Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune"

Transkript

1 Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg Kirke. På visualiseringen er de tre eksisterende 67 m høje møller i vindmølleområde 13 Foelbæk fjernet. Øverst ses vindmølleområdets lokalisering syd for Klosterhede Plantage i den sydøstlige del af Lemvig Kommune.

2 Indledning Grete og Leif Johansen, Pletvej 19, 7620 Lemvig Lars Mølgård, Grønkærvej 29, 7660 Bækmarksbro Wind Estate A/S, Læsøvej 1, 8940 Randers SV Mona Hedegaard, Agertoften 6, 7600 Struer Bente og Per Hedegaard Jensen, Kaj Munksvej 25, 7500 Holstebro Merete og Preben Hedegaard, Remmerstrandvej 207, 7600 Struer Birte Hedegaard Nielsen og Allan Damgaard Nielsen, Sandholmvej 14, 7620 Lemvig anmelder hermed nærværende forslag til opstilling af 5 nye vindmøller med en totalhøjde på op til 150 m ved Grønkærvej syd for Klosterhede Plantage, se kort 1. Vindmølleprojektet tager udgangspunkt i vindmølleområde 13 Foelbæk, som er udlagt i Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune. Eksisterende møller i vindmølleområdet nedtages. Anmeldelsen tager udgangspunkt i 5 stk. 150 m høje vindmøller af modellen Vestas V117-3,3 på et 91,5 m højt tårn, men dette kan ændre sig afhængig af, hvilke møller der er på markedet på tidspunktet for indkøb af vindmøller til projektet. Fem nye vindmøller med en totalhøjde op til 150 m kan opstilles på 1. Grønkærvej 29 (matr. nr. 25a, Bækmark Hgd., Flynder) ejet af Lars Mølgård 2. Grønkærvej 24 (matr. nr. 28a, Bækmark Hgd., Flynder) ejet af Grete Bloch Johansen 3. Grønkærvej 24 (matr. nr. 28a, Bækmark Hgd., Flynder) ejet af Grete Bloch Johansen 4. Grønkærvej 24 (matr. nr. 30d, Bækmark Hgd., Flynder) ejet af Grete Bloch Johansen 5. Vilhelmsborgvej 149 (matr. nr. 32r, Bækmark Hgd., Flynder) ejet af de 7 sidstnævnte personer på anmelderoversigten. De eksisterende vindmøller i vindmølleområde 13 Foelbæk er ejet af Lars Mølgård, Egon Blæsbjerg, Flyndermøllevej 3, 7660 Bækmarksbro og Wind Estate A/S. Møllerne skal nedtages før realisering af anmeldte projekt. Beboelsen på Grønkærvej 20, ejet af Manuela Faurby Olesen og Michael Falck Damborg samt beboelsen på Grønkærvej 24, ejet af Grete Bloch Johansen skal nedtages før realisering af anmeldte projekt. Lemvig Kommune anmodes hermed om at bringe projektet videre i VVM-fasen. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Indholdsfortegnelse Ansøger Vindmølleområdet Vindmølleområdets omgivelser Vindmølleanlægget Hensynet til omgivelserne Visualiseringer Arealinteresser Produktion og afledte miljøeffekter Støjforhold Skyggeforhold Konklusion Kontaktoplysninger Økonomiske ordninger ved opstilling af vindmøller Ansøger Ansøgergruppen ønsker med udgangspunkt i vindmølleområde 13 Foelbæk, som er udlagt i Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune, at opstille fem nye vindmøller med en totalhøjde op til 150 m ved Grønkærvej. Ansøgergruppen ejer eller har indgået aftale om køb af arealer, møller og beboelser, der er nødvendige for at kunne opstille de anmeldte møller. Ansøgergruppen har udarbejdet sin projektanmeldelse med rådgivning fra Lemvigegnens Landboforening, der har stor erfaring i udvikling af vindmølleområder forskellige steder i Danmark. Kontaktoplysninger findes på anmeldelsens bagside. 2 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

3 4 x møllehøjden = 600 m afstandskrav Kort 1. Mulig placering af fem 150 m vindmøller ved Grønkærvej med udgangspunkt i vindmølleområde 13 Foelbæk. Møllerne er placeret på matr. nre. 25a, 28a, 30d og 32r, Bækmark Hgd., Flynder. Møllernes vingeradius (op til 60 m), møllernes totalhøjde (op til 150 m) og afstandskrav på 4 gange møllehøjden (4x150=600 m) er skitseret med blåt. Afstandskrav til nabobeboelse betyder, at Grønkærvej 20 og 24 skal nedlægges som beboelse. Eksisterende vindmøller i vindmølleområdet nedtages. 3 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

4 2. Vindmølleområdet I Temaplan for vindmøller fra 2008 er det skønnet, at vindmølleområde 13 Foelbæk kan rumme 3-4 vindmøller på 100 m totalhøjde. Opstilling af nye møller forudsætter nedtagning af tre eksisterende møller, som er opstillet i 1997 og stadig er i drift. I Lemvig kommuneplan er vindmølleområde 13 fastholdt som positivt område for opstilling af nye vindmøller. Nærværende projektanmeldelse tager udgangspunkt i vindmølleområde 13 Foelbæk, hvor de tre eksisterende 750 kw-neg Micon møller på 67 m totalhøjde nedtages. Der opstilles en ny mølle syd for Grønkærvej og fire nye møller nord for Grønkærvej. Vindmølleområde 13 har sin primære udstrækning omkring de eksisterende møller syd for Grønkærvej, så det anmeldte projekt forudsætter en udvidelse af det udlagte vindmølleområde i nordlig retning. Igennem de senere år - og siden opstillingen af retningslinjer for vindmølleområdet i Temaplan for vindmøller i er der sket en stor udvikling i vindmøllemodeller og ordninger til fremme af vedvarende energi. Ansøgergruppen ønsker med nærværende projektanmeldelse at vise et forslag til optimal udnyttelse af områdets vindenergi. Projektet forudsætter en tilpasning af temaplanens retningslinjer for vindmølleområdet til flere og højere møller. 3. Vindmølleområdets omgivelser Landskabsområde - Flynder Ådal Vindmølleområdet ligger på Bækmarksbro Hedeslette, ifølge miljørapport for Temaplan for vindmøller i landskabsområde J, som vurderes at være af stor skala og med god mulighed for visuelt at indpasse vindmøller. Dog indeholder området Flynder Å, som er et markant landskabselement af stor kulturhistorisk værdi. Vindmøller bør ikke placeres i ådalen eller dens umiddelbare nærhed. Møllerne placeres mindst 750 m fra åbeskyttelseslinjen til Flynder Å og mindst 200 m fra det registrerede landskabsområde for Flynder Ådal. Begge afstande er større end for de eksisterende møller, som er henholdsvis ca. 400 m og 50 m, se kort 2. Naturbeskyttelse - hedeareal Mellem mølle 3 og 4 findes et større hedeareal, som tidligere har været begrundelse for indstilling til afslag på udlæggelse af et vindmølleområde. Det anmeldte projekt er tilpasset, så møller, adgangsveje, arbejdsarealer og vingeoverslag holdes udenfor hedearealet. Der etableres en nordlig tilkørselsvej til mølle 4 og 5 fra Vilhelmsborgvej, mens adgangen til mølle 1, 2 og 3 etableres fra Grønkærvej. Der er ikke anden beskyttet natur i direkte berøring med vindmølleområdet. Der er ca. 200 m til nærmeste EF-habitatområde Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage, se kort 2. Flynder Ørs Plantage Plantageområdet nord for vindmølleområdet er fredskov og omgivet af skovbyggelinje. Møller og adgangsveje etableres udenfor fredskov, men til mølle 3, 4 og 5 er der behov for dispensation fra skovbyggelinje, se kort 2. Beskyttede diger og fortidsminder Indenfor vindmølleområde 13 er registreret et beskyttet dige, som der skal tages hensyn til ved tilkørsel til mølle 1. Der skal ligeledes tages hensyn til et beskyttet dige syd for Vilhelmsborgvej ved tilkørsel til mølle 5. Der findes flere beskyttede gravhøje nord og vest for mølerækken. Afstanden til beskyttelseslinjen for gravhøje svarer som minimum til møllernes totalhøjde på 150 m, se kort 2. Flynder Kirke Afstanden fra de anmeldte møller til Flynder Kirke er ca. 2,3 km. Flynder Kirke er den eneste kirke indenfor en afstand af 5 km. Møllerne vil også være synlige fra Møborg Kirke, som ligger i en afstand af ca. 5,2 km mod syd, se kort 3. Grundvand Vindmølleområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD) men udenfor nitratfølsomme indvindingsoplande (NFI). 4. Vindmølleanlægget De fysiske rammer for valg af vindmølletype fastlægges af de i vindmøllecirkulæret (som snart forventes erstattet af Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller) opstillede krav til mindste afstand til den nærmeste nabobeboelse på fire gange møllens totalhøjde. Dertil kommer kommunens generelle retningslinjer for tårntype, vingetype, glans og farve samt et anbefalet størrelsesforhold mellem rotordiameter og navhøjde ( harmoniforhold ), der som udgangspunkt bør ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35 for at give den visuelt mest harmoniske mølle. 4 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

5 Kort 2. Vindmøllernes adgangsveje og omgivelser med angivelse af beskyttet natur og vandløb, beskyttede diger, fortidsminder, kirkebyggelinje, skovbyggelinje, åbeskyttelseslinje, landskabsområde og EF-habitatområde. Vingeradius på de nye møller er markeret med blå cirkel. 5 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

6 I området ved Grønkærvej med udgangspunkt i vindmølleområde 13 Foelbæk foreslås opstillet 5 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 m. Den endelige fastlæggelse af vindmølletype vil først finde sted på et senere tidspunkt i planprocessen, når alle forhold har været vurderet, og vindmølleområdets fysiske rammer er endeligt fastlagt. Vindmøller opstillet i Danmark skal have en typegodkendelse under den såkaldte tekniske godkendelsesordning under RISØ, hvorfor der pt. kun er to potentielle vindmølleleverandører, Vestas og Siemens, til vindmøller i landzone i Danmark. Men eftersom flere andre leverandører overvejer at få deres vindmøller typegodkendte til opstilling i Danmark, og da der sker en fortsat ny- og videreudvikling af forskellige vindmølletyper hos de to tilstedeværende vindmølleleverandører, kan den for vindmølleprojektet mest optimale vindmølletype i dag sagtens være en anden på et senere tidspunkt. Hvis der tages udgangspunkt i de tilgængelige vindmølletyper til det danske marked i dag, kan f.eks. følgende vindmølletype komme på tale til projektet: Fabrikat Type Kapacitet MW Navhøjde m Rotor m Totalhøjde m Harmoniforhold Antal Kapacitet i alt, MW Vestas V117-3,3 3,3 91, :1, ,5 Denne projektbeskrivelse tager udgangspunkt i, at der opstilles 5 stk. V117-3,3 (91,5). Ved hver vindmølle etableres arbejds-, kran og vendeplads med et areal på ca m 2 samt adgangsvej med en bredde på godt 5 m. Adgangsvej til vindmølleområdet forventes anlagt fra Grønkærvej og Vilhelmsborgvej. De fem vindmøller opstilles på en lige linje med en gennemsnitlig indbyrdes afstand på ca. 353 m. Møllerne er i oplægget placeret, så afstanden til offentlig vej svarer til 1 x møllens totalhøjde (kommuneplanens afstandskrav til overordnede veje), og så der er rådighed over de nødvendige arealer til vingeoverslag. Overholdelsen af disse krav betyder, at møllernes indbyrdes afstand varierer med op til ca. 11%, se kort Hensynet til omgivelserne Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til omgivelserne, således at planlægningen ikke alene tager hensyn til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Afstand til nabobeboelse I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at vindmøller ikke må opstilles tættere på nabobeboelse end fire gange møllernes totalhøjde. For møller med en totalhøjde på 150 m medfører dette en mindsteafstand på 600 m fra nabobeboelse til mølletårn. Kravet er opfyldt efter nedlæggelse af boliger på Grønkærvej 20 og 24. Samspil med andre vindmølleklynger Vindmøllecirkulæret indeholder endvidere et krav om, at eksisterende eller planlagte vindmøller, der er med mindre end 28 gange vindmøllernes totalhøjde (svarende til 4,2 km ved 150 m høje møller) fra vindmølleområdet, skal vurderes, så det sikres, at den samlede påvirkning af landskabet er ubetænkelig. Indenfor denne afstand findes tre eksisterende møller (600 kw NEG Micon 62 m totalhøjde fra 1996) i vindmølleområde 10 Ilkjær ca. 4 km mod vest. Herudover findes ingen eksisterende eller planlagte store møller udover møllerne i vindmølleområde 13, som nedtages ved gennemførelse af nærværende projekt. Hvordan vindmøllerne opleves i landskabet afhænger i høj grad af, om de opleves i helt åbent land eller i et landskab med terrænvariation eller bevoksninger. Selv mindre bevoksninger og læhegn og i særdeleshed større skove vil kunne skjule vindmøllerne helt. Det belyses nærmere gennem projektets videre planlægning, hvordan vindmølleklyngernes samspil vil påvirke landskabet. 6. Visualiseringer Med henblik på at give et indtryk af den visuelle påvirkning af omgivelserne kan der udarbejdes visualiseringer med tilhørende vurderinger fra forskellige vinkler og afstande fra vindmølleprojektet. Visualiseringerne skal vise, hvordan de foreslåede vindmøller vil se ud i det eksisterende landskab, og vurderingerne skal beskrive, om vindmøllerne virker dominerende eller forstyrrende i forhold til landskabets karaktergivende elementer og landskabets skala, som tilsammen er et udtryk for landskabets sårbarhed. Indledningsvist er det anmeldte vindmølleanlæg visualiseret fra tre punkter i landskabet, 1: Ringkøbingvej med Flynder Kirke i forgrunden, 2: Vilhemsborgvej ved afkørsel til Rødemøllevej og Saugmandsgårdvej og 3: Bavnehøj lige øst for Møborg Kirke, se kort 3. 6 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

7 Kort 3. Vindmøllernes omgivelser vist med afgrænsning af afstanden 28 x møllehøjden = 4,2 km. Vindmølleområder, eksisterende vindmøller, kirkebyggelinjer, landskabsområder og beskyttet natur er markeret. Visualiseringspunkter ved 1: Ringkøbingvej, 2: Vilhelmsborgvej og 3: Møborg Kirke er markeret med blå prik. 7 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

8 Visualiseringspunkt 1 - Ringkøbingvej: foto af eksisterende forhold med udsigt mod Flynder Kirke. Afstand til kirken ca. 0,8 km 8 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

9 Visualiseringspunkt 1 - Ringkøbingvej: visualisering af fremtidige forhold med udsigt til fem 150 m høje vindmøller i baggrunden af Flynder Kirke. Afstand til nærmeste nye mølle ca. 3,1 km. 9 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

10 Visualiseringspunkt 2 - Vilhelmsborgvej: panorama-foto af eksisterende forhold ved afkørsel til Rødemøllevej og Saugmandsgårdvej. Eksisterende vindmøller i område 13 Foelbæk i venstre side af billedet i en afstand af 1,9 km. 10 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

11 Visualiseringspunkt 2 - Vilhelmsborgvej: visualisering af fremtidige forhold med udsigt til fem 150 m høje møller bag læhegn på hedesletten. Afstand til nærmeste nye mølle ca. 1,7 km. 11 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

12 Visualiseringspunkt 3 - Bavnehøj lige øst for Møborg Kirke: foto af eksisterende forhold. Eksisterende vindmøller i område 13 Foelbæk ses i en afstand af ca. 5 km. 12 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

13 Visualiseringspunkt 3 - Bavnehøj ved Møborg Kirke: visualisering af fremtidige forhold med udsigt til fem 150 m høje møller på sletten nedenfor bakkeøen. Afstand til nærmeste nye mølle ca. 5,3 km. 13 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

14 7. Arealinteresser På baggrund af data fra Danmarks Miljøportal er kortlagt forskellige natur- og beskyttelsesinteresser i og omkring mølleområdet. Som beskrevet under 3. Vindmølleområdets omgivelser, vurderes projektet ikke at være i konflikt med overordnede natur- og beskyttelsesinteresser. En minimal inddragelse af landbrugsjord til fundament- og vejanlæg er i såvel ansøgers som samfundsmæssig interesse. 8. Produktion og afledte miljøeffekter Vindmølleområdet ved Grønkærvej har ret gode vindforhold, og den årlige elproduktion fra 5 stk. 150 m høje møller (V117-3,3 MW) er beregnet til ca. 55 GWh, svarende til husstandes årlige el-forbrug à 4,3 MWh. Produktionstallene skal tages med et vist forbehold, idet den endelige vindmølletype endnu ikke er valgt. Ved erstatning af en el-produktion baseret på kul eller andre fossile brændstoffer med en el-produktion fra vindmøller fortrænges udledningen af en række luftforurenende stoffer, ligesom der sker en reduktion i affaldsproduktionen i form af aske og slagger. Især reduktionen i udledning af kuldioxid (CO 2 ) er stor og bidrager væsentligt til reduktion af udledningen af drivhusgasser til atmosfæren. Det er estimeret, at der pr. produceret GWh kan spares 784 tons CO 2 -udledning. I vindmøllernes forventede levetid på 30 år forventes de fem vindmøller at kunne producere ca. 832 GWh, hvilket vil spare atmosfæren for en CO 2 -udledning på ca. 1,3 mio. tons. 9. Støjforhold I henhold til vindmøllebekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige hhv. 42 og 44 db(a) ved vindhastigheder 6 og 8 m/s på det nærmeste udendørs opholdsareal ved en nabobeboelse i det åbne land, og 37 og 39 db(a) på særligt støjfølsomme områder. Tilsvarende må den lavfrekvente støj fra vindmøller ikke overstige 20 db(a) ved 6 eller 8 m/s indendørs i nabobeboelserne. Det fremgår af kort 4, at vindmølleprojektet overholder støjkravene ved alle nabobeboelser i det åbne land og ved samlet bebyggelse. Det fremgår af kort 5, at vindmølleprojektet overholder de lavfrekvente støjkrav. I henhold til vindmøllebekendtgørelsen skal støjbidragene fra både kommende og eksisterende vindmøller indregnes, så der beregnes den samlede støjbelastning fra vindmøller ved alle nabobeboelser, med mindre afstanden mellem de kommende og eksisterende vindmøller er så stor, at støjbidraget fra de kommende vindmøller er 15 db(a) lavere end støjbelastningen fra de eksisterende vindmøller hos nabobeboelserne. Ved nærværende anmeldte projekt er afstanden til eksisterende vindmøller så stor, at der kan ses bort fra støjpåvirkning fra disse. Det ses af kort 5 og 6, at støjkrav for fritliggende beboelser overholdes for alle beboelser udover Grønkærvej 20 og 24, der på grund af afstandskravet forudsættes nedlagt. Støjkravet for samlede bebyggelser og støjfølsom arealanvendelse er ligeledes overholdt. 10. Skyggeforhold Lemvig Kommune kræver, i overensstemmelse med Miljøministeriets anbefalinger, at ingen nabobeboelse må påføres over 10 timers reel skyggekast om året. Af kort 6 fremgår det, at enkelte naboboliger vil få marginalt mere end 10 timers skyggekast om året. Vindmøllerne bliver derfor leveret med automatisk skyggekastregulering for at regulere overskridelsen. Der vil af landinspektør blive afsat koordinater ved naboboligen, der vil angive det vindue, hvor indenfor skyggekast skal begrænses, og vindmøllerne vil derefter regulere/standse, når solens position sammen med vindretningen gør, at vindmøllen kaster skygge på beboelsen. 11. Konklusion Det er en kendsgerning, at energifremstilling fra vindmøller har en positiv indvirkning på klimaet og miljøet generelt. Samlet set vurderes det, at 5 nye 150 m høje vindmøller med en årlig elproduktion på ca. 55 GWh kan placeres ved Grønkærvej efter nedtagning af eksisterende møller i vindmølleområde 13 Foelbæk. Grænseværdier for støj, skyggekast og afstand til nabobeboelser er overholdt. Ansøgergruppen for projektet anmoder hermed om, at Lemvig Kommune sender projektet videre til VVM. 14 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

15 Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 HerningLemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej, vindmølleområde 13 Foelbæk, Kristian Sejersbøl / Beregnet: Beregnet: :53/ :53/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: L m Vestas V117 mode 0 Beregning: L m Vestas V117 mode 0 Støj [db(a)] Ny mølle Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Ny mølle WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Kort 4. Beregnet støjudbredelse fra 5 nye V117-3,3 MW ved vindhastighed 6 og 8 m/s. Den inderste cirkel angiver støjgrænsen for fritliggende beboelser, og de yderste cirkler angiver støjgrænsen for områder med særlig støjfølsom arealanvendelse (f.eks. institutioner og samlet bebyggelse). Støjen fra vindmøllerne er beregnet med vindmøllerne i deres fulde driftstilstand uden støjreduktion. 15 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

16 Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 HerningLemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej, vindmølleområde 13 Foelbæk, Kristian Sejersbøl / Beregnet: Beregnet: :06/ :06/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: L V117 mode 0, lavfrekvent Beregning: L V117 mode 0, lavfrekvent Støj [db(a)] Ny mølle Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Ny mølle WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Kort 5. Beregnet udbredelse af lavfrekvent støj fra 5 nye V117-3,3 MW ved vindhastighed 6 og 8 m/s. Den markerede cirkel angiver støjgrænsen for såvel fritliggende beboelser som områder med særlig støjfølsom arealanvendelse (f.eks. institutioner og samlet bebyggelse). Støjen fra vindmøllerne er beregnet med vindmøllerne i deres fulde driftstilstand uden støjreduktion. 16 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

17 SHADOW - Kort Beregning: Skyggekastanalyse L19, 5 V117 Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :46/ Timer per år, reelt tilfælde Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej, vindmølleområde 13 Foelbæk, Lemvig Kommune Ny mølle m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Skyggemodtager Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_1.wpo (1) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Kort 6. Skyggekurver med angivelse af reelle skyggetimer fra 5 V117-3,3 MW i et normalt år. Den røde kurve angiver grænseværdien på 10 timer årligt, reel værdi. 17 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

18 12. Kontaktoplysninger 13. Økonomiske ordninger ved opstilling af vindmøller Ansøgergruppens kontaktperson: Rådgiver: Leif Mose Johansen, Pletvej 19, 7620 Lemvig tlf mail: Lemvigegnens Landboforening, Industrivej 53, 7620 Lemvig Kristian Sejersbøl, vindmøllerådgiver tlf mail: Lotte Stilling Nielsen, miljøkonsulent tlf / mail: Lemvigegnens Landboforening yder rådgivning og sparring omkring vindmølleprojekter gennem hele processen fra idé-fase til etablering, drift eller handel. Landboforeningens vindmølleteam samarbejder med ressourcepersoner fra flere virksomheder og rummer dermed kompetencer til rådgivning igennem hele processen med udvikling af et vindmølleprojekt. Lov om fremme af vedvarende energi, også kaldet VE-loven, indeholder 4 ordninger, der skal fremme produktionen af vedvarende energi fra vindmøller. Den grønne ordning: Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har kommunen mulighed for at søge om tilskud til initiativer, der kommer de lokale borgere til gavn. En kommune kan i forbindelse med nye vindmølleprojekter søge om tilskud til forskellige typer af anlægsarbejder samt kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Mange kommuner vælger at inddrage borgerne aktivt i processen. Værditabsordningen: Du har mulighed for at få erstatning for værditab på din beboelsesejendom, hvis du bliver nabo til et vindmølleprojekt. Hvis der skal opstilles vindmøller i nærheden af din beboelsesejendom, kan du anmelde krav om erstatning for værditab til Energinet.dk, som administrerer værditabsordningen. Garantiordningen: Som vindmøllelav kan man søge om en garanti på op til kr. til brug ved optagelse af lån. Garantifonden administreres af Energinet.dk, og den gør det lettere for lokale opstillere at optage kommercielle lån til finansiering af forundersøgelser, og derved kan initiativtagerne holdes økonomisk skadeløse, hvis projektet ikke kan realiseres. Køberetsordningen: Bor du i nærheden af et vindmølleprojekt, kan du engagere dig i projektet ved at købe andele i det. Køberetsordningen, som administreres af Energinet.dk, sikrer, at borgere, som bor i nærheden af et vindmølleprojekt, kan tage aktiv del i projektet ved at købe andele i det. Læs mere på til statslig information om vindmøller. Hjemmesiden og de økonomiske ordninger er rettet mod henholdsvis borger, kommune og mølleopstiller. 18 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune Vindmøller ved Volder Mark FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Vindmølleplanlægning i Vesthimmerlands Kommune Gennemgang af 8 nye udpegede områder Juni 2009 Indhold. Indledning 3 Gældende reguleringer og begrænsninger for opstilling af nye store vindmøller 3 Vindmøllecirkulæret

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune December 2010 Forsøgsvindmøller ved Try - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering December 2010 Udgiver: Brønderslev

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Vindmøller ved Tornbygård. VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011

Vindmøller ved Tornbygård. VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011 Vindmøller ved Tornbygård VVM-redegørelse og miljørapport Januar 2011 Forord Bornholms Regionskommune har en vision om at gøre øen CO 2 neutral i 2025 via bæredygtig og vedvarende energi. Et skridt på

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Tolv vindmøller nordøst for Vemb

Tolv vindmøller nordøst for Vemb Tolv vindmøller nordøst for Vemb VVM-redegørelse og miljørapport December 2013 HOLSTEBRO KOMMUNE Appendix til Forslag til tillæg nr. 25 til Holstebro Kommuneplan 2009 Tolv vindmøller nordøst for Vemb

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge til og af hvem Fast

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 17. januar 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kikkenborgvej 10.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 17. januar 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kikkenborgvej 10. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Kikkenborgvej 10, 7570 Vemb, matrikel 45 Møborg Ejerlav, Møborg og matrikel 21 Skalstrup By, Nees som følge af opstilling af vindmøller ved

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015)

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Februar 2015 Udgiver: Kerteminde Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Vindmøller i Nørrekær Enge

Vindmøller i Nørrekær Enge Vindmøller i Nørrekær Enge Miljørapport med VVM og Miljøvurdering August 2007 Vindmøller i Nørrekær Enge - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering, Aalborg og Vesthimmerlands Kommuner - August 2007 Ansvarshavende

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012

Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Denne VVM-redegørelse giver en vurdering

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Sneserevej 28, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4 Kortlægning af vindenergipotialet på Fyn Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund.... 4 Anvendelse af kortlægningen.... 4 Kortlægning og ikke planlægning.... 4 2. Status for vindenergi Status for vindenergien

Læs mere

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014)

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Udgiver: Lolland Kommune,

Læs mere

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning

Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Vindtræf 2012 Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Kåre Albrechtsen Funktionsleder for Vindmøllerejseholdet, Naturstyrelsen Agenda Vindmøllerejseholdet Vindmølleplanlægning i kommunerne Borgerdialog

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

Indbydelse til køb af vindmølleanparter.

Indbydelse til køb af vindmølleanparter. 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse og miljørapport, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage MILJØRAPPORT Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage Morsø Kommune - VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) - MILJØ-VURDERING (MV) August 2009 MORSØ KOMMUNE: Miljørapport - Vindmøller ved Sønder Herreds

Læs mere

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg Værditabsordningen - ændringer til VE-loven v/signe Maj Holm og Janine Lindberg 1 Grundlag for værditab ( 6, stk. 1) En eller flere vindmøller Tilknyttede lysmarkeringsmaster Vindmøller ved Kragerup Gods

Læs mere

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er

Læs mere

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje Læsevejledning En lokalplan fastlægger hvordan et område må bruges i fremtiden. Reglerne for lokalplaner er beskrevet i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 TEKNIK OG MILJØ Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forsidebilledet viser forslag med to vindmøller set fra Bakkendrupvej

Læs mere

Vindmøller ved Skaføgård

Vindmøller ved Skaføgård Vindmøller ved Skaføgård Miljørapport December 2010 Titel: Miljørapport indeholdende VVM og MV for vindmøller ved Skaføgård Udgivet december 2010: Syddjurs Kommune Natur og Miljø Hovedgaden 77 8410 Rønde

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 De fire ordninger: Værditabsordning Køberetsordning (forkøbsret for lokale) Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

Vindmøller Vindmølleplan 1997 Aalborg Kommune

Vindmøller Vindmølleplan 1997 Aalborg Kommune Vindmøller 1997 Aalborg Kommune Forord om en... en er en del af Kommuneplanen. Dette temahæfte giver en samlet oversigt over de muligheder og begrænsninger der er for at opsætte vindmøller i Aalborg Kommune.

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Esbjerg. VVM-redegørelse

Forsøgsvindmøller ved Esbjerg. VVM-redegørelse Forsøgsvindmøller ved Esbjerg VVM-redegørelse Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om

Læs mere

Vindmølle i Vassingerød Nord. VVM-redegørelse og miljørapport December 2009

Vindmølle i Vassingerød Nord. VVM-redegørelse og miljørapport December 2009 Vindmølle i Vassingerød Nord VVM-redegørelse og miljørapport December 2009 Vindmølle i Vassingerød Nord VVM-redegørelse og miljørapport December 2009 Forord Dette hæfte indeholder en VVM-redegørelse og

Læs mere

Temamøder - Nyt vindmølleprojekt: Jura, kontrakter og organisering. v/ advokat Thomas Bjørn Roldskov

Temamøder - Nyt vindmølleprojekt: Jura, kontrakter og organisering. v/ advokat Thomas Bjørn Roldskov Temamøder - Nyt vindmølleprojekt: Jura, kontrakter og organisering v/ advokat Thomas Bjørn Roldskov LandboNord mandag d. 30. september 2013 Om Thomas Bjørn Roldskov Partner i Sauer Roldskov Advokatfirma

Læs mere

BOM/JLI. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 8. oktober 2010 samledes Taksationsmyndigheden på Mådevej 67.

BOM/JLI. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 8. oktober 2010 samledes Taksationsmyndigheden på Mådevej 67. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmøller på Mådevej 67, 6705 Esbjerg Ø, matrikel nr. 2i, Måde, Esbjerg Jorder som følge af opstilling af vindmøller i henhold til lokalplan

Læs mere

Grøn energi. Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Grøn energiplanlægning

Grøn energi. Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Grøn energiplanlægning Grøn energi Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Grøn energiplanlægning Kommune, maj 2013 1 2 Indhold Baggrundsrapport til afsnit om Grøn Energi i Kommuneplanen 2013-2025 Vindenergi i Kommune 4 Solenergi

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Vindpark Øster Børsting

Vindpark Øster Børsting Vindpark Øster Børsting Bilag 5 VVM-redegørelse med Miljørapport Vindmøller ved Øster Børsting Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering April 2012 Udgiver: Udarbejdet af: Redaktion: Layout:

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel FORSLAG Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-21 - Forsøgsvindmøller ved Kappel Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 4. august 2009 FORSLAG

Læs mere

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Wind 1 er i sin nuværende form stiftet i 2004, som et 100 procent dansk ejet selskab. Forretningsideen er at udvikle, opføre og sælge nøglefærdige vindmølleanlæg.

Læs mere

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE FORDELENE VED AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE Vindkraft kommer til at udgøre en vigtig bestanddel

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere