Ind holdsforteg nelse. Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ind holdsforteg nelse. Side 1"

Transkript

1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel - ikke officielt 8 Ejendomskort med luftfoto 9 Lejeaftaler 10 Tingbog 11 Ejendomsvurdering 12 Ejendomsskatter 13 BBR 14 Ejendomsdatarapport 15 Vejforsyning 16 Forsikringspolice 17 Panthaverregnskab 18 Restanceopgørelser vedrørende fortrinsstillede krav 19 Opgørelse af panthæftelser 20 Finansieringsforbehold 21 Ejendomsregnskab, udgifter/indtægter afholdumodtaget af Dorte Steiniche 22 Serviutter 23 Lokalplan 24 Skrivelser fra Odder Kommune 25 Miljøattest 26 Særlige vilkår 27 Vejledning i brug af salgsopstilling Side /05/ /147

2 SHag nr. j. _~---- KØBERVEJLEDNING TIL TVANGSAUKTION Overordnet vejledning om, hvorledes tvangsauktioner foregår ved Retten i Aarhus. 1. Praktisk information vedrørende tvangsauktion Sted: Retten i Aarhus, Fogedretten, Karmikegade 16,8000 Aarhus C, (der tages plads i ventelokalet på 1. sal foran retssal K4, hvorfra der indkaldes til tvangsauktionen). Afboldelsestidspunkt: Fremgår af salgsopstilling og annoncer. Tvangsauktioner holdes fast hver tirsdag. Salgsopstilling: Kan som udgangspunkt afhentes ved Fogedretten. Alternativt kan rekvirenten kontaktes, eller De kan finde salgsopstillingen på diverse hjemmesider (Retten i Aarhus har intet ansvar for oplysningerne på hjemmesiderne). Yderligere information: Kan indhentes via advokat, alternativt ved kontakt til Retten i Aarhus eller rekvirenten. 2. Budgivningen 2.1 Generelt om bud på tvangsauktion - Alle kan byde på tvangsauktion, både private, offentlige, selskaber m.v. Der skal, ud over buddet, betales tvangsauktionsafgift på 0,5 % af buddet + størstebeløbet ud over budsummen (oplyses i forbindelse med auktionen, og udkast ses under punkt B i salgsopstillingen). Bud på tvangsauktion er bindende. Når et bud er afgivet, kan man ikke ændre bud eller budgiver. Der kan ikke bydes via elektroniske midler, fx sms, e-post el.lign. 2.2 I forbindelse med bud skal følgende straks oplyses - Navn, adresse, CVR/CPR-nr. På hvis vegne der bydes, dvs. på egne vegne, andres vegne eller sammen med andre. Bydes på andres vegne eller sammen med andre, fx. ægtefæller, samlever eller selskab, skal der fremvises skriftlig, original og ikke mere end l måned gammel fuldmagt, tegningsudskrift el.lign. I modsat fald kan der som udgangspunkt ikke bydes. 3. Sikkerhed Bliver man højestebydende på tvangsauktion skal man stille sikkerhed. 3.1 Typer af sikkerhed Der sondres mellem forskellige typer af sikkerhed: 1. Sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene (den "store" sikkerhed, se pkt. 3.3) 2. Sikkerhed for genoptagen auktion (den "lille" sikkerhed) 20/05/ /147 l

3 - Sikkerheden stilles, hvor der indrømmes frist til at stille den "store" sikkerhed. Sikkerheden dækker omkostninger (annoncer og mødesalærer) ved at skulle genoptage auktionen, hvis den "store" sikkerhed ikke stilles. Beløbet er som udgangspunkt kr. 3. Sikkerhed ved begæring om ny auktion - Den, der begærer ny auktion, skal stille sikkerhed for udgifterne hertil (annoncer og mødesalærer). Beløbet er som udgangspunkt kr. 3.2 Hvornår skal sikkerheden stilles? Sikkerheden skal stilles STRAKS, det vil vedrørende "store" sikkerhed være, når der er givet betinget hammerslag, og vedrørende den "lille" sikkerhed, når der er anmodet om ny auktion, eller der efter konkrete omstændigheder er givet frist til at stille den "store" sikkerhed. Man kan ikke indrette sig på, at man kan få en kort frist til at gå i banken, kontakte sin advokat eller lignende. I nogle tilfælde kan der under budgivningen kræves sikkerhed til sandsynliggørelse af, at opfyldelse kan ske. Man kan ikke på forhånd få oplysning om, hvorvidt et sådant krav vil blive stillet. 3.3 Sikkerhedens størrelse (den "store" sikkerhed) Sikkerhedens størrelse afhænger af buddets størrelse og de konkrete omstændigheder. Den fulde sikkerhed beregnes efter auktionsvilkårenes pkt. 7 (det fremgår af salgsopstillingen, typisk i et blåt omslag). Sikkerheden omfatter normalt: Restancer, der er dækket indenfor auktionsbuddet + y. af de hæftelser, der kan kræves udbetalt, som er dækket af auktionsbuddet + størstebeløbet Forud for fremmøde og budgivning kan man selv beregne sikkerheden med udgangspunkt i, hvad man selv ønsker at byde + en margin til ændring af størstebeløbet. Der kan eventuelt efter omstændighederne gives frist til at stille den fulde sikkerhed, hvis der straks betales den "lille sikkerhed". Den resterende sikkerhed stilles da senest inden fristens udløb. Fristen vil i givet fald være afkort varighed. I forbindelse med salg på ny auktion kan man ikke forvente, at der vil blive givet en frist til at stille den fulde sikkerhed. 3.4 Hvordan kan sikkerhed stilles? Sikkerhed kan stilles ved: - Kontanter, - Bankgaranti (skal være original, underskrevet af to bankansatte, og må ikke være tidsbegrænset eller i øvrigt begrænset eller betinget), - Banknoteret check, check udstedt af en bank til retten, eller 20/05/ /147 2

4 - Advokatindeståelse (kun hvis de tilstedeværende rettighedshavere, der opnår andel i budsummen, accepterer dette, hvilket normalt er tilfældet). Sikkerhed kan navnlig ikke stilles ved: - Egen check, - Dankort!hævekort, - Lånebevis, eller - Dokumentation for nødvendige midler på bankkonto. Man skal ved valget af sikkerhed være opmærksom på, at en sikkerhed ikke kan bruges som en "arbejdskapital", hvorfra der kan trækkes til de betalinger, der skal ske efter auktionsvilkårene. Stilles sikkerheden kontant, vil der således skulle bruges en "dobbelt" likviditet. 4. Ny auktion, herunder i forhold til 1. auktion Tidspunkt for ny auktion - Ny auktion vil blive afholdt inden 6 uger efter l. auktion. Tidspunkt for ny auktion oplyses på l. auktion. Bydende på l. auktion - Bydende på l. auktion, herunder høj estbydende, er bundet af sit bud i 6 uger efter l. auktion, og kan fastholdes herpå. Sikkerhed og ny auktion - Uanset om der begæres ny auktion eller ej, skal den "store" sikkerhed stilles, hvis der på l. auktionen bliver givet hammerslag. Hammerslagsaftale - Hammerslagsaftale er en aftale mellem mødte udækkede rettighedshavere i ejendommen, herunder ejeren, om at en begæret ny auktion kan tilbagekaldes alene af den, der har begæret ny auktion, med den virkning, at der gives endeligt hammerslag til højestbydende på l. auktion. 5. Auktionsskøde og frigivelse af sikkerhed Sikkerhedsstillelse frigives, når der udstedes auktionsskøde. Det anbefales at man, stillelsen, angiver hvortil sikkerheden kan frigives (fx et kontonr.). forbindelse med sikkerheds Auktionsskøde udstedes når der kan fremlægges samtykkeerklæringer fra samtlige berettigede i henhold til auktionen, og der er indbetalt auktionsafgift. Der skal anmodes om auktionsskøde senest l år efter auktionsdagen. Fogedretten udarbejder auktionsskødet. Auktionskøber skal selv tinglyse auktionsskødet, og i denne forbindelse sørge for at slette eventuelle udækkede hæftelser. 20/05/ /147 3

5 J.NR FH Fogedrettens nr. AS 20-75/2015 Ejendommens matr.nr.: 9 P Odder By, Odder beliggende: Ballevej 4, 8300 Odder tilhørende: Dødsboet efter Torben Steiniche Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening boende: c/o bobestyrer advokat Hanne Barkholt, Aboulevarden 3, 1., 8000 Aarhus C Auktionstidspunkt: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl Auktionssted: Retten i Aarhus, Kannikegade 16, 8000 Aarhus C Rekvirent, hæftelses nr.: Dødsboet Ved advokat: bobestyrer advokat Hanne Barkholt, Åboulevarden 3, 1., 8000 Aarhus C Ej endomsoplysninger Ejendomskategori: v/advokat Flemming Huess, Aboulevarden 3, 1., 8000 Aarhus C Telefon , j.nr Erhverv og bolig Ejendomsværdi pr.: , ,00 heraf grundværdi ,00 Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: * d. Areal ifølge: Iflg. tingbogen m2 heraf vej: O Forsikringsforhold: Tryg, police nr Ejendomsskatter og afgifter for året andrager og omfatter: Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11. * ,45 omfattende grundskyld, rottebekæmpelsesafgift og adm. af jordflyt- ningsregulativ. Eksklusive renter og rykkergebyrer. Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): Se vedhæftede beskrivelse. Lejemål: 4 lejemål, se vedhæftede beskrivelse og lejeaftaler. Byrder og servitutter (Evt. henvisning til vedh. tingbogsattest): Se vedhæftede tingbogsattest og kopi af servitutter. 20/05/ /147 4

6 Prioritetsopgørelse 1. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser PANT- OG UDLÆGSHAVERE opgjort pr. på hæftelser, der og evt. der kræves indfriet. I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, auktionsdato kan forventes ejerskifteafdrag på overtaget med tillæg hæftelser, der kan nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. af uforfaldne renter forventes overtaget. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradraa m.v. Transport Hæftelse nr. 1: Faaborg Finans AIS , , ,06 0,00 Markedspladsen 15, 5600 Faaborg i alt ved , , ,06 0,00 budsum kr. Hæftelse nr. 2: Wermuth Pantebrevsbeholdning ApS , , ,04 0,00 Morbærvej 27,8260 Viby Hæftelse nr.: i alt ved , , ,10 0,00 budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Transport i alt ved budsum kr. 20/05/ /147 5

7 Afslutningsside 1. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser PANT- OG UDLÆGSHAVERE opgjort pr. på hæftelser, der og evt. der kræves indfriet. auktionsdagen kan forventes ejerskifteafdrag på I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, overtaget med tillæg hæftelser, der kan rentesats, nr.lserie/afd., indestående til samt evt. af uforfaldne renter forventes overtaget. yderligere bern. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. Transport , , ,10 0,00 Hæftelse nr. 3: Hvilshøj Pantebreve AIS Ajstrupvej 61, 8340 Malling , , ,60 0,00 Den Jyske Sparekasse, Borgergade 3, 7200 Grindsted, i alt ved , , ,70 0,00 budsum A. Total kr , , ,70 0,00 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: ,00 Heraf kontant at betale inden 4 uger: ,00 Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): om art og afvikling oplyses: * Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger ( salærer og gebyrer m.v.) b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud, jfr. nedenfor. c. restancer vedrørende: kr. kr , ,00 4. andre offentlige bidrag kr ,66 5. vandafgifter kr. 0,00 6. brandforsikringsbidrag kr. 0,00 7. krav i h.t. leje- eller brandsikringslovgivningen kr. 0,00 8. andet, jfr. specifikation kr ,00 1. ejendomsskatter kr. 2. vejbidrag m.v. kr. 3. kloakbidrag m.v. kr ,57 0,00 0,00 C. Afgifter m.v. tiloffentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktionsbud på kr ,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt ,00. Denne salgsopstilling er udarbejdet den 12. maj 2015 af Flemming Huess 20/05/ /147 6

8 Bilag nr. o 0 :_.._._ Omkostninger Auktionsgebyr kr. 800,00 Ejendomsdatarapport kr. 325,00 Annoncer anslået kr ,00 Mangfoldiggørelse af salgsopstilling kr ,50 Porto kr. 500,00 Kørsel anslåeet kr. 400,00 Rekvirentsalær kr ,00 Salgsopstillingens punkt B a kr ,50 Sikkerhedsstillelse Beregnet ved auktionsbud på kr ,00 størstebeløbet pkt. B Restancer kolonne 3 Friværdi Sikkerhedsstillelse i alt oprundet til kr ,00 kr ,70 kr ,66 kr ,36 kr ,00 20/05/ /147 7

9 LI ' Bilaa... nr. ---~-~_._-~._-- j.nr ?-FH /43 Beskrivelse af ejendommen Ballevej 4, 8300 Odder Ejendommen er en blandet erhvervs- og boligejendom, beliggende i et industrikvarter i den nordlige del af Odder godt 100 m fra landevejen mellem Aarhus og Odder. Arealet udgør m2 iflg. tingbogen. på ejendommen er opført 3 bygninger. Bygning l er en blandet erhvervs- og beboelsesejendom, der iflg. BBR udgør m2 erhverv og 159 m2 beboelse. Ydermuren består af mursten. Dog består beboelsesdelen af en facade beklædt med træ. Beboelsesdelen ligger på l. sal i ejendommens sydlige del. Lejligheden er ikke fuldt ud indrettet. Lejligheden opvarmes med fyr, der er placeret i stueetagen. Fyret har iflg. det oplyste ikke været anvendt i de seneste 10 år. Lejligheden er tom, og har været tiltænkt som bolig for afdøde og dennes hustru. Lejligheden benyttes af hustruen tilopbevaring. Bygningens erhvervsareal består i det væsentligste af en hal, der er opdelt. En del af bygningen indgik i en tidligere drevet virksomheds silo. 1 dele af hallen er der indrettet mindre lagerrum, herunder i den del hvor siloen ligger. Dele af taget på bygningen består af ovenlysplader. 1 stueetagen under beboelsesdelen er der i tilknytning til hallen påbegyndt indretning af mandskabslo kaler og kontor. Under dele af dette område, er der en mindre krybekælder. Erhvervsarealet benyttes af afdødes hustru, men der foreligger ingen lejeaftale. Bygning 2 ligger i forlængelse af bygning l's nordlige gavl. Bygningen er på 755 m2 iflg. BBR. Bygnin gen er en højloftet uopvarmet hal beklædt med stålplader og med eternittag. Hallen anvendes til lager og reparation af biler. 1 hallen henstår et tankanlægjsilo i stål. Hallen er udlejet. Lejekontrakt er vedlagt nærværende opstilling. Iflg. lejeaftalen udgør det lejede areal ca. 850 m2. Der foreligger ingen tegning i tilknytning tillejeaftalen. Bygning 3 er en selvstændig bygning på 300 m2 iflg. BBR. Bygningens ydermur er pudset. Bygningen er indrettet til autoværksted og anvendes som sådant. Der er til dette formål en grav i hal len. 1 facaden er der monteret en hævejsænkeport. Ud over værkstedshallen er der i et tilstødende lokale indrettet kontor. Fra kontoret er der adgang til en hal, der anvendes som lager. Der i facaden til lagret monteret port, hvorfor adgang til lager kan ske via porten. 20/05/ /147 8

10 Bygningen er udlejet. Lejekontrakt er vedlagt nærværende opstilling. Der foreligger ingen tegning i tilknytning til lejeaftalen. Iflg. lejekontrakten har lejeren tillige lejet en del af udenomsarealet. 1 alt omfatter lejemåletjf. lejeaftalen ca m2 Ejendommens øvrige areal uden for bygningerne er delvist udlejet og anvendes til oplagring. Lejekon trakt er vedlagt nærværende opstilling. Der foreligger ingen tegning i tilknytning til lejeaftalen. Det lejede areal udgør i flg. lejekontrakten ca m2 Ovennævnte oplysninger er delvis baseret på udskrift af BBR registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Udskriften er således ikke et bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Der er ikke i forbindelse med tvangsauktionen foretaget opmåling af arealerne. Visse oplysninger i BBR-meddelelsen afviger fra de faktiske forhold på ejendommen. Lejeforhold Som det fremgår af beskrivelsen er ejendommen udlejet. Lejeren af bygning 2 og lejeren af udenomsarealet har ikke betalt leje for marts, april og maj måned. Der forefindes ikke deposita i dødsboet, som anført i lejeaftalerne, idet dødsboet er insolvent. Fremvisning Fremvisning finder sted tirsdag, kl efter forudgående tilmelding. Tilmelding skal ske til advokat Flemming Huess, senest fredag, den kl Fremvisningen vil ikke blive gennemført, såfremt der ikke er nogen der har tilmeldt sig /05/ /147 9

11 20/05/ /147

12 20/05/ /147

13 :-. :;: 11/05/ : 'Å FRU HANSEN BELYSNING SIDE 01/01 I ',' I Il.-,,' '. i j' J ';r f t.,t 1 i.~. < t f,'i 1 J J,\ J J,'li r"~,o"o_ j '~O ",t,... ~ ~,,,#... f. ->, " ", ~,o'; o; r, 'L ' - '"7'.~. ~.,.,...\._ '_~~-.:.:'"'_',<:oo./ ~ u_.:,~_:yi< : -, '::,',~,--,! ~ -',. ' ~~~M.t] ",.. r- _.1. O,,,,:,"~'" "7.:.'..,;....,,':",. ;',, -, c-' ~..,::.': _.. _. :: ~ '-:'.,t... _ ;',- 20/05/ /147

14 Bilag nr. 7. " j,~. - ->-... ~ ~ ~ ~,~r~~~~~~~:'~r:j. '~i b- Ol i ro +-' l.- O o..~ ~~., E - c 2 o co Vl.;..> QJ.~ & I.-..:::L ro 'E E E... C o "Im co.;..> O o co 13 20/05/ /147

15 BHag nr. 8 N LJ"l....,... O' O N LI1 ~ > z ro +-"!... o ~p_-c '"'Q.ro.---' E - c ro Cl ro Cl 14 20/05/ /147

16 Bilag nr. _'. 'i.. MeUem underskrevne Dorte Steiruche Snærildvej Odder (i det følgende kaldet udlejer) og medunderskrevne Cedars Automobiler vi Vasser Hussein Søndervangs Ane Højbjerg (idet følgende kaldet lejer) er dags dato indgået følgende: ERHVERVSLEJEKONTRAKT 20/05/ /147 15

17 Det lejede består af en del af ejendommen mart. nr. 9 p Odder by, Odder, beliggende Ballevej 4, 8300 Odder, således som det er indtegnet på et nærværende kontrakt vedhæftet rids. Det lejede har et grundareal på ca. 850 m2 i henhold til vedtagte bilag. Lejeren er bekendt og indforstået med, at der ikke findes toiletfaciiiteter til brug for lejer. 2. Det lejede overtages i forefunden stand og eftertades af lejeren ved lejemålets ophør i samme stand, bortset fra den forringelse, der er en følge af almindelig brug og ælde. 3. Det lejede skal anvendes ti! opbevaring, reparation og salg af biler, og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til andre formå!, ligesom lejeren ikke uden skriftlig tilladelse må foretage varige ændringer i det lejede. 4. Lejemålet påbegyndes den , og parterne er enige om, at lejemålet ikke er erhvervsbeskyttet. Lejeafta!en kan af begge parter opsiges med et varsel på 3 måneders varsel til den første i en måned, dog først kan lejemålet ikke opsiges de første 12 måneder. Ved opsigelse fra udlejers side tilkommer der ikke lejeren krav på erstatning. Det samme gælder ved lejeforholdets ophør af andre grunde. 5. Lejen udgør kr ,00 pr måned i perioden og fra , kr ,00 pr måned Lejen betales månedsvis forud, den 1. november hver den første i måneden, første gang 16 20/05/ /147

18 Betaiing sker til udlejers konto - reg. nr. 6116, konto nr , Sparekassen Kronjylland (nyt konto nummer, oplyses inden ) Betaling er rettidig, når den finder sted senest tredje hverdag efter forfaldsdag. Ud over lejen betaler lejeren for renovation, samt evt. hatlen. forbrug af el udover belysning i Inden lejemålets påbegyndelse betaler lejer til udlejer et depositum svarende til 3 måneders leje baseret på lejen fra 1. november 2013 at regne, dys. kr ,00. Beløbet forrentes ikke Depositum tjener til sikkerhed for lejerens forpligtelser henhold til nærværende kontrakt 6. Lejeren har ikke ret til fremleje eller fremforpagtning af det lejede, delvist hverken helt eller Lejeren har heller ikke afståelsesret 7. Alle aftaler, der ændrer eller supplerer nærværende kontrakt skal foreligge i skriftlig form og være underskrevet af begge parter. Odder, den <; I Odder, den 2013 Som udlejer: :-----_. t.;t.. ~ \... ~.' 1_.. _~._~ ~._ Som lejer: Dorte Steiniche Yasser Hussein 20/05/ /147 17

19 Mellem underskrevne Torben Steiniche Snærildvej Odder (i det følgende kaldet udlejer) og medunderskrevne Nabil Hashem Christen Koldsvej 8 st.th 8660 Skanderborg (idet følgende kaldet lejer) er dags dato indgået følgende: ERHVERVSLEJEKONTRAKT 20/05/ /147 18

20 1. Det lejede består af en del af ejendommen mart. nr. 9 p Odder by, Odder, beliggende Ballevej 4, 8300 Odder, således som det er indtegnet på et nærværende kontrakt vedhæftet rids. Det lejede har et grundareal på ca m2 og omfatter de derpå værende 2 garager i henhold til vedlagte bilag. Lejeren er bekendt og indforstået med, at der ikke findes toiletfaciliteter til brug for lejer. Det påhviler lejer at holde arealet, så det til enhver tid fremtræder pænt og ryddeligt. 2. Det lejede overtages i forefunden stand og efterlades af lejeren ved lejemålets ophør i samme stand, bortset fra den forringelse, der er en følge af almindelig brug og ælde. 3. Det lejede skal anvendes til automobilværksted og køb og salg af brugte biler og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til andre formål, ligesom lejeren ikke uden skriftlig tilladelse må foretage varige ændringer i det lejede. 4. Lejemålet påbegyndes den , og parterne er enige om, at lejemålet ikke er erhvervsbeskyttet. Lejeaftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 3 måneders varsel til den første i en måned. Ved opsigelse fra udlejers side tilkommer der ikke lejeren krav på erstatning. Det samme gælder ved lejeforholdets ophør af andre grunde. 5. Lejen udgør fra tii kr ,00 pr måned tii kr ,00 pr måned tii kr ,00 pr måned til kr ,00 pr måned tii kr pr måned til kr ,00 pr måned O.S.V. 20/05/ /147 19

21 Og så fremdeles vil lejen blive forhøjet hvert år pr 1. marts. Lejen betales månedsvis forud, hver den første i måneden, første gang den 1. marts Betaling sker til udlejers konto - reg. nr konto i Nordea Odder. Betaling er rettidig, når den finder sted senest tredje hverdag efter forfaidsdag. Ud over lejen betaler lejeren for det lejedes forsyning med vand og elektricitet samt for renovation. El, a conto kr. 500,00 pr. måned betales månedsvis forud, første gang 1. marts Inden Lejemålets påbegyndelse betaler lejer til udlejer et depositum kr ,00. Beløbet forrentes ikke. 6. Lejeren har ikke ret til fremleje ener fremforpagtning af det lejede, hverken helt eller delvist. Lejeren har heller ikke afståelsesret 7. Alle aftaler, der ændrer eller supplerer nærværende kontrakt skal foreligge i skriftlig form og være underskrevet af begge parter. Odder, den IfL~ Odder, den 2012 Som udlejer: 7~L Torben Steiniche Som lejer. cc::::-- Nabil Hashem 20/05/ /147 20

22 Mellem underskrevne Torben Steiniche Snærildvej Odder (i det følgende kaldet udlejer) og medunderskrevne Odder Campingudlejning v/olav Pedersen OldrupveJ 88, 1.4, Oldrup 8350 Hundslund (idet følgende kaldet lejer) er dags dato indgået følgende: ERHVERVSLEJEKONTRAKT 20/05/ /147 21

23 1. Det lejede består af en del af ejendommen mart. nr. 9 p Odder by, Odder, beliggende Ballevej 4, 8300 Odder, således som det er indtegnet på et nærværende kontrakt vedhæftet rids. Det lejede har et grundareal på ca m2 i henhold til vedlagte bilag. Lejeren er bekendt og indforstået med, at der ~kke findes toiletfaciliteter til brug for lejer. 2. Det lejede overtages i forefunden stand og efterlades af lejeren ved lejemålets ophør i samme stand, bortset fra den forringelse, der er en følge af alrnindetig brug og ælde. 3. Det lejede skal anvendes udlejning og salg af campingvogne, og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til andre formål, ligesom lejeren ikke uden skriftlig tilladelse må foretage varige ændringer i det lejede. 4. Lejemålet påbegyndes den , og parterne er enige om, erhvervsbeskyttet. at lejemålet ikke er Lejeaftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 3 måneders varsel til den første i en måned. Ved opsigelse fra udlejers side tilkommer der ikke lejeren krav på erstatning. Det samme gælder ved lejeforholdets ophør af andre grunde. 5. Lejen udgør kr 4.500,00 pr måned i perioden og fra kr 5.000,00 pr måned Lejen betales månedsvis forud, hver den første. måneden, første gang den 1. april BetaHng sker til udlejers konto - reg. nr konto i Nordea Odder. 20/05/ /147 22

24 Betaling er rettidig, når den finder sted senest tredje hverdag efter forfaidsdag. Ud over fejen betaler lejeren for det lejedes forsyning med vand og elektricitet samt for renovation. Inden lejemålets påbegyndelse betaler lejer til udlejer et depositum svarende til 3 måneders leje baseret på tejen fra 1. januar 2008 at regne, d.v.s. kr ,00. Beløbet forrentes ikke. Depositum tjener til sikkerhed for lejerens forpligtelser kontrakt. henhold til nærværende s. Lejeren har ikke ret til fremleje eller fremforpagtning af det lejede, delvist hverken helt eller Lejeren har heller ikke afståelsesret. 7. Alle aftaler, der ændrer eller supplerer nærværende kontrakt skal foreligge i skriftlig form og være underskrevet af begge parter. Odder, den /:_ 'I Som udlejer:./";_ r: /' lui /'0 Torben Steiniche 2007 Odder, den. '_ :. ' 2007 Som lejer: f 1/'-"..,/c...{-t- /~~/~. _ Odder Campingudlejning v/olav Pedersen 20/05/ /147 23

25 Sitae nr. / O. _' TINGBOGSATTEST Udskrevet: :12:01 EJENDOM: Adresse: Samlet areal: Heraf vej: Appr.dato: Landsejerlav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Retskreds: Ballevej Odder 7095 m2 o m Odder By, Odder 0009p 7095 m2 o m ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Dato/løbenummer: Skifteretsattest ADKOMSTHAVERE: Navn: CPR: Ejerandel: Boet efter Torben Steiniche **** 1 / 1 TILLÆGSTEKST: Bobestyrer Meddelelse om bobestyrer v/ Hanne Barkholt HÆFTELSER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Pantebrev DKK : 12:01 Side 1 af /05/ /147

26 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev KREDITORER: Navn: CVR: Sparekassen Faaborg AIS TI LLÆGSTEKST: Tillægstekst Indeholder afdragsfrihed _ DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Pantebrev DKK 8,75 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev KREDITORER: Navn: CVR: WERMUTH PANTEBREVSBEHOLDNING ApS DEBITORER: Navn: CPR: Torben Steiniche **** TILLÆGSTEKST: Sideordnet prioritet Denne prioritet er tinglyst sideordnet med en anden prioritet tinglyst samme dato :12:01 Side 2 af 5 20/05/ /147

27 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Pantebrev DKK 8,75 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev KREDITORER: Navn: CVR: Hvilshøj Pantebreve A/S TILLÆGSTEKST: Sideordnet prioritet Denne prioritet er tinglyst sideordnet med en anden prioritet tinglyst samme dato UNDERPANT: Dato/løbenummer: Prioritet: Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK Den Jyske Sparekasse SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 64 B TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om at der ikke må opføres bygninger ell udføres andre faste anlæg af nogen art i en afstand af mindre end 10m fra midtlinienm v :12:01 Side 3 af 5 20/05/ /147

28 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om oversigt mv, Se akt _ DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv forbud mod generende bevoksning m v DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om konkurrenceklausul ved salgene, til hinder for prioritering Ikke :12:01 Side 4 af 5 20/05/ /147

29 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om elkabier m.v. Ikke til hinder for prioritering ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: Grundværdi: Vurderingsdato: Kommunekode: Ejendomsnummer (BBR-nr.): DKK DKK INDSKANNET AKT: Filnavn: 64 OL-I :12:01 Side 5 af 5 20/05/ /147

30 Bilag nr. _ Udskrevet 11/05-15./ I Ejendomsnr_: Side 1 Boet efter Torben Steiniche ODDER KOMMUNE RÅDHUSGADE ODDER Antal ejere: 1 V U R D E R I N G S A T T E S T Ejendommen er beliggende: Ballevej 4 Landsejerlav: ODDER BY, ODDER Matrikelnr: 9 P Matrikelareal: 7095 m2 Vurderet areal: 7095 m2 ============================;==;=~;====;============================== Benyttelse: BEBOELSES- OG FORRETNINGSEJENDOM MED l LEJLIGHED VURDERET 01/ Værdiansættelser: Vurdering pr. 01/ Skatteident pr. 01/ Ejendomsværdi (Grund og bygninger m.v.) Heraf grundværdi ====================================================================== Grundværdispecifikation: M2, 120 KR. PR. M2 ===================================================== Underskrift ODDER KOMMUNE Byggeri Rådhusgade Odder 20/05/ /147 29

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: ALBERTSLUND KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ALBERTSLUND KOMMUNE By Miljø og Beskæftigelse, 2620 Albertslund Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5, 2. sal, 5700 Svendborg Modtager:

Læs mere

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ SKOVLØKKEN 4, TEJN, 3770 ALLINGE Modtager:

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen TORVET 3, 8500 GRENAA Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN HØVEDSTENSVEJ 45, 2650 HVIDOVRE

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær Langeland kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice Ramsherred 5, 5700 Svendborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HØRSHOLM KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØRSHOLM KOMMUNE ÅDALSPARKVEJ 2, 2970 HØRSHOLM Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 223 14054

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN RÅDHUS ALLE 7, 2860 SØBORG Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Præstebrovej 49 (vejkode: 1003), Hjortkær, 6818 Årre. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Præstebrovej 49 (vejkode: 1003), Hjortkær, 6818 Årre. Bygningsnr. VARDE KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VARDE KOMMUNE Bytoften 2, 6800 Varde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 114033 19-01-2015

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HORSENS KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RÅDHUSTORVET 4, 8700 HORSENS Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 615 287431

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr. Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen Centerparken 1, 7330 Brande Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR.

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR. AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen EGEDAL KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis

Læs mere

Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: William Husted

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Aabenraa Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR Hjørring Kommune Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hejnsvigvej 12 (vejkode: 237), 7190 Billund

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hejnsvigvej 12 (vejkode: 237), 7190 Billund Billund Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Billund Kommune Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 530

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. Oplysninger om grunde BBR. RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT LAKSETORVET, INDGANG E3, 8900 RANDERS C

Læs mere

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hjejlevej 13A (vejkode: 703), 8641 Sorring

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hjejlevej 13A (vejkode: 703), 8641 Sorring Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Adresse: Kongeåsen 20 (vejkode: 482), Smørumnedre, 2765 Smørum. Anlægsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Adresse: Kongeåsen 20 (vejkode: 482), Smørumnedre, 2765 Smørum. Anlægsnr. EGEDAL KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 240 1062

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Etage: ST, Side/Dør: TV 0 54 61/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Etage: ST, Side/Dør: TV 0 54 61/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE HØJE-TAASTRUP KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØJE-TAASTRUP KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØCENTER BYGADEN 2, 2630 TAASTRUP Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg NYBORG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE -MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne

Læs mere

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Faxe kommune Center for Teknik & Miljø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faxe kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade 9, 4690 Haslev Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Etage: ST, Side/Dør: TV 5 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Etage: ST, Side/Dør: TV 5 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Odense Kommune Digitalisering og Geodata -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata Rådhusbuen 1, Postboks 100,

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Rudersdal kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rudersdal kommune Øverødvej 2, Rådhuset, 2840 Holte Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

ST 1 0 72/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)).

ST 1 0 72/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)). AARHUS KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Faaborg-Midtfyn Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faaborg-Midtfyn Kommune Mellemgade 15, 5600 Faaborg Modtager: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Center for Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Center for Byggeri Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C,

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger Hjørring Kommune Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Areal Bolig/Erhverv/ Andet Langeland kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482 7666

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Middelfart Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Middelfart Kommune BBR - Østergade 21, 5580 Nørre Åby Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Helsinkivej 3A (vejkode: 677), 8600 Silkeborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Helsinkivej 3A (vejkode: 677), 8600 Silkeborg Silkeborg Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

VEJLE KOMMUNE DIGITAL. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

VEJLE KOMMUNE DIGITAL. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde VEJLE KOMMUNE DIGITAL BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJLE KOMMUNE DIGITAL KIRKETORVET 22, 7100 VEJLE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJLE KOMMUNE DIGITAL. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJLE KOMMUNE DIGITAL. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg VEJLE KOMMUNE DIGITAL -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJLE KOMMUNE DIGITAL KIRKETORVET 22, 7100 VEJLE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Odense Kommune Digitalisering og Geodata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Odense Kommune Digitalisering og Geodata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Odense Kommune Digitalisering og Geodata BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GRIBSKOV KOMMUNE DET TEKNISKE OMRÅDE BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GRIBSKOV KOMMUNE DET TEKNISKE OMRÅDE BBR. Oplysninger om grunde GRIBSKOV KOMMUNE DET TEKNISKE OMRÅDE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GRIBSKOV KOMMUNE DET TEKNISKE OMRÅDE RÅDHUSVEJ 3, 3200 HELSINGE Modtager: Kommune

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Vesterkøb 1 (vejkode: 9339), 2640 Hedehusene

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Vesterkøb 1 (vejkode: 9339), 2640 Hedehusene HØJE-TAASTRUP KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØJE-TAASTRUP KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØCENTER BYGADEN 2, 2630 TAASTRUP Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde VARDE KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VARDE KOMMUNE Bytoften 2, 6800 Varde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 113895 02-05-2013

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. ST TV 0 0 0/40/0 0/0 0/2 (A*)/(D*) NEJ(H*) Engroshandel og lager. Bemærkninger for enheden

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. ST TV 0 0 0/40/0 0/0 0/2 (A*)/(D*) NEJ(H*) Engroshandel og lager. Bemærkninger for enheden Københavns Kommune Center for Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Center for Byggeri Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: 1 TV 0 0 78/0/0 0/0 3/0 1/(D*) JA(E*)

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: 1 TV 0 0 78/0/0 0/0 3/0 1/(D*) JA(E*) Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Haderslev Kommune Data og Information. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Haderslev Kommune Data og Information. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Haderslev Kommune Data og Information BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Haderslev Kommune Data og Information Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev Modtager:

Læs mere

RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT LAKSETORVET, INDGANG E3, 8900 RANDERS C

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE PLAN & BYG., RÅDHUSET, 2800 KGS. LYNGBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Fredericia Kommune By & Erhverv BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune By & Erhverv Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

BBR. Oplysninger om grunde. Adresse: Azaleavej 10 (vejkode: 46), 2000 Frederiksberg. Adresse: Søndre Fasanvej 52 (vejkode: 784), 2000 Frederiksberg

BBR. Oplysninger om grunde. Adresse: Azaleavej 10 (vejkode: 46), 2000 Frederiksberg. Adresse: Søndre Fasanvej 52 (vejkode: 784), 2000 Frederiksberg FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger. Modtager:

BBR. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger. Modtager: STRUER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender STRUER KOMMUNE ØSTERGADE 11-15, BOX 19, 7600 STRUER Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 671

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen. Oplysninger om grunde BBR. Modtager: Adresse:

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen. Oplysninger om grunde BBR. Modtager: Adresse: NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen TORVET 3, 8500 GRENAA Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Silkeborg Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Billund Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Billund Kommune Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 530

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Fredericia Kommune Byg & Afsender Fredericia Kommune, Byg & Gothersgade 20, 7000 Fredericia -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg. Oplysninger om grunde BBR. GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Bernstorffsvej 161, 2920 Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Faxe kommune Center for Teknik & Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faxe kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade 9, 4690 Haslev Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender TØNDER KOMMUNE Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 11190

Læs mere