Ind holdsforteg nelse. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ind holdsforteg nelse. Side 1"

Transkript

1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel - ikke officielt 8 Ejendomskort med luftfoto 9 Lejeaftaler 10 Tingbog 11 Ejendomsvurdering 12 Ejendomsskatter 13 BBR 14 Ejendomsdatarapport 15 Vejforsyning 16 Forsikringspolice 17 Panthaverregnskab 18 Restanceopgørelser vedrørende fortrinsstillede krav 19 Opgørelse af panthæftelser 20 Finansieringsforbehold 21 Ejendomsregnskab, udgifter/indtægter afholdumodtaget af Dorte Steiniche 22 Serviutter 23 Lokalplan 24 Skrivelser fra Odder Kommune 25 Miljøattest 26 Særlige vilkår 27 Vejledning i brug af salgsopstilling Side /05/ /147

2 SHag nr. j. _~---- KØBERVEJLEDNING TIL TVANGSAUKTION Overordnet vejledning om, hvorledes tvangsauktioner foregår ved Retten i Aarhus. 1. Praktisk information vedrørende tvangsauktion Sted: Retten i Aarhus, Fogedretten, Karmikegade 16,8000 Aarhus C, (der tages plads i ventelokalet på 1. sal foran retssal K4, hvorfra der indkaldes til tvangsauktionen). Afboldelsestidspunkt: Fremgår af salgsopstilling og annoncer. Tvangsauktioner holdes fast hver tirsdag. Salgsopstilling: Kan som udgangspunkt afhentes ved Fogedretten. Alternativt kan rekvirenten kontaktes, eller De kan finde salgsopstillingen på diverse hjemmesider (Retten i Aarhus har intet ansvar for oplysningerne på hjemmesiderne). Yderligere information: Kan indhentes via advokat, alternativt ved kontakt til Retten i Aarhus eller rekvirenten. 2. Budgivningen 2.1 Generelt om bud på tvangsauktion - Alle kan byde på tvangsauktion, både private, offentlige, selskaber m.v. Der skal, ud over buddet, betales tvangsauktionsafgift på 0,5 % af buddet + størstebeløbet ud over budsummen (oplyses i forbindelse med auktionen, og udkast ses under punkt B i salgsopstillingen). Bud på tvangsauktion er bindende. Når et bud er afgivet, kan man ikke ændre bud eller budgiver. Der kan ikke bydes via elektroniske midler, fx sms, e-post el.lign. 2.2 I forbindelse med bud skal følgende straks oplyses - Navn, adresse, CVR/CPR-nr. På hvis vegne der bydes, dvs. på egne vegne, andres vegne eller sammen med andre. Bydes på andres vegne eller sammen med andre, fx. ægtefæller, samlever eller selskab, skal der fremvises skriftlig, original og ikke mere end l måned gammel fuldmagt, tegningsudskrift el.lign. I modsat fald kan der som udgangspunkt ikke bydes. 3. Sikkerhed Bliver man højestebydende på tvangsauktion skal man stille sikkerhed. 3.1 Typer af sikkerhed Der sondres mellem forskellige typer af sikkerhed: 1. Sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene (den "store" sikkerhed, se pkt. 3.3) 2. Sikkerhed for genoptagen auktion (den "lille" sikkerhed) 20/05/ /147 l

3 - Sikkerheden stilles, hvor der indrømmes frist til at stille den "store" sikkerhed. Sikkerheden dækker omkostninger (annoncer og mødesalærer) ved at skulle genoptage auktionen, hvis den "store" sikkerhed ikke stilles. Beløbet er som udgangspunkt kr. 3. Sikkerhed ved begæring om ny auktion - Den, der begærer ny auktion, skal stille sikkerhed for udgifterne hertil (annoncer og mødesalærer). Beløbet er som udgangspunkt kr. 3.2 Hvornår skal sikkerheden stilles? Sikkerheden skal stilles STRAKS, det vil vedrørende "store" sikkerhed være, når der er givet betinget hammerslag, og vedrørende den "lille" sikkerhed, når der er anmodet om ny auktion, eller der efter konkrete omstændigheder er givet frist til at stille den "store" sikkerhed. Man kan ikke indrette sig på, at man kan få en kort frist til at gå i banken, kontakte sin advokat eller lignende. I nogle tilfælde kan der under budgivningen kræves sikkerhed til sandsynliggørelse af, at opfyldelse kan ske. Man kan ikke på forhånd få oplysning om, hvorvidt et sådant krav vil blive stillet. 3.3 Sikkerhedens størrelse (den "store" sikkerhed) Sikkerhedens størrelse afhænger af buddets størrelse og de konkrete omstændigheder. Den fulde sikkerhed beregnes efter auktionsvilkårenes pkt. 7 (det fremgår af salgsopstillingen, typisk i et blåt omslag). Sikkerheden omfatter normalt: Restancer, der er dækket indenfor auktionsbuddet + y. af de hæftelser, der kan kræves udbetalt, som er dækket af auktionsbuddet + størstebeløbet Forud for fremmøde og budgivning kan man selv beregne sikkerheden med udgangspunkt i, hvad man selv ønsker at byde + en margin til ændring af størstebeløbet. Der kan eventuelt efter omstændighederne gives frist til at stille den fulde sikkerhed, hvis der straks betales den "lille sikkerhed". Den resterende sikkerhed stilles da senest inden fristens udløb. Fristen vil i givet fald være afkort varighed. I forbindelse med salg på ny auktion kan man ikke forvente, at der vil blive givet en frist til at stille den fulde sikkerhed. 3.4 Hvordan kan sikkerhed stilles? Sikkerhed kan stilles ved: - Kontanter, - Bankgaranti (skal være original, underskrevet af to bankansatte, og må ikke være tidsbegrænset eller i øvrigt begrænset eller betinget), - Banknoteret check, check udstedt af en bank til retten, eller 20/05/ /147 2

4 - Advokatindeståelse (kun hvis de tilstedeværende rettighedshavere, der opnår andel i budsummen, accepterer dette, hvilket normalt er tilfældet). Sikkerhed kan navnlig ikke stilles ved: - Egen check, - Dankort!hævekort, - Lånebevis, eller - Dokumentation for nødvendige midler på bankkonto. Man skal ved valget af sikkerhed være opmærksom på, at en sikkerhed ikke kan bruges som en "arbejdskapital", hvorfra der kan trækkes til de betalinger, der skal ske efter auktionsvilkårene. Stilles sikkerheden kontant, vil der således skulle bruges en "dobbelt" likviditet. 4. Ny auktion, herunder i forhold til 1. auktion Tidspunkt for ny auktion - Ny auktion vil blive afholdt inden 6 uger efter l. auktion. Tidspunkt for ny auktion oplyses på l. auktion. Bydende på l. auktion - Bydende på l. auktion, herunder høj estbydende, er bundet af sit bud i 6 uger efter l. auktion, og kan fastholdes herpå. Sikkerhed og ny auktion - Uanset om der begæres ny auktion eller ej, skal den "store" sikkerhed stilles, hvis der på l. auktionen bliver givet hammerslag. Hammerslagsaftale - Hammerslagsaftale er en aftale mellem mødte udækkede rettighedshavere i ejendommen, herunder ejeren, om at en begæret ny auktion kan tilbagekaldes alene af den, der har begæret ny auktion, med den virkning, at der gives endeligt hammerslag til højestbydende på l. auktion. 5. Auktionsskøde og frigivelse af sikkerhed Sikkerhedsstillelse frigives, når der udstedes auktionsskøde. Det anbefales at man, stillelsen, angiver hvortil sikkerheden kan frigives (fx et kontonr.). forbindelse med sikkerheds Auktionsskøde udstedes når der kan fremlægges samtykkeerklæringer fra samtlige berettigede i henhold til auktionen, og der er indbetalt auktionsafgift. Der skal anmodes om auktionsskøde senest l år efter auktionsdagen. Fogedretten udarbejder auktionsskødet. Auktionskøber skal selv tinglyse auktionsskødet, og i denne forbindelse sørge for at slette eventuelle udækkede hæftelser. 20/05/ /147 3

5 J.NR FH Fogedrettens nr. AS 20-75/2015 Ejendommens matr.nr.: 9 P Odder By, Odder beliggende: Ballevej 4, 8300 Odder tilhørende: Dødsboet efter Torben Steiniche Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening boende: c/o bobestyrer advokat Hanne Barkholt, Aboulevarden 3, 1., 8000 Aarhus C Auktionstidspunkt: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl Auktionssted: Retten i Aarhus, Kannikegade 16, 8000 Aarhus C Rekvirent, hæftelses nr.: Dødsboet Ved advokat: bobestyrer advokat Hanne Barkholt, Åboulevarden 3, 1., 8000 Aarhus C Ej endomsoplysninger Ejendomskategori: v/advokat Flemming Huess, Aboulevarden 3, 1., 8000 Aarhus C Telefon , j.nr Erhverv og bolig Ejendomsværdi pr.: , ,00 heraf grundværdi ,00 Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: * d. Areal ifølge: Iflg. tingbogen m2 heraf vej: O Forsikringsforhold: Tryg, police nr Ejendomsskatter og afgifter for året andrager og omfatter: Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11. * ,45 omfattende grundskyld, rottebekæmpelsesafgift og adm. af jordflyt- ningsregulativ. Eksklusive renter og rykkergebyrer. Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): Se vedhæftede beskrivelse. Lejemål: 4 lejemål, se vedhæftede beskrivelse og lejeaftaler. Byrder og servitutter (Evt. henvisning til vedh. tingbogsattest): Se vedhæftede tingbogsattest og kopi af servitutter. 20/05/ /147 4

6 Prioritetsopgørelse 1. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser PANT- OG UDLÆGSHAVERE opgjort pr. på hæftelser, der og evt. der kræves indfriet. I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, auktionsdato kan forventes ejerskifteafdrag på overtaget med tillæg hæftelser, der kan nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. af uforfaldne renter forventes overtaget. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradraa m.v. Transport Hæftelse nr. 1: Faaborg Finans AIS , , ,06 0,00 Markedspladsen 15, 5600 Faaborg i alt ved , , ,06 0,00 budsum kr. Hæftelse nr. 2: Wermuth Pantebrevsbeholdning ApS , , ,04 0,00 Morbærvej 27,8260 Viby Hæftelse nr.: i alt ved , , ,10 0,00 budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Transport i alt ved budsum kr. 20/05/ /147 5

7 Afslutningsside 1. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser PANT- OG UDLÆGSHAVERE opgjort pr. på hæftelser, der og evt. der kræves indfriet. auktionsdagen kan forventes ejerskifteafdrag på I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, overtaget med tillæg hæftelser, der kan rentesats, nr.lserie/afd., indestående til samt evt. af uforfaldne renter forventes overtaget. yderligere bern. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. Transport , , ,10 0,00 Hæftelse nr. 3: Hvilshøj Pantebreve AIS Ajstrupvej 61, 8340 Malling , , ,60 0,00 Den Jyske Sparekasse, Borgergade 3, 7200 Grindsted, i alt ved , , ,70 0,00 budsum A. Total kr , , ,70 0,00 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: ,00 Heraf kontant at betale inden 4 uger: ,00 Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): om art og afvikling oplyses: * Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger ( salærer og gebyrer m.v.) b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud, jfr. nedenfor. c. restancer vedrørende: kr. kr , ,00 4. andre offentlige bidrag kr ,66 5. vandafgifter kr. 0,00 6. brandforsikringsbidrag kr. 0,00 7. krav i h.t. leje- eller brandsikringslovgivningen kr. 0,00 8. andet, jfr. specifikation kr ,00 1. ejendomsskatter kr. 2. vejbidrag m.v. kr. 3. kloakbidrag m.v. kr ,57 0,00 0,00 C. Afgifter m.v. tiloffentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktionsbud på kr ,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt ,00. Denne salgsopstilling er udarbejdet den 12. maj 2015 af Flemming Huess 20/05/ /147 6

8 Bilag nr. o 0 :_.._._ Omkostninger Auktionsgebyr kr. 800,00 Ejendomsdatarapport kr. 325,00 Annoncer anslået kr ,00 Mangfoldiggørelse af salgsopstilling kr ,50 Porto kr. 500,00 Kørsel anslåeet kr. 400,00 Rekvirentsalær kr ,00 Salgsopstillingens punkt B a kr ,50 Sikkerhedsstillelse Beregnet ved auktionsbud på kr ,00 størstebeløbet pkt. B Restancer kolonne 3 Friværdi Sikkerhedsstillelse i alt oprundet til kr ,00 kr ,70 kr ,66 kr ,36 kr ,00 20/05/ /147 7

9 LI ' Bilaa... nr. ---~-~_._-~._-- j.nr ?-FH /43 Beskrivelse af ejendommen Ballevej 4, 8300 Odder Ejendommen er en blandet erhvervs- og boligejendom, beliggende i et industrikvarter i den nordlige del af Odder godt 100 m fra landevejen mellem Aarhus og Odder. Arealet udgør m2 iflg. tingbogen. på ejendommen er opført 3 bygninger. Bygning l er en blandet erhvervs- og beboelsesejendom, der iflg. BBR udgør m2 erhverv og 159 m2 beboelse. Ydermuren består af mursten. Dog består beboelsesdelen af en facade beklædt med træ. Beboelsesdelen ligger på l. sal i ejendommens sydlige del. Lejligheden er ikke fuldt ud indrettet. Lejligheden opvarmes med fyr, der er placeret i stueetagen. Fyret har iflg. det oplyste ikke været anvendt i de seneste 10 år. Lejligheden er tom, og har været tiltænkt som bolig for afdøde og dennes hustru. Lejligheden benyttes af hustruen tilopbevaring. Bygningens erhvervsareal består i det væsentligste af en hal, der er opdelt. En del af bygningen indgik i en tidligere drevet virksomheds silo. 1 dele af hallen er der indrettet mindre lagerrum, herunder i den del hvor siloen ligger. Dele af taget på bygningen består af ovenlysplader. 1 stueetagen under beboelsesdelen er der i tilknytning til hallen påbegyndt indretning af mandskabslo kaler og kontor. Under dele af dette område, er der en mindre krybekælder. Erhvervsarealet benyttes af afdødes hustru, men der foreligger ingen lejeaftale. Bygning 2 ligger i forlængelse af bygning l's nordlige gavl. Bygningen er på 755 m2 iflg. BBR. Bygnin gen er en højloftet uopvarmet hal beklædt med stålplader og med eternittag. Hallen anvendes til lager og reparation af biler. 1 hallen henstår et tankanlægjsilo i stål. Hallen er udlejet. Lejekontrakt er vedlagt nærværende opstilling. Iflg. lejeaftalen udgør det lejede areal ca. 850 m2. Der foreligger ingen tegning i tilknytning tillejeaftalen. Bygning 3 er en selvstændig bygning på 300 m2 iflg. BBR. Bygningens ydermur er pudset. Bygningen er indrettet til autoværksted og anvendes som sådant. Der er til dette formål en grav i hal len. 1 facaden er der monteret en hævejsænkeport. Ud over værkstedshallen er der i et tilstødende lokale indrettet kontor. Fra kontoret er der adgang til en hal, der anvendes som lager. Der i facaden til lagret monteret port, hvorfor adgang til lager kan ske via porten. 20/05/ /147 8

10 Bygningen er udlejet. Lejekontrakt er vedlagt nærværende opstilling. Der foreligger ingen tegning i tilknytning til lejeaftalen. Iflg. lejekontrakten har lejeren tillige lejet en del af udenomsarealet. 1 alt omfatter lejemåletjf. lejeaftalen ca m2 Ejendommens øvrige areal uden for bygningerne er delvist udlejet og anvendes til oplagring. Lejekon trakt er vedlagt nærværende opstilling. Der foreligger ingen tegning i tilknytning til lejeaftalen. Det lejede areal udgør i flg. lejekontrakten ca m2 Ovennævnte oplysninger er delvis baseret på udskrift af BBR registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Udskriften er således ikke et bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Der er ikke i forbindelse med tvangsauktionen foretaget opmåling af arealerne. Visse oplysninger i BBR-meddelelsen afviger fra de faktiske forhold på ejendommen. Lejeforhold Som det fremgår af beskrivelsen er ejendommen udlejet. Lejeren af bygning 2 og lejeren af udenomsarealet har ikke betalt leje for marts, april og maj måned. Der forefindes ikke deposita i dødsboet, som anført i lejeaftalerne, idet dødsboet er insolvent. Fremvisning Fremvisning finder sted tirsdag, kl efter forudgående tilmelding. Tilmelding skal ske til advokat Flemming Huess, senest fredag, den kl Fremvisningen vil ikke blive gennemført, såfremt der ikke er nogen der har tilmeldt sig /05/ /147 9

11 20/05/ /147

12 20/05/ /147

13 :-. :;: 11/05/ : 'Å FRU HANSEN BELYSNING SIDE 01/01 I ',' I Il.-,,' '. i j' J ';r f t.,t 1 i.~. < t f,'i 1 J J,\ J J,'li r"~,o"o_ j '~O ",t,... ~ ~,,,#... f. ->, " ", ~,o'; o; r, 'L ' - '"7'.~. ~.,.,...\._ '_~~-.:.:'"'_',<:oo./ ~ u_.:,~_:yi< : -, '::,',~,--,! ~ -',. ' ~~~M.t] ",.. r- _.1. O,,,,:,"~'" "7.:.'..,;....,,':",. ;',, -, c-' ~..,::.': _.. _. :: ~ '-:'.,t... _ ;',- 20/05/ /147

14 Bilag nr. 7. " j,~. - ->-... ~ ~ ~ ~,~r~~~~~~~:'~r:j. '~i b- Ol i ro +-' l.- O o..~ ~~., E - c 2 o co Vl.;..> QJ.~ & I.-..:::L ro 'E E E... C o "Im co.;..> O o co 13 20/05/ /147

15 BHag nr. 8 N LJ"l....,... O' O N LI1 ~ > z ro +-"!... o ~p_-c '"'Q.ro.---' E - c ro Cl ro Cl 14 20/05/ /147

16 Bilag nr. _'. 'i.. MeUem underskrevne Dorte Steiruche Snærildvej Odder (i det følgende kaldet udlejer) og medunderskrevne Cedars Automobiler vi Vasser Hussein Søndervangs Ane Højbjerg (idet følgende kaldet lejer) er dags dato indgået følgende: ERHVERVSLEJEKONTRAKT 20/05/ /147 15

17 Det lejede består af en del af ejendommen mart. nr. 9 p Odder by, Odder, beliggende Ballevej 4, 8300 Odder, således som det er indtegnet på et nærværende kontrakt vedhæftet rids. Det lejede har et grundareal på ca. 850 m2 i henhold til vedtagte bilag. Lejeren er bekendt og indforstået med, at der ikke findes toiletfaciiiteter til brug for lejer. 2. Det lejede overtages i forefunden stand og eftertades af lejeren ved lejemålets ophør i samme stand, bortset fra den forringelse, der er en følge af almindelig brug og ælde. 3. Det lejede skal anvendes ti! opbevaring, reparation og salg af biler, og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til andre formå!, ligesom lejeren ikke uden skriftlig tilladelse må foretage varige ændringer i det lejede. 4. Lejemålet påbegyndes den , og parterne er enige om, at lejemålet ikke er erhvervsbeskyttet. Lejeafta!en kan af begge parter opsiges med et varsel på 3 måneders varsel til den første i en måned, dog først kan lejemålet ikke opsiges de første 12 måneder. Ved opsigelse fra udlejers side tilkommer der ikke lejeren krav på erstatning. Det samme gælder ved lejeforholdets ophør af andre grunde. 5. Lejen udgør kr ,00 pr måned i perioden og fra , kr ,00 pr måned Lejen betales månedsvis forud, den 1. november hver den første i måneden, første gang 16 20/05/ /147

18 Betaiing sker til udlejers konto - reg. nr. 6116, konto nr , Sparekassen Kronjylland (nyt konto nummer, oplyses inden ) Betaling er rettidig, når den finder sted senest tredje hverdag efter forfaldsdag. Ud over lejen betaler lejeren for renovation, samt evt. hatlen. forbrug af el udover belysning i Inden lejemålets påbegyndelse betaler lejer til udlejer et depositum svarende til 3 måneders leje baseret på lejen fra 1. november 2013 at regne, dys. kr ,00. Beløbet forrentes ikke Depositum tjener til sikkerhed for lejerens forpligtelser henhold til nærværende kontrakt 6. Lejeren har ikke ret til fremleje eller fremforpagtning af det lejede, delvist hverken helt eller Lejeren har heller ikke afståelsesret 7. Alle aftaler, der ændrer eller supplerer nærværende kontrakt skal foreligge i skriftlig form og være underskrevet af begge parter. Odder, den <; I Odder, den 2013 Som udlejer: :-----_. t.;t.. ~ \... ~.' 1_.. _~._~ ~._ Som lejer: Dorte Steiniche Yasser Hussein 20/05/ /147 17

19 Mellem underskrevne Torben Steiniche Snærildvej Odder (i det følgende kaldet udlejer) og medunderskrevne Nabil Hashem Christen Koldsvej 8 st.th 8660 Skanderborg (idet følgende kaldet lejer) er dags dato indgået følgende: ERHVERVSLEJEKONTRAKT 20/05/ /147 18

20 1. Det lejede består af en del af ejendommen mart. nr. 9 p Odder by, Odder, beliggende Ballevej 4, 8300 Odder, således som det er indtegnet på et nærværende kontrakt vedhæftet rids. Det lejede har et grundareal på ca m2 og omfatter de derpå værende 2 garager i henhold til vedlagte bilag. Lejeren er bekendt og indforstået med, at der ikke findes toiletfaciliteter til brug for lejer. Det påhviler lejer at holde arealet, så det til enhver tid fremtræder pænt og ryddeligt. 2. Det lejede overtages i forefunden stand og efterlades af lejeren ved lejemålets ophør i samme stand, bortset fra den forringelse, der er en følge af almindelig brug og ælde. 3. Det lejede skal anvendes til automobilværksted og køb og salg af brugte biler og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til andre formål, ligesom lejeren ikke uden skriftlig tilladelse må foretage varige ændringer i det lejede. 4. Lejemålet påbegyndes den , og parterne er enige om, at lejemålet ikke er erhvervsbeskyttet. Lejeaftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 3 måneders varsel til den første i en måned. Ved opsigelse fra udlejers side tilkommer der ikke lejeren krav på erstatning. Det samme gælder ved lejeforholdets ophør af andre grunde. 5. Lejen udgør fra tii kr ,00 pr måned tii kr ,00 pr måned tii kr ,00 pr måned til kr ,00 pr måned tii kr pr måned til kr ,00 pr måned O.S.V. 20/05/ /147 19

21 Og så fremdeles vil lejen blive forhøjet hvert år pr 1. marts. Lejen betales månedsvis forud, hver den første i måneden, første gang den 1. marts Betaling sker til udlejers konto - reg. nr konto i Nordea Odder. Betaling er rettidig, når den finder sted senest tredje hverdag efter forfaidsdag. Ud over lejen betaler lejeren for det lejedes forsyning med vand og elektricitet samt for renovation. El, a conto kr. 500,00 pr. måned betales månedsvis forud, første gang 1. marts Inden Lejemålets påbegyndelse betaler lejer til udlejer et depositum kr ,00. Beløbet forrentes ikke. 6. Lejeren har ikke ret til fremleje ener fremforpagtning af det lejede, hverken helt eller delvist. Lejeren har heller ikke afståelsesret 7. Alle aftaler, der ændrer eller supplerer nærværende kontrakt skal foreligge i skriftlig form og være underskrevet af begge parter. Odder, den IfL~ Odder, den 2012 Som udlejer: 7~L Torben Steiniche Som lejer. cc::::-- Nabil Hashem 20/05/ /147 20

22 Mellem underskrevne Torben Steiniche Snærildvej Odder (i det følgende kaldet udlejer) og medunderskrevne Odder Campingudlejning v/olav Pedersen OldrupveJ 88, 1.4, Oldrup 8350 Hundslund (idet følgende kaldet lejer) er dags dato indgået følgende: ERHVERVSLEJEKONTRAKT 20/05/ /147 21

23 1. Det lejede består af en del af ejendommen mart. nr. 9 p Odder by, Odder, beliggende Ballevej 4, 8300 Odder, således som det er indtegnet på et nærværende kontrakt vedhæftet rids. Det lejede har et grundareal på ca m2 i henhold til vedlagte bilag. Lejeren er bekendt og indforstået med, at der ~kke findes toiletfaciliteter til brug for lejer. 2. Det lejede overtages i forefunden stand og efterlades af lejeren ved lejemålets ophør i samme stand, bortset fra den forringelse, der er en følge af alrnindetig brug og ælde. 3. Det lejede skal anvendes udlejning og salg af campingvogne, og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til andre formål, ligesom lejeren ikke uden skriftlig tilladelse må foretage varige ændringer i det lejede. 4. Lejemålet påbegyndes den , og parterne er enige om, erhvervsbeskyttet. at lejemålet ikke er Lejeaftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 3 måneders varsel til den første i en måned. Ved opsigelse fra udlejers side tilkommer der ikke lejeren krav på erstatning. Det samme gælder ved lejeforholdets ophør af andre grunde. 5. Lejen udgør kr 4.500,00 pr måned i perioden og fra kr 5.000,00 pr måned Lejen betales månedsvis forud, hver den første. måneden, første gang den 1. april BetaHng sker til udlejers konto - reg. nr konto i Nordea Odder. 20/05/ /147 22

24 Betaling er rettidig, når den finder sted senest tredje hverdag efter forfaidsdag. Ud over fejen betaler lejeren for det lejedes forsyning med vand og elektricitet samt for renovation. Inden lejemålets påbegyndelse betaler lejer til udlejer et depositum svarende til 3 måneders leje baseret på tejen fra 1. januar 2008 at regne, d.v.s. kr ,00. Beløbet forrentes ikke. Depositum tjener til sikkerhed for lejerens forpligtelser kontrakt. henhold til nærværende s. Lejeren har ikke ret til fremleje eller fremforpagtning af det lejede, delvist hverken helt eller Lejeren har heller ikke afståelsesret. 7. Alle aftaler, der ændrer eller supplerer nærværende kontrakt skal foreligge i skriftlig form og være underskrevet af begge parter. Odder, den /:_ 'I Som udlejer:./";_ r: /' lui /'0 Torben Steiniche 2007 Odder, den. '_ :. ' 2007 Som lejer: f 1/'-"..,/c...{-t- /~~/~. _ Odder Campingudlejning v/olav Pedersen 20/05/ /147 23

25 Sitae nr. / O. _' TINGBOGSATTEST Udskrevet: :12:01 EJENDOM: Adresse: Samlet areal: Heraf vej: Appr.dato: Landsejerlav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Retskreds: Ballevej Odder 7095 m2 o m Odder By, Odder 0009p 7095 m2 o m ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Dato/løbenummer: Skifteretsattest ADKOMSTHAVERE: Navn: CPR: Ejerandel: Boet efter Torben Steiniche **** 1 / 1 TILLÆGSTEKST: Bobestyrer Meddelelse om bobestyrer v/ Hanne Barkholt HÆFTELSER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Pantebrev DKK : 12:01 Side 1 af /05/ /147

26 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev KREDITORER: Navn: CVR: Sparekassen Faaborg AIS TI LLÆGSTEKST: Tillægstekst Indeholder afdragsfrihed _ DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Pantebrev DKK 8,75 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev KREDITORER: Navn: CVR: WERMUTH PANTEBREVSBEHOLDNING ApS DEBITORER: Navn: CPR: Torben Steiniche **** TILLÆGSTEKST: Sideordnet prioritet Denne prioritet er tinglyst sideordnet med en anden prioritet tinglyst samme dato :12:01 Side 2 af 5 20/05/ /147

27 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Pantebrev DKK 8,75 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev KREDITORER: Navn: CVR: Hvilshøj Pantebreve A/S TILLÆGSTEKST: Sideordnet prioritet Denne prioritet er tinglyst sideordnet med en anden prioritet tinglyst samme dato UNDERPANT: Dato/løbenummer: Prioritet: Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK Den Jyske Sparekasse SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 64 B TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om at der ikke må opføres bygninger ell udføres andre faste anlæg af nogen art i en afstand af mindre end 10m fra midtlinienm v :12:01 Side 3 af 5 20/05/ /147

28 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om oversigt mv, Se akt _ DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv forbud mod generende bevoksning m v DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om konkurrenceklausul ved salgene, til hinder for prioritering Ikke :12:01 Side 4 af 5 20/05/ /147

29 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om elkabier m.v. Ikke til hinder for prioritering ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: Grundværdi: Vurderingsdato: Kommunekode: Ejendomsnummer (BBR-nr.): DKK DKK INDSKANNET AKT: Filnavn: 64 OL-I :12:01 Side 5 af 5 20/05/ /147

30 Bilag nr. _ Udskrevet 11/05-15./ I Ejendomsnr_: Side 1 Boet efter Torben Steiniche ODDER KOMMUNE RÅDHUSGADE ODDER Antal ejere: 1 V U R D E R I N G S A T T E S T Ejendommen er beliggende: Ballevej 4 Landsejerlav: ODDER BY, ODDER Matrikelnr: 9 P Matrikelareal: 7095 m2 Vurderet areal: 7095 m2 ============================;==;=~;====;============================== Benyttelse: BEBOELSES- OG FORRETNINGSEJENDOM MED l LEJLIGHED VURDERET 01/ Værdiansættelser: Vurdering pr. 01/ Skatteident pr. 01/ Ejendomsværdi (Grund og bygninger m.v.) Heraf grundværdi ====================================================================== Grundværdispecifikation: M2, 120 KR. PR. M2 ===================================================== Underskrift ODDER KOMMUNE Byggeri Rådhusgade Odder 20/05/ /147 29

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup Næstved Kommune BorgerService Hovedcentret 4700 Næstved Tlf 55886000 Fax 55886099 Email teknik@naestved.dk Web www.naestved.dk Modtager Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup (11/03)

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere

Sådan handler du på tvangsauktion

Sådan handler du på tvangsauktion R178 G210 R116 G178 PLUS logo PLUS logo med header UGENS BEDSTE UGENS BEDSTE PLUS knap PLUS hjørnemakering til billeder Header 4 X Rubrik 2 X FONT: Helvetica Condensed Bold Sådan handler du på tvangsauktion

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden)

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) A G P A conto Accept Acceptfrist Adkomst Adkomstdokumenter Administrationsbidrag Administrator Advis Afdrag Aflysning Aftægtsydelse

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 15-01-2015 Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø Ejendomsmægleren

Læs mere

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 27-11-2014 Østerbro

Læs mere