Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004"

Transkript

1 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår)

2 Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG TIL IFRS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCE PR. 31. DECEMBER PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR GRUPPEN EGENKAPITALFORKLARING NOTER KONCERNOVERSIGT... 56

3 Selskabsoplysninger Selskabet: Carlsberg Breweries A/S Ny Carlsberg Vej København V Danmark Hjemstedskommune: København Bestyrelse: Direktør Jens Bigum (formand) Professor, dr. pharm. Povl Krogsgaard-Larsen (næstformand) Bryggeriarbejder, Hans Andersen (medarbejdervalgt) Koncerndirektør, Søren Bjerre-Nielsen Customer Service Manager, Eva Vilstrup Decker (medarbejdervalgt) Adm. direktør, koncernchef Henning Dyremose Brygmester, Jens Magnus Eiken (medarbejdervalgt) IT-konsulent, Erik Dedenroth Olsen (medarbejdervalgt) Direktion: Koncernchef Nils S. Andersen, adm. direktør Koncerndirektør Paul Bergqvist Koncerndirektør Jørn P. Jensen Revision: PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup 1

4 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for Carlsberg Breweries Gruppen og moderselskabet for Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af Gruppens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt resultat og Gruppens pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 30. marts 2005 Nils S. Andersen Paul Bergqvist Jørn P. Jensen Bestyrelse for Carlsberg Breweries A/S Jens Bigum Povl Krogsgaard-Larsen Hans Andersen Søren Bjerre-Nielsen Henning Dyremose Erik D. Olsen Eva Vilstrup Decker Jens M. Eiken 2

5 REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret årsrapporten for Carlsberg Breweries Gruppen og moderselskabet for regnskabsåret 2004, der er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder (ISA). Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af gruppens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af gruppens og moderselskabets aktiviteter og gruppens pengestrømme for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. København, den 30. marts 2005 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Fin T. Nielsen statsautoriseret revisor Gert R. L. Andersen statsautoriseret revisor 3

6 Årsberetning Hovedtal for Carlsberg Breweries Gruppen Volumen brutto - mio. hl Øl 92,0 81,4 78,6 67,0 Læskedrikke 19,4 21,2 20,9 21,2 Resultatopgørelse - mio. kr. Nettoomsætning EBITDA Resultat af primær drift (EBITA) Goodwill amortisation Særlige poster, netto Finansielle poster, netto *) Resultat før skat Koncernresultat Carlsberg Breweries A/S andel Balance - mio. kr. Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital Pengestrømme - mio. kr. Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investeringer Frit cash flow Nøgletal Resultat af primær drift/nettoomsætning 8,3% 9,9% 10,1% 8,6% Afkast af investeret kapital (ROIC) 9,6% 12,3% 11,9% 9,5% Egenkapitalandel (soliditetsgrad ) 21,5% 29,4% 28,0% 28,7% Gæld/egenkapital (finansiel gearing) 166% 90% 110% 102% Rentedækning 4,04 5,38 3,31 10,32 Medarbejdere Antal medarbejdere *) Finansielle poster for 2001 inkluderer avance ved salg af Thai-aktier på 518 mio. kr. Tal for selskabets første regnskabsår 1. juli til 31. december 2000 er udeladt, da regnskabsåret kun dækkede seks måneder og selskabets nuværende aktivitetsniveau først etableredes med indskuddet af Orkla ASA s drikkevareaktiviteter pr. 1. januar

7 Gruppens aktivitet Gruppens hovedaktivitet er produktion og salg af øl og andre drikkevarer. I overensstemmelse med Gruppens ledelsesstruktur segmenteres drikkevareaktiviteterne efter de geografiske regioner, hvor produktionen finder sted. Væsentlige begivenheder for Carlsberg Breweries Gruppen Holsten Brauerei AG blev erhvervet med virkning fra 1. april Bryggerierne König-Brauerei i Duisburg og Licher Privatbrauerei i Lich blev videresolgt til Bitburger Gruppen ligesom mineralvandsaktiviteterne blev afhændet til anden side. Herudover blev ejerandelene i Pivara Celarevo A.D. i Serbien og i Carlsberg Okocim i Polen øget. Sidstnævnte selskab blev herefter afnoteret fra den polske fondsbørs og skiftede navn til Carlsberg Polska. Bryggeriet i Bromma ved Stockholm blev lukket og produktionen flyttet til bryggeriet i Falkenberg samt i et mindre omfang til København. I Nordamerika afviklede Carlsberg Breweries sin aftale med Labatt om import, distribution og markedsføring og etablerede i stedet egne selskaber i både Canada og USA. Resultatopgørelse Nettoomsætning Der blev i året realiseret en nettoomsætning på i alt mio. kr. svarende til en stigning på 4% i forhold til Af denne omsætning stammer mio. kr. (6%) fra tilkøb af virksomheder, særligt Holsten-Brauerei AG. Den organiske udvikling udgør -857 mio. kr. (-2%). Stigning i ølvolumen har resulteret i en stigning i omsætningen på 827 mio. kr. Prisudviklingen har betydet et fald i omsætningen på 255 mio. kr. Øvrige produktkategorier har betydet et fald i nettoomsætningen på 538 mio. kr., hvoraf en stor del kan henføres til ophørte vandaktiviteter i Schweiz. Valutakursudviklingen har betydet en reduktion af nettoomsætningen med 430 mio. kr. Den resterende nedgang skyldes blandt andet en ændret konsolidering af Vena, der med virkning fra 2004 konsolideredes via Baltic Beverages Holding. 5

8 Produktionsomkostninger Produktionsomkostningerne beløb sig i alt til mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 4% i forhold til Produktionsomkostningerne blev reduceret med 3,5% eksklusive den del der hidrører fra årets akkvisitioner. Udover nedgangen i nettoomsætningen (eksklusive akkvisitioner) blev produktionsomkostningerne påvirket positivt af de i 2003 iværksatte Operational Excellence-projekter, der har sigte på at optimere strukturer og processer inden for store dele af produktionsapparatet. De årlige besparelser ved Production Excellence programmets færdiggørelse ultimo 2006 forventes at udgøre 500 mio. kr. Det vurderes, at de akkumulerede årlige besparelser med udgangen af 2004 udgør i størrelsesordenen 200 mio. kr., hvilket er som forventet. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgjorde i alt mio. kr. (+4% i forhold til sidste år), og det var således muligt trods en skærpet konkurrencesituation og et fortsat prispres at opnå en bruttomargin på 50,8%, hvilket er på niveau med sidste år. Salgs- og distributionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger steg med 5,5% i forhold til 2003 og udgjorde i alt mio. kr. Inkluderet heri er markedsføringsomkostninger på i alt mio. kr., hvilket er en stigning på 189 mio. kr. i forhold til året før affødt af investeringer i markedsføringsaktiviteter i forbindelse med EURO 2004 samt reklamefremstød i Rusland. Distributionsomkostningerne steg med 6%, hvilket er 3%-point lavere end stigningen i volumen. Salgsomkostningerne steg med 5% til mio. kr., hvilket afspejler den generelt højere aktivitet. Stigningen i omkostningerne er funderet bredt i Gruppens selskaber. Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Omkostningerne er på samme niveau som sidste år, når der ses bort fra tilkøbte virksomheder. En væsentlig del af forklaringen på fastholdelsen af udgiftsniveauet er lanceringen af Administration Excellence som en del af Operational Excellence-programmet. Andre driftsindtægter, netto Andre driftsindtægter udgør brutto 468 mio. kr. og andre driftsudgifter 325 mio. kr., netto 143 mio. kr. Avance ved salg af andre anlægsaktiver udgjorde netto 51 mio. kr. (2003: 52 mio. kr.). 6

9 Udlodning fra bryggeriforeningen udgjorde 41 mio. kr. mod 67 mio. kr. i 2003, hvor der tillige indgik udlodning fra den svenske bryggeriforening. I tallene for 2003 indgår 60 mio. kr., som vedrører en resultatgaranti i første halvår 2003 vedrørende aktiviteter i Thailand. Øvrige driftsudgifter, netto udgjorde i mio. kr. (2003: 22 mio. kr.), hvori blandt andet indgik modtagne og afgivne pensionsbidrag samt øvrige indtægter og udgifter. Resultat af associerede virksomheder Resultat af associerede virksomheder før skat udgjorde i alt 264 mio. kr. Størstedelen udgøres af Hite Brewery (180 mio. kr. mod 210 mio. kr. i 2003). De øvrige associerede virksomheder består blandt andet af Lao Brewery Co. Ltd., Nuuk Imeq A/S, Israel Beer Breweries Ltd. samt International Breweries (Netherlands) B.V., sidstnævnte med aktiviteter i Rumænien. Resultat af primær drift Resultat af primær drift udgjorde mio. kr., hvilket var 428 mio. kr. (12%) mindre end i Overskudsgraden udgjorde 8,3%, hvilket var 1,6%-point lavere end sidste år. Heraf udgør effekten af de i årets løb foretagne akkvisitioner i alt -1,0%-point, mens avance ved salg af to depotejendomme i England i 2003 indebærer en nedgang på 0,5%-point. Særlige poster Særlige poster udgjorde i alt -301 mio. kr. mod -401 mio. kr. i På indtægtssiden indgik avancer ved salg af bryggeriejendomme med 223 mio. kr. samt avance på 194 mio. kr. ved salg af de resterende aktier i Vena til BBH. Udgiftssiden prægedes af et regnskabsmæssigt tab ved outsourcing af Carlsberg UKs servicering af fadølsudstyr (305 mio. kr.), fratrædelsesomkostninger i forbindelse med Operational Excellence-programmerne (58 mio. kr.) samt restrukturering i Italien, Sverige og Polen m.fl. (289 mio. kr.). Finansielle poster Finansielle poster (netto) udgjorde -742 mio. kr. mod -637 mio. kr. i Udviklingen kan primært henføres til en stigning i renteudgifterne relateret til akkvisitionen af Holsten-Brauerei. 7

10 Selskabsskat Skat af årets resultat udgjorde 537 mio. kr. i Den effektive skatteprocent blev dermed 37,3%, hvilket er en stigning i forhold til 2003, bl.a. som følge af skattemæssige underskud der ikke aktiveres. Af- og nedskrivning på goodwill Af- og nedskrivning på goodwill m.v. udgjorde 518 mio. kr. mod 390 mio. kr. i Stigningen reflekterer goodwill i forbindelse med erhvervelsen af Holsten-Brauerei AG. I forbindelse med årsafslutningen for 2004 er der foretaget nedskrivningstest af alle goodwillbeløb samt varemærker med ubestemmelig levetid. Disse tests har ikke givet anledning til nedskrivninger. Koncernresultatet Koncernresultatet udgjorde 903 mio. kr. Minoritetsinteressers andel heraf udgjorde 243 mio. kr. mod 266 mio. kr. i Balance Carlsberg Breweries samlede aktiver udgjorde mio. kr. ved udgangen af 2004, en stigning på mio. kr. i forhold til Aktiver Stigningen på aktivsiden kan i al væsentlighed henføres til akkvisitionen af Holsten-Brauerei AG. Immaterielle anlægsaktiver udgjorde mio. kr. mod mio. kr. ved udgangen af 2003; heri indgår førnævnte transaktion med ca. 1,9 mia. kr. i goodwill og varemærker. Materielle anlægsaktiver udgjorde mio. kr. og er steget med mio. kr. i forhold til sidste år, ligeledes primært som følge af akkvisitionen af Holsten-Brauerei. I modsat retning trækker outsourcingen af fadølsudstyr i England, der har reduceret balancen med ca. 700 mio. kr. Tilgodehavender hos associerede virksomheder er primært steget som følge af en forøgelse af tilgodehavende hos BBH i forbindelse med salget af aktierne i Vena. Passiver Egenkapitalen udgjorde i alt mio. kr., hvilket er et fald på mio. kr. i forhold til udgangen af Udviklingen er særligt påvirket af udbytteudlodning på mio. kr. Hertil kommer årets 8

11 resultat (660 mio. kr.), værdiregulering af sikringstransaktioner (-185 mio. kr.) samt valutakursreguleringer m.v. (-116 mio. kr.). Egenkapitalandelen udgjorde 21,5% ved udgangen af 2004 mod 29,4% året før. Hensatte forpligtelser udgjorde ved udgangen af 2004 i alt mio. kr., hvilket er en stigning på mio. kr. Stigningen er i alt væsentligt en følge af årets akkvisitioner. Stigningen i pensioner og lignende forpligtelser kan således henføres til pensionsforpligtelser i Holsten- Brauerei, 567 mio. kr. Den langfristede gæld udgjorde mio. kr. og er steget med mio. kr. Den kortfristede gæld udgjorde mio. kr., hvilket er uændret i forhold til Rentebærende nettogæld var ved udgangen af 2004 i alt mio. kr. mod mio. kr. ved udgangen af Rating Med henblik på at sikre en optimal og fleksibel adgang til de finansielle markeder og for at styrke grundlaget for eksisterende obligationslån har Carlsberg Breweries indledt en proces med sigte på senere i år at opnå en offentlig kreditvurdering svarende til Investment Grade. Pengestrømme Pengestrømme fra drift blev mio. kr., hvilket er 251 mio. kr. mindre end året før. Væsentligst dækker denne udvikling over en betydelig reduktion af pengebindingen i tilgodehavender, men samtidig er udviklingen gået mod en reduktion af gæld til leverandører m.v., blandt andet som følge af en afgiftsreduktion i Danmark og Finland. Alt i alt blev den frie pengestrøm (free cash flow) 560 mio. kr. mod 2,2 mia. kr. i er væsentligst påvirket af akkvisitionen af Holsten-Brauerei AG. Investeringer Køb af ejerandele i andre selskaber udgjorde mio. kr. i 2004, jf. note 29 i regnskabet. Købet af Holsten-Brauerei udgjorde det største køb (4.261 mio. kr.). Herfra skal dog trækkes det efterfølgende salg af en række selskaber og aktiviteter i Holsten-koncernen til tredjepart (3.030 mio. kr.). Med overtagelse af gæld har den samlede investering i Holsten-Brauerei AG udgjort godt 3 mia. kr. 9

12 Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2003, hvilket er en stigning på 223 mio. kr. Udviklingen skyldes Holsten-Brauerei, som dog i et vist omfang modvirkes af lavere anlægsinvesteringer i BBH i takt med, at markedet modnes og behovet for yderligere kapacitet aftager. Finansielle risici Carlsberg Breweries' aktiviteter medfører, at Gruppens resultat og egenkapital påvirkes af en række finansielle risici, som primært relaterer sig til ændringer i valutakurser og renter. Gruppens finansielle risici styres centralt i Corporate Treasury i henhold til de af bestyrelsen godkendte principper. Til denne styring anvendes primært valuta- og renteswaps samt terminskontrakter. Valutarisiko Som internationalt arbejdende virksomhed er Carlsberg Breweries udsat for valutarisici i form af omregningsrisiko, idet langt den overvejende del af omsætningen stammer fra udenlandske selskaber, og denne del omregnes til DKK. Gruppen har størst eksponering i valutaerne EUR, GBP, RUB og CHF. I en række af lande er valutaen tæt korreleret til udviklingen i USD. En stigning i valutakursen for USD på 1% skønnes at påvirke driftsresultatet positivt med omkring 20 mio. kr. Carlsberg Breweries har en række investeringer i udenlandske dattervirksomheder, hvis egenkapital er eksponeret for valutarisici. Gruppen afdækker valutarisikoen forbundet med omregning af nettoinvesteringer ved at optage lån i de relevante valutaer eller ved at indgå valutaterminskontrakter. Carlsberg Breweries foretager en aktiv styring af gælden og søger at minimere kursrisikoen på denne. Renterisiko Den mest betydelige renterisiko er knyttet til netto rentebærende gæld, idet Gruppen ikke havde langfristede rentebærende aktiver af betydning pr. 31. december Ved udgangen af 2004 bestod 72% af låneporteføljen af fastforrentede lån, og den gennemsnitlige varighed på den rentebærende gæld (netto) var 3,4 år. En ændring i markedsrenten på et procent-point skønnes at påvirke de samlede årlige renteomkostninger i det førstkommende år med omkring 22 mio. kr. 10

13 Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at en modpart forsømmer at opfylde sine forpligtelser og derved kan påføre Carlsberg Breweries Gruppen tab. Ifølge Gruppens retningslinier for finansielle transaktioner må der alene kontraheres med finansielle institutioner med høj kreditværdighed. Carlsberg Breweries Gruppen yder i visse lande lån til restaurationsbranchen. De enkelte gruppeselskaber påser styring og kontrol af såvel disse lån som de almindelige varekreditter efter centrale retningslinjer. Det skønnes, at de foretagne reservationer er tilstrækkelige til dækning af mulige tab. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for, at Carlsberg Breweries ikke kan opfylde sine forpligtelser på grund af utilstrækkelig likviditet. Pr. 31. december 2004 havde Carlsberg Breweries uudnyttede bekræftede langfristede kreditter på 7,2 mia. kr. Miljøforhold Carlsberg Breweries Gruppens miljøindsats tager udgangspunkt i en miljøpolitik, som udtrykker ledelsens holdning og som fastlægger mål for og aktiviteter i det løbende arbejde for forbedring af virksomhedens miljøpåvirkning. Det har været Carlsberg Breweries' målsætning for 2004, at alle Gruppens produktionssteder skulle have implementeret et miljøledelsessystem (ISO 14001) inden udgangen af Bortset fra de senest tilkomne virksomheder er denne målsætning nået, idet 37 ud af 44 majoritetsejede virksomheder nu har introduceret systemet. De nytilkomne virksomheder arbejder hen imod en certificering inden for de nærmeste år. Gruppens selskaber registrerer løbende alle relevante miljødata og rapporterer disse til en central enhed i Gruppens hovedkontor, hvor udviklingen overvåges. Med to-tre års mellemrum foretages gennemgange af miljøarbejdet i alle virksomhederne. Disse gennemgange foretages af erfarne interne specialister, som undersøger, om miljøpolitikken og de fastlagte programmer følges. Udover traditionelle drifts- og vedligeholdelsesinvesteringer forventer Carlsberg Breweries ikke, at der forestår miljøomkostninger, som i væsentlig grad kan påvirke resultatet for det kommende år. 11

14 Forventninger til 2005 Der forventes i 2005 vækst i omsætning og indtjening (opgjort i overensstemmelse med internationale regnskabs standarder, IFRS). Udsagn om fremtiden De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne årsrapport, afspejler ledelsens forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater samt til konjunkturerne på de væsentligste markeder og udviklingen på de internationale penge-, valuta- og rentemarkeder. Udsagn vedrørende fremtiden vil ifølge sagens natur altid være forbundet med usikkerhed og de realiserede resultater m.v. vil derfor kunne afvige fra de anførte forventninger. Carlsberg Breweries A/S Moderselskabet Moderselskabets hovedaktivitet består af aktiebesiddelser i nationale og internationale bryggerier, licens- samt eksportvirksomhed. 12

15 Overgang til IFRS Med virkning fra 1. januar 2005 vil den anvendte regnskabspraksis blive ændret i overensstemmelse med kravene i gældende internationale regnskabsstandarder, IFRS. Ændringen vil have betydning for Carlsberg Breweries Gruppen på følgende områder: a. Goodwill, varemærker og andre immaterielle anlægsaktiver med ikke definerbar brugstid vil ikke længere skulle afskrives. I stedet skal disse aktiver gøres til genstand for en årlig nedskrivningstest, som skal sikre, at aktiverne har en værdi, der mindst svarer til den regnskabsmæssige værdi. Varemærker og andre immaterielle anlægsaktiver, der vurderes at have en definerbar brugstid, vil fortsat blive gjort til genstand for systematisk afskrivning. b. Hensættelser til pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser opgøres i overensstemmelse med IAS 19. Alle aktuarmæssige gevinster og tab indregnes i balancen pr. 1. januar 2004 i overensstemmelse med IFRS 1. c. Som led i sin virksomhed foretager Carlsberg Breweries Gruppen udlån til restaurationsbranchen i visse lande. I forbindelse med overgangen til IFRS er det vurderet, at renteindtægterne af disse lån bør medtages i den primære drift, da udlånsvirksomheden er tæt forbundet med samhandelen med disse kunder. d. Skat af resultat i associerede virksomheder fragår i resultatet, der indgår i resultat af primær drift. Under den hidtidige praksis bliver skatten medregnet i Gruppens samlede skat. e. Carlsberg Breweries Gruppen driver virksomhed i enkelte lande med hyperinflation. Regnskaberne for disse virksomheder vil blive omregnet i overensstemmelse med IAS 29. f. I det omfang der foreligger konkrete udbytteplaner for dattervirksomheder, associerede virksomheder samt joint ventures, indregnes udskudt skat af optjent overskud i lande, hvor der pålægges udbytteskat ved udlodning. g. Restruktureringsomkostninger i forbindelse med virksomhedsopkøb kan ikke længere indregnes i åbningsbalancen, men vil blive ført over resultatopgørelsen. 13

16 h. I overensstemmelse med IFRS 2 vil Carlsberg Breweries Gruppens omkostninger til aktieoptionsprogrammer blive udgiftsført i resultatopgørelsen i takt med at optionerne optjenes. Værdien af aktieoptionerne opgøres på basis af Black & Scholes formel til værdiansættelse af call optioner med udgangspunkt i udnyttelseskursen. i. IFRS regler for regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter i IAS 39 og 32 vil blive fuldt implementeret fra 1. januar Derudover er der foretaget enkelte reklassificeringer i resultatopgørelse og balance. Effekten af overgangen til IFRS er opgjort på de følgende sider tillige med forklaringer til de væsentligste talmæssige ændringer. De tilpassede IFRS-tal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS krav, herunder overgangsbestemmelserne i IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS. Opgørelsen er baseret på de regnskabsstandarder, der er trådt i kraft pr. 1. januar Årsrapporten for 2005 skal aflægges efter de standarder, der vil være gældende pr. 31. december Som følge heraf kan der forekomme ændringer. For 2004 har ændringerne følgende effekt: Resultatet af primær drift bliver 29 mio. kr. lavere. Koncernresultatet bliver 227 mio. kr. højere. Balancesummen pr. 31. december 2004 bliver 365 mio. kr. højere. Egenkapitalen bliver 87 mio. kr. lavere. 14

17 Forklaring til den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS (urevideret) Resultatopgørelse Carlsberg Breweries Gruppen 2004 Mio. kr. Hidtidig praksis Effekt af overgang til IFRS IFRS NETTOOMSÆTNING 35, ,987 Produktionsomkostninger -17, ,768 BRUTTORESULTAT 18, ,219 Salgs- og distributionsomkostninger -12, ,833 Administrationsomkostninger -2, ,785 Andre driftsindtægter, netto Resultat i associerede virksomheder efter skat (Hidtidig praksis: før skat) RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 3, ,972 Af- og nedskrivning på goodwill Særlige poster, netto RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 2, ,374 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger -1, ,274 RESULTAT FØR SKAT 1, ,557 Selskabsskat KONCERNRESULTAT ,130 Fordeles således: Aktionærer i Carlsberg Breweries A/S Minoritetsinteresser , mio. kr. Resultat af primær drift efter hidtidig praksis 3,001 c) Renter af udlån til restaurationsbranchen 106 b) Pensionsomkostninger, herunder renter - d) Skat af resultat af kapitalandele i associerede virksomheder -56 a) Afskrivning af varemærker -13 h) Omkostninger af aktieoptionsprogrammer -17 e) Effekt af omregning af selskaber i lande med hyperinflation -52 Øvrige reguleringer 3 Samlet effekt på resultat af primær drift -29 Resultat af primær drift IFRS 2,972 Koncernresultat efter hidtidig praksis 903 Effekt på resultat af primær drift jf. ovenfor -29 Renter af udlån til restaurationsbranchen -90 Af- og nedskrivning af goodwill / varemærker 518 Skat af resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 56 g) Restruktureringshensættelser ved virksomhedsopkøb i Effekt af omregning af selskaber i lande med hyperinflation 12 Øvrige reguleringer - Skatteeffekt af reguleringer 54 Samlet effekt på koncernresultat 227 Koncernresultat IFRS 1,130 15

18 Forklaring til den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS (urevideret) Balance 1. januar 2004 Carlsberg Breweries Gruppen 31. december 2004 Mio. kr. Hidtidig praksis Effekt af overgang til IFRS IFRS Hidtidig praksis Effekt af overgang til IFRS IFRS mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. 1 Goodwill 5, ,866 7, ,803 2 Varemærker Andre immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 18, ,193 19, ,291 Pensionsordninger, nettoaktiver Udskudte skatteaktiver Andre finansielle anlægsaktiver 3, ,693 3, ,471 ANLÆGSAKTIVER I ALT 28, ,368 31, ,872 Varebeholdninger 2, ,680 2, ,883 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6, ,559 6, ,838 5 Andre tilgodehavender m.v. 2, ,250 1, ,454 Likvider og værdipapirer 2,629-2,629 1,745-1,745 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 13, ,118 12, ,920 Aktiver bestemt for salg AKTIVER I ALT 42, ,595 44, ,855 Egenkapital for moderselskabets aktionærer 12, ,035 9, ,470 Minoritetsinteresser 1,625-1,625 1, ,580 EGENKAPITAL I ALT , ,050 6 Pensioner og lignende forpligtelser ,383 1, ,895 Udskudt skat 1, ,060 1, ,549 7 Tilbagebetalingsforpligtelse emballage 1,234-1,234 1,260-1,260 7 Andre hensatte forpligtelser Lån 10,883-10,883 14,447-14,447 8 Anden gæld LANGFRISTET GÆLD I ALT 14, ,460 19,365-1,297 18,068 Lån 4, ,884 4, ,771 Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v. 4,170-4,170 4,090-4,090 7 Tilbagebetalingsforpligtelse emballage 1,234 1,234 1,260 1,260 7 Andre hensatte forpligtelser Anden gæld og periodeafgrænsningsposter 4, ,956 5, ,135 KORTFRISTET GÆLD I ALT 13,986 1,489 15,475 13,988 1,749 15,737 PASSIVER I ALT 42, ,595 44, , Egenkapital hidtidig praksis 12,511 9,569 a) Goodwill a) Negativ goodwill a) Varemærker b) Pensionsforpligtelser e) Effekt af omregning af selskaber i lande med hyperinflation Øvrige reguleringer Skatteeffekt af reguleringer Minoritetsinteressers andel af IFRS effekt Effekt på egenkapitalen for moderselskabets aktionærer Egenkapital for moderselskabets aktionærer 12,035 9,470 Reklassifikation af minoritetsinteresser 1,625 1,568 Minoritetsinteressers andel af IFRS effekt - 12 Total egenkapital IFRS 13,660 11,050 16

19 Noter: Carlsberg Breweries Gruppen Mio. kr Goodwill Udskillelse af varemærker Tilbageførsel af afskrivninger for Tilbageførsel af restruktureringshensættelser ved virksomhedsopkøb i Øvrige reguleringer Varemærker Udskillelse fra goodwill Tilbageførsel af afskrivninger på varemærker med ikke defineret brugstid Materielle anlægsaktiver Udskillelse af aktiver bestemt for salg Effekt af omregning af selskaber i lande med hyperinflation Øvrige reguleringer Andre finansielle anlægsaktiver Delvis reklassifikation af udlån til restaurationsbranchen Øvrige reguleringer Andre tilgodehavender m.v. Reklassifikation af periodeafgrænsningsposter vedr. udlån til restaurationsbranchen Øvrige reguleringer Pensioner og lignende forpligtelser Indregning af aktuarmæssigt tab Regulering af diskonteringssatser m.v Hensatte forpligtelser Emballageforpligtelse overført til korte forpligtelser -1,234-1,260 Andre hensatte forpligtelser overført til korte forpligtelser Anden gæld Delvis reklassifikation af udlån til restaurationsbranchen

20 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2004 for Carlsberg Breweries Gruppen er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven af 7. juni Carlsberg Breweries Gruppen følger reglerne for store virksomheder i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Konsolideringspraksis Koncernregnskabet for Carlsberg Breweries Gruppen (Gruppen) omfatter regnskaberne for Carlsberg Breweries A/S og dattervirksomheder, det vil sige virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte har flertallet af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Associerede virksomheder, der aftalemæssigt ledes sammen med en eller flere andre virksomheder (joint ventures), konsolideres pro rata, hvorved de enkelte regnskabsposter medregnes i forhold til ejerandelen. Virksomheder, hvori koncernen ejer mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydende indflydelse, betragtes som associerede og medtages med en forholdsmæssig andel af resultat og egenkapital (indre værdis metode). Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet, dattervirksomhederne og pro rata konsoliderede virksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Der foretages eliminering af intern omsætning, licenser, renter, udbytter, fortjenester og mellemværender mellem virksomhederne indbyrdes, ligesom der foretages udligning af kapitalandele i dattervirksomheder og pro rata konsoliderede virksomheder med den dertil svarende andel i virksomhedernes egenkapital, opgjort efter Gruppens regnskabspraksis. Investeringer i dattervirksomheder og associerede virksomheder behandles efter overtagelsesmetoden og et eventuelt forskelsbeløb mellem anskaffelsespris og egenkapitalen på erhvervelsestidspunktet, opgjort efter Gruppens regnskabspraksis, fordeles på virksomhedernes enkelte aktiver og forpligtelser ud fra disses dagsværdi. Der hensættes til forpligtelser vedrørende omstrukturering i overtagne virksomheder, der på overtagelsestidspunktet er besluttet og offentliggjort over for de berørte parter. Et eventuelt resterende forskelsbeløb (goodwill) indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives lineært over forventet levetid, dog højst 20 år. En eventuel negativ forskelsværdi (badwill), der modsvarer forventede fremtidige tab eller omkostninger indregnes i balancen og indtægtsføres i takt med, at tabene eller omkostningerne realiseres. Negativ goodwill herudover indtægtsføres systematisk over levetiden af de afskrivelige aktiver. 18

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår)

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår) (10. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 2. maj 2013 Winnie Bløcher Som dirigent Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere