan. Der ligger mange projekter, der bør realiseres. Væsentligste projekter i anlægsplanen 7500 Belægningsvedligeholdelse, kørebaner, cykelstier og kantsten/fortove. 13 mio. kr. i alle årene.

12 Side12/21 Se afsnit Renovering af vejbelysning. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2013, samt 4 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til renovering af vejbelysningen i forbindelse med resterende kabellægning af elforsyningen i gl. Roskilde Kommune Way, busfremkommelighed, der batter Til bedre busfremkommelighed har kommunen modtaget støttemidler i 2011 til gennemførelse af projekter, der omfatter optimering af stoppestedsplaceringer, signaloptimeringer, prioritering af busser i Jernbanegade og busfremkommelighed på Køgevej. Kommunens andel udgør 2,3 mio. kr Stændertorvet: Ombygning af Stændertorvet i 3 etaper gennemføres i perioden De samlede udgifter forventes at blive ca. 25 mio. kr Puljeprojekter medfinansiering. Staten har i forbindelse med indgåelse af trafikforliget i januar 2009 afsat milliarder til fremme af den kollektive trafik, cykelprojekter m.m. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i årene til finansiering af projekter, hvor det er muligt at få medfinansiering via disse statslige puljer Cyklistplanen. Med henblik på en realisering af cyklistplanen foreslås der afsat 1,5 mio. kr. i hele planperioden Kulturstrøget: Belægninger og belysning skal være med til at markere Kulturstrøget og gøre det mere synligt fra Algade. Projektet omfatter renovering og ombygning af 1) Sct. Olai Plads, 2) Rosenhavestræde, 3) Sct. Olsgade fra Kulturstrøget til Palæstræde, 4) Sct. Pedersstræde fra Kulturstrøget til Algade, 5) Sct. Olsstræde, 6) Fondens Bro, 7) Palæstræde og Smøgen mellem Husarstalden og Domprovstens Have. Der foreslås afsat 2 mio. kr. fra 2014 og frem. Ejendomsområdet Genopretning af kommunens bygninger som følge af stort vedligeholdelsesefterslæb. Der er foretaget en grundig analyse på baggrund af bygningssyn i efteråret 2011, der viser, at bygningernes vedligeholdelses efterslæb er på ca. 230 mio. kr. Efterslæbet forsøges afhjulpet ved anlægsmidler til opretning af kommunale ejendomme. Energispareindsats i kommunale ejendomme (lånefinansieres). Det er politisk besluttet, at Roskilde Kommune skal investere i energibesparelser, således at kommunen kan spare 10 % af det samlede energiforbrug Væsentligste projekter i anlægsplanen 7654, , 7652 Opretning af øvrige kommunale bygninger. Der foreslås afsat 10 mio. kr. pr. år i perioden , stigende til 17 mio. kr. i periodens sidste år, til genopretning af kommunale ejendomme. Se afsnit 10.1, for beskrivelse af anlægsbehovet vedrørende genopretning af bygninger, hvor det vurderes at der årligt bør afsættes 20 mio. kr. over en periode. Hvis dele af 20 mio. kr. puljen kan finansiere anlæg til opretning af øvrige kommunale bygninger, udover de allerede afsatte midler, vil man kunne nå et anlægsniveau på 20 mio. kr. Det foreslåede beløb skal ses i lyset af kommunens samlede begrænsede anlægsramme, samt at der foretages investeringer i bl.a. Klostermarkskolen og i energispareindsatsen. Energibesparende indsats (lånefinansieret). Der foreslås afsat 25 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til gennemførelse af energispareprojekterne. Der er mulighed for at lånefinansiere projekterne ifølge lånebekendtgørelsen for kommunerne. Såvel afdrag som renter på lånet kan finansieres af de beregnede besparelser på energiforbruget. Den eneribesparende indsats foreslås fortrinsvis anvendt til

13 Side13/21 enkeltstående energirenoveringsprojekter med en længere tilbagebetalingstid, der samtidig bidrager til renovering af de enkelte bygninger. 9. Forebyggelses- og Socialudvalget Handicap- og psykiatri Der er et løbende fokus på at sikre den nødvendige og rette kapacitet til fremtidige behov indenfor handicap og psykiatriområdet. Udviklingen vil fortsat basere en stor del af indsatsen på socialpædagogisk bistand i borgernes eget hjem eller bofællesskaber suppleret med de rette aktivitetsog samværstilbud såvel som meningsfuld beskæftigelse. I Center for Socialpsykiatri vil den fortsatte udvikling af tilbudstyper fokusere på en løbende tilpasning via mindre udvidelser af den eksisterende kapacitet. I Center for Handicap er der stadig fokus på etablering af tilstrækkelig og tidssvarende kapacitet, så der opnås større fleksibilitet i forhold til målgrupper og et fleksibelt fagligt samspil. Ibrugtagning af nye HP-boliger i Trekroner og udfasning af Haraldsborg- og Pilehuset. Udvikling af indhold og rammer for det nære sundhedsvæsen for at opnå færre sygedage og flere ambulante behandlinger. Væsentligste projekter i anlægsplanen 8100 Kapacitetsudvidelser til psykisk syge. Der foreslås afsat 3,6 mio. kr. i Kapacitetsudvidelser til udviklingshæmmede. Der foreslås afsat 3,6 mio. kr. i Det nære sundhedsvæsen. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i Ældre- og omsorgsudvalget Ældreområdet Hjemmeplejen oplever flere komplekse borgerforløb eksempelvis i forbindelse med hospitalernes accelererede patientforløb. I hjemmeplejen sker der en målrettet kompetenceudvikling, så personalet også er i stand til at løse disse forløb. I samarbejde med Regionen skal det sikres, at der sker en planlagt opgaveoverdragelse ved udskrivning af borgere, og at der er fokus på at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Ældreområdet arbejder med at omlægge hjælpen fra kompenserende hjælp til borgerne til rehabiliterende hjælp. Målet er, at borgerne så vidt muligt bliver selvhjulpne til gavn for deres livskvalitet. Ældreområdet arbejder med at implementere velfærdsteknologier på området, særligt med fokus på øget livskvalitet og selvhjulpenhed for borgerne, effektivitet og arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Primo 2013 tages et nyt plejecenter i Trekroner i brug. Der bliver 100 somatiske plejeboliger i plejecentret i Trekroner samt 7 aflastningsboliger. Der etableres et produktionskøkken, som vil kunne producere 200 dagsportioner. Samtidig med ibrugtagning af det nye plejecenter udfases nogle af kommunens utidssvarende plejeboliger. Byggeriet forløber planmæssigt.

14 Side14/21 Projekter i anlægsplanen 9101 Nyt plejecenter med 80 boliger. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2015, 19 mio. kr. i 2016 og 27 mio. kr. i Genoptræning og hjælpemidler Med en stigende ældrebefolkning opleves der en generel øget efterspørgsel i forhold til genoptræning og ydelser på hjælpemiddelområdet. Antallet af genoptræningsplaner vedr. genoptræning efter sygehusbehandling stiger fortsat. Der sker generelt en tidligere udskrivning af patienter fra sygehuset. 11. Vedligeholdelsesplaner for bygninger, veje og broer 11.1 Vedligeholdelsesplan for bygninger Ved bygningssyn 2011, hvor alle de kommunale bygninger blev grundigt gennemgået, blev det samlet vurderet at Roskilde Kommune har et vedligeholdelsesefterslæb på 230 mio. kr. Dette efterslæb dækker klimaskærm (tage, vinduer, facader og lign. ), tekniske anlæg og kloaksystemer, som ligger inde på matriklen. Opgørelsen dækker således ikke efterslæb på den indvendige vedligeholdelse, idet budgetterne hertil ligger decentralt. For at indhente noget af efterslæbet er der de seneste år bevilget midler til genopretning af kommunale ejendomme på mellem 6 og 7 mio. kr., og i den strategiske anlægsplan angivet 10 mio. kr. i årene og 17 mio. kr. fra 2016 og frem til genopretning. Det er vigtigt at sikre tilstrækkelige ressourcer til vedligeholdelse af kommunens bygninger, så der foretages en fremtidssikring af de fysiske aktiver. Det kan blive dyrt for kommunen, når forfaldet kræver genopretning fremfor rettidig vedligeholdelse. En yderligere reduktion af efterslæbet vil kræve, at der særskilt afsættes yderligere midler til opretning, og hvis hele efterslæbet skal indhentes over en 10 årig periode, vil det kræve en øget årlig bevilling på ca. 20 mio. kr. Dele af dette beløb vil eventuelt kunne finansieres ved enkeltstående energirenoveringsprojekter med en længere tilbagebetalingstid, hvortil der under punkt 7651 anbefales anvendt 25 mio kr. i 2013 og Endvidre kan 20 mio. kr. puljen anvendes som yderligere finansiering Vedligeholdelsesplan for veje Kommunens vejforvaltningssystem viser, at det mest hensigtsmæssige vedligeholdelsesniveau på vejområdet er et årligt budget på mellem 15 og 17 mio. kr., afhængig af hvor hurtigt det ønskes at nedbringe antallet af km. dårlige veje. Ved 17 mio. kr. om året vil veje i lav standard falde fra 51 km til 19 km i Hvis budgettet i en periode er 13 mio. kr. til nye slidlag, vil vejkapitalen falde yderligere og veje i lav standard vil også stige fra 51 km til 100 km i løbet af en 10- årig periode. Det vil, i lighed med forrige afsnit, være nærliggende at anvende dele af 20 mio. kr. puljen til forøgelse af bevillingerne på dette område. 12. Øvrige anlægsprojekter 12.1 Musicon Byudviklingen af den musiske bydel Musicon sker i en dynamisk og åben udviklingsproces, hvor kreative aktører indgår i et samarbejde med Musicon-udvalget, Musicon Sekretariatet og forvaltningerne på Rådhuset. Det

15 Side15/21 økonomiske grundlag er, at projekter på Musicon finansieres af jordsalg til kulturelle erhverv eller boliger på Musicon. På Musicon består de store udgifter af byggemodning og forureningsbekæmpelse (forudsætning for efterfølgende salgsindtægter) og aktiviteter på Musicon, herunder den kommunale andel i Danmarks Rockmuseum samt Rabalder Parken med integrerede regnvandsbassiner. De næste års investeringer på Musicon tager udgangspunkt i at forankre bydelen i sydbyen, forbinde Musicon trafikalt til Køgevej og Sdr. Ringvej og til udviklingsområdet Åben Arena mod syd samt anlægge nye gader og byrum omkring Rock Magneten. Der foreslås igangsat en arkitektkonkurrence for den ny stibro over motorvejen, idet det forudsættes, at der i 2014 gives en anlægsbevilling til anlæg af 1. etape af broen mellem Musicon og Darupvej. 2. etape af broen helt frem til den urbane zone på Dyrskuepladsen kan anlægges i Lokalplanens strategi for parkeringspladser er at formindske parkering på terræn. Der forslås derfor opført parkeringshuse i kommunalt regi og for kommunale midler finansieret ved indtægter fra grundsalg i takt med udbygningen af Musicon. Antallet af parkeringspladser i den pt. kommunalt ejede del af Musicon vil komme op på ca pladser. Heraf skal 80 % placeres i p-anlæg ved adgangsvejene i periferien af Musicon, primært i konstruktion (hus eller kælder). Med en cirkapris pr. plads i konstruktion på kr. vil dette medføre samlede anlægsudgifter til de fælles parkeringspladser på terræn og i konstruktion på ca. 250 mio. kr. Oversigt over byggemodningsudgifter, Musicon Byggemodningsudgifter, Musicon, Beløb i kr. Blok Projekt Musicon - Rabalderstræde Musicon - Signalregulering af kryds Rabalderstræde - Sdr. Ringvej Musicon - Bro over motorvejen Musicon - Æggestien Musicon - Tunnel under Sdr Ringvej M 7814 Musicon - Opgradering af Pulsen/torv ved RTS Musicon - Højklasset sti til stationen Musicon - Stenkrogen - Rabalderstræde Musicon - Krydsudb. på Maglegårdsvej M Musicon - Frizonen/Rockmagneten Musicon - Støjafskærmning Musicon - Håndt. af jordforurening i Frizonen Musicon - Søjlepladsen Musicon - Intern sti Pulsen- Bagtæppet Musicon - Intern sti fam.boliger-ny adgangsvej Musicon - Terrænparkering Musicon - Hus/kælder-P, Bifaldet Musicon - Elektronisk P-henvisning

16 Side16/21 Blok Projekt Musicon - Betalings-P, indførelse Musicon - Superstoppested, trafikale tilpasn., forureningshåndtering Musicon - Recirk. af regnvand i Rabalderstræde Musicon - Håndtering af gasdannende område Musicon - Bifaldet Musicon - Bifaldet, vej langs vestside med parkering Musicon - Kreative fam.boliger Musicon - Område X1, sydvest for Rabalderparken Musicon - Område X2, nord og syd for Basgangen Musicon - Område X3, øst for Hal Musicon - Område X4, vest for Rabalderparken Byggemodning Musicon, i alt Energispareindsats Energipolitikken for Roskilde Kommune blev vedtaget i februar Et af elementerne i politikken er, at kommunen skal reducere energiforbruget af el og varme i egne bygninger. Målet er, at energiforbruget nedbringes med mindst 10 % i forhold til forbruget i I perioden er der gennemført energirenoveringer for ca. 50 mio. kr. Hovedparten af disse midler er anvendt til at energirenovere de tekniske anlæg, hvorved efterslæbet indenfor dette område er reduceret. Herudover er midlerne anvendt som tilskud til energirenoveringsprojekter på klimaskærmen, og der er afsat 10 mio. kr. til etablering af solcelleanlæg i Der er i den strategiske anlægsplan afsat 25 mio. kr. i 2013 og 2014 til energirenoveringer. Disse beløb foreslås fortrinsvis anvendt til enkeltstående energirenoveringsprojekter med en længere tilbagebetalingstid, der samtidig bidrager til renovering af de enkelte bygninger Byggemodning ekskl. Musicon Der er i 180 mio. kr. planen afsat midler til den nødvendige byggemodning, for at kunne færdiggøre igangsatte projekter og for at kunne gennemføre boligudbygningsplanen forelagt på forårsseminaret. Det er dog særdeles usikkert, om boligudbygningsplanen kan realiseres i den takt, det er forudsat i boligudbygningsplanen på grund af forholdene på boligmarkedet. Byggemodning iværksættes i takt med, at salg til boligformål kan realiseres. I 2013 færdiggøres de arkæologiske undersøgelser i Trekroner Øst, idet der afsættes 1 mio. kr. til undersøgelser af område B23 og B25 forinden byggemodning og grundsalg. I 2013 og 2014 færdigmodnes område B27 med nødvendige stianlæg og en ny bro over Himmelev Bæk. Området B25 grovbyggemodnes i 2014 med henblik på grundsalg, såfremt de resterende grunde i område 27 er solgt. Skrænten forventes færdiggjort i to etaper i sammenhæng med byggemodningen i de tilstødende boligområder.

17 Side17/21 Trafikstierne i Trekroner Øst anlægges og færdiggøres som en del af byggemodningen af de enkelte boligområder, så den nødvendige infrastruktur for både biler og cykler er på plads i takt med boligudbygningen. De øvrige stier anlægges løbende indenfor planperioden. I Hyrdehøj påbegyndes den sidste etape af udbygningen syd og vest for centeret i 2017 og forventes færdiggjort i Endelig er der i Svogerslev ændret på udbygningsplanerne, således at der på Rævehøjen udlægges et område til etablering af parcelhusgrunde. Området grovbyggemodnes i 2012 og færdigmodnes i Oversigt over byggemodningsudgifter ekskl. Musicon Byggemodningsudgifter ekskl. Musicon, Beløb i kr., M angiver, at projektet indgår i minimumsplanen. Blok Projekt Trekroner B Trekroner B Trekroner B Trekroner B M Trekroner B Trekroner B Trekroner B1 - Lysallé vest Trekroner - Skrænten Trekroner - Vandgangen 2. etape Trekroner - Medgangen Trekroner - Omgangen 1. etape Trekroner - Omgangen 2. etape Trekroner - Grøn skruktur Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning M Trekroner Museum Trekroner Syd, Erhvervsområde 7900 M Vest Hyrdehøj Øst, Hyrdehøj Bygade 2. etape Hyrdehøj - Grønt Område M Byggemodning, Rævehøjen, Svogerslev Kristiansmindeparken Byggemodning øvrige, i alt Byggemodning i alt Oversigt over projekter som indgår under øvrige vej- og trafikprojekter. I 2013 gennemføres i samarbejde med Movia projekter til bedre busfremkommelighed, støttet af statslige puljemidler. Projektet omfatter optimering af stoppestedsplaceringer, signaloptimeringer, prioritering af busser i Jernbanegade og busfremkommelighed på Køgevej. Arkitektkonkurrencen for Stændertorvet er gennemført, og for at kunne gennemføre anlægsprojektet er det nødvendigt at få projekteret Stændertorvet. Dette forudsættes gennemført i Selve ombygningen kan gennemføres i etaper fra 2013 til 2015 med en 1. etape i torvets østlige del, 2. etape i torvets midter- og vestlige del, og 3. etape den vestlige del, inkl. springvandshellen og arealet med den nuværende gågadebelægning.

18 Side18/21 I 2008 vedtog byrådet en trafiksikkerheds- og en tilgængelighedsplan. Det foreslås, at der afsættes midler hertil i 2014 og frem. Der foreslås afsat midler i 2013 og 2014 til gennemførelse af projekter, der samtidig kan opnå delvis finansiering via statslige puljemidler. Med samme baggrund foreslås der afsat 1,5 mio. kr. til gennemførelse af cyklistplanen i alle overslagsårene. Oversigt over projekter som indgår under øvrige vej- og trafikprojekter. Øvrige vej- og trafikprojekter, Beløb i kr., M angiver, at projektet indgår i minimumsplanen. Blok Projekt Ombygning af Allehelgensgade Busfremkommelighed Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej Ombygning af Stændertorvet Ombygning af Favrbjergvej Tunnel i Viby Søndre Ringvej, Holbækvej m.v Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Tilgængelighedsprojekter Puljeprojekter - medfinansiering Trafiksikkerhedsprojekter Cyklistplan Sti langs Værebrovej Trafiksanering Gundsølille Way i Roskilde - Busfremkommelighed, komm.andel Bymidten - Cykelstier i Støden Cykelsti i Jernbanegade Cykelsti St. Valbyvej Vej- og traffikprojekter i alt Oversigt over projekter som indgår under Råstof/festivalområdet Økonomiudvalget vedtog i juni 2010 Helhedsplan for Roskilde Råstof- og festivalområdet. Helhedsplanen lægger den røde tråd for aktiviteter inden for hele området, som bl.a. omfatter Dyrskuepladsen, Darup Idrætscenter samt Kamstrup og Darup Grusgrave. Under overskrifterne Dyrskuepladsen Åben Arena, Den urbane zone, Det aktive landskab og Plads til idrætten skal det samlede område udvikles til et unikt bynært kultur- og fritidsområde for både hverdagsliv og events. Dette skal ske parallelt med og i kølvandet af grusgravningen, som nu er kommet ind i en styret gravetakt efter aftale med Nymølle Stenindustrier. Grusgravningen kommer til at vare årtier, men vil flytte sig fra vest mod øst, begyndende med udgravning af Darup Idrætscenter fra Et nyt idrætsanlæg øst for Dyrskuepladsen erstatter de nedlagte faciliteter. Anlægget skal ligge på arealer, der er i gang med at blive erhvervet, dels gennem frivillige aftaler, dels gennem ekspropriation. Arealer der også skal benyttes som supplerende serviceareal under pladskrævende events.

19 Side19/21 Dyrskuepladsen og Den Urbane zone skal gennemgå en modernisering, som sikrer at nuværende events kan udvikle sig inden for området. En Åben Arena af international format, som også kan tiltrække nye events og understøtte kommunens musiske profil. Landskabet skal åbnes for offentlighedens adgang, hvilket er muliggjort ved kommunens opkøb af de efterbehandlede Kamstrup og Darup Grusgrave. Her er et stort potentiale for at tilbyde nærrekreativ udfoldelse og arealerne skal udvikles med dette for øje. Områdets udvikling hviler på at grundprincip om at indtægter fra udlejning af kommunale arealer skal forblive i området til investeringer og drift. Hertil kommer supplerende indtægter fra salg af graveret på kommunale graveområder samt fundraising og medfinansiering fra aktører i området. For at sikre et minimum af investeringer foreslås det, at der årligt afsættes 2,5 mio. kr. i den strategiske anlægsplan, dog med et udsving i 2015 på 14,5 mio. kr. som primært er rettet mod anlæg af etape 2 af stibroen over motorvejen. Oversigt over projekter som indgår under Råstof/festivalområdet Råstof/festivalområdet, Beløb i kr., M angiver, at projektet indgår i minimumsplanen. Blok Projekt M Plads til idrætten Det aktive landskab Den urbane Zone Åben Arena Råstofindtægter Råstof/festivalområde/Øst i alt

20 Side20/21 Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekternes afledte drift De angivne projekter i anlægsplanen medfører afledt drift, som anført i nedenstående skema. Afledt drift. Beløb i kr. Blok Projekt Dåstrup børnehave og vuggestue vil bygges sammen Ombygning af børnehaver til vuggestuer Trekronerskolen Roskildehallerne Fodboldbaner på kunstgræs i Viby Kulturskolen i Jyllinge Ramsø Hallen Belysning på Kildegården Hedebostien Opgradering af Dyrskuepladsen Toiletter på Hestetorvet Parkprojekt, Jyllinge Omflytning af Allehelgensgade Busfremkommelighed Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej Ombygning af Stændertorvet Ombygning af Favrbjergvej Tunnel i Viby Søndre Ringvej, Holbækvej m.v Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Tilgængelighedsprojekter Puljeprojekter - medfinansiering Trafiksikkerhedsprojekter Cyklistplan Sti langs Værebrovej Belysning på Ringen Trafiksanering Gundsølille Way i Roskilde - busfremkommelighed, komm- andel Sortebrødreplads - Ny plads Bymidten - Kulturstrøget Bymidten - Cykelstier i Støden Cykelsti i Jernbanegade Sti langs Ledreborg Allé, komm. andel Lastbilparkering Cykelsti langs St. Valbyvej Musicon - Rabalderstræde Musicon - Signalregulering af kryds Rabalderstræde - Sdr. Ringvej Musicon - Bro over motorvejen Musicon - Æggestien

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 I SF har vi i tråd med intentionerne i den nye budgetprocedure valgt at være fuldt åbne om vores budgetforslag. I kataloget er der en uprioriteret beskrivelse af de forslag,

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere