KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April TROLDEN. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1"

Transkript

1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April TROLDEN Side 1

2 Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen Rene K. Frederiksen Limfjordsgade 56, Gjøl 9440 Aabybro gjol-sejlklub.dk Næstformand Havnefestudvalg Erik Gregersen Hans Peter Rødslet 1 Carl Johan Dissing Vadum Hans Simonsen Anni Andreasen Kasserer Susanne L. Pedersen Helga Sivesgaard Olesen Aktivitetsudvalg Højmarksvej 14, Thise Bruno Stagsted Brønderslev Max Brøndum gjol-sejlklub.dk Erik Gregersen Sekretær Kapsejladsudvalg Rene K. Frederiksen Ole Olesen Bakkevænget 9, Gjøl Carlo Christensen Aabybro Rene K. Frederiksen gjol-sejlklub.dk Bruno Stagsted Verner Jørgensen Hans P. Rosenvinge Nøgle/udlån for klubhus Glentevej 31, Nørhalne Hans Jørgen Pedersen Vadum Masteskur Carl J. Dissing Bruno Stagsted Limfjordsgade 84, Gjøl Martin Simonsen Aabybro Ansvarlig for havnen Martin Simonsen Aabybro Kommune Klitgaardsvej 26, Havnefoged Biersted Erik Jensen Aabybro Redaktionen G S K s bestyrelse Hjemmeside ansvarlig Max Brøndum -data.dk Side 2

3 klubbens årlige fællestur afholdes. Gjøl Sejlklub s fællestur går denne gang ud i det blå??. Proviant skal medbringes, ligeledes evt. gril. Side 3

4 Referat fra generalforsamling i Gjøl Sejlklub - tirsdag den 7. februar 2006 Til generalforsamlingen var fremmødt 34 personer. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab for 2005/samt budget for Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af to revisorer 8 Valg til udvalg 9 Eventuelt Ad. 1 Preben Andreasen blev foreslået af bestyrelsen - og valgt Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gik derefter videre til dagsordens efterfølgende punkter Ad. 2 Formand Hans Christensen fremlagde bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning 2005 Sæsonen 2005 startede tidlig med standerhejsning Søndag d. 17 April og samme dag havde vi første søsætning af i alt 20 både. Den kraftige vinterstorm gav skader på masteskuret, hvor noget af rygningen blæste ned og Muddi Blue samt en H-båd væltede med stativerne og flere måtte sikre bådene med barduner. I løbet af vinteren havde vi også indbrud i klubhuset,og døren til kontoret blev Side 4

5 sparket i stykker. Det eneste der var forsvundet var 2 kasser tomme flasker. Optimisterne startede op den 17 marts med første møde i klubhuset,og efter Michal Nøddegård først på året rejste fra klubben har Rene Frederiksen været leder af ungdomsafdelingen. Rene var også primus motor på messen i Gjølhallen,hvor Sejlklubben havde en stand der primært henvendte til de unge. Optimisterne har også fået en ny bro,det er den kasserede badebro som vi i samarbejde med roklubben har bygget om. I forbindelse med vedligeholdelse af klubhus blev der under ledelse af Erik Gregersen malet vinduer,vægge og terrasse. Den østlige terrassedør viste sig at være angrebet af råd og er blevet udskiftet,og som det kan ses i det sidste nummer af trolden har Carl Johan Dissing lavet forslag til udvidelse af masteskur,og med frivillig arbejdskraft vil tilbygningen kunne laves for ca.25,000kr. Onsdagssejladserne startede den 4 maj med kun 5 både,men efter sommerferien var derop til 13 både. Anholt sejladsen blev i stedet for til Livø -Fur rundt,der var til meldt l2både men på grund af hårdt vejr mødte kun 5 både til start. Til havnefestens kapsejlads var der 15 både til start,en rimelig deltagelse, hvorimod der var alt for ringe deltagelse til Gjøl cup. Til Nørre Mej sejladsen var der også pænt fremmøde og man var begunstiget af en fin vind,så de første både gik i mål ved 14 tiden. Lørdag aften var der så middag i Side 5

6 klubhuset. Med baggrund i diskusionen på sidste generalforsamling efter indlæg fra Jens & Birgit Havgård, og dette års erfaring med udlån af klub hus, har bestyrelsen besluttet at huset ikke kan lånes fra 3 uger før første søsætning til og med samme weekend som sidste søsætning, da det er det tidspunkt hvor der er størst aktivitet med klargøring af både. Udlån kan heller ikke finde sted de 2 lørdage samt weekend den før og efter hver bådoptagning. Endvidere, på grund af et stort svind i service og bestik, mener vi at det vil være det beste igen at anbringe servicet i aflåst skab. Så for øvrigt har vores klubhus været benyttet flittigt. I perioden hvor havnefogeden har stået for at låse op og låse, har mange gæstesejlere været glade for at kunne komme indendørs når vejret ikke artede sig. Hen over sommeren har der været afholdt flere motorbådskurser med afsluttende prøver og fra midt i september og frem til 1 april er der hver torsdag navigationskursus med 8 deltagere under kursusleder Ole Worup. Kun kan man beklage at der kun er en enkelt deltager fra Gjøl sejlklub når vi nu står Side 6

7 som arrangerører, Til de øvrige arrangementer i klubben kunne man også ønske sig en større deltagelse. Havnefesten forløb stille og rolig, og fredag aften blev der udsolgt af mad, men til lørdag aften var der solgt alt for få spisebilletter og det kunne ses på det endelige resultat, der blev kun 20,000 kr. til hver forening! Og så faldt det nogle af arangeørerne for brystet at flere medlemmer fra sejlklubben holdt deres eget grilparty uden for teltet. Ud fra det kunne man måske opfordre havnefestudvalget til også at lave en junior børnemenu, således at det bliver Økonomisk overkommeligt selvom man har et par børn med. Igen i år har Martin Simonsen lavet er flot medlemsblad, og fremover trykker Martin også for og bagside, da vores samarbejde med Fritz Bredvig er ophørt. Og så endnu engang en opfordring til jer medlemmer, hjælp redaktøren og kom med indlæg til bladet. I forbindelse med samarbejdet med Aabybro kommune prøvede vi fra bestyrelsen allerede i juni måned at få et møde i stand med kommunens nye tekniske chef Knud Nørgård for at drøfte forskellige forhold og ønsker på GJØL havn. Dette møde kom så i stand den 3 november og blev holdt i vores klubhus med deltagelse af: Fra Aabybro kommune, Knud Nørgård, Lone Nielsen og Erik Jensen Fra sejlklubben Carl Johan Dissing og Hans Christensen Fra roklubben Magnus Brun og Knud Erik Nielsen Fra bådelauget Arne Svendsen og Erik Nielsen Et af emnerne på mødet var naturligvis den ringe vanddybde flere steder i bassenget, og fra sejlklubben fik havnen tilbud om at overtage mastekranen så kommunen fremover betaler de årlige Side 7

8 belastningsprøver og vedligeholdelse. Vi fik også tilsagn om at der bliver lavet mere vand på vinterpladsen. Dansk sejlunion tilbyder en pakke med Administrations og økonomistyring over internet, og det har vi besluttet at se på. Endvidere tilbyder DS rentefrie lån til anskaffelse af både og udstyr til ungdoms arbejde og kapsejlads afvikling. Det giver os mulighed for at købe f. eks i eller 2 ynglingebåde når (hvis) behovet opstår, uden at vi behøver at tømme kontoen. Og så kan jeg meddele at vi har støttet 2 kandidater fra Region i Limfjordsregionen ved valget til DS bestyrelse til April, nemlig Jytte Ransborg fra skive sejlklub og Bo Andersen fra Aalborg sejlklub. På grund af det meget fine efterårsvejr var der meget få både tilmeldt til første bådoptagning, og det resulterede i at der til anden optagning den 5 november skulle tages 30 både op, men sådan gik det ikke for på grund af stærk kuling standsede optagningen ved middagstid, og blev først afsluttet efterfølgende fredag. Søndag den 23 oktober var der standerstrygning, og lørdag den 29 november holdt vi afriggerfest med mad fra hotel Søparken. Januar 2006 Hans H Christensen Fra generalforsamlingen var der ingen spørgsmål til beretningen - som herefter blev godkendt af den samlede generalforsamling. Ad. 3 Kasserer Helga Sivesgaard Olesen ( HS) fremlagde regnskabet for 2005 Spørgsmål til regnskabet: Udgifter til internet/hjemmeside? - HS Side 8

9 forklarede at denne post var indeholdt i kontorudgifter (ca. 180 kr) Udleje af klubhus - indtægt? HS forklarede at dette indgår i posten klubaktiviteter - Hvordan kan man have en skyldig post som samtidig er posteret som en udgift? HS forklarede at det er noget regnskabsteknisk - hvis ikke posten fremgår begge steder - skal beløbet jo med i næstkommende regnskabsår - hvilket vil givet et forkert billede af de faktiske omstændigheder. Hvorfor er overskud fra Havnefest 2005 ført som et tilgodehavende? C.J.Dissing svarede Beløbet er indgået primo januar 2006, det har ikke været muligt at afslutte regnskabet for Havnefesten 2005 før. Dette er ikke tilfredstillende og Havnefestudvalget vil arbejde på at 2006 ikke bliver en gentagelse m.h.t. dette. Herefter blev regnskabet sendt til afstemning - vedtaget enstemmigt. Budget for 2006 blev forelagt af HS - det blev fremhævet at satsen pr. ungdomsmedlemmer for 2006 (tilskud fra kommunen) er blevet fordoblet. Ad. 4 Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent. Enstemmigt vedtaget. Ad. 5 Der var indkommet 1 forslag fra Thomas Flensted - angående placering af Gjøl Cup og andre kapsejladser. Forslaget blev nedstemt og overgivet til kapsejladsudvalget. Iflg. Bruno Stagsted Side 9

10 (formand kapsejladsudv.) er der allerede planlagt et koordineringsmøde med div. sejlklubber i fjorden, - så der skulle være gode muligheder for at undgå at klubberne får de større arrangementer til at kollidere. Ad. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer : Hans H. Christensen, Helga Sivesgaard Olesen og Erik Gregersen modtog alle genvalg - der var ikke andre kandidater. Suppleanter: Carlo Christensen og Bruno Stagsted modtog begge genvalg - der var ikke andre kandidater Revisor: Ad. 7. Bruno Stagsted og Kai Fogh modtog begge genvalg - der var ikke andre kandidater Side 10

11 Diverse udvalg: Ad 8 Sejlerskolen - aktivitetsudvalg - kapsejladsudvalg nøgle/udlån for klubhus, masteskur Der var i disse udvalg genvalg til alle - ingen nye kandidater Havnefestudvalg: Genvalg til Hans Peter Rosen og Carl Johan Dissing - Nyvalg af Hans Simonsen - Anni Andreasen og Susanne L. Pedersen Ad 9 Livlig drøftelse omkring hvervning af nye medlemmer - mange gode ideer hertil Et vigtigt indslag at alle klubbens medlemmer er gode ambassadører - Det er vigtigt at vi tager godt imod gæster og nytegnede medlemmer Medlemsskab - det blev belyst at når klubben er medlem af Dansk Sejlunion - som igen er under Dansk Idrætsforbund - er der ikke mulighed for et passivt medlemskab. Der blev dog gjort opmærksom på at der er mulighed for et gaste-medlemskab, som man dog skal huske har sine begrænsninger. Ingen stemmeret på generalforsamlingen/ ingen mulighed for at "låne" klubhuset. Der kan evt. udarbejdes en "velkomst-folder" hvori der fortælles om hvilke fordele det giver at være medlem af klubben Side 11

12 C.J. Dissing fortalte om visionerne omkring en større havn - forsøge indflydelse hos politikerne - fremskaffelse af midler til markedsføring. God diskussion - kommunesammenlægning - Attrup Havn (som måske bliver kommunal) - Gjøl Havns fordele frem for Attrup's Sejlklubbens hjemmeside - som varetages af Max Brøndum - blev også drøftet. Max Brøndum sørger for løbende opdatering (har dog ikke været hjemme i et par måneder) men er nu tilbage. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Generalforsamling afsluttet. Side 12

13 Side 13 Stort fremmøde til klubaften

14 Side 14

15 Stort fremmøde til årets standerhejsning. Efter standerhejsningen var klubben vært ved en øl/vand samt pølser med brød. Side 15

16 Side 16

17 LET Sudoku løsning Sæt tallene 1 til 9 ind i felterne. Hvert tal må kun stå én gang i hver [ 3 gange 3-boks ]. Hver vandrette og lodrette række indeholder tallene 1 til Side 17

18 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April Side 18

19 Maj Aktiviteter :00 Onsdags Kapsejlads Skippermøde klokken :00 Optimist træning :00 Onsdags Kapsejlads starten er kl skud Se flag på stander for valgt bane :00 Optimist træning :00 Onsdags Kapsejlads Se flag på stander for valgt bane :00 Optimist træning :00 Onsdags Kapsejlads Se flag på stander for valgt bane :00 Anholt Ekspresen Start i Aalborg Anholt Ekspresen Anholt Ekspresen Måltagning i Hals :00 Onsdags Kapsejlads Se flag på stander for valgt bane. Juni :00 Optimist træning :00 Onsdags Kapsejlads Se flag på stander for valgt bane :00 Optimist træning TotalUdflugt se opslag på havnen TotalUdflugt se opslag på havnen Mors Rundt nærmere herom i klubhuset :00 Onsdags Kapsejlads Se flag på stander for valgt bane :00 Optimist træning Side 19

20 Side 20

21 Aktiviteter :00 Onsdags Kapsejlads Se flag på stander for valgt bane :00 Optimist træning :00 Onsdags Kapsejlads Se flag på stander for valgt bane :00 Optimist træning Juli SOMMERFERIE August :00 Onsdags Kapsejlads starter efter ferie :00 Optimist træning :00 Onsdags Kapsejlads :00 Optimist træning :00 Havnefest starter :00 Havnefest starter :00 Kapsejlads Havnefest :00 Onsdags Kapsejlads :00 Optimist træning H-Båd stævne nærmere herom i TROLDEN H-Båd stævne nærmere herom i TROLDEN :00 Onsdags Kapsejlads :00 Optimist træning :00 Onsdags Kapsejlads :00 Optimist træning September AS Regatta nærmere herom i klubhuset. Side 21

22 Aktiviteter :00 Onsdags Kapsejlads :00 Optimist træning 2 sidste gang :00 Gjøl Cup Morgen Kaffe kl :00 Gjøl Cup :00 Optimist træning sidste gang i :00 Lørdags kapsejlads :00 Lørdags kapsejlads S.H.S. cup nærmere herom i klubhuset. Oktober :00 Kapsejlads - Nørre Mejlgrund. nærmere herom i klubhuset. Så venter vi bare på nogle flittige hænder. Side 22

23 Side 23

24 Side 24

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa.

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. Nummer 3 November 2012 Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang December 2007 Nr. 10 k Peter stryger standeren Husk Julehygge mandag den 10/12 Bådklargøring og madlavning mandage Træning til torsdage Se det sidste

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 6. marts i klubhuset. Ved denne lejlighed mindes vi altid dem fra sejlerafdelingen der er gået bort i årets løb, i år er vi fri for

Læs mere