Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Der afholdtes ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup torsdag den 27. marts 2008 kl Dagsordenen var som følger: 1. Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 3. Forslag til fordeling af vinding og tab. 4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår. 5. Investering i tonnagebeskattende skibsaktiviteter. 6. Vedtægtsændringer i medfør af pkt Valg af bestyrelse. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Bestyrelsens formand Allan Munk Nielsen bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen havde udpeget Fritz Larsen som dirigent. Fritz Larsen takkede for udpegelsen og konstaterede med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Dirigenten gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen. Der var mødt 6 investorer repræsenterende 32 anparter. Herudover var 567 anparter repræsenteret ved fuldmagt til komplementaren. Ad. pkt. 1: Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Allan Munk Nielsen henviste til den skriftlige årsberetning og supplerede denne. Udover det i den skriftlige årsrapport og årsberetning supplerende Allan Munk Nielsen med, at Oldendorff havde udnyttet optionen og forlænget aftalen med 1 år. Selskabets skib Gretke Oldendorff var blevet inspiceret af ID Maritime Singapore Pte. Ltd. i marts Inspektionsrapporten vil blive lagt på ID s hjemmeside. Allan Munk Nielsen gjorde ligeledes opmærksom på, at charteraftalen med Oldendorff mindede om en bareboat -charteraftale, da Oldendorff garanterer for driftsudgifterne. Allan Munk Nielsen orienterede derudover om, at der var sket en refinansiering i HSH Nordbank til en lavere rentemarginal. Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer. Dirigenten konstaterede herefter, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen havde taget beretningen til efterretning.

2 2 Ad pkt. 2: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Ad pkt. 3: Forslag til fordeling af vinding og tab Dirigenten foreslog, at de to punkter blev behandlet samlet. Der var ingen indvendinger fra de tilstedeværende. Allan Munk Nielsen gennemgik den reviderede årsrapport med tilhørende forslag til resultatdisponering. Allan Munk Nielsen forslog, at man gennemgik regnskabet i USD i stedet for DKK, da det gav et mere korrekt billede af selskabets aktiviteter og af skibets drift. Skibsdriften var blevet dyrere på trods af, at Oldendorff havde garanteret driftsudgifterne. Det skyldes, at forsikringen var steget i takt med den stigende markedspris på skibet. Oldendorff er ikke forpligtet til at forhøje forsikringspræmien i takt med, at markedsprisen stiger, derfor er det besluttet at K/S Danskib 16 betaler forskellen i den forsikringspræmie, som Oldendorff betaler og den forsikringspræmie, som er nødvendig for at skibet er forsikret til markedsværdien. På den måde vil K/S Danskib 16 ikke lide et evt. tab ved en forsikringsbegivenhed. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. Dirigenten konstaterede herefter, med generalforsamlingens tilslutning, at årsrapporten og forslaget om resultatdisponering var godkendt enstemmigt og med alle stemmer af generalforsamlingen. Ad. pkt. 4: Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår Allan Munk Nielsen gennemgik det udsendte budget. Allan Munk Nielsen forventede desuden at udgifterne til skibsdriften vil stige kraftigt fremover. Udgifterne til smøreolier, mandskab og forsikring er udefra kommende omkostninger, som er og har været stigende. Der var spørgsmål til den rate, som der var budgetteret med fremover. Allan Munk Nielsen oplyste at dagsraten var budgetteret til USD , hvilket anses som at være meget konservativt. Allan Munk Nielsen beklagede, at der i den udsendte likviditetsbudget for investor - kun var medtaget de skattemæssige konsekvenser ved 32% skattesats. Allan Munk Nielsen gennemgik likviditetsbudgettet med en højere skattesats. Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer. Dirigenten konstaterede herefter, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen havde taget budgettet til efterretning. Ad. pkt. 5: Investering i tonnagebeskattende skibsaktiviteter. Allan Munk Nielsen redegjorde for investeringen i tonnagebeskattede skibsaktiviteter, ved at K/S Danskib 16 opretter et datterselskab i form af et ApS. 50/50 ejet sammen med K/S Danskib 15. Kontant indskud i datterselskabet foreslås til USD 2,3 mio. svarende til den trækningsret/lån som K/S Danskib 16 har til træk på lån i HSH Nordbank. Formålet med investeringen er at kunne foretage tonnagebeskattede skibskøb/investeringer gennem datterselskabet med begrænset risiko og uden hæftelsesrisiko for investorerne i K/S Danskib 16.

3 Med et indskud på USD 2,3 mio. i et nystiftet ApS kan dette selskab foretage køb af 20% i et projekt magen til K/S Danskib 68. Der var kommet en skriftlig indsigelse fra advokat Sven Rosenmeyer Paulsen på vegne af investor Birthe Rosenmeyer Paulsen. Vi tror ikke, at en investering i 20% af et andet K/S er helt efter formålet i K/S Danskib 16. Hertil kommer, at prisen på USD 2,3 mill for 20% er voldsom set i relation til egenkapitalen, som vel er på USD 6 mill., med tillæg af nettopopsparingen siden K/S Danskib 68 købte skibet i november 2007 eller for mindre end 5 måneder siden. Er det ikke ca. USD 1 mill. for meget? Vi tror ikke på projektet, heller ikke set i lyset af at skibspriserne nu er på et all time high, at verdensøkonomien er på recessionskurs, og transportbehovet må anses for faldende på middellangt sigt, samt at også Kina er på vej ind i problemer. Hvem er sælger og hvorfor det? En bemyndigelse til at erhverve et andet, ikke nærmere specificeret skib, forekommer useriøst, og bør være en generalforsamlingsbeslutning, hvor alle relevante forhold kan fremdrages og vurderes af investorerne. Vi vedlægger fuldmagt med instruks om at stemme imod forslaget, samt anmoder om, at ovennævnte spørgsmål forelægges på generalforsamlingen og kommer til referat med udførlige svar. Allan Munk Nielsen erkendte, at oplægget til punktet kunne misforstås og præciserede, at den rent faktiske investering vil være på USD 1,3 mio. og at yderligere USD 1 mio. vil indgå som ansvarlig kapital i det til lejligheden oprettede ApS, således at investorerne i K/S Danskib 16 ikke skal påtage sig nogen yderligere forpligtigelser i form af resthæftelse udover indskuddet på de nævnte USD 2,3 mio.. Den overskydende likviditet og den ansvarlige kapital vil i selskabet blive forrentet på markedsvilkår, f.eks. i form af placering i obligationer. Der er således ikke tale om at K/S Danskib 16 betaler en overpris på USD 1 mio. for investeringen. Salget af andele gennemføres til samme pris som ID har givet. Allan Munk Nielsen oplyste, at det er det børsnoterede Hong Kong-rederi Pacific Basin Ltd., der er sælger af den handysize bulkcarrier Pitt Island som bestyrelsen vil investerer i. Pacific Basin Ltd. er et af verdens største rederier (i handysize og handymax segment) med i alt 93 bulk carriers. Det er Pacific Basin Ltd. s målsætning at drive en ung flåde, derfor frasælges ældre skibe og nye skibe bliver løbende bestilt. Allan Munk Nielsen redegjorde for at skibet Pitt Island var et søsterskib til det skib, som K/S Danskib 68 havde erhvervet. Pitt Island er yngre og fra ID Maritime Singapore vurderer at skibet er i betydelig bedre stand end gennemsnittet for tilsvarende skibe. 3

4 Allan Munk Nielsen gennemgik den charteraftale, der var indgået med Pacific Basin for Pitt Island. Nedenstående ratebudget blev gennemgået for generalforsamlingen. Der er indgået en 4-årig chateraftale, hvor hyre det første år er USD pr. dag, herefter falder dagsraten med USD pr. dag i hvert af de efterfølgende budgetår. Når charteraftalen med Pacific Basin ophører, budgetteres der med dagsrater på USD , stigende med 2,5% om året. 4 Historiske time charter rater, Pac Basin time charter aftale og budget efter time charter udløb Month Timecharter Rate 3 Year TimecharterRate Fast charteraftale med Pac Basin Budget ved udløbaf charteraftale På den baggrund er der budgetteret med en forretning af den indskudte kapital på ca. 12,5 % p.a. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra de fremmødte investorer. Dirigenten konstaterede herefter, med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget blev godkendt med 561 stemmer for og 6 stemmer imod af generalforsamlingen. Ad. pkt. 6: Vedtægtsændringer i medfør af pkt. 5. Allan Munk Nielsen redegjorde for forslaget om vedtægtsændringer, som følge af generalforsamlingsbeslutning under pkt. 5. Formålsparagraffen vil blive udvidet således, at det passer til aktiviteterne. Bestyrelsen fik af generalforsamlingen bemyndigelse til at ændre vedtægterne. Dirigenten konstaterede herefter, med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget om vedtægtsændringer i medfør af pkt. 5 blev godkendt med 561 stemmer for og 6 stemmer imod af generalforsamlingen.

5 5 Ad. pkt. 7: Valg af bestyrelse De investorvalgte bestyrelsesmedlemmer Claus Nielsen og Henrik Tølbøll var villige til at modtage genvalg. Der var ikke andre kandidater. Dirigenten konstaterede herefter, at Claus Nielsen og Henrik Tølbøll enstemmigt og med alle stemmer var genvalgt til bestyrelsen. Allan Munk Nielsen var af komplementaren udpeget som formand for bestyrelsen. Ad. pkt. 8: Valg af revisor Statsautoriseret revisor Michael Ankjær-Jensen c/o Ankjær-Jensen & Partnere var indstillet genvalgt. Der var ingen andre forslag. Dirigenten konstaterede herefter, med generalforsamlingens tilslutning, at Michael Ankjær-Jensen c/o Ankjær-Jensen & Partnere enstemmigt og med alle stemmer var genvalgt som revisor for kommanditselskabet Ad pkt. 9: Eventuelt Torben Stig Andersen efterlyste langtidsbudgetter under særlig hensyn til påvirkningen i udviklingen i USD. Allan Munk Nielsen gennemgik budgetmæssige eksempler i danske kroner. Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til dette punkt. Dirigenten konstaterede at dagsordenen var udtømt og erklærede generalforsamlingen for hævet kl Dirigent: Fritz Larsen

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Henrk Gürler, gav herefter ordet

Henrk Gürler, gav herefter ordet -l, rf, Henrk Gürler, gav herefter ordet stemmeise med pkt. 1 1.1 i Komerup, som bestyrelsen i overenshavde udpeget tildirigent. Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K Sortedammen ApS 24. februar 2015 Kære aktionærer Vedlagt findes indkaldelse og tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 17. marts 2015 kl. 15:00. Vores årsregnskab

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere