دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود."

Transkript

1 اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت ميشود. محسوب جرم جامعه هر مرسوم و متعارف مقررات و قوانين از تخطي كل در آن اجتماعي و اقتصادي فرهنگي اوضاع از و است متفاوت مختلف جوامع در جرائم شدت و اقتصادي انگيزههاي ساير جرائم بر مؤثر ذهني و رواني انگيزههاي بهجز ميپذيرد. تأثير جامعه آرماني و ايدهآل جامعهاي جرم بدون جامعه البته هستند. مؤثر جرائم وقوع بر نيز اجتماعي - نپيوندد. بهوقوع جرم از درجاتي آن در كه يافت ميتوان را كشوري كمتر دنيا در امروزه و است كردهاند. تقسیمبندي خشن جرائم و عادي جرائم گروه دو در آن متفاوت آثار به بسته را جرائم رويههاي از طوالني زنجيرهاي و است بيشتر عادي جرائم از طبيعتا خشن جرائم منفي تبعات ميسازد. درگير را اجرايي و قضايي امنيتي با خشن جرائم وقوع بر اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير شناسايي براي تالشي حاضر مقاله استانهاي سطح در 1384 سال در را عمد قتلهاي وقوع مقاله اين در است. عمد قتلهاي بر تأكيد اب معنيدار تفاوتهايي اجتماعي - اقتصادي شاخصهاي نظر از كه كردهايم بررسي كشور توان )بهمثابه داخلي ناخالص توليد جمعيت شامل را مؤثر عوامل راستا اين در دارند. يكديگر زمستان 1 شماره

2 مشاركت نرخ و زندگي( هزينههاي جانشین قالب )در مصرفكننده بهاي شاخص اقتصادي( آزمونهاي انجام و رگرسيوني تحليل با و گرفته نظر در سال ده از بيشتر جمعيت براي اقتصادي زندگي هزينههاي بيشتر آنها جمعيت كه استانهايي در گرفتهايم نتيجه مربوطه اقتصادسنجي ديگر طرف از است. بيشتر عمد قتل موارد تعداد است پايينتر اقتصادي مشاركت نرخ و باالتر دارد. معنيدار و منفي تأثيري عمد قتلهاي بر تهران استان لحاظ بدون داخلي ناخالص تولید تنظيم سياستهاي با جمعيت رشد كاهش اشتغال زمينههاي كردن فراهم با است بهتر بنابراين نهايت در و زندگي هزينههاي كاهش و توليد افزايش نیز و مشاورهاي برنامههاي و خانواده كاست. عمد قتلهاي تعداد از استانها در سرانه درآمد و منطقهاي ناخالص توليد افزايش داخلي ناخالص توليد اقتصادي توان مشاركت نرخ جمعيت عمد قتل كليدي: واژگان زمستان 1 شماره مقدمه 1. اين با است. جامعه هر عقلي و شرعي عرفي مقررات و قوانين از تخطي و تمرد جرم خواهد متفاوت ديگر زمان به زماني از و ديگر جامعه به جامعهاي از جرم ماهيت تعريف بعثت از پس اما نبوده گناه يا جرم اسالم از قبل دختران كردن گور به زنده مثال براي بود. صفحات و اينترنتي سايتهاي كردنهك حاضر حال در همچنين است. شده ممنوع پيامبر نبود بهعلت پيش سال 20 حدود كه حالي در ميشود محسوب جرم شبكه تحت شخصي نميشد. محسوب هم جرم و نبود مرسوم كاري چنين جهاني شبكه و اينترنت سن نژاد )ارثي( خانوادگي زمينه كه دارند نقش جرائم وقوع در متفاوت انگيزههايي و علل جرائم زمينه در اما آنهاست. مهمترين از اجتماعي شكستهاي اقتصادي وضع جغرافيا يك هر شدت و درجه آنها امثال و زورگيري بهعنف تجاوز مسلحانه سرقت قبيل از خشن مييابد. افزايش تركيبي شكل به يا تنهايي به شده گفته عوامل از برخوردار ويژه اهميتي از اجتماعي و امنيتي رواني منفي بازتابهاي بهعلت عمد قتل صاحب آنيباگروگانگيريوقتل درآمد مالي وسوسههايكسب دعواهاي است.منازعهو و آدمكشي شبكههاي در عضويت مناطق از برخي در قبيلهاي و طايفهاي دعواهاي پول

3 لذت بردن از از كشتن ديگران از شيوههاي ارتكاب قتل عمد در كشور ما بهشمار ميرود. به هرحال داليل ارتكاب قتل عمد از ديدگاه اقتصادي ريشه در وضع نابسامان اقتصادي به شكل عام و بيكاري تورم درآمد پايين تراكم زياد جمعيت و عدم نظارت بر تمامي مناسبات و روابط بين افراد در محيط كار و شهرها به شكل خاص دارد. با مقدمه فوق ادامه مقاله در سه بخش تدوين شده است. بخش اول در بخش دوم مباني نظري و ادبيات موضوع در ايران و جهان به شكل مختصر مطرح ميشود. در بخش سوم دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. در پايان نتيجهگيري و پيشنهادات حاصل از تحقيق عرضه ميشود. 2. مباني نظري و ادبيات موضوع جرم يا Crime از واژه التين Crimen به معني اتهام گرفته شده است. تعريف جرم براساس ديدگاههاي مختلف تخصصي متفاوت است. در جامعهشناسي جرم پديدهاي دائمي اجتماعي است و در همه زمانها و همه مكانها رخ ميدهد. بيشتر جامعهشناسان معتقدند جرم رفتار غيرعادي يا ناهنجار همراه با قصور و خطاي برخي افراد در رابطه با رفتارهاي عادي اجتماعي است. در علم حقوق نقص قانون هر كشور در اثر عمل خارجي فعل يا ترك فعلي كه نظم ثبات و آرامش اجتماعي را مختل كند و مستحق مجازات باشد جرم محسوب ميشود. در قانون مجازات اسالمي ايران مصوب 1370 هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب ميشود. جرم در حوزه تخصصي جرمشناسي قرار دارد و متخصصان اين علم مراحل مختلف وقوع جرم را از مرحله تخيل تا ارتكاب جرم با عناوين چهارگانه محيط زمينه شخصيت و وضعيت بررسي ميكند. در بحث محيط جرمشناسان به تأثيرات فيزيكي محيط جغرافيايي يا طبيعي )گرما سرما فشار هوا رطوبت( و تأثيرات محيط اجتماعي ميپردازند )دانش 1381(. جرمشناسان معتقدند تحوالت در شرايط و مقتضيات اجتماعي از جمله اوضاع كلي امنيتي اقتصادي و فرهنگي محيط خانواده و رفتار والدين محيط مدرسه كار و تحصيل 24

4 25 86 زمستان 1 شماره جمعي رسانههاي از استفاده و اجتماعي شبكههاي در عضويت سربازي و زندان محيط را جرم انواع زمينه و ميگذارد تأثير فرد محيطي ناسازگاري در بويژه رفتارها چگونگي بر ميكند. فراهم نقشه شناسايي با كه برميگردد خانوادگي و ارثي تحوالت به جرائم وقوع زمينهاي عوامل ميشود. ميسر مختلف افراد در جرم وقوع پيشبيني و معرفي نيز جرائم مستعد ژنهاي ژنتيكي و است هوش و تمايالت و عواطف رفتارها و منشها ارثي عوامل از تركيبي شخصيت عامل انگيزه علت مكان زمان جرائم ارتكاب در افراد وضعيت زمينه در نيست. محيط از بيتأثير است. مؤثر عوامل از قرباني موقعيت و ارتكاب نحوه زندگي كيفيت يا اقتصادي فعاليتهاي بر محيطي و شخصي امنيت كاهش با جرائم وقوع نظم برقراي زمينه در شده صرف هزينههاي شامل جرم به مربوط مخارج دارد. منفي اثر افراد سالهاي ارزش و خصوصي امنيت مخارج زندانها و دادگاهها مخارج عمومي امنيت و درماني و بهداشتي هزينههاي و جرم از ناشي معلوليتهاي يا قتل اثر در رفته دست از بالقوه ارزش كاهش شامل نيز جرم غيرمستقيم هزينههاي است. خشونتبار حوادث مجروحان و اجتماعي سرمايه انباشت تشكيل كاهش بهرهوري و سرمايهگذاري كاشه رفته سرقت اموال است. خشونتبار رفتارهاي نسلي بين انتقال و كار نيروي مشاركت نرخهاي تنزل و انساني نسبت بيشتري زمان و بيشتر هزينه آن آوردن پايين مييابد افزايش جرم ميزان كه هنگامي وقوع كه است مؤثر و كارآ هنگامي جرم پيجويي فعاليتهاي دارد. آن اوليه عوامل حذف به رشد است. جرم با مبارزه و پيجويي در مؤثر روشي باال اقتصادي رشد است. پايين جرم اقتصادي فعاليت مقابل در ميكند. كمك هم جرم كاهش به فقر كاهش بر عالوه اقتصادي در كشورهاي از برخي و التين آمريكاي كشورهاي تجربه ميدهد. افزايش را جرم ضعيف هب است تجاري ادوار موافق بهشدت دولتها عمومي مخارج ميدهد نشان توسعه حال كاهش پليس كاركنان و تجهيزات مخارج دارند تمايل دولتها ركود زمانهاي در علت همين براي انگيزهاي ميدهد قرار تحتتأثير مستقيم را پليس فعاليت كه مخارج كاهش اين دهند. است. جرم افزايش

5 نابرابري درآمدي و توزيع نابرابر فرصتهاي اقتصادي و حمايت پليس نيز ميزان جرم را افزايش ميدهد. شواهدي مبني بر اينكه سطح فقر بهوقوع بيشتر جرم ميشود وجود ندارد اما چنانچه سطح آموزش افزايش يابد وقوع جرم كاهش مييابد زيرا آموزش بر رشد اقتصادي و كاهش نابرابري و در پي آن بر وقوع جرم تأثير دارد. كلدي )1381( جرم را دستهاي از رفتارها و واكنشهايي تعريف ميكند كه از حد تحمل گروهي اجتماعي فراتر ميرود. بهعبارت ديگر جرم مجموعه واكنشهايي است كه به منافع جامعه لطمه وارد ميآورد بهگونهاي كه دولت تصميم ميگيرد نقشي مستقيم در تشخيص و برخورد با آن اتخاذ كند. وي عوامل ايجاد جرم را شامل عوامل داخلي از جمله عوامل فردي )جنس سن وضع فيزيكي و ژنتيكي( و عوامل رواني )حساسيت ترس كمهوشي پرخاشگري حقارت و مشكالت رواني( و عوامل خارجي از جمله عوامل محيطي )اوضاع جغرافيايي آب و هوا رطوبت و ارتفاع( و عوامل اجتماعي )فقر ثروت خانواده فرهنگ بيكاري رسانهها مهاجرت جمعيت و اشتغال( ميداند. همچنين وي انواع جرم را به جرم جاني يا خشونتزا مثل قتل جرم مالي مثل سرقت جرم بدون قرباني مثل ولگردي جرم دولتي مثل اختالس و جرم سازمانيافته مثل قاچاق موادمخدر قاچاق اسلحه حمله مسلحانه به بانكها خردي و فروش راديو اكتيو ميداند. چلبي و مباركي )1384( رابطه بين جرم و سرمايه اجتماعي را با بررسي پيمايشي 320 نفر از افراد عادي باالي 18 سال شهر تهران و مجرمان زندانهاي اوين رجاييشهر و ورامين بررسي كردهاند. سپس تحقيق را در سطح بينالمللي و به شكل تحليل ثانويه و در مقطع زماني 1997 تا 1999 انجام داد و براي تحليل دادهها از رگرسيون چند متغير رگرسيون لوجستيك و مدلسازي معادالت ساختاري استفاده كردهاند. يافتههاي آنان نشان ميدهد بين جرم و سرمايه اجتماعي چه در سطح كالن و چه در سطح خرد رابطهاي منفي و معنادار وجود دارد. صادقي و همكاران )1384( در قالب الگوي اقتصادسنجي و با استفاده از دادههاي تركيبي مقطعي - سري زماني عوامل اقتصادي جرم )قتل و سرقت( را در 26 استان كشور طي 26

6 27 دورهاي 5 ساله ) ( بررسي كردهاند. نتايج تحقيق آنان نشان ميدهد در دوره مطالعه متغيرهاي نرخ بيكاري نابرابري درآمدي و صنعتي شدن از جمله متغيرهاي مهم و تأثيرگذار بر سرقت در كشور بوده است بهگونهاي كه افزايش ميزان بيكاري و نابرابري درآمدي باعث افزايش ميزان سرقت در ايران شده است. اين در حالي است كه افزايش ميزان صنعتي شدن ميزان سرقت را در كشور كاهش داده است. همچنين متغيرهاي بيكاري فقر نسبي و نابرابري درآمدي از جمله عوامل تعيينكننده ارتكاب قتل در ايران بوده و با آن رابطهاي مستقيم داشته است. براساس نتايج اين تحقيق توسعه صنعتي توزيع عادالنه درآمد كاهش نرخ بيكاري و فقر نسبي توصيههاي سياستي مناسبي براي كاهش جرم در كشور محسوب ميشوند. احمدپور و همكاران )1382( با بيان اينكه ميزان جرم و جنايت كشور در مقايسه با ساير كشورهاي جهان بويژه در شهر تهران - كه مركز سياسي و بزرگترين شهر كشور است - باالست ضمن بررسي پراكندگي جغرافيايي جرائم در رفتار و فعاليتهاي غيرقانوني پرداختهاند. آنان در مطالعه خود از روشهاي تحليل همبستگي و فرصتهاي جرم براساس نمونهگيري طبقهاي تصادفي استفاده كرده و نتيجه گرفتهاند بين ارتكاب جرائم و ويژگيهاي محل وقوع جرم مثل تاريكي و خلوتي محيط ارتباطي معنادار وجود دارد. بهعالوه تراكم جمعيت عاملي مؤثر در بروز جرم عمل ميكند بهگونهاي كه در بخش مركزي شهر تهران )با تراكم زياد جمعيت( ميزان جرائم باال بوده است. مافي )1379( با بررسي انواع جرائم كه بيشترين آنها در ارتباط با قاچاق موادمخدر بوده پراكندگي مجرمان را در سطح شهر مشهد مشخص كرده است. براين اساس درصد بااليي از مجرمان در مناطق محروم يعني در نواحي شمال و شمال شرقي مشهد ساكن هستند. همچنين پارامترهاي متعددي را كه رابطهاي مستقيم با كاهش يا افزايش جرم و جنايت دارند مانند عوامل اقتصادي اعتقادي پايين بودن سطح سواد و غيره در نقاط مختلف شهر بررسي كرده و تأثير عوامل فوق را بر وقوع جرم و جنايت به اثبات رسانده است. بيانلو و منصوريان )1385( رابطه بين عوامل جمعيتشناختي و بومشناختي را با ميزان جرائم بررسي و نقاط جرمخيز و جرائم خاص هر يك از مناطق هشتگانه شهر شيراز را

7 شناسايي كردهاند. جامعه آماري پژوهش آنان تمامي مجرمان دستگير شده شهر شيراز در سال 1382 و جمعيت نمونهشان 2653 نفر از مجرمان هشت جرم قتل آدمربايي سرقتهاي مسلحانه جعل اسناد كالهبرداري غصب عناوين كيفقاپي و سرقتهاي عادي بوده است. آنان با مطالعه اسنادي و جمعآوري اطالعات از پرسشنامه معكوس و تجزيه و تحليل دادهها با نرمافزار SPSS نتيجه گرفتهاند رابطه بين سابقه كيفري تحصيالت و سن با نوع جرم مورد بررسي در سطح اسمي معنادار بوده اما در سطح ترتيبي رابطه بين سن و نوع جرم معنادار نبوده است. همچنين تراكم جمعيت با متغيرهاي ميزان قتل جعل اسناد كالهبرداري كيفقاپي و سرقتهاي عادي رابطهاي معنادار داشته اما با متغيرهاي نرخ آدمربايي سرقتهاي مسلحانه و غصب عناوين رابطهاي معنادار نداشته است. به عقيده بريتويت 1 افراد در سنين 15 تا 25 سالگي مردان مجردان بيكاران و كمسوادان بيشتر مستعد ارتكاب جرم هستند. زسولت 2 با بررسي دادههاي جرائم سرقت خودرو جرائم خشن قتل عمد و سرقت اموال در 50 ايالت آمريكا در دوره با فن دادههاي تركيبي 3 تراكم جمعيت جميعت 20 تا 24 ساله نرخ بيكاري درآمد سرانه رفاه عمومي تعداد ثبتنام شدگان در مدارس ابتدايي و راهنمايي و مخارج پليس و تعداد افراد پليس را متغيرهاي مستقل و شاخص جرائم مختلف را متغير وابسته در نظر گرفته و نتيجه گرفته است افزايش ميزان بيكاري تراكم جمعيت تعداد افراد 20 تا 24 ساله و حتي مخارج پليس و تعداد افراد پليس تأثيري مستقيم و مثبت بر وقوع جرائم بويژه قتل عمد داشته در حالي كه افزايش شاخص رفاه عمومي و سطح سواد و درآمد سرانه تأثيري منفي بر قتل عمد در آمريكا داشته است. فريمن 4 معتقداستتراكمجمعيتبا جرم ارتباطدارد زيراجرم بيشترپديدهايشهري محسوب ميشود تا پديدهاي روستايي. در شهرها شرايط اقتصادي از جمله ميزان بيكاري. Braithwaite, Zsolt, Panel data. Freeman,

8 و درآمد سرانه بر جرم تأثير ميگذارد زيرا نرخ بيكاري به معناي كاهش فرصتهاي كسب درآمد است و براي جمعيت و افراد در معرض ارتكاب اعمال جنايي اهميت دارد. بهعبارت ديگر افزايش ميزان بيكاري معادل كاهش انتظارات كسب درآمد مشروع و قانوني و افزايش نرخ بازدهي )عايدي( جنايت است. برعكس درآمد سرانه معيار رفاه عمومي است و قابليت كنارهگيري از جرم و اعمال مجرمانه را نشان ميدهد. براساس مطالعه الندونو و گوررو 1 در آمريكا كل هزينه جرم ساالنه 425 ميليارد دالر يا حدود 5 درصدتوليد ناخالص داخلي ) GDP (برآوردشدهاست.ارقاميمشابهدركانادا استراليا و هلند گزارش شده است. در آمريكاي التين هزينههاي اجتماعي برحسب ارزش كاالهاي مسروقه در كل منطقه 14/2 درصد از توليد ناخالص داخلي منطقه محاسبه شده است. بكر 2 عوامل تعيينكننده جرم را از منظر تصميمات عقاليي متخلفان براي شركت در فعاليتهاي غيرقانوني برمبناي تحليل هزينه - فايده بررسي كرده و معتقد است برخي افراد به اين علت جنايتكار ميشوند كه جرائم در مقايسه با كارهاي قانوني حتي با برآورد احتمال دستگيري و مجازات و تنبيهات مزاياي مالي دارد يعني مجرمان از عملكرد خود كامال آگاهانه هستند. ارليخ 3 با بررسي دادههاي مجازات نقدي مجرمان در آمريكا نتيجه گرفته مجازات مرگ تأثير منفي زيادي بر كاهش جرم دارد و كشش جرم را نسبت به مبلغ انتظاري جريمه 0/3- بهدست آورده است. بهعقيده او بازدارندگي اساسا به منظور تعديل»قيمت جرم«يا»پاداش جرم«با روش حذف يا كاهش تعداد متخلفان از بازار جرم است. از نظر ريسك و عدم اطمينان چنانچه افراد در برابر ريسك خنثي باشند افزايش احتمال دستگيري و محكوميت و افزايش ميزان مجازات و جريمهها اثري يكسان بر جرم خواهد داشت اما براي افراد ريسكگريز 29. Londono & Gurerro, Becker, Ehrlich, 1975

9 افزايش احتمال محكوميت ممكن است اثرات بازدارندگي بيشتري داشته باشد. از سوي ديگر آمار باالي جرم ممكن است دولتها را به افزايش تعداد نيروهاي پليس و شدت مجازات و تنبيهات وادار سازد. لويت 1 با بررسي تعداد زندانيان سرانه پليس و ميزان دستگيرشدگان دريافت تمام معيارهاي بازدارندگي بر كاهش ميزان جرم تأثيري مثبت دارد. وي نتيجه ميگيرد افزايش 100 درصدي در سرانه زندانيان باعث كاهش 40 درصدي در ميزان جرائم خشن و 29 درصد كاهش در ميزان جرائم اموال ميشود. گليسر و ساكردوت 2 در آمريكا عواملي را كه به سطوح باالي مجازات قاتالن مربوط است بررسي كرده و نتيجه گرفتهاند قاتالن قربانيان آفريقايي - آمريكايي دورههاي محكوميت كمتري دارند اما با قاتالن زنان با شدتي بيشتر برخورد ميشود. قاجزيلبر و همكاران 3 در شهرهاي پرجمعيت آمريكاي التين از جمله ليما ريودوژانيرو مكزيكوسيتي سانسالوادور بوينس آيرس و سائوپولو وقوع جرائم خشن را در دهه 1990 بررسي كردند و با تصريح الگوي اقتصادسنجي عوامل اقتصادي را عوامل تعيينكننده جرائم خشن ميدانند. از جمله اين عوامل ميتوان به ميانگين و توزيع درآمد ملي ميزان رشد توليد سطح تحصيالت و آموزش جمعيت با سنين باال و وقوع جرم در دورههاي قبل اشاره كرد. 3. دادهها و مدل تحقيق در اين مقاله براي بررسي اثر عوامل اقتصادي و اجتماعي بر وقوع جرائم خشن از الگوي اقتصادسنجي به صورت زير استفاده ميكنيم: KILi = + CPI + POP + EMP + GDP + در الگوي فوق KIL تعداد موارد قتل CPI شاخص بهاي مصرفي يا شاخص قيمت مصرفكننده است كه جانشيني هزينههاي زندگي است POP كل جمعيت EMP ميزان مشاركت اقتصادي براي جمعيت ده سال و بيشتر است و با نرخ بيكاري رابطهاي معكوس. Levitt, Glaeser & Sacerdote, Fajzylber et al,

10 31 86 زمستان 1 شماره دارد اشاره كشور استانهاي يا موردنظر مقاطع به i است. داخلي ناخالص توليد GDP و دارد با كشور استان 30 مطالعه شدن يكدست براي است گفتني است. مدل پسماند يا خطا جمله و 28 به استانها تعداد شمالي و جنوبي رضوي خراسان استان سه دادههاي تلخيص و ادغام به توجه با است. مستقل متغيرهاي به مربوط برآورد ضرايب از يك هر يافت. تقليل استان زندگي هزينههاي افزايش ميرود انتظار - گذشته تجارب و موضوع ادبيات براساس - اينكه مثبت تأثيري جامعه افراد تكتك عملكرد و رفتار بر كامل نظارت عدم و جمعيت افزايش و در مردم مشاركت افزايش ديگر سوي از و باشد داشته عمد قتل جمله از جرائم ارتكاب بر است متبلور داخلي ناخالص توليد در كه اقتصادي توان افزايش نيز و اقتصادي فعاليتهاي عالمتهاي بايد فوق الگوي ضرايب ميشود عمد قتل جمله از جرائم تعداد كاهش باعث باشد: داشته را زير )استاني(جمعآوري وبهشكلمقطعي دادههايالگوازسالنامهآماريكشوربرايسال 1384 استاني جمعيت آمار است ريال ميليارد به )GDP( داخلي ناخالص توليد آمار است. شده درصد به اقتصادي مشاركت ميزان آمار نفر برحسب ايران آمار مركز برآوردهاي براساس قتل موارد تعداد صورت به عمد قتلهاي آمار و مطلق شكل به مصرفي بهاي شاخص آمار است. شده گزارش سالنامه اين در استفاده با تهران استان شمول بدون و تهران استان شمول با حالت دو در را فوق الگوي را خطا جمالت حالت دو هر در زديم. تخمين )OLS( معمولي مربعات حداقل روش از نظر در با خطا جمالت بودن نرمال درباره آزموديم. همساني واريانس و بودن نرمال نظر از جمالت اين بودن نرمال بر مبني صفر فرضيه حالت دو هر در Jarque-Bera آماره گرفتن واريانس هم )كه White آزمون با ناهمساني واريانس درباره اما نشد(. )رد شد پذيرفته آزمون را مدل درست تصريح هم و خطا جمالت از شده برآورد ضرايب استقالل هم همساني بر مبني صفر فرضيه دارند واريانس ناهمساني خط جمالت رسيديم نتيجه اين به ميكند( واريانس تصحيح با لذا ميشوند. تورشدار ضرايب به منجر و ميكند رد را همساني واريانس داديم: نشان زير جدول در را تخمين از حاصل نتايج بهترين ناهمساني

11 جدول )1(: نتايج تخمين مدل در دو حالت )با و بدون لحاظ استان تهران( بدون لحاظ استان تهران با لحاظ استان تهران متغيرهاي مستقل ضرايب آماره t احتمال )prob( عرض از -406/61-2/51 0/02 مبدا CPI 3/62 3/13 0/005 POP 0/ /66 0/00 EMP -2/68-2/26 0/03 GDP -0/ /17 0/25 R2-Adj=086,N=28 غيروزني و R2-Adj=0.84 F=36.4, D0W.=1.6 وزني ضرايب آماره t احتمال )prob( -423/69-2/72 0/012 3/76 3/21 0/004 0/ /39 0/00-2/67-2/37 0/026-0/ /02 0/056 R2-Adj=0.72,N=27 غيروزني R2- و F=17.97,D.W.=1.74 Adj=0.72 وزني مطابق جدول )1( تأثير هزينههاي زندگي از طريق شاخص قيمت مصرفكننده )جانشين تورم( بر وقوع قتلهاي عمد مثبت و معنيدار است زيرا با افزايش هزينههاي زندگي تمايل به زورگيري و ارتكاب قتل عمد در بين مجرمان بالقوه افزايش مييابد. ضريب مربوطه در كل كشور با و بدون در نظر گرفتن استان تهران نسبتا باال و به اين معنا است كه با افزايش يك واحدي در شاخص مذكور بر تعداد قتلهاي عمد 3 تا 4 مورد افزوده ميشود. درباره جمعيت نيز ميتوان گفت با افزايش جمعيت بر تعداد مجرمان و قاتالن عمد افزوده ميشودكه بخشي از اين واقعيت به عدم كنترل كامل تمام مناسبات اجتماعي و روابط اقتصادي افراد برميگردد و بخش ديگر ناشي از انگيزههاي رواني زمينههاي ارثي و عوامل ديگر است. به هرحال براساس نتايج بهدست آمده به ازاي هر نفر افزايش جمعيت حدود 3/1 تا 3/8 مورد 32

12 33 بر وقوع قتلهاي عمد افزوده ميشود. تأثير متغير جمعيت بر تعداد موارد قتل عمد در سطح استانهاي كشور مثبت و معنيدار و مطابق انتظار و تحقيقات در ديگر كشورهاست. چنانچه بپذيريم با فراهم شدن امكانات اشتعال و كسب درآمد زمينه انواع جرائم در جامعه كمتر ميشود بخش اعظم جرائم ناشي از مشكالت اقتصادي و ناتواني در تحصيل مشروع درآمد است. براساس تخمينها در دو حالت شمول و عدم شمول استان تهران تأثير مشاركت اقتصادي بر وقوع قتلهاي عمد در سطح استانهاي كشور منفي و معنيدار است. براساس ضرايب برآورد شده ميتوان گفت اگر ميزان مشاركت اقتصادي تنها يك درصد افزايش يابد از ميزان وقوع قتل عمد حدود 2/6 درصد كاسته ميشود. آخرين متغير مستقل مؤثر بر وقوع قتل عمد شاخص ارزش توليدات اقتصادي مناطق GDP( استاني( است. با افزايش اين شاخص كه خود ريشه در زيرساختها تنوع توليدات تعدد مشاغل قانوني تخصيص كارآمد بودجههاي استاني و موارد مشابه دارد از ميزان وقوع جرائم با ريشههاي اقتصادي كاسته ميشود. چنانچه جدول قبل را مالحظه كنيم در حالتي كه استان تهران در تخمين لحاظشود تأثير متغير GDP بر متغير وابسته )قتل عمد( منفي است اما از نظر آماري بيمعناست. اما چنانچه استان تهران را از الگو حذف كنيم تأثير آن بر وقوع قتل عمد منفي و معنيدار ميشود. اين تفاوت در نتايج بهعلت سلطه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي استان تهران - بهعلت مركزيت كشور - است. بهعبارت ديگر وقوع قتل عمد در استان تهران تنها در چارچوب عوامل اقتصادي قابل توجيه نيست بلكه بهعلت تراكم زياد جمعيت و عدم كنترل و نظارت تمامي اماكن عمومي پاركها و فضاهاي برون شهري وجود شبكههاي مختلف تبهكاري بروز مشكالت متعدد اقتصادي از قبيل چكهاي برگشتي و عدم ايفاي تعهدات نداشتن شناخت كامل از دو طرف هنگام معامالت عوامل رواني تحريككننده جرائم قتل عمد از قبيل ترافيك آلودگي صوتي آلودگي هوا انواع تقلب و توسل به شيوههاي مكارانه از قبيل نشان دادن كارتهاي شناسايي تقلبي مأموران پليس مقامات مالياتي... و گروگانگيري براي اخاذي پول اختالس رشوه قاچاق و فراري دادن كودكان و... انتظار داريم عوامل مركب اقتصادي اجتماعي رواني و محيطي بر قتلهاي عمد در استان تهران نسبت به ساير استانها

13 تأثير بيشتري بگذارد. در ضمن ضريب تعيين تعديل شده )R2-Adj( الگو در دو حالت به ترتيب 0/86 و 0/72 است و با توجه به آماره F رگرسيونها از نظر آماري معنيدار است. بنابراين تنها 4 متغير مستقل بيش از 70 درصد قتل عمد )بدون استان تهران( و حدود 86 درصد آن )با لحاظ استان تهران( را توضيح ميدهند. 4. نتيجهگيري و پيشنهادات هر جامعهاي براي بقاي خود به مجموعهاي از قواعد و مقررات مشخص حقوقي نياز دارد. وجود اين مقررات به شكل ماهوي حاكي از انتظار وقوع جرائم است زيرا ضرورتي نداشت قانونگذار براي برقراري نظم و انضباط اجتماعي و جلوگيري از تخطي از قوانين و مقررات دست به قانونگذاري بزند. ريشه وقوع جرائم در جوامع مختلف و ادوار مختلف متغير است. بهنظر ميرسد وظيفه دولت در پيجويي مجرمان هزينهبر است و اين هزينه با افزايش جمعيت و بهتبع آن افزايش جرائم بيشتر شود. اما چه بايد كرد تا آنجاكه بهعلل اقتصادي مربوط ميشود اوضاع با ثبات اقتصادي نقشي مؤثر در كاهش ميزان جرم در جامعه دارد. در اين مقاله با مطالعه ادبيات موضوع و ضمن برشمردن عوامل مختلف رواني محيطي اجتماعي و اقتصادي سعي شد عوامل اقتصادي و اجتماعي در قالب 4 شاخص اصلي اقتصاد كالن شامل ميزان تورم جمعيت توليد ناخالص داخلي و ميزان مشاركت اقتصادي در سطح استاني و تأثير آن بر وقوع قتل عمد مطالعه شود. نتايج تخمينها براساس روش حداقل مربعات معمولي )OLS( مربوط به سال 1384 و در دو حالت با و بدون استان تهران نشان داد اوال در هر دو حالت تأثير ميزان تورم و جمعيت بر تعداد قتلهاي عمد در تمام استانها مثبت و معنيدار است بنابراين كاهش ميزان رشد جمعيت و كاهش ميزان تورم به تقليل انواع جرائم از جمله قتل عمد منجر ميشود. دوم اينكه تأثيرميزانمشاركتاقتصاديباباالبردن درآمدمشروعوقانوني زمينهوقوعقتلعمدرا بهشكلي معنيداركاهشميدهد.بنابراين داللتسياستي اينيافته افزايش اشتغال درسطحمناطق است 34

14 داردو كهخودبهافزايشسهمصنايعوخدماتوكشاورزيمطابقساختاراقتصاديآنهانياز وقوع در استان اين درسطح ازعوامل استانتهرانكهمجموعهايپيچيده اينكه بدونلحاظ سوم سرانه درآمد آن بهتبع و داخلي ناخالص توليد تأثير كشور استانهاي بقيه در است مؤثر عمد قتل و استانها سطح در سرانه درآمد افزايش با بنابراين است. معنيدار و منفي عمد قتل وقوع بر مييابد. كاهش كشور در عمد قتل وقوع زمينه مناطق بين اقتصادي امكانات برابر توزيع زمستان 1 شماره مآخذ: و منابع جرائم جغرافيايي بررسي )1382(. محسن كالنتري و محمدتقي رهنمايي احمد احمدپور ص 44 شماره 35 سال جغرافيايي. پژوهشهاي مجله تهران. شهر در جرم. نوع و ميزان با جمعيت تراكم رابطه )1385(. كريم محمد منصوريان يوسف بيانلو ص 22 شماره 6 سال اجتماعي رفاه پژوهشي - علمي فصلنامه سطوح در جرم و اجتماعي سرمايه رابطه تحليل )1384( محمد مباركي مسعود چلبي ص 2 شماره 6 سال ايران جامعهشناسي مجله كالن. و خرد دانشگاه انتشارات تهران چيست. جرمشناسي كيست مجرم )1381(. زمان تاج دانش 4. نهم. چاپ تهران اثرگذار اقتصادي عوامل تحليل )1384( حسين اصغرپور و شقاقي شهري وحيد صادقي ص 68 شماره ايران. در جرم بر رفاه پژوهشي - علمي فصلنامه پيشگيري. و جرم انحراف )1381(. عليرضا كلدي ص 3 شماره 2 سال اجتماعي. دانشكده درشهرمشهد.مجله تحليلفضاييتوزيعجرموجنايت )1379(. عزتاله مافي ص و 2 شمارههاي 1 33 سال مشهد فردوسي دانشگاه انساني علوم و ادبيات 1384 سال كشور. آماري سالنامه ايران. آمار مركز 8.

15 پيوست آماري: دادههاي تحقيق توليد نرخ جمعيت تعداد موارد شاخص بهاي استان ناخالص داخلي )به ميليارد ريال( (GDP) مشاركت اقتصادي )به درصد( (EMP) به نفر (POP) مصرفكننده (CPI) قتل عمد (KIL) 49272/16 48/ /9 68 آذربايجان شرقي 26658/34 42/ /6 58 آذربايجان غربي 13543/55 45/ /5 6 اردبيل 80761/98 44/ /5 114 اصفهان 6845/312 37/ /4 65 ايالم 40999/33 34/ /9 32 بوشهر تهران 8544/816 37/ /9 4 چهارمحال و بختياري 79226/97 41/ /6 116 خراسان /2 36/ خوزستان 11315/ /5 11 زنجان 9940/581 36/ سمنان 14302/73 41/ /5 131 سيستان و بلوچستان 58679/24 38/ /6 248 فارس 18379/89 42/ /9 23 قزوين 12709/29 36/ قم 13166/28 38/ /9 46 كردستان 32113/73 39/ /6 104 كرمان 36

16 كرمانشاه 19252/19 36/ /7 85 كهگيلويه و بويراحمد 45665/55 37/ /7 9 گلستان 18248/91 44/ /6 31 گيالن 30357/67 43/ /3 36 لرستان 16548/19 40/ /3 73 مازندران 47033/75 42/ مركزي 29106/66 40/ /5 35 هرمزگان 23682/8 33/ /1 64 همدان 19613/03 41/ /2 51 يزد 15589/68 45/ /2 16 ماخذ: سالنامه آماري كشور سال 1384 نكته: دادههاي سه استان خراسان رضوي شمالي و جنوبي در استان خراسان جمعبندي و تلخيص شدهاند. 37

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

خیابان شهید گمنام شماره 14

خیابان شهید گمنام شماره 14 228 229 دو ماهنامه کشاورزی ص یع قند اریان مجله 228 229 ارزيابي راندمان توليد در هكتار چغندرقند در مناطق مختلف كشور صنعتی اقتصادی چغندرقند و نیشکر سال سی و هشتم شماره 229-228 فروردین - اردیبهشت - خرداد

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد.

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد. ٢ بنام ا نكه هستي از اوست چگونگي شكل گيري باروري (٦) دكترمحمد مهدي ا خوندي تخمكگذاري: در زمان تخمكگذاري (رهاشدن تخمك) ماهيچههاي متصل به تخمدان منقبض ميگردند و باعث نزديكشدن انتهاي لولههاي فالوپ (فيمبرياي

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 13921393 1 فهرست مقدمه... 4 ضوابط معماری و راههای خروج...6 محوطه سازی...9 ضوابط طراحی راههای خروج...11 ضوابط مربوط به بناهای آپارتمانی...11 ضوابط مربوط فضاهای اداری...

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی*

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی* *مبانی آمزش مطالعات اجتماعی* ( درسنامه آزمایشی برای دانشجیان رشتهی علم تربیتی( ملفان: دکترحسین د ائی زاده دکتر امین دائی زاده دکتر ایمان رضائیان عض هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بندرگز مدرس دانشگاه فرهنگیان

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت صلیب وقتی که وارد کلیسا می شویم اغلب یک صلیب باالی محراب و یا در جای دیگری در سالن کلیسا می بینیم. این صلیب برای ما نماد رنج و مرگ عیسی است ولی نماد

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته ١ در هفتپيکر بهرام گور را با هفت سياره در منظومه هفتپيکر منعکس کرده است

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

PERSISKE BØGER for børn

PERSISKE BØGER for børn 2015 PERSISKE BØGER for børn کتابهای فارسی برای کودکان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske bøger for børn indkøbt i 2014. Kataloget

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015

DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 NYHEDSBREV OM DANSK SOM ANDETSPROG FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 FASTHOLDELSESTASKFORCE SÆTTER FOKUS PÅ DEN SPROGLIGE DIMENSION PÅ EUD Af Kristine Hecksher, konsulent i FastholdelsesTaskforce,

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere