INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)"

Transkript

1 2014 ÅRSRAPPORT

2 INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året Årets resultat Realkreditmarkedet Forretningsområder 12 Kapitalforhold og kapitalstyring 14 Obligationsudstedelse 17 Øvrig information 18 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 18 Forventninger til Medarbejdere 19 Samfundsansvar (CSR Corporate Social Responsibility) 20 Selskabsledelse (Corporate Governance) 24 Bestyrelsens ledelseshverv 25 Direktionens ledelseshverv 26 PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB 29 Resultatopgørelse og opgørelse af totalindkomst 30 Balance 31 Egenkapitalopgørelse 33 Kapitalopgørelse 34 Pengestrømsopgørelse 35 Noter 68 Serieregnskaber i sammendrag BRFkredit a/s Klampenborgvej 205 DK Kgs. Lyngby Telefon: Hjemmeside: brf.dk CVR-nr.: BRFkredit-koncernen omtales som BRFkredit i det følgende. BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

3 BRFKREDIT I HOVEDTAL RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Indeks Mio. kr. 14/13 Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer mv. (- er en udgift) Øvrige indtægter Indtægter Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Skat (- er en indtægt) Resultat efter skat BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Indeks Mio. kr. 14/13 Bankudlån Realkreditudlån Obligationer og aktier mv Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Bankindlån Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Udstedte obligationer til dagsværdi 1) Egenkapital ) Udstedte obligationer er i 2014 og i 2013 modregnet med beholdningen af egne realkreditobligationer for henholdsvis 66 mia. kr. og 61 mia. kr. UDVALGTE NØGLETAL Resultat før skat i procent af gnsn. egenkapital -3,2 4,0 2,5 1,3 0,2 Årets resultat i procent af gnsn. egenkapital -2,6 3,0 1,9 1,0 0,1 Indtjening pr. omkostningskrone 0,8 1,3 1,2 1,1 1,0 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,1 0,9 0,8 0,8 1,0 Årets nedskrivningsprocent 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 Kapitalprocent 17,7 16,6 15,2 16,0 13,5 Kernekapitalprocent (CETI %) 17,5 16,6 15,2 16,0 13,5 Individuelt solvensbehov (%) 10,8 10,5 10,3 9,5 8,7 Kapitalgrundlag mio. kr Samlede risikoeksponering Antal heltidsmedarbejdere ultimo året Nøgletallene er baseret på Finanstilsynets definitioner og vejledning. Kapital- og kernekapitalprocenten er fra 2014 opgjort efter CRD IV/CRR. Sammenligningstal er ikke tilpasset. BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

4 LEDELSESBERETNING SAMMENDRAG Resultat før skat -348 mio. kr. (2013: 413 mio. kr.) Resultat før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med -3,2 % p.a. (2013: 4,0 % p.a.) Nedskrivninger på udlån mv mio. kr. (2013: 505 mio. kr.) Realkreditudlån 220,3 mia. kr. (2013: 205,8 mia. kr.) Kapitalprocent 17,7 (2013: 16,6), heraf egentlig kernekapitalprocent 17,5 (2013: 17,2) Individuelt solvensbehov 10,8 % (2013: 10,5 %) LEDELSEN UDTALER I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2014 udtaler administrerende direktør Carsten Tirsbæk Madsen: Året har været præget af BRFkredits sammenlægning med Jyske Bank, herunder med tilpasninger af nedskrivninger og organisation. Resultat efter skat er ekstraordinært påvirket af de betydelige nedskrivninger i 1. kvartal BRFkredits andel af bruttonyudlånet er steget inden for alle forretningsområder, og porteføljen er i 2014 forøget med godt 12,2 mia. kr. som følge af fælles funding-samarbejder og BRFkredits egen distribution. BRFkredit har i perioden siden fusionen den 1. maj 2014 leveret et resultat til Jyske Bank koncernen på 457 mio. kr. før skat. Basisindtægter og basisresultatet før nedskrivninger på udlån er øget i forhold til Omkostningerne udvikler sig som forventet og kapitalomkostningerne er stadig faldende. BRFkredits kapitalgrundlag og overdækning udgjorde ved udgangen af 2014 henholdsvis 10,9 mia. kr. og 3,9 mia. kr. Aktiekapitalen blev i 2. kvartal 2014 forøget med et kontant indskud på 1 mia. kr. fra moderselskabet Jyske Bank. Det er vurderingen, at BRFkredits forretningsdrift de kommende år kan generere en egenkapital, der er tilstrækkelig til at opfylde kommende kapitaldækningsregler, der implementeres frem mod For 2015 forventes en fortsat forbedring af basisindtægterne som følge af en betydelig porteføljevækst i forlængelse af fusionen med Jyske Bank samt en forventet høj omlægningsaktivitet. Det samlede resultat vil herudover være afhængigt af tabsniveauet samt udviklingen på fondsmarkederne, slutter Carsten Tirsbæk Madsen. BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

5 LEDELSESBERETNING ÅRET 2014 SAMMENLÆGNING MED JYSKE BANK BRFkredit a/s indgik den 24. februar 2014 aftale om en sammenlægning med Jyske Bank A/S. Den endelige sammenlægning blev gennemført den 30. april 2014 med Jyske Bank som moderselskab i den fortsættende koncern og BRFkredit som datterselskab underlagt realkreditlovgivningen. BRFkredit fortsætter som selvstændigt brand med egen markedsføring og egne salgskanaler til servicering af nye og eksisterende BRFkredit-kunder. Forretningsgrundlaget vil fortsat være ejendomsfinansiering suppleret med bankprodukter og tillægsydelser, som er relevante for BRFkredits kundesegmenter. Der sigtes mod, at dattervirksomheden BRFkredit Bank a/s integreres i Jyske Bank i 2015, hvorefter BRFkredits salgskanaler vil tilbyde bankprodukter fra Jyske Bank. Efter sammenlægningen med Jyske Bank er der i juni 2014 gennemført en organisationstilpasning, der primært har berørt stabsområderne. Det har medført nedlæggelse af 47 stillinger i BRFkredit. Herudover er referencerne for en række stabs- og støttefunktioner flyttet fra BRFkredit til Jyske Bank. Organisationsændringerne har bidraget til at realisere synergieffekter fra sammenlægningen af de to virksomheder. FÆLLES FUNDING Fælles funding har i 2014 bidraget væsentligt til stigningen i BRFkredits udlån inden for variabelt og fast forrentede boliglån med pantsikkerhed i ejerboliger og fritidshuse. Fælles fundet udlån steg fra 5,4 mia. kr. ultimo 2013 til 14,4 mia. ultimo Efter overførslen af lån den 2. januar 2015 udgør fælles funding porteføljen 22,6 mia. kr. FUNDING AF LÅN MED REFINANSIERING Realkreditlån med refinansiering er fremover omfattet af refinansieringsloven (L89), som er gældende fra 1. april Loven indebærer bl.a. et krav om, at obligationer skal kunne løbetidsforlænges, hvis en refinansiering ikke har været mulig i forbindelse med obligationernes udløb. BRFkredit har i 2014 fortsat arbejdet med at nedbringe refinansieringsrisikoen på porteføljen af korte rentetilpasningslån, bl.a. gennem yderligere spredning af refinansieringerne. Samtidig har BRFkredit introduceret en ny type obligationer, RTL F (Forfinansieret), som giver mulighed for at udskyde tidspunktet, hvor refinansieringen skal være gennemført, til om 3 år mod 1 år på traditionelle korte RTL-obligationer. PRODUKTUDVIKLING BRFkredit har i november 2014 lancereret et nyt variabelt forrentet obligationslån (Rentetilpasningslån kort rente), hvor renten fastsættes for 6 måneder ad gangen på baggrund af Cita-renten. Produktet er prismæssigt konkurrencedygtigt med F1-lån og konkurrenternes Cita-lån. PRISÆNDRINGER BRFkredit har i 2014 varslet en række prisændringer i lighed med øvrige realkreditinstitutter. Priserne er forhøjet for kursskæring ved refinansieringer og administrationsbidraget på rentetilpasningslån og lån med afdragsfrihed, mens priserne for fastforrentede lån med afdrag er reduceret. Prisændringerne træder i kraft i første halvdel af Samtidig tilbydes alle privatkunder en rabat på kr. ved omlægning af rentetilpasningslån eller lån med afdragsfrihed til et fastforrentet lån med afdrag. Tilbuddet gælder frem til 31. december Prisændringerne skal sammen med introduktionen af et konkurrencedygtigt prissat Cita-produkt tilskynde kunderne til at afdrage på deres lån, vælge længere rentebinding og søge mod produkter med færre refinansieringer. Det skal bl.a. bidrage til, at porteføljen kan opfylde kravene fra ratingbureauer og myndigheder herunder tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter. TILSYNSDIAMANTEN FOR REALKREDITINSTITUTTER I december 2014 offentliggjorde Finanstilsynet den endelige tilsynsdiamant for realkreditinstitutter. Tilsynsdiamanten indeholder pejlemærker vedrørende store engagementer, udlånsvækst, variabelt forrentede lån, afdragsfri lån og lån med refinansiering. Pejlemærkerne fastsætter nogle grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge inden for, når tilsynsdiamanten får virkning fra 2018 dog først fra 2020 vedrørende afdragsfrihed og lån med refinansiering. I dag ligger BRFkredit inden for grænseværdierne for store engagementer og udlånsvækst. BRFkredit forventer gennem en række initiativer at være compliant inden ikrafttræden. BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

6 LEDELSESBERETNING ÅRETS RESULTAT 2014 BASIS- OG ÅRETS RESULTAT Mio. kr Indeks 14/13 4 kvt kvt kvt kvt kvt Netto renteindtægter 1) Netto gebyr- og provisionsindtægter mv Kursreguleringer Øvrige indtægter Basisindtægter Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat (- er en indtægt) Resultat efter skat ) Heraf udgør kapitalomkostninger BRFKREDITS SEGMENTER BRFkredit-koncernen består af moderselskabet BRFkredit a/s, BRFkredit Bank a/s, Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8000 Århus C. A/S samt Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37 41, 2800 Lyngby A/S. BRFkredits forretningsaktiviteter er opdelt i to segmenter: 1) Realkredit og bank 2) Beholdningsindtjening REALKREDIT OG BANK Realkredit og Bank omfatter finansielle aktiviteter inden for forretningsområderne Privat, Erhverv, Alment Byggeri samt aktiviteterne i BRFkredit Bank. Segmentet omfatter endvidere et risikofrit afkast af egenbeholdningen samt indtægter fra fælles funding. BASISRESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN MV. Basisindtjeningen før nedskrivninger på udlån mv. udgjorde 751 mio. kr. i 2014 mod 590 mio. kr. i Basisindtægter består af bidragsindtægter, kurtage- og gebyrindtægter fra realkreditvirksomheden samt indtægter fra bankudlån og udgjorde mio. kr. i 2014 mod mio. kr. i Bidragsindtægterne udgjorde mio. kr. i 2014 mod mio. kr. i Stigningen skyldes hovedsageligt højere bidragssatser. Som følge af en højere aktivitet sammenholdt med 2013 steg netto gebyr- og provisionsindtægter mv. med 48 mio. kr. og udgjorde 184 mio. kr. i 2014 mod 136 i Stigningen har været markant i 4. kvartal 2014 som følge af en øget konverteringsaktivitet. Kapitalomkostninger i forbindelse med opfyldelse af blandt andet SDO- og ratingkrav faldt med 113 mio. kr. og udgjorde (netto) 137 mio. kr. i 2014 mod 250 mio. kr. i Faldet skyldes hovedsagelig en lavere udstedelse af Senior Secures Bonds i 2014 sammenholdt med 2013, som følge af en reduktion i Standard & Poor s krav til ekstra sikkerheder i BRFkredits kapitalcentre. Basisomkostninger steg med 1,2 pct. og udgjorde 963 mio. kr. i 2014 mod 952 mio. kr. i Stigningen i omkostningerne skyldes primært engangsomkostninger på 17 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelse af stillinger i BRFkredit i juni BASISOMKOSTNINGER Mio. kr Personaleudgifter IT-udgifter Husleje mv Af- og nedskrivninger Øvrige administrationsudgifter Øvrige driftsudgifter BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

7 LEDELSESBERETNING NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN MV. UDLÅN OG GARANTIER Mio. kr Udlån og garantier Udlån i 90 dages restance Individuelt vurderede udlån: Værdiforringede udlån før nedskrivninger Nedskrivninger Udlån med OIV efter nedskrivninger Nedskrivnings- og hensættelsessaldo Individuelle nedskrivninger mv Gruppevise nedskrivninger mv Nedskrivning på udlån mv. (driftsvirkning) Indeks 14/13 4. kvt kvt kvt kvt kvt Den samlede nedskrivning på udlån mv. for 2014 udgjorde en udgift på mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. er negativt påvirket af Finanstilsynets vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, som blev offentliggjort i marts BRFkredit fortolkede og implementerede den nye vejledning i 1. kvartal 2014, hvilket sammen med en revurdering og ensretning af regnskabsmæssige skøn i Jyske Bank koncernen øgede nedskrivningsbehovet med 822 mio. kr. til i alt 965 mio. kr. i 1. kvartal I forhold til det samlede udlån udgjorde driftsvirkningen af nedskrivningerne 0,5 pct. i 2014 mod 0,2 pct. i Af den samlede driftsvirkning vedrørte 843 mio. kr. BRFkredit a/s, og 226 mio. kr. vedrørte BRFkredit Bank a/s. Driftsvirkningen er fordelt med en udgift på 299 mio. kr. på privatkunder og en udgift på 770 mio. kr. på erhvervskunder. Stigende ejendomspriser i de større byområder har en positiv effekt på BRFkredits pantsikkerhed. Antallet af observerede kredithændelser falder fortsat både på privat- og erhvervssegmentet. Det er vurderingen, at de observerede kredithændelser nærmer sig det forventede gennemsnit set over en konjunkturcyklus. Samtidig er antallet af overtagne ejendomme faldet. BRFkredits beholdning af midlertidigt overtagne aktiver udgjorde 230 mio. kr. ultimo 2014 mod 301 mio. kr. ultimo Midlertidigt overtagne aktiver er i regnskabet optaget til markedsværdi, jf. anvendt regnskabspraksis. Der ses positivt på den underliggende kreditkvalitet af erhvervsudlånet. Den store nedskrivning i 1. kvartal 2014 var drevet af de skærpede krav til nedskrivninger. Ultimo 2014 har BRFkredit 7 engagementer, som udgør mere end 10 % af kapitalgrundlaget. Ingen af disse engagementer har restancer. Koncentrationsrisikoen følges nøje, og alle store engagementer overvåges løbende. Den samlede nedskrivnings- og hensættelsessaldo udgjorde i alt mio. kr. ultimo 2014 svarende til 1,1 pct. af det samlede udlån. Heraf udgjorde gruppevise nedskrivninger 379 mio. kr. mod 499 mio. kr. ultimo BRFkredit har i mange år ikke ydet lån til landbrug, skovbrug og gartneri. De individuelle nedskrivninger udgjorde 0 mio. kr. på dette lånesegment. Den samlede portefølje af lån til landbrug mv. udgjorde 54 mio. kr. ultimo 2014 (2013: 53 mio. kr.). Restanceprocenten efter 90 dage for septemberterminen udgjorde 0,5 pct. i 2014 mod 0,6 pct. i forhold til samme termin i dages restancen udgjorde 1,4 pct. efter december-terminen 2014 og er uændret i forhold til december-terminen i RESTANCEPROCENTER Termin dec sept juni 2014 marts 2014 dec sept Efter 90 dage - 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 Efter 15 dage 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,9 Stigende huspriser i de større byområder og udsigten til fortsat lav ledighed og lavt renteniveau vil have en positiv effekt på kreditkvaliteten for privatporteføljen i Uden for de større bysamfund forventes ingen markante forbedringer i tabssituationen. BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

8 LEDELSESBERETNING BEHOLDNINGSINDTJENING BEHOLDNINGSINDTJENING Mio. kr Indeks 14/13 Nettorenteindtægter Kursreguleringer Beholdningsindtjening kvt kvt kvt kvt kvt Beholdningsindtjeningen omfatter afkast af fondsbeholdning fratrukket et risikofrit afkast, som er henført til basisresultatet. Beholdningsindtjeningen udgjorde i 2014 en udgift på 30 mio. kr. mod en indtægt på 328 mio. kr. i Beholdningsindtjeningen var negativt påvirket af det fortsat lave og faldende renteniveau, samt de vanskelige markedsforhold (spreadudvidelser på danske rentetilpasningsobligationer) som har ført til øgede negative kursreguleringer i 4. kvartal Investeringspolitikken i BRFkredit har blandt andet til formål at diversificere afkastet i forhold til realkreditforretningen. Fondsbeholdningen, som overvejende bestod af rentebærende instrumenter, var hovedsageligt placeret i realkreditobligationer, samt finansielle instrumenter til risikoafdækning. MARKEDSRISIKO Markedsrisiko er risikoen for tab som følge af bevægelser på de finansielle markeder (rente-, aktiekurs- og valutakursrisiko). De væsentligste markedsrisici knytter sig til BRFkredits fondsbeholdning, hvor renterisikoen og spreadrisikoen på obligationsbeholdningen er de mest betydende. BRFkredit er stort set ikke eksponeret i valuta. Markedsrisici, som stammer fra den øvrige del af balancen, er beskedne som følge af balanceprincippet og den tætte sammenhæng mellem udlån og funding, hvor udlån modsvares af obligationsudstedelser i forholdet en til en. BRFkredit har en stor beholdning af obligationer, hvilket bl.a. skyldes, at lovgivningen stiller krav om, at realkreditinstitutter mindst skal have 60 pct. af kravet til kapitalgrundlaget placeret i særligt sikre papirer, fx stats- eller realkreditobligationer, svarende til mindst 4,2 mia. kr. BRFkredit har placeret langt mere i særligt sikre papirer, end loven kræver. placeret i obligationer med kort løbetid med en begrænset rentefølsomhed. Ved udgangen af 2014 var BRFkredits renterisiko opgjort efter Finanstilsynets standardmetode til 136 mio. kr. (2013: 147 mio. kr.), hvilket er væsentligt under såvel den grænse, som bestyrelsen har fastsat som den lovgivningsmæssige grænse. Ved fuld modregning mellem DKK og EUR er renterisikoen negativ med 98 mio. kr. (2013: 75 mio. kr.). De lave renter forventes at fortsætte, hvorfor investeringsbeholdningens sammensætning fortsat afspejler lav renterisiko. BRFkredits aktierisiko er nedbragt fra 300 mio. kr. i 2013 til 235 mio. kr. i Alle ikke strategiske positioner er solgt med fortjeneste i Den tilbageværende aktiebeholdning er udenfor handelsbeholdningen og består af infrastrukturaktier og strategiske aktier. Hvis aktiekurserne generelt falder med 10 pct., vil BRFkredit få et kurstab på 23 mio. kr. Valutapositionerne er meget beskedne i BRFkredits balance og er nedbragt yderligere i BALANCE BRFkredits balance udgjorde 261 mia. kr. ultimo 2014 mod 234 mia. kr. ultimo BRFkredits realkreditudlån (inklusive fælles fundede bankboliglån) udgjorde i 2014 nominelt 213 mia. kr. BRFkredits samlede udlån opgjort til regnskabsmæssig værdi udgjorde 223 mia. kr. ultimo Egenkapitalen blev forøget med et kontant indskud af aktiekapital på 1 mia. kr. fra moderselskabet Jyske Bank og blev reduceret med årets resultat efter skat mv. Egenkapitalen udgjorde mio. kr. ultimo 2014 mod mio. kr. ultimo Renterisikoen udtrykker risikoen for tab som følge af renteændringer svarende til en parallelforskydning af rentestrukturen med 1 procentpoint og opgøres på daglig basis. BRFkredits renteinstrumenter mv. er fortrinsvis BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

9 LEDELSESBERETNING REALKREDITMARKEDET 2014 DANSK ØKONOMI VOKSER LANGSOMT Dansk økonomi voksede langsommere end forventet i Den manglende vækst skyldes i høj grad en svag udvikling på efterspørgselssiden, hvor det private forbrug forsat ligger lavt kombineret med en aftagende eksport. Hen over året har der været en positiv udvikling på arbejdsmarkedet med faldende ledighed og øget beskæftigelse. Samtidigt ligger andelen af ledige stillinger højt sammenholdt med de seneste år. Den positive udvikling har endnu ikke smittet af på husholdningerne, der stadig udviser tilbageholdenhed og har fokus på konsolidering. På investeringssiden har der været en vis opblødning, hvilket har ført til stigende investeringer i Der er dog en vis tidsforskydning, førend investeringer som for eksempel boliginvesteringer fører til øget udlånsvækst hos realkreditinstitutterne. VÆKSTRATER BNP 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 14 SVAG EUROPÆISK VÆKST OG ØGET GEOPOLITISK URO SMITTER AF PÅ RENTERNE Det er ikke kun dansk økonomi, som har udviklet sig svagt i I Europa kæmper økonomierne med svag økonomisk vækst og lav inflation. Samtidig har der været en øget geopolitisk uro, hvilket b.la. har ført til handelsrestriktioner over for Rusland. Den manglende inflation fik Den Europæiske Centralbank til at sætte renten ned af to omgange i 2014, og samtidig øgede de omfanget af den aktive pengepolitik til også at indeholde opkøb af realkreditobligationer. Alt i alt har udviklingen ført til fald i de korte- såvel som de lange renter i året, der gik. 3. kvt. 14 RENTEUDVIKLING 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 30-årig 1-årig BOLIGMARKEDET Boligmarkedet i Danmark oplevede fremgang i 2014 med stigende priser og flere handler. Den største fremgang over året ses på ejerlejlighederne, hvor priserne ved udgangen af 3. kvartal var steget med ca. 4,6 pct. i forhold til 3. kvartal I sammen periode steg enfamiliehusene med ca. 1,4 pct., mens sommerhusene faldt med ca. 2,0 pct. I årets løb har der været en øget handelsaktivitet på boligmarkedet. Realkreditrådets statistik viser, at antallet af solgte boliger ultimo 3. kvartal 2014 lå på , hvilket er ca. 13 pct. højere end samme periode i Antallet af solgte boliger er dermed på det højeste niveau siden Udviklingen på boligmarkedet var også i 2014 præget af store regionale forskelle. Den største fremgang var knyttet til områder i og omkring Hovedstaden samt de største danske byer. BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

10 LEDELSESBERETNING M2-PRISER OG HANDELSTAL Solgte boliger (h.a.) Parcel-/rækkehus Ejerlejlighed Fritidshus K1 2013K1 2012K1 2011K1 2010K1 2009K1 2008K1 2007K1 2006K1 2005K1 KONVERTERINGER OG FÆLLES FUNDING TRÆKKER UDLÅNSVÆKSTEN Den samlede bruttoudlånsaktivitet steg svagt igennem 2014, men ligger forsat på et lavt niveau. Det primære bidrag til stigningen kom fra konverteringer og fælles funding. Åbningen af en 2,5 pct. fastforrentet obligation fik flere til at omlægge fra et fastforrentet lån til et nyt fastforrentet lån med lavere rente. Samtidigt kom den lange rente ned på et niveau svarende til det historiske gennemsnit af det 1-årige rentetilpasningslån. Det har medført, at der i 2014 også var en stigende interesse i at omlægge fra et rentetilpasningslån til et fastforrentet lån. Den øgede handelsaktivitet bidrog også positivt til udlånsvæksten. PORTEFØLJE OG MARKEDSANDEL FOR BRFKREDIT BRFkredits samlede portefølje opgjort til nominel værdi steg med 12,2 mia. kr. til 212,7 mia. kr. ultimo BRFkredits andel af bruttonyudlånet er øget i løbet af 2014 og højere end året før på alle forretningsområder. Andelen udgjorde 9,5 pct. mod 8,3 i I hele 2014 har BRFkredit haft en andel af den samlede markedstilvækst på 53,2 pct. Andelen af markedstilvæksten var særlig høj i 4. kvartal SAMLET REALKREDITUDLÅN FOR MARKEDET Mia. kr Bruttoudlån Nettoudlån BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

11 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER BRFkredit er organiseret i tre forretningsområder Privat, Erhverv og Alment Byggeri. BRFkredit Bank tilbyder ind- og udlånsprodukter samt services til privatkunder, andelsboliger og kunder inden for alment byggeri, herunder i forbindelse med ejendomshandler samt ved omlægning af bestående ejendomsfinansiering. Der sigtes mod, at BRFkredit Bank a/s integreres i Jyske Bank i 2015, hvorefter BRFkredits salgskanaler vil tilbyde produkter fra Jyske Bank. PRIVAT Privatområdet omfatter udlån til ejerboliger og fritidshuse og er det største forretningsområde i BRFkredit. Tilbudsaktiviteten har været høj i 2014 sammenlignet med Der har blandt andet været en betydelig konverteringsaktivitet pga. den lave rente, ligesom fælles funding af bankboliglån har genereret øget aktivitet. Den samlede indsats i forretningsområdet har resulteret i lånetilbud for 31 mia. kr. fordelt på knap tilbud. Privatområdets bruttonyudlån udgjorde 24,6 mia. kr. i 2014 mod 12,8 mia. kr. i MARKEDSANDEL BRUTTONYUDLÅN 14% 12% BOLIGEJERENES VALG AF LÅN Mio. kr RTL 1 RTL 3 RTL 5 Fastforrentet Privatområdet tilbyder services gennem en række distributionskanaler: - internettet, - BRFkredits kundecentre - BRFkredits mobile rådgiverkorps - En række uafhængige ejendomsmæglere - Pengeinstitutter - Andre aktører på ejendomsmarkedet, fx energi, tilbygning/forbedring BRFkredits mobile rådgiverkorps blev etableret i slutningen af Korpset har oplevet stigende aktivitet i 2014, hvor 65 senior kunderådgivere møder kunderne, når og hvor det passer kunderne. 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1. kvt kvt kvt kvt Privatområdet lancerede i februar 2014 Partnerportalen, som gør det nemt for BRFkredits samarbejdspartnere blandt pengeinstitutter at formidle lån fra BRFkredit. BRFkredit introducerede i 2013 BRF Køberrådgivning TM, som sikrer, at kunderne kommer trygt og let igennem deres boligkøb med hjælp fra en Køberrådgiver. I 2014 har der været fokus på at øge kendskabet til BRF Køberrådgivning TM. Et stigende antal kunder har i 2014 benyttet sig af muligheden. Danske boligejere har i 2014 haft fokus på rentefølsomheden, hvilket blandt andet har betydet, at flere kunder har optaget lån med rentebinding i 3 eller flere år, mens udbetalinger i rentetilpasningslån med rentebinding i 1 år er faldet, og flere kunder har valgt at konvertere til fastforrentede lån. FÆLLES FUNDING BRFkredit offentliggjorde de første fælles funding aftaler i foråret 2012, efter at fælles funding modellen var blevet godkendt af Finanstilsynet. Med fælles funding kan pengeinstitutterne mod betaling til BRFkredit finansiere den del af deres udlån til privatkunder med tinglyst pant i ejerboliger og fritidshuse, der opfylder kravene i realkreditlovgivningen. Fundinggrundlaget er BRFkredits AAA-ratede Særligt Dækkede Obligationer (SDO), og giver pengeinstitutterne en konkurren- BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

12 LEDELSESBERETNING cedygtig fundingmulighed, samtidig med at kunderelationen forbliver i pengeinstituttet. Porteføljen af fælles fundede lån er steget fra 5,4 mia. kr. ved udgangen af 2013 til 14,4 mia. kr. ved udgangen af Stigningen i porteføljen er primært drevet af Jyske Banks satsning på boligområdet med lån, der fælles fundes i BRFkredit. Efter regnskabsafslutningen er der den 2. januar 2015 yderligere tilgået BRFkredit fælles fundede lån med 8,2 mia. kr. På systemsiden tilbydes pengeinstitutterne en forbedret systemintegration og webservices i tilknytning til fælles funding. Derved kan partnerbankerne optimere en række processer ved at integrere fælles funding funktionaliteten direkte i egne salgssystemer via datacentralerne. Med de nye systemmuligheder gør BRFkredit det endnu nemmere for partnerbankerne at tilbyde deres kunder attraktive boliglån. ERHVERV BRFkredits udlånsaktiviteter inden for Erhverv er fremadrettet fokuseret på det danske marked og er koncentreret inden for områderne kontor og forretningsejendomme, boligudlejningsejendomme samt til andelsboligforeninger. Kunderne serviceres af erhvervschefer fra BRFkredits hovedkontor i Kgs. Lyngby og fra kontoret i Aarhus, samt fra lokalt placerede hjemmekontorer. I 2014 er der påbegyndt krydssalg af realkreditprodukter til Jyske Banks erhvervskunder og tilsvarende tilbydes BRFkredits erhvervskunder pakkeløsninger med Jyske Bank var præget af et svagt stigende antal handler sammenlignet med Efterspørgslen er fortsat koncentreret om erhvervsejendomme i de større byer, hvor priserne er stabile med en lille opadgående tendens. Baggrunden er en forventning om en øget befolkningsvækst i de regionale metropoler og i særlig grad i København og Aarhus. Til forretningsejendomme med absolut gode beliggenheder i København og i Aarhus er der også fortsat god efterspørgsel. Kontorejendomsmarkedet er fortsat præget af krisen, og det er kun de allerbedste beliggenheder med arealeffektive og energirigtige løsninger, som udviser stabile lejeniveauer og afkastkrav. Det er forsat institutionelle investorer, herunder store udenlandske fonde, samt ejendomskoncerner, der er de væsentligste aktører på markedet. ANTAL UDBETALINGER ERHVERV Udlånsaktiviteten er lidt højere end aktiviteten sidste år. Der er fortsat høj konverteringsaktivitet som følge af det fortsat meget lave renteniveau. Porteføljen inden for Erhverv steg i 2014 med 1,0 mia. kr., og udgjorde i alt 72,0 mia. kr. pr. 31. december Målt på bruttonyudlånet svarede det til en markedsandel på 11,5 pct. ALMENT BYGGERI Kunderne i Alment Byggeri, der primært består af de større boligselskaber, serviceres af boligkundechefer fra BRFkredits hovedkontor i Kgs. Lyngby og fra kontoret i Aarhus samt fra lokalt placerede hjemmekontorer. Udlånsaktiviteten til Alment Byggeri har i 2014 været på et højt niveau, men lavere end i rekordåret Det fortsat høje niveau skyldes, at mange af de større renoveringsopgaver (helhedsplaner), som staten har igangsat de senere år inden for sektoren, er kommet til udbetaling. Investeringerne giver et kvalitetsløft både til de enkelte boliger, men også til de områder som boligerne er beliggende i, og samtidig investeres der i energi og miljøforbedringer. I 2014 er en stor del af de tilbudte sager/pakkeløsninger vundet i samarbejde med Jyske Bank, som håndterer byggelånet. Porteføljen inden for Alment Byggeri steg i 2014 med 2,7 mia. kr., og udgjorde i alt 41,7 mia. kr. pr. 31. december Målt på bruttonyudlånet svarede det til en markedsandel på 34,8 pct. BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

13 LEDELSESBERETNING KAPITALFORHOLD OG KAPITALSTYRING KAPITALFORHOLD Indeks 14/13 4. kvt kvt kvt kvt kvt Kapitalprocent 17,7 16,6 17,7 17,6 17,4 15,6 16,6 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kapital 17,5 16,6 17,5 17,5 16,9 15,0 16,6 Egentlig kernekapitalprocent (CETI) 17,5 17,2 17,5 17,5 16,9 15,0 17,2 KAPITALMÅLSÆTNING- OG PLANLÆGNING BRFkredits kapitalmålsætning og risikoappetit tager udgangspunkt i en solvens, der er tilstrækkelig til, at instituttet kan fortsætte sin udlånsvirksomhed i en periode med svære forretningsbetingelser. Kapitalen skal sikre, at lovmæssige og interne kapitalkrav kan opfyldes i en sådan situation, og at BRFkredit kan modstå store uventede tab. BRFkredit kapitalplanlægning tilrettelægges ud fra en langsigtet målsætning om at kunne understøtte og sikre realkreditaktiviteterne. BRFkredit står godt forberedt til implementeringen af de stigende kapitalkrav frem mod KAPITALFORHOLD Udviklingen i koncernens kapital- og kernekapitalprocent fremgår af ovenstående tabel. Kapital- og kernekapitalprocenterne er ved udgangen af 2014 på et solidt grundlag i forhold til koncernens målsætning. Den samlede kapital- og kernekapitalprocent er steget, primært som følge af udvidelsen af aktiekapitalen med 1 mia. kr. i forbindelse med sammenlægningen med Jyske Bank-koncernen. KAPITALGRUNDLAG Den egentlige kernekapital udgør 99 % af kapitalgrundlaget ultimo 2014 mod 100 % ultimo Den høje andel af egentlig kernekapital i kapitalgrundlaget er i overensstemmelse med BRFkredits ønske om at have den højst mulige kvalitet i kapitalgrundlaget. KAPITALGRUNDLAG OG SAMLET RISIKO-EKSPONERING Mio. kr Egenkapital Opskrivningshenlæggelser Immaterielle aktiver Forsigtig værdiansættelse Udskudte skatteaktiver Egentlig kernekapital Forskel mellem forventede tab og nedskrivninger Overskydende fradrag Kernekapital Supplerende kapital - 2 Opskrivningshenlæggelser - 26 Forskel mellem forventede tab og nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger under standardmetode 65 - Modregning af overskydende fradrag Kapitalgrundlag Samlet risikoeksponering MINIMUMSKAPITAL Minimumskapitalopgørelsen udtrykker de regulatoriske kapitalkrav og bygger på risikotyperne kredit-, markeds- og operationel risiko. Til opgørelsen af kreditrisiko har BRFkredit a/s godkendelse til at anvende den interne rating baserede metode (AIRB), hvorimod BRFkredit Bank a/s anvender standardmetoden. Godkendelsen omfatter anvendelse af avancerede metoder til beregning af minimumskapitalen på hovedparten af koncernens kreditportefølje. Minimumskapitalen for markedsrisiko opgøres efter standardmetoden, og operationel risiko opgøres efter basisindikatormetoden. MINIMUMSKAPITAL FORDELT PÅ RISIKOTYPER Mio. kr Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Minimumskapital, søjle I Kapitalkrav fra overgangsregler Minimumskapitalkrav i alt BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

14 LEDELSESBERETNING De videreførte overgangsregler relateret til de tidligere kapitaldækningsregler øger for 2014 minimumskapitalkravet med 2,1 mia. kr. ICAAP OG INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV BRFkredits ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) danner grundlag for at vurdere BRFkredits kapitalforhold og dermed fastlæggelsen af koncernens tilstrækkelige kapitalgrundlag samt individuelle solvensbehov. Vurderingen bygger på en opgørelse af det aktuelle forhold mellem koncernens risikoprofil og kapitalforhold samt på fremadrettede betragtninger, der kan påvirke dette. TILSTRÆKKELIG KAPITALGRUNDLAG EFTER 8+ METO- DEN Det tilstrækkelige kapitalgrundlag er BRFkredits egen vurdering af kapitalbehovet som følge af de risici, som koncernen påtager sig. Opgørelsen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag for BRFkredit foretages ud fra 8+metoden, hvor der tages udgangspunkt i kapitalkravet på 8 pct. af den samlede risikoeksponering med tillæg for yderligere risici, som vurderes ikke at være dækket af kapitalkravet. Det kan enten være risici, der vurderes ikke at være omfattet af kapitalkravet eller omfattede risici, der vurderes at være overnormale i forhold til kapitalkravet for den pågældende risikotype. Ved vurderingen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag indgår samtlige forhold som nævnt i bilag 1 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov. Med udgangspunkt i BRFkredits forretningsmodel og risikoprofil vurderes de enkelte forholds betydning for BRFkredits kapitalforhold, og for de betydende forhold kvantificeres størrelsen af tillægget ud fra retningslinjerne i vejledningen om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov. INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV OG KAPITALBUFFER BRFkredit-koncernen har ultimo 2014 fastlagt et individuelt solvensbehov på 10,8 pct. I nedenstående tabel er de enkelte risikotypers bidrag til den tilstrækkelige basiskapital og det individuelle solvensbehov opgjort. INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV Mio. kr % af RVA 2013 % af RVA Kreditrisiko , ,0 Markedsrisiko 341 0, ,2 Operationel risiko 252 0, ,2 Øvrige 320 0,5 44 0,1 I alt , ,5 Kapitalbufferen plus den løbende indtjening angiver den kritiske grænse for det maksimale tab, der kan forekomme uden behov for ekstra tilførsel af kapital. BRFkredits store andel af kernekapital underbygger kvaliteten af den samlede kapital. KAPITALBUFFER Mio. kr % af RVA 2013 % af RVA Kapitalgrundlag , ,6 a) Kernekapital , ,6 heraf hybrid kapital efter fradrag 0 0,0 0 0,0 b) Supplerende kapital efter fradrag 118 0,2 0 0,0 Individuelt solvensbehov , ,5 Kapitalkrav fra overgangsregler , ,6 Kapitalbuffer , ,0 RISIKO- OG KAPITALSTYRING 2014 Yderligere information om BRFkredit interne risiko- og kapitalstyring samt regulatoriske forhold fremgår af Jyske Bank Risiko- og kapitalstyring 2014, der kan findes via links på brf.dk. Ultimo 2014 giver tilgangen anledning til tillæg i forhold til kreditrisikoen for store kunder med finansielle problemer samt svage kunder i den øvrige kreditportefølje. En komplet oversigt over tillæg findes i bilag til Jyske Bank Risiko- og kapitalstyring 2014, der kan findes via links på brf.dk. BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

15 LEDELSESBERETNING OBLIGATIONSUDSTEDELSE BRFkredit har i 2014 solgt særligt dækkede obligationer (SDO er) for at skaffe midler til nye lån, og har solgt både særlig dækkede obligationer (SDO er) og realkreditobligationer (RO er) til refinansiering af eksisterende udlån. SDO-udstedelsen tegnede sig for mere end 90 pct. af nyudstedelserne i Den samlede udstedelse af obligationer udgjorde 114,5 mia. kr. i 2014 (91,9 mia. kr. i 2013), heraf blev omkring 2/3 udstedt i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån. SDO er udstedes fra BRFkredits kapitalcenter E, mens RO er udstedes fra BRFkredits kapitalcenter B. Ældre udstedelser af RO er er udstedt fra andre kapitalcentre eller fra Instituttet i Øvrigt, hvorfra der ikke længere finder udlånsaktivitet sted. Af årets realkreditudstedelser er 79 pct. (81 pct. i 2013) anvendt til finansiering og refinansiering af variabelt forrentede lån, herunder rentetilpasningslån. De resterende 21 pct. (19 pct. i 2013) af udstedelserne i 2014 er fastforrentede, konverterbare obligationer. Ni ud af de ti største obligationsserier bestod i 2014 af rentetilpasningsobligationer. TOP 10 OBLIGATIONER Mia. kr BRFkredit har i 2014 fortsat arbejdet med at nedbringe refinansieringsrisikoen på udlånsporteføljen. Bl.a. gennem yderligere spredning af refinansieringerne på 3 årlige terminer og med øje for, at de enkelte serier skal være så store, at de kan indregnes i kreditinstitutters likviditetsbuffere i de kommende LCR-krav (Liquidity Coverage Ratio). Endvidere har BRFkredit i løbet af 2014 finansieret og refinansieret F1-lån og fælles fundede banklån i en ny type obligationer, RTL F (Forfinansieret). RTL F-obligationerne er fastforrentede konverterbare obligationer med en oprindelig løbetid på 3 år mod 1 år på traditionelle korte RTL-obligationer. Efter 1 år udbydes nye obligationer. Afsættes de udbudte obligationer i markedet, bliver provenuet anvendt til førtidig pari-indfrielse af de gamle RTL F- obligationer. Hvis de udbudte obligationer ikke afsættes i markedet, bliver de gamle RTL F- obligationer ikke førtidigt pari-indfriet men løber videre med uændret kuponrente. Fundingændringen betyder, at refinansieringsrisikoen løbende skubbes ud i tid med 2-3 år, og at BRFkredit i et scenarie uden tilstrækkelig afsætning i de udbudte obligationer, fortsat har mindst 2 år til at forny fundingen uden at skulle forlænge obligationernes løbetid i henhold til refinansieringsloven (L89). Såfremt der inden for de 2 år fortsat ikke er aftagere til de udbudte obligationer, bliver de gamle RTL F-obligationerne løbetidsforlænget ved udløb med 12 måneder ad gangen i henhold til L89. Denne løbetidsforlængelse udgør en ekstra lovbestemt beskyttelse mod refinansieringsrisiko og forhindrer betalingsstandsning som for øvrige realkreditinstitutter. Af grafen nedenfor fremgår det, hvordan introduktionen af RTL F har fået andelen af lån med en løbetid på under et år og derved årlig refinansiering til at falde. Den cirkulerende mængde af realkreditobligationer udstedt af BRFkredit udgjorde primo 2015 nominelt 213,5 mia. kr. (201 mia. kr. primo 2014). BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

16 LEDELSESBERETNING FORDELING AF LÅNEPORTEFØLJEN EFTER REFINANSIERINGS- BEHOV PR. 1. JANUAR % REFINANSIERING Mia. kr. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % 56% 45% 41% 39% 37% 38% 36% 18% 17% 23% 25% 23% 28% 31% 52% 21% 27% 32% 34% 38% 35% 31% 11% Øvrige lånetyper Refinansiering og fundingudløb > 1 år Refinansiering og fundingudløb <= 1 år December-termin September-termin Marts-termin I løbet af 2014 blev der indfriet for 3,9 mia. kr., således at den samlede Senior Secured Bonds - udstedelse ultimo 2014 androg i alt 1,5 mia. kr. BRFkredit har optaget seniorgæld for 500 mio. EUR (3,7 mia. kr.) under BRFkredits EMTN-program. Seniorgælden løber frem til 31. januar INVESTORFORDELING BRFkredits realkreditobligationer er langt overvejende ejet af danske institutionelle investorer banker, investeringsforeninger, pensionskasser og forsikringsselskaber m.fl. En mindre del ejes af private investorer og af udenlandske investorer. Ved udgangen af 2014 var 12,5 pct. (8,2 pct. ultimo 2013) af BRFkredits obligationer ifølge Nationalbankens statistik placeret hos udenlandske investorer. INVESTORFORDELING 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udenlanske investorer Offentlig sektor Forsikring & pension Bank og realkredit Private investorer BRFkredit havde ved begyndelsen af 2014 udstedt Senior Secured Bonds for i alt 5,4 mia. kr. Senior Secured Bonds anvendes til finansiering af supplerende sikkerheder for de udstedte SDO i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. samt til opfyldelse af ratingbureauernes kapitalkrav (OC-krav). BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

17 LEDELSESBERETNING RATING BRFkredit har ratings fra ratingbureauet Standard & Poor s (S&P). S&P foretog i juli 2014 en vurdering af sammenlægningen mellem Jyske Bank og BRFkredit, hvilket medførte, at der fremadrettet laves fælles rating for hele koncernen. Sammenlægningen mellem Jyske Bank og BRFkredit betød, at BRFkredit fik ændret sit outlook fra negative til neutral. Jyske Bank og BRFkredits fælles udstederrating er A- (neutral outlook), og BRFkredits obligationer udstedt fra henholdsvis Kapitalcenter E, Kapitalcenter B samt Instituttet i Øvrigt er tildelt en rating på AAA (stable). Derudover har S&P tildelt BRFkredits EMTNprogram en rating på A-. RATINGS FRA STANDARD & POOR S Ultimo 2014 Karakter Tildelt/ændret Særligt dække de obligationer - udstedt fra Kapitalcenter E AAA Realkreditobligationer - udstedt fra Kapitalcenter B AAA udstedt fra Instituttet i øvrigt AAA Udsteder rating (long term rating) A- 1) Udsteder rating (short term rating) A-2 1) BRFkredits EMTN-program A BRFkredit har siden 2012 arbejdet på at nedbringe kapitalkravet primært gennem forbedringer i dataog kreditkvaliteten. I 2014 er kapitalkravet nedbragt yderligere, til trods for en stigende portefølje og metodeændring hos S&P, der har forhøjet OCkravet. KAPITALKRAV, STANDARD & POOR S Mia. kr ) S&P bekræftede den 17. juli 2014 BRFkredits udstederrating på A-/ men ændrede samtidig outlook for BRFkredits udstederrating fra 'negative' til 'neutral' BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

18 LEDELSESBERETNING ØVRIG INFORMATION FINANSTILSYNETS REDEGØRELSER Finanstilsynet har ikke været på inspektion i BRFkredit i Finanstilsynets redegørelser fra tidligere inspektioner er tilgængelige på BRFkredits hjemmeside brf.dk. TILSYNSDIAMANTEN FOR REALKREDITINSTITUTTER Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Opgørelse af tilsynsdiamantens grænseværdier for BRFkredit a/s præsenteres nedenfor. TILSYNSDIAMANTEN PEJLEMÆRKER 2014 Pct Pct. Koncentrationsrisiko < 100 % 76,4 88,1 Udlånsvækst < 15 % om året i segment: - Ejerboliger og fritidshuse 9,1 0,2 - Boligudlejningsejendomme 4,0 1,3 - Landbrug -6,9 0,0 - Andet erhverv 2,7 4,8 Låntagers renterisiko < 25 % - Ejendomme med boligformål 27,0 27,2 Afdragsfrihed < 10 % - Ejerboliger og fritidshuse 11,5 11,5 Lån med kort rente: - Refinansiering (årlig) < 25 % 27,5 27,4 - Refinansiering (kvartal) < 12,5 % 19,4 18,9 Pr. 31. december 2014 opfylder BRFkredit a/s Tilsynsdiamantens pejlemærker for udlånsvækst og koncentrationsrisiko. Sektoren overskrider som helhed middelværdien for de 3 sidstnævnte pejlemærker. BRFkredit forholder sig løbende til instituttets positioner i forhold til de opstillede pejlemærker og forventer at blive compliant inden ikrafttræden i henholdsvis 2018 og har BRFkredit ikke udfordringer med at opfylde kravet. BRFkredits realkreditobligationer har en rating og overdækning, der kvalificerer dem til at kunne indgå som likvide aktiver i kreditinstitutters LCRopgørelser. Realkreditobligationer kan maksimalt udgøre 70 pct. af de likvide aktiver i likviditetsbufferen og skal fratrækkes et haircut afhængig af størrelsen på de enkelte serier. Haircuttet udgør 7 pct. og 15 pct. på serier større end hhv. 500 mio. EUR og 250 mio. EUR. Obligationsserier mindre end 250 mio. EUR kan ikke tælles med i likviditetsbufferen. BRFkredit har ikke statsobligationer i fondsbeholdningen og skal med det nye LCR-krav foretage en mindre omlægning fra realkreditobligationer til statsobligationer inden 1. oktober 2015 med henblik på at overholde LCR som investor. Herudover skal BRFkredit som udsteder sikre, at de udstedte obligationer får tilstrækkelig volumen til at kunne tælle med i investorernes LCR-likviditetsbuffere. Det er endnu uafklaret, om NSFR (Net Stable Funding Ratio) bliver et lovkrav fra NSFR stiller krav om, at instituttets aktiver skal have en passende lang fundingsammensætning, således at der ikke opstår likviditetsudfordringer inden for en 1-årig tidshorisont. Det er forventningen, at BRFkredit bliver NSFR-konform gennem funding af kort renteprodukter med længere løbende RTL F-, Cita- og Cibor-obligationer. FINANSKALENDER februar Meddelelse om årsrapporten for Årsrapporten kan downloades på brf.dk 24. marts Generalforsamling i BRFkredit a/s 29. april Meddelelse om delårsrapporten for 1. kvartal august Meddelelse om delårsrapporten for 1. halvår oktober Meddelelse om delårsrapporten for kvartal 2015 NY LIKVIDITETSREGULERING BRFkredit skal fra 1. oktober 2015 opfylde nye likviditetskrav i form af LCR (Liquidity Coverage Ratio). Kravet betyder, at BRFkredit skal have en beholdning af likvide aktiver (ekskl. egne obligationer), der kan dække et beregnet netto cash outflow over de efterføgende 30 dage i et stresset scenarie. Med fremrykningen af refinansieringerne af rentetilpasningslån og en forretningsmodel med balance mellem indbetalinger på lån og udbetalinger på obligationer BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

19 LEDELSESBERETNING BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABS- ÅRETS AFSLUTNING Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, der ændrer ved årsregnskabets resultat eller balance. FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN For 2015 forventes en fortsat forbedring af basisindtægterne som følge af en betydelig porteføljevækst i forlængelse af fusionen med Jyske Bank samt en forventet høj omlægningsaktivitet. Det samlede resultat vil herudover være afhængigt af tabsniveauet samt udviklingen på fondsmarkederne. BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

20 LEDELSESBERETNING MEDARBEJDERE BRFkredit beskæftigede 793 fastansatte medarbejdere ultimo 2014 mod 869 ultimo Faldet i medarbejderantallet skyldes primært, at der i forbindelse med sammenlægningen med Jyske Bank blev opsagt en række medarbejdere, og at ledige stillinger opstået senere ikke er blevet genbesat i fuldt omfang. En væsentlig del af de medarbejderrettede initiativer i 2014 er udsprunget af sammenlægningen med Jyske Bank. Der er gennemført en række initiativer med fokus på ansvar, opgaver, samarbejde og fælles kultur på tværs i den nye koncern. Der har over alt i organisationen været et stort ønske om og fokus på hurtigst muligt at kende de nye rammer og at kunne skabe resultater i hverdagen med afsæt i disse. I 2014 er der arbejdet videre med det i 2013 igangsatte projekt omkring Kunder & Service. Et projekt der har til formål at styrke og videreudvikle medarbejdernes kundefokus med henblik på at skabe endnu bedre resultater. Den faglige kompetenceudvikling har været prioriteret højt, herunder udvikling af både kredit- og rådgivningskompetencer. I Privatområdet har 120 medarbejdere gennemført et opfølgningsforløb på Rådgiverakademiet, og forløbet blev afsluttet med en certificering. Derudover har 270 medarbejdere deltaget på et erfaringsforløb om kreditpolitik og håndtering af denne i hverdagen. Erhvervsområdet har gennemført et trænings- og udviklingsforløb for erhvervschefer, boligkundechefer og rådgivere. Trivslen blandt medarbejderne ligger fortsat på et højt niveau efter sammenlægningen, om end den usikkerhed der typisk følger med en sammenlægning, også har kunnet anes i BRFkredit. Dette tema har der været arbejdet med kontinuerligt gennem SAMFUNDSANSVAR (CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) BRFkredits bestyrelse har vedtaget en politik for samfundsansvar, der tager udgangspunkt i at forbedre vilkårene i og omkring boligmiljøerne, har fokus på socialt udsatte og grupper, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, på kunder inden for det almennyttige område og på medarbejdere og miljø. BRFkredit har en selvstændig CSR-funktion, der har til opgave at sikre, at BRFkredits CSR-politik gennemføres. UDSATTE GRUPPER BRFkredit har også i 2014 haft udviklingshæmmede medarbejdere fra job- og aktivitetscenter Sandtoften, som er drevet af Gentofte Kommune, til at stå for rengøringen og vedligeholdelse af udearealerne. I 2014 startede indsatsen Det professionelle partnerskab. Målet med projektet er at afprøve modeller for, hvordan virksomheder kan professionalisere og systematisere samarbejdet med jobcentrene om virksomhedspraktik og afprøvning af udsatte grupper. KUNDER Indsatserne i PÅ TVÆRS - aktiviteterne i det almennyttige område gennemføres sammen med lokale kræfter, som både kender lokalområdet og har en særlig interesse i at forbedre det. Ofte vælger BRFkredit at løse opgaver i resultatskabende partnerskaber, der giver værdi hos kunderne og i samfundet. MILJØ BRFkredit arbejder for en effektiv og skånsom udnyttelse af ressourcerne i forhold til energiforbrug, affaldshåndtering og reduktion af CO2-udledning. Samtlige medarbejdere skal sortere deres affald, hvilket reducerer mængden af affald til forbrænding. MENNESKERETTIGHEDER Da BRFkredit driver virksomhed i Danmark, som har tiltrådt FN s menneskerettighedskonvention, har vi ikke fundet det nødvendigt at vedtage en politik vedrørende menneskerettighederne. For yderligere information om BRFkredits CSRindsatser henvises til CSR-redegørelsen for 2014, der er tilgængelig på brf.dk/csr BRFKREDIT ÅRSRAPPORT

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Børsen i Luxemborg og Pressen Meddelelse nr. 15/2014 24. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE for BRFkredit-koncernen 2013 HOVED- OG NØGLETAL FOR BRFKREDIT-KONCERNEN * Beløb

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Den 22. oktober 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 41/ 2017 Pressen. DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017 BRFkredit

Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 41/ 2017 Pressen. DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017 BRFkredit Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 41/ 2017 Pressen DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017 BRFkredit INDHOLD 3 BRFKREDIT-KONCERNEN I HOVEDTAL 4 SAMMENDRAG 1. kvartal 2017 4 Ledelsen udtaler 5 1. kvartal 2017

Læs mere

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG Selskabsmeddelelse Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. 17616617 Årsregnskabsmeddelelse 21. februar 2017 SAMMENDRAG

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 101/ 2017 Pressen. DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2017 BRFkredit

Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 101/ 2017 Pressen. DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2017 BRFkredit Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 101/ Pressen DELÅRSRAPPORT 1. 3. KVARTAL BRFkredit INDHOLD 3 BRFKREDIT I HOVEDTAL 4 SAMMENDRAG 1. - 3. kvartal 4 Ledelsen udtaler 5 1. - 3. kvartal 5 Periodens

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 BRFkredit

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 BRFkredit Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 79/ Pressen DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR BRFkredit BRFkredit delårsrapport 1. halvår /side 1 af 22 INDHOLD 3 BRFKREDIT I HOVEDTAL 4 SAMMENDRAG 1. HALVÅR 4 Ledelsen udtaler

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015. Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016

BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015. Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016 BRFKREDIT ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport offentliggjort 23. februar 2016 Den positive udvikling fortsætter Fremgang i BRFkredit Resultat før skat blev isoleret set på 909 mio. kr. for 2015. Det svarer til

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Halvårsrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 17. august 2004 Halvårsrapport 1. halvår 2004 Realkredit Danmark 1. halvår 2004 1/15 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. halvår 1. halvår Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit - hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 91/ 2016 Pressen DELÅRSRAPPORT

Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 91/ 2016 Pressen DELÅRSRAPPORT Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 91/ Pressen DELÅRSRAPPORT 1. - 3. KVARTAL INDHOLD 3 BRFKREDIT-KONCERNEN I HOVEDTAL 4 SAMMENDRAG 1.- 3. KVARTAL 4 Ledelsen udtaler 5 1. - 3. KVARTAL 5 Periodens

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 69/ 2016 Pressen

Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 69/ 2016 Pressen Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 69/ Pressen LEDELSESBERETNING 3 BRFkredit-koncernen i hovedtal 4 Sammendrag 1. halvår 4 Ledelsen udtaler 5 1. halvår 5 Periodens resultat 6 Nedskrivninger på udlån

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 39/ 2016 Børsen i Luxembourg Pressen

Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 39/ 2016 Børsen i Luxembourg Pressen Til NASDAQ Copenhagen A/S Meddelelse nr. 39/ Børsen i Luxembourg Pressen LEDELSESBERETNING 3 BRFkredit-koncernen i hovedtal 4 Sammendrag 1. kvartal 4 Ledelsen udtaler 5 1. kvartal 5 Periodens resultat

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Side 1 af 19 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 21 Side 1 af 17 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Rapporten bør ses

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

BRFKREDIT DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014

BRFKREDIT DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 84/ Børsen i Luxembourg 19. august Pressen BRFKREDIT DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Delårsrapport for BRFkredit-koncernen 1. halvår Side 1 af 23 INDHOLD LEDELSESBERETNING

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere