INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)"

Transkript

1 2014 ÅRSRAPPORT

2 INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året Årets resultat Realkreditmarkedet Forretningsområder 12 Kapitalforhold og kapitalstyring 14 Obligationsudstedelse 17 Øvrig information 18 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 18 Forventninger til Medarbejdere 19 Samfundsansvar (CSR Corporate Social Responsibility) 20 Selskabsledelse (Corporate Governance) 24 Bestyrelsens ledelseshverv 25 Direktionens ledelseshverv 26 PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB 29 Resultatopgørelse og opgørelse af totalindkomst 30 Balance 31 Egenkapitalopgørelse 33 Kapitalopgørelse 34 Pengestrømsopgørelse 35 Noter 68 Serieregnskaber i sammendrag BRFkredit a/s Klampenborgvej 205 DK Kgs. Lyngby Telefon: Hjemmeside: brf.dk CVR-nr.: BRFkredit-koncernen omtales som BRFkredit i det følgende. BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

3 BRFKREDIT I HOVEDTAL RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Indeks Mio. kr. 14/13 Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer mv. (- er en udgift) Øvrige indtægter Indtægter Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Skat (- er en indtægt) Resultat efter skat BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Indeks Mio. kr. 14/13 Bankudlån Realkreditudlån Obligationer og aktier mv Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Bankindlån Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Udstedte obligationer til dagsværdi 1) Egenkapital ) Udstedte obligationer er i 2014 og i 2013 modregnet med beholdningen af egne realkreditobligationer for henholdsvis 66 mia. kr. og 61 mia. kr. UDVALGTE NØGLETAL Resultat før skat i procent af gnsn. egenkapital -3,2 4,0 2,5 1,3 0,2 Årets resultat i procent af gnsn. egenkapital -2,6 3,0 1,9 1,0 0,1 Indtjening pr. omkostningskrone 0,8 1,3 1,2 1,1 1,0 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,1 0,9 0,8 0,8 1,0 Årets nedskrivningsprocent 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 Kapitalprocent 17,7 16,6 15,2 16,0 13,5 Kernekapitalprocent (CETI %) 17,5 16,6 15,2 16,0 13,5 Individuelt solvensbehov (%) 10,8 10,5 10,3 9,5 8,7 Kapitalgrundlag mio. kr Samlede risikoeksponering Antal heltidsmedarbejdere ultimo året Nøgletallene er baseret på Finanstilsynets definitioner og vejledning. Kapital- og kernekapitalprocenten er fra 2014 opgjort efter CRD IV/CRR. Sammenligningstal er ikke tilpasset. BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

4 LEDELSESBERETNING SAMMENDRAG Resultat før skat -348 mio. kr. (2013: 413 mio. kr.) Resultat før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med -3,2 % p.a. (2013: 4,0 % p.a.) Nedskrivninger på udlån mv mio. kr. (2013: 505 mio. kr.) Realkreditudlån 220,3 mia. kr. (2013: 205,8 mia. kr.) Kapitalprocent 17,7 (2013: 16,6), heraf egentlig kernekapitalprocent 17,5 (2013: 17,2) Individuelt solvensbehov 10,8 % (2013: 10,5 %) LEDELSEN UDTALER I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2014 udtaler administrerende direktør Carsten Tirsbæk Madsen: Året har været præget af BRFkredits sammenlægning med Jyske Bank, herunder med tilpasninger af nedskrivninger og organisation. Resultat efter skat er ekstraordinært påvirket af de betydelige nedskrivninger i 1. kvartal BRFkredits andel af bruttonyudlånet er steget inden for alle forretningsområder, og porteføljen er i 2014 forøget med godt 12,2 mia. kr. som følge af fælles funding-samarbejder og BRFkredits egen distribution. BRFkredit har i perioden siden fusionen den 1. maj 2014 leveret et resultat til Jyske Bank koncernen på 457 mio. kr. før skat. Basisindtægter og basisresultatet før nedskrivninger på udlån er øget i forhold til Omkostningerne udvikler sig som forventet og kapitalomkostningerne er stadig faldende. BRFkredits kapitalgrundlag og overdækning udgjorde ved udgangen af 2014 henholdsvis 10,9 mia. kr. og 3,9 mia. kr. Aktiekapitalen blev i 2. kvartal 2014 forøget med et kontant indskud på 1 mia. kr. fra moderselskabet Jyske Bank. Det er vurderingen, at BRFkredits forretningsdrift de kommende år kan generere en egenkapital, der er tilstrækkelig til at opfylde kommende kapitaldækningsregler, der implementeres frem mod For 2015 forventes en fortsat forbedring af basisindtægterne som følge af en betydelig porteføljevækst i forlængelse af fusionen med Jyske Bank samt en forventet høj omlægningsaktivitet. Det samlede resultat vil herudover være afhængigt af tabsniveauet samt udviklingen på fondsmarkederne, slutter Carsten Tirsbæk Madsen. BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

5 LEDELSESBERETNING ÅRET 2014 SAMMENLÆGNING MED JYSKE BANK BRFkredit a/s indgik den 24. februar 2014 aftale om en sammenlægning med Jyske Bank A/S. Den endelige sammenlægning blev gennemført den 30. april 2014 med Jyske Bank som moderselskab i den fortsættende koncern og BRFkredit som datterselskab underlagt realkreditlovgivningen. BRFkredit fortsætter som selvstændigt brand med egen markedsføring og egne salgskanaler til servicering af nye og eksisterende BRFkredit-kunder. Forretningsgrundlaget vil fortsat være ejendomsfinansiering suppleret med bankprodukter og tillægsydelser, som er relevante for BRFkredits kundesegmenter. Der sigtes mod, at dattervirksomheden BRFkredit Bank a/s integreres i Jyske Bank i 2015, hvorefter BRFkredits salgskanaler vil tilbyde bankprodukter fra Jyske Bank. Efter sammenlægningen med Jyske Bank er der i juni 2014 gennemført en organisationstilpasning, der primært har berørt stabsområderne. Det har medført nedlæggelse af 47 stillinger i BRFkredit. Herudover er referencerne for en række stabs- og støttefunktioner flyttet fra BRFkredit til Jyske Bank. Organisationsændringerne har bidraget til at realisere synergieffekter fra sammenlægningen af de to virksomheder. FÆLLES FUNDING Fælles funding har i 2014 bidraget væsentligt til stigningen i BRFkredits udlån inden for variabelt og fast forrentede boliglån med pantsikkerhed i ejerboliger og fritidshuse. Fælles fundet udlån steg fra 5,4 mia. kr. ultimo 2013 til 14,4 mia. ultimo Efter overførslen af lån den 2. januar 2015 udgør fælles funding porteføljen 22,6 mia. kr. FUNDING AF LÅN MED REFINANSIERING Realkreditlån med refinansiering er fremover omfattet af refinansieringsloven (L89), som er gældende fra 1. april Loven indebærer bl.a. et krav om, at obligationer skal kunne løbetidsforlænges, hvis en refinansiering ikke har været mulig i forbindelse med obligationernes udløb. BRFkredit har i 2014 fortsat arbejdet med at nedbringe refinansieringsrisikoen på porteføljen af korte rentetilpasningslån, bl.a. gennem yderligere spredning af refinansieringerne. Samtidig har BRFkredit introduceret en ny type obligationer, RTL F (Forfinansieret), som giver mulighed for at udskyde tidspunktet, hvor refinansieringen skal være gennemført, til om 3 år mod 1 år på traditionelle korte RTL-obligationer. PRODUKTUDVIKLING BRFkredit har i november 2014 lancereret et nyt variabelt forrentet obligationslån (Rentetilpasningslån kort rente), hvor renten fastsættes for 6 måneder ad gangen på baggrund af Cita-renten. Produktet er prismæssigt konkurrencedygtigt med F1-lån og konkurrenternes Cita-lån. PRISÆNDRINGER BRFkredit har i 2014 varslet en række prisændringer i lighed med øvrige realkreditinstitutter. Priserne er forhøjet for kursskæring ved refinansieringer og administrationsbidraget på rentetilpasningslån og lån med afdragsfrihed, mens priserne for fastforrentede lån med afdrag er reduceret. Prisændringerne træder i kraft i første halvdel af Samtidig tilbydes alle privatkunder en rabat på kr. ved omlægning af rentetilpasningslån eller lån med afdragsfrihed til et fastforrentet lån med afdrag. Tilbuddet gælder frem til 31. december Prisændringerne skal sammen med introduktionen af et konkurrencedygtigt prissat Cita-produkt tilskynde kunderne til at afdrage på deres lån, vælge længere rentebinding og søge mod produkter med færre refinansieringer. Det skal bl.a. bidrage til, at porteføljen kan opfylde kravene fra ratingbureauer og myndigheder herunder tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter. TILSYNSDIAMANTEN FOR REALKREDITINSTITUTTER I december 2014 offentliggjorde Finanstilsynet den endelige tilsynsdiamant for realkreditinstitutter. Tilsynsdiamanten indeholder pejlemærker vedrørende store engagementer, udlånsvækst, variabelt forrentede lån, afdragsfri lån og lån med refinansiering. Pejlemærkerne fastsætter nogle grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge inden for, når tilsynsdiamanten får virkning fra 2018 dog først fra 2020 vedrørende afdragsfrihed og lån med refinansiering. I dag ligger BRFkredit inden for grænseværdierne for store engagementer og udlånsvækst. BRFkredit forventer gennem en række initiativer at være compliant inden ikrafttræden. BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

6 LEDELSESBERETNING ÅRETS RESULTAT 2014 BASIS- OG ÅRETS RESULTAT Mio. kr Indeks 14/13 4 kvt kvt kvt kvt kvt Netto renteindtægter 1) Netto gebyr- og provisionsindtægter mv Kursreguleringer Øvrige indtægter Basisindtægter Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat (- er en indtægt) Resultat efter skat ) Heraf udgør kapitalomkostninger BRFKREDITS SEGMENTER BRFkredit-koncernen består af moderselskabet BRFkredit a/s, BRFkredit Bank a/s, Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8000 Århus C. A/S samt Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37 41, 2800 Lyngby A/S. BRFkredits forretningsaktiviteter er opdelt i to segmenter: 1) Realkredit og bank 2) Beholdningsindtjening REALKREDIT OG BANK Realkredit og Bank omfatter finansielle aktiviteter inden for forretningsområderne Privat, Erhverv, Alment Byggeri samt aktiviteterne i BRFkredit Bank. Segmentet omfatter endvidere et risikofrit afkast af egenbeholdningen samt indtægter fra fælles funding. BASISRESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN MV. Basisindtjeningen før nedskrivninger på udlån mv. udgjorde 751 mio. kr. i 2014 mod 590 mio. kr. i Basisindtægter består af bidragsindtægter, kurtage- og gebyrindtægter fra realkreditvirksomheden samt indtægter fra bankudlån og udgjorde mio. kr. i 2014 mod mio. kr. i Bidragsindtægterne udgjorde mio. kr. i 2014 mod mio. kr. i Stigningen skyldes hovedsageligt højere bidragssatser. Som følge af en højere aktivitet sammenholdt med 2013 steg netto gebyr- og provisionsindtægter mv. med 48 mio. kr. og udgjorde 184 mio. kr. i 2014 mod 136 i Stigningen har været markant i 4. kvartal 2014 som følge af en øget konverteringsaktivitet. Kapitalomkostninger i forbindelse med opfyldelse af blandt andet SDO- og ratingkrav faldt med 113 mio. kr. og udgjorde (netto) 137 mio. kr. i 2014 mod 250 mio. kr. i Faldet skyldes hovedsagelig en lavere udstedelse af Senior Secures Bonds i 2014 sammenholdt med 2013, som følge af en reduktion i Standard & Poor s krav til ekstra sikkerheder i BRFkredits kapitalcentre. Basisomkostninger steg med 1,2 pct. og udgjorde 963 mio. kr. i 2014 mod 952 mio. kr. i Stigningen i omkostningerne skyldes primært engangsomkostninger på 17 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelse af stillinger i BRFkredit i juni BASISOMKOSTNINGER Mio. kr Personaleudgifter IT-udgifter Husleje mv Af- og nedskrivninger Øvrige administrationsudgifter Øvrige driftsudgifter BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

7 LEDELSESBERETNING NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN MV. UDLÅN OG GARANTIER Mio. kr Udlån og garantier Udlån i 90 dages restance Individuelt vurderede udlån: Værdiforringede udlån før nedskrivninger Nedskrivninger Udlån med OIV efter nedskrivninger Nedskrivnings- og hensættelsessaldo Individuelle nedskrivninger mv Gruppevise nedskrivninger mv Nedskrivning på udlån mv. (driftsvirkning) Indeks 14/13 4. kvt kvt kvt kvt kvt Den samlede nedskrivning på udlån mv. for 2014 udgjorde en udgift på mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. er negativt påvirket af Finanstilsynets vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, som blev offentliggjort i marts BRFkredit fortolkede og implementerede den nye vejledning i 1. kvartal 2014, hvilket sammen med en revurdering og ensretning af regnskabsmæssige skøn i Jyske Bank koncernen øgede nedskrivningsbehovet med 822 mio. kr. til i alt 965 mio. kr. i 1. kvartal I forhold til det samlede udlån udgjorde driftsvirkningen af nedskrivningerne 0,5 pct. i 2014 mod 0,2 pct. i Af den samlede driftsvirkning vedrørte 843 mio. kr. BRFkredit a/s, og 226 mio. kr. vedrørte BRFkredit Bank a/s. Driftsvirkningen er fordelt med en udgift på 299 mio. kr. på privatkunder og en udgift på 770 mio. kr. på erhvervskunder. Stigende ejendomspriser i de større byområder har en positiv effekt på BRFkredits pantsikkerhed. Antallet af observerede kredithændelser falder fortsat både på privat- og erhvervssegmentet. Det er vurderingen, at de observerede kredithændelser nærmer sig det forventede gennemsnit set over en konjunkturcyklus. Samtidig er antallet af overtagne ejendomme faldet. BRFkredits beholdning af midlertidigt overtagne aktiver udgjorde 230 mio. kr. ultimo 2014 mod 301 mio. kr. ultimo Midlertidigt overtagne aktiver er i regnskabet optaget til markedsværdi, jf. anvendt regnskabspraksis. Der ses positivt på den underliggende kreditkvalitet af erhvervsudlånet. Den store nedskrivning i 1. kvartal 2014 var drevet af de skærpede krav til nedskrivninger. Ultimo 2014 har BRFkredit 7 engagementer, som udgør mere end 10 % af kapitalgrundlaget. Ingen af disse engagementer har restancer. Koncentrationsrisikoen følges nøje, og alle store engagementer overvåges løbende. Den samlede nedskrivnings- og hensættelsessaldo udgjorde i alt mio. kr. ultimo 2014 svarende til 1,1 pct. af det samlede udlån. Heraf udgjorde gruppevise nedskrivninger 379 mio. kr. mod 499 mio. kr. ultimo BRFkredit har i mange år ikke ydet lån til landbrug, skovbrug og gartneri. De individuelle nedskrivninger udgjorde 0 mio. kr. på dette lånesegment. Den samlede portefølje af lån til landbrug mv. udgjorde 54 mio. kr. ultimo 2014 (2013: 53 mio. kr.). Restanceprocenten efter 90 dage for septemberterminen udgjorde 0,5 pct. i 2014 mod 0,6 pct. i forhold til samme termin i dages restancen udgjorde 1,4 pct. efter december-terminen 2014 og er uændret i forhold til december-terminen i RESTANCEPROCENTER Termin dec sept juni 2014 marts 2014 dec sept Efter 90 dage - 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 Efter 15 dage 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,9 Stigende huspriser i de større byområder og udsigten til fortsat lav ledighed og lavt renteniveau vil have en positiv effekt på kreditkvaliteten for privatporteføljen i Uden for de større bysamfund forventes ingen markante forbedringer i tabssituationen. BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

8 LEDELSESBERETNING BEHOLDNINGSINDTJENING BEHOLDNINGSINDTJENING Mio. kr Indeks 14/13 Nettorenteindtægter Kursreguleringer Beholdningsindtjening kvt kvt kvt kvt kvt Beholdningsindtjeningen omfatter afkast af fondsbeholdning fratrukket et risikofrit afkast, som er henført til basisresultatet. Beholdningsindtjeningen udgjorde i 2014 en udgift på 30 mio. kr. mod en indtægt på 328 mio. kr. i Beholdningsindtjeningen var negativt påvirket af det fortsat lave og faldende renteniveau, samt de vanskelige markedsforhold (spreadudvidelser på danske rentetilpasningsobligationer) som har ført til øgede negative kursreguleringer i 4. kvartal Investeringspolitikken i BRFkredit har blandt andet til formål at diversificere afkastet i forhold til realkreditforretningen. Fondsbeholdningen, som overvejende bestod af rentebærende instrumenter, var hovedsageligt placeret i realkreditobligationer, samt finansielle instrumenter til risikoafdækning. MARKEDSRISIKO Markedsrisiko er risikoen for tab som følge af bevægelser på de finansielle markeder (rente-, aktiekurs- og valutakursrisiko). De væsentligste markedsrisici knytter sig til BRFkredits fondsbeholdning, hvor renterisikoen og spreadrisikoen på obligationsbeholdningen er de mest betydende. BRFkredit er stort set ikke eksponeret i valuta. Markedsrisici, som stammer fra den øvrige del af balancen, er beskedne som følge af balanceprincippet og den tætte sammenhæng mellem udlån og funding, hvor udlån modsvares af obligationsudstedelser i forholdet en til en. BRFkredit har en stor beholdning af obligationer, hvilket bl.a. skyldes, at lovgivningen stiller krav om, at realkreditinstitutter mindst skal have 60 pct. af kravet til kapitalgrundlaget placeret i særligt sikre papirer, fx stats- eller realkreditobligationer, svarende til mindst 4,2 mia. kr. BRFkredit har placeret langt mere i særligt sikre papirer, end loven kræver. placeret i obligationer med kort løbetid med en begrænset rentefølsomhed. Ved udgangen af 2014 var BRFkredits renterisiko opgjort efter Finanstilsynets standardmetode til 136 mio. kr. (2013: 147 mio. kr.), hvilket er væsentligt under såvel den grænse, som bestyrelsen har fastsat som den lovgivningsmæssige grænse. Ved fuld modregning mellem DKK og EUR er renterisikoen negativ med 98 mio. kr. (2013: 75 mio. kr.). De lave renter forventes at fortsætte, hvorfor investeringsbeholdningens sammensætning fortsat afspejler lav renterisiko. BRFkredits aktierisiko er nedbragt fra 300 mio. kr. i 2013 til 235 mio. kr. i Alle ikke strategiske positioner er solgt med fortjeneste i Den tilbageværende aktiebeholdning er udenfor handelsbeholdningen og består af infrastrukturaktier og strategiske aktier. Hvis aktiekurserne generelt falder med 10 pct., vil BRFkredit få et kurstab på 23 mio. kr. Valutapositionerne er meget beskedne i BRFkredits balance og er nedbragt yderligere i BALANCE BRFkredits balance udgjorde 261 mia. kr. ultimo 2014 mod 234 mia. kr. ultimo BRFkredits realkreditudlån (inklusive fælles fundede bankboliglån) udgjorde i 2014 nominelt 213 mia. kr. BRFkredits samlede udlån opgjort til regnskabsmæssig værdi udgjorde 223 mia. kr. ultimo Egenkapitalen blev forøget med et kontant indskud af aktiekapital på 1 mia. kr. fra moderselskabet Jyske Bank og blev reduceret med årets resultat efter skat mv. Egenkapitalen udgjorde mio. kr. ultimo 2014 mod mio. kr. ultimo Renterisikoen udtrykker risikoen for tab som følge af renteændringer svarende til en parallelforskydning af rentestrukturen med 1 procentpoint og opgøres på daglig basis. BRFkredits renteinstrumenter mv. er fortrinsvis BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

9 LEDELSESBERETNING REALKREDITMARKEDET 2014 DANSK ØKONOMI VOKSER LANGSOMT Dansk økonomi voksede langsommere end forventet i Den manglende vækst skyldes i høj grad en svag udvikling på efterspørgselssiden, hvor det private forbrug forsat ligger lavt kombineret med en aftagende eksport. Hen over året har der været en positiv udvikling på arbejdsmarkedet med faldende ledighed og øget beskæftigelse. Samtidigt ligger andelen af ledige stillinger højt sammenholdt med de seneste år. Den positive udvikling har endnu ikke smittet af på husholdningerne, der stadig udviser tilbageholdenhed og har fokus på konsolidering. På investeringssiden har der været en vis opblødning, hvilket har ført til stigende investeringer i Der er dog en vis tidsforskydning, førend investeringer som for eksempel boliginvesteringer fører til øget udlånsvækst hos realkreditinstitutterne. VÆKSTRATER BNP 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 14 SVAG EUROPÆISK VÆKST OG ØGET GEOPOLITISK URO SMITTER AF PÅ RENTERNE Det er ikke kun dansk økonomi, som har udviklet sig svagt i I Europa kæmper økonomierne med svag økonomisk vækst og lav inflation. Samtidig har der været en øget geopolitisk uro, hvilket b.la. har ført til handelsrestriktioner over for Rusland. Den manglende inflation fik Den Europæiske Centralbank til at sætte renten ned af to omgange i 2014, og samtidig øgede de omfanget af den aktive pengepolitik til også at indeholde opkøb af realkreditobligationer. Alt i alt har udviklingen ført til fald i de korte- såvel som de lange renter i året, der gik. 3. kvt. 14 RENTEUDVIKLING 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 30-årig 1-årig BOLIGMARKEDET Boligmarkedet i Danmark oplevede fremgang i 2014 med stigende priser og flere handler. Den største fremgang over året ses på ejerlejlighederne, hvor priserne ved udgangen af 3. kvartal var steget med ca. 4,6 pct. i forhold til 3. kvartal I sammen periode steg enfamiliehusene med ca. 1,4 pct., mens sommerhusene faldt med ca. 2,0 pct. I årets løb har der været en øget handelsaktivitet på boligmarkedet. Realkreditrådets statistik viser, at antallet af solgte boliger ultimo 3. kvartal 2014 lå på , hvilket er ca. 13 pct. højere end samme periode i Antallet af solgte boliger er dermed på det højeste niveau siden Udviklingen på boligmarkedet var også i 2014 præget af store regionale forskelle. Den største fremgang var knyttet til områder i og omkring Hovedstaden samt de største danske byer. BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

10 LEDELSESBERETNING M2-PRISER OG HANDELSTAL Solgte boliger (h.a.) Parcel-/rækkehus Ejerlejlighed Fritidshus K1 2013K1 2012K1 2011K1 2010K1 2009K1 2008K1 2007K1 2006K1 2005K1 KONVERTERINGER OG FÆLLES FUNDING TRÆKKER UDLÅNSVÆKSTEN Den samlede bruttoudlånsaktivitet steg svagt igennem 2014, men ligger forsat på et lavt niveau. Det primære bidrag til stigningen kom fra konverteringer og fælles funding. Åbningen af en 2,5 pct. fastforrentet obligation fik flere til at omlægge fra et fastforrentet lån til et nyt fastforrentet lån med lavere rente. Samtidigt kom den lange rente ned på et niveau svarende til det historiske gennemsnit af det 1-årige rentetilpasningslån. Det har medført, at der i 2014 også var en stigende interesse i at omlægge fra et rentetilpasningslån til et fastforrentet lån. Den øgede handelsaktivitet bidrog også positivt til udlånsvæksten. PORTEFØLJE OG MARKEDSANDEL FOR BRFKREDIT BRFkredits samlede portefølje opgjort til nominel værdi steg med 12,2 mia. kr. til 212,7 mia. kr. ultimo BRFkredits andel af bruttonyudlånet er øget i løbet af 2014 og højere end året før på alle forretningsområder. Andelen udgjorde 9,5 pct. mod 8,3 i I hele 2014 har BRFkredit haft en andel af den samlede markedstilvækst på 53,2 pct. Andelen af markedstilvæksten var særlig høj i 4. kvartal SAMLET REALKREDITUDLÅN FOR MARKEDET Mia. kr Bruttoudlån Nettoudlån BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

11 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER BRFkredit er organiseret i tre forretningsområder Privat, Erhverv og Alment Byggeri. BRFkredit Bank tilbyder ind- og udlånsprodukter samt services til privatkunder, andelsboliger og kunder inden for alment byggeri, herunder i forbindelse med ejendomshandler samt ved omlægning af bestående ejendomsfinansiering. Der sigtes mod, at BRFkredit Bank a/s integreres i Jyske Bank i 2015, hvorefter BRFkredits salgskanaler vil tilbyde produkter fra Jyske Bank. PRIVAT Privatområdet omfatter udlån til ejerboliger og fritidshuse og er det største forretningsområde i BRFkredit. Tilbudsaktiviteten har været høj i 2014 sammenlignet med Der har blandt andet været en betydelig konverteringsaktivitet pga. den lave rente, ligesom fælles funding af bankboliglån har genereret øget aktivitet. Den samlede indsats i forretningsområdet har resulteret i lånetilbud for 31 mia. kr. fordelt på knap tilbud. Privatområdets bruttonyudlån udgjorde 24,6 mia. kr. i 2014 mod 12,8 mia. kr. i MARKEDSANDEL BRUTTONYUDLÅN 14% 12% BOLIGEJERENES VALG AF LÅN Mio. kr RTL 1 RTL 3 RTL 5 Fastforrentet Privatområdet tilbyder services gennem en række distributionskanaler: - internettet, - BRFkredits kundecentre - BRFkredits mobile rådgiverkorps - En række uafhængige ejendomsmæglere - Pengeinstitutter - Andre aktører på ejendomsmarkedet, fx energi, tilbygning/forbedring BRFkredits mobile rådgiverkorps blev etableret i slutningen af Korpset har oplevet stigende aktivitet i 2014, hvor 65 senior kunderådgivere møder kunderne, når og hvor det passer kunderne. 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1. kvt kvt kvt kvt Privatområdet lancerede i februar 2014 Partnerportalen, som gør det nemt for BRFkredits samarbejdspartnere blandt pengeinstitutter at formidle lån fra BRFkredit. BRFkredit introducerede i 2013 BRF Køberrådgivning TM, som sikrer, at kunderne kommer trygt og let igennem deres boligkøb med hjælp fra en Køberrådgiver. I 2014 har der været fokus på at øge kendskabet til BRF Køberrådgivning TM. Et stigende antal kunder har i 2014 benyttet sig af muligheden. Danske boligejere har i 2014 haft fokus på rentefølsomheden, hvilket blandt andet har betydet, at flere kunder har optaget lån med rentebinding i 3 eller flere år, mens udbetalinger i rentetilpasningslån med rentebinding i 1 år er faldet, og flere kunder har valgt at konvertere til fastforrentede lån. FÆLLES FUNDING BRFkredit offentliggjorde de første fælles funding aftaler i foråret 2012, efter at fælles funding modellen var blevet godkendt af Finanstilsynet. Med fælles funding kan pengeinstitutterne mod betaling til BRFkredit finansiere den del af deres udlån til privatkunder med tinglyst pant i ejerboliger og fritidshuse, der opfylder kravene i realkreditlovgivningen. Fundinggrundlaget er BRFkredits AAA-ratede Særligt Dækkede Obligationer (SDO), og giver pengeinstitutterne en konkurren- BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

12 LEDELSESBERETNING cedygtig fundingmulighed, samtidig med at kunderelationen forbliver i pengeinstituttet. Porteføljen af fælles fundede lån er steget fra 5,4 mia. kr. ved udgangen af 2013 til 14,4 mia. kr. ved udgangen af Stigningen i porteføljen er primært drevet af Jyske Banks satsning på boligområdet med lån, der fælles fundes i BRFkredit. Efter regnskabsafslutningen er der den 2. januar 2015 yderligere tilgået BRFkredit fælles fundede lån med 8,2 mia. kr. På systemsiden tilbydes pengeinstitutterne en forbedret systemintegration og webservices i tilknytning til fælles funding. Derved kan partnerbankerne optimere en række processer ved at integrere fælles funding funktionaliteten direkte i egne salgssystemer via datacentralerne. Med de nye systemmuligheder gør BRFkredit det endnu nemmere for partnerbankerne at tilbyde deres kunder attraktive boliglån. ERHVERV BRFkredits udlånsaktiviteter inden for Erhverv er fremadrettet fokuseret på det danske marked og er koncentreret inden for områderne kontor og forretningsejendomme, boligudlejningsejendomme samt til andelsboligforeninger. Kunderne serviceres af erhvervschefer fra BRFkredits hovedkontor i Kgs. Lyngby og fra kontoret i Aarhus, samt fra lokalt placerede hjemmekontorer. I 2014 er der påbegyndt krydssalg af realkreditprodukter til Jyske Banks erhvervskunder og tilsvarende tilbydes BRFkredits erhvervskunder pakkeløsninger med Jyske Bank var præget af et svagt stigende antal handler sammenlignet med Efterspørgslen er fortsat koncentreret om erhvervsejendomme i de større byer, hvor priserne er stabile med en lille opadgående tendens. Baggrunden er en forventning om en øget befolkningsvækst i de regionale metropoler og i særlig grad i København og Aarhus. Til forretningsejendomme med absolut gode beliggenheder i København og i Aarhus er der også fortsat god efterspørgsel. Kontorejendomsmarkedet er fortsat præget af krisen, og det er kun de allerbedste beliggenheder med arealeffektive og energirigtige løsninger, som udviser stabile lejeniveauer og afkastkrav. Det er forsat institutionelle investorer, herunder store udenlandske fonde, samt ejendomskoncerner, der er de væsentligste aktører på markedet. ANTAL UDBETALINGER ERHVERV Udlånsaktiviteten er lidt højere end aktiviteten sidste år. Der er fortsat høj konverteringsaktivitet som følge af det fortsat meget lave renteniveau. Porteføljen inden for Erhverv steg i 2014 med 1,0 mia. kr., og udgjorde i alt 72,0 mia. kr. pr. 31. december Målt på bruttonyudlånet svarede det til en markedsandel på 11,5 pct. ALMENT BYGGERI Kunderne i Alment Byggeri, der primært består af de større boligselskaber, serviceres af boligkundechefer fra BRFkredits hovedkontor i Kgs. Lyngby og fra kontoret i Aarhus samt fra lokalt placerede hjemmekontorer. Udlånsaktiviteten til Alment Byggeri har i 2014 været på et højt niveau, men lavere end i rekordåret Det fortsat høje niveau skyldes, at mange af de større renoveringsopgaver (helhedsplaner), som staten har igangsat de senere år inden for sektoren, er kommet til udbetaling. Investeringerne giver et kvalitetsløft både til de enkelte boliger, men også til de områder som boligerne er beliggende i, og samtidig investeres der i energi og miljøforbedringer. I 2014 er en stor del af de tilbudte sager/pakkeløsninger vundet i samarbejde med Jyske Bank, som håndterer byggelånet. Porteføljen inden for Alment Byggeri steg i 2014 med 2,7 mia. kr., og udgjorde i alt 41,7 mia. kr. pr. 31. december Målt på bruttonyudlånet svarede det til en markedsandel på 34,8 pct. BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

13 LEDELSESBERETNING KAPITALFORHOLD OG KAPITALSTYRING KAPITALFORHOLD Indeks 14/13 4. kvt kvt kvt kvt kvt Kapitalprocent 17,7 16,6 17,7 17,6 17,4 15,6 16,6 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kapital 17,5 16,6 17,5 17,5 16,9 15,0 16,6 Egentlig kernekapitalprocent (CETI) 17,5 17,2 17,5 17,5 16,9 15,0 17,2 KAPITALMÅLSÆTNING- OG PLANLÆGNING BRFkredits kapitalmålsætning og risikoappetit tager udgangspunkt i en solvens, der er tilstrækkelig til, at instituttet kan fortsætte sin udlånsvirksomhed i en periode med svære forretningsbetingelser. Kapitalen skal sikre, at lovmæssige og interne kapitalkrav kan opfyldes i en sådan situation, og at BRFkredit kan modstå store uventede tab. BRFkredit kapitalplanlægning tilrettelægges ud fra en langsigtet målsætning om at kunne understøtte og sikre realkreditaktiviteterne. BRFkredit står godt forberedt til implementeringen af de stigende kapitalkrav frem mod KAPITALFORHOLD Udviklingen i koncernens kapital- og kernekapitalprocent fremgår af ovenstående tabel. Kapital- og kernekapitalprocenterne er ved udgangen af 2014 på et solidt grundlag i forhold til koncernens målsætning. Den samlede kapital- og kernekapitalprocent er steget, primært som følge af udvidelsen af aktiekapitalen med 1 mia. kr. i forbindelse med sammenlægningen med Jyske Bank-koncernen. KAPITALGRUNDLAG Den egentlige kernekapital udgør 99 % af kapitalgrundlaget ultimo 2014 mod 100 % ultimo Den høje andel af egentlig kernekapital i kapitalgrundlaget er i overensstemmelse med BRFkredits ønske om at have den højst mulige kvalitet i kapitalgrundlaget. KAPITALGRUNDLAG OG SAMLET RISIKO-EKSPONERING Mio. kr Egenkapital Opskrivningshenlæggelser Immaterielle aktiver Forsigtig værdiansættelse Udskudte skatteaktiver Egentlig kernekapital Forskel mellem forventede tab og nedskrivninger Overskydende fradrag Kernekapital Supplerende kapital - 2 Opskrivningshenlæggelser - 26 Forskel mellem forventede tab og nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger under standardmetode 65 - Modregning af overskydende fradrag Kapitalgrundlag Samlet risikoeksponering MINIMUMSKAPITAL Minimumskapitalopgørelsen udtrykker de regulatoriske kapitalkrav og bygger på risikotyperne kredit-, markeds- og operationel risiko. Til opgørelsen af kreditrisiko har BRFkredit a/s godkendelse til at anvende den interne rating baserede metode (AIRB), hvorimod BRFkredit Bank a/s anvender standardmetoden. Godkendelsen omfatter anvendelse af avancerede metoder til beregning af minimumskapitalen på hovedparten af koncernens kreditportefølje. Minimumskapitalen for markedsrisiko opgøres efter standardmetoden, og operationel risiko opgøres efter basisindikatormetoden. MINIMUMSKAPITAL FORDELT PÅ RISIKOTYPER Mio. kr Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Minimumskapital, søjle I Kapitalkrav fra overgangsregler Minimumskapitalkrav i alt BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

14 LEDELSESBERETNING De videreførte overgangsregler relateret til de tidligere kapitaldækningsregler øger for 2014 minimumskapitalkravet med 2,1 mia. kr. ICAAP OG INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV BRFkredits ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) danner grundlag for at vurdere BRFkredits kapitalforhold og dermed fastlæggelsen af koncernens tilstrækkelige kapitalgrundlag samt individuelle solvensbehov. Vurderingen bygger på en opgørelse af det aktuelle forhold mellem koncernens risikoprofil og kapitalforhold samt på fremadrettede betragtninger, der kan påvirke dette. TILSTRÆKKELIG KAPITALGRUNDLAG EFTER 8+ METO- DEN Det tilstrækkelige kapitalgrundlag er BRFkredits egen vurdering af kapitalbehovet som følge af de risici, som koncernen påtager sig. Opgørelsen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag for BRFkredit foretages ud fra 8+metoden, hvor der tages udgangspunkt i kapitalkravet på 8 pct. af den samlede risikoeksponering med tillæg for yderligere risici, som vurderes ikke at være dækket af kapitalkravet. Det kan enten være risici, der vurderes ikke at være omfattet af kapitalkravet eller omfattede risici, der vurderes at være overnormale i forhold til kapitalkravet for den pågældende risikotype. Ved vurderingen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag indgår samtlige forhold som nævnt i bilag 1 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov. Med udgangspunkt i BRFkredits forretningsmodel og risikoprofil vurderes de enkelte forholds betydning for BRFkredits kapitalforhold, og for de betydende forhold kvantificeres størrelsen af tillægget ud fra retningslinjerne i vejledningen om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov. INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV OG KAPITALBUFFER BRFkredit-koncernen har ultimo 2014 fastlagt et individuelt solvensbehov på 10,8 pct. I nedenstående tabel er de enkelte risikotypers bidrag til den tilstrækkelige basiskapital og det individuelle solvensbehov opgjort. INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV Mio. kr % af RVA 2013 % af RVA Kreditrisiko , ,0 Markedsrisiko 341 0, ,2 Operationel risiko 252 0, ,2 Øvrige 320 0,5 44 0,1 I alt , ,5 Kapitalbufferen plus den løbende indtjening angiver den kritiske grænse for det maksimale tab, der kan forekomme uden behov for ekstra tilførsel af kapital. BRFkredits store andel af kernekapital underbygger kvaliteten af den samlede kapital. KAPITALBUFFER Mio. kr % af RVA 2013 % af RVA Kapitalgrundlag , ,6 a) Kernekapital , ,6 heraf hybrid kapital efter fradrag 0 0,0 0 0,0 b) Supplerende kapital efter fradrag 118 0,2 0 0,0 Individuelt solvensbehov , ,5 Kapitalkrav fra overgangsregler , ,6 Kapitalbuffer , ,0 RISIKO- OG KAPITALSTYRING 2014 Yderligere information om BRFkredit interne risiko- og kapitalstyring samt regulatoriske forhold fremgår af Jyske Bank Risiko- og kapitalstyring 2014, der kan findes via links på brf.dk. Ultimo 2014 giver tilgangen anledning til tillæg i forhold til kreditrisikoen for store kunder med finansielle problemer samt svage kunder i den øvrige kreditportefølje. En komplet oversigt over tillæg findes i bilag til Jyske Bank Risiko- og kapitalstyring 2014, der kan findes via links på brf.dk. BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

15 LEDELSESBERETNING OBLIGATIONSUDSTEDELSE BRFkredit har i 2014 solgt særligt dækkede obligationer (SDO er) for at skaffe midler til nye lån, og har solgt både særlig dækkede obligationer (SDO er) og realkreditobligationer (RO er) til refinansiering af eksisterende udlån. SDO-udstedelsen tegnede sig for mere end 90 pct. af nyudstedelserne i Den samlede udstedelse af obligationer udgjorde 114,5 mia. kr. i 2014 (91,9 mia. kr. i 2013), heraf blev omkring 2/3 udstedt i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån. SDO er udstedes fra BRFkredits kapitalcenter E, mens RO er udstedes fra BRFkredits kapitalcenter B. Ældre udstedelser af RO er er udstedt fra andre kapitalcentre eller fra Instituttet i Øvrigt, hvorfra der ikke længere finder udlånsaktivitet sted. Af årets realkreditudstedelser er 79 pct. (81 pct. i 2013) anvendt til finansiering og refinansiering af variabelt forrentede lån, herunder rentetilpasningslån. De resterende 21 pct. (19 pct. i 2013) af udstedelserne i 2014 er fastforrentede, konverterbare obligationer. Ni ud af de ti største obligationsserier bestod i 2014 af rentetilpasningsobligationer. TOP 10 OBLIGATIONER Mia. kr BRFkredit har i 2014 fortsat arbejdet med at nedbringe refinansieringsrisikoen på udlånsporteføljen. Bl.a. gennem yderligere spredning af refinansieringerne på 3 årlige terminer og med øje for, at de enkelte serier skal være så store, at de kan indregnes i kreditinstitutters likviditetsbuffere i de kommende LCR-krav (Liquidity Coverage Ratio). Endvidere har BRFkredit i løbet af 2014 finansieret og refinansieret F1-lån og fælles fundede banklån i en ny type obligationer, RTL F (Forfinansieret). RTL F-obligationerne er fastforrentede konverterbare obligationer med en oprindelig løbetid på 3 år mod 1 år på traditionelle korte RTL-obligationer. Efter 1 år udbydes nye obligationer. Afsættes de udbudte obligationer i markedet, bliver provenuet anvendt til førtidig pari-indfrielse af de gamle RTL F- obligationer. Hvis de udbudte obligationer ikke afsættes i markedet, bliver de gamle RTL F- obligationer ikke førtidigt pari-indfriet men løber videre med uændret kuponrente. Fundingændringen betyder, at refinansieringsrisikoen løbende skubbes ud i tid med 2-3 år, og at BRFkredit i et scenarie uden tilstrækkelig afsætning i de udbudte obligationer, fortsat har mindst 2 år til at forny fundingen uden at skulle forlænge obligationernes løbetid i henhold til refinansieringsloven (L89). Såfremt der inden for de 2 år fortsat ikke er aftagere til de udbudte obligationer, bliver de gamle RTL F-obligationerne løbetidsforlænget ved udløb med 12 måneder ad gangen i henhold til L89. Denne løbetidsforlængelse udgør en ekstra lovbestemt beskyttelse mod refinansieringsrisiko og forhindrer betalingsstandsning som for øvrige realkreditinstitutter. Af grafen nedenfor fremgår det, hvordan introduktionen af RTL F har fået andelen af lån med en løbetid på under et år og derved årlig refinansiering til at falde. Den cirkulerende mængde af realkreditobligationer udstedt af BRFkredit udgjorde primo 2015 nominelt 213,5 mia. kr. (201 mia. kr. primo 2014). BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

16 LEDELSESBERETNING FORDELING AF LÅNEPORTEFØLJEN EFTER REFINANSIERINGS- BEHOV PR. 1. JANUAR % REFINANSIERING Mia. kr. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % 56% 45% 41% 39% 37% 38% 36% 18% 17% 23% 25% 23% 28% 31% 52% 21% 27% 32% 34% 38% 35% 31% 11% Øvrige lånetyper Refinansiering og fundingudløb > 1 år Refinansiering og fundingudløb <= 1 år December-termin September-termin Marts-termin I løbet af 2014 blev der indfriet for 3,9 mia. kr., således at den samlede Senior Secured Bonds - udstedelse ultimo 2014 androg i alt 1,5 mia. kr. BRFkredit har optaget seniorgæld for 500 mio. EUR (3,7 mia. kr.) under BRFkredits EMTN-program. Seniorgælden løber frem til 31. januar INVESTORFORDELING BRFkredits realkreditobligationer er langt overvejende ejet af danske institutionelle investorer banker, investeringsforeninger, pensionskasser og forsikringsselskaber m.fl. En mindre del ejes af private investorer og af udenlandske investorer. Ved udgangen af 2014 var 12,5 pct. (8,2 pct. ultimo 2013) af BRFkredits obligationer ifølge Nationalbankens statistik placeret hos udenlandske investorer. INVESTORFORDELING 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udenlanske investorer Offentlig sektor Forsikring & pension Bank og realkredit Private investorer BRFkredit havde ved begyndelsen af 2014 udstedt Senior Secured Bonds for i alt 5,4 mia. kr. Senior Secured Bonds anvendes til finansiering af supplerende sikkerheder for de udstedte SDO i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. samt til opfyldelse af ratingbureauernes kapitalkrav (OC-krav). BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

17 LEDELSESBERETNING RATING BRFkredit har ratings fra ratingbureauet Standard & Poor s (S&P). S&P foretog i juli 2014 en vurdering af sammenlægningen mellem Jyske Bank og BRFkredit, hvilket medførte, at der fremadrettet laves fælles rating for hele koncernen. Sammenlægningen mellem Jyske Bank og BRFkredit betød, at BRFkredit fik ændret sit outlook fra negative til neutral. Jyske Bank og BRFkredits fælles udstederrating er A- (neutral outlook), og BRFkredits obligationer udstedt fra henholdsvis Kapitalcenter E, Kapitalcenter B samt Instituttet i Øvrigt er tildelt en rating på AAA (stable). Derudover har S&P tildelt BRFkredits EMTNprogram en rating på A-. RATINGS FRA STANDARD & POOR S Ultimo 2014 Karakter Tildelt/ændret Særligt dække de obligationer - udstedt fra Kapitalcenter E AAA Realkreditobligationer - udstedt fra Kapitalcenter B AAA udstedt fra Instituttet i øvrigt AAA Udsteder rating (long term rating) A- 1) Udsteder rating (short term rating) A-2 1) BRFkredits EMTN-program A BRFkredit har siden 2012 arbejdet på at nedbringe kapitalkravet primært gennem forbedringer i dataog kreditkvaliteten. I 2014 er kapitalkravet nedbragt yderligere, til trods for en stigende portefølje og metodeændring hos S&P, der har forhøjet OCkravet. KAPITALKRAV, STANDARD & POOR S Mia. kr ) S&P bekræftede den 17. juli 2014 BRFkredits udstederrating på A-/ men ændrede samtidig outlook for BRFkredits udstederrating fra 'negative' til 'neutral' BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

18 LEDELSESBERETNING ØVRIG INFORMATION FINANSTILSYNETS REDEGØRELSER Finanstilsynet har ikke været på inspektion i BRFkredit i Finanstilsynets redegørelser fra tidligere inspektioner er tilgængelige på BRFkredits hjemmeside brf.dk. TILSYNSDIAMANTEN FOR REALKREDITINSTITUTTER Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Opgørelse af tilsynsdiamantens grænseværdier for BRFkredit a/s præsenteres nedenfor. TILSYNSDIAMANTEN PEJLEMÆRKER 2014 Pct Pct. Koncentrationsrisiko < 100 % 76,4 88,1 Udlånsvækst < 15 % om året i segment: - Ejerboliger og fritidshuse 9,1 0,2 - Boligudlejningsejendomme 4,0 1,3 - Landbrug -6,9 0,0 - Andet erhverv 2,7 4,8 Låntagers renterisiko < 25 % - Ejendomme med boligformål 27,0 27,2 Afdragsfrihed < 10 % - Ejerboliger og fritidshuse 11,5 11,5 Lån med kort rente: - Refinansiering (årlig) < 25 % 27,5 27,4 - Refinansiering (kvartal) < 12,5 % 19,4 18,9 Pr. 31. december 2014 opfylder BRFkredit a/s Tilsynsdiamantens pejlemærker for udlånsvækst og koncentrationsrisiko. Sektoren overskrider som helhed middelværdien for de 3 sidstnævnte pejlemærker. BRFkredit forholder sig løbende til instituttets positioner i forhold til de opstillede pejlemærker og forventer at blive compliant inden ikrafttræden i henholdsvis 2018 og har BRFkredit ikke udfordringer med at opfylde kravet. BRFkredits realkreditobligationer har en rating og overdækning, der kvalificerer dem til at kunne indgå som likvide aktiver i kreditinstitutters LCRopgørelser. Realkreditobligationer kan maksimalt udgøre 70 pct. af de likvide aktiver i likviditetsbufferen og skal fratrækkes et haircut afhængig af størrelsen på de enkelte serier. Haircuttet udgør 7 pct. og 15 pct. på serier større end hhv. 500 mio. EUR og 250 mio. EUR. Obligationsserier mindre end 250 mio. EUR kan ikke tælles med i likviditetsbufferen. BRFkredit har ikke statsobligationer i fondsbeholdningen og skal med det nye LCR-krav foretage en mindre omlægning fra realkreditobligationer til statsobligationer inden 1. oktober 2015 med henblik på at overholde LCR som investor. Herudover skal BRFkredit som udsteder sikre, at de udstedte obligationer får tilstrækkelig volumen til at kunne tælle med i investorernes LCR-likviditetsbuffere. Det er endnu uafklaret, om NSFR (Net Stable Funding Ratio) bliver et lovkrav fra NSFR stiller krav om, at instituttets aktiver skal have en passende lang fundingsammensætning, således at der ikke opstår likviditetsudfordringer inden for en 1-årig tidshorisont. Det er forventningen, at BRFkredit bliver NSFR-konform gennem funding af kort renteprodukter med længere løbende RTL F-, Cita- og Cibor-obligationer. FINANSKALENDER februar Meddelelse om årsrapporten for Årsrapporten kan downloades på brf.dk 24. marts Generalforsamling i BRFkredit a/s 29. april Meddelelse om delårsrapporten for 1. kvartal august Meddelelse om delårsrapporten for 1. halvår oktober Meddelelse om delårsrapporten for kvartal 2015 NY LIKVIDITETSREGULERING BRFkredit skal fra 1. oktober 2015 opfylde nye likviditetskrav i form af LCR (Liquidity Coverage Ratio). Kravet betyder, at BRFkredit skal have en beholdning af likvide aktiver (ekskl. egne obligationer), der kan dække et beregnet netto cash outflow over de efterføgende 30 dage i et stresset scenarie. Med fremrykningen af refinansieringerne af rentetilpasningslån og en forretningsmodel med balance mellem indbetalinger på lån og udbetalinger på obligationer BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

19 LEDELSESBERETNING BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABS- ÅRETS AFSLUTNING Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, der ændrer ved årsregnskabets resultat eller balance. FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN For 2015 forventes en fortsat forbedring af basisindtægterne som følge af en betydelig porteføljevækst i forlængelse af fusionen med Jyske Bank samt en forventet høj omlægningsaktivitet. Det samlede resultat vil herudover være afhængigt af tabsniveauet samt udviklingen på fondsmarkederne. BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

20 LEDELSESBERETNING MEDARBEJDERE BRFkredit beskæftigede 793 fastansatte medarbejdere ultimo 2014 mod 869 ultimo Faldet i medarbejderantallet skyldes primært, at der i forbindelse med sammenlægningen med Jyske Bank blev opsagt en række medarbejdere, og at ledige stillinger opstået senere ikke er blevet genbesat i fuldt omfang. En væsentlig del af de medarbejderrettede initiativer i 2014 er udsprunget af sammenlægningen med Jyske Bank. Der er gennemført en række initiativer med fokus på ansvar, opgaver, samarbejde og fælles kultur på tværs i den nye koncern. Der har over alt i organisationen været et stort ønske om og fokus på hurtigst muligt at kende de nye rammer og at kunne skabe resultater i hverdagen med afsæt i disse. I 2014 er der arbejdet videre med det i 2013 igangsatte projekt omkring Kunder & Service. Et projekt der har til formål at styrke og videreudvikle medarbejdernes kundefokus med henblik på at skabe endnu bedre resultater. Den faglige kompetenceudvikling har været prioriteret højt, herunder udvikling af både kredit- og rådgivningskompetencer. I Privatområdet har 120 medarbejdere gennemført et opfølgningsforløb på Rådgiverakademiet, og forløbet blev afsluttet med en certificering. Derudover har 270 medarbejdere deltaget på et erfaringsforløb om kreditpolitik og håndtering af denne i hverdagen. Erhvervsområdet har gennemført et trænings- og udviklingsforløb for erhvervschefer, boligkundechefer og rådgivere. Trivslen blandt medarbejderne ligger fortsat på et højt niveau efter sammenlægningen, om end den usikkerhed der typisk følger med en sammenlægning, også har kunnet anes i BRFkredit. Dette tema har der været arbejdet med kontinuerligt gennem SAMFUNDSANSVAR (CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) BRFkredits bestyrelse har vedtaget en politik for samfundsansvar, der tager udgangspunkt i at forbedre vilkårene i og omkring boligmiljøerne, har fokus på socialt udsatte og grupper, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, på kunder inden for det almennyttige område og på medarbejdere og miljø. BRFkredit har en selvstændig CSR-funktion, der har til opgave at sikre, at BRFkredits CSR-politik gennemføres. UDSATTE GRUPPER BRFkredit har også i 2014 haft udviklingshæmmede medarbejdere fra job- og aktivitetscenter Sandtoften, som er drevet af Gentofte Kommune, til at stå for rengøringen og vedligeholdelse af udearealerne. I 2014 startede indsatsen Det professionelle partnerskab. Målet med projektet er at afprøve modeller for, hvordan virksomheder kan professionalisere og systematisere samarbejdet med jobcentrene om virksomhedspraktik og afprøvning af udsatte grupper. KUNDER Indsatserne i PÅ TVÆRS - aktiviteterne i det almennyttige område gennemføres sammen med lokale kræfter, som både kender lokalområdet og har en særlig interesse i at forbedre det. Ofte vælger BRFkredit at løse opgaver i resultatskabende partnerskaber, der giver værdi hos kunderne og i samfundet. MILJØ BRFkredit arbejder for en effektiv og skånsom udnyttelse af ressourcerne i forhold til energiforbrug, affaldshåndtering og reduktion af CO2-udledning. Samtlige medarbejdere skal sortere deres affald, hvilket reducerer mængden af affald til forbrænding. MENNESKERETTIGHEDER Da BRFkredit driver virksomhed i Danmark, som har tiltrådt FN s menneskerettighedskonvention, har vi ikke fundet det nødvendigt at vedtage en politik vedrørende menneskerettighederne. For yderligere information om BRFkredits CSRindsatser henvises til CSR-redegørelsen for 2014, der er tilgængelig på brf.dk/csr BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2015

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2015 Jyske Bank Delårsrapport Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 1 af 49 Delårsrapport Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler 4 5 Nedskrivninger

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 1 af 46 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv

BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv årsrapport 2011 Kort om BRFkredit-koncernen * Mission BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. Vision at låntagere oplever BRFkredits salg og rådgivning

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

6 Kompetenceudvikling. 16 elever i brfkredit

6 Kompetenceudvikling. 16 elever i brfkredit > Årsrapport 2007 < ÅRSRAPPORT 2007 Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2007 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 7 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 12 Obligationsudstedelse

Læs mere

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 26 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 7. februar 27 Hidtil bedste resultat 6. Nykredit Realkredit koncernen - resultat før skat 5.62* 5.895* 5. 4. 4.421 4.25 1.26

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere