Tommelfinger regler for konvertering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tommelfinger regler for konvertering"

Transkript

1 Tommelfinger regler for konvertering Kourosh Marjani Rasmussen Claus Anderskov Madsen Boligøkonomisk Videncenter

2 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i Realdania startede i november 2011 et projekt, som skulle fortsætte det arbejde, som blev udført i rapporten»realkreditrådgivning et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis«, som blev udgivet af Boligøkonomisk Videncenter (BVC) i Realdania i marts Rapporten lagde op til en diskussion om grundlaget herunder kvaliteten af den rådgivning, boligejeren får ved konvertering af realkreditlån. Rapporten beskrev desuden en ny model for konverteringsrådgivning, som klarede sig væsentligt bedre end de tommelfingerregler, der i dag danner grundlaget for langt størstedelen af konverteringerne. Denne rapport har som hovedmål at give de gamle tommelfingerregler et tiltrængt løft, specielt med henblik på at inddrage F1-lån i tommelfingerreglerne. Projektet er finansieret af Boligøkonomisk Videncenter i Realdania og udført af direktør Claus Anderskov Madsen, Fine Analytics, og lektor Kourosh Marjani Rasmussen, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse på DTU. Projektet har været ledet af en styregruppe bestående af sekretariatschef Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videncenter, Claus Anderskov Madsen og Kourosh Marjani Rasmussen. En række personer har hjulpet forfatterne med input til rapporten i form af interviews, diskussioner, gennemlæsning og konstruktiv feedback. Især vil vi takke følgegruppen for meget konstruktive møder og diskussioner. Følgegruppen bestod af direktør Karsten Beltoft, Realkreditforeningen, chefanalytiker Svend Bondorff, Nykredit, chefanalytiker Mikkel Høeg fra BRF samt cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig og seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen fra Realkredit Danmark. København, april 2013 Kourosh Marjani Rasmussen og Claus Anderskov Madsen I

3 0 0.2 Executive summary Denne rapport er en opfølgning på rapporten»realkreditrådgivning et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis«, der blev udgivet af Boligøkonomisk Videncenter (BVC) i Realdania i marts Rapporten stillede spørgsmålstegn ved den måde, som boligejeren bliver rådgivet på, når der konverteres realkreditlån. Rapporten beskrev desuden en ny model for konverteringsrådgivning, som klarede sig væsentligt bedre end de tommelfingerregler, der i dag danner grundlaget for langt størstedelen af de konverteringer, der finder sted. Rapporten har som hovedmål at give de gamle tommelfingerregler et tiltrængt eftersyn. Ud fra resultaterne i den tidligere rapport er det naturligt at stille spørgsmålet: Hvorfor ikke bruge modelbaserede konverteringsstrategier i den konkrete rådgivning? Svaret herpå er, at anvendelsen af modellerne rejser en række problemer ude i rådgivningsleddet. For det første betragtes avancerede matematiske modeller af langt de fleste låntagere og medarbejdere i banker og realkreditinstitutter som ugennemsigtige (black boxes) For det andet er modelbaseret rådgivning svært at integrere i realkreditinstitutterne Ikke desto mindre er realkreditprodukterne blevet mere komplekse i dag, uden at rådgivningen har kunnet følge med. Et meget centralt punkt for nye konverteringsregler er, at de skal omfatte skråkonverteringer, det vil sige konverteringer mellem faste og variabelt forrentede lån Resultaterne Denne rapport viser, at de informationer, der findes i en modelbaseret konverteringsstrategi, kan trækkes ud ved hjælp af kendte statistiske metoder 1. Det giver mulighed for at opstille en række eksempler på nye konverteringsregler, der klarer sig bedre end de kendte tommelfingerregler. 1 For mere om de anvendte statistiske metoder: Se f.eks. Breiman, Friedman, Olshen & Stone (1984), Friedman, Hastie & Tibishirani (2001) eller Timofeev (2004) bagest i litteraturlisten. II

4 0.2. Executive summary Metoden gør det muligt at identificere de faktorer herunder kombinationer af dem der kan forklare, hvorfor den modelbaserede strategi anbefaler, at der skal konverteres. Resultaterne fra den modelbaserede strategi for perioden tilvejebringer derved den information, der skal til for at formulere nye konverteringsregler. Reglerne er kendetegnet ved: 1. at de parametre, der indgår, er simple at forstå og intuitive 2. at beregningerne er nemme at foretage 3. at resultaterne er markant bedre end de eksisterende tommelfingerregler og det endda uden at risikoen bliver forøget 4. at de indeholder skråkonverteringer Det spørgsmål, der herefter trænger sig på, er, om disse strategier er robuste over for markante ændringer i renteniveauet Rapportens anbefalinger Det viser sig, at de strategier, der fremkommer med udgangspunkt i den risikoaverse modelbaserede strategi for perioden , ikke er robuste, når de bliver anvendt på simulerede rentescenarier for perioden Det er altså ikke muligt at konstruere simple universelle konverteringsregler. Tilbage står, at selvom de eksisterende tommelfingerregler sjældent kaster større konverteringsgevinster (hvis nogen overhovedet) af sig, resulterer de sjældent i dårlige beslutninger. Gevinsten er lav, og det er risikoen også. Det forholder sig imidlertid anderledes, når man inddrager skråkonverteringer (rentetilpasningslån) i konverteringsreglerne. Her bliver det meget vanskeligere at sikre sig mod beslutninger, som ikke medfører en markant forøgelse af risikoen. De modelbaserede strategier rummer derimod den egenskab, at de både kan fokusere på, at risikoen minimeres samtidig med, at de tilstræber, at periodeomkostningerne mindskes. Modellen sørger i en given situation for at vælge de rigtige konverteringsindikatorer. En regelbaseret konvertering vil derimod have svært ved at opnå noget tilsvarende, fordi den i princippet blot forsøger at efterligne den måde, som de modelbaserede strategier opfanger forholdet mellem konverteringsgevinsten og -risikoen på. III

5 0 Særligt vanskeligt bliver det, når konverteringen af låneporteføljer skal håndteres. Her kan det anbefales at benytte de modelbaserede strategier. Så længe der er tale om enkeltlåns konverteringer, kan den fremgangsmåde, der her er skitseret, benyttes til løbende at tilpasse konverteringsreglerne, så de passer til de aktuelle økonomiske forhold. Samtidig er det væsentligt, at disse regler testes for forskellige rentescenarier for at sikre robusthed i alle tænkelige situationer. Fremgangsmåden kan sammenfattes på følgende måde: 1. Brug den risikoaverse modelbaserede konverteringsstrategi på det rentescenarie, der gælder i den givne periode. 2. Anvend den teknik, der præsenteres i denne rapport, til at konstruere et nyt sæt regler, der er robuste i en række alternative rentescenarier. 3. Opdatér parametrene til konverteringsreglerne én gang i kvartalet, eller hvis der sker væsentlige renteændringer. 4. Test konverteringsreglerne i mange forskellige rentescenarier for at sikre, at de er tilstrækkeligt robuste. På den måde er de modelbaserede strategier ikke blevet erstattet af et nyt fast sæt tommelfingerregler. I stedet for at bruge de modelbaserede strategier direkte i kunderådgivningen, anbefaler denne rapport, at de fremover løbende anvendes til at fastlægge og ajourføre regler om konvertering. IV

6 Indhold Indhold 0.1 Forord I 0.2 Executive summary II Resultaterne II Rapportens anbefalinger III 1 Introduktion De»gamle«tommelfingerregler for konvertering Sådan rådgiver realkreditinstitutterne En kritisk analyse af realkreditrådgivningen Kan rådgivningen fornyes? Problemformulering Tommelfingerreglerne et overblik 13 3 Metode og fremgangsmåde Dataopsamling En indikatormodel for konverteringer Analyse af resultaternes mønstre De nye tommelfingerregler Konverteringsstrategier baseret på krystalkugledata V

7 0 4.2 Konverteringsregler baseret på datasæt fra den risikoaverse modelbaserede strategi Hele konverteringer (fra ét lån til ét lån) tommelfingerregel 2 og Blandede konverteringer (fra to lån til to lån) tommelfingerregel 3, 4 og Afrunding Konklusion Anbefaling VI

8 Kapitel 1 Introduktion At omlægge sine realkreditlån kan have stor betydning for en families privatøkonomi. Men det afholder ikke danskerne fra at gøre det. Konvertering er i de senere år blevet en nationalsport, hvor man ved hjælp af nogle simple tommelfingerregler og gode råd fra ens bankrådgiver kan gå i gang med en eller flere af konverteringens tre discipliner: nedkonvertering til en lavere kuponrente for at reducere ydelsen opkonvertering til en højere kuponrente for at nedbringe restgælden på lånet skråkonverteringer, hvor der konverteres mellem fast forrentede og variabelt forrentede lån I perioden 1995 til 2012 er der blevet konverteret for flere tusinder mia. kr. Figur 1.1 viser de procentvise udtrækninger af danske realkreditobligationer, der har fundet sted i perioden. Hele 23 gange er der blevet konverteret for mellem 5 og 16 pct. af den samlede cirkulerende mængde af realkreditobligationer. Ofte sker konverteringerne i store bølger, hvor boligejerne reagerer efter, at de er blevet udsat for store annoncekampagner i dagblade og på TV og/eller via informationsbreve fra banker eller realkreditinstitutter. Nogle gange bliver boligejerne påvirket af prognoser om renteudviklingen. Den slags prognoser rækker normalt 3-12 måneder frem i tiden. Men når en boligejer i gennemsnit beholder sit realkreditlån i 5-8 år, kan en sådan prognose ikke bruges som et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, når det skal afgøres, om der skal konverteres. I oktober 2010 gennemførte Boligøkonomisk Videncenter en undersøgelse af, hvor godt renteprognoser kunne forudsige renteudviklingen. Analysen 1

9 1 Ordinære udtræk Ekstraordinære udtræk Udtræk (%) Tid Figur 1.1: En sammenligning af ordinære og ekstraordinære udtræk i perioden af mere end 300 prognoser viste, at der er betydelig usikkerhed ved sådanne prognoser. 1 Som eksempel på store bevægelser på obligationsmarkedet kan nævnes de to store rentetilpasningsbølger, der fandt sted i januar 2002 og april Her blev en væsentlig del af de fastforrentede lån konverteret til rentetilpasningslån. Et andet eksempel var den såkaldte produktbølge, der kulminerede i 2005, efter at flere realkreditinstitutter havde introduceret en række nye produkter, heriblandt de afdragsfrie lån og garantilån (Nykredits RenteMax). Men også de store rentefald, der fandt sted i perioden, har givet anledning til konverteringsbølger i form af nedkonverteringer. De samlede virkninger af konverteringsbølgerne betød, at andelen af de fastforrentede lån med afdrag blev reduceret til ca. 20 pct. af det samlede realkreditudlån. Samtidigt er den samlede mængde af realkreditobligationer vokset fra cirka 750 mia. kr. i 1995 til knap mia. kr. i Se»Analyse af prognoser over renternes udvikling«(2010), PA Consulting Group: 2

10 1.1. De»gamle«tommelfingerregler for konvertering Denne rapport følger op på rapporten»realkreditrådgivning et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis«, der blev udgivet af Boligøkonomisk Videncenter (BVC) i Realdania i marts Rapporten satte spørgsmålstegn ved grundlaget for og kvaliteten af den rådgivning, boligejeren får stillet til rådighed i forbindelse med konvertering af realkreditlån. Den præsenterede også en ny model for konverteringsrådgivning en model, der klarede sig væsentligt bedre end de tommelfingerregler, der i dag udgør grundlaget for størstedelen af de konverteringer, der finder sted. Formålet med denne rapport er at opdatere de eksisterende tommelfingerregler, så de giver låntageren et bedre beslutningsgrundlag, før det afgøres, om der skal konverteres. Men hvorfor kan de matematiske modeller, der optrådte i den første rapport, ikke overføres direkte, når de skal anvendes i praksis? To forhold gør sig her gældende: For det første vil de fleste låntagere og for den sags skyld også medarbejderne i banker og realkreditinstitutter opfatte de avancerede matematiske modeller som ugennemsigtige (black boxes). Denne rapport vil forklare logikken bag modellerne og på det grundlag udvikle en række let forståelige regler for konvertering en slags manual for konverteringer. For det andet vil modelbaseret rådgivning være svær at integrere ikke kun i de produktionssystemer, som findes i dagens realkreditinstitutter, men formodentlig også i deres rådgivningspraksis. Derfor har vi fundet det hensigtsmæssigt at udvikle et regelsæt, der ikke stiller store krav til systemet, som det fungerer i dag. Regelsættet skal kunne implementeres inden for rammerne af den nuværende rådgivning. Realkredittens produktionssystemer: Softwaresystemer, der er udviklet til at udstede de lån, som realkreditinstitutterne udbyder som realkreditobligationer. Der stilles strenge sikkerhedsmæssige og juridiske krav til disse IT-systemer for at undgå beregningsmæssige fejl eller afvigelser fra den til enhver tid gældende lovgivning på realkreditområdet. 1.1 De»gamle«tommelfingerregler for konvertering Når boligejeren skal til at realisere sine overvejelser om at konvertere, vil banken/realkreditinstituttet anvende nogle typiske tommelfingerregler. Reglerne er kun vejledende, men i praksis kommer de ofte til at styre processen, fordi de er lette at forstå og huske. 3

11 1 Her følger en beskrivelse af de mest udbredte tommelfingerregler: Konvertering til lavere rente (fra fastforrentet lån til fastforrentet lån) Kuponrenten på det nye lån skal være mindst to procentpoint lavere end på det nuværende lån. Når man sammenligner ydelsernes nutidsværdi, skal rentabiliteten som minimum ligge på et 3-5 pct. s niveau. Restgælden skal være over kr. Restløbetiden skal være over 10 år. Det nye lån skal som minimum udbetales til kurs 95. Konvertering til højere rente (fra fastforrentet lån til fastforrentet lån) Reduktionen i restgælden skal mindst være på 10 pct. Restgæld skal være over kr. Restløbetiden skal være over 10 år. Det nye lån skal ligge så tæt på kurs 100 som muligt, gerne kurs 99 eller derover, idet man baserer sine forventninger på et senere rentefald. Derfor skal kurstabet være så lille som muligt. Den regel, der er beskrevet foroven, kaldes tommelfingerregel 1 på de efterfølgende sider. Jørgensen, Miltersen & Sørensen (1996) argumenterede i en artikel i Finans/Invest 2, at relativt simple gevinstkriterier som tommelfingerregel 1, kan føre til beslutninger tæt på det optimale. Artiklen tog imidlertid ikke højde for andre konverteringsformer end nedkonvertering eller valg af flere lån - en låneportefølje. Den tog heller ikke højde for låntagerens horisont og risikopræferencer. Det vil blive forsøgt i det følgende. 2 Se bagest i litteraturlisten. 4

12 1.1. De»gamle«tommelfingerregler for konvertering Konvertering fra fast rente til variabel rente Denne form betragtes typisk som et alternativ til at konvertere til en højere rente. I virkeligheden findes der ingen tommelfingerregler for en sådan situation, hvor kundens risikoprofil ændres. Dermed bliver det mere en overvejelse, om der skal ændres risikoprofil, end om hvor meget, der kan spares. I dette projekt er det forfatternes ambition at introducere en tommelfingerregel for konverteringer fra fast rente til variabel rente og omvendt. I låntagerens pengeinstitut præsenteres forskellige typer af låneprodukter og deres ydelsesforløb. Nogle låntagere får også vist konsekvensberegninger af, hvad der sker, hvis renten ændrer sig i opad- eller nedadgående retning. Derimod afholder de fleste pengeinstitutter sig fra at fremlægge konkrete renteprognoser, når de rådgiver. Desuden bliver låntageren præsenteret for såkaldte break even beregninger. Det kan f.eks. dreje sig om en nedkonvertering, hvor den nedbragte ydelse kompenserer for den øgede restgæld over en årrække. Omvendt kan låntageren også få at vide, hvor lang tid, der vil gå, før gevinsten ved at opkonvertere i form af en mindre restgæld bliver spist op som følge af, at der skal betales større ydelser. Beregningerne bliver typisk foretaget for et standardlån på 1 mio. kr. Der er næppe tvivl om, at denne fremgangsmåde har fungeret fint for mange. Spørgsmålet er imidlertid, om ikke rådgivningen kan forbedres yderligere ikke mindst i lyset af den enorme produktudvikling, der har fundet sted inden for realkreditområdet. Vores påstand er, at de eksisterende tommelfingerregler ikke er tidssvarende. Tag f.eks. de meget populære F1-lån (lån med variabel rente). I dag findes der ikke tommelfingerregler for disse lån, som i en årrække har været de mest foretrukne af alle lånetyper. Alene af den grund kunne reglerne om lånekonvertering godt tåle et eftersyn. På samme måde kunne man spørge, om der er tilstrækkeligt fokus på omkostningerne ved at konvertere, og om rådgivningen nu også er målrettet den enkelte låntager, f.eks. om den tager højde for risikovillighed, økonomisk råderum og tidshorisont. Et aktuelt eksempel er de bestræbelser, som realkreditinstitutterne i 2012 udfoldede for at få låntagerne med F1-lån til at skifte til fastforrentede lån. Skiftet kunne være relevant for en del låntagere som følge af de historisk lave renter på fastforrentede lån (30-årige fastforrentede obligationer med en kuponrente på 3,5 pct. og en kurs tæt på 100). Et sådant skifte hen mod de fastforrentede lån minimerer institutternes likviditetsrisiko og dermed også de øgede solvenskrav, der knytter sig til likviditeten. Nykredit introducerede f.eks. i juli 2012 en tolagsbelåning, der delvist begrænser kundernes adgang til de populære F1-lån. Andre realkreditinstitutter har valgt at kræve større bidragssatser for F1-lånet. Disse tiltag er generelt blevet opfattet som en begrænsning af låntagernes valgmuligheder 5

13 1 frem for at begrænse deres risiko. En målrettet og individuel rådgivning med fokus på risikobegrænsende lånekonverteringer kunne være en håndsrækning til realkreditinstitutterne i deres bestræbelser på at flytte kundernes opmærksomhed væk fra F1-lånet Sådan rådgiver realkreditinstitutterne Her beskrives den praksis, der i dag finder sted i realkreditinstitutterne, når medarbejderne skal rådgive kunderne om mulighederne for at konvertere. Indholdet er baseret på en række interviews med de ansvarlige for rådgivningen i landets største realkreditinstitutter. Det har ikke været formålet at sammenligne de enkelte institutters måder at rådgive på. Derfor er beskrivelsen holdt på et overordnet niveau, hvor man ikke i detaljer beskæftiger sig med, hvordan rådgivningen finder sted i praksis. Beskrivelsen er et øjebliksbillede af den generelle rådgivning i realkreditinstitutterne. Generelt gælder, at mulighederne for at konvertere vurderes løbende i realkreditinstitutternes analyseafdelinger. Det sker i form af notater, der viser konsekvenserne af forskellige typer af konverteringer. Nogle realkreditinstitutter gennemfører analysen på et aggregeret niveau, hvorefter resultaterne kommunikeres enten direkte til låntagerne, f.eks. via nyhedsbreve eller gennem eksterne kanaler så som aviser og elektroniske medier. Andre realkreditinstitutter foretager beregninger for en aktuel lånetype (eller flere) og de konsekvenser, som en eventuel konvertering fører med sig. Disse specifikke resultater udsendes til rådgiverne og direkte til låntagerne via brevkampagner og information på institutternes hjemmesider. Formålet med den første kontakt er at gøre låntageren opmærksom på muligheden for at konvertere. Herefter er det mest normale, at låntageren selv skal kontakte realkreditinstituttet for at høre nærmere og måske få tilsendt et konkret tilbud. I nogle realkreditinstitutter er det praksis, at en rådgiver kontakter låntageren direkte for at drøfte konverteringsmulighederne. Hvis der er tale om en personlig kontakt, sker det oftest via telefonen. Nogle realkreditinstitutter kan endog via internetbaserede værktøjer tilbyde deres kunder at se, hvilke konsekvenser en given konvertering har for aktuelle lån på deres egne PC-skærme. Værktøjerne viser f.eks. ydelsesrækkerne på lånet før og efter en konvertering samt de omkostninger, der er forbundet med konverteringen. 6

14 1.1. De»gamle«tommelfingerregler for konvertering Når det gælder generelle konverteringsanbefalinger, handler det oftest om: Nedkonverteringer fra et fastforrentet lån til et nyt fastforrentet lån med lavere kuponrente eller: Skråkonverteringer fra et rentetilpasningslån til et fastforrentet lån eller et andet rentetilpasningslån med længere tilpasningsinterval (f.eks. fra F1 til F3 eller F5) 3 Ofte tilbyder realkreditinstituttet også at overvåge ens lån, især hvis der er tale om nedkonverteringer. Nogle tilbyder denne service automatisk, mens man skal tilmelde sig en sådan ordning i andre institutter. Låneovervågningen indebærer, at systemet dagligt gennemgår de tilmeldte lån og sender en besked, hvis der opstår en mulighed for at foretage en gunstig konvertering. De kriterier, der anvendes i en automatisk overvågning, er ikke helt identiske, men generelt er der tale om følgende betingelser: Restgæld på minimum kr. De realkreditinstitutter, der kun overvåger nedkonverteringer, anvender typisk disse kriterier: Break even på maksimum syv år, dvs. den øgede restgæld modsvares af en reduktion i ydelsen i løbet af de kommende syv år i de værste tilfælde Besparelse i ydelsen på minimum 200 kr./mdl. pr. 1 mio. kr., der er lånt eller Løbetid over 10 år Besparelse i ydelsen på minimum kr./kvartal pr. 1 mio. kr., der er lånt 3 Denne rådgivningspraksis, som begyndte i 2012, var en følge af det meget lave renteniveau, der var i den periode. 7

15 1 Hvis overvågningen også omfatter opkonvertering, anvendes følgende kriterier: Løbetid over 10 år Reduktion i restgælden på minimum 10 pct. (for opkonverteringer) Som det fremgår, ligner disse betingelser meget dem, der i denne fremstilling kaldes for tommelfingerregel 1. Nogle realkreditinstitutter tilbyder også, at den enkelte låntager selv opstiller sine egne konverteringskriterier via et låneovervågningssystem, der er internetbaseret, lige som låntageren selv kan foretage sine beregninger over konsekvenserne af konverteringerne over nettet. 1.2 En kritisk analyse af realkreditrådgivningen Det forhold, at konverteringsbølgerne de sidste 15 år har haft et omfang, der gør dem til en samfundsøkonomisk faktor, har fået Boligøkonomisk Videncenter til at finansiere et forskningsprojekt, der har evalueret konverteringsadfærden og holdt den op mod de bedste alternative værktøjer, som moderne matematiskøkonomisk forskning kan præstere. Arbejdet blev sat i gang i foråret 2010, og er afrapporteret i marts Den model, der præsenteres i rapporten, bygger på, at boligejerens periodeomkostninger skal minimeres afhængig af boligejerens risikoprofil. Periodeomkostning: Lånets samlede omkostning i en given periode. Den defineres her som summen af ydelser (efter skat) og indfrielsesbeløbet på lånet i slutningen af perioden. Periodeomkostningen angives i nutidskroner. For den boligejer, der frygter risiko (er risikoavers) betyder det, at hvis man forestiller sig alle mulige rentescenarier ud i fremtiden, skal modellen sikre, at boligejerens valg af lån ikke går helt galt. Der regnes på 200 mulige rentescenarier og de 5 pct., der har de højeste omkostninger, betragtes som»helt galt«. 4 Se Rasmussen, Madsen & Poulsen (2011) i litteraturlisten. 8

16 1.2. En kritisk analyse af realkreditrådgivningen Risikoaversion: Inden for økonomisk teori inddeler man forbrugere og investorer i kategorier alt efter, hvordan de har det med at løbe en risiko. Risikoaversion betyder, at en investor kun vil løbe en risiko, hvis der er udsigt til en ekstra præmie. Står valget mellem to investeringer, der giver samme forventede afkast, vil investoren altid foretrække den investering, der har den mindste risiko. Hvis to investeringer har samme risiko, vælger den risikoaverse investor den investering, der ser ud til at give det højeste afkast. De fleste investorer har risikoaversion, selv om begrebet kan gradbøjes. I daglig tale, især i aviserne, ser man ofte begrebet oversat til»risikosky«. Modellen skal som nævnt sikre, at de gennemsnitlige omkostninger på de»helt gale«scenarier bliver så lave som muligt. Modellen forsynes med detaljerede oplysninger om låntagerens nuværende lån, omkostningerne ved at konvertere realkreditlån og efterfølgende om rente- og kursudviklingen på en lang række realkreditlån nu og i de kommende år. Modellen finder herefter frem til, om boligejeren skal beholde sit lån eller udskifte det med et andet. For hvert rentescenarie indgår renten og kursen på en lang række realkreditlån. Hvordan er det gået for den forsigtige boligejer, der vil have fastforrentede lån og følge tommelfingerreglerne for at konvertere? Ser man på perioden , viser det sig, at der ikke har været fordele ved at følge tommelfingerreglerne. En familie med et finansieringsbehov på 2 mio. kr. i år 2000 vil ende med en restgæld på kr. i 2010, hvis den følger reglerne slavisk. Familiens ydelse vil være steget fra kr. til kr. i kvartalet. Hvis familien i stedet havde fulgt den optimeringsmodel, der er udviklet i forbindelse med projektet, ville restgælden ende på kun kr. og en kvartalsydelse på kr. Eksemplet kan ses i tabel 1. Det sker vel og mærke uden at bruge flexlån. Hvorfor nu det? Tid Restgæld Ydelse kr kr (tommelfingerregel 1) kr kr (optimal konvertering) kr kr. Tabel 1.1: Sammenligning af udviklingen i restgæld og ydelse for et lån på 2 mio. kr. optaget i starten af 2000 og indfriet i starten af 2010 alt efter om låntageren slavisk har fulgt tommelfingerreglerne eller den modelbaserede konverteringsstrategi. Ved at bruge modellen frem for tommelfingerreglerne opnår låntageren en bedre timing af konverteringerne og et mere aktivt brug af opkonverteringer. Beregningerne i rapporten indikerer, at en dansk boligejer med et lån på kr. over en 10-årig periode vil kunne spare ca kr. ved at følge den optimale konverteringsstrategi sammenlignet med tommelfingerreglerne. Når den optimale strategi også inkluderer muligheden for at skråkonvertere (fra fastforrentet lån 9

17 1 til F1 og omvendt), vil boligejeren kunne opnå ca. det dobbelte det svarer til en besparelse på ca. 10 pct. af det oprindelige låneprovenu. Det skal i øvrigt bemærkes, at boligejerens konverteringsgevinster er beregnet ud fra samme eller mindre risiko, som hvis tommelfingerreglerne havde været fulgt. I det følgende vil rapporten»realkreditrådgivning et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis«blive kaldt»konverteringsrapport 1«. 1.3 Kan rådgivningen fornyes? Af forordet til Konverteringsrapport 1 fremgik det, at projektets resultater ikke skulle kunne anvendes til direkte at rådgive den enkelte boligejer. Derimod forestillede rapportens forfattere sig, at projektet kunne videreudvikles til en mere individuel rådgivning, hvor den enkelte låntager kunne få tilrettelagt en mere optimal lånestrategi ud fra nogle værktøjer. Det er disse værktøjer, som denne rapport søger at tilvejebringe. I disse bestræbelser er der to veje, som rapporten kan følge: 1. at give tommelfingerreglerne et eftersyn 2. at udvikle modeller, der kan rådgive kunder med samme lånetype og risikoprofil Den første mulighed er en pragmatisk løsning. Den indebærer, at man bevarer tommelfingerreglerne. Reglerne skal blot ajourføres, og her kan man bl.a. hente inspiration fra Konverteringsrapport 1. En af anbefalingerne er, at boligejeren ikke kun har ét, men flere lån. Boligejeren sammensætter en portefølje af flere lån på samme måde, som når man investerer i aktier. Det giver dog kun mening for boligejere med realkreditlån af en vis størrelse. Rapporten anbefaler også, at rådgivningen ikke skal tage afsæt i de realkreditprodukter, der findes, men derimod i låntagerens situation. Låntageren har sin egen profil for betalingsstrømme i form af nogle ønsker til, hvordan ydelserne og restgælden skal udvikle sig over tid. Først når disse ønsker er afklaret, er det relevant at diskutere de låneprodukter, som rådgiveren kan tilbyde. Derudover skal risikoen kvantificeres, dvs. at der skal sættes tal på den. Hvis rådgiveren taler om, at risikoen kan være større eller mindre, eller at den afhænger af en fremtidig rente, som ingen alligevel kender, er det ikke tilstrækkeligt. I stedet bør boligejeren præsenteres for nogle konsekvensberegninger af, hvad der 10

18 1.4. Problemformulering sker, hvis renten stiger/falder i de kommende år. Det er især relevant for lån med variabel rente, som der ikke findes tommelfingerregler for i dag. Den anden mulighed at udvikle modeller til rådgivning af kundegrupper med samme lånetype og risikoprofil indebærer, at man som noget nyt skal anvende komplicerede modeller til at understøtte beslutningen om, hvilken lånetype, rådgiveren skal foreslå boligejeren. Hvis det skal realiseres, kræver det, at de komplicerede modeller gøres mere brugervenlige. For det første vil det betyde, at der skal udvikles nogle tillægsprogrammer og mere brugervenlige»interfaces«. Dernæst kan man forestille sig, at modellerne anvendes til at rådgive ensartede grupper af boligejere med nogenlunde samme lånetyper og risikoprofil. Det svarer til de pensionskunder, der i dag vælger en investeringsforening ud fra de investeringer og den risikoprofil, der kendetegner foreningen. På samme måde kan man forestille sig gældsforeninger for unge nyetablerede familier, der har brug for en vis likviditet de første år. Det kunne også dreje sig om de lidt ældre familier med»plads«i budgettet og de ældre, der har nået den alder, hvor de regner med at blive i boligen i nogle få år, inden de sælger og flytter til noget mindre. En sådan service vil formentlig henvende sig til en begrænset kundekreds, der ønsker, at deres realkreditinstitut eller eventuelt en uafhængig rådgiver får fuldmagt til at foretage de optimale konverteringer på deres vegne. Begge løsninger kan i princippet fungere side om side. Men i det følgende er det alene den første mulighed at give tommelfingerreglerne et»serviceeftersyn«og en opdatering der er formålet med dette projekt. 1.4 Problemformulering Konverteringsrapport 1 dokumenterede, at de eksisterende tommelfingerregler er af meget begrænset værdi for låntagerne, men at de ikke desto mindre bliver brugt af mange i praksis. Formålet med dette projekt er at supplere de eksisterende tommelfingerregler med et udvidet regelsæt. De nye regler skal også rumme muligheden for at skråkonvertere og tage hensyn til låntagerens tidshorisont og risiko. Desuden må der ikke optræde såkaldte»sorte bokse«i reglerne. Det betyder, at der ikke må være matematiske modeller i reglerne. Derimod må der gerne anvendes computerprogrammer til at beregne konsekvenserne af de forskellige lånetyper, så længe beregningerne ikke forudsætter avanceret teknologi eller metodisk tilgang. Realkreditanalytikere og rådgivere skal således kunne forklare baggrunden for en given konvertering ud fra regelsættet. Derudover skal reglerne være nemme at implementere ved hjælp af almindelige 11

19 1 programmeringsværktøjer, lige som de skal være letforståelige og hænge logisk sammen. Analysen i Konverteringsrapport 1 resulterede i følgende observationer, når det gjaldt forbedrede konverteringsstrategier: 1. Lånehorisonten skal inddrages i beslutningen om at konvertere. 2. Det kan betale sig at tænke i låneporteføljer og delvise konverteringer er en god idé. 3. Opkonverteringer, herunder skrå opkonverteringer, spiller en væsentlig rolle i en forbedret konverteringsstrategi. Som tommelfingerreglerne praktiseres i dag, ser man bort fra disse observationer. Derfor er det nærliggende at inddrage dem, når man skal udvikle de nye regler om konverteringsstrategier. Derudover skal reglerne indeholde specifikke anbefalinger om tidspunktet for at konvertere, konverteringsform og omfang. Det vil kræve en omfangsrig statistisk analyse af mange modelbaserede konverteringseksempler, hvis man skal kunne drage nogle generelle konklusioner. Konverteringsrapport 1 viste, at modelbaseret rådgivning klarer sig markant bedre end rådgivning, der er baseret på tommelfingerreglerne. Men selvom de modelbaserede strategier gav relativt store gevinster i gennemsnit og et mindre eller intet tab i de værste tilfælde, skulle hver enkelt konvertering forklares ud fra den aktuelle markedssituation på konverteringstidspunktet. Resultaterne skal kobles direkte med de input, som modellen har modtaget, for at komme frem til disse resultater. Når den direkte kobling mellem input og output systematiseres som et regelsæt, kan man springe modellen over og blot bruge regelsættet i rådgivningen. Når analysen i Konverteringsrapport 1 lægges til grund, skal det udvidede regelsæt beviseligt kunne klare sig bedre end de eksisterende tommelfingerregler. 12

20 Kapitel 2 Tommelfingerreglerne et overblik Formålet med dette kapitel er at præsentere de tommelfingerregler, som vil blive analyseret i denne rapport. Følgende skema viser en oversigt over de tommelfingerregler, som bliver analyseret i denne rapport: Regel nr. Beskrivelse af tommelfingerregler 1 Markedets tommelfingerregel 2 Tommelfingerregel skråkonvertering 3 Tommelfingerregel skråkonvertering med to lån (tre-trin) 4 Tommelfingerregel skråkonvertering med to lån (to-trin) 5 Tommelfingerregel skråkonvertering med to lån (to-trin) udvidet med konvertering fra fast til fast 6 Tommelfingerregel skråkonvertering udvidet med sikring mod løbske renter I afsnit 1.1 blev den»gamle«tommelfingerregel, her kaldet tommelfingerregel 1, præsenteret i kort form. Udover markedets tommelfingerregel vil fem nye tommelfingerregler (2-6) for lånekonverteringer blive analyseret i denne rapport. De vil endvidere blive sammenlignet med markedets tommelfingerregel. Tommelfingerreglerne vil blive analyseret i den rækkefølge, de er nævnt i skemaet. Hvordan de nye tommelfingerregler er fremkommet, vil først blive forklaret i kapitel 4. 13

Realkreditrådgivning et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis

Realkreditrådgivning et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Realkreditrådgivning et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Boligøkonomisk Videncenter i Realdania startede i maj 2010 et projekt om danskernes konvertering af realkreditlån

Læs mere

Model-baseret Realkreditrådgivning

Model-baseret Realkreditrådgivning DDF præsentation, den 20 marts 2012 Model-baseret Realkreditrådgivning Kourosh M. Rasmussen & Claus A. Madsen kmar@fineanalytics.com cam@fineanalytics.com 1 Låneunivers Mange nye produkter siden 1996.

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Projektbeskrivelse: En analyse af danske husholdningers valg af realkreditlån og -konvertering

Projektbeskrivelse: En analyse af danske husholdningers valg af realkreditlån og -konvertering Projektbeskrivelse: En analyse af danske husholdningers valg af realkreditlån og -konvertering Baggrund for projektet: Med et samlet realkreditudlån på 2.292 mia. kr. (godt 20% mere end Danmarks BNP) ved

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Model-baseret rådgivning og realkreditlån 20. Marts 2012, , IDA Finansanalytikerforeningen

Model-baseret rådgivning og realkreditlån 20. Marts 2012, , IDA Finansanalytikerforeningen Model-baseret rådgivning og realkreditlån 20. Marts 2012, 15.00 17.45, IDA Finansanalytikerforeningen Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen www.bvc.dk Et par ord om Realdania projektet Boligøkonomisk

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer 59 Konverteringer af 3-årige realkreditobligationer gennem de sidste 1 år Ulrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det generelle rentefald siden begyndelsen af 199'erne har sammen med

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Model-baseret rådgivning og realkreditlån 27. september 2011 Finanssektorens hus. Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen

Model-baseret rådgivning og realkreditlån 27. september 2011 Finanssektorens hus. Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen Model-baseret rådgivning og realkreditlån 27. september 2011 Finanssektorens hus Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen Cli@realdania.dk www.bvc.dk Et par ord om Boligøkonomisk Videncenter 1.Januar

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån - hovedresultater fra en repræsentativ undersøgelse i 00 foretaget af Synovate side 0 Realkreditrådet har hvert år siden 00 fået gennemført

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million

Guide. Se hvilket lån du skal bruge. Det nye superlån. sider. - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Foto: Iris Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det nye superlån Se hvilket lån du skal bruge 14 sider - F1-lånets afløser - Så meget koster det at låne en million Det nye superlån

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Nye værktøjer til konvertering

Nye værktøjer til konvertering Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV MARTS 2011 Nye værktøjer til konvertering Boligejerne kan spare betydelige beløb på restgælden og på ydelserne, hvis de følger nogle nye rådgivningsværktøjer i stedet

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere Foto: Scanpix Guide Februar 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vælger du det bedste boliglån 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån

Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån Baggrund og forudsætninger Formålet med dette notat er at vise konsekvenserne for heltidsbedrifternes gældsforhold,

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån Nu kan du få fast rente på 1% INDHOLD: Nu kan du få fast rente

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

Forbrugerne kommer til at mangle målrettet information om realkreditlån

Forbrugerne kommer til at mangle målrettet information om realkreditlån NR. 1 JANUAR 2010 Forbrugerne kommer til at mangle målrettet information om realkreditlån Folketinget behandler i øjeblikket et lovforslag om ændring af kreditaftaleloven. Som en del af forslaget skal

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Boligejernes konverteringsgevinster for 4,6 mia. kr. i 2010 bruges mest til at øge opsparing og mindst til at øge forbrug.

Boligejernes konverteringsgevinster for 4,6 mia. kr. i 2010 bruges mest til at øge opsparing og mindst til at øge forbrug. 2010 Boligejernes konverteringsgevinster for 4,6 mia. kr. i 2010 bruges mest til at øge opsparing og mindst til at øge forbrug. Analyse af boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008 PRESSEBRIEFING: TORSDAG, DEN 16. APRIL 2009 Synovate-undersøgelse: Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008 Hovedkonklusioner Opsparing og investering frem for forbrug

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Krisen sidder dybt i danskerne

Krisen sidder dybt i danskerne Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV juni 2010 Krisen sidder dybt i danskerne Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv.

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER Click here to enter text. [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Samråd i ERU d.15. november 2016

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugere Maj 2017 Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere