Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNNGSNÆVNET>

3 REG. NR ~.?S-,e UDSKRFT a f OVERFREDNNGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL følgende o Ar 1975, den l. juli, afsagde overfredningsnævnet k e n d e l s e i sagen nr. 2249/74 om fredning af ejendommen, matr.nr. 25 Q og 28 Q, Jyl1inge by og sogn. Den af fredningsnævnet for Roskilde amts fredningskreds den 2~/ afsagte kendelse er sålydende:,

4 ~, l i, _ f l, l ening og sogn. fredningssag Ved skrivelse af 18. juni 1974 rejste Danmarks Naturfredningsfo~for ejendommene matr.nr. 25 Q og 28 Q Jyllinge by Af skrivelsen fremgår bl.a. følgende: "Areaiet t der fremtræder som et højdedrag ud mod Roskilde-fjorden, hvor der åbner sig en vid udsigt over fjordområdet, er et af de sidste ttubebyggede i den stærkt urbaniserede Jyllinge by. og foreningen finder,, l-.2,7 J' at en fredning her vil være af betydelig nærrekreativ værdi for Jyllinge. Arealet, der udgør ca. 3,5 ha ejes af Gundsø kommune, heraf er ca. ha omfattet af strand byggelinie bestemmelserne. Der nedlægges følgende fredningspåstand: Arealerne må ikke bebygges. Opstilling af boder, skure, master, transformatorstationer eller andre skæmmende indretninger må ikke finde sted. Henstilling af biler og udrangerede maskiner er ikke tilladt. El-luftledninger må ikke overføres arealet. Arealerne må ikke benyttes til camping Arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald. Arealerne må ikke benyttes til motorbane. ti Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning. Beplantning med busk- og trævegetation må ikke finde sted. Arealerne må ikke opdyrkes. Arealet må ikke hegnes. Arealerne må ikke tilføres pesticider. Offentligheden skal have fri adgang til området. De påtaleberettigede skal efter enighed kunne foranledige en ønsket naturtilstand opretholdt. P~taleret tillægges fredningsnævnet for Roskilde amt, fredningsplanudvalg p +, for Frederiksborg, Roskilde og Københavns amter og Danmarks l\trturlredningsforening. J /

5 l - 3 -!, Wt Efter at nævnet havde bestemt at tage sagen under behandling'foret~ f toges bekendtgørelse om sagens omfang og genstand i Statstidende og [ Berlingske Tidende for den 27.juni 1974 samt i Dagbladet for Roskilde og omegn for den 28.juni Samtidig underrettedes ved skrivelse af 25;juni 1974 i henhold til naturfredningslovens 13'Gundsø kommune og øvrige sagen vedkommende sagen er der afholdt møde den 3l.oktober Til mødet har İ været indkaldt fredningspianudvalget for Københavns, Frederiksborg og 4tRoskilde amter, Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde amtsråd, r,.. Gundsø kommune, byudviklingsudvalget for Roskilde-egnen, Statens f ~ (_ naturfrednings- og landskabskonsulent og Kreditforeningen Danmark. i, Nævnet har besigt~get arealerne. Formanden for Gundsø kommunes tekniske ~:iv~lghar under sagen udtalt, at det pågældende højdedrag er et så værdifuldt område, at det bør sikres fredningsmæssigt, idet det ville danne en god afslutning på de nord for Værebro å liggende arealer, der påtænkes inddraget i en større fredningsplan. Gundsø kommunes borgmester har under sagen oplyst, at kommunen har købt ejendommen for kr. og siden afholdt udgifter, hvor-, 41' efter arealet står kommunen i ialt kr.løvrigt har kommunen planer om at opkøbe yderligere strandarealer til rekreative formål. Der findes i Jyllinge idag ialt ca sommerhuse. Kommunen har principielt modsat sig fredningen, idet det var! tanken det pågældende sted at udstykke 4-6 grunde til sommerhusbebyggelse. Herved ville kommunen opnå at få dækket sine udgifter ved grundkøbet. Fredningsnævnet skal udtale: Da ejendommene på grund af deres landskabelige værdi og be~iggenhed ~har væsentlig betydning for almenheden samt da det af hensyn til befolkningens friluftsliv findes af væsentlig betydning at åbne

6 adgangen til at færdes og opholde sig på arealerne, jfr. naturfredningslovens l, finder nævnet, at fredningspåstanden på de angivne vilkår bør tages til følge, dog med den ændring, at bestemmelsen: "Arealerne må ikke tilføres pesticider l1 udgår. Med hensyn til spørgsmålet om erstatning finder nævnet at efter indgrebets art og arealernes størrelse og værdi bør erstatningen e fastsættes til 300'000 kr, Et kort, o (-'rurviner f::'rænsernefor det fredede område, er vedhæftet nærværende kendelse. Kendelsen vil i medfør af naturfredningslovens 25 væ~e at forelægge for overfredningsnævnet. Det bemærkes, at Kreditforeningen Danmark har forbeholdt sig til sin tid at nedlæg~0 påstand om, at erstatningen eller en del af denne anvend~s til nedbtingelse af det i foreningen indestående lån. TH BBSTEMrlBS : e\ Den ovenfor anførte fredningspåstand tages til følge med den anførte ændring. Der tilkendes ejeren af arealerne Gundsø kommune i erstatning kr., der fra kendelsens afsigelse forrentes med l % over den ~ af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto. Erstatningen udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Roskilde amtsfond. A. Skotte., 8~ /~~----- 'r' < ~- F LaUgeSel)./ Erik Vest.

7 \ - 5 -,1 i l J, Kl fr.ro f/ Overfredningsnævnet, for hvem sagen er blevet forelagt i medfør af naturfredningslovens 25, har den 22/ foretaget besigtigelse og forhandlet med repræsentanter for Gundsø kommune, Danmarks Naturfredningsforening og fredningsplanudvalget for Roskilde amt. Under mødet gav kommunens repræsentanter udtryk for, at de i tilfælde af fredningssagens gennemførelse ville være villige til som et vilkår knyttet til fredningssagen at opføre en offentlig toiletbygning under fredningsnævnets censur, forudsat opførelsen kan ske søværts den i naturfredningslovens 46 omfattede strandbeskyttelsesli~ie, som i fredninber.~ nordlige del, hvortil den kørende adgang sker, omfatter hele ejendommens bredde i østvestlig retning. Endvidere fremsatte kommunens repræsentanter a~lmodning om ændring af fredningen således, at der kan gennemføres skråparkeri.ng til 18 biler på græsarmeret bund i en række - indtil skellet mellem matr.nr. 25 Q og 28 Q - langs den vej, der i fredningens nordgrænse fører ud mod vandet. Et kort visende det fredede areal, der udgør ca. 3,5 ha, er vedhæfte t nærværende kendelse. T h i b e s t e m m e s: Den af fredningsnævnet for Roskilde amts fredningskreds den 25/ afsagte kendelse stadfæstes med det anførte vilkår vedrørende toiletbygning og med tilladelse til parkering som vist på kortet. Udskriftens bekræftes. rigtighed (?J~tLtlb-A j'~ B. Andersen, kh

8 e. FREDNNGSNÆVNET>

9 REG. NR..r'Jr "/%'"?Y, Mat~. nr. 25 ~ og 28 Q Jyllinge by og sogn. o Ar 1974, den 25.november kl. 10,00 blev af fredningsnævnet for Roskilde amt i sag nr. 76/74 afsagt sålydende li K E N D E L S E: FUL-\J\ UD AF L/7 \,C}S. C)F~ K. :;7ATENS Ni\TlJ~FREONNGS- OG LANOSKAB3KONSULENT 2~.FEB.1975

10 Kort i 1:4000 fremstillet efter matrikelkort af apri ~ JU Z...} t! Roskilde / :JO~ / fjord Ø/f JOP, JO! \) 30! l XP ~ -N- ~ zs'!& 30 fl OversigtSkort , \ l \,, Mat r. nr. 25 g og 289 Jyllinge by og sogn -*»0«*-, l \ -' L, \~ / l \, \ \ \ \ \ Reproduceret med Geodætisk nstituts tilladelse nr. A. 493/73 300, 400, April 1974 Land inspektør D.N. j nr..!.!!! 30-1 O O.H H. j nr AK

11 DSPENSATONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

12 FREDNNGSNÆVNET ROSKLDE AMT Adresse: Dommerkontoret i Køge Niels Juelsgade Køge. Tlf.: (03) GUNDSØ Teknisk KOMMUNE forvaltning St. Valbyvej 253 Gundsølille 4000 Roskilde. FOR GENPART tb orientering 21. juni 1988 FS 43/88 Vc,dtl3.f:, 8' w" Gt! N&tL:rstyr':ll"E'" Ejendom: Matr. nr. 25 ~ og 28 ~ Jyllinge by, Jyllinge beliggende Lønagerparken ved Osvej. Gundsø kommunes j.nr.: GOl. Hovedstadsrådets j.nr.: 271/ Danmarks Naturfredningsforening j.nr.: /637. Ved brev af 28. april 1988 har De på vegne Gundsø kommunes ungdomsinformation ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at afholde et sommerferiearrangement for kommunens unge på et areal beliggende i sommerhusområdet i Jyllinge Nordmark umiddelbart ud til Roskilde fjord. Baggrunden er, at arealet er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af l. juli den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af naturfredningslovens 34 afholdelsen af nævnte arrangement, idet det forudsættes at Gundsø kommunes tekniske forvaltning (eller evt. Hovedstadsrådet) påser at arealet retableres. Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. Følgende fremgår af naturfredningslovens 34, stk. 2, jfr. 13, stk. l, jfr. 58, stk. 3, 5 og 6: Der kan inden 4 uger klages til Over fredningsnævnet over tilladelsen. Klageberettigede er: Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen j.nr.f: 0/Jf)j ~ bvi3 -~ '7 _

13 - 2 - Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amtsråd, Hovedstadsrådet, Gundsø kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis nogen af de klageberettigede klager til over fredningsnævnet inden klagefristernudløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre overfredningsnævnet opretholder den. De kan regne med at få underretning fra overfredningsnævnet, hvis der klages til det. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra i dag (naturfredningslovens 64 a). -~ Med venlig hilsen e e

14 FREDNNGSNÆVNET FOR-' ROSKLoe AMT ik. Ad,...; Domrnerkontom Ni... Juellgde K Tlf.: GUNDSØ Teknisk KOMMUNE forvaltning St. Valby Vej 253 Gundsølille 4000 Roskilde. REG.Nl GENPART til orientering ~ 26. april 1989 Jour. nr. FS 35/89 O.5l3 7.o~ lb _. -',,Ejendom: Matr. nr. 25 ~ og 28 ~ Jyllinge by, Jyllinge beliggende Lønagerparken ved Osvej. Gundsø kommunes j.nr.: G01. Hovedstadsrådets j.nr.: 271/ Ved brev af 17. marts 1989 har De på vegne ungdoms- og fritidsklubben "Poplen'! ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at afholde et sommerferie~rrangement for kommunens unge på et areal beliggende i sommerhusområdet i Jyllinge Nordmark umiddelbart ud til Roskilde fjord. t e Baggrunden er, at arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af l. juli den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af naturfredningslovens 34 afholdelsen af nævnte arrangement, idet det forudsættes at Gundsø kommunes tekniske forvaltning (eller evt. Hovedstadsrådet) påser at arealet retableres. Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. Følgende fremgår af naturfredningslovens 34, stk. 2, jfr. 13, stk. l, jfr. 58, stk. 3, 5 og 6: Der kan inden 4 uger klages til Over fredningsnævnet over tilladelsen. Klageberettigede er: e ~iljøministeriet ;kov- og Naturstyrelsen.nr.SN 1:111' ~-o 00 'kt nr. (p

15 REG. NR. FREDNNGSNÆVNET FOR ROSKLDE AMT NYT TELEFON NR.: Adresse: Dommerkontoret i Køge Niels Juelsgede Køge. Tlf.: ( {J. s-g O Dato 2 6. j U n i 19 9 O Jour. nr. F S 4 O/ 9 O GUNDSØ KOMMUNE Teknisk forvaltning St. Valbyvej 253 Gundsølille 4000 Roskilde. GENPART til orientering,ejendom: Matr. nr. 25 ~ og 28 ~ Jyllinge by, Jyllinge beliggende Lønagerparken ved Osvej. Gundsø kommunes j.nr.: GOl. Roskilde amt, åben land afd. 's j.nr.: /255/1-90. Ved brev af ll. april 1990 har De på vegne ungdoms- og fritidsklubben "Poplen" ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at afholde et sommerferiearrangement for kommunens unge på e~ areal beliggende i sommerhusområdet i Jyllinge Nordmark umiddelbart ud til Roskilde fjord. Baggrunden er, at arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af l. juli den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af naturfredningslovens 34 afholdelsen af nævnte arrangement, idet det forudsættes at Gundsø kommunes tekniske forvaltning (eller evt. Roskilde amt) påser at arealet retableres. Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. Følgende fremgår af naturfredningslovens 34, stk. 2, jfr. 13, stk. l, jfr. 58, stk. 3, 5 og 6: Der kan inden 4 uger klages tiloverfredningsnævnet over tilladelsen. Klageberettigede er: _jøministeriet Skov- og NatW'styrelsen, J.nr. S\ 10.11/'3 -O 00 ~ Bil. Akt. nr.

16 - 2 - tt Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amtsråd, Gundsø kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis nogen af de klageberettigede klager tiloverfredningsnævnet inden klagefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Overfredningsnævnet opretholder den. De kan regne med at få underretning fra Overfredningsnævnet, hvis der klages til det.,m~d venlig hilsen L~ Knud Olsen '.

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04761.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01 Fredningen vedrører: Dalumgård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-06-1982 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 2007 om fredning af Langsødalen og Kedelsødalen med omgivelser i Allerød og Frederikssund Kommuner (sag nr. NKN-111-00024) Fredningsnævnet for Frederiksborg

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00723.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00. Fredningen vedrører: Dybesø. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

00723.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00. Fredningen vedrører: Dybesø. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 00723.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00 Fredningen vedrører: Dybesø Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet 24-10-1942 Fredningsnævnet 05-12-1939 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse af Lov om naturfredning.

Bekendtgørelse af Lov om naturfredning. Statsministeriets lovbekendtgorelse nr. 194 aj16. juni 1961. Bekendtgørelse af Lov om naturfredning. Herved bokend.f;gorca lov nr. 140 af 7. maj 1937 om naturfredning med de ændringer, der falger Il! lov

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen).

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). H. D. 12. marts 1975 i sag II 161/1973 Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). Forvaltningsret 123.1 Forvaltningsret

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere