Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune"

Transkript

1 Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg Kirke. På visualiseringen er de tre eksisterende 67 m høje møller i vindmølleområde 13 Foelbæk fjernet. Øverst ses vindmølleområdets lokalisering syd for Klosterhede Plantage i den sydøstlige del af Lemvig Kommune.

2 Indledning Grete og Leif Johansen, Pletvej 19, 7620 Lemvig Lars Mølgård, Grønkærvej 29, 7660 Bækmarksbro Wind Estate A/S, Læsøvej 1, 8940 Randers SV Mona Hedegaard, Agertoften 6, 7600 Struer Bente og Per Hedegaard Jensen, Kaj Munksvej 25, 7500 Holstebro Merete og Preben Hedegaard, Remmerstrandvej 207, 7600 Struer Birte Hedegaard Nielsen og Allan Damgaard Nielsen, Sandholmvej 14, 7620 Lemvig anmelder hermed nærværende forslag til opstilling af 5 nye vindmøller med en totalhøjde på op til 150 m ved Grønkærvej syd for Klosterhede Plantage, se kort 1. Vindmølleprojektet tager udgangspunkt i vindmølleområde 13 Foelbæk, som er udlagt i Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune. Eksisterende møller i vindmølleområdet nedtages. Anmeldelsen tager udgangspunkt i 5 stk. 150 m høje vindmøller af modellen Vestas V117-3,3 på et 91,5 m højt tårn, men dette kan ændre sig afhængig af, hvilke møller der er på markedet på tidspunktet for indkøb af vindmøller til projektet. Fem nye vindmøller med en totalhøjde op til 150 m kan opstilles på 1. Grønkærvej 29 (matr. nr. 25a, Bækmark Hgd., Flynder) ejet af Lars Mølgård 2. Grønkærvej 24 (matr. nr. 28a, Bækmark Hgd., Flynder) ejet af Grete Bloch Johansen 3. Grønkærvej 24 (matr. nr. 28a, Bækmark Hgd., Flynder) ejet af Grete Bloch Johansen 4. Grønkærvej 24 (matr. nr. 30d, Bækmark Hgd., Flynder) ejet af Grete Bloch Johansen 5. Vilhelmsborgvej 149 (matr. nr. 32r, Bækmark Hgd., Flynder) ejet af de 7 sidstnævnte personer på anmelderoversigten. De eksisterende vindmøller i vindmølleområde 13 Foelbæk er ejet af Lars Mølgård, Egon Blæsbjerg, Flyndermøllevej 3, 7660 Bækmarksbro og Wind Estate A/S. Møllerne skal nedtages før realisering af anmeldte projekt. Beboelsen på Grønkærvej 20, ejet af Manuela Faurby Olesen og Michael Falck Damborg samt beboelsen på Grønkærvej 24, ejet af Grete Bloch Johansen skal nedtages før realisering af anmeldte projekt. Lemvig Kommune anmodes hermed om at bringe projektet videre i VVM-fasen. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Indholdsfortegnelse Ansøger Vindmølleområdet Vindmølleområdets omgivelser Vindmølleanlægget Hensynet til omgivelserne Visualiseringer Arealinteresser Produktion og afledte miljøeffekter Støjforhold Skyggeforhold Konklusion Kontaktoplysninger Økonomiske ordninger ved opstilling af vindmøller Ansøger Ansøgergruppen ønsker med udgangspunkt i vindmølleområde 13 Foelbæk, som er udlagt i Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune, at opstille fem nye vindmøller med en totalhøjde op til 150 m ved Grønkærvej. Ansøgergruppen ejer eller har indgået aftale om køb af arealer, møller og beboelser, der er nødvendige for at kunne opstille de anmeldte møller. Ansøgergruppen har udarbejdet sin projektanmeldelse med rådgivning fra Lemvigegnens Landboforening, der har stor erfaring i udvikling af vindmølleområder forskellige steder i Danmark. Kontaktoplysninger findes på anmeldelsens bagside. 2 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

3 4 x møllehøjden = 600 m afstandskrav Kort 1. Mulig placering af fem 150 m vindmøller ved Grønkærvej med udgangspunkt i vindmølleområde 13 Foelbæk. Møllerne er placeret på matr. nre. 25a, 28a, 30d og 32r, Bækmark Hgd., Flynder. Møllernes vingeradius (op til 60 m), møllernes totalhøjde (op til 150 m) og afstandskrav på 4 gange møllehøjden (4x150=600 m) er skitseret med blåt. Afstandskrav til nabobeboelse betyder, at Grønkærvej 20 og 24 skal nedlægges som beboelse. Eksisterende vindmøller i vindmølleområdet nedtages. 3 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

4 2. Vindmølleområdet I Temaplan for vindmøller fra 2008 er det skønnet, at vindmølleområde 13 Foelbæk kan rumme 3-4 vindmøller på 100 m totalhøjde. Opstilling af nye møller forudsætter nedtagning af tre eksisterende møller, som er opstillet i 1997 og stadig er i drift. I Lemvig kommuneplan er vindmølleområde 13 fastholdt som positivt område for opstilling af nye vindmøller. Nærværende projektanmeldelse tager udgangspunkt i vindmølleområde 13 Foelbæk, hvor de tre eksisterende 750 kw-neg Micon møller på 67 m totalhøjde nedtages. Der opstilles en ny mølle syd for Grønkærvej og fire nye møller nord for Grønkærvej. Vindmølleområde 13 har sin primære udstrækning omkring de eksisterende møller syd for Grønkærvej, så det anmeldte projekt forudsætter en udvidelse af det udlagte vindmølleområde i nordlig retning. Igennem de senere år - og siden opstillingen af retningslinjer for vindmølleområdet i Temaplan for vindmøller i er der sket en stor udvikling i vindmøllemodeller og ordninger til fremme af vedvarende energi. Ansøgergruppen ønsker med nærværende projektanmeldelse at vise et forslag til optimal udnyttelse af områdets vindenergi. Projektet forudsætter en tilpasning af temaplanens retningslinjer for vindmølleområdet til flere og højere møller. 3. Vindmølleområdets omgivelser Landskabsområde - Flynder Ådal Vindmølleområdet ligger på Bækmarksbro Hedeslette, ifølge miljørapport for Temaplan for vindmøller i landskabsområde J, som vurderes at være af stor skala og med god mulighed for visuelt at indpasse vindmøller. Dog indeholder området Flynder Å, som er et markant landskabselement af stor kulturhistorisk værdi. Vindmøller bør ikke placeres i ådalen eller dens umiddelbare nærhed. Møllerne placeres mindst 750 m fra åbeskyttelseslinjen til Flynder Å og mindst 200 m fra det registrerede landskabsområde for Flynder Ådal. Begge afstande er større end for de eksisterende møller, som er henholdsvis ca. 400 m og 50 m, se kort 2. Naturbeskyttelse - hedeareal Mellem mølle 3 og 4 findes et større hedeareal, som tidligere har været begrundelse for indstilling til afslag på udlæggelse af et vindmølleområde. Det anmeldte projekt er tilpasset, så møller, adgangsveje, arbejdsarealer og vingeoverslag holdes udenfor hedearealet. Der etableres en nordlig tilkørselsvej til mølle 4 og 5 fra Vilhelmsborgvej, mens adgangen til mølle 1, 2 og 3 etableres fra Grønkærvej. Der er ikke anden beskyttet natur i direkte berøring med vindmølleområdet. Der er ca. 200 m til nærmeste EF-habitatområde Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage, se kort 2. Flynder Ørs Plantage Plantageområdet nord for vindmølleområdet er fredskov og omgivet af skovbyggelinje. Møller og adgangsveje etableres udenfor fredskov, men til mølle 3, 4 og 5 er der behov for dispensation fra skovbyggelinje, se kort 2. Beskyttede diger og fortidsminder Indenfor vindmølleområde 13 er registreret et beskyttet dige, som der skal tages hensyn til ved tilkørsel til mølle 1. Der skal ligeledes tages hensyn til et beskyttet dige syd for Vilhelmsborgvej ved tilkørsel til mølle 5. Der findes flere beskyttede gravhøje nord og vest for mølerækken. Afstanden til beskyttelseslinjen for gravhøje svarer som minimum til møllernes totalhøjde på 150 m, se kort 2. Flynder Kirke Afstanden fra de anmeldte møller til Flynder Kirke er ca. 2,3 km. Flynder Kirke er den eneste kirke indenfor en afstand af 5 km. Møllerne vil også være synlige fra Møborg Kirke, som ligger i en afstand af ca. 5,2 km mod syd, se kort 3. Grundvand Vindmølleområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD) men udenfor nitratfølsomme indvindingsoplande (NFI). 4. Vindmølleanlægget De fysiske rammer for valg af vindmølletype fastlægges af de i vindmøllecirkulæret (som snart forventes erstattet af Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller) opstillede krav til mindste afstand til den nærmeste nabobeboelse på fire gange møllens totalhøjde. Dertil kommer kommunens generelle retningslinjer for tårntype, vingetype, glans og farve samt et anbefalet størrelsesforhold mellem rotordiameter og navhøjde ( harmoniforhold ), der som udgangspunkt bør ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35 for at give den visuelt mest harmoniske mølle. 4 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

5 Kort 2. Vindmøllernes adgangsveje og omgivelser med angivelse af beskyttet natur og vandløb, beskyttede diger, fortidsminder, kirkebyggelinje, skovbyggelinje, åbeskyttelseslinje, landskabsområde og EF-habitatområde. Vingeradius på de nye møller er markeret med blå cirkel. 5 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

6 I området ved Grønkærvej med udgangspunkt i vindmølleområde 13 Foelbæk foreslås opstillet 5 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 m. Den endelige fastlæggelse af vindmølletype vil først finde sted på et senere tidspunkt i planprocessen, når alle forhold har været vurderet, og vindmølleområdets fysiske rammer er endeligt fastlagt. Vindmøller opstillet i Danmark skal have en typegodkendelse under den såkaldte tekniske godkendelsesordning under RISØ, hvorfor der pt. kun er to potentielle vindmølleleverandører, Vestas og Siemens, til vindmøller i landzone i Danmark. Men eftersom flere andre leverandører overvejer at få deres vindmøller typegodkendte til opstilling i Danmark, og da der sker en fortsat ny- og videreudvikling af forskellige vindmølletyper hos de to tilstedeværende vindmølleleverandører, kan den for vindmølleprojektet mest optimale vindmølletype i dag sagtens være en anden på et senere tidspunkt. Hvis der tages udgangspunkt i de tilgængelige vindmølletyper til det danske marked i dag, kan f.eks. følgende vindmølletype komme på tale til projektet: Fabrikat Type Kapacitet MW Navhøjde m Rotor m Totalhøjde m Harmoniforhold Antal Kapacitet i alt, MW Vestas V117-3,3 3,3 91, :1, ,5 Denne projektbeskrivelse tager udgangspunkt i, at der opstilles 5 stk. V117-3,3 (91,5). Ved hver vindmølle etableres arbejds-, kran og vendeplads med et areal på ca m 2 samt adgangsvej med en bredde på godt 5 m. Adgangsvej til vindmølleområdet forventes anlagt fra Grønkærvej og Vilhelmsborgvej. De fem vindmøller opstilles på en lige linje med en gennemsnitlig indbyrdes afstand på ca. 353 m. Møllerne er i oplægget placeret, så afstanden til offentlig vej svarer til 1 x møllens totalhøjde (kommuneplanens afstandskrav til overordnede veje), og så der er rådighed over de nødvendige arealer til vingeoverslag. Overholdelsen af disse krav betyder, at møllernes indbyrdes afstand varierer med op til ca. 11%, se kort Hensynet til omgivelserne Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til omgivelserne, således at planlægningen ikke alene tager hensyn til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Afstand til nabobeboelse I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at vindmøller ikke må opstilles tættere på nabobeboelse end fire gange møllernes totalhøjde. For møller med en totalhøjde på 150 m medfører dette en mindsteafstand på 600 m fra nabobeboelse til mølletårn. Kravet er opfyldt efter nedlæggelse af boliger på Grønkærvej 20 og 24. Samspil med andre vindmølleklynger Vindmøllecirkulæret indeholder endvidere et krav om, at eksisterende eller planlagte vindmøller, der er med mindre end 28 gange vindmøllernes totalhøjde (svarende til 4,2 km ved 150 m høje møller) fra vindmølleområdet, skal vurderes, så det sikres, at den samlede påvirkning af landskabet er ubetænkelig. Indenfor denne afstand findes tre eksisterende møller (600 kw NEG Micon 62 m totalhøjde fra 1996) i vindmølleområde 10 Ilkjær ca. 4 km mod vest. Herudover findes ingen eksisterende eller planlagte store møller udover møllerne i vindmølleområde 13, som nedtages ved gennemførelse af nærværende projekt. Hvordan vindmøllerne opleves i landskabet afhænger i høj grad af, om de opleves i helt åbent land eller i et landskab med terrænvariation eller bevoksninger. Selv mindre bevoksninger og læhegn og i særdeleshed større skove vil kunne skjule vindmøllerne helt. Det belyses nærmere gennem projektets videre planlægning, hvordan vindmølleklyngernes samspil vil påvirke landskabet. 6. Visualiseringer Med henblik på at give et indtryk af den visuelle påvirkning af omgivelserne kan der udarbejdes visualiseringer med tilhørende vurderinger fra forskellige vinkler og afstande fra vindmølleprojektet. Visualiseringerne skal vise, hvordan de foreslåede vindmøller vil se ud i det eksisterende landskab, og vurderingerne skal beskrive, om vindmøllerne virker dominerende eller forstyrrende i forhold til landskabets karaktergivende elementer og landskabets skala, som tilsammen er et udtryk for landskabets sårbarhed. Indledningsvist er det anmeldte vindmølleanlæg visualiseret fra tre punkter i landskabet, 1: Ringkøbingvej med Flynder Kirke i forgrunden, 2: Vilhemsborgvej ved afkørsel til Rødemøllevej og Saugmandsgårdvej og 3: Bavnehøj lige øst for Møborg Kirke, se kort 3. 6 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

7 Kort 3. Vindmøllernes omgivelser vist med afgrænsning af afstanden 28 x møllehøjden = 4,2 km. Vindmølleområder, eksisterende vindmøller, kirkebyggelinjer, landskabsområder og beskyttet natur er markeret. Visualiseringspunkter ved 1: Ringkøbingvej, 2: Vilhelmsborgvej og 3: Møborg Kirke er markeret med blå prik. 7 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

8 Visualiseringspunkt 1 - Ringkøbingvej: foto af eksisterende forhold med udsigt mod Flynder Kirke. Afstand til kirken ca. 0,8 km 8 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

9 Visualiseringspunkt 1 - Ringkøbingvej: visualisering af fremtidige forhold med udsigt til fem 150 m høje vindmøller i baggrunden af Flynder Kirke. Afstand til nærmeste nye mølle ca. 3,1 km. 9 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

10 Visualiseringspunkt 2 - Vilhelmsborgvej: panorama-foto af eksisterende forhold ved afkørsel til Rødemøllevej og Saugmandsgårdvej. Eksisterende vindmøller i område 13 Foelbæk i venstre side af billedet i en afstand af 1,9 km. 10 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

11 Visualiseringspunkt 2 - Vilhelmsborgvej: visualisering af fremtidige forhold med udsigt til fem 150 m høje møller bag læhegn på hedesletten. Afstand til nærmeste nye mølle ca. 1,7 km. 11 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

12 Visualiseringspunkt 3 - Bavnehøj lige øst for Møborg Kirke: foto af eksisterende forhold. Eksisterende vindmøller i område 13 Foelbæk ses i en afstand af ca. 5 km. 12 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

13 Visualiseringspunkt 3 - Bavnehøj ved Møborg Kirke: visualisering af fremtidige forhold med udsigt til fem 150 m høje møller på sletten nedenfor bakkeøen. Afstand til nærmeste nye mølle ca. 5,3 km. 13 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

14 7. Arealinteresser På baggrund af data fra Danmarks Miljøportal er kortlagt forskellige natur- og beskyttelsesinteresser i og omkring mølleområdet. Som beskrevet under 3. Vindmølleområdets omgivelser, vurderes projektet ikke at være i konflikt med overordnede natur- og beskyttelsesinteresser. En minimal inddragelse af landbrugsjord til fundament- og vejanlæg er i såvel ansøgers som samfundsmæssig interesse. 8. Produktion og afledte miljøeffekter Vindmølleområdet ved Grønkærvej har ret gode vindforhold, og den årlige elproduktion fra 5 stk. 150 m høje møller (V117-3,3 MW) er beregnet til ca. 55 GWh, svarende til husstandes årlige el-forbrug à 4,3 MWh. Produktionstallene skal tages med et vist forbehold, idet den endelige vindmølletype endnu ikke er valgt. Ved erstatning af en el-produktion baseret på kul eller andre fossile brændstoffer med en el-produktion fra vindmøller fortrænges udledningen af en række luftforurenende stoffer, ligesom der sker en reduktion i affaldsproduktionen i form af aske og slagger. Især reduktionen i udledning af kuldioxid (CO 2 ) er stor og bidrager væsentligt til reduktion af udledningen af drivhusgasser til atmosfæren. Det er estimeret, at der pr. produceret GWh kan spares 784 tons CO 2 -udledning. I vindmøllernes forventede levetid på 30 år forventes de fem vindmøller at kunne producere ca. 832 GWh, hvilket vil spare atmosfæren for en CO 2 -udledning på ca. 1,3 mio. tons. 9. Støjforhold I henhold til vindmøllebekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige hhv. 42 og 44 db(a) ved vindhastigheder 6 og 8 m/s på det nærmeste udendørs opholdsareal ved en nabobeboelse i det åbne land, og 37 og 39 db(a) på særligt støjfølsomme områder. Tilsvarende må den lavfrekvente støj fra vindmøller ikke overstige 20 db(a) ved 6 eller 8 m/s indendørs i nabobeboelserne. Det fremgår af kort 4, at vindmølleprojektet overholder støjkravene ved alle nabobeboelser i det åbne land og ved samlet bebyggelse. Det fremgår af kort 5, at vindmølleprojektet overholder de lavfrekvente støjkrav. I henhold til vindmøllebekendtgørelsen skal støjbidragene fra både kommende og eksisterende vindmøller indregnes, så der beregnes den samlede støjbelastning fra vindmøller ved alle nabobeboelser, med mindre afstanden mellem de kommende og eksisterende vindmøller er så stor, at støjbidraget fra de kommende vindmøller er 15 db(a) lavere end støjbelastningen fra de eksisterende vindmøller hos nabobeboelserne. Ved nærværende anmeldte projekt er afstanden til eksisterende vindmøller så stor, at der kan ses bort fra støjpåvirkning fra disse. Det ses af kort 5 og 6, at støjkrav for fritliggende beboelser overholdes for alle beboelser udover Grønkærvej 20 og 24, der på grund af afstandskravet forudsættes nedlagt. Støjkravet for samlede bebyggelser og støjfølsom arealanvendelse er ligeledes overholdt. 10. Skyggeforhold Lemvig Kommune kræver, i overensstemmelse med Miljøministeriets anbefalinger, at ingen nabobeboelse må påføres over 10 timers reel skyggekast om året. Af kort 6 fremgår det, at enkelte naboboliger vil få marginalt mere end 10 timers skyggekast om året. Vindmøllerne bliver derfor leveret med automatisk skyggekastregulering for at regulere overskridelsen. Der vil af landinspektør blive afsat koordinater ved naboboligen, der vil angive det vindue, hvor indenfor skyggekast skal begrænses, og vindmøllerne vil derefter regulere/standse, når solens position sammen med vindretningen gør, at vindmøllen kaster skygge på beboelsen. 11. Konklusion Det er en kendsgerning, at energifremstilling fra vindmøller har en positiv indvirkning på klimaet og miljøet generelt. Samlet set vurderes det, at 5 nye 150 m høje vindmøller med en årlig elproduktion på ca. 55 GWh kan placeres ved Grønkærvej efter nedtagning af eksisterende møller i vindmølleområde 13 Foelbæk. Grænseværdier for støj, skyggekast og afstand til nabobeboelser er overholdt. Ansøgergruppen for projektet anmoder hermed om, at Lemvig Kommune sender projektet videre til VVM. 14 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

15 Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 HerningLemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej, vindmølleområde 13 Foelbæk, Kristian Sejersbøl / Beregnet: Beregnet: :53/ :53/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: L m Vestas V117 mode 0 Beregning: L m Vestas V117 mode 0 Støj [db(a)] Ny mølle Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Ny mølle WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Kort 4. Beregnet støjudbredelse fra 5 nye V117-3,3 MW ved vindhastighed 6 og 8 m/s. Den inderste cirkel angiver støjgrænsen for fritliggende beboelser, og de yderste cirkler angiver støjgrænsen for områder med særlig støjfølsom arealanvendelse (f.eks. institutioner og samlet bebyggelse). Støjen fra vindmøllerne er beregnet med vindmøllerne i deres fulde driftstilstand uden støjreduktion. 15 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

16 Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 HerningLemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej, vindmølleområde 13 Foelbæk, Kristian Sejersbøl / Beregnet: Beregnet: :06/ :06/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: L V117 mode 0, lavfrekvent Beregning: L V117 mode 0, lavfrekvent Støj [db(a)] Ny mølle Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Ny mølle WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Kort 5. Beregnet udbredelse af lavfrekvent støj fra 5 nye V117-3,3 MW ved vindhastighed 6 og 8 m/s. Den markerede cirkel angiver støjgrænsen for såvel fritliggende beboelser som områder med særlig støjfølsom arealanvendelse (f.eks. institutioner og samlet bebyggelse). Støjen fra vindmøllerne er beregnet med vindmøllerne i deres fulde driftstilstand uden støjreduktion. 16 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

17 SHADOW - Kort Beregning: Skyggekastanalyse L19, 5 V117 Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :46/ Timer per år, reelt tilfælde Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej, vindmølleområde 13 Foelbæk, Lemvig Kommune Ny mølle m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Skyggemodtager Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_1.wpo (1) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Kort 6. Skyggekurver med angivelse af reelle skyggetimer fra 5 V117-3,3 MW i et normalt år. Den røde kurve angiver grænseværdien på 10 timer årligt, reel værdi. 17 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

18 12. Kontaktoplysninger 13. Økonomiske ordninger ved opstilling af vindmøller Ansøgergruppens kontaktperson: Rådgiver: Leif Mose Johansen, Pletvej 19, 7620 Lemvig tlf mail: Lemvigegnens Landboforening, Industrivej 53, 7620 Lemvig Kristian Sejersbøl, vindmøllerådgiver tlf mail: Lotte Stilling Nielsen, miljøkonsulent tlf / mail: Lemvigegnens Landboforening yder rådgivning og sparring omkring vindmølleprojekter gennem hele processen fra idé-fase til etablering, drift eller handel. Landboforeningens vindmølleteam samarbejder med ressourcepersoner fra flere virksomheder og rummer dermed kompetencer til rådgivning igennem hele processen med udvikling af et vindmølleprojekt. Lov om fremme af vedvarende energi, også kaldet VE-loven, indeholder 4 ordninger, der skal fremme produktionen af vedvarende energi fra vindmøller. Den grønne ordning: Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har kommunen mulighed for at søge om tilskud til initiativer, der kommer de lokale borgere til gavn. En kommune kan i forbindelse med nye vindmølleprojekter søge om tilskud til forskellige typer af anlægsarbejder samt kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Mange kommuner vælger at inddrage borgerne aktivt i processen. Værditabsordningen: Du har mulighed for at få erstatning for værditab på din beboelsesejendom, hvis du bliver nabo til et vindmølleprojekt. Hvis der skal opstilles vindmøller i nærheden af din beboelsesejendom, kan du anmelde krav om erstatning for værditab til Energinet.dk, som administrerer værditabsordningen. Garantiordningen: Som vindmøllelav kan man søge om en garanti på op til kr. til brug ved optagelse af lån. Garantifonden administreres af Energinet.dk, og den gør det lettere for lokale opstillere at optage kommercielle lån til finansiering af forundersøgelser, og derved kan initiativtagerne holdes økonomisk skadeløse, hvis projektet ikke kan realiseres. Køberetsordningen: Bor du i nærheden af et vindmølleprojekt, kan du engagere dig i projektet ved at købe andele i det. Køberetsordningen, som administreres af Energinet.dk, sikrer, at borgere, som bor i nærheden af et vindmølleprojekt, kan tage aktiv del i projektet ved at købe andele i det. Læs mere på til statslig information om vindmøller. Hjemmesiden og de økonomiske ordninger er rettet mod henholdsvis borger, kommune og mølleopstiller. 18 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Indholdsfortegnelse 1. Formål og opsummering... 2 1.1 Opsummering af resultater... 3 1.2 Opsummering af metoder og begrænsninger...

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L Struer Kommune Østergade 11-15 7600 Struer Att.: Plan & Miljø Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf. +45 97 17 22 44 Fax. +45 97 17 32 96 E-mail: paulex@paulex.dk Hjemmeside: www.paulex.dk

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer:

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Titel Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Energinet.dk Ole Graabæk og Jan Havsager Forskningscenter

Læs mere

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde 12 mytedræbere Debatten om nye vindmøller bølger i lokalaviser, på borgermøder, på sidelinjen til fodboldkampen. Her er den saglige, sobre og konkret viden, debatten skriger efter. Danmarks Vindmølleforening

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere