ARSREGNSKAB SideD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARSREGNSKAB 2 011. SideD"

Transkript

1 VINDINGE IDRÆTSFORENING o ARS SideD

2 RESULTATOPGØRELSE 2011 BUDGET 2012 TEKST Resultat aktivitetsafd. Resultat Hal Viften Offentlige tilskud; Driftstilskud til afd. Tilskud fra hovedafd. Lokaletilskud klubhus Lokaletilskud Motion Lokaletilskud til Motion tilskud reng.-ha1 Ovf. Lønninger m.v Indtægter fra afdelingerne; Hovedafd.drift Egenbetaling klubhus Orange til fordeling orange/til passiver Orange/fodbold Støtteforeningen Overskudsfordeling VIF(Motionen) Diverse INDTÆGTER I ALT MEDLEMSANTAL VIF 2011 OVER 25 ÅR UNDER 25 ÅR BADMINTON MOTION FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD TRIM I ALT MEDLEMMER I ALT PASSIVE MEDLEMMER (alle over 25 år) 8 stk. fodbold inc1. 79 MEDLEMMER I ALT Aktivitetsafdelingerne og hovedafdelingen har i alt modtaget fra Støtteforeningen kr hvoraf hovedafdelingen har modtaget kr ,00, som tilskud til juletræ/fastelavn. Side 1

3 Budget 2012 TEKST Bestyre1sesmøder Andre 1ede1sesmøder Genera1forsam1ing Kørese1sgodtgøre1se best. Omkostningsgodtg.best. Kørse1 Andre Kontingenter og tidsskrifter Gaver, b10mster og præmier Kurser, møder, fester Porto Kontorartik1er og tryksager Dankortbeta1inger Edb-omkostninger Bredbånd Te1efon Kasserer, af1ønning Arb.giver omkostninger Diverse Gebyr giro, banlinc1. Postboks Eresmed1emmer Fæ11es aktiviteter Aktivitetsdage Erhverv/1øsøreforsikring Loka1egebyr afde1ingerne Ti1 sky1dige onkostninger Netcafe Ad hoc k1ubhus O O I a1t Andre omkostninger: Loka1egebyr/ ha1 fra afd. Loka1egebyr ha1 Egenbeta1ing k1ubhus/10ka1egebyr o Andre omkostninger o Der er i 2011 anvendt kr til l. hjælpskursus. Dette beløb er taget fra passivkontoen - Mastepenge. Side 2

4 BUDGET 2012 TEKST Lokaleqmkostninger klubhus * Gas * El-forbrug * Renovation * Rengøringsartikler Småanskaffelser/nyanskaffelser * Løn, rengøring/tilsyn Telefon/Licens * Vedligeholdelse * Vagtordning Vagtordning udkald Diverse lokaleomkostninger * Forsikringer/erhvervsfors * * * * * * * * Omkostninger, klubhus Omkostninger Hal: Vagtordning Telefon Erhvervsforsikring/løsøre Diverse Småanskaffelser/nyanskaffelser Lokaleomkostninger kiosk hal Bygningsomkostninger klubhus: * Vand * Kloak * Ejendomsskat Vedligeholdelse/forbedringer Prioritetsrenter * * * * * Bygningsomkostninger Udgifter før renter Renteindtægter UDGIFTER I ALT INDTÆGTER I ALT RESULTAT HOVEDAFD SAMLET RESULTAT *Tilskudsberettigede udgifter vedr. klubhu: Ikke tilskudsberettigede udgifter i ALT Lokaletilskud Ro. Komm Foreningens egenbetaling Fra afdelingerne overskud som indgår i hovedafdelingens resu Der er ikke sket nogen regulering overfor afdelingerne, da regnskabet 2010 viste et underskud på kr , som i 2010 indgik i hovedafdelingens resultat. Vedr. budget: Der skal i det samlede budgetresultat på kr tages højde for, at der betal kr ,00 i afdrag på lån til DGI. Restgæld på lånet herefter er kr. 50,000,00. (vedr. moti Det samlede resultat i budget vil derfor være kr ,00. Side 3

5 TEKST AKTIVER: 2011 Likvider: Kassebeholdning Arbejdernes Landsbank Drift Arbejdernes Landsbank særrente Alm. Brand særrente Alm. Brand udby tte konto Giro/Danske Bank Nordea Rådighedsbeløb Dilettant Fodbold Gymnastik Håndbold Klubhus-kantine Hal-kiosk for afdelinger: o 999 o 999 Likvider i alt Tilgodehavender: Diverse tilgodehavender Tilgodehavender Andelsbeviser, i alt Rosk.hallen Ejendommens kontantværdi Forbedringer klubhus Grundens kontantværdi Motionsmaskiner Arets Afskrivninger motionsmask. Tidligere afskrivninger Pavillion kontantværdi 2009 Pavillion kontantværdi l l AKTIVER I ALT Det er valgt at afskrive maskiner i motionscenter over 10 år. Det er valgt at afskrive nyindkøbte maskiner 2007 og fremover over 5 år Pavillionen er medtaget som aktiv til kr ,00 og passiv til kr. O Der er i 2008 købt ny pavillon til kr , som er medtaget som aktiv VIF forventer, at evt. salg af begge pavilloner kan indbringe beløb svarende til til de opførte værdier. Derfor ligger der ingen afskrivninger på disse aktiver Side 4

6 TEKST 2011 PASSIVER: Kortfristet gæld: Skyldig a-skat Skyldig arbejdsmarkedsbidrag Skyldig feriegiro Skyldig atp Skyldig moms Skyldige omkostninger Unge trænere/jub.gave Aktiviteter/orange Maskiner hal Kortfristet gæld i alt Langfristet gæld: DGI lån/motion Pavillion ( ) Kloakgæld (uden opskrivning) (Se kommentar på side 2) O Langfristet gæld i alt Egenkapital: Egenkapital primo Opskrevet ejendomsvurdering Resultat hovedafdeling Aktivitetsafdelinger: Ult Res Badminton Fodbold Gymnastik Motion Håndbold Resultat afd. Kontantbeh. Afd. Egenkapital Kontantbeholdning kr (JVF. Motionens regnskab) PASSIVER I ALT Regnskabet er revideret uden bemærkninger. Beho1dningerne er fundet til stede ~ Saleem Naqvi, Revisor 4~ Birgit Olsen, Kasserer Arne Rasmussen, Formand Sidef

7 VIFTEN BUDGET TEKST Annonceindtægter INDTÆGTER I ALT Rekvisitter/kontorartikler Film/billeder Trykning EDB Produktionsudgifter Resultat produktion Udgifter: Gaver/blomster Møder Kurser Porto Udbringning Omkostningsgodtgørelse Diverse 200 Kørselsgodtgørelse Andre udgifter RESULTAT VIFTEN Produktionsindtæget/udgifter er uden moms. Side 6

8 BADMINTON BUDGET TEKST Kontigenter Driftstilskud kommune Anden indtægt Tilskud fra støtteforeningen Deltagerbidrag O INDTÆGTER I ALT Bidrag til hovedafdelingen Lokalegebyr til kommunen Lokalegebyr klubhus Turneringsgebyr 250 Stævnegebyr Bøder Rekvisitter Dragter Præmier Gaver/blomster Kurser Møder/fester Annoncer O Porto Kontorartikler/sms bet. 10 Ture Løn, trænere Kørselsgodtgørelse, trænere Omk.godtgørelse, trænere Kørselsgodtgørelse, andre Omk.godtgørelse, udvalg Rekvisitte Trænere 215 Diverse UDGIFTER I ALT o RESULTAT MEDLEMMER: Over 25 år Under 25 ål I ALT Side 7

9 FODBOLD BUDGET TEKST Kontingenter Målaktier Aviser Driftstil.skud, kommune Anden indtægt inc1.vaskepenge Sponsor indtægter/aviser Tilskud fra støtteforeningen Deltagerbidrag INDTÆGTER I ALT Bidrag til hovedafdelingen Lokalegebyr til kommunen Lokaleqebyr klubhus Forbundskontingenter Turneringsgebyr Stævnegebyr Bøder Dommerhonorar Rekvisitter Dragter Præmier Gaver/blomster Målaktie-udgifter O O Kurser/fodboldskole Kurser trænere Møder/fester Ture O Annoncer O Porto Kontorartikler O Kørselsgodtgørelse, trænere Trænere/holdledere O Omkst. Udvalgsmedlemmer O Klubblad O Leje kunststofbane O Læge/fysioterapi Tøjvask Diverse UDGIFTER I ALT RESULTAT MEDLEMMER: Over 25 år Under 25 å, I ALT Passive medlemmer: 8 stk. (incl 79) Side 8

10 GYMNASTIK BUDGET TEKST Kontingenter Driftstilskud, kommune Anden indtægt Kursustilskud Deltagerbidrag Tilskud fra støtteforeningen INDTÆGTER I ALT Bidrag til hovedafdelihgen Lokalegebyr til kommunen lokalegebyr klubhus Stævnegebyr Rekvisitter Dragter Gaver/blomster Forbundskontingenter Ture Kurser Annoncer Møder/fester Læge/fysioterapi 500 Porto Kontorartikler SMS Kørselsgodtgørelse, trænere Omk.godtgørelse, trænere Kørselsgodtgørelse, udvalg Omk.godtgørelse, udvalg Diverse UDGIFTER I ALT RESULTAT MEDLEMMER: ~2~0~06~ =2~00~7 -=20~0~8~~2~0~0~9 ~2~0~1~0 2~0~1~1 Over 25 år Under 25 å r...:1..:..7.::.9...:1c.::8.::.5 1.:...4.:...4:...- 1:..::5:..::0: =-1..:..17:...- 1!.!3~6 I ALT Side 9

11 HANDBOLD BUDGET TEKST Kontingenter Driftstilskud, kommune Anden indtægt Avisindsamling Sponsorer Deltagerbidrag Tilskud fra støtteforeningen INDTÆGTER I ALT Bidrag til hovedafdelingen Lokalegebyr til kommunen/hal Lokalegyr til klubhus Forbundskontingenter Turneringsgebyrer Stævnegebyr Bøder Dommerhonorar Turkonto Rekvisitter Dragter Præmier Gaver/blomster Kurser Møder/fester Annoncer 100 Porto Kontorartikler SMS 50 Kørselsgodtgørelse, trænere Omk.godtgørelse, trænere Omk.godtgørelse, udvalg Kørselsgodtgørelse udvalg Diverse UDGIFTER I ALT RESULTAT MEDLEMMER: Over 25 år Under 25 ål I ALT Side 10

12 MOTION BUDGET 2012 TEKST Kontingenter Indskud Lokaletilskud Driftstilskud, Deltagergebyr Støtteforening Solcenter Diverse pavilloner kommune INDTÆGTER I ALT Bidrag til hovedafdelingen Lokaleudgifter klubhus Forbundskontingenter Koda/kontor Rekvisitter/maskiner Dragter/tøjkøb Gaver/blomster Kurser Møder/fester Maskiner Læqe/Fysio/Zone SMS Kontorartikler Inventar Afskrivning maskiner Omk.godtgøre1se/trænere/udvalg Kørselsgodtgørelse udvalg Kørselsgodtgørelse trænere Omkostningsgørelse udvalg Fordeling til VIF Leje af Sol Porto Diverse UDGIFTER I ALT Bygning: *El * Rengøring * Reng.artikler * Ejd.fors./arb.skade Inventar * Vagtordning Diverse * Vedligehold af bygninger , Bygninger I alt Udgifter i alt RESULTAT Udgifterne markeret med * er tilskudsberettigede udgifter. MEDLEMMER: Over 25 år Under 25 ål I ALT Motionsafdelingens aktiver - maskine, pavillon m.v. tilhører Vindinge Idrætsforening. I afdelingens overskud skal fratrækkes: Afdrag på DGI lån (opr. Kr ) kr. kr Overskud(tillægges kassebeholdningerkr ,000 (Ny restgæld kr ) I forhold til budgettet skal der tages højde for, at der betales kr ,00 til DGI, som ikke indgår direkte i motionens budget. Side II

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Copenhagen Floorball Club CVR-nr.

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Landsforeningen CISV Danmark. Årsrapport for 2009

Landsforeningen CISV Danmark. Årsrapport for 2009 Landsforeningen CISV Danmark Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen side 3 Årsberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Revisionspåtegning side 6 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere