N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv."

Transkript

1 N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. Behovet for ekstern finansiering er først til stede når, væksten har været positiv i et stykke tid. Konjunkturbevægelsen i bankudlån følger typisk ½-1 år efter konjunkturændringen i BNP. Forsinkelsen skyldes, at virksomhederne bruger intern finansiering først. Behovet for ekstern finansiering er størst ca. et år efter opsvinget starter. Kontakt Niels Storm Stenbæk Direkte Når en konjunkturopsving eller nedgang begynder, ses ændringen i bankernes udlån først i bygge- og anlægsbranchen og handels-, hotel- og restaurationsbranchen. Bevægelsen sker sidst i "tungere" erhverv som industri, forsyningsvirksomhed og transport, post og tele Baggrunden for at forskellen mellem brancher kan formentligt forklares ved større egenkapital og dermed mindre initialt eksternt finansieringsbehov, forskelle i værdien af aktiverne, der kan stilles til sikkerhed, samt forskelle i erhvervsstruktur. Fx har mindre virksomheder normalt en højere andel af banklån. Endelig kan konjunkturfølsomheden på tværs af brancher (i kombination med de andre faktorer) også være en forklaring.

2 Bankernes erhvervsudlån i perspektiv Bankernes erhvervsudlån var ved udgangen af 3. kvartal 29 ikke specielt koncentreret på et erhverv. Udlejningsbranchen (maskiner, transportfartøjer, it-udstyr mm.) og ejendomsformidling (udlejning af erhvervsejendomme, ejendomsmæglere mm.), udgør hvad der svarer til næsten en fjerdedel af det samlede udlån, jf. figur 1. 1 Fremstillingsindustrien udgør knap en femtedel, mens handelserhvervet og landbrug udgør hhv. knap en sjettedel og en tiendedel. Side 2 Figur 1: Bankernes erhvervsudlån Forretningsservice; 9% Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri; 11% Råstofindvinding; % Udlejning og ejendomsformidling; 24% Fremstillingsvirksomhe d; 19% Information og kommunikation; 3% Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhe d; 2% Transport og godshåndtering; 8% Engroshandel og detailhandel; 14% El-, gas-, vand- og fjernvarmeforsyning; 4% Bygge- og anlægsvirksomhed; 6% Anm.: I pct.andele ved udgangen af 3. kvartal 29. Der er set bort fra udlån til husholdninger og til finansielle virksomheder, samt udlån til det offentlige, kultur, forlystelser og sport og uoplyst branche mm. Kilde: Nationalbanken og Finansrådets beregninger. Andelen fordelt på erhverv er ændret løbende. Igennem det seneste årti er særligt bankernes udlån til forsyningsvirksomhed steget, men også udlejning og ejendomsformidling har haft en pæn vækst, jf. figur 2. 2 Herefter følger transport, post og tele. Udlånet er som ventet øget forholdsmæssigt mest i højkonjunkturen mellem 23 og 27, og er faldet for næsten alle brancher siden den kraftige opbremsning fra slutningen af Hvis man ser bort fra udlån til finansielle virksomheder mm. 2 Brancheinddelingen herunder er grupperet ift. figur 1.

3 Figur 2: Bankernes erhvervsudlån 2-29 Side 3 1 Lavkonjuktur Højkonjuktur Lavkonjuktur 9 8 Landbrug mv. Industri 7 6 Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Handel, hoteller og restauranter Transport, post og tele Indeks 5 Udlejning og ejendomsformidling K3 2K4 21K1 21K2 21K3 21K4 22K1 22K2 22K3 22K4 23K1 23K2 23K3 23K4 24K1 24K2 24K3 24K4 25K1 25K2 25K3 25K4 26K1 26K2 26K3 26K4 27K1 27K2 27K3 27K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 Anm.: Skift i opgørelsesmetode fra 28K4 til 29K1. Sæsonkorrigerede serier og indeks = 1 for 3. kvartal 2. For forretningsservice er databruddet af en sådan art, at det umiddelbart ikke er muligt at lave en længerevarende sammenhængende tidsserie. Kilde: Nationalbanken og Finansrådets beregninger. Virksomhedernes behov og vilkår for finansiering hænger meget tæt sammen med konjunkturudviklingen, se også Nationalbanken (29) 3. De seneste to års lavkonjunktur har betydet, at bankernes udlån er faldet, hvilket har skabt en del negativ fokus på bankernes udlånspolitik. Faktum er imidlertid, at behovet for ekstern finansiering, fx lån i banken, er mest udpræget når den generelle økonomiske vækst har været positiv i et stykke tid. Det viser Finansrådets beregninger på samvariationen mellem bankernes erhvervsudlån og BNP-væksten. Eller sagt på en anden måde, historien viser, at når opgangen i dansk økonomi har vist sig holdbar, vil bankernes udlån igen begynde at stige (og dermed imødekomme den øgede efterspørgsel efter banklån). Finansrådets beregninger viser, at behovet for ekstern finansiering er procyklisk, jf. figur 3. Dvs. negativt korreleret med tidlige/lave værdier af BNP, og positivt korreleret med senere/højere værdier af BNP, når der beregnes på den cykliske komponent (dvs. afvigelsen i forhold til en trend) i serierne. Med andre ord, når BNP stiger, vil den eksterne finansiering (fx i form af bankudlån) følge efter. Det stemmer overens med en Nationalbanken (29), der efterviste, at virksomheder normalt finansierer sig med intern finansiering i starten af et opsving i økonomien, og så senere anvender lå- 3 For en gennemgang af virksomheders finansieringsforhold se Nationalbanken (29), WP 62, Petersen og Risbjerg, Danske virksomheders finansiering i et makroperspektiv.

4 nefinansiering, når egne midler, tilbageholdt overskud, evt. salg af likvide aktiver mv. ikke længere er tilstrækkelige til at finansiere den yderligere vækst, og når den ledige kapacitet i økonomien falder. Side 4 Figur 3: Korrelation mellem BNP og forudgående, på samme tid og efterfølgende kvartalers behov for ekstern finansiering Korrelationskoefficient -.2 k-8 k-7 k-6 k-5 k-4 k-3 k-2 k-1 k k+1 k+2 k+3 k Anm.: Behovet for ekstern finansiering er beregnet som nettofordringserhvervelsen (med omvendt fortegn) for ikke-finansielle virksomheder. Baseret på perioden 2-29 på den cykliske komponent (afvigelsen i forhold til en trend) i sæsonkorrigerede serier. K angiver det samtidige kvartal, mens k+1 fx angiver det følgende kvartals behov for ekstern finansiering. Kilde: Nationalbanken, Danmarks Statistik og Finansrådets beregninger. Finansrådet har ved at inddrage udviklingen i bankernes udlån på brancher undersøgt, om behovet for ekstern finansiering er forskellig mellem brancher i lyset af konjunkturudviklingen. Resultaterne viser, at konjunkturbevægelsen i erhvervsudlån typisk følger mellem et ½ og et helt år efter konjunkturopgangen i økonomien generelt. Alle brancheudlån er procykliske, dvs. stiger når væksten i samfundet øges. Men i forbindelse konjunkturopsvinget vil bankudlånet øges før i nogle brancher frem for andre, jf. figur 4. Det ses, at sammenhængen mellem BNP og udlånet til en branche er højest tidligt i forløbet for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen og handels-, hotel- og restaurationsbranchen. Konjunkturforløbet afspejler sig med en større forsinkelse i "tungere" erhverv som industri, forsyningsvirksomhed og transport, post og tele, svarende til 2 til 4 kvartaler. Forsinkelsen er knap så udpræget for udlån til erhverv som landbrug og udlejning og ejendomsformidling.

5 Figur 4: Korrelation mellem BNP og forudgående, på samme tid og efterfølgende kvartalers bankudlån til branchen Side 5 1 Landbrug mv. Industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg.8 Handel, hoteller og restauranter Udlejning og ejendomsformidling Transport, post og tele.6 Korrelationskoefficient.4.2 k-4 k-3 k-2 k-1 k k+1 k+2 k+3 k+4 k+5 k+6 k+7 k Anm.: Baseret på perioden 2-29 på den cykliske komponent (afvigelsen i forhold til en trend) i sæsonkorrigerede serier. K angiver det samtidige kvartal, mens k+1 fx angiver det følgende kvartals bankudlån. Der er få signifikante lags før k-4 hvorfor korrelationskoefficienterne herfor ikke fremgår. Kilde: Nationalbanken, Danmarks Statistik og Finansrådets beregninger. Forskellen i det eksterne finansieringsbehov (her banklån) mellem erhvervene skyldes en kombination af faktorer. Nogle erhverv er kendetegnet ved at have en højere egenkapitalbeholdning, og behovet for ekstern finansiering sker derfor senere. Opsvinget kan også spille ind på værdien af de aktiver, der stilles med sikkerhed, med forskellig hastighed. Fx stiger finansielle aktivers værdi typisk hurtigere end materielle aktiver som fast ejendom, hvilket kan påvirke adgangen til finansiering. Forskelle i den regnskabsmæssige værdiansættelse af aktiver kan også spille ind. Erhvervsstrukturen i branchen er formentligt også afgørende. Hvis et erhverv er domineret af små og mellemstore virksomheder, vil bank- og realkreditgælden typisk udgøre en højere andel af passiverne. Det skyldes, at større virksomheder normalt har nemmere adgang til andre former for ekstern finansiering såsom aktie- og erhvervsobligationsudstedelser mm. Det forklarer, at udlånet til bygge og anlæg og handel, hoteller og restauranter samt til dels landbrug øges først. Som det fremgår af figur 5, er bygge- og anlægsvirksomheder, landbrug, service mm. gennemsnitligt relativt små virksomheder. Af samme figur ses det, at bygge- og anlægsvirksomheder, landbrug og igen service desuden har en relativt lille andel af egenkapital, og dermed hurtigere kan få behov for ekstern finansiering, selvom størrelsen af investeringer og driften naturligvis er forskellig brancher imellem.

6 Derudover er det tydeligt, at nogle erhverv er meget konjunkturfølsomme, også målt på udlånet, når der er taget højde for de andre forklarende faktorer. Det gælder især bygge- og anlægsbranchen, hvor gode tider hurtigt afspejles i ordreindgangen. Industrivirksomheder har derimod typisk opbygget et lager, som de kan sælge fra, førend der investeres igen og der hermed opstår et behov for ekstern finansiering. Figur 5: Antal ansatte og egenkapital pr. virksomhed Side Venstre akse Højre akse Fuldtidsansatte pr. firma Egenkapital (tusinde kr.) pr. firma Landbrug mv. Industri Energi og vandforsyning Bygge og anlæg Handel, hoteller og restauranter Transport, post og tele Udlejning og ejendomsformidling Anm.: Gennemsnit for 2-27 (forsyning undtaget, 25-tal). Beskæftigelse kun 27. Kilde: Danmarks Statistik og Finansrådets beregninger.

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Den private gælds niveau og størrelsen af gældsopbygningen kan have betydning for den makroøkonomiske og finansielle stabilitet. Betydningen af gælden for den finansielle

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Kreditpolitik før og under krisen

Kreditpolitik før og under krisen Kreditpolitik før og under krisen En empirisk analyse Økonom Palle Sørensen Student Rasmus Bisgaard Larsen Student Jonas Korsgaard Christiansen 16/06/2014 1 Introduktion Dette studie forsøger at vurdere

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere