KAPITEL II OPSPARING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL II OPSPARING"

Transkript

1 Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge. Opsparing gør det muligt at udskyde forbrug af varer og fritid fra i dag til fremtiden, og tilsvarende gør nedbringelse af opsparet formue eller låntagning det muligt at fremrykke forbrug af varer og fritid fra fremtiden til i dag. Et hovedmotiv til at spare op er ofte at opretholde et jævnt forbrug over livsløbet uanset fordelingen af indkomsten over livet. Det er velfærdsforbedrende at have denne mulighed frem for løbende at skulle forbruge hele sin indkomst. På makroøkonomisk plan indebærer en positiv nettoopsparing, at der opbygges en øget nationalformue, der øger de samlede fremtidige forbrugsmuligheder. Formålet med dette kapitel er at analysere husholdningernes opsparing. Målet er at dokumentere opsparingsadfærden og belyse, hvordan skatte- og overførselssystemet påvirker incitamenterne til opsparing og til at placere opsparingen i bestemte aktiver. Særligt fokus er der på at belyse den del af opsparingen, der planlægges til forbrug i tiden som pensionist. Kapitlet er færdigredigeret den 13. maj

2 Arbejdsmarkedspensionerne vokser Samfundsøkonomisk gevinst ved arbejdsmarkedspensioner Velfærdsaftalen fra 2006 sikrer en fast længde for pensionistlivet Med indførelsen af arbejdsmarkedspensioner på LO/DAområdet i 1991 voksede udbredelsen af de opsparingsbaserede pensionsordninger markant. I den efterfølgende periode er indbetalingerne for de beskæftigede på disse overenskomstområder vokset til omkring 12 pct. af bruttolønnen. Samtidig er indbetalingerne også steget på en række af de områder, hvor de opsparingsbaserede pensionsordninger blev introduceret tidligere. For personer med lange videregående uddannelser ligger indbetalingerne i den offentlige sektor i dag på 17 pct. af lønnen. Denne udbygning har kun begrænset betydning for de nuværende pensionister. Blandt de kommende generationer af pensionister vil den opsparingsbaserede del af pensionen imidlertid gradvist få større vægt. Folkepensionen (grundbeløb og pensionstillæg) sikrer i dag fuldtidsbeskæftigede personer med forholdsvist lave indkomster en dækningsgrad opgjort som disponibel indkomst som pensionist i forhold til den disponible indkomst i det sidste år som erhvervsaktiv på omtrent 60 pct., hvis de ikke har supplerende indkomst. For fuldtidsbeskæftigede personer, der er placeret højere oppe i lønfordelingen, er dækningsgraden fra folkepensionen væsentligt mindre. Via opsparingsbaserede pensionsordninger er det muligt for især denne gruppe at forøge dækningsgraden som pensionist. Der er samfundsøkonomiske gevinster forbundet med udbredelsen af opsparingsbaserede pensionsordninger. For det første fører de fremtidige pensionsudbetalinger til, at udbetalingerne af pensionstillægget i folkepensionen reduceres i fremtiden, fordi dette aftrappes med udbetalingerne fra de opsparede pensioner. Dette vil aflaste skattefinansieringen af folkepensionssystemet og kan dermed bidrage til at reducere forvridende skatter. For det andet reducerer opsparingsbaserede pensioner i modsætning til folkepensionen ikke incitamenterne til beskæftigelse for den enkelte, da opsparing til egen pension normalt ikke opfattes som beskatning. I en række OECD-lande udbygges de opsparingsbaserede pensionssystemer med det formål at gøre systemerne mere robuste overfor det udgiftspres, der følger af stigninger i levetiden. Velfærdsreformen fra 2006 betyder imidlertid, at 132

3 levetidsstigninger i Danmark giver sig udslag i en højere pensionsalder. Denne mekanisme forventes at være tilstrækkelig til at forhindre, at udgiftstrykket til folkepensionen stiger. Reformen betyder, at pensionsalderen hæves fra de nuværende 65 år til 67 år i perioden fra 2024 til Herefter indekseres pensionsalderen efter den forventede restlevetid for de på det tidspunkt 60-årige personer. På længere sigt betyder det, at enhver stigning i levetiden fører til et længere arbejdsliv, mens pensionistlivets længde holdes omtrent konstant. Fremtidens dækningsgrader vil ligge tæt på 100 pct. Andre opsparingsformer bidrager også Høje dækningsgrader frister til tidlig tilbagetrækning Analyser i dette kapitel viser, at udbygningen af opsparingen i arbejdsmarkedspensionerne kun i begrænset omfang fortrænger anden opsparing. Arbejdsmarkedspensionerne indebærer derfor et betydeligt løft i den samlede private opsparing. For store grupper af de yngre generationer, der træder ind på arbejdsmarkedet i disse år, vil folkepension, arbejdsmarkedspension og privat pensionsopsparing tilsammen sikre, at de som folkepensionister har næsten lige så mange penge til forbrug, som de vil have i deres sidste år som erhvervsaktive. De kan således forvente dækningsgrader på op mod 100 pct., hvis de trækker sig tilbage ved folkepensionsalderen. De to hovedforklaringer på denne betydelige stigning i dækningsgraden sammenlignet med nutidens pensioner er indførelsen af arbejdsmarkedspensionerne og velfærdsreformens forøgelse af folkepensionsalderen. Dermed forlænges indbetalingsperioden i forhold til det antal år, som den opsparingsbaserede pension skal udbetales over. For de befolkningsgrupper, som har supplerende opsparing ud over pensionsopsparingen, kan dækningsgraderne være langt højere. Det gælder i særlig grad boligejere med en stor friværdi. Mens det i sig selv er positivt, at en væsentlig del af fremtidens pensionister kan se frem til et højt og stabilt velstandsniveau, skaber det på den anden side visse samfundsøkonomiske udfordringer. Udsigten til en pensionisttilværelse med gode forbrugsmuligheder må formodes at friste til tidlig tilbagetrækning fra arbejdslivet. Herved lægger den 133

4 store opsparing pres på det fremtidige arbejdsudbud og virker isoleret set imod intentionen i velfærdsaftalen. og efterlønnen trækker til dels i samme retning Erstat toårsreglen med en treårsregel Overførsels- og skattesystemet gør det billigt at trække sig tidligt tilbage Nogle lejere taber penge, hvis de øger deres opsparing Efterlønnen giver et tilskud til tidlig tilbagetrækning selv for personer med store arbejdsmarkedspensioner, blot de opfylder toårsreglen. Man må derfor forvente, at en stigende andel af fremtidens pensionister vil forlænge pensionsperioden med tre års efterløn. Dog er det ikke er muligt at trække sig tilbage for egne midler før efterlønsperioden og samtidig bevare retten til efterløn, fordi toårsreglen kræver timers beskæftigelse inden for de sidste to år før tilbagetrækningen på efterløn. Det betyder, at efterlønnen rent faktisk indeholder en effektiv mekanisme til at sikre, at stigninger i pensionsalderen får gennemslag på den faktiske tilbagetrækningsalder. På denne baggrund foreslås det, hvis afskaffelse af efterlønnen ikke er politisk mulig, at gennemføre en skærpelse af toårsreglen ved at ændre den til en treårsregel og samtidig øge kravet til beskæftigelsesomfanget tilsvarende. Det vises i kapitlet, at det er forholdsvist billigt for den enkelte at trække sig tidligt tilbage for at gå på efterløn, hvis prisen herved opgøres som tabte pensionsudbetalinger. Kombinationen af et progressivt skattesystem og et overførselssystem, hvor indtægter fra bl.a. pensionsformuer modregnes i offentlige ydelser, er årsagen hertil. En gennemgang af den marginale afkastbeskatning for forskellige opsparingsformer afslører, at der er flere uhensigtsmæssigheder i samspillet mellem skatte- og overførselsindkomstsystemet, som bør rettes op. Den sammensatte afkastbeskatning er særligt høj for lønmodtagere, der ikke betaler topskat. Denne gruppe udgør ca. 60 pct. af samtlige fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Gruppen oplever en merskat som følge af, at indbetalinger til pensionsordninger fradrages til en skattesats, der er lavere end den sammensatte skattesats som pensionister. Forskellen er så markant, at der er direkte tab forbundet med indbetalinger til pensionsordninger i de sidste år op mod pensionsalderen. Særligt hårdt ramt er lejere, der er berettiget til boligydelse som pensionister. 134

5 Afskaffelse af pensionstillægget suppleret med tvungen opsparing reducerer den sammensatte beskatning af opsparing Kapitlets indhold Det offentlige overførselssystem er ikke i tilstrækkeligt omfang tilpasset udbredelsen af de opsparingsbaserede pensioner. En tilretning af pensionssystemet, der indebærer en fremtidig afskaffelse af pensionstillægget og den supplerende pensionsydelse, så folkepensionen alene består af det nuværende indkomstuafhængige grundbeløb, vil øge tilskyndelsen til at foretage pensionsopsparing, også for personer der ikke betaler topskat. En afskaffelse af pensionstillægget vil selvsagt ramme grupper, der i dag har adgang til denne ydelse. Dette kan dog i vid udstrækning undgås, såfremt ændringen suppleres med indførelsen af en tvungen opsparing for dem, der i dag ikke er dækket af arbejdsmarkedspensionerne. For ledige eller grupper uden for arbejdsmarkedet får staten forpligtigelsen til at indskyde penge på pensionsordningen. En sådan omlægning vil reducere modregningen af de offentlige ydelser i pensionslivet. Herved øges incitamentet til at forøge sin opsparing, og incitamentet til at gå tidligt fra arbejdsmarkedet reduceres. I afsnit II.2 beskrives opsparingen i Danmark på såvel samfundsøkonomisk niveau som på husholdningsniveau. Det illustreres, hvem der sparer op, og i hvilke aktiver opsparingen finder sted. I afsnit II.3 analyseres det nærmere, hvem der sparer op til pensionen og i hvilket omfang. Dernæst undersøges det, hvor meget arbejdsmarkedspensionerne fortrænger anden opsparing. I afsnit II.4 analyseres dækningsgraden for såvel nutidens som fremtidens pensionister. Beskatning af opsparing, der finder sted i en pensionsordning, i banken eller i en bolig behandles i afsnit II.5. I afsnit II.6 præsenteres politikforslag på basis af analyserne. II.2 Opsparing og formue i Danmark Udsving i opsparingen gennem tiden Den nationale opsparingskvote, der er summen af den offentlige og private sektors opsparingskvote, har udvist stor variation de seneste 40 år, jf. figur II.1. Fra at udgøre næsten 25 pct. inden den første oliekrise i 1973 er den faldet til 14 pct. i begyndelsen af firserne. Siden er den steget til over 25 pct. i

6 Figur II.1 Pct Opsparingskvote og betalingsbalance Bruttoopsparing Betalingsbalance (h.akse) Pct Anm.: Kvoterne er bruttostørrelser opgjort som andel af BNP. Kilde: Danmarks Statistik, ADAM s databank. -8 Opsparingen er konjunkturafhængig Faldet i den samlede opsparing igennem 1970 erne skal primært tilskrives fald i den offentlige opsparing, der kan henføres til dårlige konjunkturer og ekspansiv finanspolitik, jf. figur II.2. Stigningen siden begyndelsen af 1990 erne er ligeledes drevet af stigninger i den offentlige opsparing. Figur II.2 Pct Opsparingskvoter Privat sektor Offentlig sektor Kilde: Danmarks Statistik, ADAM s databank. 136

7 Realrenteafgift, offentlig opsparing og betalingsbalance Strukturel stigning i den private opsparing International sammenligning Fra midten af 1980 erne til midt i 1990 erne blev der gennemført en række indgreb for at nedbringe underskuddet på betalingsbetalingsbalancen blandt andet gennem tiltag, der skulle øge den offentlige opsparing. I 1984 blev der indført en realrenteafgift på opsparing i pensionskasser, livsforsikringsselskaber, pengeinstitutter m.m. Afgiften tilstræbte at sikre en realrente efter skat på 3,5 pct. Frem til midten af 1990 erne var realrenteafgiften en betydelig indtægtskilde for staten, og den bidrog kraftigt til den offentlige opsparing i samme periode. Der skete et skift i den private opsparing i begyndelsen af 1980 erne, hvor opsparingsniveauet midlertidigt steg til et niveau, der ligger tæt på det nuværende niveau. Parallelt med tiltagene for at øge den offentlige opsparing blev der gennemført en række reformer for at gøre det mere attraktivt for private at spare op. Blandt andet skattereformen, der blev implementeret i 1987, som reducerede skatteværdien af rentefradraget for private og dermed gjorde det dyrere at låne. Denne udvikling i kapitalindkomstbeskatningen blev yderligere forstærket med skattereformen fra Selvom den private opsparingskvote er skiftet op på et højere niveau siden midten af 1980 erne, og det offentlige overskud er højt i en international sammenligning, ligger den samlede danske opsparingskvote på et niveau, der omtrent svarer til gennemsnittet af de OECD-lande, vi normalt sammenligner os med, jf. tabel II.1. De fleste OECD-landes opsparingskvoter varierer omkring pct. Undtagelserne er Island, Storbritannien og USA, der ligger forholdsvis lavt, og Norge, der har en høj opsparingskvote. 137

8 Tabel II.1 Nationale opsparingskvoter i en række OECD-lande Canada 20,6 23,0 21,4 21,0 21,2 22,9 23,8 24,2 24,1 Danmark 21,7 22,8 22,9 23,3 23,1 22,3 24,6 25,5 25,6 Finland 25,2 28,8 29,5 28,6 24,9 26,4 25,2 26,7 27,3 Frankrig 22,4 22,1 22,0 20,3 19,8 20,0 19,3 19,8 20,7 Holland 26,7 23,9 23,9 22,2 24,8 27,5 26,7 28,3 26,8 Island 15,1 13,1 16,9 19,7 15,0 13,7 11,9 8,8 12,9 Norge 28,5 35,4 35,1 31,5 30,5 32,7 36,8 38,1 37,7 Spanien 22,2 22,3 22,4 23,4 23,9 23,0 22,1 21,9 21,5 Storbritannien 16,0 15,4 15,6 15,8 15,7 15,9 15,0 15,0 15,9 Sverige 21,6 22,2 21,4 20,7 23,8 23,1 24,2 25,0 26,2 Tyskland 20,1 20,0 19,6 19,3 19,4 21,2 21,6 22,7 24,6 USA 17,4 16,5 15,3 14,0 13,7 13,9 13,8 13,9 13,2 Anm.: Opsparingskvoterne er bruttostørrelser opgjort som andel af BNP. Året 2007 er baseret på skøn. Kilde: OECD, Economic Outlook 82, december 2007, samt egne beregninger. Husholdningernes finansielle formue De danske husholdningers finansielle nettoformue er den formue, som danskerne netto ejer af finansielle midler, dvs. værdipapirer, pensionsformuer, likvide beholdninger mv. fratrukket lån og øvrige finansielle passiver. Ved udgangen af 2006 var den danske finansielle nettoformue på mia. kr., omtrent svarende til to tredjedele af bruttonationalproduktet, jf. tabel II.2. I 2000 var den finansielle nettoformue på 617 mia. kr. Den faldt herefter til 428 mia. kr. i 2002, hvilket skyldes en afmatning på aktiemarkederne og en øget låntagning i den periode. Siden er nettoformuen steget hvert år. 138

9 Tabel II.2 Husholdningernes finansielle aktiver og passiver Mia. kr Finansielle aktiver Aktier og andre ejerandelsbeviser Nettoinvesteringer Omvurderinger a) Nettoformue i livsforsikring/pensionsreserver Nettoinvesteringer Omvurderinger a) Sedler, mønt og andre aktiver Nettoinvesteringer Omvurderinger a) I alt Nettoinvesteringer Omvurderinger a) Finansielle passiver I alt Nettoinvesteringer Omvurderinger a) Finansiel nettoformue Nettoinvesteringer Omvurderinger a) a) b) Omvurderinger indeholder nettokapitalgevinster. Der er fratrukket 40 pct. skat af formuen i livsforsikrings- og pensionsreserver. Anm.: Tallene er opgjort i løbende priser ultimo året. Posten sedler, mønt og andre aktiver indeholder følgende: indskud inkl. sedler og mønt, værdipapirer undtagen aktier og øvrige aktiver. Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet. Den finansielle formue stiger Aktiekursfaldet i bevirker, at formuen i livsforsikrings- og pensionsreserver er nogenlunde konstant til og med 2002, hvorefter den vokser frem til og med Formuen i aktier og andre ejerandelsbeviser er faldet frem til og med 2002, hvilket ligeledes skyldes aktiekursfaldet i perioden. Siden er den steget. Fra 2004 til periodens udløb 139

10 er stigningen kraftig. Det ses, hvordan danskernes optag af lån mv. er steget fra mia. kr. i 2000 til mia. kr. i Væksten i låntagningen er dels et udtryk for, at arbejdsmarkedspensionernes indførelse har reduceret behovet for anden opsparing med henblik på at udjævne forbruget over livet, og dels et udtryk for, at husholdningernes samlede aktiver, det vil sige inklusive boligformue, er vokset betydeligt gennem perioden, hvilket ligeledes trækker i retning af øgede finansielle passiver med henblik på udjævning over livsforløbet. hvilket skyldes store kursgevinster Kraftige stigninger i både finansiel nettoformue og boligformuen Udviklingen på de finansielle markeder har stor betydning for udviklingen i den finansielle formue. De store formuestigninger efter 2002 skyldes primært kursstigninger på aktier og andre ejerandelsbeviser. Således var transaktionsniveauet for aktier og andre ejerandelsbeviser -14 mia. kr. i Alligevel steg den samlede værdi med 209 mia. kr. For livsforsikrings- og pensionsreserver ses, at transaktionsniveauet varierer mellem 26 mia. og 41 mia. kr. I 2000 og 2001 udhules denne opsparing delvist af kurstab, mens opsparingen suppleres af meget store kursstigninger i 2004 og Udover den finansielle formue udgør boligformuen en væsentlig del af husholdningernes samlede formue, jf. figur II.3. Figuren viser udviklingen i den finansielle nettoformue og boligformuen. Den finansielle nettoformue steg kraftigt i perioden , mens hele perioden fra 2000 til 2006 er præget af store stigninger i boligformuen. 140

11 Figur II.3 Mia. kr Boligformue og finansiel nettoformue Finansiel nettoformue Boligformue Anm.: Boligbestanden er opgjort som mængden af ejerboliger (huse, ejerlejligheder, sommerhuse mv.). Andelsboliger er ikke inkluderet. Boligformuen og prisændringer er beregnet på baggrund af et kontantprisindeks for en-familiehuse. Det antages således, at lejligheder og sommerhuse har samme prisudvikling som enfamiliehuse. Boligbestanden omfatter kun bygningerne eksklusive grund, hvorfor boligformuen er undervurderet. Kilde: Danmarks Statistik, ADAM s databank og egne beregninger. Stigning i boligformuen skyldes stigninger i kontantpriserne Fra 1999 aftog stigningerne i boligformuen fra 8 pct. årligt til ca. 4 pct. i 2003, jf. figur II.4. Siden er stigningerne taget kraftigt til kulminerende med en stigning på over 24 pct. i De kraftige boligformuestigninger er næsten udelukkende drevet af stigende kontantpriser. 141

12 Figur II.4 Mia. kr Ændringer i boligformuen Boligformue Ændring i boligbestanden (h.akse) Ændring i kontantpris (h.akse) Pct Anm.: Jf. figur II.3. Kilde: Danmarks Statistik, ADAM s databank og egne beregninger. 0 Opsamling: den private og offentlige opsparing er steget Den samlede nationale opsparing er steget siden midten af 1980 erne. Gennem 1980 erne og 1990 erne blev der gennemført en række tiltag for at øge den offentlige og private opsparing. Begge er da også steget i samme periode. Den nationale opsparing er nu på niveau med gennemsnittet i de lande, vi normalt sammenligner os med. Siden 2002 er der sket en kraftig stigning i husholdningernes finansielle aktiver og boligformue. Dette skyldes både kursstigninger på aktier og stigende kontantpriser på ejerboliger. I det følgende ses nærmere på den private opsparing og formue. Opsparingsformer og muligheder Bunden pensionsopsparing og andre opsparingsformer Kontanter, aktier og obligationer er likvide aktiver Den private opsparing kan placeres i tre hovedtyper af fordringer: frie finansielle fordringer, boligformue og pensionsformue. Hver af de tre typer beskattes efter individuelle regler. I princippet kan enhver opsparing anvendes til pension ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Opsparing på en bankbog, i aktier og obligationer er likvide aktiver, dvs. aktiver, der kan realiseres med det samme og anvendes til forbrug. Således giver opsparing i likvide aktiver den enkelte mulighed for til enhver tid at bruge af opsparingen, 142

13 uanset om det sker før eller efter tilbagetrækningstidspunktet. Der er betalt indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag af indbetalinger. Opsparing i likvide aktiver er ikke skattebegunstiget Opsparing i egen bolig Beskatning af egen bolig Bunden pensionsopsparing er skattebegunstiget Positive renteindtægter fra en bankkonto eller obligationer beskattes som kapitalindkomst. Dog er kursgevinster på obligationer skattefrie, hvis den pålydende rente er større end mindsterenten. Udbytter og realiserede kursgevinster af aktier beskattes efter en særskilt progressiv skala. Opsparing i egen bolig forudsætter ofte en indkomst af en vis størrelse. Det giver mulighed for at opbygge en formue gennem afbetalinger på huslån og investeringer i boligen. Friværdien i boligen er et aktiv, der kan realiseres og benyttes til forbrug enten ved at optage et lån eller ved at sælge boligen og flytte i en billigere bolig eller lejebolig. Husholdningers opsparing i egen bolig beskattes med almindelig indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag. Kapitalgevinster beskattes ikke ved salg, som tilfældet er ved aktier. Derimod betales der ejendomsværdiskat af boligformuen: 1 pct. af ejendomsværdien og 3 pct. af den del af værdien, der overstiger 3,04 mio. kr. Som følge af skattestoppets nominalprincip betales der ikke ejendomsværdiskat af værdistigninger, der skyldes højere kontantpriser. Men større investeringer i forbedringer af boligen f.eks. tilbygninger beskattes med ovennævnte satser. Dog tilbageføres investeringen til et prisniveau, der omtrent svarer til niveauet i Herudover betales der grundskyld af den offentlige vurdering af grundens værdi. Grundskyldssatserne varierer fra kommune til kommune og ligger mellem 16 og 34 promille. Ovennævnte opsparingsmuligheder er kendetegnet ved, at opsparingen ikke er målrettet pension, men dog kan anvendes hertil. Andre opsparingsformer er målrettet pension. Bunden pensionsopsparing er netop kendetegnet ved, at midler båndlægges med henblik på at blive udbetalt som pension. Bundne pensionsopsparingsordninger er skattebegunstigede. En væsentlig forskel i forhold til opsparing i frie aktiver er, at kapitalafkastet kun beskattes med 15 pct. i såvel bindings- som udbetalingsperioden. Bundne pensions- 143

14 ordninger kan have karakter af frivillige individuelle ordninger, som aftales med en bank eller pensionsselskab, eller tvungne fælles ordninger, der f.eks. gælder for alle på et bestemt overenskomstområde (arbejdsmarkedspension). Ratepension, livrente eller kapitalpension Livrente er livsvarig Ratepension udbetales i en begrænset årrække Der findes umiddelbart tre typer af bundne pensionsordninger: ratepension, livrente og kapitalpension. Disse adskiller sig ved, hvordan pensionen kommer til udbetaling, og hvordan pensionsindbetalinger og udbetalinger beskattes. Ordningerne tegnes i et pengeinstitut eller et forsikringsselskab. Pensionsordninger i et pengeinstitut er personlige opsparingsordninger. I tilfælde af død tilfalder opsparingen arvingerne. Pensionsordninger under lov om forsikringsvirksomhed kan indeholde forsikringselementer og er således betinget af, at forsikringstager er i live. En eventuel restformue på dødstidspunktet fordeles mellem de øvrige forsikringstagere. Livrente er en livsvarig annuitet, det vil sige en pension, der kommer til udbetaling som en løbende ydelse. Udgangspunktet er, at livrenten udbetales, fra man bliver pensioneret, til man dør. Den kan derfor kun tegnes i et forsikringsselskab. Indbetaleren kan dog vælge at få livrenten udbetalt over en begrænset periode på mindst ti år. Livrenten kan kun udbetales efter, man er fyldt 60 år. Indbetalinger til en livrente kan fratrækkes den personlige indkomst. Dog betales der arbejdsmarkedsbidrag på indbetalingstidspunktet. Udbetalinger indkomstbeskattes som personlig indkomst. Ratepension udbetales i lige store rater over en periode på mindst ti år og højst 25 år. Den kan tidligst komme til udbetaling, efter man er fyldt 60 år, og den sidste rate skal være udbetalt, inden man er fyldt 85 år. En ratepension kan ændres til livrente, dog kun hvis det sker, før pensionsudbetalingerne starter. Indbetalinger til en ratepension kan skattemæssigt fratrækkes i den personlige indkomst. Således betales der kun arbejdsmarkedsbidrag af indbetalinger. Udbetalinger beskattes som personlig indkomst. 144

15 Kapitalpension udbetales som en engangssum 60 pct. afgift ved ophævelse Tvungen Pensionsopsparing: ATP er for lønmodtagere og modtagere af indkomstoverførelser SP er for stort set alle Kapitalpension udbetales som en samlet sum. Den kan tidligst komme til udbetaling, når man er fyldt 60 år, og senest inden man er fyldt 70 år. Kapitalpension er fleksibel, idet den til enhver tid kan konverteres til en ratepension eller livrente. For topskatteydere er dette dog ikke optimalt, da indbetalinger ikke kan fratrækkes i topskatten til kapitalpension. Det kan de derimod for rate- og livrentepensioner. Årlige indbetalinger på op til kr. kan fratrækkes den personlige indkomst. Dog betales der arbejdsmarkedsbidrag og eventuel topskat af indbetalingerne. For kapitalpensioner oprettet efter 1980 betales der 40 pct. i afgift til staten, når pensionen udbetales. Det gælder for alle tre pensionsordninger, at såfremt de ophæves, før personen er fyldt 60 år, betales en afgift på 60 pct. Arbejdsmarkedspension, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og Den særlige pensionsopsparing (SP) er tvungne lovgivningsfastlagte pensionsordninger rettet mod lønmodtagere og ledige på arbejdsmarkedet. SP omfatter også selvstændige erhvervsdrivende. Tvangen består i, at personer, der hører ind under ordningerne, ikke har mulighed for at fravælge at indbetale til ordningerne. ATP er en obligatorisk pensionsordning for lønmodtagere og personer på overførselsindkomster. ATP-bidraget er et fast månedligt beløb, som ikke afhænger af indkomsten. Bidragets størrelse afhænger af, om man er deltids- eller fuldtidsansat, og hvilken ordning der er aftalt i den kollektive overenskomst. ATP kan udbetales fra 65 år og resten af livet. Hvis det opsparede beløb er meget lille, udbetales den som et engangsbeløb. ATP-indbetalinger er ikke skattepligtige, og ATP-udbetalinger beskattes som personlig indkomst. SP er en obligatorisk pensionsordning for lønmodtagere, personer på overførselsindkomster samt selvstændige erhvervsdrivende. Den blev indført i 1998, men er suspenderet i SP-bidraget beregnes som 1 pct. af den del af bruttolønnen, som der også betales arbejdsmarkedsbidrag 145

16 af. Der betales ikke indkomstskat af SP-bidraget, og SPudbetalinger beskattes med indkomstskat. Arbejdsmarkedspension er et led i ansættelsen Tjenestemandspension Overblik over opsparingsformer En arbejdsmarkedspension er en pensionsordning, der er aftalt som led i et ansættelsesforhold eller en kollektiv overenskomst mellem arbejdsmarkedets parter. I den offentlige sektor samt på LO/DA-området udgør arbejdsmarkedspension en del af den kollektive overenskomst. På det private arbejdsmarked uden for LO/DA-området er billedet mere broget. I nogle virksomheder er det op til lønmodtagerne selv at spare op til pensionen, mens andre virksomheder har indgået aftaler om arbejdsmarkedspensionsordninger. Pensionsbidraget er ofte aftalt som en andel af lønnen. Arbejdsmarkedspension kan udbetales som livrente, ratepension eller kapitalpension. Tjenestemandspension omfatter tjenestemænd i den offentlige sektor. Der indbetales ikke pensionsbidrag. Niveauet for pensionsudbetalingerne afhænger af alder, anciennitet og løntrin på tilbagetrækningstidspunktet. Udbetalinger fra en tjenestemandspension indkomstbeskattes, men der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag. De forskellige opsparingsformer er således karakteriseret ved, om de er tvungne eller frivillige, og ved om opsparingen er bundet til pension. ATP, SP og mange arbejdsmarkedspensionsordninger er både tvungne og bundne opsparingsordninger. Opsparing i likvide aktiver og egen bolig er frivillig opsparing, der ikke er bundet til pension. Individuelle arbejdsmarkedspensioner er frivillige opsparingsordninger, der er bundet til pension. Udviklingen i den individuelle opsparing Udvikling i opsparing for de årige I dette afsnit beskrives udviklingen i forskellige opsparingsformer med fokus på individuel opsparing til pension. Vi ser på befolkningen mellem 30 og 55 år. Afgrænsningen mindsker risikoen for, at studerende og personer i tilbagetrækningsalderen slører analyserne, men samtidig dækkes den årrække, hvor den primære pensionsopsparing skal ligge. 146

17 Trækker skat af pensionsindbetalinger Den gennemsnitlige opsparing stiger Anden opsparing meget varierende Indbetaling til pensionsordninger adskiller sig som nævnt fra de øvrige opsparingsformer ved, at der ikke betales indkomstskat ved indbetaling. Derimod betales der skat ved udbetaling. For at kunne sammenligne omfanget af de forskellige opsparingsformer er der i det følgende trukket 40 pct. skat af alle indbetalinger på pensionsordninger. Dette svarer til, at udbetalinger fra pensionsordninger kun beskattes med bundskat. At opsparingen er steget siden slutningen af 1990 erne ses også, når opsparingen opgøres pr. person, jf. figur II.5a. Det fremgår, at pensionsindbetalingerne er stigende over hele perioden Anden opsparing viser store udsving. Anden opsparing består blandt andet af ændringer i friværdier i egen bolig, ændringer i bank-, obligations- og pantebrevsbeholdningerne og ændringer i kursværdien af aktiebeholdningerne, jf. figur II.5b. Denne post består både af nettoopsparing og kursgevinster. De store udsving skal primært tilskrives udviklingen i aktiekurser og ejendomspriser. Ændringer i værdien af boliger slår direkte ind på opsparingen og formuen. Figur II.5a Pensionsopsparing og anden opsparing Figur II.5b Anden opsparing 2005-kr Pensionsindbetalinger Anden opsparing Afkast af pensionsdepot 2005-kr Kursværdi af danske aktier Indestående i pengeinstitutter Øvrige Friværdi Anm.: Gennemsnit pr. person i alderen år. Friværdi er beregnet som den offentlige kontantvurdering fratrukket eventuel gæld til pengeinstitutter, realkreditinstitutter mm. Der er fratrukket 40 pct. skat af pensionsindbetalingerne. Afkast af pensionsdepoter er kun opgjort fra 2001 og frem. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 147

18 Øget pensionsindbetaling drives af øget indbetaling til arbejdsmarkedspensioner Stigningen i pensionsindbetalingerne er drevet af væksten i arbejdsmarkedspensionerne, jf. figur II.6. De gennemsnitlige indbetalinger til pension via arbejdsgiverne er steget fra ca kr. pr. person i 1995 til knap kr. pr. person i 2005 (målt i 2005-kroner). Udviklingen er et resultat af den fortsatte udbygning af arbejdsmarkedspensioner siden Det har medført, at arbejdsmarkedspensioner i 2005 udgjorde 78 pct. af den samlede pensionsopsparing mod 60 pct. i Figur II kr Pensionsindbetalingernes underkomponenter Arbejdsmarkedspensioner Kapitalpensioner Private rate- og livrentepensioner ATP Særlig Pensionsopsparing Anm: Gennemsnit pr. person i alderen 30 til 55 år. Der er fratrukket 40 pct. skat af pensionsindbetalingerne. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. Private pensionsindbetalinger er stadig store Indbetaling til private kapitalpensioner er faldet med godt kr. pr. person over perioden Størstedelen af faldet er sket mellem 1997 og Årsagen er formentlig, at fradragsreglerne for indbetalinger til kapitalpensioner blev ændret i 1998, så indskud kun kunne trækkes fra i mellemskatten mod tidligere at være fradragsberettiget i topskatten. Faldet i kapitalpensionsindbetalingerne modsvares stort set af øgede indbetalinger til rate- og livrentepensioner. Således faldt de samlede private ikkearbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger kun lidt i den betragtede periode, selv om der er sket en betydelig udbygning af arbejdsmarkedspensionerne. 148

19 ATP s andel af den samlede pensionsopsparing er aftagende Stadig flere arbejdsmarkedspensioner placeres i ratepensioner Indbetalinger til SP og ATP udgør en mindre, men ikke ubetydelig del af den gennemsnitlige pensionsopsparing. ATP s andel af den samlede pensionsopsparing faldt fra omkring 6 pct. i 1995 til under 3 pct. i Det er en konsekvens af, at det reale ATP-bidrag faldt i perioden, mens øvrige pensionsindbetalinger er vokset. Oprettelsen i 1998 og siden suspensionen af SP-ordningen i 2004 har også haft betydning for opsparingen. SP-ordningens ene pct. af bruttolønnen bidrog i 1998 med 10 pct. af den samlede opsparing på pensionsordninger. Omkring halvdelen af indbetalingerne til arbejdsmarkedspensioner i 2005 blev indbetalt på livrenteordninger, jf. figur II.7. Ratepensionsordninger udgjorde mere end en tredjedel af indbetalingerne, mens kapitalpensioner stod for resten. Gennem de seneste ti år har indbetalinger til ratepension udgjort en kraftig voksende andel af de samlede indbetalinger. Figur II kr Indbetaling til arbejdsmarkedspensioner Livrente Ratepension Kapitalpension Anm.: Se figur II.6. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 149

20 Udbygning og udbredelse af bunden pensionsopsparing Flere sparer op til pension og mere Lønmodtagere på LO/DA-området påbegyndte arbejdsmarkedspensionen i 1993 Stigningen i pensionsopsparingen skyldes, at flere sparer op i bundne pensionsordninger, og at de gennemsnitlige pensionsopsparingsrater er steget. Pensionsopsparingsraten er pensionsindbetalingernes andel af indkomsten. Udbredelsen af opsparingsbaserede pensionsordninger organiseret af arbejdsgivere og omfanget af indbetalinger på disse ordninger er steget betydeligt de seneste 20 år. Dette er gradvist blevet aftalt i overenskomsterne, jf. figur II.8. Figuren viser overenskomstfastsatte pensionsbidragssatser for lønmodtagere på forskellige overenskomstområder. Satserne er opgjort som det arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrags andel af lønnen, hvor lønnen er inklusive skat og arbejdsmarkedsbidrag. Det fremgår dels, at bidragssatserne er blevet forøget, og dels at de ansatte under LO på det private område har fået arbejdsmarkedspensionsordninger. Overenskomsterne mellem LO og DA i 1991 indeholdt det første element af generelle arbejdsmarkedspensioner på det private område med start i Bidraget var det første år på 0,9 pct. af lønnen, men har været gradvist stigende i den efterfølgende periode og vil i 2008 eller 2009 nå et niveau på 12 pct. for de fleste LO/DA-overenskomster. Der er således etableret omfattende pensionsordninger i løbet af en kort årrække. 150

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING p:\gs\mb\studerende-mb.doc 1. september 2006 af Mikkel Baadsgaard dir. tlf. 33557721 STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING Den 8. august 2006 bragte Jyllandsposten tal fra SU-styrelsen, der blandt andet viste,

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Faktaark Dato: 9. januar 15 Sekretariatet Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Den 9. januar 15 offentliggjorde Pensionskommissionen publikationen Det

Læs mere

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen Analyserapport 213:6 Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Pensionsindbetalingerne

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Beregning af pensionsformuer og effektive pensionsformuer

Beregning af pensionsformuer og effektive pensionsformuer d. 10.7.2013 Anne Kristine Høj Lene Kjærsgaard Beregning af pensionsformuer og effektive pensionsformuer I Dansk Økonomi, forår 2013 anvendes effektive pensionsformuer. Den effektive pensionsformue er

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: jobfradrag og pensionsbonus har lav jobeffekt og løser ikke pensionsudfordringen 29-09-2016 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52), Jørgen Sloth Bjerre Hansen og Carl-Christian Heiberg Dette notat

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

Pensionsopsparing i 2002

Pensionsopsparing i 2002 Pensionsopsparing i 2002 - en fordelingsanalyse af danskernes på pensions Departementet April 2005 Indhold: Side 1. De samlede pensions i 2002... 3 2. Hovedtræk af analysen... 3 3. Pensionsdene fordelt

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Efterlønssatser med Reformpakken 2020

Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Analyse for AK-samvirke Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 25. august 2011 I denne analyse beregnes de forventede efterlønssatser, hvis regeringens Reformpakken 2020 gennemføres.

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Det seneste årti har der kunnet konstateres en klar tendens til, at de ældre medlemmer bliver længere i job.

Det seneste årti har der kunnet konstateres en klar tendens til, at de ældre medlemmer bliver længere i job. Nr. 7 / Januar 2013 For hver ny årgang udskyder PensionDanmarks medlemmer tilbagetrækningen på trods af dårligere beskæftigelsesmuligheder under den seneste års kraftige økonomiske opbremsning. Medlemmerne

Læs mere

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark Fordeling af indkomster og formuer i Danmark 6. august 214 Præsentation er udviklet som baggrund for diskussion om indkomstfordeling i Danmark ved Folkemødet på Bornholm 214. Diskussionen var arrangeret

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Det danske pensionssystem nu og i fremtiden. Juni 2017

Det danske pensionssystem nu og i fremtiden. Juni 2017 Det danske pensionssystem nu og i fremtiden Juni 217 Det danske pensionssystem nu og i fremtiden Juni 217 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger 23. maj 2011 Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 1 Indledning Efterlønsordningen som den ser ud i dag påvirkes af modtagernes

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark De Økonomiske Råd pegede i deres efterårsrapport 2016 på, at forskellene i erhvervsindkomsterne har været stigende, særligt i årene efter krisens start i 2008.

Læs mere

Pædagoger og læreres pensionsopsparing

Pædagoger og læreres pensionsopsparing 9. MARTS 2015 Pædagoger og læreres pensionsopsparing AF SØS NIELSEN, ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG METTE NYRUP Resume Dette notat sammenholder pædagoger, læreres og socialpædagogers pensionsopsparing.

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag Uddelt ved møde i Gladsaxe om Den voksende fattigdom og den øgede ulighed, den 8. november 2016 ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag 1. Fakta om ulighed og fattigdom Det følgende er baseret på

Læs mere

Samspilsproblemer i pensionssystemet

Samspilsproblemer i pensionssystemet MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Peter Foxman Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning

Læs mere

PENSIONSNOTAT. Er det efter din mening en god idé, hvis selvstændige erhvervsdrivende tvinges til at spare op i en pensionsordning?

PENSIONSNOTAT. Er det efter din mening en god idé, hvis selvstændige erhvervsdrivende tvinges til at spare op i en pensionsordning? Selvstændige og pensionsopsparing Regeringen har i regeringsgrundlaget for trekløverregeringen For et friere, rigere og mere trygt Danmark bebudet en pensionsreform, der skal øge opsparingen til en tryg

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Familiernes formue og gæld

Familiernes formue og gæld Kvartalsoversigt, 2. kvartal 212 - Del 1 39 Familiernes formue og gæld Af Asger Lau Andersen, Anders Møller Christensen og Nick Fabrin Nielsen, Økonomisk Afdeling, Sigrid Alexandra Koob og Martin Oksbjerg,

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Topindkomster i Danmark

Topindkomster i Danmark Topindkomster i Danmark Thomas Piketty har med bogen Capital in the Twenty-First Century sat fokus på udviklingen i toppen af i de vestlige lande. Bogen viser, at topindkomsterne er steget markant i USA,

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne Marie-Louise Søgaard Udgivet af, Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Identifikation af ydelsesmodtagere 5 3. Modtagere

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2015 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen November 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

TILBAGETRÆKNING. III.1 Indledning

TILBAGETRÆKNING. III.1 Indledning KAPITEL III TILBAGETRÆKNING III.1 Indledning Senere tilbagetrækning betyder mere holdbar finanspolitik Betydning af pensionsformue og offentlige pensioner for tilbagetrækning Afgrænsning: Analyse af beslutning

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Tabel 1. Gennemsnitlig indkomst og formue for hele befolkningen i 2004, opdelt på boligsektor og opgjort i 2006 priser

Tabel 1. Gennemsnitlig indkomst og formue for hele befolkningen i 2004, opdelt på boligsektor og opgjort i 2006 priser Kapitel 2. Formueskellet mellem ejere og lejere er udvidet Der er kommet en meget stor forskel mellem ejernes og lejernes økonomiske situation. Fra 2001 til 2004 er uligheden i formuerne vokset markant

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

MAJ Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet

MAJ Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet MAJ 2017 Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet MAJ 2017 Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet Forord Når jeg bli r gammel Når jeg bliver gammel, så vil jeg i modsætning til Gnags sang

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

her rykt af Herrmann & Fisc øbenhavn. T , K Pensions A p r i l T E M A CVR-nr

her rykt af Herrmann & Fisc øbenhavn. T , K Pensions A p r i l T E M A CVR-nr Pensions April 2012 TEMA Tag stilling til din pension om op til ca. 67.000 kr. Beløbet kan udbetales skattefrit i perioden fra 2. april til 1. oktober 2012. Du skal derfor gøre op med dig selv, om du ønsker

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

16. juni Af Peter Spliid. Resumé:

16. juni Af Peter Spliid. Resumé: 16. juni 2003 Af Peter Spliid Resumé: HØJERE PENSIONSALDER Et af tidens hede debatemner er den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Baggrunden for interessen for dette emne er, at vi i de kommende

Læs mere

Analyse 24. juni 2012

Analyse 24. juni 2012 Analyse 24. juni 2012 Det danske pensionssystem forøger forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at langt de fleste indvandrere fra ikke-vestlige

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Forudsætninger for e-pensionstjek

Forudsætninger for e-pensionstjek Forudsætninger for e-pensionstjek Med e-pensionstjek vil SEB Pension give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0

Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 7. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Resumé: Størst gevinst til mænd af regeringens forårspakke 2.0 Mænd får i gennemsnit knap 2.000 kr. mere i gevinst

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere