Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Referat af d. 22. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Referat af d. 22. februar 2012"

Transkript

1 Forum for Koordination og udvikling for BolivVejle Referat af d. 22. februar 2012 Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. sluttidspunkt kl. 22.februar 2012 Skolegade. Lok Deltagere Niels Ågesen, Søren Ahle Hansen, Tommy Mølgård, Ulla Varneskov, Michael Larsen, Karen Sommer Møller, Vikki Thygesen, Mai Norlyk, Jørgen Guldmann Afbud: Bjørn Chalmer, Torben Krogh, Michael Petterson Evt. afbud bedes meddelt til Karen Sommer Møller Dato Direkte telefonnr Mødeindkalder Karen Sommer Møller Direkte telefonnr Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat 2. Proces for endelig Helhedsplaner og BolivVejle 3. Oversigt over kommende renoveringsplaner og planer for nybyggeri 4. Ansøgning til EU URBACT i samarbejde med VIFIN 5. Kommunal opfølgning på styringsdialogen 6. Orienteringspunkter 7. Evt. Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat Referat og dagsorden godkendt. Pkt. 2 Proces for endelig ansøgninger om boligsociale helhedsplaner for områderne Løget, Finlandsparken og Nørremarken og BolivVejle Ansøgningen om prækvalifikation og støtte fra Landsbyggefonden til en boligsocial indsats er modtaget i Landsbyggefonden v/ Michael Jørgensen der telefonisk har meddelt tilsagn på at ansøgningerne er berettigede og opfylder fondens betingelser for støtte. Nærmere forhold omkring rammebevilling og fondens krav og forventninger til os vil blive behandlet i møder mellem de enkelte helhedsplansansøgninger og LBF d. 5. eller 6. marts 2012 i Vejle. I møderne deltager afdelingsformænd for de pågældende helhedsplaner samt Tommy Mølgård, Ulla Varneskov og Karen Sommer Møller. I møderne vedrørende Nørremarken deltager Søren Ahle Hansen og Torben Krogh. I mødet omkring Fællessekretariatet deltager Hans Helge Andersen sammen med de administrative. Side 1 af 6

2 Herefter vil der komme en proces frem til byrådets endelige godkendelse d. 27. juni Endelig forløb afhænger af LBFs forventningerne mv., men i bilag 1 fremlægges en foreløbig plan til drøftelse i FKU. Der er stadig en del ubekendte forhold der kræver en tæt opfølgning og tilretning undervejs. Det foreslås, at der afvikles en fælles workshop medio april. Indstilling Sekretariatslederen indstiller: At FKU drøfter det foreliggende forslag Der afholdes møde med Landsbyggefonden d. 6. marts 2012 og prækvalificering af de tre helhedsplaner: Løget, Finlandsparken og Nørremarken samt Fællessekretariatet. LBF har givet udtryk for, at Finlandsparken ikke er kvalificeret til støtte, men bør indgå i Nørremarkens helhedsplan. Det er nødvendigt at se på helhedsplanerne i et helhedsorienteret perspektiv og koordinere indsatserne. Det er nødvendigt på mødet med LBF, at lægge vægt på Fællessekretariatets strategi og forankring i helhedsplanerne. Styregruppen skal have klarlagt de fælles strategier, der skal definere BolivVejle. Der bør ske nytænkning i forhold til indsatser i den endelige ansøgning om Boliv. Konkret kan der tages afsæt i Vejle kommunes bosætningsstrategi og samarbejdet med boligorganisationerne. Den nye fælles PR-brochure for almene boliger kan også bruges som præsentation for et fælles afsæt og samarbejde boligorganisationerne imellem. Beslutning: Foreløbig forslag til procesplan er taget til efterretning, men den bemærkning, at der umiddelbart efter mødet med lbf må nedsættes en følgegruppe til adhoc opfølgning på arbejdet. Bilag 1 Bilag: Foreløbig plan for processen Pkt. 3 Oversigt fra Boligselskaberne over foreløbige planer for nybyggeri og renoveringer På sidste møde i FKU blev det efterspurgt, at der udarbejdes en samlet oversigt fra Boligselskaberne over deres planer for renoveringer og nybyggerier. Oversigten skal blandt andet forelægges byrådet på temamøde d. 14. marts. Hensigten er at forberede byrådet bedst muligt på kommende sager fra boligselskaberne. Indstilling: Side 2 af 6

3 Sekretariatslederen indstiller, at: - FKU drøfter detaljerne for oversigten, eks. økonomi, sager der skal i byrådet, tidshorisont Beslutning TF har udarbejdet en foreløbig oversigt med boligorganisationernes renoveringer og nybyggeri fra Oversigten skal suppleres med relevante oplysninger eks. indhold i projektet, hvor meget Byrådet har garanteret for ved lån til disse byggesager mv. Pkt. 4 Ansøgning til EU Urbact i samarbejde med VIFIN EU's pulje til byudvikling URBACT II har til formål at fremme udveksling og læring på tværs af byer omkring bæredygtighed og byudvikling inden for en række forskellige temaer. Herunder Innovation byer - social innovation og Inkluderende byer aktiv inklusion af bestemte grupper. Flere fra Vejle Kommune deltog i et informationsmøde omkring puljen og det blev aftalt at VIFIN kunne være tovholder på en ansøgning fra Vejle, med input fra forskellige herunder fra ansøgningerne til Landsbyggefonden mhp. at skabe synergi. I andet regi er der i Vejle Kommune blevet arbejdet med tankerne om et Kundskabens hus som et fælles sted for læring og udvikling både digitalt og fysisk. Det er blevet til en ansøgning med titlen House of innovation - Closing the Gaps in the city Formålet er: (klippet fra ansøgningen) - Upgrade of the citizens ICT skills, through the development of informal learning forms and environments. - Development of a beneficial interplay between digital learning and face to face interaction. - Citizen involvement in the development of the ICT training, in order to strengthen the citizens participation in Urban Development in the partner cities. - Strengthen the dialogue between local policy makers and the citizens, as well as, the informal communication between local policy makers and local neighborhoods. - Make use of knowledge and experiences from the partner cities. Dvs. emner der relater sig til temaer i LBF ansøgningerne. BolivVejle kan være en samarbejdspartner i projektet, men det er VIFIN der er tovholder og hovedaktør. Puljen har ansøgningsfrist og skal behandles i VIFINS bestyrelse primo marts. Hvis projektet opnår støtte vil der komme en 6 måneders udviklingsperiode hvor projektet detailbeskrives. Derefter 2 år projektperiode. I Udgangspunktet forpligter BolivVejle sig ikke til medfinansering da det hentes andre steder. Yderligere om programmet kan ses på Indstilling: Side 3 af 6

4 Sekretariatslederen indstiller, at: - FKU drøfter Bolivs deltagelse i projektet og evt. tilslutning i boligorganisationerne Beslutning: Da Boliv kun er en samarbejdspart i projektet og VIFIN står for ansøgning og koordinering af projektet, er der tilslutning til at anbefale BPS at tilslutte sig ansøgningen. Argumentet er, at projektet kan indpasses i den endelige ansøgning til Landsbyggefonden med tema omkring den inkluderende by. En dansk udgave (opsummering) fremsendes med anbefaling fra FKU til BPS. Bilag 2 Pkt. 5 Ansøgning Urbact:House og innovation: Closing the gap in the city Styringsdialog kommunal opfølgning FKU drøftede på sidste møde den kommunale opfølgning på styringsdialogen og aftalte, at der skulle mere præcise mål, årshjul og rammer for kommunens respons på boligorganisationenes dokumentationsrapporter. Der er nu nedsat en kommunal arbejdsgruppe med Michael Petterson, Ulla Varneskov, Michael Larsen og Henrik Stjernholm til nærmere opfølgning. Fællessekretariatet deltager adhoc. Arbejdsgruppens funktion er at gennemgå de indsendte styringsrapporter fra boligorganisation erne. Ønsker en boligorganisation et individuelt møde med kommunen, vil man blive indkaldt ind til et dialogmøde. Vedhæftet fremsendes revideret udkast til gennemgang og drøftelse på mødet. I år er det aftalt, at der skal være fokus på udlejning og velfungerende boligområder i relation til dette foreslås drøftelse af følgende mål 1. Færre ledige boliger ved næste indberetning 2. Færre skal synes der er behov for at drøfte aftaler med kommunen om særlige indsatser ved næste indberetning. Ift. konkrete tiltag foreslås dette også drøftet på mødet - fremadrettet er det hensigten at an vende analyser og Boligbarometret proaktivt og tilpasse den møderækken i FKU/BPS og den interne kommunale arbejdsgruppe i forbindelse med styringsdialogen skal sikre en tværgåen de forankring i DHI samt ved løbende dialog omkring boligsociale tiltag. Beslutning Den fremlagte procesplan for arbejdet med styringsdialogerne skal være skarpere defineret. Det skal fremgå tydeligt, hvornår boligorganisationerne skal afleverer rapporterne, en evt. skriftlig tilbagemelding fra TU til boligorganisationen og i hvilket tidsrum der er mulighed for afholdelse af individuelle møder. Der skal være en tidsplan for arbejdet med nye fokuspunkter til næste års styringsdialog. De bør drøftes og planlægges inden september, da punkterne skal godkendes på BPS møde d Det er vigtigt, at sætte mål og aktiviteter på de ønskede indsatser. Det bør tænkes ind, hvordan indsatserne bliver en aktiv del af Boliv på det operatio- Side 4 af 6

5 nelle niveau. Beslutning af dette punkt om styringsdialogen børn gives som orienteringspunkt på næste BPS-møde Bilag 5 Bilag 5a Pkt. 6 Procesplan for Styringsdialog og årshjul Orienteringspunkter: - Oversigt over ledige boliger (bilag 3). Ved sidste møde i BPS blev der efterspurgt et overblik over hvor de ledige boliger befinder sig. Især i forhold til de ledige boliger som Domea har der ligger geografisk meget spredt. Der er 168 ledige almene boliger i Vejle Kommune pr Størstedelen (116) er koncentreret omkring Vejle By, mens de resterende (52) ligger spredt over resten af kommunen. De ledige boliger udenfor Vejle By er forholdsvis ligeligt fordelt geografisk. De ligger i grupper med mellem 1 og 10 ledige boliger, men uden større grupperinger. Selvom antallet af ledige boliger ikke er så stort, kan det dog for den enkelte afdeling godt have stor betydning f.eks. Domer Egtved afd. 88/19 som består af 23 boliger hvoraf 5 er ledige, hvilket svarer til en ledighed på 21 %. Til sammenligning har Løget By afd. 41 en ledighedsprocent på 12 %.En af de forklaringer der går igen, på hvorfor boligerne udenfor Vejle By er ledige, er pga. af beliggenheden. Referat: De ledige boliger ligger meget spredt. Dog har Domea Egtved en forholdsvis stor procentdel ledige boliger. Det bør undersøges, om der skal iværksættes en PRkampagne for de ledige boliger i landområderne. Mai tager kontakt til Sonja Hansen kommunikationschef om en indsats for bla. Randbøldal, Egtved og Thyregod - Blå ressourcer. Det foreslås at der i efteråret afholdes en opfølgning/gentagelse af psykiatrikurset fra efteråret 2010 med supplerende omkring Spor ind i kommunen og SDE uddannelser. Referat: Desværre var det ikke tilmeldinger nok til et kursusforløb med De blå ressourcer. Vi bør overveje at finde en form (feks. som fyraftensmøde), som passer bedre til målgruppen. - Temagruppe sundhed. I forbindelse med start på den boligsociale temagruppe 1 ½ år siden blev det aftalt, at temaet i 3. del af perioden skulle være sundhed. Undervejs har vi samlet erfaringer med temagruppen hvilket betyder, at vi ikke vil indkalde så bredt som tidligere da det ikke har givet den ønskede effekt. I stedet vil der være konkret fokus på det der virker (efter aftale med Susanne Pedersen, Tina Wagner og Uffe Breum) herunder uddannelsen med sundhedsambassadører i Løget mhp. at bruge erfaringerne fremadrettet. - PR Brochure vedr. almene boliger i Vejle. Forslag har været sendt rundt til kommentering. (Bilag 4) - Fremtidens forstæder i Søndermarken. 5 firmaer er udvalgt til første del af arkitektkonkurrencen. De skal udarbejde forslag til bedømmelse i slutningen af maj. Derefter udvælges 2 til den endelige forslag. I november 2012 udpeges en vinder. Læs mere på (fremtidens forstæder) Side 5 af 6

6 - Klima, energi og miljø Grønt Forum har udviklet et forslag til aktivering af beboerne i ressourcebesparelse som snart bliver præsenteret for boligorganisationerne. - Studietur Malmø. Fællessekretariatet er ved at indhente kontakter og forventer at kunne foreslå et program til et besøg i Malmø på 1-2 dage i efteråret 2012 eller forår Blandt programpunkterne vil være Rosengården et stort udsat boligområde i Malmø samt til Turning torso. Besøg til Jakraborg også et besøg værd. - Det eventyrlige sprogeksperimentarium: Udviklingspuljen har bevilget til et projekt i samarbejdet med bibliotektet, sundhedsplejerskerne og Hjerterum til at understøtte børns sproglige udvikling og læsefærdigheder. (se mere om projektet på Bilag 3 Bilag 4 Pkt. 7 Punkter som blev tilføjet på mødet: - Domea har gennemført en intern flytteundersøgelse over de seneste 1 1/2 år. Svarprocent på 3-4% trods forskellige tiltag, så undersøgelsen er ikke repræsentativ og stoppes. Vikkis har fremsendt en opsamling af resultaterne fra de i alt 80 skemaer.. AAB laver i stedet fraflytnings- og indflytningssyn hvor ejendomsfunktionærene krydser af i direkte dialog med dem ved syn. - Antallet af Udsættelser = 97 (2012) mod 117 (2011). Vi har et fald på 17% hvilket er en modsat rettet tendens end landsgennemsnittet. Oversigt over ledige boliger i Vejle Kommune Brochure for de almene boliger (meget stor brochure) Evt. Side 6 af 6

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere