KOSTPOLITIK En kursændring til at gøre det sunde valg lettere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOSTPOLITIK En kursændring til at gøre det sunde valg lettere"

Transkript

1 KOSTPOLITIK En kursændring til at gøre det sunde valg lettere Vejledning til rederier der vil sætte egne rammer for kosten om bord

2 KOSTPOLITIK 4

3 Indhold Hvad er en kostpolitik? 4 Formål 4 Succeskriterier 5 Ansvar for kosten om bord 5 Hvad kan rederiet gøre? 6 Kom rigtigt fra start 6 Kortlægning 7 Vurdering 8 Handlingsplan 8 Opfølgning 9 Udgiver: Søfartens Arbejdsmiljøråd Ansvarlig redaktør: Connie S. Gehrt Tekst: Carsten Gydahl-Jensen Redaktion: Annelise Ømand, Carsten Gydahl-Jensen og Jonas Licht Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard Grafisk design: martinsonnedesign Tryk: Grefta Tryk A/S Søfartens Arbejdsmiljøråd 2014, København. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker respekteres. Begrænset kopiering med kildeangivelse tilladt. Tak til søfarende og rederierne, ESVAGT, Mærsk Line, Mærsk Supply, Rohde Nielsen, A2SEA, Wrist Group og Dampskibsselskabet NORDEN. ISBN:

4 KOSTPOLITIK HVAD ER EN KOSTPOLITIK? / FORMÅL Hvad er en kostpolitik? En kostpolitik er et værdisæt, der beskriver rederiets formelle retningslinjer på alle de områder, der har direkte indflydelse på kostområdet. Det kan fx være holdninger til sundhed, kost, etik, leverandøraftaler, indkøb, hygiejne, kvalitet og måltiderne om bord. En kostpolitik: skal sikre at rederiet får beskrevet, indarbejdet og forankret de beslutninger, der træffes i rederiet på kostområdet. skal være et redskab til at sikre, at alle love, bekendtgørelser og konventioner opfyldes og efterleves. sætter ord på alle de formelle retningslinjer på kostområdet, der gælder i rederiet. hører til under sundheds- og sikkerhedsparaplyen på lige fod med andre forebyggende tiltag og politikker som fx forebyggelse af ulykker, en alkohol- og rygepolitik. Formål Formålet med at formulere en rederidefineret kostpolitik er at gøre visioner, krav og holdninger synlige og håndterbare. En kostpolitik skal kunne sætte en kurs for forbedrede vilkår på livstilsområdet, så det bliver lettere som ansat at træffe et sundere valg i arbejdslivet til søs. En kostpolitik kan være et værktøj i den daglige håndtering og praksis på kostområdet om bord. kan understøtte rederiet og de søfarende i, at træffe det rigtige valg fx ved bestilling og indkøb af fødevarer i udlandet. skal omfatte både kortsigtede og langsigtede mål. skal være handlingsorienteret og anvisende. Resultater og effekter skal være synlige. skal indeholde konkrete mål som både skibsfører og skibskok kan forholde sig til. kan understøtte alle rederiets ansatte i en mere hensigtsmæssig og sund livsstil. kan sende et signal til både kunder og medarbejdere om, at rederiet har klart definerede holdninger til kost og sundhed. kan bidrage til at tiltrække nye medarbejdere. 4

5 SUCCESKRITERIER / ANSVAR FOR KOSTEN OM BORD KOSTPOLITIK Succeskriterier Udbytte ved en effektiv kostpolitik: Højner trivsel og arbejdsglæde. Forebygger livsstilssygdomme som fx overvægt, diabetes II og hjertekarsygdomme. Imødekommer udfordringer ved religiøse og kulturelle forskelle i besætningen. Signalerer at rederiet tager sundhed, kost og trivsel seriøst. Sikrer at lovgivningen overholdes. Sikrer at medarbejderne kan foretage et sundere kostvalg hver dag. Ansvar for kosten om bord Skibskokken har ansvaret for den daglige drift af kabyssen og messen. Skibskokken skal dagligt gennemgå forholdene/beholdningen og sørge for, at der produceres mad inden for de rammer, som rederiet har udstukket. Skibsførerens rolle har over tid ændret sig fra at have fokus på at føre eller sejle et skib til at skulle lede et skib. Denne udvikling omfatter et helt andet perspektiv på ledelsesopgaven, hvor skibsføreren har det overordnede ansvar for alle skibets processer og medarbejdere, herunder udvikling, trivsel, sikkerhed, kost og sundhed. Også ansvaret for proviantering til skibet er i mange rederier overgået fra skibskok til skibsfører. Det betyder, at skibsførers ansvar for kosten om bord er blevet mere synligt. Lovmæssigt er det skibsførerens opgave, at kosten om bord opfylder kravene i bekendtgørelsen om kost i danske skibe. Rederiet har dog altid det overordnede ansvar for kosten om bord. Rederiet skal sikre, at der er en systematiseret og regelmæssig gennemgang af mængden og kvaliteten af fødevarer for at sikre, at der rettidigt kan træffes en ordentlig vurdering og korrigerende handling, således at det er muligt på ethvert tidspunkt at give besætningen et tilstrækkeligt, varieret og nærende måltid, der tager hensyn til religiøse og kulturelle praksisser. International Labour Organization MESC/2013/9 Guidelines on the training of ships cooks, ILO Geneva

6 KOSTPOLITIK HVAD KAN REDERIET GØRE? / KOM RIGTIGT FRA START Hvad kan rederiet gøre? Holdnings- og adfærdsændringer på kostområdet tager tid. Derfor skal rederiet, inden de går i gang, være indforstået med at: Ledelsen skal gå forrest i arbejdet med kostpolitikken. Rederiet skal foretage en indledende kortlægning af eksisterende rammer og tiltag på kostområdet. Rederiet skal placere ansvaret for kostpolitikken et sted i organisationen. Rederiet selv skal formulere indholdet af kostpolitikken, og eksisterende lovkrav og MLC 2006 kan med fordel indarbejdes her. Mest mulig involvering og medejerskab fra medarbejderne giver den størst mulige opbakning og forankring i rederiet. De steder, hvor det er muligt, bør rederiet involvere skibsførere og søfarende i processen. Holdninger og forslag bør forankres i de tiltag, som vedtages og gennemføres fra ledelsen. Hermed højnes muligheden for mest mulig succes. Graden af medarbejderindflydelse kan være afgørende for, om succeskriterier og målsætninger opnås. Kom rigtigt fra start Udarbejd fra start en strategi for processen omkring en kortlægning. Inddrag repræsentanter fra rederi og flere skibe i processen. Udpeg en inviterende og motiverende repræsentant som tovholder i processen. Tovholderen skal gøre brug af formelle og uformelle ildsjæle i rederi og på skibene. Afsæt tid og ressourcer til den eller de personer, som skal løfte opgaven. Nøglepersoner om bord som fx skibsførere er vigtige at få inddraget i processen. Medbestemmelse giver medejerskab og forpligter gensidigt. 6

7 KORTLÆGNING KOSTPOLITIK Kortlægning En kortlægning kan skabe overblik over eksisterende tiltag og/eller væsentlige sundhedsproblemer/risici i rederiet. En kortlægning kan: Hjælpe med at sætte ord på de værdier, erfaringer og holdninger der er i rederiet og hos de søfarende. Rådgive i beslutningsprocessen og når kostpolitikken formuleres. En kortlægning kan afdække: Uddannelse, kompetencer og efteruddannelse blandt medarbejderne. Holdninger og præferencer til kostområdet. Udfordringer og barrierer på kostområdet. Indkøb flow i organisationen både i land og på skibet. Budget og økonomi. Valg af leverandører og fokus på eksisterende aftaler. Interne ressourcepersoner (mulige ildsjæle og ambassadører). Det økonomiske incitament. Afklaring af eksisterende politikker, aktiviteter, systemer og rapportering. Rederi Kosten om bord bør diskuteres af alle relevante parter, der i dagligdagen træffer beslutningerne, og som har indflydelse på de fødevarer og den kost, der tilberedes og serveres om bord. Af vigtige samarbejdspartnere på rederiet kan være fx HR ansvarlige, HSEQ medarbejdere og indkøbere. Rederiet bør invitere og indgå dialog med repræsentanter fra skibene som fx skibsførere og skibskokke. Rederiet kan i kortlægningen udsende spørgeskemaer til besætningsmedlemmer vedrørende kosten om bord. Hvad fungerer? Hvad kan gøres bedre? Det er vigtigt i denne proces at give besætningerne mulighed for indflydelse på de daglige måltider. Deres bidrag skal på en eller anden måde være reflekteret i den endelige kostpolitik. Skib Der er flere måder at gå i dialog omkring kosten om bord på. En god proces kan sikres, ved at rederiet sammen med repræsentanter fra skibene udarbejder et udkast til en kostpolitik og sender den til skibsføren, som så tager emnet op om bord. Her kan repræsen tanterne fra hver afdeling således forholde sig til det pågældende udspil og status på kostområdet. De kan også være med til at pege på, hvor der kan være plads til forbedringer i det, som allerede er formuleret. Kortlægningen skal tilrettelægges, så den er repræsentativ og afspejler de aktuelle udfordringer. Søfarende bør altid have mulighed for at komme med tilkendegivelser om kosten om bord, idet deres accept er vigtigt for proces, opbakning og forankring om bord. Der findes ikke en endelig model for, hvad en kostpolitik skal indeholde. Det er op til det enkelte rederi at beslutte. Det anbefales dog at henvise til og indarbejde gældende lovgivning på området, herunder krav, der udspringer af Maritime Labour Convention 2006 (MLC). 7

8 KOSTPOLITIK VURDERING / HANDLINGSPLAN Vurdering Arbejdsprocessen sker på rederikontoret. Her vurderes alle de områder, der er blevet berørt i kortlægningen. Vurderingen kan fx tage udgangspunkt i en prioriteret liste, hvor alle de kortlagte emner listes efter, hvor højt de bør prioriteres fremadrettet. Eksempelvis kan rederiet, der ønsker at støtte og udvikle sine faglærte skibskokke, opprioritere området og sammen med dem formulere højere krav til kvalitet og variation. Rederiet kan støtte dem i denne beslutning ved at indgå leverandøraftaler, der sikrer en højere råvarekvalitet, så skibskokken har bedre råvarer at arbejde med. En kostpolitk vil kunne stille højere krav til en velorganiseret og dygtig skibskok end en ikke faglært skibskok. Ambitionsniveauet i en kostpolitik skal tilpasses den eller de personer, som laver måltiderne om bord. Vurderingen af de kortlagte temaer kan fx tage afsæt i indsamlet viden ved hjælp af interviews blandt medarbejderne i rederiet. Resultater fra forskellige interne auditer og undersøgelser bør altid sammenlignes for at give det bedste overblik. Handlingsplan Med udgangspunkt i kostpolitikken bør rederiet udarbejde en handlingsplan, så alle involverede kan se, at der bliver sat handling bag ordene. I denne del af arbejdet med kostpolitikken kan rederiet med fordel få skibsføreren til at mødes med sine kolleger om bord, hvor man diskuterer, hvad der skal gøres, og hvem der gør hvad. Her er et par forslag til initiativer, som kan fremme sunde kostvaner om bord: 8

9 OPFØLGNING KOSTPOLITIK Både rederi og skib skal bakke op om en kostpolitik. Skibsføreren og officerer skal gå foran og vise engagement. Inddrag nøglepersoner og ambassadører for den sunde kost om bord. Tilbyd varieret kost og kommunikér bredt om madplaner, kostråd, temaer for menuen osv. Foretag løbende evalueringer af forskellige madplaner. Hvis nogle initiativer ikke er lige så succesfulde som andre, så vær klar til at justere planen. Inddrag skibskokken og uddeleger ansvaret. Iværksæt kampagner, der kan inspirere skibskokken om bord, støt både skibsfører og skibskok i prioriteringen af det sunde valg i forbindelse med indkøb af fødevarer til kabyssen. Sørg for gode faciliteter omkring måltidet. Det er for eksempel vigtigt, at messen er et rart og rent sted at være. Vær opmærksom på at der altid tilbydes sunde alternativer, ikke kun på buffeten ved dagens hovedmåltider, men også ved møder, små pauser osv. Opfølgning Slutproduktet i udarbejdelsen af en kostpolitik er et fælles dokument, der indeholder alle rederiets beslutninger og retningslinjer på kostområdet. Kostpolitikken kan, inden det endelige dokument er vedtaget og hvis det er muligt, sendes i høring, så alle er klar over kostpolitikkens indhold. Kostpolitikken skal bruges som en påmindelse om, hvad der er vedtaget, så alle kan følge det. Kostpolitikken bør løbende evalueres. For eksempel kan rederiet med mellemrum få skibene til at evaluere kostpolitikken. Rederiet kan opfordre til, at der på skibene afholdes et møde, hvor skibskok, skibsføreren og repræsentanter fra besætningen deltager. Her skal tjekkes op på, om kostpolitikken har højnet kvaliteten af måltiderne om bord, eller om der er yderligere behov for initiativer, ressourcer eller rådgivning fra rederiet, så kosten kan få det ønskede løft. Evalueringen kan ske lejlighedsvis eller med faste mellemrum. Der kan også opfordres til at indsende kommentarer til rederikontoret, som kommer frem ved introduktion af nye medarbejdere. Evaluér kostpolitikken efter bestemte intervaller. Inddrag medarbejdere fx skibskok, skibsfører og besætningsrepræsentanter. Kontrollér om beslutninger omsættes til praksis. Diskutér om udviklingen er positiv og tilfredsstillende. Udarbejd nye målsætninger på kostområdet. 9

10 KOSTPOLITIK Besøg 10

11 KOSTPOLITIK

12 En kostpolitik sender et klart signal til medarbejdere, kunder og andre interessenter om, at man i rederiet har en holdning til den mad, der serveres om bord, og tager ansvar for medarbejdernes velfærd, trivsel og sundhed. Denne vejledning er udarbejdet i projekt NEPTUNE i samarbejde med rederier og skibskokke. Projekt NEPTUNE har fået tilskud fra Den Danske Maritime Fond. Søfartens Arbejdsmiljøråd Amaliegade 33B, 2 DK-1256 København K

Kortlægning af kost og kompetencer til søs

Kortlægning af kost og kompetencer til søs Kortlægning af kost og kompetencer til søs SEAHEALTH, Projekt NEPTUNE Med støtte fra Den Danske Maritime Fond Kortlægning af kost og kompetencer til søs Hvad er der af udfordringer på kostområdet til søs?

Læs mere

SUNDHEDSLEDELSE Sundhedfremme i praksis - en samlet indsats

SUNDHEDSLEDELSE Sundhedfremme i praksis - en samlet indsats SUNDHEDSLEDELSE Sundhedfremme i praksis - en samlet indsats Vejledning til at sætte rederiets sundhedsindsats i system Indhold Forord 4 1 Generelt 6 2 Sundhedspolitik 10 3 Rederiets ansvar og myndighed

Læs mere

LEVERANDØR REDERI Klare aftaler om fødevarekvalitet og levering

LEVERANDØR REDERI Klare aftaler om fødevarekvalitet og levering LEVERANDØR REDERI Klare aftaler om fødevarekvalitet og levering Gode råd til rederi og skib når der provianteres LEVERANDØR REDERI 4 Indhold 1. Opmærksomhedspunkter 4 2. Colli 5 3. Holdbarhed / rest levetid

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

PROVIANTERING Råvarekvalitet og god opbevaring

PROVIANTERING Råvarekvalitet og god opbevaring PROVIANTERING Råvarekvalitet og god opbevaring Gode råd til skib og kabys om opbevaring af fødevarer PROVIANTERING 4 Indhold 1. Proviantering 4 2. Stil krav til leverandørerne 5 3. Ansvar 7 4. Reklamation

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Søfartsstyrelsen 2010 Indledning Dansk fiskeri og søfart skal være kendetegnet ved kvalitetsskibsfart. Sikkerhed, sundhed og miljø skal være

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Lynkursus i kabyshygiejne på MSSM - Hvordan opfylder vi kravene?

Lynkursus i kabyshygiejne på MSSM - Hvordan opfylder vi kravene? Lynkursus i kabyshygiejne på MSSM - Hvordan opfylder vi kravene? Af Carsten Gydahl-Jensen, M.Sc. Søfartens Arbejdsmiljøråd God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre for at

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s.

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. MLC 2006 Implementering Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. Agenda Regelsættet Regeleksempler Implementering Udfordringer Status MLC 2006 Formål Yderligere sikring af søfarendes

Læs mere

Årsberetning 2011. Henrik Klock,...&film. Søfartens Arbejdsmiljøråd

Årsberetning 2011. Henrik Klock,...&film. Søfartens Arbejdsmiljøråd Årsberetning 2011 Henrik Klock,...&film Søfartens Arbejdsmiljøråd Samarbejde - en forudsætning for udvikling og vækst Lavkonjunktur prægede 2011 og nogle rederier kæmper for alvor for overlevelse. I en

Læs mere

Projekt NEPTUNE Fase 1, kortlægning. Seahealth

Projekt NEPTUNE Fase 1, kortlægning. Seahealth Projekt NEPTUNE Fase 1, kortlægning Seahealth Januar 2012 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Læsevejledning... 5 2.1 Sådan læses undersøgelsesresultaterne i denne rapport... 5 2.2 Om baggrund, metode og empiri...

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

KOST OG KOMPETENCER TIL SØS. Projektrapport. til Den Danske Maritime Fond. Ref. nr.: 2011-19, Sundhed til søs

KOST OG KOMPETENCER TIL SØS. Projektrapport. til Den Danske Maritime Fond. Ref. nr.: 2011-19, Sundhed til søs KOST OG KOMPETENCER TIL SØS Projektrapport til Den Danske Maritime Fond Ref. nr.: 2011-19, Sundhed til søs Udviklingsprojekt NEPTUNE om kost og kompetencer til søs set i et helhedsorienteret perspektiv

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Årsberetning 2013. Foto: xxxxxxxxx. Søfartens Arbejdsmiljøråd

Årsberetning 2013. Foto: xxxxxxxxx. Søfartens Arbejdsmiljøråd Årsberetning 2013 Foto: xxxxxxxxx Søfartens Arbejdsmiljøråd SEAHEALTH arbejdsmiljø til søs i 20 år samarbejde giver resultater Den 27. november 2013 kunne SEAHEALTH fejre 20-årsjubilæum på det nyåbnede

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave 1 Mad- og måltidspolitik Horsens Kommune ønsker at 1. alle børn får sund mad og drikke, som lever op til kvaliteten i de nationale

Læs mere

Mad med mening mad og måltidspolitik for:

Mad med mening mad og måltidspolitik for: Mad med mening mad og måltidspolitik for: (borgere visiteret til madordninger i Hillerød kommune) Forord: Hillerød kommune ønsker med en mad- og måltidspolitik for de ældre at opsætte mål for kvaliteten

Læs mere

Årsberetning 2012. Foto: Handelsflåden Velfærdsråd Fotokonkurrence 2012. Søfartens Arbejdsmiljøråd

Årsberetning 2012. Foto: Handelsflåden Velfærdsråd Fotokonkurrence 2012. Søfartens Arbejdsmiljøråd Årsberetning 2012 Foto: Handelsflåden Velfærdsråd Fotokonkurrence 2012 Søfartens Arbejdsmiljøråd Den søfarendes arbejdsvilkår i centrum 2012 var året hvor konventionen for de søfarendes arbejdsforhold

Læs mere

SEAHEALTH SEMINAR PÅ SIMAC D 11 OKTOBER 2012

SEAHEALTH SEMINAR PÅ SIMAC D 11 OKTOBER 2012 7-11-2012 SEAHEALTH SEMINAR PÅ SIMAC D 11 OKTOBER 2012 Kun skibsfører? Eller skibsfører og sundhedsleder? Indhold 1.Seminar på SIMAC torsdag d. 11. oktober 2012... 2 2. Formål... 2 3. Planlægning... 2

Læs mere

MLC og dens betydning på de danske skibe

MLC og dens betydning på de danske skibe MLC og dens betydning på de danske skibe v/ kontorchef Jan Gabrielsen Søfartsstyrelsen MSSM 27. august 2010 Vedtaget i ILO i 2006 Lidt om konventionen Samler mere end 30 konventioner på søfartsområdet

Læs mere

De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur

De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur Sikkerhedskultur hvorfor nu det? Der er mange gode grunde til at sætte fokus på sikkerhedskulturen i rederiet. Bortset fra grundstødninger

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

PRØV NY 360 GRADERS LEDERMÅLING!

PRØV NY 360 GRADERS LEDERMÅLING! PRØV NY 360 GRADERS LEDERMÅLING! PRØV NY 360 GRADERS LEDERMÅLING! OMNIBUS" LEDERMÅLING Ennova er Danmarks største leverandør af medarbejder- og ledermålinger. Vi har nu sat os for at samle vores bedste

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skoler November 2013

Center for Dagtilbud og Skoler November 2013 Center for Dagtilbud og Skoler November 2013 Høringssvar vedrørende Mad- og Måltidspolitik. Der er indkommet 13 høringssvar, som er indsat nedenstående: Børnehuset Søstjernen: Høringssvar på politik for

Læs mere

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse SUNDHEDSLEDELSESSYSTEM En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Generelt 4 2 Sundhedspolitik 7 3 Rederiets ansvar

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Organisering Køkkenløftet handler om at skabe bedre måltider for borgere, der spiser i offentlige institutioner. Hvad skulle indsatsen løse eller udvikle? Køkkenløftet

Læs mere

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Område Slangerup omfatter: Børnehuset Troldhøj Børnehuset Kroghøj Børnehuset Strandstræde Specialbørnehaven Stjernen Børnehuset Bakkebo Børnehaven Øparken Børnehuset

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Personalepolitik i nærværsorganisationen

Personalepolitik i nærværsorganisationen Personalepolitik i nærværsorganisationen 1 Indhold Vi vil...3 Med nærvær mener vi...4 Med dialog mener vi...4 Med tillid mener vi...5 Fase 1: Når du bliver ansat...6 Fase 2: Når du er ansat...6 Fase 3:

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Erfaringer fra arbejdet med ny film om farlige stoffer. Anne Ries, Arbejdsmiljøkonsulent, M. Sc. Søfartens Arbejdsmiljøråd

Erfaringer fra arbejdet med ny film om farlige stoffer. Anne Ries, Arbejdsmiljøkonsulent, M. Sc. Søfartens Arbejdsmiljøråd Erfaringer fra arbejdet med ny film om farlige stoffer Anne Ries, Arbejdsmiljøkonsulent, M. Sc. Søfartens Arbejdsmiljøråd Lidt om mig selv Vikariat 2 måneder Teknisk skole i Slagelse, laborant afd. 9 år

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

arbejdet i MED med psykisk arbejdsmiljø på alle niveauer

arbejdet i MED med psykisk arbejdsmiljø på alle niveauer Projektbeskrivelse Interventionsprojekt i MED-strukturen i en udvalgt kommune Emne: Psykisk arbejdsmiljø Titel (Forslag) Fra vision til praksis arbejdet i MED med psykisk arbejdsmiljø på alle niveauer

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde

Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde For at få et redskab til at styrke kvaliteten i det tværfaglige samarbejde, er der i dette inspirationsmateriale samlet diverse

Læs mere

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. november 2007 udviklingsenheden Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune Forord Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik forpligter til et tværfagligt samarbejde mellem de personalegrupper,

Læs mere

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding

Branding af attraktive kommunale arbejdspladser. - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Branding af attraktive kommunale arbejdspladser - erfaringer og anbefalinger fra det fælleskommunale kvalitetsprojekt om employer branding Velkommen Branding er et udtryk, der er hentet fra markedsføringsområdet.

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdigrundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Godkendt: ULT/FHJ 22/08/ 15 20/08/ 15 KOSTPOLITIK

Godkendt: ULT/FHJ 22/08/ 15 20/08/ 15 KOSTPOLITIK Statement No: Indicator No: Exellence in Social Services A : 1,2,3 B: 6 F : 2,7 G: 7 H: 5 Udarbejdet: 21/06/ 11 Revideret: 20/08/ 15 Godkendt: ULT/FHJ 22/08/ 15 Erstatter: 21/06/ 11 8,20,21,24,28 Assurance

Læs mere

- forudsætninger for egenkontrol

- forudsætninger for egenkontrol Hygiejne i kabyssen - forudsætninger for egenkontrol DEL 1 Til Kontor og skib 1 1.0. Ansvar og myndighed 8 2.0. Kontrol og tilsyn 12 3.0. HACCP og egenkontrol 14 4.0. Proviantering ansvar og krav til leverandører

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Nordiske Cykelbyer. Procesplanen er udarbejdet i samarbejde med de 11 deltagende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere