KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.."

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION Udkast Bruxelles, den, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om fastsættelse af krav og administrative procedurer vedrørende flyveoperationer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 DA DA

3 Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om fastsættelse af krav og administrative procedurer vedrørende flyveoperationer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 EUROPA-KOMMISSIONEN har under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF 1, særlig artikel 8, stk. 5 og artikel 10, stk. 5, og ud fra følgende betragtninger: (1) Hovedformålet med forordning (EF) nr. 216/2008 er at fastlægge og opretholde et højt ensartet sikkerhedsniveau for civil luftfart i Europa. Forordningen omhandler midlerne til at opnå dette formål og andre formål inden for civil luftfartssikkerhed. (2) Luftfartsforetagender og personale, som medvirker i operation af visse luftfartøjer, skal overholde de relevante væsentlige krav i bilag IV til forordning (EF) nr. 216/2008. I henhold til denne forordning skal luftfartsforetagender, der udfører erhvervsmæssige operationer, godtgøre, at de har de nødvendige kvalifikationer og midler til at varetage det ansvar, der er forbundet med deres rettigheder, medmindre andet er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne. Disse kvalifikationer og midler anerkendes ved udstedelse af et certifikat. De rettigheder, der tildeles luftfartsforetagendet, og certifikatets omfang skal præciseres i certifikatet. (3) Medlemsstaterne foretager ud over tilsynet med de certifikater, de udsteder, undersøgelser, herunder rampeinspektioner, og træffer enhver foranstaltning, herunder udstedelse af startforbud for luftfartøjer, til at forhindre fortsat overtrædelse. (4) I henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 skal Kommissionen vedtage de gennemførelsesbestemmelser, der er nødvendige for at fastsætte kriterier for sikre luftfartøjsoperationer. Denne forordning omhandler disse gennemførelsesforanstaltninger. (5) Med henblik på at sikre en jævn overgang og et højt ensartet sikkerhedsniveau for civil luftfart i EU bør gennemførelsesbestemmelserne afspejle det aktuelle tekniske niveau, herunder bedste praksis, samt den tekniske og videnskabelige udvikling inden for flyveoperationer. I overensstemmelse hermed bør tekniske krav og administrative procedurer, der er godkendt af Organisationen for International Civil Luftfart (i det følgende benævnt "ICAO") og de fælles luftfartsmyndigheder indtil den 30. juni 2009, samt eksisterende lovgivning, der vedrører et specifikt nationalt miljø, tages i betragtning. 1 EUT L 79 af , s.1. DA 2 DA

4 (6) Det er nødvendigt at give luftfartsindustrien og de administrative myndigheder i medlemsstaterne tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye forskriftsmæssige rammer og under visse betingelser at anerkende gyldigheden af de certifikater, der er udstedt før denne forordnings ikrafttræden. (7) Foranstaltningerne i bilag III til forordning (EØF) nr. 3922/91 2 udgår i overensstemmelse med artikel 69, stk. 3, i forordning (EF) nr. 216/2008. De foranstaltninger, der er omhandlet i denne forordning, betragtes som de tilsvarende foranstaltninger. (8) Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (i det følgende benævnt "agenturet") udarbejdede et udkast til gennemførelsesbestemmelser og forelagde disse som en udtalelse for Kommissionen i henhold til artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008. (9) De foranstaltninger, der er omhandlet i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, som er nedsat i medfør af artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Genstand 1. Ved denne forordning fastlægges gennemførelsesbestemmelser for medlemsstaternes og agenturets gennemførelse og håndhævelse af forordning (EF) nr. 216/2008 i forbindelse med flyveoperationer, herunder rampeinspektioner af luftfartøjer tilhørende luftfartsforetagender under en anden stats sikkerhedstilsyn, når luftfartøjerne er landet på flyvepladser, der er beliggende i det territorium, som er omfattet af traktatens bestemmelser. Denne forordning gælder ikke for flyveoperationer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 216/ Ved denne forordning fastsættes der endvidere gennemførelsesbestemmelser for udstedelse, vedligeholdelse, ændring, begrænsning, suspension eller tilbagekaldelse af certifikater for operatører af luftfartøjer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 216/2008, som driver erhvervsmæssig lufttransportvirksomhed, certifikatindehavernes rettigheder og ansvar samt de betingelser, hvorunder der skal nedlægges forbud mod eller fastsættes begrænsninger eller særlige betingelser for flyveoperationer af hensyn til luftfartssikkerheden. I denne forordning forstås ved: Artikel 2 Definitioner 1. AOC: luftfartsforetagendets driftstilladelse (AOC air operator certificate) 2. "erhvervsmæssig operation": en flyveoperation, der har til formål at transportere passagerer, fragt eller post mod betaling eller en anden form for vederlag 2 Rådets forordning (EØF) Nr. 3922/1991 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (EFT L 373 af , s. 4). DA 3 DA

5 3. "specialoperation": en erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig flyveoperation, hvor et luftfartøj bruges til at udføre specialopgaver eller -tjenester som nævnt i bilag VIII til denne forordning. Artikel 3 Sikkerhedsplanlægning 1. Medlemsstaterne og agenturet fastlægger luftfartssikkerhedsplaner med det formål at skabe et højt ensartet sikkerhedsniveau. 2. I forbindelse med udformningen af deres planer udveksler medlemsstaterne og agenturet oplysninger og samarbejder med henblik på at træffe beslutning om foranstaltninger, der er nødvendige for at skabe og opretholde et højt sikkerhedsniveau inden for civil luftfart. Artikel 4 Tilsynskapacitet 1. Medlemsstaterne udpeger en eller flere enheder som den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat med de nødvendige beføjelser og ansvarsområder, hvad angår certificering af og tilsyn med personer og organisationer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gennemførelsesbestemmelser. 2. Hvis en medlemsstat udpeger mere end én enhed som den kompetente myndighed: a) defineres hver kompetent myndigheds kompetenceområde klart med hensyn til ansvar og geografisk begrænsning b) tilrettelægges der koordinering mellem disse enheder med henblik på at sikre effektivt tilsyn med alle personer og organisationer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gennemførelsesbestemmelser. 3. Medlemsstaterne sikrer, at den eller de kompetente myndigheder har den nødvendige kapacitet til at sikre tilsynet med alle personer og organisationer, der er omfattet af deres tilsynsprogram, herunder tilstrækkelige ressourcer til at opfylde forordningens krav. 4. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheders personale ikke udfører tilsynsaktiviteter, hvis det kan dokumenteres, at dette direkte eller indirekte kan resultere i en interessekonflikt, navnlig i forbindelse med familiemæssige interesser eller økonomiske interesser. 5. Personale, som den kompetente myndighed bemyndiger til at udføre certificerings- og/eller tilsynsopgaver, bemyndiges til at udføre mindst følgende opgaver: a) undersøge optegnelser, data, procedurer og alt andet materiale, som har betydning for udførelsen af certificerings- og/eller tilsynsopgaverne b) tage kopier eller udskrifter af sådanne optegnelser, data, procedurer og andet materiale c) anmode om mundtlige forklaringer på stedet d) få adgang til relevante lokaler, arealer og transportmidler e) gennemføre audit, undersøgelser, vurderinger, inspektioner, herunder rampeinspektioner, og uanmeldte inspektioner DA 4 DA

6 f) træffe passende håndhævelsesforanstaltninger. 6. Opgaverne i stk. 5 udføres i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat. Artikel 5 Rampeinspektioner 1. Rampeinspektioner af luftfartøjer tilhørende luftfartsforetagender under en anden stats eller et tredjelands sikkerhedstilsyn gennemføres i overensstemmelse med bilag II til denne forordning. 2. Som undtagelse fra bilag II kan medlemsstaterne vælge i 2012 at opfylde mindst 65 % af den årlige minimumspointkvote beregnet i overensstemmelse med AR.RAMP.100. Artikel 6 Flyveoperationer 1. Operatører af flyvemaskiner og helikoptere må kun operere luftfartøjer med henblik på erhvervsmæssige operationer som omhandlet i bilag III og IV til denne forordning. 2. Uanset stk. 1 kræves der ikke overensstemmelse med bilag III og IV for følgende erhvervsmæssige operationer: a) transport af passagerer under VFR-operationer (visuelle flyveregler) om dagen, som starter og slutter på samme flyveplads/driftssted med en maksimal varighed på 30 minutter, eller inden for et lokalområde udpeget af den kompetente myndighed, i: (i) ii) enmotorede propeldrevne flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på kg eller derunder, som transporterer højst seks personer, inkl. piloten, eller enmotorede helikoptere, som transporterer højst seks personer, inkl. piloten såfremt det samlede maksimale antal flyvetimer, der akkumuleres under sådanne operationer, ikke overstiger 30 timer pr. kalenderår pr. luftfartøj. 3. Uden at dette berører stk. 1 og 2, skal luftfartsforetagender også overholde de relevante bestemmelser i bilag V til denne forordning, når de opererer: a) flyvemaskiner og helikoptere, der bruges til: i) operationer, hvor der anvendes performancebaseret navigation (PBN) ii) operationer i overensstemmelse med minimumsspecifikationer for navigationspræstation (MNPS) iii) iv) operationer i luftrum med reducerede vertikale adskillelsesminima (RVSM) operationer ved lav sigtbarhed (LVO) b) flyvemaskiner, helikoptere, balloner og svævefly, der bruges til transport af farligt gods c) tomotorede flyvemaskiner, der bruges til operationer med udvidet rækkevidde (ETOPS) i forbindelse med erhvervsmæssige lufttransportflyvninger DA 5 DA

7 d) helikoptere, der bruges til erhvervsmæssige lufttransportflyvninger, operationer med hjælp fra NVIS-systemer (Night Vision Imaging Systems) e) helikoptere, der bruges til erhvervsmæssige lufttransportflyvninger, hejseoperationer (HHO), og f) helikoptere, der bruges til erhvervsmæssige lufttransportflyvninger, ambulanceflyvninger (HEMS). 4. Som undtagelse fra artikel 1 gælder følgende: a) Luftfartøjer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 216/2008, må, når de anvendes under erhvervsmæssige operationer, kun drives under de betingelser, der fastsættes ved Kommissionens beslutning C(2009) 7633 af 14. oktober Alle ændringer i operationen, som berører de betingelser, der er omhandlet i Kommissionens beslutning, meddeles til Europa-Kommissionen og agenturet, inden ændringen gennemføres. Hvis en anden medlemsstat har til hensigt at anvende beslutningen, meddeles dette ligeledes til Europa-Kommissionen og agenturet, inden fravigelsen gennemføres. Europa-Kommissionen og agenturet vurderer, i hvilket omfang ændringen eller den planlagte anvendelse afviger fra betingelserne i Kommissionens beslutning eller påvirker den oprindelige sikkerhedsvurdering, som blev udført inden for rammerne af Kommissionens beslutning. Hvis ændringen eller den planlagte anvendelse i henhold til denne vurdering ikke er i overensstemmelse med den oprindelige sikkerhedsvurdering, som blev udført inden for rammerne af Kommissionens beslutning, indgiver medlemsstaten en ny fravigelsesanmodning i henhold til artikel 14, stk. 6, i forordning (EF) nr. 216/2008. b) Luftskibe, luftfartøjer med "tilt rotor", forankrede balloner og ubemandede antennesystemer drives under de betingelser, der er fastsat i medlemsstaternes nationale lovgivning. c) Flyvninger i forbindelse med introduktion eller modifikation af luftfartøjstyper, som gennemføres af konstruktions- eller produktionsorganisationer inden for rammerne af deres rettigheder, gennemføres under de betingelser, der er fastsat i medlemsstaternes nationale lovgivning. 5. For erhvervsmæssige helikopteroperationer, der gennemføres offshore, kan medlemsstaterne beslutte, at særlig godkendelse er påkrævet i henhold til medlemsstaternes nationale lovgivning, indtil de tilhørende gennemførelsesbestemmelser vedtages. Medlemsstaterne underretter Europa-Kommissionen og agenturet om yderligere krav, der finder anvendelse i forbindelse med operationelle procedurer og udstyr samt besætningers kvalifikationer og uddannelse, inden en sådan specifik godkendelse gives. Disse krav må ikke være mindre restriktive end kravene i bilag III og IV. 6. Flyvninger, der gennemføres umiddelbart inden, under eller umiddelbart efter specialoperationer eller -opgaver og med direkte forbindelse til sådanne specialoperationer eller -opgaver, gennemføres i overensstemmelse med bilag VIII. Med undtagelse af faldskærmsoperationer må der højst transporteres seks personer, som er nødvendige for operationen eller opgaven, ekskl. besætningsmedlemmer, i luftfartøjet. DA 6 DA

8 Artikel 7 AOC er 1. AOC'er, der er udstedt af en medlemsstat til erhvervsmæssige operatører af flyvemaskiner inden den 8. april 2012, anses for at være udstedt i overensstemmelse med denne forordning, hvis de blev udstedt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 3922/1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart. I sådanne tilfælde: a) begrænses disse luftfartsforetagenders rettigheder til de rettigheder, der er anført i den AOC, som medlemsstaten har udstedt b) skal luftfartsforetagenderne inden den 8. april 2014 have tilpasset deres administrationssystemer, uddannelsesprogrammer, procedurer og manualer, så de er i overensstemmelse med bilag III, IV og V, for så vidt det er relevant. 2. AOC'er, der er omhandlet i stk. 1, erstattes af certifikater udstedt i overensstemmelse med bilag II senest den 8. april Erhvervsmæssige AOC'er, som en medlemsstat har udstedt til helikopteroperatører inden denne forordnings ikrafttræden, konverteres til AOC'er, der er i overensstemmelse med denne forordning af den medlemsstat, som har udstedt AOC'erne. 4. Erhvervsmæssige helikopter-aoc'er konverteres til AOC'er, som er i overensstemmelse med denne forordning, i henhold til de elementer, der fastlægges i en konverteringsrapport. 5. Konverteringsrapporten: a) udformes senest den 8. april 2013 af den medlemsstat, der har udstedt AOC'en, og i samråd med agenturet b) udformes i samråd med luftfartsforetagender c) omfatter en analyse af forskellene mellem de nationale krav, som var udgangspunktet for udstedelsen af AOC'en, og kravene i bilag III, IV og V d) beskriver omfanget af rettigheder, der er tildelt luftfartsforetagendet e) anfører de krav i bilag III, IV og V, der godskrives f) anfører eventuelle begrænsninger, der skal medtages i den nye AOC, og eventuelle krav, som luftfartsforetagendet skal opfylde for at fjerne disse begrænsninger. 6. Konverteringsrapporten indeholder kopier af alle dokumenter, der er nødvendige for at påvise de elementer, som er anført i stk. 5, litra a) til f), herunder kopier af de relevante nationale krav og procedurer. 7. Ansøgere, der ansøger om en AOC eller en specifik godkendelse, som har indgivet deres ansøgning inden den 8. april 2012, og som ikke har fået udstedt en sådant certifikat inden denne dato, skal påvise overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, inden AOC'en eller den specifikke godkendelse udstedes. DA 7 DA

9 Artikel 8 Flyvetidsbegrænsninger Artikel 8, stk. 4, og subpart Q i bilag III til forordning (EØF) nr. 3922/91 forbliver gældende, indtil de tilhørende gennemførelsesbestemmelser vedtages. Artikel 9 Minimumsudstyrsliste Minimumsudstyrslister, som er godkendt inden den 8. april 2012 af luftfartsforetagendets hjemstat eller registreringsstaten, anses for at være godkendt i overensstemmelse med denne forordning og kan fortsat anvendes af det luftfartsforetagende, der har modtaget godkendelsen. Efter den 8. april 2012 gennemføres alle ændringer af minimumsudstyrslister i overensstemmelse med ORO.MLR.105. Artikel 10 Træning af besætning Nuværende medlemmer af flyvebesætningen og kabinebesætningen, der har gennemført træning i overensstemmelse med ORO.FC og ORO.CC, som ikke omfattede de obligatoriske elementer, der er omhandlet i de relevante data om operationel egnethed (OSD-data), gennemfører træning, som dækker sådanne obligatoriske elementer. Denne træning gennemføres senest på tidspunktet for næste krævede periodiske træning og kontrol, for så vidt angår offentliggjorte OSD-data, der er relevante for de luftfartøjstyper, som betjenes af de pågældende besætningsmedlemmer. Artikel 11 Ikrafttræden 1. Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 8. april Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne vælge ikke at anvende: a) bestemmelserne i ARO.GEN.200, litra a), nr. 1), nr. 4) og nr. 5), indtil den 8. april 2013 b) bestemmelserne i bilag III, IV og V for erhvervsmæssige operationer med helikoptere indtil den 8. april 2014 c) bestemmelserne i bilag V for ikke-erhvervsmæssige operationer med alle luftfartøjer indtil den 8. april 2014 d) bestemmelserne i bilag V for: i) erhvervsmæssige operationer med flyvemaskiner eller helikoptere, som er nævnt i artikel 7, stk. 2, eller svævefly eller balloner ii) specialoperationer med alle luftfartøjer DA 8 DA

10 indtil den 8. april Når en medlemsstat anvender bestemmelserne i stk. 2, skal den underrette Kommissionen og agenturet herom. Denne meddelelse skal beskrive begrundelsen for en sådan afvigelse og dens varighed samt programmet for gennemførelsen heraf med angivelse af påtænkte foranstaltninger og tidspunkter. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ] På Kommissionens vegne [ ] Formand DA 9 DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../ KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../ af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. / om fastsættelse af tekniske krav

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.1.2015 L 24/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/140 af 29. januar 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår sterilt cockpit og om forordningens berigtigelse EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA's UDTALELSE 06/2012. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / af XXX

EUROPA KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA's UDTALELSE 06/2012. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / af XXX EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2012) XXX udkast BILAG TIL EASA's UDTALELSE 06/2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / af XXX om ændring af forordning (EU) nr. / om fastsættelse af tekniske

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

BILAG TIL EASA'S UDTALELSE 07/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /.. af XXX

BILAG TIL EASA'S UDTALELSE 07/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [...](2013) XXX udkast BILAG TIL EASA'S UDTALELSE 07/2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /.. af XXX om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 748/2012 af

Læs mere

Bestemmelser om godkendelse af luftfartsforetagender til at udføre erhvervsmæssig lufttransport, som ikke er omfattet af EU-AIR-OPS 1

Bestemmelser om godkendelse af luftfartsforetagender til at udføre erhvervsmæssig lufttransport, som ikke er omfattet af EU-AIR-OPS 1 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-50 Bestemmelser om godkendelse af luftfartsforetagender til at udføre erhvervsmæssig lufttransport, som ikke er omfattet af EU-AIR-OPS 1 Udgave 5, 6. juni 2014 I medfør

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 133/12 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 452/2014 af 29. april 2014 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for tredjelandsoperatørers

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering

Læs mere

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, XXX [...](2013) XXX udkast BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af XXX om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, XXX C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 af [ ] om ændring af forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds-

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. / Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel,

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. L 73/98 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/413 af 14. marts 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, som følger sikkerhedsnormer, der er anerkendt

Læs mere

(5) For at sikre en smidig overgang og undgå afbrydelser bør der fastsættes passende overgangsforanstaltninger.

(5) For at sikre en smidig overgang og undgå afbrydelser bør der fastsættes passende overgangsforanstaltninger. L 106/18 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/640 af 23. april 2015 om supplerende luftdygtighedsspecifikationer for en given type operationer og om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning. 22.12.2015 L 334/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2426 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, der anerkendes som lande, der anvender

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.1.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 23/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 72/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

af 7. december 2009 'Begrænsede typecertifikater og begrænsede luftdygtighedsbeviser'

af 7. december 2009 'Begrænsede typecertifikater og begrænsede luftdygtighedsbeviser' Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 7. december 2009 UDTALELSE NR. 03/2009 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR af 7. december 2009 om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /.. om myndigheds- og organisationskrav

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /.. om myndigheds- og organisationskrav DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /.. af [ ] om myndigheds- og organisationskrav (EØS-relevant tekst) DA DA Udkast KOMMISSIONENS

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 af [ ] om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr.../2011

KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr.../2011 KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION Udkast Bruxelles, den C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr..../2011 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

10537/3/07 REV 3 mh/ns/bms DG C III

10537/3/07 REV 3 mh/ns/bms DG C III RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Luxembourg, den 15. oktober 2007 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2005/0228 (COD) 10537/3/07 REV 3 AVIATION 109 CODEC 634 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning

Læs mere

6809/18 ASC/cg DGG 3B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2018 (OR. en) 6809/18. Interinstitutionel sag: 2017/0324 (NLE) UD 44

6809/18 ASC/cg DGG 3B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2018 (OR. en) 6809/18. Interinstitutionel sag: 2017/0324 (NLE) UD 44 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0324 (NLE) 6809/18 UD 44 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8874 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i

Læs mere

af 18. oktober 2010 om Kommissionens forordning (EU) nr. XX/2010

af 18. oktober 2010 om Kommissionens forordning (EU) nr. XX/2010 Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 18. oktober 2010 UDTALELSE NR. 05/2010 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR af 18. oktober 2010 om Kommissionens forordning (EU) nr. XX/2010 om fastlæggelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.11.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 311/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 16.4.2018 L 96/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/573 af 15. december 2017 om nøgleelementerne i aftaler om lagring af data, der indgås

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.2.2015 L 29/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

UDTALELSE nr. 02/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 02/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 02/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om forslag til Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.4.2014 L 107/39 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 361/2014 af 9. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 hvad angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring

Læs mere

BILAG TIL EASA's UDTALELSE 05/2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR /...

BILAG TIL EASA's UDTALELSE 05/2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR /... C EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2012) XXX udkast BILAG TIL EASA's UDTALELSE 05/2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR /... af XXX om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/51/EF af 9. juli 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 95/69/EF om betingelser og bestemmelser for godkendelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 12.2.2019 om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.10.2017 L 281/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 207/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 809/2011 af 11. august 2011 om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser for kvalifikationer for kabinebesætningsmedlemmer,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.2.2015 DA L 51/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0046 (NLE) 7108/17 AELE 32 EEE 11 N 13 ISL 8 FL 10 MI 203 ENER 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 103 E/351

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 103 E/351 30.4.2002 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 103 E/351 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne (2002/C

Læs mere

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget L 98/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/582 af 12. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003R2042 DA 29.10.2008 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 109/17 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 109/17 DIREKTIVER 19.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 109/17 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/49/EF af 16. april 2008 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF vedrørende kriterierne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2018 C(2018) 2980 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 22.5.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 for så vidt angår kravene

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer

Læs mere

UDTALELSE nr. 02/2006 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 02/2006 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 02/2006 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om muligheden for at ændre artikel 7, stk. 3, litra c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af

Læs mere

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Bestemmelser for Civil Luftfart Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Udgave 3, 15. november 2017 I medfør af 82 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2019 C(2019) 1786 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.3.2019 om regler vedrørende særlige uddannelseskrav til personale, der gennemfører visse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5802 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/248/EU om anerkendelse af, at Singapores

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2017 C(2017) 7474 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 14.11.2017 om den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 COM(2018) 894 final 2018/0434 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 185/6 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1136 af 13. juli 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 15.11.2017 L 297/13 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2089 af 14. november 2017 om den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse af elektroniske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5807 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2019 C(2019) 7251 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.10.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/287/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/287/EU) 17.5.2014 L 147/79 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 10. marts 2014 om fastsættelse af kriterier for etablering og evaluering af europæiske netværk af referencecentre og deres medlemmer og for lettelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere