med fællesforetagendets svar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "med fællesforetagendets svar"

Transkript

1 Beretning om årsregnskabet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

2 2 INDHOLD Punkt Indledning 1-6 Oprettelse af fællesforetagendet F4E 1-2 Ledelse 3-4 Mål 5 Ressourcer 6 Erklæring 7-29 Erklæring om regnskabernes rigtighed 8 Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne 9 Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne Supplerende oplysninger Den øverste og den daglige ledelses ansvar Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner Budgetmæssig og økonomisk forvaltning 30 Gennemførelse af 2016-budgettet 31 Intern kontrol Overvågning af operationelle indkøbskontrakter og tilskud Strategi for bekæmpelse af svig 35 Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger

3 3 INDLEDNING Oprettelse af fællesforetagendet F4E 1. Det europæiske fællesforetagende for ITER 1 og fusionsenergiudvikling (fællesforetagendet F4E) blev oprettet i marts for en 35-årig periode. De vigtigste fusionsanlæg skulle udvikles i Cadarache i Frankrig, men fællesforetagendet ligger i Barcelona. 2. Fællesforetagendets stiftende medlemmer er Euratom, repræsenteret ved Kommissionen, Euratoms medlemsstater og Schweiz (som har indgået en samarbejdsaftale med Euratom). Ledelse 3. Fællesforetagendet F4E's ledelsesstruktur omfatter bestyrelsen, direktøren og andre organer. Bestyrelsen fører tilsyn med fællesforetagendets indsats for at opfylde dets formål. Direktøren er ansvarlig for fællesforetagendets daglige opgaver. 4. Fællesforetagendets andre ledelsesorganer er stabsudvalget, det tekniske rådgivende panel, indkøbs- og kontraktudvalget, administrations- og ledelsesudvalget, revisionsudvalget og den interne kontrolkommission. Mål 5. Fællesforetagendet F4E's formål er: a) at levere Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratoms) bidrag til Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER (ITER IO) 1 2 International termonuklear forsøgsreaktor. Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det (EUT L 90 af , s. 58) som ændret ved Rådets afgørelse 2013/791/Euratom af 13. december 2013 (EUT L 349 af , s. 100) og Rådets afgørelse (Euratom) 2015/224 af 10. februar 2015 (EUT L 37 af , s. 8).

4 4 b) at levere Euratoms bidrag til aktiviteterne under "den bredere strategi", der udføres i samarbejde med Japan med henblik på hurtig realisering af fusionsenergi c) at forberede og koordinere et program til forberedelse af opførelsen af en demonstrationsreaktor for fusionsenergi og dertil knyttede anlæg, herunder det internationale fusionsmaterialebestrålingsanlæg. Ressourcer 6. I 2016 var betalingsbudgettet for fællesforetagendet F4E på 720 millioner euro (2015: 586 millioner euro) og forpligtelsesbudgettet var på 459 millioner euro (2015: 467,9 millioner euro) 3. Fællesforetagendet havde pr. 31. december ansatte (2015: 383) 4. ERKLÆRING 7. Vi har: a) revideret fællesforetagendets regnskaber, som omfatter årsregnskabet 5 og beretningerne om budgetgennemførelsen 6, for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for dette regnskab, som fastsat i artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) Bestyrelsen godkendte den anden budgetændring i december Nærmere oplysninger om fællesforetagendet F4E og dets aktiviteter kan findes på dets websted: Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter. Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.

5 5 Erklæring om regnskabernes rigtighed 8. Det er vores opfattelse, at fællesforetagendets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne 9. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige. Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne 10. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige. Supplerende oplysninger 11. Uden at drage ovenstående erklæringer i tvivl skal vi henlede opmærksomheden på følgende forhold. EU-Rådets konklusioner, der blev vedtaget den 7. juli , godkendte fællesforetagendets bidrag på 6,6 milliarder euro (i 2008-værdi) til ITER-projektets byggefase, der ifølge den oprindelige plan skulle afsluttes i Dette beløb omfattede ikke de 663 millioner euro, som Europa- Kommissionen i 2010 havde stillet forslag om til dækning af uforudsete udgifter I november 2016 godkendte ITER-Rådet 9 et nyt projektgrundlag for ITER (omfang, tidsplan og omkostninger). Den samlede projekttidsplan 10 blev godkendt af samtlige ITER-medlemmer 11, og de Rådets konklusioner om status for ITER af 7. juli 2010 (ref /10). Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 4. maj 2010 om status og fremtidsperspektiver for ITER-projektet (KOM(2010) 226 endelig). 19. møde i ITER-Rådet den november ITER-Rådet er ITER IO's ledelsesorgan.

6 6 samlede projektomkostninger blev godkendt ad referendum, hvilket vil sige, at medlemmerne skulle søge at få godkendt projektomkostninger i deres respektive regeringers budgetprocesser. 13. Den nye tidsplan, som ITER-Rådet godkendte, indeholder fire trin, hvor december 2025 er fristen for at nå den første strategiske milepæl i projektets byggefase ("First Plasma"), og december 2035 er den anslåede frist for afslutning af hele byggefasen, hvilket indebærer en forsinkelse på 15 år i forhold til det oprindelige projektgrundlag. Formålet med den nye trindelte tilgang er at sikre bedre tilpasning af projektgennemførelsen til samtlige ITER IO-medlemmers prioriteter og begrænsninger. 14. Efter godkendelsen af det nye grundscenario for ITER indførte fællesforetagendet F4E den nye tidsplan og genberegnede sit bidrag til projektet ved byggefasens afslutning. 15. Ifølge denne beregning, som blev forelagt for fællesforetagendets bestyrelse i december 2016, kan der forventes et finansieringsbehov vedrørende byggefasen efter 2020 på 5,4 milliarder euro (en stigning på 82 % i forhold til det godkendte budget på 6,6 milliarder euro). Det beløb på 6,6 milliarder euro, som EU-Rådet bevilgede i 2010, danner nu loft for fællesforetagendets udgifter indtil Det skal bemærkes, at fællesforetagendet ikke kun skal bidrage til byggefasen, men også til ITER's operationelle fase efter og den efterfølgende deaktiverings- og dekommissioneringsfase. Der er endnu ikke beregnet overslag over disse bidrag. 17. Fællesforetagendet F4E's prognoser vedrørende "First Plasma" stemmer overens med ITER IO's tidsplan for projektet, men tidsplanen vurderes at angive den tidligste dato for en teknisk opnåelig gennemførelse I juni 2017 udsendte Kommissionen en meddelelse om EU's bidrag til en reform af ITERprojektet 14 med det formål at opnå opbakning fra Europa-Parlamentet og bemyndigelse fra Rådet for Den Europæiske Union til på vegne af Euratom at godkende det nye grundscenario ITER-Rådet gennemgik hele den ajourførte tidsplan for byggeprojektet, som ITER IO havde foreslået, fra "First Plasma" (2025) frem til "Deuterium-Tritium operation" (2035). Folkerepublikken Kina, Republikken Indien, Japan, Republikken Korea, Den Russiske Føderation, Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union. ITER's operationelle fase forventes at vare indtil Dette anføres i den femte årlige vurdering foretaget af en uafhængig evalueringsgruppe (31. oktober 2016) og i den rapport, som lederen af fællesforetagendet F4E's projektstyringsenhed forelagde for bestyrelsen i december 2016.

7 7 19. Det nye grundscenario omfatter ikke en margin, men i sin meddelelse anfører Kommissionen, at det er passende med en margin på op til 24 måneder med hensyn til tidsplanen og på % med hensyn til budgettet 16. Blandt foranstaltningerne med henblik på at overholde det begrænsede budget på 6,6 milliarder euro kan desuden nævnes, at indkøb og installation af alle de komponenter, der ikke var nødvendige for "First Plasma", blev udsat. Der er taget positive skridt til at forbedre forvaltningen og kontrollen af ITER-projektets byggefase, men der er stadig en risiko for, at der i forbindelse med projektgennemførelsen kan opstå yderligere omkostningsstigninger og forsinkelser i forhold til det foreslåede nye grundscenario. 20. Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 Det Europæiske Råd sin beslutning om at udtræde af EU og Euratom. Der vil blive forhandlet en aftale om de nærmere bestemmelser for denne udtræden. Dette kan få væsentlig indvirkning på de fremtidige aktiviteter i fællesforetagendet F4E og ITER-projektet. Den øverste og den daglige ledelses ansvar 21. Ifølge artikel i TEUF og fællesforetagendets finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Fællesforetagendets daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne COM(2017)319 final af (ledsaget af Kommissionens arbejdsdokument SWD(2017) 232 final af ). Euratoms bidrag berøres hverken af Kommissionens forslag, af resultatet af forhandlingerne om Det Forenede Kongeriges udtræden af Euratom eller af den flerårige finansielle ramme for perioden efter COM(2017)319 final af (ledsaget af Kommissionens arbejdsdokument SWD(2017) 232 final af ), kapitel V "ITER: vejen frem".

8 8 22. Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere fællesforetagendets evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift. 23. Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse. Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner 24. Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om fællesforetagendets regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne. 25. En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne. 26. Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og andre interessenter og undersøger fællesforetagendets procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter. 27. Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Denne undersøgelse omfatter alle kategorier af betalinger (inklusive betalinger vedrørende køb af aktiver) i det år, hvor de foretages, undtagen forskud.

9 9 Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og fællesforetagendet godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere. 28. I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og erklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i relation til fællesforetagendets regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl. BUDGETMÆSSIG OG ØKONOMISK FORVALTNING Gennemførelse af 2016-budgettet 30. Det endelige disponible budget for 2016 omfattede 488 millioner euro 18 i forpligtelsesbevillinger og 724 million euro 19 i betalingsbevillinger. Udnyttelsen af forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne var på henholdsvis 99,8 % og 98 %. INTERN KONTROL Overvågning af operationelle indkøbskontrakter og tilskud 31. Fællesforetagendet F4E udfører revisioner hos kontrahenterne for at kontrollere, om de overholder kravene til kvalitetssikring Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af , s. 1). Ændringerne i det endelige godkendte budget for 2016 vedrører hovedsagelig 15 millioner euro i formålsbestemte indtægter fra ITER-reservefonden, 13,5 millioner euro i bevillinger fremført fra tidligere år og 0,5 millioner euro i inddrivelser vedrørende for store betalinger i forbindelse med operationelle kontrakter. Ændringerne i det endelige godkendte budget for 2016 vedrører hovedsagelig 4 millioner euro i betalinger fra ITER-reservefonden. Revisionerne omfatter mange gennemførelsesaspekter, f.eks. kvalitetsplanen, manglende overholdelse af et specifikt krav, styring af indkøb og forvaltning af underleverancer, dokumentation og dataforvaltning, styring af ændringer og afvigelser, kvalitetskontrolplanen for anlægsarbejder, den detaljerede projekttidsplan, styring af kontraktrisici og kvalitetskontrolplanen for tekniske arbejder. Ved de 29 revisioner, der blev udført i 2016, blev

10 I september 2016 afsluttede Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) en revision vedrørende gennemførelsen af udbud. Fællesforetagendet F4E er ved at gennemføre en handlingsplan som reaktion på de fremsatte anbefalinger. IAS fulgte også op på sin revision vedrørende kontraktforvaltning og konkluderede, at alle anbefalingerne i den forbindelse var blevet implementeret på tilfredsstillende vis af fællesforetagendet. 33. I 2016 fulgte fællesforetagendet F4E's interne revisionsfunktion op på sine revisioner vedrørende udbud i forbindelse med ITER-bygninger. Den interne revisionsfunktion anerkendte det vigtige arbejde, fællesforetagendet havde gjort med hensyn til at formalisere og udforme udbudsprocessen samt de relevante retningslinjer, regler og værktøjer. Den fremsatte også seks yderligere anbefalinger til forbedring af udbud. 34. Der beregnes ikke en restfejlforekomst vedrørende tilskudsbetalingerne, fordi de kun tegner sig for en lille del af fællesforetagendet F4E's budget 21, og der kun udføres et lille antal efterfølgende revisioner 22. I 2016 iværksatte Forvaltningsorganet for Forskning en efterfølgende revision af en modtager på vegne af fællesforetagendet F4E. Fællesforetagendet har truffet de nødvendige foranstaltninger til at korrigere de fejl, der blev konstateret ved tidligere års revisioner. Strategi for bekæmpelse af svig 35. I juni 2015 vedtog fællesforetagendet F4E's bestyrelse en strategi for bekæmpelse af svig med tilhørende handlingsplan. De fleste af handlingerne blev udført i Fællesforetagendet har imidlertid ikke indført et specifikt værktøj, der kan gøre det lettere at overvåge dets handlinger vedrørende udbud, især med relation til risikovurdering og udbuddenes evaluerings-, forhandlings- og tildelingsfaser. der konstateret 47 tilfælde, hvor kravene til kvalitetssikring ikke var overholdt, og 202 områder, hvor der burde ske forbedringer Fra sin oprettelse til udgangen af 2016 havde fællesforetagendet tildelt 150 tilskud på i alt 81 millioner euro. I 2016 tildelte fællesforetagendet seks tilskud på i alt 5 millioner euro. Seks modtagere og et samlet revideret beløb på 6 millioner euro, svarende til henholdsvis 8 % af samtlige modtagere og 7 % af det tilskudsbeløb, der var indgået aftaler om siden oprettelsen af F4E.

11 11 Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 3. oktober På Revisionsrettens vegne Klaus-Heiner LEHNE Formand

12 1 Bilag Opfølgning på tidligere års bemærkninger År Revisionsrettens bemærkninger BEMÆRKNINGER OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING Præsentation af regnskabet I bemærkningerne til årsregnskabet afspejler tabellen og oplysningerne under rubrik "ITER-anskaffelsesordninger (ITER-organisationen)" de underskrevne anskaffelsesordninger (3. kolonne) og de anskaffelsesordninger, der er krediteret indtil videre (4. kolonne). Tabellen viser imidlertid ikke, hvordan de igangværende arbejder konkret skrider frem. I regnskabet for 2015 har F4E suppleret disse oplysninger med en vurdering af det igangværende arbejde, som tager hensyn til de samlede udgifter til kontrakter vedrørende anskaffelsesordninger, og et diagram, der viser opfyldelsen af milepælene for hver af de anskaffelsesordninger, der er undertegnet med ITER IO. På trods af det overslag, der præsenteres i regnskaberne for 2015, er der behov for mere præcise oplysninger om status for og værdien af de aktiviteter, fællesforetagendet hidtil har udført. BEMÆRKNINGER OM CENTRALE KONTROLLER I FÆLLESFORETAGENDETS OVERVÅGNINGS- OG KONTROLSYSTEMER F4E er ved at videreudvikle et centralt og ensartet system til integrering af alle operationelle, finansielle og budgetmæssige data, som vil gøre det muligt regelmæssigt at overvåge og kontrollere overslag, omkostninger og afvigelser. På mødet den juni 2015 godkendte F4E's bestyrelse direktørens forslag om at implementere Enterprise Korrigerende foranstaltning (Afsluttet/I gang/ikke igangsat/ikke relevant) I gang I gang

13 Resources Planning System inden for to år. Der er drøftelser i gang med ITER IO om det system, der skal levere oplysninger om værdien af aktiviteternes gennemførelsesgrad (Earned Value Management), med henblik på at forbedre fordelingen af milepæle for bevillinger under varigheden af en indkøbsordning. Operationelle udbud og tilskud Udbud med forhandling udgjorde 45 % af de 84 operationelle udbud, der blev iværksat i 2015 (58 % i 2014). Fællesforetagendet har nedsat procenten af udbud med forhandling i 2015, men der skal gøres en indsats for at gøre de operationelle udbud mere konkurrencedygtige. I forbindelse med tilskud blev der i gennemsnit modtaget 1,4 forslag pr. indkaldelse. ANDRE FORHOLD Retsgrundlag Den 2. december ændrede F4E's bestyrelse endelig sin finansforordning og gennemførelsesbestemmelserne hertil for at bringe dem i overensstemmelse med EU's finansielle ramme. I februar 2016 afgav Europa-Kommissionen positiv udtalelse om F4E's ændringer af sine finansielle regler, men bad fællesforetagendet om at overveje at udbygge gennemførelsesbestemmelserne på visse punkter vedrørende særlige undtagelser fra EU's finansforordning og fra rammefinansforordningen for de i artikel 208 omhandlede organer. Intellektuelle ejendomsrettigheder og industripolitik I gang I gang I gang 2015 Afgørelsen om gennemførelsen af Fusion for Energy-industripolitikken og politikken for intellektuelle ejendomsrettigheder og formidling af oplysninger blev vedtaget af I gang

14 3 fællesforetagendets bestyrelse den 27. juni Fællesforetagendet har udarbejdet et strategidokument for hver enkelt indkøbsaktion. Der er opstillet en checkliste med henblik på overvågningen af gennemførelsen af indkøbsstrategien for hver enkelt indkøbsaktion med hensyn til ejerskabet af ny viden. På tidspunktet for revisionen (april 2016) havde F4E implementeret de fleste af de 24 bestemmelser i bestyrelsens afgørelse af 27. juni 2013, fire af dem var dog endnu ikke fuldstændig implementeret, og tre var der stadig ikke taget fat på. Der er planlagt en konsekvensvurdering af gennemførelsen af disse politikker, men den er endnu ikke udført. Afsluttet I gang Værtsstatsaftale Ifølge den værtsstatsaftale, der blev indgået med Kongeriget Spanien den 28. juni 2007, skulle der senest i juni 2010 have været stillet permanente lokaler til rådighed for fællesforetagendet. Efter kontakter mellem F4E og den spanske regering modtog fællesforetagendet et formelt tilbud den 10. marts I december 2015 informerede værtsstaten F4E's bestyrelse om, at drøftelserne på ministerniveau om formalisering af tilbuddet af 10. marts 2015 ikke var færdige, og tilbød i stedet at indlede forhandlinger med ejeren af den bygning, hvor F4E for øjeblikket har til huse, med henblik på at gøre bygningen til permanent hovedsæde for fællesforetagendet. På tidspunktet for revisionen (april 2016) var fællesforetagendet ved at undersøge dette nye forslag. Regler om gennemførelse af personalevedtægten I 2015 fortsatte fællesforetagendet med at vedtage flere regler analogt med EU's gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten. Visse specifikke gennemførelsesbestemmelser til personalevedtægten er imidlertid endnu ikke vedtaget. Afsluttet Afsluttet

15 Fusion for Energy FÆLLESFORETAGENDETS SVAR 33. Fra juli 2017 vil fem af de seks nye IAC-anbefalinger være gennemført. Den igangværende anbefaling vedrører omdefinering af det interne revisionspanels rolle (IRP). Dens forventede færdiggørelsesdato er oktober 2017, da denne handling er en del af et større forbedringsprojekt, der tager sigte på at optimere de offentlige indkøbsprocedurer. 35. F4E definerer i øjeblikket kravene til fastsættelse af parametre for værktøjet, der gør det muligt for F4E systematisk at indsamle information vedrørende svindelbekæmpende indikatorer for indkøbsprocedurer. Dette værktøj vil også give F4E's personale mulighed for at indsætte yderligere oplysninger vedrørende røde flag på indkøbsprocedurer. Opfølgning af tidligere års kommentarer 2015 Regnskabsaflæggelse EU anvender ITER-kreditten som systemet for indtjeningsværdiledelse (EVM). Værdien af den opnåede kredit i forhold til den planlagte værdi giver F4E fremdrift i retning mod afslutningen af EU's andel af indkøbene. Kreditprofilen er beregnet til at repræsentere værdien af det virkelige arbejde, som er udført i de forskellige projektfaser (dvs. design, fremstilling, levering, installation). F4E og ITER IO har vedtaget at justere denne profil for hver indkøbsordning (PA) for at sikre, at den korrekte kreditvægt er givet under hele PA-varigheden og så tæt som muligt på virkeligheden. Sådanne ændringer er allerede foretaget for nogle tidligere PA'er og forventes at være afsluttet ved udgangen af oktober Kommentarer om centrale kontroller i fællesforetagendets overvågnings- og kontrolsystemer Første afsnit: I marts 2016 bestilte den nye direktør for F4E et uafhængigt konsulentstudie vedrørende udvikling af et koncept for et integreret tværfunktionelt og integreret kommercielt og finansielt kontrolsystem. Rapporten fra denne undersøgelse blev offentliggjort i midten af juni 2016, og henstillingerne heri er blevet gennemgået og accepteret. F4E arbejder for øjeblikket på implementeringen af et Enterprise Project Control System, der anses for at være mindre komplekst og give lavere omkostninger, for at sikre en større integration af F4E finansielle oplysninger. F4E har valgt Ecosys-systemet, og er i færd med at færdiggøre kontraktforhandling med leverandøren. F4E vil derefter gennemføre en pilotfase med en måldato med fuld gennemførelse i første kvartal af F4E (EN)

16 Fusion for Energy Andet afsnit: EU anvender ITER-kreditten som systemet for indtjeningsværdiledelse (EVM). Værdien af den opnåede kredit i forhold til den planlagte værdi giver F4E fremdrift i retning mod afslutningen af EU's andel af indkøbene. Kreditprofilen er beregnet til at repræsentere værdien af det virkelige arbejde, der er udført i de forskellige projektfaser (dvs. design, fremstilling, levering, installation). F4E og ITER IO har vedtaget at justere denne profil for hver indkøbsordning (PA) for at sikre, at den korrekte kreditvægt er givet under hele PA-varigheden og så tæt som muligt på virkeligheden. Sådanne ændringer er allerede foretaget for nogle tidligere PA'er og forventes at være afsluttet inden udgangen af oktober Operationel indkøb og tilskud På trods af fornyede kommunikations- og formidlingsindsatser, især i forbindelse med integrering af den nye finansforordning, forblev tallene for udbudsprocedurer i 2016 i forhold til tidligere år (49 % af det samlede antal i 2016 mod 45 % i 2015 og 58 % i 2014). Ikke desto mindre skal det bemærkes, at flertallet af disse procedurer var til forhandlinger med lav værdi, der blev udført under direktivets offentliggørelsestærskel og fuldt ud i overensstemmelse med F4E finansforordninger. Forhandlede procedurer med lav værdi udgør omkring 40 % af F4E's årlige antal kontrakter (2016: 41 % i antal og 0,8 % i værdi; 2015: 43 % i antal og 0,3 % i værdi), men svarer kun til ca. 1 % af det årlige budget. Ved anvendelse af forhandlede procedurer i disse tilfælde (inden for rammerne af F4E's finansforordning) reageres der på en bekymring med hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning, da dette giver F4E mulighed for at anvende interne ressourcer mere effektivt ved høje indkøbsværdier. Derfor mener F4E ikke, at der er behov for foranstaltninger for yderligere at reducere forhandlingsprocedurer med lav værdi, da det er i overensstemmelse med finansforordningens principper og bestemmelser. De resterende forhandlede procedurer, typisk kontrakter med højere værdi (5 % af det samlede antal procedurer i gennemsnit) er et udtryk for den komplekse og innovative sammenhæng, hvori F4E opererer. Fusionsteknologimarkedets karakteristika er sådan, at der i mange tilfælde er meget begrænset konkurrence på markedet. Dette resulterer ofte i en begrænset konkurrence eller (i ekstreme tilfælde) i monopol eller endog i manglende deltagelse i indkaldelserne af bud. Siden 2012 øgede F4E sin formidlingsindsats, men deltagelsen var fortsat lav. Efter F4E's opfattelse er hovedårsagen ikke mangel på synlighed, men snarere den sporadiske karakter af F4E-køb. F4E nåede frem til den konklusion, at aktiviteterne i forbindelse med omfanget af store videnskabs- og teknologiprojekter er af en sådan karakter, at begrænset konkurrence desværre er et faktum, hvor en enkelt ordregivende myndighed kun har en beskeden indvirkning. Som følge heraf begyndte F4E i 2016 at søge måder at løse problemet på i samarbejde med andre ordregivende myndigheder, der forvalter lignende projekter i Europa og står over for samme mangel på konkurrence. For at øge virkningen af initiativer, der tager sigte på at sikre mere industriel konkurrence og engagement, har F4E været initiativtageren til et forum, der omfatter lignende, først og fremmest højteknologiske grænseprojekter i Europa (CERN, ESA, ESS, ESRF, ESO,...). Gennem dette forum kan forskellige organisationer med lignende projektudfordringer arbejde sammen for at håndtere dem på en mere koordineret og effektiv måde. Dette er et forsøg på at skabe et indre marked for store videnskabelige projekter, som er mere stabilt og større og derfor mere i stand til at tiltrække virksomhedernes interesse. F4E (EN)

17 Fusion for Energy En event arrangeret af Danmark i februar 2018 vil være den første mulighed for forumdeltagerne at omsætte deres nye samarbejde til praksis Juridiske rammebetingelser I samarbejde med Europa-Kommissionen (GD BUDG og GD ENER) har fællesforetagendet udviklet de anmodede specifikke bestemmelser, der skal tilføjes i gennemførelsesbestemmelserne til fællesforetagendets finansforordning vedrørende fire undtagelser, som fællesforetagendet var blevet ydet i sin finansielle forordning fra EU's generelle finansforordning og rammefinansforordningen for artikel 208-organerne. Fællesforetagendets bestyrelse vedtog den 4. juli 2017 ændringsforslaget til gennemførelsesbestemmelserne, som nu er underlagt en positiv formel udtalelse fra Europa-Kommissionen. Når en positiv udtalelse er udstedt, træder de fire gennemførelsesbestemmelser i kraft den 1. august Immaterielle rettigheder og industripolitik Med hensyn til konsekvensanalysen af industripolitikken har F4E til hensigt at anvende resultaterne af vurderingen af F4Es aktiviteter (og ITER-projektet som helhed), som vil blive udført af Europa-Kommissionen i 2017 og F4E (EN)

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender inden for forskning i 2016

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender inden for forskning i 2016 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender inden for forskning i 2016 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02)

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02) 16.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/7 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02) INDHOLD

Læs mere

med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store ITsystemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-lisa) for regnskabsåret 2016 med

Læs mere

INDHOLD INDLEDNING REVISIONSERKLÆRING KOMMENTARER TIL DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING

INDHOLD INDLEDNING REVISIONSERKLÆRING KOMMENTARER TIL DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING C 342/22 Den Europæiske Unions Tidende 16.12.2010 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar Beretning i medfør af artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 om eventualforpligtelser (for Den Fælles Afviklingsinstans, Rådet, Kommissionen eller andre), der er opstået som følge af Afviklingsinstansens,

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

BERETNING (2016/C 473/04) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING...

BERETNING (2016/C 473/04) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING... C 473/24 DA Den Europæiske Unions Tidende 16.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets

Læs mere

BERETNING (2016/C 449/39)

BERETNING (2016/C 449/39) C 449/208 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EUmedlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/03) INDLEDNING...

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/03) INDLEDNING... 16.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/15 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/03) INDHOLD Punkt Side INDLEDNING..........................................................

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING (2016/C 473/08) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING...

BERETNING (2016/C 473/08) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING... C 473/66 DA Den Europæiske Unions Tidende 16.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu Beretning om årsregnskabet for Sisnet (kommunikationsnet til udveksling af oplysninger mellem de nationale grænsekontrol-, told- og politimyndigheder) for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret med instituttets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret med instituttets svar Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016 med instituttets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende C 366/167

Den Europæiske Unions Tidende C 366/167 15.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 366/167 BERETNING om årsregnskabet for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) for regnskabsåret 2010, med kontorets svar (2011/C

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.9.2013 COM(2013) 642 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 KAPITEL 3 "LANDBRUG:

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 Ringe Boligselskab Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S 1. Generelt Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen. Det er revisionsudvalgets

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/2219(DEC) 6.2.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Offentlige

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere