Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004"

Transkript

1 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår)

2 Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG TIL IFRS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCE PR. 31. DECEMBER PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR GRUPPEN EGENKAPITALFORKLARING NOTER KONCERNOVERSIGT... 56

3 Selskabsoplysninger Selskabet: Carlsberg Breweries A/S Ny Carlsberg Vej København V Danmark Hjemstedskommune: København Bestyrelse: Direktør Jens Bigum (formand) Professor, dr. pharm. Povl Krogsgaard-Larsen (næstformand) Bryggeriarbejder, Hans Andersen (medarbejdervalgt) Koncerndirektør, Søren Bjerre-Nielsen Customer Service Manager, Eva Vilstrup Decker (medarbejdervalgt) Adm. direktør, koncernchef Henning Dyremose Brygmester, Jens Magnus Eiken (medarbejdervalgt) IT-konsulent, Erik Dedenroth Olsen (medarbejdervalgt) Direktion: Koncernchef Nils S. Andersen, adm. direktør Koncerndirektør Paul Bergqvist Koncerndirektør Jørn P. Jensen Revision: PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup 1

4 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for Carlsberg Breweries Gruppen og moderselskabet for Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af Gruppens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt resultat og Gruppens pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 30. marts 2005 Nils S. Andersen Paul Bergqvist Jørn P. Jensen Bestyrelse for Carlsberg Breweries A/S Jens Bigum Povl Krogsgaard-Larsen Hans Andersen Søren Bjerre-Nielsen Henning Dyremose Erik D. Olsen Eva Vilstrup Decker Jens M. Eiken 2

5 REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret årsrapporten for Carlsberg Breweries Gruppen og moderselskabet for regnskabsåret 2004, der er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder (ISA). Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af gruppens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af gruppens og moderselskabets aktiviteter og gruppens pengestrømme for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. København, den 30. marts 2005 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Fin T. Nielsen statsautoriseret revisor Gert R. L. Andersen statsautoriseret revisor 3

6 Årsberetning Hovedtal for Carlsberg Breweries Gruppen Volumen brutto - mio. hl Øl 92,0 81,4 78,6 67,0 Læskedrikke 19,4 21,2 20,9 21,2 Resultatopgørelse - mio. kr. Nettoomsætning EBITDA Resultat af primær drift (EBITA) Goodwill amortisation Særlige poster, netto Finansielle poster, netto *) Resultat før skat Koncernresultat Carlsberg Breweries A/S andel Balance - mio. kr. Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital Pengestrømme - mio. kr. Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investeringer Frit cash flow Nøgletal Resultat af primær drift/nettoomsætning 8,3% 9,9% 10,1% 8,6% Afkast af investeret kapital (ROIC) 9,6% 12,3% 11,9% 9,5% Egenkapitalandel (soliditetsgrad ) 21,5% 29,4% 28,0% 28,7% Gæld/egenkapital (finansiel gearing) 166% 90% 110% 102% Rentedækning 4,04 5,38 3,31 10,32 Medarbejdere Antal medarbejdere *) Finansielle poster for 2001 inkluderer avance ved salg af Thai-aktier på 518 mio. kr. Tal for selskabets første regnskabsår 1. juli til 31. december 2000 er udeladt, da regnskabsåret kun dækkede seks måneder og selskabets nuværende aktivitetsniveau først etableredes med indskuddet af Orkla ASA s drikkevareaktiviteter pr. 1. januar

7 Gruppens aktivitet Gruppens hovedaktivitet er produktion og salg af øl og andre drikkevarer. I overensstemmelse med Gruppens ledelsesstruktur segmenteres drikkevareaktiviteterne efter de geografiske regioner, hvor produktionen finder sted. Væsentlige begivenheder for Carlsberg Breweries Gruppen Holsten Brauerei AG blev erhvervet med virkning fra 1. april Bryggerierne König-Brauerei i Duisburg og Licher Privatbrauerei i Lich blev videresolgt til Bitburger Gruppen ligesom mineralvandsaktiviteterne blev afhændet til anden side. Herudover blev ejerandelene i Pivara Celarevo A.D. i Serbien og i Carlsberg Okocim i Polen øget. Sidstnævnte selskab blev herefter afnoteret fra den polske fondsbørs og skiftede navn til Carlsberg Polska. Bryggeriet i Bromma ved Stockholm blev lukket og produktionen flyttet til bryggeriet i Falkenberg samt i et mindre omfang til København. I Nordamerika afviklede Carlsberg Breweries sin aftale med Labatt om import, distribution og markedsføring og etablerede i stedet egne selskaber i både Canada og USA. Resultatopgørelse Nettoomsætning Der blev i året realiseret en nettoomsætning på i alt mio. kr. svarende til en stigning på 4% i forhold til Af denne omsætning stammer mio. kr. (6%) fra tilkøb af virksomheder, særligt Holsten-Brauerei AG. Den organiske udvikling udgør -857 mio. kr. (-2%). Stigning i ølvolumen har resulteret i en stigning i omsætningen på 827 mio. kr. Prisudviklingen har betydet et fald i omsætningen på 255 mio. kr. Øvrige produktkategorier har betydet et fald i nettoomsætningen på 538 mio. kr., hvoraf en stor del kan henføres til ophørte vandaktiviteter i Schweiz. Valutakursudviklingen har betydet en reduktion af nettoomsætningen med 430 mio. kr. Den resterende nedgang skyldes blandt andet en ændret konsolidering af Vena, der med virkning fra 2004 konsolideredes via Baltic Beverages Holding. 5

8 Produktionsomkostninger Produktionsomkostningerne beløb sig i alt til mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 4% i forhold til Produktionsomkostningerne blev reduceret med 3,5% eksklusive den del der hidrører fra årets akkvisitioner. Udover nedgangen i nettoomsætningen (eksklusive akkvisitioner) blev produktionsomkostningerne påvirket positivt af de i 2003 iværksatte Operational Excellence-projekter, der har sigte på at optimere strukturer og processer inden for store dele af produktionsapparatet. De årlige besparelser ved Production Excellence programmets færdiggørelse ultimo 2006 forventes at udgøre 500 mio. kr. Det vurderes, at de akkumulerede årlige besparelser med udgangen af 2004 udgør i størrelsesordenen 200 mio. kr., hvilket er som forventet. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgjorde i alt mio. kr. (+4% i forhold til sidste år), og det var således muligt trods en skærpet konkurrencesituation og et fortsat prispres at opnå en bruttomargin på 50,8%, hvilket er på niveau med sidste år. Salgs- og distributionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger steg med 5,5% i forhold til 2003 og udgjorde i alt mio. kr. Inkluderet heri er markedsføringsomkostninger på i alt mio. kr., hvilket er en stigning på 189 mio. kr. i forhold til året før affødt af investeringer i markedsføringsaktiviteter i forbindelse med EURO 2004 samt reklamefremstød i Rusland. Distributionsomkostningerne steg med 6%, hvilket er 3%-point lavere end stigningen i volumen. Salgsomkostningerne steg med 5% til mio. kr., hvilket afspejler den generelt højere aktivitet. Stigningen i omkostningerne er funderet bredt i Gruppens selskaber. Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Omkostningerne er på samme niveau som sidste år, når der ses bort fra tilkøbte virksomheder. En væsentlig del af forklaringen på fastholdelsen af udgiftsniveauet er lanceringen af Administration Excellence som en del af Operational Excellence-programmet. Andre driftsindtægter, netto Andre driftsindtægter udgør brutto 468 mio. kr. og andre driftsudgifter 325 mio. kr., netto 143 mio. kr. Avance ved salg af andre anlægsaktiver udgjorde netto 51 mio. kr. (2003: 52 mio. kr.). 6

9 Udlodning fra bryggeriforeningen udgjorde 41 mio. kr. mod 67 mio. kr. i 2003, hvor der tillige indgik udlodning fra den svenske bryggeriforening. I tallene for 2003 indgår 60 mio. kr., som vedrører en resultatgaranti i første halvår 2003 vedrørende aktiviteter i Thailand. Øvrige driftsudgifter, netto udgjorde i mio. kr. (2003: 22 mio. kr.), hvori blandt andet indgik modtagne og afgivne pensionsbidrag samt øvrige indtægter og udgifter. Resultat af associerede virksomheder Resultat af associerede virksomheder før skat udgjorde i alt 264 mio. kr. Størstedelen udgøres af Hite Brewery (180 mio. kr. mod 210 mio. kr. i 2003). De øvrige associerede virksomheder består blandt andet af Lao Brewery Co. Ltd., Nuuk Imeq A/S, Israel Beer Breweries Ltd. samt International Breweries (Netherlands) B.V., sidstnævnte med aktiviteter i Rumænien. Resultat af primær drift Resultat af primær drift udgjorde mio. kr., hvilket var 428 mio. kr. (12%) mindre end i Overskudsgraden udgjorde 8,3%, hvilket var 1,6%-point lavere end sidste år. Heraf udgør effekten af de i årets løb foretagne akkvisitioner i alt -1,0%-point, mens avance ved salg af to depotejendomme i England i 2003 indebærer en nedgang på 0,5%-point. Særlige poster Særlige poster udgjorde i alt -301 mio. kr. mod -401 mio. kr. i På indtægtssiden indgik avancer ved salg af bryggeriejendomme med 223 mio. kr. samt avance på 194 mio. kr. ved salg af de resterende aktier i Vena til BBH. Udgiftssiden prægedes af et regnskabsmæssigt tab ved outsourcing af Carlsberg UKs servicering af fadølsudstyr (305 mio. kr.), fratrædelsesomkostninger i forbindelse med Operational Excellence-programmerne (58 mio. kr.) samt restrukturering i Italien, Sverige og Polen m.fl. (289 mio. kr.). Finansielle poster Finansielle poster (netto) udgjorde -742 mio. kr. mod -637 mio. kr. i Udviklingen kan primært henføres til en stigning i renteudgifterne relateret til akkvisitionen af Holsten-Brauerei. 7

10 Selskabsskat Skat af årets resultat udgjorde 537 mio. kr. i Den effektive skatteprocent blev dermed 37,3%, hvilket er en stigning i forhold til 2003, bl.a. som følge af skattemæssige underskud der ikke aktiveres. Af- og nedskrivning på goodwill Af- og nedskrivning på goodwill m.v. udgjorde 518 mio. kr. mod 390 mio. kr. i Stigningen reflekterer goodwill i forbindelse med erhvervelsen af Holsten-Brauerei AG. I forbindelse med årsafslutningen for 2004 er der foretaget nedskrivningstest af alle goodwillbeløb samt varemærker med ubestemmelig levetid. Disse tests har ikke givet anledning til nedskrivninger. Koncernresultatet Koncernresultatet udgjorde 903 mio. kr. Minoritetsinteressers andel heraf udgjorde 243 mio. kr. mod 266 mio. kr. i Balance Carlsberg Breweries samlede aktiver udgjorde mio. kr. ved udgangen af 2004, en stigning på mio. kr. i forhold til Aktiver Stigningen på aktivsiden kan i al væsentlighed henføres til akkvisitionen af Holsten-Brauerei AG. Immaterielle anlægsaktiver udgjorde mio. kr. mod mio. kr. ved udgangen af 2003; heri indgår førnævnte transaktion med ca. 1,9 mia. kr. i goodwill og varemærker. Materielle anlægsaktiver udgjorde mio. kr. og er steget med mio. kr. i forhold til sidste år, ligeledes primært som følge af akkvisitionen af Holsten-Brauerei. I modsat retning trækker outsourcingen af fadølsudstyr i England, der har reduceret balancen med ca. 700 mio. kr. Tilgodehavender hos associerede virksomheder er primært steget som følge af en forøgelse af tilgodehavende hos BBH i forbindelse med salget af aktierne i Vena. Passiver Egenkapitalen udgjorde i alt mio. kr., hvilket er et fald på mio. kr. i forhold til udgangen af Udviklingen er særligt påvirket af udbytteudlodning på mio. kr. Hertil kommer årets 8

11 resultat (660 mio. kr.), værdiregulering af sikringstransaktioner (-185 mio. kr.) samt valutakursreguleringer m.v. (-116 mio. kr.). Egenkapitalandelen udgjorde 21,5% ved udgangen af 2004 mod 29,4% året før. Hensatte forpligtelser udgjorde ved udgangen af 2004 i alt mio. kr., hvilket er en stigning på mio. kr. Stigningen er i alt væsentligt en følge af årets akkvisitioner. Stigningen i pensioner og lignende forpligtelser kan således henføres til pensionsforpligtelser i Holsten- Brauerei, 567 mio. kr. Den langfristede gæld udgjorde mio. kr. og er steget med mio. kr. Den kortfristede gæld udgjorde mio. kr., hvilket er uændret i forhold til Rentebærende nettogæld var ved udgangen af 2004 i alt mio. kr. mod mio. kr. ved udgangen af Rating Med henblik på at sikre en optimal og fleksibel adgang til de finansielle markeder og for at styrke grundlaget for eksisterende obligationslån har Carlsberg Breweries indledt en proces med sigte på senere i år at opnå en offentlig kreditvurdering svarende til Investment Grade. Pengestrømme Pengestrømme fra drift blev mio. kr., hvilket er 251 mio. kr. mindre end året før. Væsentligst dækker denne udvikling over en betydelig reduktion af pengebindingen i tilgodehavender, men samtidig er udviklingen gået mod en reduktion af gæld til leverandører m.v., blandt andet som følge af en afgiftsreduktion i Danmark og Finland. Alt i alt blev den frie pengestrøm (free cash flow) 560 mio. kr. mod 2,2 mia. kr. i er væsentligst påvirket af akkvisitionen af Holsten-Brauerei AG. Investeringer Køb af ejerandele i andre selskaber udgjorde mio. kr. i 2004, jf. note 29 i regnskabet. Købet af Holsten-Brauerei udgjorde det største køb (4.261 mio. kr.). Herfra skal dog trækkes det efterfølgende salg af en række selskaber og aktiviteter i Holsten-koncernen til tredjepart (3.030 mio. kr.). Med overtagelse af gæld har den samlede investering i Holsten-Brauerei AG udgjort godt 3 mia. kr. 9

12 Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2003, hvilket er en stigning på 223 mio. kr. Udviklingen skyldes Holsten-Brauerei, som dog i et vist omfang modvirkes af lavere anlægsinvesteringer i BBH i takt med, at markedet modnes og behovet for yderligere kapacitet aftager. Finansielle risici Carlsberg Breweries' aktiviteter medfører, at Gruppens resultat og egenkapital påvirkes af en række finansielle risici, som primært relaterer sig til ændringer i valutakurser og renter. Gruppens finansielle risici styres centralt i Corporate Treasury i henhold til de af bestyrelsen godkendte principper. Til denne styring anvendes primært valuta- og renteswaps samt terminskontrakter. Valutarisiko Som internationalt arbejdende virksomhed er Carlsberg Breweries udsat for valutarisici i form af omregningsrisiko, idet langt den overvejende del af omsætningen stammer fra udenlandske selskaber, og denne del omregnes til DKK. Gruppen har størst eksponering i valutaerne EUR, GBP, RUB og CHF. I en række af lande er valutaen tæt korreleret til udviklingen i USD. En stigning i valutakursen for USD på 1% skønnes at påvirke driftsresultatet positivt med omkring 20 mio. kr. Carlsberg Breweries har en række investeringer i udenlandske dattervirksomheder, hvis egenkapital er eksponeret for valutarisici. Gruppen afdækker valutarisikoen forbundet med omregning af nettoinvesteringer ved at optage lån i de relevante valutaer eller ved at indgå valutaterminskontrakter. Carlsberg Breweries foretager en aktiv styring af gælden og søger at minimere kursrisikoen på denne. Renterisiko Den mest betydelige renterisiko er knyttet til netto rentebærende gæld, idet Gruppen ikke havde langfristede rentebærende aktiver af betydning pr. 31. december Ved udgangen af 2004 bestod 72% af låneporteføljen af fastforrentede lån, og den gennemsnitlige varighed på den rentebærende gæld (netto) var 3,4 år. En ændring i markedsrenten på et procent-point skønnes at påvirke de samlede årlige renteomkostninger i det førstkommende år med omkring 22 mio. kr. 10

13 Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at en modpart forsømmer at opfylde sine forpligtelser og derved kan påføre Carlsberg Breweries Gruppen tab. Ifølge Gruppens retningslinier for finansielle transaktioner må der alene kontraheres med finansielle institutioner med høj kreditværdighed. Carlsberg Breweries Gruppen yder i visse lande lån til restaurationsbranchen. De enkelte gruppeselskaber påser styring og kontrol af såvel disse lån som de almindelige varekreditter efter centrale retningslinjer. Det skønnes, at de foretagne reservationer er tilstrækkelige til dækning af mulige tab. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for, at Carlsberg Breweries ikke kan opfylde sine forpligtelser på grund af utilstrækkelig likviditet. Pr. 31. december 2004 havde Carlsberg Breweries uudnyttede bekræftede langfristede kreditter på 7,2 mia. kr. Miljøforhold Carlsberg Breweries Gruppens miljøindsats tager udgangspunkt i en miljøpolitik, som udtrykker ledelsens holdning og som fastlægger mål for og aktiviteter i det løbende arbejde for forbedring af virksomhedens miljøpåvirkning. Det har været Carlsberg Breweries' målsætning for 2004, at alle Gruppens produktionssteder skulle have implementeret et miljøledelsessystem (ISO 14001) inden udgangen af Bortset fra de senest tilkomne virksomheder er denne målsætning nået, idet 37 ud af 44 majoritetsejede virksomheder nu har introduceret systemet. De nytilkomne virksomheder arbejder hen imod en certificering inden for de nærmeste år. Gruppens selskaber registrerer løbende alle relevante miljødata og rapporterer disse til en central enhed i Gruppens hovedkontor, hvor udviklingen overvåges. Med to-tre års mellemrum foretages gennemgange af miljøarbejdet i alle virksomhederne. Disse gennemgange foretages af erfarne interne specialister, som undersøger, om miljøpolitikken og de fastlagte programmer følges. Udover traditionelle drifts- og vedligeholdelsesinvesteringer forventer Carlsberg Breweries ikke, at der forestår miljøomkostninger, som i væsentlig grad kan påvirke resultatet for det kommende år. 11

14 Forventninger til 2005 Der forventes i 2005 vækst i omsætning og indtjening (opgjort i overensstemmelse med internationale regnskabs standarder, IFRS). Udsagn om fremtiden De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne årsrapport, afspejler ledelsens forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater samt til konjunkturerne på de væsentligste markeder og udviklingen på de internationale penge-, valuta- og rentemarkeder. Udsagn vedrørende fremtiden vil ifølge sagens natur altid være forbundet med usikkerhed og de realiserede resultater m.v. vil derfor kunne afvige fra de anførte forventninger. Carlsberg Breweries A/S Moderselskabet Moderselskabets hovedaktivitet består af aktiebesiddelser i nationale og internationale bryggerier, licens- samt eksportvirksomhed. 12

15 Overgang til IFRS Med virkning fra 1. januar 2005 vil den anvendte regnskabspraksis blive ændret i overensstemmelse med kravene i gældende internationale regnskabsstandarder, IFRS. Ændringen vil have betydning for Carlsberg Breweries Gruppen på følgende områder: a. Goodwill, varemærker og andre immaterielle anlægsaktiver med ikke definerbar brugstid vil ikke længere skulle afskrives. I stedet skal disse aktiver gøres til genstand for en årlig nedskrivningstest, som skal sikre, at aktiverne har en værdi, der mindst svarer til den regnskabsmæssige værdi. Varemærker og andre immaterielle anlægsaktiver, der vurderes at have en definerbar brugstid, vil fortsat blive gjort til genstand for systematisk afskrivning. b. Hensættelser til pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser opgøres i overensstemmelse med IAS 19. Alle aktuarmæssige gevinster og tab indregnes i balancen pr. 1. januar 2004 i overensstemmelse med IFRS 1. c. Som led i sin virksomhed foretager Carlsberg Breweries Gruppen udlån til restaurationsbranchen i visse lande. I forbindelse med overgangen til IFRS er det vurderet, at renteindtægterne af disse lån bør medtages i den primære drift, da udlånsvirksomheden er tæt forbundet med samhandelen med disse kunder. d. Skat af resultat i associerede virksomheder fragår i resultatet, der indgår i resultat af primær drift. Under den hidtidige praksis bliver skatten medregnet i Gruppens samlede skat. e. Carlsberg Breweries Gruppen driver virksomhed i enkelte lande med hyperinflation. Regnskaberne for disse virksomheder vil blive omregnet i overensstemmelse med IAS 29. f. I det omfang der foreligger konkrete udbytteplaner for dattervirksomheder, associerede virksomheder samt joint ventures, indregnes udskudt skat af optjent overskud i lande, hvor der pålægges udbytteskat ved udlodning. g. Restruktureringsomkostninger i forbindelse med virksomhedsopkøb kan ikke længere indregnes i åbningsbalancen, men vil blive ført over resultatopgørelsen. 13

16 h. I overensstemmelse med IFRS 2 vil Carlsberg Breweries Gruppens omkostninger til aktieoptionsprogrammer blive udgiftsført i resultatopgørelsen i takt med at optionerne optjenes. Værdien af aktieoptionerne opgøres på basis af Black & Scholes formel til værdiansættelse af call optioner med udgangspunkt i udnyttelseskursen. i. IFRS regler for regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter i IAS 39 og 32 vil blive fuldt implementeret fra 1. januar Derudover er der foretaget enkelte reklassificeringer i resultatopgørelse og balance. Effekten af overgangen til IFRS er opgjort på de følgende sider tillige med forklaringer til de væsentligste talmæssige ændringer. De tilpassede IFRS-tal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS krav, herunder overgangsbestemmelserne i IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS. Opgørelsen er baseret på de regnskabsstandarder, der er trådt i kraft pr. 1. januar Årsrapporten for 2005 skal aflægges efter de standarder, der vil være gældende pr. 31. december Som følge heraf kan der forekomme ændringer. For 2004 har ændringerne følgende effekt: Resultatet af primær drift bliver 29 mio. kr. lavere. Koncernresultatet bliver 227 mio. kr. højere. Balancesummen pr. 31. december 2004 bliver 365 mio. kr. højere. Egenkapitalen bliver 87 mio. kr. lavere. 14

17 Forklaring til den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS (urevideret) Resultatopgørelse Carlsberg Breweries Gruppen 2004 Mio. kr. Hidtidig praksis Effekt af overgang til IFRS IFRS NETTOOMSÆTNING 35, ,987 Produktionsomkostninger -17, ,768 BRUTTORESULTAT 18, ,219 Salgs- og distributionsomkostninger -12, ,833 Administrationsomkostninger -2, ,785 Andre driftsindtægter, netto Resultat i associerede virksomheder efter skat (Hidtidig praksis: før skat) RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 3, ,972 Af- og nedskrivning på goodwill Særlige poster, netto RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 2, ,374 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger -1, ,274 RESULTAT FØR SKAT 1, ,557 Selskabsskat KONCERNRESULTAT ,130 Fordeles således: Aktionærer i Carlsberg Breweries A/S Minoritetsinteresser , mio. kr. Resultat af primær drift efter hidtidig praksis 3,001 c) Renter af udlån til restaurationsbranchen 106 b) Pensionsomkostninger, herunder renter - d) Skat af resultat af kapitalandele i associerede virksomheder -56 a) Afskrivning af varemærker -13 h) Omkostninger af aktieoptionsprogrammer -17 e) Effekt af omregning af selskaber i lande med hyperinflation -52 Øvrige reguleringer 3 Samlet effekt på resultat af primær drift -29 Resultat af primær drift IFRS 2,972 Koncernresultat efter hidtidig praksis 903 Effekt på resultat af primær drift jf. ovenfor -29 Renter af udlån til restaurationsbranchen -90 Af- og nedskrivning af goodwill / varemærker 518 Skat af resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 56 g) Restruktureringshensættelser ved virksomhedsopkøb i Effekt af omregning af selskaber i lande med hyperinflation 12 Øvrige reguleringer - Skatteeffekt af reguleringer 54 Samlet effekt på koncernresultat 227 Koncernresultat IFRS 1,130 15

18 Forklaring til den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS (urevideret) Balance 1. januar 2004 Carlsberg Breweries Gruppen 31. december 2004 Mio. kr. Hidtidig praksis Effekt af overgang til IFRS IFRS Hidtidig praksis Effekt af overgang til IFRS IFRS mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. 1 Goodwill 5, ,866 7, ,803 2 Varemærker Andre immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 18, ,193 19, ,291 Pensionsordninger, nettoaktiver Udskudte skatteaktiver Andre finansielle anlægsaktiver 3, ,693 3, ,471 ANLÆGSAKTIVER I ALT 28, ,368 31, ,872 Varebeholdninger 2, ,680 2, ,883 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6, ,559 6, ,838 5 Andre tilgodehavender m.v. 2, ,250 1, ,454 Likvider og værdipapirer 2,629-2,629 1,745-1,745 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 13, ,118 12, ,920 Aktiver bestemt for salg AKTIVER I ALT 42, ,595 44, ,855 Egenkapital for moderselskabets aktionærer 12, ,035 9, ,470 Minoritetsinteresser 1,625-1,625 1, ,580 EGENKAPITAL I ALT , ,050 6 Pensioner og lignende forpligtelser ,383 1, ,895 Udskudt skat 1, ,060 1, ,549 7 Tilbagebetalingsforpligtelse emballage 1,234-1,234 1,260-1,260 7 Andre hensatte forpligtelser Lån 10,883-10,883 14,447-14,447 8 Anden gæld LANGFRISTET GÆLD I ALT 14, ,460 19,365-1,297 18,068 Lån 4, ,884 4, ,771 Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v. 4,170-4,170 4,090-4,090 7 Tilbagebetalingsforpligtelse emballage 1,234 1,234 1,260 1,260 7 Andre hensatte forpligtelser Anden gæld og periodeafgrænsningsposter 4, ,956 5, ,135 KORTFRISTET GÆLD I ALT 13,986 1,489 15,475 13,988 1,749 15,737 PASSIVER I ALT 42, ,595 44, , Egenkapital hidtidig praksis 12,511 9,569 a) Goodwill a) Negativ goodwill a) Varemærker b) Pensionsforpligtelser e) Effekt af omregning af selskaber i lande med hyperinflation Øvrige reguleringer Skatteeffekt af reguleringer Minoritetsinteressers andel af IFRS effekt Effekt på egenkapitalen for moderselskabets aktionærer Egenkapital for moderselskabets aktionærer 12,035 9,470 Reklassifikation af minoritetsinteresser 1,625 1,568 Minoritetsinteressers andel af IFRS effekt - 12 Total egenkapital IFRS 13,660 11,050 16

19 Noter: Carlsberg Breweries Gruppen Mio. kr Goodwill Udskillelse af varemærker Tilbageførsel af afskrivninger for Tilbageførsel af restruktureringshensættelser ved virksomhedsopkøb i Øvrige reguleringer Varemærker Udskillelse fra goodwill Tilbageførsel af afskrivninger på varemærker med ikke defineret brugstid Materielle anlægsaktiver Udskillelse af aktiver bestemt for salg Effekt af omregning af selskaber i lande med hyperinflation Øvrige reguleringer Andre finansielle anlægsaktiver Delvis reklassifikation af udlån til restaurationsbranchen Øvrige reguleringer Andre tilgodehavender m.v. Reklassifikation af periodeafgrænsningsposter vedr. udlån til restaurationsbranchen Øvrige reguleringer Pensioner og lignende forpligtelser Indregning af aktuarmæssigt tab Regulering af diskonteringssatser m.v Hensatte forpligtelser Emballageforpligtelse overført til korte forpligtelser -1,234-1,260 Andre hensatte forpligtelser overført til korte forpligtelser Anden gæld Delvis reklassifikation af udlån til restaurationsbranchen

20 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2004 for Carlsberg Breweries Gruppen er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven af 7. juni Carlsberg Breweries Gruppen følger reglerne for store virksomheder i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Konsolideringspraksis Koncernregnskabet for Carlsberg Breweries Gruppen (Gruppen) omfatter regnskaberne for Carlsberg Breweries A/S og dattervirksomheder, det vil sige virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte har flertallet af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Associerede virksomheder, der aftalemæssigt ledes sammen med en eller flere andre virksomheder (joint ventures), konsolideres pro rata, hvorved de enkelte regnskabsposter medregnes i forhold til ejerandelen. Virksomheder, hvori koncernen ejer mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydende indflydelse, betragtes som associerede og medtages med en forholdsmæssig andel af resultat og egenkapital (indre værdis metode). Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet, dattervirksomhederne og pro rata konsoliderede virksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Der foretages eliminering af intern omsætning, licenser, renter, udbytter, fortjenester og mellemværender mellem virksomhederne indbyrdes, ligesom der foretages udligning af kapitalandele i dattervirksomheder og pro rata konsoliderede virksomheder med den dertil svarende andel i virksomhedernes egenkapital, opgjort efter Gruppens regnskabspraksis. Investeringer i dattervirksomheder og associerede virksomheder behandles efter overtagelsesmetoden og et eventuelt forskelsbeløb mellem anskaffelsespris og egenkapitalen på erhvervelsestidspunktet, opgjort efter Gruppens regnskabspraksis, fordeles på virksomhedernes enkelte aktiver og forpligtelser ud fra disses dagsværdi. Der hensættes til forpligtelser vedrørende omstrukturering i overtagne virksomheder, der på overtagelsestidspunktet er besluttet og offentliggjort over for de berørte parter. Et eventuelt resterende forskelsbeløb (goodwill) indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives lineært over forventet levetid, dog højst 20 år. En eventuel negativ forskelsværdi (badwill), der modsvarer forventede fremtidige tab eller omkostninger indregnes i balancen og indtægtsføres i takt med, at tabene eller omkostningerne realiseres. Negativ goodwill herudover indtægtsføres systematisk over levetiden af de afskrivelige aktiver. 18

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre CVR nr. 31 85 98 83 Årsrapport 2013/14 Dansk Bygningskontrol A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages.

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Noter NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges i henhold

Læs mere

Berlingske Tidende A/S. Årsrapport 2004. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. den 25.

Berlingske Tidende A/S. Årsrapport 2004. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. den 25. Berlingske Tidende A/S Årsrapport 2004 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2005 Peter Lindegaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere