1922 Økonomien er ikke den bedste - der opkræves et ekstra kvartals vandafgift.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1922 Økonomien er ikke den bedste - der opkræves et ekstra kvartals vandafgift."

Transkript

1 Skaarup Vandværks Historie 1909 til Flere brønde til husene i det indre Skårup har besvær med at skaffe rigeligt og godt vand til eget forbrug, derfor bliver en lille flok husejere enige om at unde søge mulighederne for en fælles vandforsyning. En højdebeholder i Nørremarken bygges, det første vand kan leveres til de få der var med fra starten. Den 1 juli bliver datoen for vandværkets officielle start En 2 hestes motor med lavhastighed købes. Indskud for optagelse er 22,00 kr. + portioner efter husstandens størrelse - á 1,40 kr. Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger holdes på "Gæstgivergården" Der er nu 83 andelshavere tilsluttet Mejeriet "Rosenkilde" kan købe overskydende vand, efter de alm. forbrugere har fået eget forbrug dækket, er der ikke mere, må mejeriet klare sig med vand fra den bæk, som løber i nærheden Økonomien er ikke den bedste - der opkræves et ekstra kvartals vandafgift Møder holdes nu på "Skårup Kro" efter navneændring fra "Gæstgivergård". Der lånes kr. til ny boring ved "Bydammen" på Stenpladsen i Nørremarken, men efter at være nået ned i 225 fods dybde, må det opgives at finde en ny kildeplads Møder holdes nu på "Skårup Kro" - efter navneændring fra "Gæstgivergård" Der lånes 14,000,00 kr. til ny boring ved "Bydammen" på Stenpladsen i Nørremarken, men efter at være nået ned i 225 fods dybde, må det opgives at finde en ny kildeplads års jubilæum fejres på Kroen Vandtårnet på Kærvej bygges, med indvielse den 21 september, tårnet er, 22 meter højt, med en rent vands beholder på 40 m Der er nu 142 andelshavere Ny boring med godt resultat ved Gl. Værk på Kærvej - ydelse 26 m3 i timen, vandstand i ro, 16 meter - pris 7,200,00 kr. Pumpehus i Nørremarken tages ud af drift og, nedrives Der er lavvande i kassen - et bestyrelsesmedlem låner vandværket, 1.500,00 kr.

2 1950 Hovedledning føres frem til Åbyvejen. Bestyrelsen overvejer at opsætte målere, først som et forsøg på mejeriet. Ny filterbygnings opføres ved værket på Kærvej - til en pris på, 40,000,00 kr Opførelse af ny filterbygning på Kærvej, placeret ved tårnet Forslag om vandmålere på generalforsamlingen, der var ikke enighed og falder På dette års generalforsamling er der flertal for opsætning af målere - takster fastsættes som følger : fast afgift, 50,00 kr. årlig - og 0,40 kr. pr. m Renovering af Vandtårnet, prisen bliver på : 12,240,00 kr. Seminariet får en direkte ledning fra vandværket, pris : 1.133,00 kr. Ny boring på 35 meter placeret ved værket kommer i drift, pris : 15,400,00 kr. Ny hovedledning i PVC til den nye sportsplads og Øster Åby, pris: 18,000,00 kr PVC rør, er nu af så god en kvalitet at det bruges ved fremtidige renoveringer. De hidtidige nedlagte støbejernsrør vil efterhånden forsvinde. Ny hovedledning til " Kollegiet " og Stationsvej, 5,500,00 kr Der er nu så sund en økonomi at bestyrelsen beslutter : gratis vand i et kvartal Generalforsamlingen sætter vandprisen op, fra 40 til 50 øre pr. m3. Der opføres nyt vandværk i Østergade 31 a, prisen bliver på - 155,000,00 kr. Her er i forvejen etableret 2 boringer på 35 meter, indvindingstilladelsen er nu på 220,000 m3. 4 ejendomme på Skovmøllevej etablerer egen vandledning, og tilsluttes på Nyborgvej. Svendborg Vandforsynings leder, Kroman Madsen udtaler følgende til pressen: "Kommunale og Private vandværker bør snarest sammenlægges". Vanddirektøren i Odense udtaler sig i samme retning : "De private vandværker bør overtages af det offentlige Fem lodsejere i Holmdrup ansøger om vandværksvand, bestyrelsen beslutter at forlænge ledningsnettet fra, Holmdrupvej til Skovdongvej. Der foretages en større renovering af værket på Kærvej - prisen ukendt Der er nu tilsluttet 400 andelshavere, med en årlig udpumpning på : 72,000 m3 Bestyrelsens forslag om lokal vandfond på 10 øre pr. m3 bliver forkastet Hovedledningen på Skovdongvej forlænges med 800 meter. M3 prisen stiger til 65 øre - den faste afgift til 170,00 kr. årlig.

3 1974 Vandværket indmeldes i sammenslutningen - "Fynske Vandværker" Vandet stiger til 75 øre pr. m3. Hovedledning forlænges fra "Husholdningsskolen" Transformatorstationen. Efter anmodning fra beboerne på Skårupørevej overtager vandværket deres privat anlagte ledning uden betingelser Ledningsudvidelse på Skårupørevej til nr. 37. Etablering af privat ledning fra Vestergade over markerne til Nyborgvej 341. Udvidelse af ledningsnettet til Rønnovsvej. Forlængelse af nettet på Åbyskovvej fra nr. 9 til nr. 13. Bestyrelsen drøfter en kortlægning af hovedledningerne. Fyns Amtsråd udtaler: Alt for mange små vandværker på Fyn, 5 var passende Ny hovedledning fra Vandtårnet til Vestergade - forlængelse af hovedledning på Holmdrupvej til nr Der er nu tilsluttet 468 ejendomme / vandprisen stiger til 1,00 kr. pr. 3m. Havevanding forbydes Udvidelse af hovedledning til et nyt boligområde: Vesterled. Ny ledning til 2 ejendomme i Klingstrup Løkke. Vandprisen stiger til 1,50 kr. pr. m3 / fast afgift 120,00 kr. årlig - restance gebyr på 20,00 kr. / lukkebrev 100,00 kr Der lægges hovedledning til 90 nye boliger i Østermarken. Ledninger udskiftes - Rosenkildevej / Oluf Ringsvej og dele af Nørremarken Borgerforeningen får tilladelse til opsætning af julestjerne på Vandtårnet. Forslag om digitalkortlægning af hovedledninger og stophaner henlægges. Der købes en aktie i Pensionisthuset Protokoller og vigtige dokumenter overdrages til opbevaring i Lokalhistorisk Arkiv Vandprisen stiger til 1,90 kr. pr. m3. Bestyrelseslokale indrettes i pumpehuset ved værket på Kærvej. Bestyrelsen drøfter nye trykfiltre på Østergade værket, til afløsning for de ældre åbne filtre, forslaget tages op på et senere tidspunkt. Taget på tårnet repareres. 33 nye tilslutninger i Østermarken Hovedledning udskiftes fra Stationsvej til Emil Rostrups vej Nye forbrugere tilsluttes på Rønnovsvej. Der er nu tilsluttet 575 andelshavere. 75 års jubilæum fejres med åbent hus. Tilbud på trykfiltre til Østergade værket, pris: 90,000,00 kr. henlægges. Gasledninger gennem vandværkets forsyningsområder.

4 1985 Et sidste historisk bestyrelsesmøde afholdes på Kroen den 23 januar. Der anskaffes brevpapir og kuverter med logo. En sidste historisk generalforsamling afholdes på Kroen den 2 december. Årets udpumpede vandsalg, 119,000 m3. Kommunal vandforsyningsplan fra 1982 revideres. Digital kortlægning af hovedledninger og stophaner påbegyndes Bestyrelsen indfører nyt opkrævnings og selvaflæsnings system. Betontage på begge værker repareres, 16,300,00 kr. Postgirokonto oprettes. Regnskabsår omlægges til januar Tårnets beton undersøges for begyndende rustangreb i armeringen Bestyrelsen drøfter modernisering til automatisk drift af værkerne, til afløsning af den nuværende lidt tunge, og arbejdskrævende manuelle drift. Hovedledning i Kirkebakken udskiftes til 110 mm PVC. Kontor på gl. værk moderniseres : 25,000,00 kr. Indvendig renovering af Tårnet. Hegn opsættes omkring en del af værket i Østergade : 6.800,00 kr. Hovedledning på Nyborgvej til 381 udskiftes til 160 mm : 76,000,00 kr. Bestyrelsen giver tilladelse til tidsbegrænset opsætning af 2 antenner på Vandtårnet, aftalt pris : 4,000,00 kr. årlig. Dette års udpumpet vandmængde : 177,000 m3. En lille stigning pr. m3, til 2,75 kr juli fejres 80 års jubilæum med åbent hus på værkerne. Udskiftning af filtermateriale på gamle værk, : 19,600,00 kr. m3 prisen stiger til 3,00 kr. - indlånsrenten er på, 10,4 % 18 boliger tilsluttes på Emil Rostrupvej. Hovedledning på P.A.Vedelsvej udskiftes til 110 mm PVC. Der er i dette år udpumpet 175,000 m Boring nr. 1 ved gamle værk lukkes, tilladelse til erstatningsboring placeret i Seminariehaven er givet af både kommune og amt. Tilbud fra brøndborer på, 68,500,00 kr. Tilladelse stilles i bero, øvrige 3 boringer dækker så rigeligt nuværende behov Indlånsrenten er nu på 12 %. 1. juni lejes kontorlokaler på Stationsvej 13, regnskabssamarbejdet med Sydfyns Data ophører, bestyrelsen ønsker at føre regnskaberne selv. Hanne Borup ansættes som regnskabsfører på deltid, samtidig bliver der som service til Andelshaverne, kontortid en time ugentlig. I samme forbindelse indkøbes, EDB, med bruger og finansprogram : 47,500,00 kr. Trykfalds alarm installeres, fejlfinding kan igangsættes efter 20 sek. Der købes digitalkort over forsyningsområdet, med henblik på senere indtegning på EDB. Udpumpningen i dette år : 156,000 m Ringforbindelse med Svendborg Vandforsyning på Skovmøllevej er på tale, tilbud : 109,000,00 kr. De senere års store investeringer på hovedledningerne, kan nu tydeligt aflæses på udpumpet vand til forbrugerne, 110,000 m3 - med under 10 % spild. Andet lejemål af kontor overvejes, Fjernvarmen har givet tilbud på, 6,000,00 kr. + forbrug i årlig leje.

5 1991 Hovedledning på Nyborgvej forlænges til pumpestation og spejderhytten ved grænsen til Gudme Kommune. 8 boliger i Krohaven tilsluttes. ( Hvor Kroen lå ) Cevilforsvaret installerer advarsels sirene på toppen af Tårnet. ( luftforurening. ) Kommunens vand forsyningsplan revideres. Nye hovedledninger i Vesterløkken. Som noget nyt indkalder Kommunen samtlige ledningsejere til 4 årlige koordineringsmøder, her planlægges kommende års ledningsarbejder. Samtlige 3 borerørs pumper renoveres. På generalforsamlingen drøftes totalrenovering af Vandtårnet Der investeres i flere digitale kort til ledningsregistrering : 9,300,00 kr. Kommunens vand forsyningsplan gældende til 2001 godkendes. Planerne for ringforbindelse med Svendborg Vandforsyning henlægges. " Grønne afgifter " vedtages af Regeringen - 1,00 kr. pr. m3 + moms, stigende med 1,00 kr. pr. år, til sluttelig, 5,00 kr. pr. m3. Folketinget vedtager samtidig : at vandværker med 10 % vandspild og derudover, skal betale fuld afledningsafgift. Skaarup Vandværk holder sig fint under 10 %. En totalrenovering af " Tårnet " beløber sig til ca. 250,000,00 kr. og henlægges Aftale med Kommunen om måler oplysninger til beregning af afledningsafgift. Vandsalg : 113,000 m3. Renovering af Østergade og Kærvej påbegyndes Renovering af Østergade og Kærvej afsluttet, samlet pris : 717,000,00 kr. Lettere indvendig renovering af nye værk, rør - ventiler - og filter udskiftes. Andelshaverne er nu steget til 677, med et forbrug på 112,000 m3. Vandanalyser er tilfredsstillende. Anskaffelse af telefax. 1. etape af Skovdongvej renoveres : 50,000,00 kr. Grøn afgift er nu på, 2,00 kr Del af Skovdongvej renoveres : 79,000,00 kr. Vestergade totalrenoveres, en del af de gamle ledninger var fra værkets start 1909 til 1914, samlet pris : 825,000,00 kr. Forlængelse af ledning til 6 nye andelshavere på Åbyskovvej. Hovedledninger er nu på, 22 km 475 meter. Grøn afgift er nu på, 3,00 kr. pr. m3. Vandværkets m3 pris er, 3,50 kr Udskiftning af 150 af de ældste målere. Udvidelse af hovedledning til " Holmdrup Stævning " Renovering af Vinkelvej påbegyndes den 12 maj. Totalrenovering af Stationsvej : 146,000,00 kr års jubilæet den 1. Juli fejres med " åbent vandværk " samtlige 700 andelshavere har i den anledning modtaget en bærepose med logo. Det blev en festlig dag, hvor indkøbet af det nye " kontorhus " også kunne besigtiges. Borgerforeningen havde i dagens anledning opsat flagallé. Bestyrelsen var vært med håndmadder, og masser af rent koldt vand.

6 2000 Åbyvejen fra Nørremarks krydset til Sportspladsen færdigrenoveret. ( 110 mm ) Nødforsyningsplan for levering af vand i krisesituationer er en realitet, Svendborg og Skaarup Vandværker kan på 30 min. være sammenkoblet på Skovmøllevej. Samtidig er den sidste private ledning, på Skovmøllevej, overtaget af vandværket uden udgift for de 4 ejendomme. Hele ejendommen Østergade 31 er færdig renoveret Samtlige 702 målere hos forbrugerne, er ifølge lovgivning opdelt i partier, vores måler partier er i størrelsen ca. 120 stk. Er måleren 8 år gammel nedtages denne, sendes til kalibrering på godkendt laboratorium, ved godkendelse får måleren en levetid på yderligere 4 år Formålet er ifølge lovteksten at opnå en større ensartethed for forbrugerne Generalforsamlingen orienteres om bestyrelsens renoverings planer på værket. Udvidet drikkevandskontrol ( MTBE ) ingen bemærkninger. Børnehaven " Bakkehuset " tilsluttes. Vandværkets nødforsynings plan gennemføres den 25 eptember, alt fungerede, vandforsyningen er blevet endnu mere sikker for den enkelte forbruger. Firmaerne / Kemic og Silhorko, anmodes om et uforpligtende projektforslag på totalrenovering af værket Med opstart den 5. auguust påbegyndes totalrenovering af værkerne. Firmaet Kemic har i konkurfrence med andet firma fået overdraget projektet. Under renoveringen klarer det gamle værk på Kærvej forsyningen. På tidspunkter med spidsbelasning træder Svendborg ind som støtte forsyning, sammenkoblingen på Skovmøllevej har vist sin berettigelse. Det nye værk testkørfes fra 12. november, vandprøverne er tilfredsstillende. Efter en uges indkøring af det nye værk lukkes og slukkes på Kærvej. En epoke er slut, åbne filtre og manuel drift er fortid. En ny og tidssvarende afløser tager over. Det nye computerstyrede værk med lukket filtersystem, beliggende Østergade 31, er nu sat i drift. Der var åbent vandværk den 23. november 2002 med et pænt fremmøde Efterår 2005 alle Hovedstophaner er efterprøvet med nyt lytteudstyr for tæthed. 10% af dem var ikke tætte ved lukning de er nu udskiftet der vil fremover være eftersyn 1 gang årlig Sommer 2006 udskiftning af hovedledning fra Holmdrupvej 10 til skovdongvej 12 gennem holmdrup by ialt ca 600m. Efterår 2006 påbegyndt udskiftning af hovedledning på Skårupørevej fra frugtlager til Nyborgvej afsluttes først i Januar Forår 2007 er etableret forsyning til 18 nye boliger i Nørrelund. I 2007 er der endvidere etableret vandforsyning til 58 nye boliger på Plovskiftet og agerskiftet.filterkapaciteten er i maj/juni 2007 udvidet til det dobbelte.

7 2008 I 2008 blev der etableret forsyning til 35 nye boliger på Plovskiftet, Agerskiftet og Vestergårdsalle. Ydeligere overtog vi en boring fra det nedlagte amt, som forventes operationel inden for et par år Jubilæumsåret 2009 blev helt nøjagtig fejret på årets bedste dag, nemlig d. 03 juli. Vi var glade for at kunne byde imellem 80 og 100 fremmødte gæster på Åbent hus samt lidt godt til ganen i vor telt i gården I 2010 blev VestergÅrdalle tilsluttet med en ny hovedledning, hvor der er tilsluttet 5 boliger og 24 andelsboliger. I et fremtidigt perspektiv er det skønt at konstatere en løbende interesse for tilslutninger etablerede vi en ny boring, som gik under østergade, hvorefter den 800 meter lange boring blev tilsluttet værket, arbejdet var færdig i sommeren 2011.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Jubilæumsskrift Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-04-2014 Mødetid: 10:00 Mødested: Hirtshals Renseanlæg, Kløvermarken 1, 9850 Hirtshals Afbud: Peter Duetoft. Fraværende: Peter Duetoft.

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

r ß) rnvíùr A.rfrn.h&.

r ß) rnvíùr A.rfrn.h&. FJERNVARME r ß) rnvíùr A.rfrn.h&. /.,wy'tenler U67 aotfuyrilt/rum, - 1.,n/ttanlu"2007 Forord Da vi i bestyrelsen startede med at drøfte, hvorledes fernvarmeværkets 50-ars jubilæum skulle markeres, kom

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag

År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag B.s. 390/91 e Helgenæs Pumpestation a.m.b.a. og G1. Kirkebjerg Andelsvandværk v/formand E mod H afsagt sålydende D 0 M:

Læs mere

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning n r. 1 f e b r u a r 2 0 0 9 l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d Vi Lejere Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond Udenbys kapitalfonde tager over i Herning En halv mio. kr. tilbage til én lejer

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere