Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap)"

Transkript

1 Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Valutaswap (currency swap) Version 1, opdateret den 10. april 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING INDLEDNING VALUTASWAP VALUTAMARKEDET OPBYGNING OG STRUKTUR INDHOLD I EN VALUTASWAPAFTALE SWAPRENTER OG SWAPSPÆND CIBOR, CITA OG LIBOR RENTER VALUTAKURSER Markedsnotation Krydskurser AFKAST VÆRDI AF VALUTASWAP VED UDLØB PRISFASTSÆTTELSE PRISDANNELSE VALUTASWAP VARIABEL RENTE PÅ BEGGE BEN PRISFASTSÆTTELSE VALUTASWAP - FAST RENTE PÅ DET ENE BEN, VARIABEL RENTE PÅ DET ANDET BEN PRISFASTSÆTTELSE VALUTASWAP FAST RENTE PÅ BEGGE BEN RISIKO VALUTAKURSRISIKO PÅ EN VALUTASWAP RENTERISIKO MODPARTSRISIKO OMKOSTNINGER RENTETILLÆG BID-OFFER SPREAD RÅDGIVNING AFDÆKNING (HEDNING) MED VALUTASWAPS SPEKULATION I RENTEFORSKELLE BRUGEN AF KOMPENDIET KILDER REGNEOPGAVER OPDATERINGER AF NÆRVÆRENDE DOKUMENT LISTE OVER KOMPENDIER OM RØDE INVESTERINGSPRODUKTER SIDE 2 AF 44 NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING

3 BAGGRUND Ansatte, der yder investeringsrådgivning om investeringsprodukter omfattet af 4, stk. 4, i Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter, skal bestå en prøve, jf. 5 i Bekendtgørelse om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter. En bestået prøve gælder i 3 år. INDHOLD OG AFGRÆNSNING Indholdet i dette kompendium er målrettet - og afgrænset til - at afdække de principielle forhold omkring produktet, som er relevante for de generelle kompetencekrav, der stilles via nye lovkrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning om investeringsprodukter omfattet af 4, stk. 4, i Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Det er de kompetencekrav, som rådgiverne vil blive stillet spørgsmål i ved den røde certificeringsprøve. De centrale elementer i kompendiet er: Opbygning og struktur Afkast Prisfastsættelse Risiko Omkostninger Rådgivning 1. INDLEDNING 1.1 Valutaswap Swap betyder bytte, og en swapaftale er således en aftale mellem to parter om at bytte betalingsstrømme, der i et effektivt marked forventeligt er lige store. Hvor en renteswap er en aftale om at bytte rentebetalinger (f.eks. variabel mod fast rente) på en hovedstol i samme valuta, er en valutaswap (engelsk: currency swap) en aftale om at bytte rentebetalinger i to forskellige valutaer over flere terminer. Hvor valutaterminsforretninger/futures og FX-swaps anvendes til kort (typisk op til 1 år) afdækning eller spekulation på valutamarkedet, finder valutaswaps anvendelse til lang (op til 30 år, typisk 1-10 år) afdækning eller spekulation på valutamarkedet. I dette kompendium vil FX-swaps, der er et produkt med kort løbetid, ikke blive behandlet. SIDE 3 AF 44 NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING

4 Markedet for valutaswaps har på verdensplan et betydeligt omfang, og det er sammen med renteswaps en af de mest almindelige swapaftaler på finansmarkederne. Populariteten skyldes, at produktet er et fleksibelt og effektivt værktøj til såvel hedging (afdækning) som spekulation. I Danmark har valutaswaps i mange år været bredt anvendt i erhvervslivet til syntetisk finansiering i lavtforrentede valutaer som f.eks. CHF i håb om at opnå en rentebesparelse. De seneste år har disse swaps medført meget store valutakurstab, og kvalificeret rådgivning omkring valutaswaps er således af stor økonomisk betydning for kunder, finanssektor og samfund. Mere herom i afsnittet om rådgivning. 1.2 Valutamarkedet Omsætningen på valutamarkedet har et gigantisk omfang og spiller en afgørende rolle for international handel og dermed for den globale økonomi. Valutamarkedet er bestemmende for bytteforholdene i den internationale handel med varer og tjenesteydelser, og valutamarkedet er dermed i et afgørende samspil med konkurrenceevne, vækst, inflation og beskæftigelse i et land (valutaområde). Uligevægt i konkurrenceevnen mellem lande vil før eller senere udlignes gennem valutakursbevægelser i et frit og effektivt valutamarked, og valutamarkedet er et skoleeksempel på et standardvaremarked med perfekt konkurrence med mange udbydere og mange efterspørgere, der alle er pristagere på markedet. Omsætningen på valutamarkedet består dels af den kommercielle valutahandel i forbindelse med eksport-import af varer og tjenesteydelser samt porteføljebevægelser af aktiver og passiver, dels af den spekulative valutahandel. Den spekulative valutahandel er mange gange større end den kommercielle og tilfører stor likviditet til valutamarkedet, der således nok er det mest likvide og effektive marked, der findes. 2. OPBYGNING OG STRUKTUR Valutaswap er en aftale mellem to parter om udveksling af en rentebetaling i en valuta med en rentebetaling i en anden valuta over et fastsat antal terminer. I det følgende vil vi antage, at parterne er en kunde og en bank. Eksempel 1: En kunde betaler en variabel rente i CHF af en hovedstol på CHF og modtager en variabel rente i DKK af en hovedstol på kr. Spotvalutakursen CHFDKK er 5,00 SIDE 4 AF 44 NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING

5 Figur 1 CHF LIBOR 6 Kunde Pengeinstitut CIBOR 6 Det, kunden betaler, kaldes for betalingsbenet, og det, kunden modtager, kaldes for modtagerbenet. Renten kan aftales variabel eller fast på såvel betalingsben som modtagerben. Størrelsen af hovedstolen på betalingsbenet og på modtagerbenet kan aftales helt fleksibelt, men forholdet mellem dem bestemmes af spotvalutakursen ved aftalens indgåelse. Der udveksles således direkte eller indirekte hovedstole ved aftalens begyndelse og ved aftalens slutning, mere herom senere. 2.1 Indhold i en valutaswapaftale En swapaftale mellem to parter indeholder således som minimum direkte eller indirekte oplysninger om: Hovedstol i betalingsvaluta Hovedstol i modtagervaluta Spotvalutakursen på indgåelsestidspunkt Rentesats (variabel eller fast) på betalingsben Rentesats (variabel eller fast) på modtagerben Løbetid og antal udvekslingsterminer Omkostninger og tillæg Eksempel 2: En kunde betaler banken en fast 5-års DKK swaprente af en hovedstol på kr. og modtager fra banken en variabel 12 mdr. LIBOR GBP-rente af en hovedstol på GBP , aftalen har en løbetid på 5 år, 5 årlige terminer. Spotkursen er GBPDKK 8,60. Omkostninger 0,20%- point, der tillægges betalingsbenet. SIDE 5 AF 44 NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING

6 Figur 2 5-årig DKK swaprente Kunde Pengeinstitut GBP LIBOR 12 Ved indgåelsen af en swapaftale udveksles der ingen betalinger. Det kræver således ikke likviditet (ingen pengebinding) at indgå en swapaftale, men der kan være tale om en sikkerhedsstillelse (marginsikkerhed) mellem parterne mere herom senere. Hvor en valutaterminsforretning afregnes på terminsdagen, er en swap således en serie af terminer, hvor renterne udveksles. På swappens udløbstermin udveksles de sidste rentebetalinger, og hovedstolene udveksles normalt ved differenceafregning, hvor valutakurs tab/gevinst afregnes. 2.2 Swaprenter og swapspænd Swaprenter er de lange renter, der aftales på swapmarkedet. Swaprenten svarer teknisk set til en effektiv rente på en stående obligation, der står i kurs pari (kurs 100) og kuponrenten = effektiv rente. Forskellen mellem swaprenten og renten på en stående statsobligation med samme løbetid kaldes swapspændet: Swapspænd = swaprente effektiv rente på stående statsobligation Swapspændets størrelse i en given valuta og for en given løbetid afhænger således af likviditeten på swapmarkedet, finansmarkedernes tillid til banksystemet og til staten. 2.3 CIBOR, CITA og LIBOR renter CIBOR (Copenhagen InterBank Offered Rate) og LIBOR (London InterBank Offered Rate) er korte interbankrenter op til 1 års løbetid. Cibor beregnes som et simpelt gennemsnit af de renter, som en række udvalgte pengeinstitutter er villige til at stille et udlån til rådighed for en prime bank på usikret basis, korrigeret for de højeste og laveste indberettede rentesatser. En alternativ referencerente i DKK er CITA (Copenhagen Interbank Tomorrow/Next Average). CITA renten er en referencerente basseret på CITA-renteswaps. I en CITA-renteswap byttes dag til dagrenten (T/N-renten) med en fast DKK rente, for en fast periode, der aftales ved swappens indgåelse. SIDE 6 AF 44 NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING

7 En CITA-renteswap har en løbetid på 1, 2, 3, 6, 9 og 12 måneder. Det er kvoteringen af det faste ben i CITA-renteswapperne, der kan anvendes som referencerente for den variable rente i en swap. I kompendiet angives interbankrenter i DKK som CIBOR X, hvor X er antal måneder, og interbankrenter i fremmede valutaer som LIBOR X. Interbankrenten på et 3-måneders udlån i DKK angives således som CIBOR 3, og interbankrenten på et 12 måneders udlån i f.eks. CHF som LIBOR Valutakurser Markedsnotation Bemærk, at når en schweizerfranc koster 5,00 danske kroner på markedet i dag (spotkursen), vil den matematiske notation være DKK/CHF = 5,00. Markedsnotationen er imidlertid CHFDKK = 5,00 og kan tolkes således: Vi handler CHF og afregner i DKK. I dette kompendium vil markedsnotationen benyttes. Vi vil endvidere kalde den første valuta (her CHF) for basisvalutaen og den anden valuta (her DKK) for variabel valuta Krydskurser Hvis man har fået oplyst to valutakurser, hvor samme valuta indgår, kan man beregne krydskursen mellem de to valutaer. Eksempel: CHF og USD med DKK som variabel valuta: CHFDKK = 5,00 USDDKK = 6,00 USDCHF = USDDKK/CHFDKK = 6/5 = 1,20 CHFUSD = CHFDKK/USDDKK = 5/6 = 0,8333 Eksempel: EUR med henholdsvis DKK og SEK som variabel valuta: EURDKK = 7,45 EURSEK = 8,90 DKKSEK = EURSEK/EURDKK = 8,90/7,45 = 1,1946 SEKDKK = EURDKK/EURSEK = 7,45/8,90=0,8371 Eksempel: USD som henholdsvis variabel valuta og basisvaluta over for EUR og DKK: EURUSD = 1,32 USDDKK = 5,65 SIDE 7 AF 44 NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING

8 EURDKK = EURUSD*USDDKK = 1,32*5,65 = 7,458 DKKEUR = 1/EURDKK = 0,1341 Bemærk, at man altid kan vende et valutakryds om ved: 1/valutakryds 3. AFKAST Afkast på en valutaswap svarer under visse forudsætninger til afkastet på at have lånt hovedstolen i betalingsvalutaen, vekslet beløbet om til modtagervalutaen og placeret dette beløb på en valutakonto. Forudsætninger er, at man kan låne og placere til terminsrenten i begge valutaer, og at omkostningerne er de samme. Afkastet ved udløb af en valutaswap er således bestemt af renteindtægter fratrukket renteudgifter i perioden samt en evt. valutakursgevinst eller et valutakurstab ved udløb. Afkast ved udløb = (akkumuleret modtaget renteindtægt akkumuleret afholdt renteudgift) +/- valutakursgevinst/tab ved udløb. Afkast ved lukning af en valutaswap før udløb er ligeledes bestemt af renteindtægter fratrukket renteudgifter i perioden fra aftalens indgåelse til lukning, men dertil skal lægges en evt. negativ eller positiv nutidsværdi af swappen ved lukning. Nutidsværdien af en valutaswap før udløb afhænger dels af en evt. valutakursgevinst eller et valutakurstab, dels af en positiv eller negativ nutidsværdi af de forventede resterende nettorentebetalinger i aftaleperioden, mere herom senere under prisfastsættelse. Afkast ved lukning før udløb = (akkumuleret modtaget renteindtægt akkumuleret afholdt renteudgift) +/- nutidsværdi af valutaswappen på lukningstidspunktet 3.1 Værdi af valutaswap ved udløb Der er en vigtig forskel mellem en valutaswap og en renteswap: Renteswap: Når alle renter er udvekslet efter sidste termin, er der intet mellemværende mellem de to parter. (Værdi af renteswap efter sidste termins renteudveksling = 0). Valutaswap: Når alle renter er udvekslet efter sidste termin, er der et valutakurstab eller en valutakursgevinst, der afregnes samtidig med den sidste renteudveksling, hvis valutakursen ved udløb afviger fra valutakursen ved indgåelse. (Værdi af valutaswap efter sidste termins renteudveksling kan være negativ eller positiv). SIDE 8 AF 44 NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING

9 Det er ret let at indse, hvis man ser på bankens situation i eksempel 1 ved udløb, hvor banken kan have afdækket sig på følgende måde ved indgåelsen af swappen med kunden: Banken har ved indgåelsen af swappen optaget et lån i CHF, hvor der betales LIBOR 6, omvekslet CHF til DKK til spotkursen og placeret i det danske pengemarked til CIBOR 6. Nu er bankens renterisiko fuldt afdækket. Renten på CHF-lånet afleverer kunden til banken iflg. swapaftalen, og renten på DKK-placeringen afleverer banken til kunden iflg. swapaftalen. Ved udløb af swapaftalen skal banken imidlertid indfri CHF-lånet så de tager DKK-pengemarkeds indskuddet og veksler til CHF og indfrier CHF-lånet. Men kun hvis spotkursen CHFDKK ved swappens udløb er nøjagtig den samme som ved swappens indgåelse, er resultatet 0. Er CHF steget i kurs, mangler der således DKK for at kunne indfri CHF-lånet (negativ swapværdi). Er CHF faldet i kurs, er der DKK i overskud, når CHF-lånet er indfriet (positiv swapværdi). Er der således et valutakurstab, skal kunden betale, er der en valutakursgevinst, får kunden gevinsten udbetalt. Eksempel 1 (fortsat): Kunden betaler en variabel CHF-rente af hovedstol CHF og modtager variabel DKK-rente af hovedstol kr. Spotkurs CHFDKK = 5,00 Figur 3 CHF LIBOR 6 Kunde Pengeinstitut CIBOR 6 Ved udløb (efter sidste rentebetaling) er spotkursen CHFDKK = 5,90. Det koster derfor nu kr. at indfri lånet på CHF , så swappen har således en negativ værdi på ( ) = kr., som kunden skal betale banken ved udløb (sidste betalingsudveksling). Man kan således se, at resultatet er ganske, som hvis der var udvekslet hovedstol ved start og slut af swapaftalen. SIDE 9 AF 44 NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING

10 I eksempel 2, hvor kunden betaler fast DKK-rente og modtager variabel GBP-rente, kan banken afdække sin renterisiko ved at optage et fast 5-årigt DKK-lån, veksle pengene om til GBP og placere disse på det engelske pengemarked til LIBOR 12. Igen er bankens renterisiko fuldt afdækket. Renten på DKK-lånet afleverer kunden til banken iflg. swapaftalen, og renten på GBP-placeringen afleverer banken til kunden iflg. swapaftalen. Ved udløb af swapaftalen skal banken imidlertid indfri DKK-lånet, så de tager GBP pengemarkeds indskuddet og veksler til DKK og indfrier DKK-lånet. Men kun hvis spotkursen GBPDKK ved swappens udløb er nøjagtig den samme som ved swappens indgåelse, er resultatet 0. Er GBP steget i kurs, er der et overskud, efter lånet er indfriet (positiv swapværdi). Er GBP faldet i kurs, er der ikke nok til at indfri DKK-lånet (negativ swapværdi). Eksempel 2 (fortsat): Kunden betaler fast 5-års DKK swaprente af hovedstol kr. og modtager variabel 12 mdr. GBP-rente af hovedstol GBP , løbetid 5 år, 5 årlige terminer. Spotkurs GBPDKK 8,60 Figur 4 5-årig DKK swaprente Kunde Pengeinstitut GBP LIBOR 12 Ved udløb (efter sidste rentebetaling) står GBPDKK = 9,40. Swappen har således en positiv værdi på kr., som kunden modtager af banken. (Det koster kr. at indfri DKK lånet men værdien af GBP er nu kr. Difference på kr. er i kundens favør) Det bemærkes, at det er sjældent, at banken afdækker den enkelte swap på ovenstående måde. Banken vil typisk afdække sin samlede nettoposition i markedet, der er resultatet af en større mængde forretninger. Men eksemplerne viser, hvordan valutakurstab/-gevinst opstår og afregnes ved den sidste betalingsudveksling i en valutaswap. SIDE 10 AF 44 NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING

11 4. PRISFASTSÆTTELSE Når der ses bort fra omkostninger (rentetillæg og bid-offer spread), er nutidsværdien af en valutaswap ved indgåelse = 0. Ved kontraktens indgåelse er summen af den forventede nutidsværdi af nettorentebetalingerne i hele perioden samt den forventede valutakursgevinst/tab ved udløb 0. Medregnes valutakursgevinst/-tab i den sidste betalingsudveksling, kan man således definere: Nutidsværdien af betalingsbenet og modtagerbenet er altid 0 ved swappens indgåelse (når der ses bort fra omkostninger). Her er det vigtigt at huske på, at en valutakurs mellem en højrentevaluta og en lavrentevaluta via valutaterminsmarkedet forventes at udvikle sig fremover præcist således, at renteforskellen udlignes af valutakursbevægelsen. Valutaterminspriserne frem i tiden er således bestemt af spot valutakursen og renteforskellen (med kontinuert rentetilskrivning): Terminskurs = Spotkurs e dage (variabel valuta basisvaluta) (Antal ) 360 Hvor e er eksponentialfunktionen Eksempelvis USDDKK, der handles spot på 6,00. Renten i USD er 0,02, og renten i DKK er 0,03. Løbetiden for terminsforretningen er et år svarende til 360 dage: Terminskurs = 6, 00 e (0,03 0,02) ( ) = 6, 0603 Med diskret rentetilskrivning beregnes terminskurserne således: For terminsperioder til og med 1 år: antal dage 1 + (rente var. valuta ) 360 Terminskurs = Spotkurs ( ) antal dage 1 + (rente basis valuta ) (0, 03 Terminskurs = 6, 00 ( 360 ) 1 + (0, ) = 6, ) For terminsperioder over 1 år : SIDE 11 AF 44 NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING

12 (1 + rente var. valuta )antal dage/360 Terminskurs = Spotkurs ( (1 + rente basis valuta) antal dage/360) Eksempelvis USDDKK, der handles spot på 6,00. 3-års renten i USD er 0,03, og 3-års renten i DKK er 0,04. Løbetiden for terminsforretningen er 3 år svarende til 1080 dage: (1 + 0, 04)1080/360 Terminskurs = 6, 00 ( (1 + 0, 03) 1080/360) = 6, 1765 Den lille forskel i resultatet når man anvender henholdsvis diskret og kontinuert rentetilskrivning skyldes en lidt større rentes-rente effekt med kontinuert rentetilskrivning. (Bemærk, at testspørgsmål og svar i rød certificering er udformet således, at det er ligegyldigt, om man anvender diskret eller kontinuert rentetilskrivning) Terminspriser og valutakursprisdannelse på lang sigt Terminskurserne (forwardkurserne) er således de priser, markedet handler fremtidige valutakryds til så at sige markedets gæt på de fremtidige valutakurser. Empiriske undersøgelser viser, at terminskurserne er et unbiased (ikke-skævt) skøn på de fremtidige priser. Det betyder, at terminskurserne ikke systematisk rammer for højt eller systematisk rammer for lavt men i gennemsnit rammer rigtigt. De empiriske resultater tyder således på, at markedet har rationelle forventninger. Terminspriserne rammer faktisk yderst sjældent rigtigt, men ikke altså systematisk forkert markedet gætter usystematisk forkert næsten hele tiden, men fordelt omkring det korrekte gæt på fremtiden. (Økonomen Lukas fik sidst i 90 erne nobelprisen for teorien om rationelle forventninger.) Dette giver god mening. Hvis markedet via terminspriserne tog systematisk fejl, ville der være risikofrie penge at tjene på terminsmarkedet. Terminspriserne er helt konsistente (i overensstemmelse) med Fishers åbne renteparitet, der siger, at de forventede ændringer i en valutakryds er lig med renteforskellen mellem de to valutaer: Eksempel (med diskret rentetilskrivning): Forventet ændring i GBPDKK = (1 + rente DKK) (1 + rente GBP) 1 SIDE 12 AF 44 NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING

13 Eller approksimativt Forventet ændring i GBPDKK = rente DKK rente GBP Ganske som ovenfor, hvis ikke denne renteparitet gælder, ville der være systematiske risikofrie penge at tjene ved at låne i et land og placere i et andet land. Den langsigtede valutakursdannelse kan beskrives med købekraftspariteten (PPP: Purchasing Power Parity), der viser den langsigtede sammenhæng mellem valutakurser og prisudvikling i økonomierne. Pariteten siger, at på langt sigt skal et valutakryds udvikle sig proportionalt med prisforholdet mellem de to lande: Eksempel: Priser i DKK GBPDKK = konstant Priser i GBP Eller udtrykt i ændringer: Ændring i GBPDKK = (1 + inflation i DKK) (1 + inflation i GBP) Eller approksimativt: Ændring i GBPDKK = inflation i DKK inflation i GBP Den samme argumentation, som gælder for prisen på penge i Fishers renteparitet, gælder i princippet for alle varer og tjenester. Hvis der systematisk på langt sigt er højere inflation i et land end i et andet, uden at valutakursen ændrer sig tilsvarende, vil alle varer til sidst blive produceret i lavinflationslandet og ingen i højinflationslandet. Kombinerer man rentepariteten med købekraftspariteten, får man således, at renteforskelle mellem to lande på langt sigt er et udtryk for den forventede fremtidige inflationsforskel (approksimativt udtrykt for overskuelighedens skyld): renten i DKK renten i GBP = forventet inflation i DKK forventet inflation i GBP Flytter man rundt, får man som resultat, at den forventede realrente på langt sigt er den samme i alle lande. renten i DKK forventet inflation i DKK = renten i GBP forventet inflation i GBP SIDE 13 AF 44 NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING

14 Der er altså ikke systematisk lav låneomkostning i en lavrentevaluta, og der er ikke systematisk højt afkast i en højrentevaluta - på langt sigt er låneomkostningen og placeringsafkastet (risikojusteret) det samme i alle valutaer! (Det bør understreges, at der er tale om risikojusteret låneomkostning og placeringsafkast. Realrenten kan således godt være højere i en høj-volatil (risikabel) valuta end i en lav-volatil (sikker) valuta.) På kort og mellemlangt sigt er det en anden sag - der kan både tjenes og tabes meget store beløb på valutamarkedet. Forwardrenten Ganske som valutaterminskurserne er forwardrenterne de fremtidige renter, man kan afdække sig med på swappens indgåelsestidspunkt og er dermed den forventede renteudvikling via rentemarkedet. Forwardrenterne f t,t+1 bestemmes ud fra nulkuponrenterne n t på indgåelsestidspunktet: f t,t+1 = (1 + n t+1) t+1 (1 + n t ) t 1 Eksempel: n(2) = 0,0263 og n(3) = 0,0282. Forwardrenten er: f(2,3) = 1,0282^3 / 1,0263^2 1 = 0,03201 eller 3,201% Hvorfor er det logisk, at forwardrenten år 2-3 præcist er 3,201%? En kunde går ned i banken og siger, at han gerne vil låne 100 kr. fra om to år til tilbagebetaling om tre år. Banken kan nu afdække sig på følgende måde: De låner kr. 94,94 i tre år på pengemarkedet til 2,82% i rente og placerer dem i pengemarkedet til 2,63 % de næste to år. Om to år er de 94,94 netop vokset til 100 kr., som kunden låner fra år 2 til år 3. Efter år tre skal banken betale lånet tilbage med renter, i alt 103,201. Derfor er 3,201% præcis det, kunden skal aflevere til banken (der ses her bort fra omkostninger). år 0 år 1 år 2 år , ,201 SIDE 14 AF 44 NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING

15 Forwardrenterne er således den rente, banken kan dække sig af til i spotmarkedet her og nu. Hvis 1-års spotrenten efter år 2 er præcis 3,201%, har det været nøjagtig lige fordelagtigt at låne (placere) i tre år, som at låne (placere) i to år og genlåne (genplacere) i et år. Prisfastsættelsen af en valutaswap er således et klassisk eksempel på, hvordan rentemarked og valutamarked og de forventninger, der implicit ligger i spotvalutakurserne og spotrenterne på indgåelsestidspunktet, hænger sammen i både teori og praksis. 4.1 Prisdannelse valutaswap variabel rente på begge ben Bemærk, at når en kunde indgår en valutaswap med variabel rente på begge ben, svarer det til, at han har optaget et variabelt forrentet lån i betalingsvalutaen og placeret pengene til variabel rente i modtagervalutaen. Ved indgåelsen er nutidsværdien af betalingsbenet og modtagerbenet i alt 0. Eksempel 3: En kunde indgår en 5-årig valutaswap, hvor han modtager 12 mdr. TRY rente af hovedstol TRY og betaler 12 mdr. DKK rente af hovedstol DKK Spotkurs TRYDKK 3,20. DKK TRY DKK TRY TRYDKK DKK TRY DKK DKK rente rente forward Forward Cashflow Cashflow Netto Nett nutidsv. 0 3,20 1 0,02 0,07 0,020 0,070 3, , , ,07 2 0,021 0,071 0,022 0,072 2, , , , ,05 3 0,022 0,072 0,024 0,074 2, , , , ,16 4 0,023 0,073 0,026 0,076 2, , , , ,99 5 0,024 0,074 0,028 0,078 2, , , , ,42 NNV 60278,69 Kurstab 67867,78 NNV ,69 I ovenstående tabel ses situationen for kunden på indgåelsestidspunktet. Det forventede cashflow i swappens løbetid består af en positiv TRY-renteindtægt (TRY-forward renten*try hovedstol) og en negativ DKK-renteudgift (DKK-forward renten*dkk hovedstol). Tilbagediskonteres netto-cashflowet med DKK-renterne (nul-kuponrenter), fås en nutidsværdi på ,69 kr. Der er således forventeligt positivt cashflow (positiv likviditet) i alle årene på nær det sidste, hvilket er typisk for en valutaswap, hvor man modtager høj rente og betaler lav rente. SIDE 15 AF 44 NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING

16 Men er spotkursen ved udløb som forventet lig terminsprisen TRYDKK 2,52, er der ved udløb et kurstab på ,52* = ,78 kr. Tilbagediskonteres dette beløb med 5-års nulkuponrenten, fås ,78 / (1,024)^5 = ,69 kr. Den samlede netto-nutidsværdi er således 0 ved indgåelsen af en valutaswap (når der ses bort fra omkostninger). Hele den forventede rentegevinst/(-tab) gennem perioden skal forventeligt afleveres/(modtages) igen ved aftalens udløb. Nutidsværdien af swappen i løbet af levetiden kan svinge betydeligt, da ændringer i valutakursen påvirker nutidsværdien af swappen kraftigt, hvilket illustreres i nedenstående eksempel. Styrkes modtagerben valutaen, øges nutidsværdien af swappen. Svækkes modtagerben valutaen, mindskes nutidsværdien af swappen. Eksempel 3 (fortsat): Umiddelbart efter indgåelse af swappen stiger TRYDKK til 3,45. Nutidsværdien kan nu beregnes: DKK TRY DKK TRY TRYDKK DKK TRY DKK DKK rente rente forward Forward Cashflow Cashflow Netto Nett nutidsv. 0 3,45 1 0,02 0,08 0,020 0,080 3, , , ,05 2 0,021 0,081 0,022 0,082 3, , , , ,86 3 0,022 0,082 0,024 0,084 2, , , , ,17 4 0,023 0,083 0,026 0,086 2, , , , ,74 5 0,024 0,084 0,028 0,088 2, , , , ,35 NNV 78716,16 Kurstab 60479,02 NNV ,16 NNV swap 25000,00 Swappen har efter TRY-styrkelsen en nutidsværdi på kr. Bemærk, at efter TRY-styrkelsen er alle valutaterminspriser steget, og derfor er DKK-værdien af den forventede renteindtægt blevet større (forbedret likviditet), og det forventede valutakurstab ved udløb mindre. Helt tilsvarende ville en TRY-svækkelse umiddelbart efter indgåelsen medføre en negativ nutidsværdi på valutaswappen, da DKK-værdien af den forventede renteindtægt bliver mindre (forringet likviditet), og det forventede valutakurstab ved udløb bliver større. Derimod vil en ændring i renterne i sig selv ikke påvirke nutidsværdien i denne swap, hvor begge ben har variabel rente. En generel rentestigning på 1%-point i DKK ville betyde lavere forventet SIDE 16 AF 44 NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING

17 nettorenteindtægt (mindre cashflow =>dårligere likviditet), men det ville blive opvejet af en højere terminskurs og dermed et lavere valutakurstab, der ydermere tilbagediskonteres med en højere rente. Resultatet vil være uændret nutidsværdi af swappen. DKK TRY DKK TRY TRYDKK DKK TRY DKK DKK rente rente forward Forward Cashflow Cashflow Netto Nett nutidsv. 0 3,20 1 0,03 0,07 0,030 0,070 3, , , ,19 2 0,031 0,071 0,032 0,072 2, , , , ,97 3 0,032 0,072 0,034 0,074 2, , , , ,86 4 0,033 0,073 0,036 0,076 2, , , , ,71 5 0,034 0,074 0,038 0,078 2, ,1 7800, , ,66 NNV 46798,40 Kurstab 55313,82 NNV ,40 NNV swap 0,00 (For overskuelighedens skyld antages renteændringen i eksemplerne at ske efter indgåelse af aftalen, men inden den første rentebetaling er fastlagt). Med variable renter på begge ben påvirker renteændringer alt andet lige ikke nutidsværdien, da det ændrede cashflow forventeligt præcist bliver udlignet af valutakurs tab/gevinst til slut. Stiger/falder renten i betalingsbens valutaen, mindskes/øges cashflowet (likviditeten). Stiger/falder renten i modtagerbens valutaen, øges/mindskes cashflowet. 4.2 Prisfastsættelse valutaswap - fast rente på det ene ben, variabel rente på det andet ben Bemærk, at en valutaswap, hvor kunden betaler fast rente og modtager variabel rente, svarer til, at kunden har optaget et fastforrentet inkonverterbart obligationslån i betalingsvalutaen og placeret pengene til variabel rente i modtagervalutaen. Ved indgåelsen er nutidsværdien af det, han betaler, og det, han modtager, 0. Stiger renten i betalingsvalutaen, falder kursværdien på kundens obligationslån => gevinst. Falder renten i betalingsvalutaen, stiger kursværdien på kundens obligationslån => tab. SIDE 17 AF 44 NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING

18 Det er lige omvendt, hvis kunden har indgået en valutaswap, hvor der betales variabel rente og modtager fast rente. Det svarer til, at kunden har optaget et variabelt forrentet lån i en valuta og placeret pengene i en fastforrentet inkonverterbar obligation i en anden valuta. Stiger renten i modtagervalutaen, falder kursværdien på kunden obligationsplacering => tab. Falder renten i modtagervalutaen, stiger kursværdien på kundens obligationsplacering => gevinst. Man kan således vurdere renterisikoen ved varigheden på swappen, ganske som varigheden på en fastforrentet obligation. Mere herom i følgende afsnit. Ændringer i renten på valutaen i det variable ben påvirker derimod kun cashflowet (likviditeten), men ikke nutidsværdien af valutaswappen. Det ændrede cashflow vil i dette tilfælde forventeligt præcist blive udlignet af en valutakursændring til slut. Fast rente på betalingsben: Rentefald betalingsben => lavere nutidsværdi Rentestigning betalingsben => højere nutidsværdi Fast rente på modtagerben: Rentefald modtagerben=> højere nutidsværdi Rentestigning modtagerben => lavere nutidsværdi Variabel rente betalingsben: Rentefald/-stigning betalingsben => forbedret/forringet cashflow (likviditet), men uændret nutidsværdi Variabel rente modtagerben: Rentefald/-stigning modtagerben => forringet/forbedret cashflow, men uændret nutidsværdi. Eksempel 2 (fortsat): Kunden betaler banken en fast 5-års DKK swaprente på 0,0239 og modtager fra banken en variabel LIBOR 12 GBP-rente, løbetid 5 år, fem årlige terminer. Hovedstol kr., hovedstol GBP , spotkurs GBPDKK 8,60. SIDE 18 AF 44 NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING

19 Figur 5 5-årig DKK swaprente = 0,0239 Kunde Pengeinstitut GBP LIBOR 12 DKK GBP DKK GBP GBPDKK DKK GBP DKK DKK rente rente forward Forward Cashflow Cashflow Netto Nett nutidsv. 0 8,60 1 0,02 0,03 0,020 0,030 8, , , , ,20 2 0,021 0,031 0,022 0,032 8, , , , ,28 3 0,022 0,032 0,024 0,034 8, , , , ,57 4 0,023 0,033 0,026 0,036 8, , , , ,78 5 0,024 0,034 0,028 0,038 8, , , , ,47 NNV 36228,30 Kurstab 40789,44 NNV ,30 NNV swap 0,00 Betalingsbenet er fast -0,0239* = ,45 kr. i alle terminer. Modtagerbenet er variabelt, og forventeligt lig med GBP forward renterne* Det forventede resultat (nutidsværdien) er 0 ved indgåelsen. Antag nu, at DKK-renterne umiddelbart efter indgåelsen af swappen generelt stiger med 0,5%- point (over hele rentekurven). Den forventede nutidsværdi stiger nu til kr. De højere danske renter betyder højere terminskurser og dermed mindre forventet kurstab og lidt højere nutidsværdi af DKK nettocashflowet. (se nedenfor). Lige omvendt ville det forholde sig, hvis DKK-renterne generelt falder umiddelbart efter indgåelsen, så ville swappen få en negativ nutidsværdi, da lavere danske renter vil betyde lavere terminskurser og dermed et større forventet kurstab og lavere nutidsværdi af DKK nettocashflowet. SIDE 19 AF 44 NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING

20 DKK GBP DKK GBP GBPDKK DKK GBP DKK DKK rente rente forward Forward Cashflow Cashflow Netto Nett nutidsv. 0 8,60 1 0,025 0,03 0,025 0,030 8, , , , ,52 2 0,026 0,031 0,027 0,032 8, , , , ,03 3 0,027 0,032 0,029 0,034 8, , , , ,50 4 0,028 0,033 0,031 0,036 8, , , , ,32 5 0,029 0,034 0,033 0,038 8, , , , ,81 NNV 37600,17 Kurstab 20592,91 NNV ,11 NNV swap 19750,06 Antag i stedet, at de engelske renter generelt stiger med 0,5%-point. Nu forbedres cashflowet (likviditeten), men terminskurserne på GBPDKK falder, så det forventede kurstab bliver tilsvarende større. Nutidsværdien er stadig 0. Omvendt ville et engelsk rentefald betyde et forringet cashflow, men igen en uændret nutidsværdi. DKK GBP DKK GBP GBPDKK DKK GBP DKK DKK rente rente forward Forward Cashflow Cashflow Netto Nett nutidsv. 0 8,60 1 0,02 0,035 0,020 0,035 8, , , , ,78 2 0,021 0,036 0,022 0,037 8, , , , ,32 3 0,022 0,037 0,024 0,039 8, , , , ,52 4 0,023 0,038 0,026 0,041 8, , , , ,63 5 0,024 0,039 0,028 0,043 8, , , , ,69 NNV 53567,95 Kurstab 60312,15 NNV ,95 NNV swap 0, Prisfastsættelse valutaswap fast rente på begge ben Bemærk, at denne valutaswap svarer til, at kunden har optaget et fast forrentet stående lån i en valuta (betalingsvalutaen) og placeret pengene til fast rente (f.eks. statsobligation, stående lån) i en anden valuta (modtagervalutaen). Det betyder, at en rentestigning i betalingsvalutaen gør nutidsværdien af kundens gæld mindre, og et rentefald i modtagervalutaen vil gøre nutidsværdien af kundens tilgodehavende større. SIDE 20 AF 44 NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620 Vejleder: Christian Farø en kritisk analyse af Totalkredit s model HD-FR på Aalborg Universitet Forår 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

at udstedelsen af virksomhedsobligationer

at udstedelsen af virksomhedsobligationer Af Alexander Kielland og Peer Schaumburg-Müller Virksomhedsobligationer er i forbindelse med en virksomheds kapitalfremskaffelse et alternativ til udstedelse af aktier. Virksomhedsobligationer eller erhvervsobligationer,

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere