Kreditkrisen. Indledning. Baggrund. Produktudvikling i den finansielle sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreditkrisen. Indledning. Baggrund. Produktudvikling i den finansielle sektor"

Transkript

1 Kreditkrisen Indledning Temaet for Børsmæglerforeningens årsmøde 2008 var kreditkrisen, og de to indlægsholdere Carsten Valgreen fra Benderly Economics og Jens Thomsen fra Nationalbanken præsenterede forskellige vinkler herpå. Præsentationerne kan findes på under publikationer. Grundlæggende er kreditkrisen initieret af en amerikansk boligboble, der delvist er drevet af en eksplosiv vækst i komplicerede finansielle produkter med ratings, som formentligt ikke helt afspejler produkternes reelle risici. Formålet med dette baggrundspapir er at illustrere den finansielle innovation på et overordnet niveau, herunder i særlig grad brugen af securitisation. Baggrund Prisstigninger på det amerikanske boligmarked var på deres højeste i slutningen af 2005, og fra midten af 2006 begyndte subprime lånemarkedet at få problemer. Det var dog først i sommeren 2007, at krisen bredte sig til det globale finansmarked. Subprime lån er kendetegnet ved, at der er tale om boliglån givet til personer med mindre god kreditværdighed og en privatøkonomi, som i bedste fald er dårligt dokumenteret. I 2005 og 2006 var lånene hovedsageligt udformet med en meget lav teaser rente, som efter en vis periode øgedes væsentligt over markedsrenteniveauet for lån til personer med en bedre kreditværdighed. Långiverne har efterfølgende pakket subprime lånene om og solgt cash flowet (og risici) videre til andre markedsaktører i form af stadig mere avancerede finansielle produkter. Denne proces, hvor udlån sælges videre som værdipapirer, kaldes securitisation. Produktudvikling i den finansielle sektor Den finansielle sektor er karakteriseret ved at være innovativ, og produktudviklingen har indebåret, at kreditformidlingen i stigende grad foregår via kapitalmarkedet (struktureret finansiering) frem for den traditionelle formidling via bankernes balance, hvor der udlånes på basis af indlån. Securitisation er grundstenen i struktureret finansiering og er en fundingproces, der kan opdeles i traditionel og asset securitisation. I det følgende fokuseres på asset securitisation, hvori cash flows fra specifikke (illikvide) aktiver bruges som grundlag (sikkerhed) for eksempelvis at udstede (likvide) obligationer til videresalg. Secu- 1

2 ritisation knytter således lånemarkedet til kapitalmarkedet, hvilket øger effektiviteten i den finansielle sektor betydeligt. Instrumenter i struktureret finansiering Der findes en række instrumenter inden for struktureret finansiering, og der kommer løbende nye til. I figur 1 er den overordnede securitisation struktur vist. Asset Backed Securities (ABS) er en generel betegnelse for værdipapirer, der er udstedt på baggrund af securitisation. ABS er kan herefter klassificeres yderligere afhængigt af det underliggende aktiv. I dette notat belyses alene en delmængde af de mange former for finansielle aktiver, der indgår i en securitisation proces. figur 1. overordnet securitisation struktur Securitisations strukturer Asset-Backed securities (ABS) Fx baseret på banklån, billån, kreditkortlån etc. Mortgage-backed Securities (MBS) Fx baseret på boliglån /pantebreve Collaterized Debt Obligation (CDO) Cash CDO: fx baseret på banklån, erhvervsobligationer, andre CDO ere etc. Syntetisk CDO: baseret på et udstedt derivat fx Credit Default Swaps Kilde: Søren Plesner, Finansinvest 5/02 + egne tilføjelser Af figuren ses Asset-Backed Securities (ABS), som er baseret på cash flow fra fx banklån, billån, kreditkortlån, studielån. Herudover er der Mortgage-backed Securities (MBS), som er den amerikanske udgave af Covered Bonds og er baseret på cash flows fra boliglån/ pantebreve. Til sidst ses Collateralized Debt Obligation (CDO), som kan være baseret på en lang række aktiver (cash CDO) fx banklån, erhvervsobligationer, andre CDO er. Derudover kan CDO en være syntetisk, dvs. CDO en fx er baseret på et udstedt derivat (fx Credit 2

3 Default Swaps), hvor CDO ens afkast består af præmieindtægter, mens risikoen er kompensation for eventuelt tab på de aktiver, der ligger til grund for derivatet. CDO en kan også være en hybrid, altså en kombination mellem en cash og en syntetisk CDO 1. Securitisation processen I securitisation processen er aktiverne som nævnt typisk boliglån, kreditkortlån, billån, almindelig banklån osv., hvor cash flow et er renter og afdrag på lånene. Den oprindelige udsteder af lånene har videresolgt cash flowet (og risici) og fravælger således det løbende afkast for i stedet at modtage et kontant, tilbagediskonteret beløb for salget af de transformerede aktiver. Alle aktiver såvel materielle som immaterielle kan i princippet blive securitized, så længe de har et løbende cash flow. Processen, der er illustreret i figur 2, involverer de såkaldte Special Purpose Vehicle (SPV) også benævnt Special Purpose Company (SPC) eller Special Purpose Entity (SPE). SPV er en særlig juridisk enhed, hvis formål dels er at forestå fundingprocessen og dermed være udsteder af fx obligationer, dels at sikre aktiverne mod Originators (ejer af aktiverne fx en investeringsbank) eventuelle konkurs (bankruptcy remote transfer). Konkret flyttes aktiverne (tilgodehavender fra debitorer) fra Originator til SPV en. Dermed vil aktiverne i tilfælde af Orginators konkurs ikke skulle indgå i boet. Der er tale om off balance finansiering, da aktiverne fjernes fra Originators balance og overføres til SPV en (dvs. aktiverne sælges til SPV en), mens indtjeningsmuligheden fra de transformerede aktiver bevares 2. Via SPV en udstedes værdipapirer med en afkastprofil, der er sikret med cash flow fra aktiverne. Yderligere kan SPV en indgå aftale med en bank om kreditfacilitet, såfremt der skulle være behov fx i tilfælde af tidsmæssige forskydninger i indbetalinger fra aktiver og udbetalinger til investorer 3. SPV en sælger værdipapirerne til investorer, og Originator får derved det nævnte provenu fra aktiverne. Fordelene ved securitisation er betydelige. For det første kan det for Originator indebære billigere funding sammenlignet med aktie- og obligationsudstedelser eller traditionelle banklån. Dette skyldes at investorerne typiske er villige til at acceptere en lavere risikopræmie i lyset af den bagvedliggende diversificerede aktivpool. For det andet øges Origi- 1 For en deltaljeret gennemgange af de forskellige produkttyper henvises til de angivne artikler i litteraturoversigten. 2 Der er tale om en kompliceret proces, der kan underkendes af myndighederne. I så tilfælde omklassificeres aktiverne til et traditionelt lån mod sikkerhed, hvorved der er tale om en on-balance transaktion. Der vil i givet fald være tale om en noget anderledes (hårdere) kapitalbelastning. 3 Netop denne garantimæssige tilknytning mellem SPV en og Originator har vist sig udfordrende i relation til risikoeksponering. 3

4 nators fundingmuligheder, da der kan opnås finansiering på grundlag af uhomogene og illikvide aktiver på fornuftige vilkår. For det tredje flyttes risici her tænkes særligt på aktivernes kreditrisici fra Originator til investor. For det fjerde indebærer nedbringelse af aktivsiden på balancen, jf. ovenfor, at visse regnskabs- og tilsynsmæssige nøgletal kan forbedres. I hvilket omfang dette fortsat er et egentligt motiv, kan der dog stilles spørgsmålstegn ved i lyset af de nye kapitalkrav med baggrund i Basel II reglerne. Udviklingen drives i højere grad af investorers behov for skræddersyede kreditprodukter end af bankers behov for kapitalreduktion 4. Det skyldes, at et af de væsentlige formål med de nye kapitalkrav er at skabe øget gennemsigtighed om transaktionerne for dermed at fange risici på underliggende eksponeringer (fx bankernes krediteksponering og forpligtelser over for SPV ere), altså hvor meget risiko, der reelt er overført via securitisation. Dermed bliver det lettere at foretage mere korrekt (hårdere) kapitalbelastning i forbindelse med securitisation. Yderligere tilsigter Basel II-reglerne at skabe et level playing field både for så vidt angår forskellige finansieringsformers kapitalbelastning, men også for de finansielle institutter landene imellem. I hvilket omfang de nye kapitalbelastningsregler er effektive nok, må nødvendigvis afvente markedets erfaringer. figur 2. securitisation proces. Borrowers Cash flows before securitisation Originator Asset sale Sale price Cash flows after securitisation SPV Profit extraction Sale price of securities Investors Interest and principal Kilde: Anders Grosen Finans/Invest 1/08 og egne tilpasninger 4 Søren Plesner (2005); Finans/Invest 7/05. 4

5 For investorer er fordelen ved securitisation først og fremmest, at der typisk er tale om skræddersyede produkter, som passer til kundens afkast- og risikoprofil. Den væsentligste ulempe ved securitisation er, at der typisk er tale om komplekse og svært gennemskuelige produkter og transaktioner. I praksis indebærer securitisation også, at den tætte forbindelse, der er i traditionelle bankforretninger mellem långiver og låntager, brydes. Det medfører en større afhængighed af ratings end ved mere gennemskuelige produkter som eksempelvis stats-, realkredit- eller erhvervsobligationer. Imidlertid har rating af de strukturerede kreditobligationer vist sig mindre pålidelige end ved tilsvarende rating af disse kerne produkter. Dette er en udfordring, som bør tages meget alvorligt. I modsætning til traditionelle erhvervsobligationer er værdipapirer, der er udstedt som et led i en asset securitisation proces, credit enhanced. Det betyder, at papirernes kreditkvalitet kan være bedre end Orginators usikrede gæld eller underliggende aktivpulje, fordi der er mere eller mindre beskyttelse af det lovede afkast på de udstedte værdipapirer. De vigtigste metoder er i form af tredjepartsgarantier, der ofte ydes af forsikringsselskaber (monoline insurers), der fx kan udstede garanti på 100 pct. af de lovede betalinger 5 samt kredit/likviditetstilsagn fra eget (moder)selskab. Alt i alt øger dette sandsynligheden for, at investorer modtager de lovede betalinger, hvilket øger muligheden for, at værdipapiret få en bedre rating end Originator. De nævnte værdipapirer kan også være credit enhanced i varierende grad i kraft af selve securitisation processen: Hvert enkelt værdipapir er opdelt i trancher, hvis afkast og risici afhænger af de aktiver, der ligger til grund for værdipapiret. De mest sikre værdipapirer (seniortranchen) har størst sandsynlighed for at modtage det løbende afkast. Da tranchen er den mest sikre (og med laveste afkast), opnås den højeste rating. Dernæst er der juniortranchen, mezzanin- og til sidst equitytranchen. Seniortranchen har førsteret til det afkast, som SPV en modtager, herefter er det juniortranchens tur til at få fyldt sit afkastkrav op (hvis der er nok tilbage) og så fremdeles. Equitytranchen er den mest risikofyldte og med det forventede højeste afkast. Ratingen er til gengæld den laveste (hvis der overhovedet er nogen). I hvilket omfang de enkelte trancher får afkast, kan illustreres i en vandfaldsmodel, som er vist i figur 3. Som det fremgår af figuren, kan fordelingen af afkast illustreres ved, at hver enkel tranche er en spand, der fyldes op med vand (afkast). Når den enkelte spand (tranche) er fyldt op, 5 Søren Plesner (2005); Finans/Invest 7/05. 5

6 figur 3. vandfaldsmodellen Afkast fra aktiver Omkostninger til securitisation processen Afkast til senior tranche Afkast til junior tranche Afkast til mezzanin tranche Kilde: Morgan Stanley (forenklet og tilrettet) Afkast til equity tranche flyder det overskydende vand (afkast) ned i den næste spand (tranche) og så fremdeles. Den spand, der først fyldes op, er spanden med den højest ratede seniortranche. Dernæst er det juniortranchen, så mezzanin- og til sidst equitytranchen (hvis der er noget afkast tilbage). Investorer Markedet for struktureret finansiering er i hastig vækst, hvor drivkraften først og fremmest er de skræddersyede produkter, der kan tilpasses til forskellige typer af investorer. Blandt investorerne findes pensionskasser, forsikringsselskaber, banker, hedge fonde osv. Yderligere investorer er de såkaldte Strukturerede Investeringsselskaber (SIV) og Conduits, som er gearede investeringsselskaber typisk ejet af banker. SIV og Conduits finansierer investeringer i fx CDO er ved at udstede Asset Backed Commercial Papers med kort løbetid også kaldet CP-programmer, der handles på penge- 6

7 markedet. Eksempelvis er 20-årige CDO er typisk finansieret med tre måneders CP-programmer med sikkerhed i obligationerne. Det vil sige, at der skal ske refinansiering hver tredje måned til den gældende markedsrente. Yderligere er CP-programmerne normalt ratede på forhånd, og hvis et CP-program skal have en høj rating, er det normalt nødvendigt med likviditetstilsagn fra banker. Investeringsselskaberne er således afhængige af adgang til kortfristet finansiering med den tilhørende rente- og likviditetsrisiko 6. Markedsudviklingen for strukturerede kreditderivater I figur 4 ses et eksempel på den eksplosive vækst i markedet for kreditderivater i perioden Statistikken udgøres af en række forskellige typer af kreditderivater med forskellige vægte. Et af de mere væsentlige produkter i opgørelsen er Credit Default Swaps, hvis vægt ganske vist er faldet fra 51 pct. i 2004 til knap 33 pct. i figur 4. global credit derivatives market USD (bn) (est.) Kilde: British Bankers Association 6 Nationalbankens kvartalsoversigt (3 kvartal 2007) samt ECB (2007) Financial Stability Review. 7 Den præcise konstruktion af hvilke produkter, der indgår i statistikken kan findes på 7

8 Finansielle produkter og krisen De stigende tab på subprime lån påvirkede de strukturerede kreditobligationer, som disse lån var pakket om til (fx CDO er). Betalingerne udeblev, og værdien faldt. Det betød, at bl.a. SIV erne og Conduits investeringer i de tabsgivende instrumenter kom under pres. Og tabene var større, end ratingen tilsagde. Det indebar, at grundlaget for CP-programmerne blev undergravet, da selv seniortrancherne i CDO erne begyndte at falde i værdi, hvilket gav problemer med at refinansiere i form af nyudstedelser af CP-programmer. Dette ramte de banker, som havde givet SIV er og Conduits likviditetstilsagn i tilfælde af vanskeligheder med at sælge CP-programmerne. Pludselig var det nødvendigt at trække på disse tilsagn. Så selv om bankerne havde solgt kreditrisikoen videre i securitisation processen, så var der fortsat en betydelig risiko blot i en lidt anden form. Likviditetskrisen var en realitet, og den udviklede sig hurtigt til en egentlig tillidskrise, da det var svært at gennemskue fordelingen af risiciene, ligesom informationen herom var meget begrænset. Bankerne blev derfor ramt af usikkerhed i lyset af de uklare modpartsrisici, og risikovilligheden på de internationale finansmarkeder faldt drastisk og ramte pengemarkedet hårdt. Bankerne søgte derfor primært at sikre egen likviditet med høje interbankrenter til følge. Usikkerheden har desuden fået yderligere næring i form af de tab, der nu kan konstateres hos de monoliners, der udstedte tredjepartsgarantier for betalingerne. Hvor omfattende disse tab er og hvem, der yderligere bliver ramt, kan ingen sige med sikkerhed. Dette er en anden alvorlig udfordring. Udfordringer Der er tale om en ny arbejdsdeling på det finansielle marked, hvor kreditrisici er kanaliseret væk fra bankerne og over til investorerne. Dermed adskilles låneformidling og risiko, hvilket kaldes the originate-to-distribute model 8. Dette har fordele og ulemper. På den ene side spredes kreditrisikoen fra kernen i de finansielle institutioner til en mere fragmenteret periferi, hvilket i sig selv er godt for sundheden i det finansielle system. På den anden side ved at separere Originator og dem, der bærer risiciene, falder gennemsigtigheden, og det indebærer en betydelig risiko for informations asymmetri også kendt som principalagent problemstillingen, hvor Originator kan have incitamenter til at gøre produkterne mere risikofyldte, end investorerne forventer. Traditionelt er en af bankernes kernekompetence at foretage risikovurderinger. I kraft af det stigende brug af securitisation og dermed ratingbureauernes større betydning i risikovurderingsprocessen, optræder bankerne mere på sidelinien i relation hertil. Om krisen indebærer, at bankerne i højere grad vender tilbage til deres kernekompetence, kan kun tiden vise. 8 Jf. FED chef Ben Bernanke 8

9 Yderligere indebærer spredning af risici en anden risikostruktur, hvor kreditrisici erstattes af likviditets- og modpartsrisici 9, ligesom identificering af, hvem der er udsat for risici, vanskeliggøres betydeligt. Det skaber også udfordringer for såvel centralbanker som tilsynsmyndigheder i at opnå et ensartet overblik over fordelingen af risici og fordrer givetvis et mere intenst samarbejde mellem centralbanker og myndigheder på den ene side og markedsaktører på den anden side med hensyn til udveksling af relevant information fx om nyudstedelser, ændringer i ratings, spreads m.m. Desuden indebærer de komplicerede produkter som nævnt en større afhængighed af ratings, hvor ratings af komplicerede kreditderivater ikke er det samme som mere traditionelle produkter. Det er derfor vigtigt, at fokus rettes mod mere gennemsigtighed og troværdighed i ratings i form af markedsinitierede tiltag, da samtlige markedsaktører og ratingbureauer har en betydelig kommerciel interesse i at undgå interessekonflikter på området og stabilisere markedet for strukturerede kreditderivater. Det kan også overvejes, om investorernes viden om strukturerede kreditderivater er god nok. Den finansielle innovation er omfattende, og der er tale om særdeles komplicerede produkter, hvilket stiller store informationskrav. Dette emne arbejdes der i øjeblikket med på internationalt plan. 8 IMF Working Paper p. 13 9

10 10

11 Litteraturliste Noël Amenc (2007): Three early Lessons from the Subprime Lending Crisis: A French Answer to President Sarkozy. BIS (2007): 77th Annual Report, kapitel 6. Financial markets. BIS (2007): Quarterly Review (December 2007): Overview. Markets hit by renewed credit woes (Ingo Fender & Peter Hördahl). ECB (2007): Financial Stability Review (December 2007). IMF Working Paper (2007): WP/07/196, New Landscape, New Challenges: Structural Change and Regulation in the U.S. Financial Sector (Ashok Vir Bhatia). Nationalbanken (2007): Kvartalsoversigt 3. kvartal 2007, Uro på de finansielle markeder (Jakob Windfeld Lund). Søren Plesner, Basispoint (2002, 2005, 2006, 2007, 2008): Asset Securitisation (Finans/Invest 5/02), Collaterized Debt Obligations (Finans/Invest 6/02), Trends på de internationale finansmarkeder (Finans/Invest 6/05), CDO er strukturerede kreditprodukter (Finans/Invest (7/05), Prissætning af syntetiske CDO er (Finans/Invest 3/06), Enterprise Risk Management (Finans/Invest 7/06), Strukturerede Produkter (Finans/Invest 4/07), Subprimekrisen:hvem er de skyldige? (Finans/Invest 6/07), Subprimekrisen (Finansanalytikerforeningens Nytårsmiddag, 2008), Likviditetsrisiko den farligste af alle finansielle risici (Finans/Invest 1/08). 11

12 12

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Forfattere: Jakob de Linde, HA(alm) Studienr.: 286342 Nikolaj Birkwald, HA(int) Studienr.: 300183 Mette Overbeck, HA(alm) Studienr.: 300035 Vejleder: Anders

Læs mere

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Januar 2013 Rapport #02 FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Helge Sigurd Næss-Schmidt Indholdsfortegnelse 1 Finansieringen

Læs mere

Subprimekrisen i USA

Subprimekrisen i USA Bachelorafhandling 2009 Forfatter: Kim Lauridsen 6. semester Vejleder: Erik Madsen Subprimekrisen i USA Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Abstract The subprime crisis began in the summer of 2006, and

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN Af Jens Bang-Andersen, Lars Risbjerg og Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Penge er en integreret del af ethvert moderne samfund. Det skyldes ikke

Læs mere

at udstedelsen af virksomhedsobligationer

at udstedelsen af virksomhedsobligationer Af Alexander Kielland og Peer Schaumburg-Müller Virksomhedsobligationer er i forbindelse med en virksomheds kapitalfremskaffelse et alternativ til udstedelse af aktier. Virksomhedsobligationer eller erhvervsobligationer,

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

FINANSKRISEN OG DEN ØKONOMISKE VIDENSKAB. Af Peter Birch Sørensen, Økonomisk Institut, Københavns Universitet 1

FINANSKRISEN OG DEN ØKONOMISKE VIDENSKAB. Af Peter Birch Sørensen, Økonomisk Institut, Københavns Universitet 1 FINANSKRISEN OG DEN ØKONOMISKE VIDENSKAB Af Peter Birch Sørensen, Økonomisk Institut, Københavns Universitet 1 Indlæg præsenteret i Videnskabernes Selskab den 28. april 2011. Offentliggjort i Nationaløkonomisk

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Den internationale finansielle krise

Den internationale finansielle krise 25 Den internationale finansielle krise I mere end et år har den internationale finansielle krise raset med varierende styrke. I lang tid var vurderingen, at krisen var begrænset til enkelte dele af det

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Analyse 18. juni 2013

Analyse 18. juni 2013 18. juni 2013. Overblik over resultaterne fra andre landes finanskrise kommissioner Af Jens Hauch Notatet giver et overblik over de centrale konklusioner fra andre finanskrise kommissioner. Der ses på

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor KAPITEL 3 Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor 3.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Den finansielle sektor har stor samfundsmæssig betydning. I et moderne samfund kan ingen klare sig uden ind- og udlån,

Læs mere

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Kourosh Marjani Rasmussen Claus Madsen Rolf Poulsen BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i

Læs mere

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Kandidatafhandling Institut for Finansiering Forfatter: Elena Korchounova Vejleder: Anders Grosen VALG AF REALKREDITLÅN med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Handelshøjskole i Århus

Læs mere