Til beboerne i afdeling AarhusV Telefon REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE"

Transkript

1 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Aé 8 Postboks 1243 Tl beboerne afdelng AarhusV Telefon wwwalmenboaarhusdk CVR august 212 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Hermed fremsendes revderet dagsorden med tlhørende blag tl ordnært afdelngsmøde hos Mads Krstansen, nr 91,1lej 9 Mandag den 3 september 212, kl 19 Dagsorden: 1 Valg af drgent og referent 2 Godkendelse af forretnngsorden 3 Fremlæggelse af afdelngsbestyrelsens beretnng 4 Godkendelse af afdelngens budget 213 samt forelæggelse af afdelngens regnskab Behandlng af evt, ndkomne forslag: Ingen ndkommet 6 Valg af formand for afdelngsbestyrelsen for 2 år 7 Valg af 2 medlemmer tl afdelngsbestyrelsen for hhv I og 2 år 8 Valg af suppleanter tl afdelngsbestyrelsen 9 Eventuelt Med venlg hlsen Afdelngsbestyrelsen Kontortd Mandagonsdag Torsdag 112 og 1317 Fredag lukket

2 stemnng Afdelng 38 den ret forenngens men Forretnngsorden for ordnært afdelngsmode AARHUS Ordnært afdelngsmøde afholdes henhold tl AlmenBo Aarhus s vedtægter samt nedenstående forretnngsor 3 Adgang tl afdelngsmødet og stemmeret på dette har lejere afdelngen, dsses ægtefæller eller hermed 4 Afdelngsmødet vælger en drgent, der leder forhandlngerne og afstemnngerne overensstemmelse med 5 Afstemnnger ved kkeperson valg kan foregå ved håndsopræknng, dog kan 25% af de fremmødte stern 6 Formand for afdelngsbestyrelsen vælges særsklt på afdelngsmødet Ovenstående vedtaget på afdelngsmødet den 3 aprl Afdelngsmødet har besluttet, at der afholdes ét årlgt ordnært afdelngsmøde, hvorpå afdelngens drftsbud get behandles form eller ndhold Stemmeret skal udøves ved personlg fremmøde Adgang har tllge sdestllede personer Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse og uanset afstemnngs 4) Behandlng af ndkomne forslag 2) Fremlæggelse af beretnng for peroden sden sdste møde 3) Godkendelse af afdelngens drftsbudget for det kommende år 5) Valg af formand for afdelngsbestyrelsen for så vdt denne afgår 6) Valg af medlemmer tl afdelngsbestyrelsen 7) Valg af suppleanter 8) Eventuelt 1) Valg af drgent 2 Dagsorden for ordnært afdelngsmøde det, lgeledes uden stemmeret Forenngens ledelse kan beslutte, at andre kan deltage mødet med taleret dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretnngsorden overholdes Afdelngsmødet vælger et stemmeudvalg, der bstår drgenten ved afstemnnger Antallet af stemmeud valgsmedlemmer fastsættes af drgenten Afdelngsmødet vælger en mødesekretær, der refererer de trufne beslutnnger og det nøjagtge resultat af afstemnnger samt udfærdger et kort sammendrag af forhandlngerne Referatet underskrves foruden af mødesekretæren tllge af drgenten og afdelngsformanden Ved personvalg, hvor der er opstllet flere kanddater, end der skal vælges, skal der altd være skrftlg af meberettgede forlange skrftlg afstemnng Ved opstllng tl tlldsposter skal vedkommende være tlstede, eller der skal forelgge et skrftlgt tlsagn, der skal være drgenten hænde ved mødets begyndelse Ved personvalg gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges, I modsat fald er stemmesedlen ugyldg Ved stemmelghed bortfalder forslaget Ved personvalg, hvor der er stemmelghed mellem 2 eller flere per soner, foretages omvalg blandt dsse personer Afdelngsbestyrelsen består af 3 personer, hvoraf person sdder repræsentantskabet Denne person ud peges af afdelngsbestyrelsen ledelse og repræsentanter for denne Afdelngsmødet kan beslutte, at andre deltager mø uden stemme tmenbo

3 Almenbo Aarhus AFD 38, Tousvej 91 Ejendommens belgenhed: Tousvej Abyhøj Antal lejemål 24 Afdelngens M2 728 Budgettet er udarbejdet samarbejde mellem afdelngsbestyrelsen og admnstratonen Budgettet vser en stgnng på kr 3545 svarende tl 4,32 % Admnstratonsbdrag udgør kr 46, pr lejemålsenhed Dspostonsfondsbdrag udgør kr 231, pr lejemålsenhed Arbejdskaptal udgør kr, pr lejemålsenhed Gennemsntlg leje pr m2 pr Stgnng pr m2 Ny gennemsntlg leje pr m2 pr ,81 41,96 112,77 Her kan du se, hvorledes 1 huslejekroner anvendes: DRenter og afdrag kredtforenngslån 34% Offentlge og andre faste udgfter Varable udgfter Henlæggelser DEkstraordrrære udgfter

4 Budget for året 213 Regnskab Budget Budget Afvgelse Udgfter 15 Prortetsydelser Ejendomsskatter 17 Vandafgft Renovaton Forskrnger Afdehngens energforbrug Bdrag tl bolgorgansatonen Bdrag Byggefonden: A + G ndskud 114 Renholdelse Almndelg vedlgeholdelse Planlagt vedlgeholdelse dækkes af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytnng 118 Særlge aktvteter Dverse udgfter Henlæggelse: Planlagt vedlgeh Henlæggelse: lstandsæt v/fraflytnng A Henlæggelse: lstandsætv/fraflytnng B 123 Henlæggelse: Tab ved fraflytnng Andre henlæggelser 125 Ydelse lån forbedrngsarbejder 126 Afskrvnng forbedrngsarbejder 127 Ydelser lån bygnngsskader 128 Ydelser lån ombygnng 129 Tab ved lejeledghed 13 Tab ved fraflytnng 131 Andre renter 132 Ydelser vedr drftsstøtte 133 Afvklng opsamlet underskud Korrekton vedr, tdlgere år Godtgørelse tl fraflyttede lejere 136 Beboerrådgvere 14 Årets overskud 147 Samlede udgfter Indtægter 21 Almene famlebolger Almene ungdomsbolger/værelser Almene ældrebolger Erhvervslejemål Insttutoner Kældre/pulterum Garager/carporte/parkerngspladser Særlg lejeforhøjelse forbedrngsarb Merleje 22 Rentendtægter Andre ordnære ndtægter 24 Drftsskrng og anden særlg drftsst 26 Korrekton vedr, tdlgere år Ekstraordnære ndtægter 21 Årets underskud Huslejeforhøjelse 3545 Samlede ndtægter

5 112 Admnstratonsbdrag Elafgft og udarbejdelse afvarmeregnskaber Ejendomsskat 17 Vandafgft Renovaton Forskrng Udgfter 1115 Renter og afdrag på kredtforenngslån Resultatopgørelse Regnskab Budget henvendelse tl forenngens admnstraton Såfremt afdelngens udvdede regnskab med noter ønskes udleveret, kan dette fås ved godkendt regnskabet foråret 212 Regnskabet er revderet henhold tl gældende lovgvnng Endvdere har afdelngsbestyrelsen Passver alt Langfrstetgæld Kortfrstet gæld alt Passver 4147 Henlæggelser alt Aktver alt Omsætn ngsaktver Aktver 3134 Anlægsaktver alt Balance pr Samlede ndtægter Rentendtægter Årets underskud 2327 Andre ndtægter 24 Indtægter 21 Huslejendtægter Samlede udgfter Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytnng Renter og afdrag på forbedrngslån Andre ekstraordnære udgfter 148 dækkes af henlæggelser Bdrag tl Byggefonden: A og G ndskud 114 Ren holdelse Almndelg vedlgeholdelse Planlagt vedlgeholdelse Særlge aktvteter Dverse udgfter Henlæggelse: Planlagt vedlgeholdelse Henlæggelse: Tab vllejeledghed og fraflytnng 124 Andre henlæggelser 14 Årets overskud 147 Regnskab for 211 AFD 38, Tousvej 91

6 Revderet /SM Langtdsbudget for henlæggelser og planlagt vedlgeholdelse og fornyelser Afdelng 38 Tousvej 1 årg vedlgeholdelsespan 1162 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge fuges/vedh Udvendge trapper, sokler Tagkonstruktoner Kældertrapper rep IALT KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Vnduer/dørejusteres 1 Udv fuger vnduer/døre 7 Cylnderlåse vedlh/udskftes +låsekasser Sålbænke udskftnng/repr 3 Tagrender og nedløb 1 Trækvste vedl/udskftes Punkterede ruder udskftes Ny ståldør tl kælder IALT OVERFLADEBEKLÆDNINGER Tag udskftnng/vedlgeh Lejlghedsdøre tlopgange males/lakeres 8 Hoveddøre malng 9 Kælder malng 3 Renov af vaskerer 1 malng af gange 25 Udsktaf4 dørmåtter ved ndgangsdøre 6 II64IALT

7 oooo VVS ANLÆG udskftnng af varmemålere Udskftnng af varmeveksler, brugsvand 5 Brugsvandnstlb vedlgehold Udskft crkulatonspumpe 35 Radator udskftnng (løbende) Faldstammer renoverng Tolet, håndvask, blbatter mm (løbende) Udskftnng af varmepumpe Renoverng varmeanlæg Trend varmestyrng teknkrum 4 opsparng udsyrng af veksler 3 år 5 stk Termx 2 Ventlatonsanlæg Ventlatonsanlæg Ventlatonsanlæg servce rensnng Udskftnng varmerum 4 5 mm 1 af udsugnngsventlator IALT ÉLANLÆG Kommunkaton/porttlf Lednngsnetrenoverng 1166IALT 1167 INVENTAR Køkkener renoverng/udskftnng Trnetterudskftnng Vaskemaskner Tørretumbler udskftnng 4 udskftnng øvrgt vaskeranlæg udskftnng fællesvasker Betalngssystem 1 Strygerulle Udskftnng af masseplader v trnetter Køleskabe 4 stk frysere udskftnng 15 3 udskftnng Ialt

8 ØVRIGE DELE OG ANLÆG Snerydnng Renoverng grønne områder Belægnng pplads/gård opretnng Stbelægnng vedlgehold Beplantnng Traktor, fejemaskne, værktøj Legeplads, gård, haveareal Parklam per Haveanlæg Postkasser (udskftnng) Malng af skur mv IALT SERVICEAFTALER OA Servceaftale legepladsudstyr 1169 IALT Planlagt vedlgehold alt Budgetteret henlæggelse Anden kaptalanskaffelse Arets overskud LIKVIDITETSBUDGET FOR HENLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Afgang/tlgang netto Henlæggelser PRIMO Henlæggelser ULTIMO Byggendeks 1998 = 1% Byggendeks ,6% Byggendeks 211 procent 139,4% Procentstgnng flg budgetgrundlag 2,2% Regulerngsfaktor procent 141,6%

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere