Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004"

Transkript

1 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår)

2 Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG TIL IFRS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCE PR. 31. DECEMBER PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR GRUPPEN EGENKAPITALFORKLARING NOTER KONCERNOVERSIGT... 56

3 Selskabsoplysninger Selskabet: Carlsberg Breweries A/S Ny Carlsberg Vej København V Danmark Hjemstedskommune: København Bestyrelse: Direktør Jens Bigum (formand) Professor, dr. pharm. Povl Krogsgaard-Larsen (næstformand) Bryggeriarbejder, Hans Andersen (medarbejdervalgt) Koncerndirektør, Søren Bjerre-Nielsen Customer Service Manager, Eva Vilstrup Decker (medarbejdervalgt) Adm. direktør, koncernchef Henning Dyremose Brygmester, Jens Magnus Eiken (medarbejdervalgt) IT-konsulent, Erik Dedenroth Olsen (medarbejdervalgt) Direktion: Koncernchef Nils S. Andersen, adm. direktør Koncerndirektør Paul Bergqvist Koncerndirektør Jørn P. Jensen Revision: PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup 1

4 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for Carlsberg Breweries Gruppen og moderselskabet for Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af Gruppens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt resultat og Gruppens pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 30. marts 2005 Nils S. Andersen Paul Bergqvist Jørn P. Jensen Bestyrelse for Carlsberg Breweries A/S Jens Bigum Povl Krogsgaard-Larsen Hans Andersen Søren Bjerre-Nielsen Henning Dyremose Erik D. Olsen Eva Vilstrup Decker Jens M. Eiken 2

5 REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret årsrapporten for Carlsberg Breweries Gruppen og moderselskabet for regnskabsåret 2004, der er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder (ISA). Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af gruppens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af gruppens og moderselskabets aktiviteter og gruppens pengestrømme for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. København, den 30. marts 2005 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Fin T. Nielsen statsautoriseret revisor Gert R. L. Andersen statsautoriseret revisor 3

6 Årsberetning Hovedtal for Carlsberg Breweries Gruppen Volumen brutto - mio. hl Øl 92,0 81,4 78,6 67,0 Læskedrikke 19,4 21,2 20,9 21,2 Resultatopgørelse - mio. kr. Nettoomsætning EBITDA Resultat af primær drift (EBITA) Goodwill amortisation Særlige poster, netto Finansielle poster, netto *) Resultat før skat Koncernresultat Carlsberg Breweries A/S andel Balance - mio. kr. Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital Pengestrømme - mio. kr. Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investeringer Frit cash flow Nøgletal Resultat af primær drift/nettoomsætning 8,3% 9,9% 10,1% 8,6% Afkast af investeret kapital (ROIC) 9,6% 12,3% 11,9% 9,5% Egenkapitalandel (soliditetsgrad ) 21,5% 29,4% 28,0% 28,7% Gæld/egenkapital (finansiel gearing) 166% 90% 110% 102% Rentedækning 4,04 5,38 3,31 10,32 Medarbejdere Antal medarbejdere *) Finansielle poster for 2001 inkluderer avance ved salg af Thai-aktier på 518 mio. kr. Tal for selskabets første regnskabsår 1. juli til 31. december 2000 er udeladt, da regnskabsåret kun dækkede seks måneder og selskabets nuværende aktivitetsniveau først etableredes med indskuddet af Orkla ASA s drikkevareaktiviteter pr. 1. januar

7 Gruppens aktivitet Gruppens hovedaktivitet er produktion og salg af øl og andre drikkevarer. I overensstemmelse med Gruppens ledelsesstruktur segmenteres drikkevareaktiviteterne efter de geografiske regioner, hvor produktionen finder sted. Væsentlige begivenheder for Carlsberg Breweries Gruppen Holsten Brauerei AG blev erhvervet med virkning fra 1. april Bryggerierne König-Brauerei i Duisburg og Licher Privatbrauerei i Lich blev videresolgt til Bitburger Gruppen ligesom mineralvandsaktiviteterne blev afhændet til anden side. Herudover blev ejerandelene i Pivara Celarevo A.D. i Serbien og i Carlsberg Okocim i Polen øget. Sidstnævnte selskab blev herefter afnoteret fra den polske fondsbørs og skiftede navn til Carlsberg Polska. Bryggeriet i Bromma ved Stockholm blev lukket og produktionen flyttet til bryggeriet i Falkenberg samt i et mindre omfang til København. I Nordamerika afviklede Carlsberg Breweries sin aftale med Labatt om import, distribution og markedsføring og etablerede i stedet egne selskaber i både Canada og USA. Resultatopgørelse Nettoomsætning Der blev i året realiseret en nettoomsætning på i alt mio. kr. svarende til en stigning på 4% i forhold til Af denne omsætning stammer mio. kr. (6%) fra tilkøb af virksomheder, særligt Holsten-Brauerei AG. Den organiske udvikling udgør -857 mio. kr. (-2%). Stigning i ølvolumen har resulteret i en stigning i omsætningen på 827 mio. kr. Prisudviklingen har betydet et fald i omsætningen på 255 mio. kr. Øvrige produktkategorier har betydet et fald i nettoomsætningen på 538 mio. kr., hvoraf en stor del kan henføres til ophørte vandaktiviteter i Schweiz. Valutakursudviklingen har betydet en reduktion af nettoomsætningen med 430 mio. kr. Den resterende nedgang skyldes blandt andet en ændret konsolidering af Vena, der med virkning fra 2004 konsolideredes via Baltic Beverages Holding. 5

8 Produktionsomkostninger Produktionsomkostningerne beløb sig i alt til mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 4% i forhold til Produktionsomkostningerne blev reduceret med 3,5% eksklusive den del der hidrører fra årets akkvisitioner. Udover nedgangen i nettoomsætningen (eksklusive akkvisitioner) blev produktionsomkostningerne påvirket positivt af de i 2003 iværksatte Operational Excellence-projekter, der har sigte på at optimere strukturer og processer inden for store dele af produktionsapparatet. De årlige besparelser ved Production Excellence programmets færdiggørelse ultimo 2006 forventes at udgøre 500 mio. kr. Det vurderes, at de akkumulerede årlige besparelser med udgangen af 2004 udgør i størrelsesordenen 200 mio. kr., hvilket er som forventet. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgjorde i alt mio. kr. (+4% i forhold til sidste år), og det var således muligt trods en skærpet konkurrencesituation og et fortsat prispres at opnå en bruttomargin på 50,8%, hvilket er på niveau med sidste år. Salgs- og distributionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger steg med 5,5% i forhold til 2003 og udgjorde i alt mio. kr. Inkluderet heri er markedsføringsomkostninger på i alt mio. kr., hvilket er en stigning på 189 mio. kr. i forhold til året før affødt af investeringer i markedsføringsaktiviteter i forbindelse med EURO 2004 samt reklamefremstød i Rusland. Distributionsomkostningerne steg med 6%, hvilket er 3%-point lavere end stigningen i volumen. Salgsomkostningerne steg med 5% til mio. kr., hvilket afspejler den generelt højere aktivitet. Stigningen i omkostningerne er funderet bredt i Gruppens selskaber. Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Omkostningerne er på samme niveau som sidste år, når der ses bort fra tilkøbte virksomheder. En væsentlig del af forklaringen på fastholdelsen af udgiftsniveauet er lanceringen af Administration Excellence som en del af Operational Excellence-programmet. Andre driftsindtægter, netto Andre driftsindtægter udgør brutto 468 mio. kr. og andre driftsudgifter 325 mio. kr., netto 143 mio. kr. Avance ved salg af andre anlægsaktiver udgjorde netto 51 mio. kr. (2003: 52 mio. kr.). 6

9 Udlodning fra bryggeriforeningen udgjorde 41 mio. kr. mod 67 mio. kr. i 2003, hvor der tillige indgik udlodning fra den svenske bryggeriforening. I tallene for 2003 indgår 60 mio. kr., som vedrører en resultatgaranti i første halvår 2003 vedrørende aktiviteter i Thailand. Øvrige driftsudgifter, netto udgjorde i mio. kr. (2003: 22 mio. kr.), hvori blandt andet indgik modtagne og afgivne pensionsbidrag samt øvrige indtægter og udgifter. Resultat af associerede virksomheder Resultat af associerede virksomheder før skat udgjorde i alt 264 mio. kr. Størstedelen udgøres af Hite Brewery (180 mio. kr. mod 210 mio. kr. i 2003). De øvrige associerede virksomheder består blandt andet af Lao Brewery Co. Ltd., Nuuk Imeq A/S, Israel Beer Breweries Ltd. samt International Breweries (Netherlands) B.V., sidstnævnte med aktiviteter i Rumænien. Resultat af primær drift Resultat af primær drift udgjorde mio. kr., hvilket var 428 mio. kr. (12%) mindre end i Overskudsgraden udgjorde 8,3%, hvilket var 1,6%-point lavere end sidste år. Heraf udgør effekten af de i årets løb foretagne akkvisitioner i alt -1,0%-point, mens avance ved salg af to depotejendomme i England i 2003 indebærer en nedgang på 0,5%-point. Særlige poster Særlige poster udgjorde i alt -301 mio. kr. mod -401 mio. kr. i På indtægtssiden indgik avancer ved salg af bryggeriejendomme med 223 mio. kr. samt avance på 194 mio. kr. ved salg af de resterende aktier i Vena til BBH. Udgiftssiden prægedes af et regnskabsmæssigt tab ved outsourcing af Carlsberg UKs servicering af fadølsudstyr (305 mio. kr.), fratrædelsesomkostninger i forbindelse med Operational Excellence-programmerne (58 mio. kr.) samt restrukturering i Italien, Sverige og Polen m.fl. (289 mio. kr.). Finansielle poster Finansielle poster (netto) udgjorde -742 mio. kr. mod -637 mio. kr. i Udviklingen kan primært henføres til en stigning i renteudgifterne relateret til akkvisitionen af Holsten-Brauerei. 7

10 Selskabsskat Skat af årets resultat udgjorde 537 mio. kr. i Den effektive skatteprocent blev dermed 37,3%, hvilket er en stigning i forhold til 2003, bl.a. som følge af skattemæssige underskud der ikke aktiveres. Af- og nedskrivning på goodwill Af- og nedskrivning på goodwill m.v. udgjorde 518 mio. kr. mod 390 mio. kr. i Stigningen reflekterer goodwill i forbindelse med erhvervelsen af Holsten-Brauerei AG. I forbindelse med årsafslutningen for 2004 er der foretaget nedskrivningstest af alle goodwillbeløb samt varemærker med ubestemmelig levetid. Disse tests har ikke givet anledning til nedskrivninger. Koncernresultatet Koncernresultatet udgjorde 903 mio. kr. Minoritetsinteressers andel heraf udgjorde 243 mio. kr. mod 266 mio. kr. i Balance Carlsberg Breweries samlede aktiver udgjorde mio. kr. ved udgangen af 2004, en stigning på mio. kr. i forhold til Aktiver Stigningen på aktivsiden kan i al væsentlighed henføres til akkvisitionen af Holsten-Brauerei AG. Immaterielle anlægsaktiver udgjorde mio. kr. mod mio. kr. ved udgangen af 2003; heri indgår førnævnte transaktion med ca. 1,9 mia. kr. i goodwill og varemærker. Materielle anlægsaktiver udgjorde mio. kr. og er steget med mio. kr. i forhold til sidste år, ligeledes primært som følge af akkvisitionen af Holsten-Brauerei. I modsat retning trækker outsourcingen af fadølsudstyr i England, der har reduceret balancen med ca. 700 mio. kr. Tilgodehavender hos associerede virksomheder er primært steget som følge af en forøgelse af tilgodehavende hos BBH i forbindelse med salget af aktierne i Vena. Passiver Egenkapitalen udgjorde i alt mio. kr., hvilket er et fald på mio. kr. i forhold til udgangen af Udviklingen er særligt påvirket af udbytteudlodning på mio. kr. Hertil kommer årets 8

11 resultat (660 mio. kr.), værdiregulering af sikringstransaktioner (-185 mio. kr.) samt valutakursreguleringer m.v. (-116 mio. kr.). Egenkapitalandelen udgjorde 21,5% ved udgangen af 2004 mod 29,4% året før. Hensatte forpligtelser udgjorde ved udgangen af 2004 i alt mio. kr., hvilket er en stigning på mio. kr. Stigningen er i alt væsentligt en følge af årets akkvisitioner. Stigningen i pensioner og lignende forpligtelser kan således henføres til pensionsforpligtelser i Holsten- Brauerei, 567 mio. kr. Den langfristede gæld udgjorde mio. kr. og er steget med mio. kr. Den kortfristede gæld udgjorde mio. kr., hvilket er uændret i forhold til Rentebærende nettogæld var ved udgangen af 2004 i alt mio. kr. mod mio. kr. ved udgangen af Rating Med henblik på at sikre en optimal og fleksibel adgang til de finansielle markeder og for at styrke grundlaget for eksisterende obligationslån har Carlsberg Breweries indledt en proces med sigte på senere i år at opnå en offentlig kreditvurdering svarende til Investment Grade. Pengestrømme Pengestrømme fra drift blev mio. kr., hvilket er 251 mio. kr. mindre end året før. Væsentligst dækker denne udvikling over en betydelig reduktion af pengebindingen i tilgodehavender, men samtidig er udviklingen gået mod en reduktion af gæld til leverandører m.v., blandt andet som følge af en afgiftsreduktion i Danmark og Finland. Alt i alt blev den frie pengestrøm (free cash flow) 560 mio. kr. mod 2,2 mia. kr. i er væsentligst påvirket af akkvisitionen af Holsten-Brauerei AG. Investeringer Køb af ejerandele i andre selskaber udgjorde mio. kr. i 2004, jf. note 29 i regnskabet. Købet af Holsten-Brauerei udgjorde det største køb (4.261 mio. kr.). Herfra skal dog trækkes det efterfølgende salg af en række selskaber og aktiviteter i Holsten-koncernen til tredjepart (3.030 mio. kr.). Med overtagelse af gæld har den samlede investering i Holsten-Brauerei AG udgjort godt 3 mia. kr. 9

12 Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2003, hvilket er en stigning på 223 mio. kr. Udviklingen skyldes Holsten-Brauerei, som dog i et vist omfang modvirkes af lavere anlægsinvesteringer i BBH i takt med, at markedet modnes og behovet for yderligere kapacitet aftager. Finansielle risici Carlsberg Breweries' aktiviteter medfører, at Gruppens resultat og egenkapital påvirkes af en række finansielle risici, som primært relaterer sig til ændringer i valutakurser og renter. Gruppens finansielle risici styres centralt i Corporate Treasury i henhold til de af bestyrelsen godkendte principper. Til denne styring anvendes primært valuta- og renteswaps samt terminskontrakter. Valutarisiko Som internationalt arbejdende virksomhed er Carlsberg Breweries udsat for valutarisici i form af omregningsrisiko, idet langt den overvejende del af omsætningen stammer fra udenlandske selskaber, og denne del omregnes til DKK. Gruppen har størst eksponering i valutaerne EUR, GBP, RUB og CHF. I en række af lande er valutaen tæt korreleret til udviklingen i USD. En stigning i valutakursen for USD på 1% skønnes at påvirke driftsresultatet positivt med omkring 20 mio. kr. Carlsberg Breweries har en række investeringer i udenlandske dattervirksomheder, hvis egenkapital er eksponeret for valutarisici. Gruppen afdækker valutarisikoen forbundet med omregning af nettoinvesteringer ved at optage lån i de relevante valutaer eller ved at indgå valutaterminskontrakter. Carlsberg Breweries foretager en aktiv styring af gælden og søger at minimere kursrisikoen på denne. Renterisiko Den mest betydelige renterisiko er knyttet til netto rentebærende gæld, idet Gruppen ikke havde langfristede rentebærende aktiver af betydning pr. 31. december Ved udgangen af 2004 bestod 72% af låneporteføljen af fastforrentede lån, og den gennemsnitlige varighed på den rentebærende gæld (netto) var 3,4 år. En ændring i markedsrenten på et procent-point skønnes at påvirke de samlede årlige renteomkostninger i det førstkommende år med omkring 22 mio. kr. 10

13 Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at en modpart forsømmer at opfylde sine forpligtelser og derved kan påføre Carlsberg Breweries Gruppen tab. Ifølge Gruppens retningslinier for finansielle transaktioner må der alene kontraheres med finansielle institutioner med høj kreditværdighed. Carlsberg Breweries Gruppen yder i visse lande lån til restaurationsbranchen. De enkelte gruppeselskaber påser styring og kontrol af såvel disse lån som de almindelige varekreditter efter centrale retningslinjer. Det skønnes, at de foretagne reservationer er tilstrækkelige til dækning af mulige tab. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for, at Carlsberg Breweries ikke kan opfylde sine forpligtelser på grund af utilstrækkelig likviditet. Pr. 31. december 2004 havde Carlsberg Breweries uudnyttede bekræftede langfristede kreditter på 7,2 mia. kr. Miljøforhold Carlsberg Breweries Gruppens miljøindsats tager udgangspunkt i en miljøpolitik, som udtrykker ledelsens holdning og som fastlægger mål for og aktiviteter i det løbende arbejde for forbedring af virksomhedens miljøpåvirkning. Det har været Carlsberg Breweries' målsætning for 2004, at alle Gruppens produktionssteder skulle have implementeret et miljøledelsessystem (ISO 14001) inden udgangen af Bortset fra de senest tilkomne virksomheder er denne målsætning nået, idet 37 ud af 44 majoritetsejede virksomheder nu har introduceret systemet. De nytilkomne virksomheder arbejder hen imod en certificering inden for de nærmeste år. Gruppens selskaber registrerer løbende alle relevante miljødata og rapporterer disse til en central enhed i Gruppens hovedkontor, hvor udviklingen overvåges. Med to-tre års mellemrum foretages gennemgange af miljøarbejdet i alle virksomhederne. Disse gennemgange foretages af erfarne interne specialister, som undersøger, om miljøpolitikken og de fastlagte programmer følges. Udover traditionelle drifts- og vedligeholdelsesinvesteringer forventer Carlsberg Breweries ikke, at der forestår miljøomkostninger, som i væsentlig grad kan påvirke resultatet for det kommende år. 11

14 Forventninger til 2005 Der forventes i 2005 vækst i omsætning og indtjening (opgjort i overensstemmelse med internationale regnskabs standarder, IFRS). Udsagn om fremtiden De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne årsrapport, afspejler ledelsens forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater samt til konjunkturerne på de væsentligste markeder og udviklingen på de internationale penge-, valuta- og rentemarkeder. Udsagn vedrørende fremtiden vil ifølge sagens natur altid være forbundet med usikkerhed og de realiserede resultater m.v. vil derfor kunne afvige fra de anførte forventninger. Carlsberg Breweries A/S Moderselskabet Moderselskabets hovedaktivitet består af aktiebesiddelser i nationale og internationale bryggerier, licens- samt eksportvirksomhed. 12

15 Overgang til IFRS Med virkning fra 1. januar 2005 vil den anvendte regnskabspraksis blive ændret i overensstemmelse med kravene i gældende internationale regnskabsstandarder, IFRS. Ændringen vil have betydning for Carlsberg Breweries Gruppen på følgende områder: a. Goodwill, varemærker og andre immaterielle anlægsaktiver med ikke definerbar brugstid vil ikke længere skulle afskrives. I stedet skal disse aktiver gøres til genstand for en årlig nedskrivningstest, som skal sikre, at aktiverne har en værdi, der mindst svarer til den regnskabsmæssige værdi. Varemærker og andre immaterielle anlægsaktiver, der vurderes at have en definerbar brugstid, vil fortsat blive gjort til genstand for systematisk afskrivning. b. Hensættelser til pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser opgøres i overensstemmelse med IAS 19. Alle aktuarmæssige gevinster og tab indregnes i balancen pr. 1. januar 2004 i overensstemmelse med IFRS 1. c. Som led i sin virksomhed foretager Carlsberg Breweries Gruppen udlån til restaurationsbranchen i visse lande. I forbindelse med overgangen til IFRS er det vurderet, at renteindtægterne af disse lån bør medtages i den primære drift, da udlånsvirksomheden er tæt forbundet med samhandelen med disse kunder. d. Skat af resultat i associerede virksomheder fragår i resultatet, der indgår i resultat af primær drift. Under den hidtidige praksis bliver skatten medregnet i Gruppens samlede skat. e. Carlsberg Breweries Gruppen driver virksomhed i enkelte lande med hyperinflation. Regnskaberne for disse virksomheder vil blive omregnet i overensstemmelse med IAS 29. f. I det omfang der foreligger konkrete udbytteplaner for dattervirksomheder, associerede virksomheder samt joint ventures, indregnes udskudt skat af optjent overskud i lande, hvor der pålægges udbytteskat ved udlodning. g. Restruktureringsomkostninger i forbindelse med virksomhedsopkøb kan ikke længere indregnes i åbningsbalancen, men vil blive ført over resultatopgørelsen. 13

16 h. I overensstemmelse med IFRS 2 vil Carlsberg Breweries Gruppens omkostninger til aktieoptionsprogrammer blive udgiftsført i resultatopgørelsen i takt med at optionerne optjenes. Værdien af aktieoptionerne opgøres på basis af Black & Scholes formel til værdiansættelse af call optioner med udgangspunkt i udnyttelseskursen. i. IFRS regler for regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter i IAS 39 og 32 vil blive fuldt implementeret fra 1. januar Derudover er der foretaget enkelte reklassificeringer i resultatopgørelse og balance. Effekten af overgangen til IFRS er opgjort på de følgende sider tillige med forklaringer til de væsentligste talmæssige ændringer. De tilpassede IFRS-tal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS krav, herunder overgangsbestemmelserne i IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS. Opgørelsen er baseret på de regnskabsstandarder, der er trådt i kraft pr. 1. januar Årsrapporten for 2005 skal aflægges efter de standarder, der vil være gældende pr. 31. december Som følge heraf kan der forekomme ændringer. For 2004 har ændringerne følgende effekt: Resultatet af primær drift bliver 29 mio. kr. lavere. Koncernresultatet bliver 227 mio. kr. højere. Balancesummen pr. 31. december 2004 bliver 365 mio. kr. højere. Egenkapitalen bliver 87 mio. kr. lavere. 14

17 Forklaring til den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS (urevideret) Resultatopgørelse Carlsberg Breweries Gruppen 2004 Mio. kr. Hidtidig praksis Effekt af overgang til IFRS IFRS NETTOOMSÆTNING 35, ,987 Produktionsomkostninger -17, ,768 BRUTTORESULTAT 18, ,219 Salgs- og distributionsomkostninger -12, ,833 Administrationsomkostninger -2, ,785 Andre driftsindtægter, netto Resultat i associerede virksomheder efter skat (Hidtidig praksis: før skat) RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 3, ,972 Af- og nedskrivning på goodwill Særlige poster, netto RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 2, ,374 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger -1, ,274 RESULTAT FØR SKAT 1, ,557 Selskabsskat KONCERNRESULTAT ,130 Fordeles således: Aktionærer i Carlsberg Breweries A/S Minoritetsinteresser , mio. kr. Resultat af primær drift efter hidtidig praksis 3,001 c) Renter af udlån til restaurationsbranchen 106 b) Pensionsomkostninger, herunder renter - d) Skat af resultat af kapitalandele i associerede virksomheder -56 a) Afskrivning af varemærker -13 h) Omkostninger af aktieoptionsprogrammer -17 e) Effekt af omregning af selskaber i lande med hyperinflation -52 Øvrige reguleringer 3 Samlet effekt på resultat af primær drift -29 Resultat af primær drift IFRS 2,972 Koncernresultat efter hidtidig praksis 903 Effekt på resultat af primær drift jf. ovenfor -29 Renter af udlån til restaurationsbranchen -90 Af- og nedskrivning af goodwill / varemærker 518 Skat af resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 56 g) Restruktureringshensættelser ved virksomhedsopkøb i Effekt af omregning af selskaber i lande med hyperinflation 12 Øvrige reguleringer - Skatteeffekt af reguleringer 54 Samlet effekt på koncernresultat 227 Koncernresultat IFRS 1,130 15

18 Forklaring til den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS (urevideret) Balance 1. januar 2004 Carlsberg Breweries Gruppen 31. december 2004 Mio. kr. Hidtidig praksis Effekt af overgang til IFRS IFRS Hidtidig praksis Effekt af overgang til IFRS IFRS mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. 1 Goodwill 5, ,866 7, ,803 2 Varemærker Andre immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 18, ,193 19, ,291 Pensionsordninger, nettoaktiver Udskudte skatteaktiver Andre finansielle anlægsaktiver 3, ,693 3, ,471 ANLÆGSAKTIVER I ALT 28, ,368 31, ,872 Varebeholdninger 2, ,680 2, ,883 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6, ,559 6, ,838 5 Andre tilgodehavender m.v. 2, ,250 1, ,454 Likvider og værdipapirer 2,629-2,629 1,745-1,745 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 13, ,118 12, ,920 Aktiver bestemt for salg AKTIVER I ALT 42, ,595 44, ,855 Egenkapital for moderselskabets aktionærer 12, ,035 9, ,470 Minoritetsinteresser 1,625-1,625 1, ,580 EGENKAPITAL I ALT , ,050 6 Pensioner og lignende forpligtelser ,383 1, ,895 Udskudt skat 1, ,060 1, ,549 7 Tilbagebetalingsforpligtelse emballage 1,234-1,234 1,260-1,260 7 Andre hensatte forpligtelser Lån 10,883-10,883 14,447-14,447 8 Anden gæld LANGFRISTET GÆLD I ALT 14, ,460 19,365-1,297 18,068 Lån 4, ,884 4, ,771 Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v. 4,170-4,170 4,090-4,090 7 Tilbagebetalingsforpligtelse emballage 1,234 1,234 1,260 1,260 7 Andre hensatte forpligtelser Anden gæld og periodeafgrænsningsposter 4, ,956 5, ,135 KORTFRISTET GÆLD I ALT 13,986 1,489 15,475 13,988 1,749 15,737 PASSIVER I ALT 42, ,595 44, , Egenkapital hidtidig praksis 12,511 9,569 a) Goodwill a) Negativ goodwill a) Varemærker b) Pensionsforpligtelser e) Effekt af omregning af selskaber i lande med hyperinflation Øvrige reguleringer Skatteeffekt af reguleringer Minoritetsinteressers andel af IFRS effekt Effekt på egenkapitalen for moderselskabets aktionærer Egenkapital for moderselskabets aktionærer 12,035 9,470 Reklassifikation af minoritetsinteresser 1,625 1,568 Minoritetsinteressers andel af IFRS effekt - 12 Total egenkapital IFRS 13,660 11,050 16

19 Noter: Carlsberg Breweries Gruppen Mio. kr Goodwill Udskillelse af varemærker Tilbageførsel af afskrivninger for Tilbageførsel af restruktureringshensættelser ved virksomhedsopkøb i Øvrige reguleringer Varemærker Udskillelse fra goodwill Tilbageførsel af afskrivninger på varemærker med ikke defineret brugstid Materielle anlægsaktiver Udskillelse af aktiver bestemt for salg Effekt af omregning af selskaber i lande med hyperinflation Øvrige reguleringer Andre finansielle anlægsaktiver Delvis reklassifikation af udlån til restaurationsbranchen Øvrige reguleringer Andre tilgodehavender m.v. Reklassifikation af periodeafgrænsningsposter vedr. udlån til restaurationsbranchen Øvrige reguleringer Pensioner og lignende forpligtelser Indregning af aktuarmæssigt tab Regulering af diskonteringssatser m.v Hensatte forpligtelser Emballageforpligtelse overført til korte forpligtelser -1,234-1,260 Andre hensatte forpligtelser overført til korte forpligtelser Anden gæld Delvis reklassifikation af udlån til restaurationsbranchen

20 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2004 for Carlsberg Breweries Gruppen er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven af 7. juni Carlsberg Breweries Gruppen følger reglerne for store virksomheder i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Konsolideringspraksis Koncernregnskabet for Carlsberg Breweries Gruppen (Gruppen) omfatter regnskaberne for Carlsberg Breweries A/S og dattervirksomheder, det vil sige virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte har flertallet af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Associerede virksomheder, der aftalemæssigt ledes sammen med en eller flere andre virksomheder (joint ventures), konsolideres pro rata, hvorved de enkelte regnskabsposter medregnes i forhold til ejerandelen. Virksomheder, hvori koncernen ejer mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydende indflydelse, betragtes som associerede og medtages med en forholdsmæssig andel af resultat og egenkapital (indre værdis metode). Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet, dattervirksomhederne og pro rata konsoliderede virksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Der foretages eliminering af intern omsætning, licenser, renter, udbytter, fortjenester og mellemværender mellem virksomhederne indbyrdes, ligesom der foretages udligning af kapitalandele i dattervirksomheder og pro rata konsoliderede virksomheder med den dertil svarende andel i virksomhedernes egenkapital, opgjort efter Gruppens regnskabspraksis. Investeringer i dattervirksomheder og associerede virksomheder behandles efter overtagelsesmetoden og et eventuelt forskelsbeløb mellem anskaffelsespris og egenkapitalen på erhvervelsestidspunktet, opgjort efter Gruppens regnskabspraksis, fordeles på virksomhedernes enkelte aktiver og forpligtelser ud fra disses dagsværdi. Der hensættes til forpligtelser vedrørende omstrukturering i overtagne virksomheder, der på overtagelsestidspunktet er besluttet og offentliggjort over for de berørte parter. Et eventuelt resterende forskelsbeløb (goodwill) indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives lineært over forventet levetid, dog højst 20 år. En eventuel negativ forskelsværdi (badwill), der modsvarer forventede fremtidige tab eller omkostninger indregnes i balancen og indtægtsføres i takt med, at tabene eller omkostningerne realiseres. Negativ goodwill herudover indtægtsføres systematisk over levetiden af de afskrivelige aktiver. 18

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015 HVILEBAKKEGAARD ApS Dragstrupvej 12 3250 Gilleleje Årsrapport 8. maj 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Mette Aistrup Dirigent

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Bygmann Gruppen ApS Sneppevang 5 3450 Allerød CVR-nr. 29815062 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2015,

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS OSTED SLAGTERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2014 Kennet Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere