Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov ISBN: Omslag: Splint,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk"

Transkript

1 1

2 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte København nov ISBN: Omslag: Splint, 2

3 Indholdsfortegnelse: Forord side 4 Indledning side 5 Rådets bemærkninger til levevilkårene side 6 Tværgående problemstillinger side 11 Konklusion og forslag side 13 Bilag : CASA s notat: Sammenligninger af sociale ydelser 3

4 Forord. Regeringen har det seneste 1 ½ år har gennemført en række ændringer af de sociale kontantydelser. Der er sket forbedringer på førtidspensionsområdet, mens kontanthjælp og introduktionsydelse er blevet nedsat. Da kun få blandt de socialt udsatte, som er Rådets målgruppe, har en almindelig arbejdsindkomst er sociale ydelser er den vigtigste del af forsørgelsesgrundlaget. Derfor er størrelsen af de sociale kontantydelser og udviklingen heri af afgørende betydning for de udsatte gruppers vilkår. Rådet har derfor fundet det vigtigt at få belyst de socialt udsatte gruppers økonomiske vilkår. Rådet har bedt analysecentret CASA om at undersøge de sociale kontantydelser til forskellige familietyper. Resultatet af denne undersøgelse foreligger nu i form af bilaget Sammenligninger af sociale ydelser, som også kan findes på Rådets hjemmeside. Det indledende afsnit indeholder Rådets konklusioner på grundlag af CASA s undersøgelse. Dette småskrift er det første i en række af småskrifter, som Rådet vil udsende med dokumentation om forhold og problemstillinger, der er centrale temaer i forhold til de udsatte grupper. Det er Rådets håb, at småskriftserien kan bidrage til at skabe et bedre vidensgrundlag for debatten om, hvor og hvordan der bør ske en styrket indsats i forhold til de socialt udsatte grupper. Med venlig hilsen Preben Brandt Formand for Rådet for Socialt Udsatte 4

5 Rådets kommentarer og konklusioner på grundlag af CASA s undersøgelse. Indledning. Rådet har med tilfredshed noteret sig, at der politisk er truffet beslutning om en række forbedringer af indsatsen for de socialt udsatte grupper, når det gælder serviceydelser og botilbud, f.eks behandlingsgarrantien for stofmisbrugere og beslutningen om også at stile mod en alkoholbehandlingsgaranti, flere botilbud osv. Men de udsatte grupper vilkår må ses i et helhedsperspektiv hvori også må indgå, hvad de socialt udsatte har at leve af, hvilket i høj grad vil sige, om de sociale kontantydelser giver mulighed for et rimeligt leveniveau. Da der ikke findes en vedtaget fælles målestok herfor i form af en fattigdomsgrænse, har Rådet i stedet bedt CASA om at sammenligne de sociale ydelser med alle foreliggende mål for et rimeligt leveniveau. Som målestok for størrelsen af ydelserne har CASA som det fremgår af undersøgelsen bl.a. benyttet EU s fattigdomsgrænser som udgør henholdsvis 50 pct. af den disponible medianindkomst 60 pct. af den disponible medianindkomst og som måles i forhold til den faktiske disponible indkomst. Desuden sammenlignes rådighedsbeløbet efter at boligudgift og evt. daginstitution er betalt med følgende budgetter: forbrugerinformations standardhusholdningsbudget (for en enlig 7075kr.) det tilsvarende discountbudget, som er beregnet ved at medtage de samme poster som i standardbudgettet, men indkøbt i discountbutikker (for en enlig 6150 kr.) et basisleveniveau udregnet af CASA. Dette basisleveniveau er beregnet ud fra standardbudgettet, men excl. udgifter til fritidsinteresser, varige forbrugsgoder eller reparation af disse, tobak telefon eller tv.(for en enlig 3690 kr.) CASA har lavet udregninger for de fleste sociale kontantydelser. Det skal understreges, at eksemplerne bygger på personer, som alene har deres indkomst fra den pågældende sociale ydelse. Desuden er der til sammenligning medtaget beregninger vedr. en almindelig LO-arbejder og lavtlønsområdet. Beregningerne er foretaget for forskellige familietyper. Hvor mange mennesker drejer det sig om? Da definitionen af de socialt udsatte er lidt flydende, er det vanskeligt præcist at opgøre hvor mange der skal medregnes. Men Rådet skønner, at 5

6 der er tale om ca voksne plus deres hjemmeboende børn i alt op mod mennesker eller knap 1,5 pct. af befolkningen. Da omkring 2/3 af de socialt udsatte bor alene, er eksemplerne med enlige af særlig interesse. Kun omkring 10 pct. har børn boende hos sig. Yderligere skal det fremhæves, at næsten 50 pct. af de udsatte grupper har mindreårige børn, som de ikke bor sammen med. Rådet skønner, at de socialt udsattes fordeler sig som følger på forskellige former for indkomstgrundlag: Tabel 1 Indkomstgrundlag Indkomstart Pct. Dagpenge 10 Kontanthjælp 35 Førtidspension 40 lønnet arbejde 10 Andet 5 I alt 100 Tabellen viser, at de vigtigste ydelser er førtidspension og kontanthjælp. Omkring 10 pct. skønnes at modtage dagpenge, omkring 40 pct. førtidspension og 35 pct. kontanthjælp, 10 pct. har lønindtægter, mens de sidste 5 pct. får andre ydelser som folkepension, introduktionsydelse eller andet. Da den gennemsnitlige levealder er væsentlig lavere blandt de udsatte grupper end blandt den øvrige befolkning, får kun et mindre antal folkepension. Ligeledes får indtil nu kun et mindre antal introduktionsydelse, der i størrelse svarer til starthjælp. Endnu får stort set ingen starthjælp. Rådets bemærkninger til levevilkårene. De absolut dårligst stillede. I tabel 2 og de følgende tabeller 3 og 4 er forskellige husstande stillet op i rækkefølge rangordnet efter det beløb, der er til rådighed pr. person. I denne forbindelse er der taget højde for, at der er stordriftsfordele ved at være flere i husstanden. En del af de socialt udsatte har så la ve indkomster, at de ligger under alle de foreliggende kriterier dvs. såvel EU s fattigdomsgrænser, som Forbrugerinformations standard og discountbudget samt CASA s basisleveniveau. I denne gruppe falder de enlige kontanthjælpsmodtagere under 25 år, som ikke har børn, og som har fået hjælp i mere end 6 måneder (efter modtagelsen af et aktiveringstilbud). Det kan f.eks. handle om den unge sindslidende, for hvem det endnu ikke har kunnet konstateres om en betydelig nedsættelsen af arbejdsevnen er varig. Den unge får således en ydelse, som kun giver mulighed for at købe, hvad der svarer til 47 pct. af, hvad det koster at opretholde et basisleveniveau; eller med andet ord, der mangler over halvdelen af penge, der skal til for 6

7 bare at leve på et basisniveau. Målt i forhold til discountbudgettet, som er større en basisleveniveau udgør kontanthjælpen relativt set en endnu mindre del, nemlig kun 28 pct. Tabel 2. De dårligst stillede rangordnet efter det beløb, der er til rådighed pr. medlem af husstanden. rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Husstand og arten af indkomst i pct. af discountbudget i pct. af basisleveniveau enlige under 25 år på kontanthjælp par på starthjælp, uden børn enlige på starthjælp, uden børn par på starthjælp, med 1 barn Pr. 1. juli 2003 blev ydelsen til unge under 25 år nedsat til SU-niveau. Begrundelsen herfor var at fjerne et påstået økonomisk incitament til at vælge ikke at tage en uddannelse. Men det er en hel misvisende sammenligning, da det er muligt at have indtægter ved side af SU uden modregning, og der desuden for de studerende er mulighed for at tage lån i forventningen om en større fremtidig indkomst. Der findes i lov aktiv socialpolitik en dispensationsbestemmelse om, at der til unge, som hverken er i stand til at tage en SU-berettigende uddannelse, eller er berettiget til revalidering eller i er i stand til at arbejde efter en konkret vurdering kan ydes en behovsafhængig hjælp Beskæftigelsesministeriet har skønnet, at den lave ydelse til unge vil berøre 4000, hvoraf man skønner, at 500 vil få en behovsbestemt ydelse. Efter Rådet vurdering er denne bestemmelse ikke tilstrækkelig til at sikre gruppen af udsatte unge. Desuden omfatter gruppen af dårligst stillede de stadig relativt få blandt de socialt udsatte som modtager introduktionsydelse som enlige uden børn, par uden børn og par med et barn. Da rådighedsbeløbet ligger under basisleveniveauet er der overhovedet ikke midler til at afholde følgende typer udgifter : tobak, fornøjelser fritidsinteresser, kontingenter ved medlemskab af f.eks. idrætsklub aftenskole, udgift til ferie, reparationer eller anskaffelser af varige forbrugsgoder eller udgifter til indbo- ulykkes og ansvarsforsikring, TVlicens eller telefon.. Men endnu mere alvorligt er det, at konsekvenserne af et så lavt leveniveau er at der mangler tilstrækkelige økonomiske midler til at sikre nødvendig beklædning, fodtøj og ordentlig nærende og sund mad og lignende, som er nødvendigt for at kunne opretholde helbredet. Konsekvenserne af så sårbar en økonomi er, at selv den mindste uforudsete udgift vælter budgettet og gør den daglige tilværelse til en kamp om at 7

8 overleve; en situation der ofte er forbundet med gæld til mange sider herunder huslejerestancer m.v. Da de udsatte i forvejen ofte kæmper med store problemer på mange andre fronter f.eks. dårligt helbred, psykiske problemer, et misbrug kan en så dårlige økonomi derfor blive dråben, der får bægeret til at flyde over, og som kan medføre, at den udsatte ender som hjemløs og en eventuel familie bliver opløst. Denne gruppe vil Rådet vurdere som akut truede mennesker i en urimelig økonomisk situation Husstande som ligger under EU s fattigdomsgrænser og under Forbrugerinformations discountbudget, men over CASA s basisleveniveau. Som det fremgår af tabel 3 har enlige kontanthjælpsmodtagere over 25 år lidt flere midler til rådighed og ligger derfor over CASA s basisbudget, men stadig markant lavere end Forbrugerinformations discountbudget. Men som det fremgår af bilaget ligger hjælpen over EU 50 pct. fattigdomsgrænse og på niveau med 60 pct. grænsen. I denne gruppe falder også par på kontanthjælp uden børn og par på kontanthjælp med børn. Disse ligger imidlertid over EU s fattigdomsgrænser. For par er både angivet hjælpen de første 6 måneder(uden loft) og hjælpen ud over 6 måneder (med loft), et loft over den samlede størrelse af hjælpen, som får virkning fra 1. januar Tabel 3 Mellemgruppen - rangordnet efter det beløb, der er til rådighed pr. medlem af husstanden. rådighedsbeløb i pct. af husstand og arten af indkomst discountbudget rådighedsbeløb i pct. af basisleveniveau par på kontanthjælp med loft, uden børn par folkepension par på kontanthjælp uden loft, uden børn enlige over 25 år på kontanthjælp par på kontanthjælp med loft, med 1 barn par på kontanthjælp uden loft, med 1 barn par på førtidspension, med 1 barn enlig folkepension enlig på starthjælp med 1 barn par på dagpenge, med 1 barn par ny førtidspension, uden børn enlig dagpenge enlig ny førtidspension Også enlige modtagere af introduktionsydelse med et barn er i samme økonomiske situation. 8

9 I samme kategori falder enlige folkepensionister og gifte folkepensionister uden anden indkomst end folkepensionen og uden formue. Men disse ligger dog langt tættere på discountbudgettet. Men de enlige folkepensionister ligger over EU s fattigdomsgrænser, mens par ligger lige omkring EU fattigdomsgrænse målt som 60 pct. af medianindkomsten. Reglerne om supplerende indtægter og formue. Ved sammenligninger på tværs mellem indkomstoverførslerne er det vigtigt at være opmærksom på, at alle indtægter og evt. formue som hovedregel modregnes fuldt ud i kontanthjælp og introduktionsydelse og starthjælp, mens dagpengemodtagere og pensionister i et vist omfang kan have indtægter og formue uden at der sker modregning. De beregnede leveniveauer er derfor også det reelle leveniveau for modtagere af kontanthjælp og introduktionsydelse, mens de angiver et minimumsniveau for dagpengemodtagere og pensionister. Ved beregningerne er virkningerne af ældrechecken, som er udbetalt for 2003, og som det netop nu er vedtaget også skal gælde for 2004, ikke medregnet. Virkningerne af de særlige supplerende støtteordninger til ældre i form af personlige tillæg, gunstigere regler for boligstøtte, særlige rabatordninger m.v. er heller ikke medtaget. Som det fremgår af den for nyligt udsendte rapport De ældres indkomster er det kun en meget lille del af de ældre, som kun har folkepensionen at leve af,og som heller ikke har formue ved siden af. Men de få over 65-årige blandt Rådets målgrupper vil være blandt de, som ikke har andre indtægter eller formue. Deres økonomiske situation vil derfor kunne være vanskelig. Førtidspension og dagpenge giver mulighed for et noget større rådighedsbeløb, så de grupper af dagpenge- og førtidspensionsmodtagere, som i øvrigt falder i denne gruppe, har rådighedsbeløb som ligger relativt tæt på discountbudgettet Konsekvenser for det daglige liv. For alle de, der ikke har midler til et discountbudget er det - afhængigt af størrelsen af husstandens konkrete rådighedsbeløb være vanskeligt og kun delvist muligt at få råd til de udgifter, der er forbundet med: at udvikle og opretholde et socialt netværk (invitere gæster, give gaver, holde børnefødselsdag, deltage i fælles aktiviteter som udflugter, biograf, opretholde medlemskab af foreninger) at være en aktiv deltager i det demokratiske liv (holde avis, TVlicens, internetforbindelse, computer, købe bøger og blade, deltage i græsrodsarbejde og politisk arbejde) at være aktivt arbejdssøgende Det skønnes, at over halvdelen af de socialt udsatte befinder sig i denne gruppe, svarende til omkring personer. Efter Rådets vurdering er der tale om en overordentlig sårbar økonomi, som dog uden at true eksistensen 9

10 afskærer disse fra at fastholde et normalt socialt netværk og deltage i samfundets almindelige liv. Med så stram en økonomi udsættes særligt børnene i familierne for en stor belastning. Selv mindre uforudsete udgifter kan bringe husstanden i vanskeligheder og resultere i gældspådragelse, som kan fastlåse husstandens økonomi. Dette er i øvrigt et spørgsmål som Rådet vil vende tilbage til, når rapporten fra Regeringens Forenklingsudvalg om gældsinddrivelse foreligger. Husstande med flere midler til rådighed end Forbrugerinformations discountbudget. På grundlag af undersøgelsen kan det konkluderes, at de enlige socialt udsatte som er så heldige at have fået en førtidspension efter de nye regler om førtidspension eller får dagpenge har en økonomi, der ligger over EU s fattigdomsgrænser og over forbrugerinformations discountbudget. Det gælder både de uden børn og dem med 1 barn. Dog ligger rådighedsbeløbet for en enlig uden børn lidt under discountbudgettet, men i øvrigt ligger såvel disponibel indkomst og rådighedsbeløb over de anførte grænsebeløb bortset fra standardbudgettet. De, der har fået tildelt en førtidspension før 1. januar 2003 vil være stillet nogenlunde lige så godt, hvis de har fået højeste førtidspension, mens de, der har fået tildelt de øvrige pensionstyper: mellemste, forhøjet eller almindelig førtidspension, får et lavere beløb). Tabel 4. De bedst stillede - rangordnet efter det beløb, der er til rådighed pr. medlem af husstanden. rådighedsbeløb rådighedsbeløb i pct. af i pct. af husstand og arten af indkomst discountbudget basisleveniveau par uden børn, dagpenge enlig på dagpenge, med et barn enlig på ny førtidspension, med 1 barn enlig på kontanthjælp, med 1 barn Enlige på kontanthjælp med 1 barn falder i samme kategori og har ligeledes mere til rådighed end svarende til Forbrugerinformations discountbudget. I de fleste tilfælde ligger de ovennævnte husstande også over EU s fattigdomsgrænser Ingen overførselsindkomst giver plads til Forbrugerinformations standardbudget. For alle på overførselsindkomst gælder at de må leve på et budget som er mindre end Forbrugerinformations standardbudget. Til gengæld vil husstande hvor alle voksne er på arbejdsmarkedet have en del mere til rådighed end svarende til standardbudgettet. Det gælder også lavtlønnede. 10

11 Tværgående problemstillinger Eventuelle andre normer for, hvor meget en husstand skal have til rådighed. Af f.eks. lov om inddrivelse af underholdsbidrag fremgår det at indeholdelse er begrænset således, at der overlades skyldneren det nødvendige til eget og familiens underhold.(som formentligt er afledt af grundlovens 75 stk.2) Dette tolker Højesteret i en dom fra 1999 således, at der kun kan ske indeholdelse, hvis den pågældende har et væsentligt større rådighedsbeløb end kontanthjælpsmodtagere i almindelighed. Dette betyder, at normen er det rådighedsbeløb, der er tilbage for en kontanthjælpsmodtager i almindelighed. Det fremgår ikke heraf hvilke faste udgifter, der skal fratrækkes før man når ned på rådighedsbeløbet. Det er uklart om Højesteret her har taget udgangspunkt i, at Folketinget med fastlæggelse af niveauet for kontanthjælpen har lagt en norm for det nødvendige leveniveau eller om Højesteret har foretaget en materiel vurdering af niveauet for kontanthjælpen. Med introduktionen af nye lavere ydelser er det derfor vanskeligt at tolke om kontanthjælpen fortsat er målestokken, eller om der nu skal anvendes et lavere mål for det nødvendige leveniveau. I øvrigt svinger inddrivelsespraksis fra lovområde til lovområde ligesom reglerne i almindelighed foreskriver, at der skal foretages et konkret skøn. Derfor er det vanskeligt at finde frem til en norm for leveniveauet af denne vej Mulighed for hjælp i særlige tilfælde. Ovenfor er beskrevet de levevilkår som er resultatet af de faste takster for de forskellige ydelser inkl. særlig støtte til boligudgifter og boligstøtte og boligsikring. Men herudover er der mulighed for at yde støtte til enkeltudgifter for personer på kontanthjælp, introduktionsydelse og starthjælp. Det forudsætter, at der er tale om rimeligt begrundede enkeltudgifter, og normalt er det et krav, at det skal være udgifter som ikke har kunnet forudses. Denne bestemmelse kan derfor ikke bruges til at løse de daglige økonomiske problemer, som de lave ydelser giver anledning til. At kommunernes så i praksis i stor udstrækning synes at gøre brug af denne bestemmelse løser ikke problemet og skaber en ydmygende og usikker situation for modtagerne. De økonomiske incitamenter til at komme i arbejde. Generelt er der store økonomiske incitamenter til at komme i arbejde. I denne forbindelse er der set væk fra pensionerne, fordi det i almindelighed af gode grunde er uden mening at udregne økonomiske incitamenter til at komme i arbejde Målt i forhold til størrelsen af rådighedsbeløbet findes det største incitament i forhold til enlige unge under 25 år på kontanthjælp. De vil selv i forhold til et lavtlønsjob kunne få et rådighedsbeløb som 350 pct. større. Næsten 11

12 samme gevinst vil der være for en enlige, der modtager starthjælp. Det mindste incitament findes for enlige dagpengemodtagere med et barn. Her vokser rådighedsbeløbet med 19 ved at få et lavtlønsjob. I forhold til en af de hyppigst forekommende husstande blandt de udsatte, nemlig den enlige over 25 år på kontanthjælp er der en gevinst på 68 pct. i rådighedsbeløbet ved at få et lavtlønsjob. De ydelser, som er blevet sat ned i løbet af det seneste års tid, er imidlertid de ydelser, som i forvejen gav de største økonomiske incitamenter til at komme i arbejde. De lave ydelser til de ikke-arbejdsmarkedsparate er en straf og ikke et incitament. Som beskrevet i Rådets årsrapport er det kun en mindre del af de socialt udsatte, som kan forventes at være arbejdsmarkedsparate. En del af disse får pensioner. Men en anden betydelig del er ude af stand til at arbejde her og nu på grund af en sindslidelse, et misbrug eller en i øvrigt meget belastende social situation, f.eks hjemløshed.. De kan imidlertid ikke få førtidspension, fordi arbejdsevnenedsættelsen ikke er varig.. Nogle af disse vil senere få tildelt en førtidspension, mens andre i en længere periode vil få kontanthjælp, mens de gennemgår et eller flere behandlingsforløb. Andre vil vente på at komme i behandling, da der endnu ikke er f.eks. er en behandlingsgaranti for alkoholmisbrugere. Skønsmæssigt udgør denne gruppe omkring personer. For disse ikke-arbejdsmarkedsparate virker nedsættelsen af ydelserne og indførelse af loft over hjælpen, som er gennemført i forbindelse med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde, ikke som et økonomisk incitament til at komme i arbejde, men som en regulær straf. De pågældende har netop ingen muligheder for at undgå virkningerne af de lave ydelser. Et demokratisk problem oven i de økonomiske problemer. Den netop udsendte afsluttende rapport fra forskergruppen bag Magtudredningen fremhæver, at den samlede politiske deltagelse formodentlig er så stor som nogensinde. Men det anføres også, at Der findes også grupper, der ikke besidder de nødvendige ressourcer til at kunne handle politisk, hvis deres interesser bliver trådt for nær. Selv om magtudredningen ikke har omfattet de mest udsatte grupper, er det dog værd at fremhæve, at der i delundersøgelsen Over Danmark - Under-Danmark anføres følgende Spidsformuleret kan man sige, at det er de økonomiske vilkår, som Folketinget beslutter for de marginaliserede grupper, der er den afgørende parameter for deres deltagelse i samfundslivet. Selv om Rådet for Socialt Udsatte er sat i verden for at bidrage til at rette op på dette demokratiske underskud forudsætter en reel løsning herpå, at de udsatte grupper selv har det minimum af økonomiske ressourcer, der skal til for at være orienteret via fjernsyn, aviser osv., om hvad der foregår og for at kunne deltage i den demokratiske proces. 12

13 Konklusion. De socialt udsatte grupper befinder sig alle i en vanskelig social situation, som i almindelighed skyldes et kompliceret samspil mellem mange personlige, familiemæssige og samfundsmæssige forhold. Men som det fremgår af CASA s undersøgelse er en del af de socialt udsatte i en særdeles vanskelig økonomisk situation, som især skyldes, at de sociale ydelser er af en utilstrækkelig størrelse til at sikre et anstændigt leveniveau. Dagpenge eller de nye satser for førtidspension giver i almindelighed mulighed for et rimeligt leveniveau. Men den meget stor del af de socialt udsatte for hvem er kontanthjælpen det økonomiske grundlag for den daglige tilværelse har ikke mulighed for et rimeligt leveniveau. Særligt for de unge 25 år er hjælpen på et meget lavt niveau. Inden for det seneste år er der gennemført nedskæringer, som i alt løber op i 720 mill. kr. årligt alene på kontanthjælpsområdet, og en del af disse har ramt de grupper, som Rådet beskæftiger sig med. Flygtninge m.fl. falder i almindelighed uden for de grupper som Rådet beskæftiger sig med, men en lille gruppe af de socialt udsatte får nu hjælp efter reglerne om introduktionsydelse og starthjælp. Til disse ligger rådighedsbeløbet på et meget lavt niveau. I handlingsprogrammet Det fælles ansvar har regeringen udtalt at: Regeringen er fast besluttet på at der skal ske et gennembrud i indsatsen, således at disse gruppers vilkår bliver forbedret. Det hedder videre, at målet med Handlingsprogrammet er en samlet indsats der: Sikrer de svageste grupper en meningsfuld tilværelse Afspejler og respekterer de svagestes egen behov og ønsker Styrker deres muligheder for at indgå og bidrage til samfundets fællesskab Rådet har svært ved at se at det seneste års politik på indkomstoverførselsområdet lever op til regeringens egne målsætninger. Den politiske diskussion i forhold til indkomstoverførslerne også i forhold til de udsatte grupper har stort set udelukkende handlet om at forøge de økonomiske incitamenter, selv om det fremgår af undersøgelsen, at der for de udsatte er la ngt op til de økonomiske vilkår for de lavtlønnede og derfor er mere end rigelige økonomiske incitamenter. Og særlig set i forhold til de ikke-arbejdsmarkedsparate giver en forøgelse af de økonomiske incitamenter ikke nogen mening. Derimod har spørgsmålet om de økonomiske levevilkår, som vi byder mennesker på bunden af det danske samfund ikke været en del af den politiske diskussion og er tilsyneladende slet ikke indgået i fastsættelsen af ydelsernes størrelse. Forslag Rådet forslår derfor følgende: 13

14 at der straks gennemføres e n forbedring af situationen for de skøns mæssigt ca ikke-arbejdsmarkedsparate, som er i en fastlåst situation i forhold til arbejdsmarkedet at der iværksættes en grundig undersøgelse af, hvor meget man skal have til rådighed for at kunne klare sig på et anstændigt niveau, som giver mulighed for at deltage i det almindelige samfundsliv og bruge de demokratiske indflydelsesmuligheder at der derefter udarbejdes en officiel fattigdomsgrænse i Danmark, som præciserer, hver meget man som minimum skal have til rådighed at de sociale ydelser derefter fastsættes, således at ingen sociale ydelser ligger under dette minimumsniveau 14

15 Notat Sammenligninger af sociale ydelser November 2003 Henning Hansen

16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Ydelsessatser Udviklingen i ydelsessatserne Lovændringer Beregningseksempler Bilag: Tabeller... 23

17

18 1 Indledning I løbet af de seneste år er der blevet vedtaget en række ændringer i sociale forsørgelsesydelser især kontanthjælpen. Hensigten har været at give ydelsesmodtagerne et incitament til at blive selvforsørgede via et erhvervsmæssigt arbejde. Hvis ydelsesmodtagerne får et erhvervsmæssigt arbejde til en normal aflønning, vil der ikke være noget problem. Men hvis det ikke lykkes, vil de ændrede ydelser få nogle økonomiske konsekvenser for rådighedsbeløb og levestandard. I Danmark har vi ikke nogen officielle absolutte fattigdomsgrænser, således som det er tilfældet i en del andre lande. Den eneste fattigdomsgrænse, som officielt optræder i forhold til danske forhold, er EUs relative fattigdomsgrænse. Denne fattigdomsgrænse defineres som 50% eller 60% af medianindkomsten. I virkeligheden er det slet ikke et fattigdomsmål, men et ulighedsmål. I stedet for en officiel fattigdomsgrænse har vi i Danmark nogle andre officielle økonomiske grænser, som man kan vælge at kalde for fattigdomsgrænser. Det gælder fx reglerne omkring fogedforretninger og gældsregler. Desuden er der nogle økonomiske minimumsgrænser hos de almennyttige boligselskaber ved indflytning. En anden målestok findes hos Forbrugerinformationen (tidligere Forbrugerstyrelsen), som har udarbejdet et standardbudget for et rimeligt, almindeligt forbrug i dagens Danmark. Budgettet er udarbejdet af en gruppe eksperter, som har skønnet, hvad der er rimeligt og almindeligt forbrug. Med udgangspunkt i dette standardbudget er der også udarbejdet et såkaldt discountbudget, som omfatter de samme varer, men købt i discountbutikker. I den seneste udgave af Social Årsrapport 2002, som udgives af CASA og Socialpolitisk Forening, er der opstillet et slags minimumsbudget, som er kaldet basis-leveniveau. Basis-leveniveau angiver, hvad det koster at leve, når der alene er medtaget udgifter til madvarer, tøj, transport og dagligvarer. I dette notat har vi gennemført en række sammenligninger af de sociale ydelsesniveauer (kontanthjælp, introduktionsydelse, starthjælp, sygedagpenge, osv.) med en række mere eller mindre officielle fattigdomsgrænser. De sociale ydelser kan også anskues i et tidsperspektiv, så man kan se, hvordan de har udviklet sig. Desuden kan der drages sammenligning med andre befolkningsgruppers indkomster og prisudviklingen. I disse analyser vil vi desuden opstille eksempler på husstande, fx enlige og par og børn osv., idet nogle af ydelserne er familie-/husstandsrelaterede. Familiebudgetterne er også baseret 5

19 på husstandstyper. Der eksisterer forskellige mere eller mindre officielle familietyper, som kan bruges til analyserne. Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet har brugt sådanne regneeksempler, og Økonomiministeriet har i mange år anvendt Lovmodellens familieeksempler. 6

20 2 Ydelsessatser 2003 I bilag 1 findes en bilagstabel med ydelsessatser for en række forskellige sociale forsørgelsesydelser pr. 1. juli Det viser, at der er meget store forskelle i ydelsessatserne. I figur 1 vises et udvalg af ydelser. Figur 1: Sociale ydelser - bruttobeløb pr. måned. 1. juli 2003 Gl. højeste førtidspension Ny førtidspension Maksimale dagpenge Folkepension - enlige Kontanthjælp: Forsørgere Ikke-forsørgere Starthjælp: Enlige forsørgere Gifte forsørgere Ikke-forsørgere SU: Udeboende Hjemmeboende Den højeste ydelse er den højeste gamle førtidspension med et bruttobeløb på kr. pr. måned, som stadig oppebæres af dem, der har fået den tildelt, før den nye lov trådte i kraft. Ifølge den nye lov om førtidspension kan en enlig førtidspensionist højst opnå en sats svarende til maksimale dagpenge. Maksimale dagpenge er den næsthøjeste sats med ca kr. pr. måned. Dette ydelsesniveau går igen i flere andre satser, fx ny førtidspension og revalideringsydelse. Dimittendsatsen ligger lidt lavere ca kr. pr. måned, og den nye ungesats er kun halvdelen af de maksimale dagpenge, dvs kr. pr. måned. Folkepensionsbeløbet for enlige er en del lavere end de maksimale dagpenge. En enlig folkepensionist får ca kr. pr. måned, mens en gift eller samlevende folkepensionist får ca kr. pr. måned. Kontanthjælp, introduktionsydelse og starthjælp skelner mellem forsørgere og ikke-forsørgere (Jf. aktivlovens 25 og integrationslovens 27). Kontanthjælpen/introduktionsydelsen er dog på et noget højere niveau end starthjælpen. En forsørger på kontanthjælp får ca kr. pr. måned, og en ikke-forsørger får ca kr. pr. måned. En forsørger på starthjælp får ca kr. pr. måned og en ikke-forsørger får kr. pr. måned. 7

21 Endelig viser figuren SU (Statens Uddannelsesstøtte stipendium) for henholdsvis udeboende og hjemmeboende. Det er de laveste satser, og normalt betragter man ikke SU som en social ydelse. En udeboende studerende får ca kr. pr. måned, og en hjemmeboende får ca kr. pr. måned. Som man kan se, er der ret store forskelle på ydelserne. Nogle ydelser afhænger af forsørgelsesmæssig situation, andre om man er gift/samlevende, og SU skelner mellem udeboende og hjemmeboende. Enkelte ydelser tager slet ikke hensyn til personens situation, fx dagpenge. Endelig skal det nævnes, at der foretages modregning i kontanthjælp/introduktionsydelse og starthjælp, hvis man har erhvervsindtægter, mens det ikke er tilfældet for fx folkepension. 8

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume. Denne indstilling

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden 14. marts 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup & Malene Lauridsen Jobgevinst på mindre end 2.000 kr. om måneden Forsørgere og par på kontanthjælp får en gevinst på under 2000 kr. for at tage et job til

Læs mere

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen vil kraftigt øge antallet af fattige i Danmark og vil næsten fordoble antallet af fattige børn. Det skyldes,

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Den årlige afrapportering om udviklingen i fattigdom i kommunen.

Den årlige afrapportering om udviklingen i fattigdom i kommunen. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato for fremsendelse til MBA Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Den årlige afrapportering om udviklingen i

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. september 2015 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune 1. Resumé Byrådet vedtog d. 13. august 2014, at den nationale

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune UDKAST Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato for fremsendelse til MBA Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Den årlige afrapportering om udviklingen

Læs mere

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn 1 Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE

REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE i:\september-99\6-a-mh.doc Af Martin Hornstrup September 1999 RESUMÈ REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE I medierne er det blevet fremført, at dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 21. marts 2015 Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Dette notat beskriver de antagelser, som ligger til grund for beregninger

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 8. juni 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner Orientering om ændring

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 25. februar 2016 Tlf. dir.: 4477 3472 E-mail: cme@balk.dk Kontakt: Afsnitsleder Claus Mercebach Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen 2012 medfører, at dagpengenes værdi i forhold til lønningerne fremover bliver forringet markant. Dato: 12. oktober 2015 Int.: VSK, MK Det

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 18. marts 2015 2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET

Læs mere

Hver sjette ledig står ikke til rådighed

Hver sjette ledig står ikke til rådighed 3. oktober 2013 ANALYSE Af Lone Hougaard & Jonas Zielke Schaarup Hver sjette ledig står ikke til rådighed Omkring 30 pct. af jobklare kontanthjælpsmodtagere står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere

Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen

Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen 14. marts 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Christina Bjørnbak Hallstein Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen Næsten hver tredje kontanthjælpsmodtager med barn får lige

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

Hvad koster det at leve? - budgetmetoden

Hvad koster det at leve? - budgetmetoden Uddrag af: Finn Kenneth Hansen & Henning Hansen: At eksistere eller at leve Fattigdom og lave indkomster i Danmark - hvordan måler man fattigdom. Oktober 2004. CASA-rapport. Hvad koster det at leve? -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015 Analyse 29. maj 2015 Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. Af Andreas Mølgaard og Kristian Thor Jakobsen Ændringen i rådighedsbeløbet

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Analyse 13. december 2013

Analyse 13. december 2013 13. december 2013 Kontanthjælpsreform: konsekvenser for rådighedsbeløb Regeringen, V, K, O og I har vedtaget en omfattende reform af kontanthjælpssystemet. Det centrale sigte i reformen er at sikre, at

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Analyse 12. juni 2015 Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Fokus på enlige mødre. Februar 2005. Henning Hansen CASA

Fokus på enlige mødre. Februar 2005. Henning Hansen CASA Fokus på enlige mødre Februar 2005 Henning Hansen CASA CASA Fokus på enlige mødre Februar 2005 Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K. Telefon 33 32 05 55 Telefax

Læs mere

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl Christian-Heiberg 17. oktober 213 KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Dette notat belyser det økonomiske incitament

Læs mere

Flere fattige og udsigt til stor stigning

Flere fattige og udsigt til stor stigning Flere fattige og udsigt til stor stigning Fattigdommen stiger i Danmark. Fra 2002 til 2015 er antallet af fattige danskere mere end fordoblet fra under 20.000 til tæt på økonomisk fattige. Siden 2011 er

Læs mere

Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for

Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for Rockwoolfondens Forskningsenhed har lanceret en rapport, der opgør minimumsbudgetter for en række familietyper. Med regeringens fattigdomsydelser

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Sagsnr. 14.02-02-703 Den 25. juli 2002

Sagsnr. 14.02-02-703 Den 25. juli 2002 Sagsnr. 14.02-02-703 Den 25. juli 2002 %LODJ%5nGLJKHGVEHO EIRUNRQWDQWKM OSVIDPLOLHU XGHQE UQ Beregningerne i det følgende er foretaget ved at tildele nogle standardfamilietyper forskellig indkomst og beregne,

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011 Danmark er kendetegnet ved små indkomstforskelle og en høj grad af social balance sammenlignet med andre lande. Der er fri og lige adgang til uddannelse og sundhed, og der er et socialt sikkerhedsnet for

Læs mere

U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet

U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) L 2 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet Folketingets Udlændinge-,

Læs mere

Lavindkomstgruppen mobilitet og sammensætning

Lavindkomstgruppen mobilitet og sammensætning Lavindkomstgruppen mobilitet og sammensætning Juni 24 , juni 24 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12,

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey Analyse 28. juni 2016 Flygtninges gevinst ved beskæftigelse Af Isabelle Mairey Den økonomiske tilskyndelse til at overgå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse for nytilkomne på integrationsprogrammet,

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft?

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen E-mail: Borgmesteren@suf.kk.dk Kære Ninna Thomsen 2-5-216 Sagsnr. 216-212113

Læs mere

PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER

PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER i:\november 99\prisudviklingen-grupper-mh.doc Af Martin Hornstrup 23. november 1999 RESUMÉ PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER Dette notat udregner prisudviklingen for forskellige socioøkonomiske grupper

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Fattigdom i Danmark Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Målt med OECD s fattigdomsgrænse, hvor familier med en indkomst på under 50 procent af medianindkomsten er fattige,

Læs mere

Kontanthjælpsloftet sender familier under grænsen for gældsinddrivelse

Kontanthjælpsloftet sender familier under grænsen for gældsinddrivelse Kontanthjælpsloftet sender familier under grænsen for gældsinddrivelse Når SKAT inddriver gæld til det offentlige, friholdes et vist rådighedsbeløb, så den enkelte kan opretholde en beskeden husførelse

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Kontanthjælp kontra førtidspension

Kontanthjælp kontra førtidspension Kontanthjælp kontra førtidspension 1. Forudsætninger Kontanthjælp er betinget af kriterier om bl.a. alder, forsørgertype, bopæl mv., og derudover er kontanthjælp yderligere betinget af 225 timers reglen

Læs mere

Indførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning for kommunens egen grænse.

Indførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning for kommunens egen grænse. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 11. juni 2014 Ny fattigdomsgrænse for Aarhus Kommune Indførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 244 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg Finansministeren 7. april 2009 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE December 2016 Til frivillige i tilknytning til Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp er blevet ændret adskillige gange de sidste

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Nye minimumsbudgetter for danske familier

Nye minimumsbudgetter for danske familier november 2016 Nyt fra rff Nye minimumsbudgetter for danske familier H vad er det mindste, man kan leve for i dagens Danmark? Minimumsbudgettet, altså det laveste rådighedsbeløb, der skal til hver måned

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 8. januar 2014 FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR 2014

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan På baggrund af Finansministeriets familietypemodel har AE beregnet konsekvenserne af VKOs genopretningsplan for en række danske familier. Beregningerne

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Udvikling i fattigdom i Danmark

Udvikling i fattigdom i Danmark Udvikling i fattigdom i Danmark Målt ud fra en definition af relativ fattigdom er andelen af fattige steget markant i perioden 21-27. Fattigdommen er steget, uanset om man ser på alle fattige, fraregner

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? JANUAR 2017 Indhold Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Når du har fået kon tanthjælp i et år 9 Kan jeg få støtte? 10

Læs mere

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Besvarelse af uddybende spørgsmål fra Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen ang. lighedsudredning Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere