Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune"

Transkript

1 Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg Kirke. På visualiseringen er de tre eksisterende 67 m høje møller i vindmølleområde 13 Foelbæk fjernet. Øverst ses vindmølleområdets lokalisering syd for Klosterhede Plantage i den sydøstlige del af Lemvig Kommune.

2 Indledning Grete og Leif Johansen, Pletvej 19, 7620 Lemvig Lars Mølgård, Grønkærvej 29, 7660 Bækmarksbro Wind Estate A/S, Læsøvej 1, 8940 Randers SV Mona Hedegaard, Agertoften 6, 7600 Struer Bente og Per Hedegaard Jensen, Kaj Munksvej 25, 7500 Holstebro Merete og Preben Hedegaard, Remmerstrandvej 207, 7600 Struer Birte Hedegaard Nielsen og Allan Damgaard Nielsen, Sandholmvej 14, 7620 Lemvig anmelder hermed nærværende forslag til opstilling af 5 nye vindmøller med en totalhøjde på op til 150 m ved Grønkærvej syd for Klosterhede Plantage, se kort 1. Vindmølleprojektet tager udgangspunkt i vindmølleområde 13 Foelbæk, som er udlagt i Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune. Eksisterende møller i vindmølleområdet nedtages. Anmeldelsen tager udgangspunkt i 5 stk. 150 m høje vindmøller af modellen Vestas V117-3,3 på et 91,5 m højt tårn, men dette kan ændre sig afhængig af, hvilke møller der er på markedet på tidspunktet for indkøb af vindmøller til projektet. Fem nye vindmøller med en totalhøjde op til 150 m kan opstilles på 1. Grønkærvej 29 (matr. nr. 25a, Bækmark Hgd., Flynder) ejet af Lars Mølgård 2. Grønkærvej 24 (matr. nr. 28a, Bækmark Hgd., Flynder) ejet af Grete Bloch Johansen 3. Grønkærvej 24 (matr. nr. 28a, Bækmark Hgd., Flynder) ejet af Grete Bloch Johansen 4. Grønkærvej 24 (matr. nr. 30d, Bækmark Hgd., Flynder) ejet af Grete Bloch Johansen 5. Vilhelmsborgvej 149 (matr. nr. 32r, Bækmark Hgd., Flynder) ejet af de 7 sidstnævnte personer på anmelderoversigten. De eksisterende vindmøller i vindmølleområde 13 Foelbæk er ejet af Lars Mølgård, Egon Blæsbjerg, Flyndermøllevej 3, 7660 Bækmarksbro og Wind Estate A/S. Møllerne skal nedtages før realisering af anmeldte projekt. Beboelsen på Grønkærvej 20, ejet af Manuela Faurby Olesen og Michael Falck Damborg samt beboelsen på Grønkærvej 24, ejet af Grete Bloch Johansen skal nedtages før realisering af anmeldte projekt. Lemvig Kommune anmodes hermed om at bringe projektet videre i VVM-fasen. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Indholdsfortegnelse Ansøger Vindmølleområdet Vindmølleområdets omgivelser Vindmølleanlægget Hensynet til omgivelserne Visualiseringer Arealinteresser Produktion og afledte miljøeffekter Støjforhold Skyggeforhold Konklusion Kontaktoplysninger Økonomiske ordninger ved opstilling af vindmøller Ansøger Ansøgergruppen ønsker med udgangspunkt i vindmølleområde 13 Foelbæk, som er udlagt i Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune, at opstille fem nye vindmøller med en totalhøjde op til 150 m ved Grønkærvej. Ansøgergruppen ejer eller har indgået aftale om køb af arealer, møller og beboelser, der er nødvendige for at kunne opstille de anmeldte møller. Ansøgergruppen har udarbejdet sin projektanmeldelse med rådgivning fra Lemvigegnens Landboforening, der har stor erfaring i udvikling af vindmølleområder forskellige steder i Danmark. Kontaktoplysninger findes på anmeldelsens bagside. 2 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

3 4 x møllehøjden = 600 m afstandskrav Kort 1. Mulig placering af fem 150 m vindmøller ved Grønkærvej med udgangspunkt i vindmølleområde 13 Foelbæk. Møllerne er placeret på matr. nre. 25a, 28a, 30d og 32r, Bækmark Hgd., Flynder. Møllernes vingeradius (op til 60 m), møllernes totalhøjde (op til 150 m) og afstandskrav på 4 gange møllehøjden (4x150=600 m) er skitseret med blåt. Afstandskrav til nabobeboelse betyder, at Grønkærvej 20 og 24 skal nedlægges som beboelse. Eksisterende vindmøller i vindmølleområdet nedtages. 3 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

4 2. Vindmølleområdet I Temaplan for vindmøller fra 2008 er det skønnet, at vindmølleområde 13 Foelbæk kan rumme 3-4 vindmøller på 100 m totalhøjde. Opstilling af nye møller forudsætter nedtagning af tre eksisterende møller, som er opstillet i 1997 og stadig er i drift. I Lemvig kommuneplan er vindmølleområde 13 fastholdt som positivt område for opstilling af nye vindmøller. Nærværende projektanmeldelse tager udgangspunkt i vindmølleområde 13 Foelbæk, hvor de tre eksisterende 750 kw-neg Micon møller på 67 m totalhøjde nedtages. Der opstilles en ny mølle syd for Grønkærvej og fire nye møller nord for Grønkærvej. Vindmølleområde 13 har sin primære udstrækning omkring de eksisterende møller syd for Grønkærvej, så det anmeldte projekt forudsætter en udvidelse af det udlagte vindmølleområde i nordlig retning. Igennem de senere år - og siden opstillingen af retningslinjer for vindmølleområdet i Temaplan for vindmøller i er der sket en stor udvikling i vindmøllemodeller og ordninger til fremme af vedvarende energi. Ansøgergruppen ønsker med nærværende projektanmeldelse at vise et forslag til optimal udnyttelse af områdets vindenergi. Projektet forudsætter en tilpasning af temaplanens retningslinjer for vindmølleområdet til flere og højere møller. 3. Vindmølleområdets omgivelser Landskabsområde - Flynder Ådal Vindmølleområdet ligger på Bækmarksbro Hedeslette, ifølge miljørapport for Temaplan for vindmøller i landskabsområde J, som vurderes at være af stor skala og med god mulighed for visuelt at indpasse vindmøller. Dog indeholder området Flynder Å, som er et markant landskabselement af stor kulturhistorisk værdi. Vindmøller bør ikke placeres i ådalen eller dens umiddelbare nærhed. Møllerne placeres mindst 750 m fra åbeskyttelseslinjen til Flynder Å og mindst 200 m fra det registrerede landskabsområde for Flynder Ådal. Begge afstande er større end for de eksisterende møller, som er henholdsvis ca. 400 m og 50 m, se kort 2. Naturbeskyttelse - hedeareal Mellem mølle 3 og 4 findes et større hedeareal, som tidligere har været begrundelse for indstilling til afslag på udlæggelse af et vindmølleområde. Det anmeldte projekt er tilpasset, så møller, adgangsveje, arbejdsarealer og vingeoverslag holdes udenfor hedearealet. Der etableres en nordlig tilkørselsvej til mølle 4 og 5 fra Vilhelmsborgvej, mens adgangen til mølle 1, 2 og 3 etableres fra Grønkærvej. Der er ikke anden beskyttet natur i direkte berøring med vindmølleområdet. Der er ca. 200 m til nærmeste EF-habitatområde Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage, se kort 2. Flynder Ørs Plantage Plantageområdet nord for vindmølleområdet er fredskov og omgivet af skovbyggelinje. Møller og adgangsveje etableres udenfor fredskov, men til mølle 3, 4 og 5 er der behov for dispensation fra skovbyggelinje, se kort 2. Beskyttede diger og fortidsminder Indenfor vindmølleområde 13 er registreret et beskyttet dige, som der skal tages hensyn til ved tilkørsel til mølle 1. Der skal ligeledes tages hensyn til et beskyttet dige syd for Vilhelmsborgvej ved tilkørsel til mølle 5. Der findes flere beskyttede gravhøje nord og vest for mølerækken. Afstanden til beskyttelseslinjen for gravhøje svarer som minimum til møllernes totalhøjde på 150 m, se kort 2. Flynder Kirke Afstanden fra de anmeldte møller til Flynder Kirke er ca. 2,3 km. Flynder Kirke er den eneste kirke indenfor en afstand af 5 km. Møllerne vil også være synlige fra Møborg Kirke, som ligger i en afstand af ca. 5,2 km mod syd, se kort 3. Grundvand Vindmølleområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD) men udenfor nitratfølsomme indvindingsoplande (NFI). 4. Vindmølleanlægget De fysiske rammer for valg af vindmølletype fastlægges af de i vindmøllecirkulæret (som snart forventes erstattet af Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller) opstillede krav til mindste afstand til den nærmeste nabobeboelse på fire gange møllens totalhøjde. Dertil kommer kommunens generelle retningslinjer for tårntype, vingetype, glans og farve samt et anbefalet størrelsesforhold mellem rotordiameter og navhøjde ( harmoniforhold ), der som udgangspunkt bør ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35 for at give den visuelt mest harmoniske mølle. 4 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

5 Kort 2. Vindmøllernes adgangsveje og omgivelser med angivelse af beskyttet natur og vandløb, beskyttede diger, fortidsminder, kirkebyggelinje, skovbyggelinje, åbeskyttelseslinje, landskabsområde og EF-habitatområde. Vingeradius på de nye møller er markeret med blå cirkel. 5 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

6 I området ved Grønkærvej med udgangspunkt i vindmølleområde 13 Foelbæk foreslås opstillet 5 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 m. Den endelige fastlæggelse af vindmølletype vil først finde sted på et senere tidspunkt i planprocessen, når alle forhold har været vurderet, og vindmølleområdets fysiske rammer er endeligt fastlagt. Vindmøller opstillet i Danmark skal have en typegodkendelse under den såkaldte tekniske godkendelsesordning under RISØ, hvorfor der pt. kun er to potentielle vindmølleleverandører, Vestas og Siemens, til vindmøller i landzone i Danmark. Men eftersom flere andre leverandører overvejer at få deres vindmøller typegodkendte til opstilling i Danmark, og da der sker en fortsat ny- og videreudvikling af forskellige vindmølletyper hos de to tilstedeværende vindmølleleverandører, kan den for vindmølleprojektet mest optimale vindmølletype i dag sagtens være en anden på et senere tidspunkt. Hvis der tages udgangspunkt i de tilgængelige vindmølletyper til det danske marked i dag, kan f.eks. følgende vindmølletype komme på tale til projektet: Fabrikat Type Kapacitet MW Navhøjde m Rotor m Totalhøjde m Harmoniforhold Antal Kapacitet i alt, MW Vestas V117-3,3 3,3 91, :1, ,5 Denne projektbeskrivelse tager udgangspunkt i, at der opstilles 5 stk. V117-3,3 (91,5). Ved hver vindmølle etableres arbejds-, kran og vendeplads med et areal på ca m 2 samt adgangsvej med en bredde på godt 5 m. Adgangsvej til vindmølleområdet forventes anlagt fra Grønkærvej og Vilhelmsborgvej. De fem vindmøller opstilles på en lige linje med en gennemsnitlig indbyrdes afstand på ca. 353 m. Møllerne er i oplægget placeret, så afstanden til offentlig vej svarer til 1 x møllens totalhøjde (kommuneplanens afstandskrav til overordnede veje), og så der er rådighed over de nødvendige arealer til vingeoverslag. Overholdelsen af disse krav betyder, at møllernes indbyrdes afstand varierer med op til ca. 11%, se kort Hensynet til omgivelserne Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til omgivelserne, således at planlægningen ikke alene tager hensyn til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Afstand til nabobeboelse I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at vindmøller ikke må opstilles tættere på nabobeboelse end fire gange møllernes totalhøjde. For møller med en totalhøjde på 150 m medfører dette en mindsteafstand på 600 m fra nabobeboelse til mølletårn. Kravet er opfyldt efter nedlæggelse af boliger på Grønkærvej 20 og 24. Samspil med andre vindmølleklynger Vindmøllecirkulæret indeholder endvidere et krav om, at eksisterende eller planlagte vindmøller, der er med mindre end 28 gange vindmøllernes totalhøjde (svarende til 4,2 km ved 150 m høje møller) fra vindmølleområdet, skal vurderes, så det sikres, at den samlede påvirkning af landskabet er ubetænkelig. Indenfor denne afstand findes tre eksisterende møller (600 kw NEG Micon 62 m totalhøjde fra 1996) i vindmølleområde 10 Ilkjær ca. 4 km mod vest. Herudover findes ingen eksisterende eller planlagte store møller udover møllerne i vindmølleområde 13, som nedtages ved gennemførelse af nærværende projekt. Hvordan vindmøllerne opleves i landskabet afhænger i høj grad af, om de opleves i helt åbent land eller i et landskab med terrænvariation eller bevoksninger. Selv mindre bevoksninger og læhegn og i særdeleshed større skove vil kunne skjule vindmøllerne helt. Det belyses nærmere gennem projektets videre planlægning, hvordan vindmølleklyngernes samspil vil påvirke landskabet. 6. Visualiseringer Med henblik på at give et indtryk af den visuelle påvirkning af omgivelserne kan der udarbejdes visualiseringer med tilhørende vurderinger fra forskellige vinkler og afstande fra vindmølleprojektet. Visualiseringerne skal vise, hvordan de foreslåede vindmøller vil se ud i det eksisterende landskab, og vurderingerne skal beskrive, om vindmøllerne virker dominerende eller forstyrrende i forhold til landskabets karaktergivende elementer og landskabets skala, som tilsammen er et udtryk for landskabets sårbarhed. Indledningsvist er det anmeldte vindmølleanlæg visualiseret fra tre punkter i landskabet, 1: Ringkøbingvej med Flynder Kirke i forgrunden, 2: Vilhemsborgvej ved afkørsel til Rødemøllevej og Saugmandsgårdvej og 3: Bavnehøj lige øst for Møborg Kirke, se kort 3. 6 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

7 Kort 3. Vindmøllernes omgivelser vist med afgrænsning af afstanden 28 x møllehøjden = 4,2 km. Vindmølleområder, eksisterende vindmøller, kirkebyggelinjer, landskabsområder og beskyttet natur er markeret. Visualiseringspunkter ved 1: Ringkøbingvej, 2: Vilhelmsborgvej og 3: Møborg Kirke er markeret med blå prik. 7 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

8 Visualiseringspunkt 1 - Ringkøbingvej: foto af eksisterende forhold med udsigt mod Flynder Kirke. Afstand til kirken ca. 0,8 km 8 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

9 Visualiseringspunkt 1 - Ringkøbingvej: visualisering af fremtidige forhold med udsigt til fem 150 m høje vindmøller i baggrunden af Flynder Kirke. Afstand til nærmeste nye mølle ca. 3,1 km. 9 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

10 Visualiseringspunkt 2 - Vilhelmsborgvej: panorama-foto af eksisterende forhold ved afkørsel til Rødemøllevej og Saugmandsgårdvej. Eksisterende vindmøller i område 13 Foelbæk i venstre side af billedet i en afstand af 1,9 km. 10 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

11 Visualiseringspunkt 2 - Vilhelmsborgvej: visualisering af fremtidige forhold med udsigt til fem 150 m høje møller bag læhegn på hedesletten. Afstand til nærmeste nye mølle ca. 1,7 km. 11 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

12 Visualiseringspunkt 3 - Bavnehøj lige øst for Møborg Kirke: foto af eksisterende forhold. Eksisterende vindmøller i område 13 Foelbæk ses i en afstand af ca. 5 km. 12 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

13 Visualiseringspunkt 3 - Bavnehøj ved Møborg Kirke: visualisering af fremtidige forhold med udsigt til fem 150 m høje møller på sletten nedenfor bakkeøen. Afstand til nærmeste nye mølle ca. 5,3 km. 13 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

14 7. Arealinteresser På baggrund af data fra Danmarks Miljøportal er kortlagt forskellige natur- og beskyttelsesinteresser i og omkring mølleområdet. Som beskrevet under 3. Vindmølleområdets omgivelser, vurderes projektet ikke at være i konflikt med overordnede natur- og beskyttelsesinteresser. En minimal inddragelse af landbrugsjord til fundament- og vejanlæg er i såvel ansøgers som samfundsmæssig interesse. 8. Produktion og afledte miljøeffekter Vindmølleområdet ved Grønkærvej har ret gode vindforhold, og den årlige elproduktion fra 5 stk. 150 m høje møller (V117-3,3 MW) er beregnet til ca. 55 GWh, svarende til husstandes årlige el-forbrug à 4,3 MWh. Produktionstallene skal tages med et vist forbehold, idet den endelige vindmølletype endnu ikke er valgt. Ved erstatning af en el-produktion baseret på kul eller andre fossile brændstoffer med en el-produktion fra vindmøller fortrænges udledningen af en række luftforurenende stoffer, ligesom der sker en reduktion i affaldsproduktionen i form af aske og slagger. Især reduktionen i udledning af kuldioxid (CO 2 ) er stor og bidrager væsentligt til reduktion af udledningen af drivhusgasser til atmosfæren. Det er estimeret, at der pr. produceret GWh kan spares 784 tons CO 2 -udledning. I vindmøllernes forventede levetid på 30 år forventes de fem vindmøller at kunne producere ca. 832 GWh, hvilket vil spare atmosfæren for en CO 2 -udledning på ca. 1,3 mio. tons. 9. Støjforhold I henhold til vindmøllebekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige hhv. 42 og 44 db(a) ved vindhastigheder 6 og 8 m/s på det nærmeste udendørs opholdsareal ved en nabobeboelse i det åbne land, og 37 og 39 db(a) på særligt støjfølsomme områder. Tilsvarende må den lavfrekvente støj fra vindmøller ikke overstige 20 db(a) ved 6 eller 8 m/s indendørs i nabobeboelserne. Det fremgår af kort 4, at vindmølleprojektet overholder støjkravene ved alle nabobeboelser i det åbne land og ved samlet bebyggelse. Det fremgår af kort 5, at vindmølleprojektet overholder de lavfrekvente støjkrav. I henhold til vindmøllebekendtgørelsen skal støjbidragene fra både kommende og eksisterende vindmøller indregnes, så der beregnes den samlede støjbelastning fra vindmøller ved alle nabobeboelser, med mindre afstanden mellem de kommende og eksisterende vindmøller er så stor, at støjbidraget fra de kommende vindmøller er 15 db(a) lavere end støjbelastningen fra de eksisterende vindmøller hos nabobeboelserne. Ved nærværende anmeldte projekt er afstanden til eksisterende vindmøller så stor, at der kan ses bort fra støjpåvirkning fra disse. Det ses af kort 5 og 6, at støjkrav for fritliggende beboelser overholdes for alle beboelser udover Grønkærvej 20 og 24, der på grund af afstandskravet forudsættes nedlagt. Støjkravet for samlede bebyggelser og støjfølsom arealanvendelse er ligeledes overholdt. 10. Skyggeforhold Lemvig Kommune kræver, i overensstemmelse med Miljøministeriets anbefalinger, at ingen nabobeboelse må påføres over 10 timers reel skyggekast om året. Af kort 6 fremgår det, at enkelte naboboliger vil få marginalt mere end 10 timers skyggekast om året. Vindmøllerne bliver derfor leveret med automatisk skyggekastregulering for at regulere overskridelsen. Der vil af landinspektør blive afsat koordinater ved naboboligen, der vil angive det vindue, hvor indenfor skyggekast skal begrænses, og vindmøllerne vil derefter regulere/standse, når solens position sammen med vindretningen gør, at vindmøllen kaster skygge på beboelsen. 11. Konklusion Det er en kendsgerning, at energifremstilling fra vindmøller har en positiv indvirkning på klimaet og miljøet generelt. Samlet set vurderes det, at 5 nye 150 m høje vindmøller med en årlig elproduktion på ca. 55 GWh kan placeres ved Grønkærvej efter nedtagning af eksisterende møller i vindmølleområde 13 Foelbæk. Grænseværdier for støj, skyggekast og afstand til nabobeboelser er overholdt. Ansøgergruppen for projektet anmoder hermed om, at Lemvig Kommune sender projektet videre til VVM. 14 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

15 Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 HerningLemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej, vindmølleområde 13 Foelbæk, Kristian Sejersbøl / Beregnet: Beregnet: :53/ :53/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: L m Vestas V117 mode 0 Beregning: L m Vestas V117 mode 0 Støj [db(a)] Ny mølle Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Ny mølle WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Kort 4. Beregnet støjudbredelse fra 5 nye V117-3,3 MW ved vindhastighed 6 og 8 m/s. Den inderste cirkel angiver støjgrænsen for fritliggende beboelser, og de yderste cirkler angiver støjgrænsen for områder med særlig støjfølsom arealanvendelse (f.eks. institutioner og samlet bebyggelse). Støjen fra vindmøllerne er beregnet med vindmøllerne i deres fulde driftstilstand uden støjreduktion. 15 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

16 Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 HerningLemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej, vindmølleområde 13 Foelbæk, Kristian Sejersbøl / Beregnet: Beregnet: :06/ :06/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: L V117 mode 0, lavfrekvent Beregning: L V117 mode 0, lavfrekvent Støj [db(a)] Ny mølle Støj [db(a)] m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Ny mølle WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Kort 5. Beregnet udbredelse af lavfrekvent støj fra 5 nye V117-3,3 MW ved vindhastighed 6 og 8 m/s. Den markerede cirkel angiver støjgrænsen for såvel fritliggende beboelser som områder med særlig støjfølsom arealanvendelse (f.eks. institutioner og samlet bebyggelse). Støjen fra vindmøllerne er beregnet med vindmøllerne i deres fulde driftstilstand uden støjreduktion. 16 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

17 SHADOW - Kort Beregning: Skyggekastanalyse L19, 5 V117 Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Kristian Sejersbøl / Beregnet: :46/ Timer per år, reelt tilfælde Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej, vindmølleområde 13 Foelbæk, Lemvig Kommune Ny mølle m Kort: 1:25000 ny, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 32 Øst: Nord: Skyggemodtager Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_1.wpo (1) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , Kort 6. Skyggekurver med angivelse af reelle skyggetimer fra 5 V117-3,3 MW i et normalt år. Den røde kurve angiver grænseværdien på 10 timer årligt, reel værdi. 17 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

18 12. Kontaktoplysninger 13. Økonomiske ordninger ved opstilling af vindmøller Ansøgergruppens kontaktperson: Rådgiver: Leif Mose Johansen, Pletvej 19, 7620 Lemvig tlf mail: Lemvigegnens Landboforening, Industrivej 53, 7620 Lemvig Kristian Sejersbøl, vindmøllerådgiver tlf mail: Lotte Stilling Nielsen, miljøkonsulent tlf / mail: Lemvigegnens Landboforening yder rådgivning og sparring omkring vindmølleprojekter gennem hele processen fra idé-fase til etablering, drift eller handel. Landboforeningens vindmølleteam samarbejder med ressourcepersoner fra flere virksomheder og rummer dermed kompetencer til rådgivning igennem hele processen med udvikling af et vindmølleprojekt. Lov om fremme af vedvarende energi, også kaldet VE-loven, indeholder 4 ordninger, der skal fremme produktionen af vedvarende energi fra vindmøller. Den grønne ordning: Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har kommunen mulighed for at søge om tilskud til initiativer, der kommer de lokale borgere til gavn. En kommune kan i forbindelse med nye vindmølleprojekter søge om tilskud til forskellige typer af anlægsarbejder samt kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Mange kommuner vælger at inddrage borgerne aktivt i processen. Værditabsordningen: Du har mulighed for at få erstatning for værditab på din beboelsesejendom, hvis du bliver nabo til et vindmølleprojekt. Hvis der skal opstilles vindmøller i nærheden af din beboelsesejendom, kan du anmelde krav om erstatning for værditab til Energinet.dk, som administrerer værditabsordningen. Garantiordningen: Som vindmøllelav kan man søge om en garanti på op til kr. til brug ved optagelse af lån. Garantifonden administreres af Energinet.dk, og den gør det lettere for lokale opstillere at optage kommercielle lån til finansiering af forundersøgelser, og derved kan initiativtagerne holdes økonomisk skadeløse, hvis projektet ikke kan realiseres. Køberetsordningen: Bor du i nærheden af et vindmølleprojekt, kan du engagere dig i projektet ved at købe andele i det. Køberetsordningen, som administreres af Energinet.dk, sikrer, at borgere, som bor i nærheden af et vindmølleprojekt, kan tage aktiv del i projektet ved at købe andele i det. Læs mere på til statslig information om vindmøller. Hjemmesiden og de økonomiske ordninger er rettet mod henholdsvis borger, kommune og mølleopstiller. 18 Marts 2014 Lemvigegnens Landboforening

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

August 2013. Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær

August 2013. Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær August 2013 Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 3 1. BAGGRUND... 4 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 5 3. VINDMØLLEANLÆGGET...

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune

Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune Oktober 2014 Visualisering af 5 stk. vindmøller ved Lejbølle, taget fra VVM -Vindmøller ved Lejbølle på Langeland

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

December Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær

December Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær December 2012 Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 3 1. BAGGRUND... 4 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 5 3. VINDMØLLEANLÆGGET...

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ Januar 2013 Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 1 1. BAGGRUND... 2 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 3 3. VINDMØLLEANLÆGGET... 4 4. HENSYNET TIL OMGIVELSERNE... 6 5. AREALMÆSSIGE

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

T : F: Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st Egå

T : F: Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st Egå www.ecopartner.dk T : +45 86 22 62 00 F: +45 86 22 62 40 info@ecopartner.dk Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st. 8250 Egå Området udmærker sig ved en meget god vindressource pga. af den forholdsmæssige kystnære

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED SØBY

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED SØBY PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED SØBY Oktober 2012 Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 3 1. BAGGRUND... 4 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 5 3. VINDMØLLEANLÆGGET... 6 4. HENSYNET TIL OMGIVELSERNE... 8 5. AREALMÆSSIGE

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag August 2012 // Vindmøller ved Elløv Enge Syddjurs Kommune // KE Vind A/S Side 2 0 INDLEDNING... 3 1 VINDMØLLEOMRÅDET...

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Vindmøller ved Overgård i Randers Kommune Opdateret anmeldelse af vindmølleprojekt i rammeområde Overgård I og II

Vindmøller ved Overgård i Randers Kommune Opdateret anmeldelse af vindmølleprojekt i rammeområde Overgård I og II Vindmøller ved Overgård i Randers Kommune Opdateret anmeldelse af vindmølleprojekt i rammeområde Overgård I og II Opdateret januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. ANSØGER... 3 2. BAGGRUND... 4 3. VINDMØLLEOMRÅDET...

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 10. juli 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Indholdsfortegnelse Ansøger og ejerforhold 4 Projektforslag 4 Potentielle miljøforhold 5 Afstand

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

T : F: Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st Egå

T : F: Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st Egå www.ecopartner.dk T : +45 86 22 62 00 F: +45 86 22 62 40 info@ecopartner.dk Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st. 8250 Egå Ecopartner indbringer hermed nærværende forslag til opstilling af vindmøller ved Sæd.

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Kærbyvej 41, Mostrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER MARTS 2013 FORMÅL, BAGGRUND OG METODE FORMÅL Lejre kommune har i et debatoplæg udpeget 24 potentielle vindmølleområder som har været sendt i offentlighed. Efterfølgende

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans Debatoplæg om Vindmøller ved Blans - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Blans Visualiseringen på forsiden viser 3 stk. V112 vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Velkommen til borgermøde om Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr. 1223 for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Hotel Dalgas, Brande

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER PÅ HOLMEN

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER PÅ HOLMEN Offentligt møde 15. marts 2017 ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER PÅ HOLMEN Beskrivelse af projektet Projektet består af 6 møller med en totalhøjde på 149,9 m på Holmen, som er beliggende ca. 2

Læs mere

Til Planafdelingen, Randers Kommune

Til Planafdelingen, Randers Kommune Fra: Peter Dueholm [mailto:peter@windestate.com] Sendt: 13. december 2016 11:57 Til: Plan ; Thomas Djernæs Secher ; Rune Asmussen ;

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 2 Visualiseringer naboer Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Kolofon Bilag til Miljøvurdering indeholdende

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere