Ind holdsforteg nelse. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ind holdsforteg nelse. Side 1"

Transkript

1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel - ikke officielt 8 Ejendomskort med luftfoto 9 Lejeaftaler 10 Tingbog 11 Ejendomsvurdering 12 Ejendomsskatter 13 BBR 14 Ejendomsdatarapport 15 Vejforsyning 16 Forsikringspolice 17 Panthaverregnskab 18 Restanceopgørelser vedrørende fortrinsstillede krav 19 Opgørelse af panthæftelser 20 Finansieringsforbehold 21 Ejendomsregnskab, udgifter/indtægter afholdumodtaget af Dorte Steiniche 22 Serviutter 23 Lokalplan 24 Skrivelser fra Odder Kommune 25 Miljøattest 26 Særlige vilkår 27 Vejledning i brug af salgsopstilling Side /05/ /147

2 SHag nr. j. _~---- KØBERVEJLEDNING TIL TVANGSAUKTION Overordnet vejledning om, hvorledes tvangsauktioner foregår ved Retten i Aarhus. 1. Praktisk information vedrørende tvangsauktion Sted: Retten i Aarhus, Fogedretten, Karmikegade 16,8000 Aarhus C, (der tages plads i ventelokalet på 1. sal foran retssal K4, hvorfra der indkaldes til tvangsauktionen). Afboldelsestidspunkt: Fremgår af salgsopstilling og annoncer. Tvangsauktioner holdes fast hver tirsdag. Salgsopstilling: Kan som udgangspunkt afhentes ved Fogedretten. Alternativt kan rekvirenten kontaktes, eller De kan finde salgsopstillingen på diverse hjemmesider (Retten i Aarhus har intet ansvar for oplysningerne på hjemmesiderne). Yderligere information: Kan indhentes via advokat, alternativt ved kontakt til Retten i Aarhus eller rekvirenten. 2. Budgivningen 2.1 Generelt om bud på tvangsauktion - Alle kan byde på tvangsauktion, både private, offentlige, selskaber m.v. Der skal, ud over buddet, betales tvangsauktionsafgift på 0,5 % af buddet + størstebeløbet ud over budsummen (oplyses i forbindelse med auktionen, og udkast ses under punkt B i salgsopstillingen). Bud på tvangsauktion er bindende. Når et bud er afgivet, kan man ikke ændre bud eller budgiver. Der kan ikke bydes via elektroniske midler, fx sms, e-post el.lign. 2.2 I forbindelse med bud skal følgende straks oplyses - Navn, adresse, CVR/CPR-nr. På hvis vegne der bydes, dvs. på egne vegne, andres vegne eller sammen med andre. Bydes på andres vegne eller sammen med andre, fx. ægtefæller, samlever eller selskab, skal der fremvises skriftlig, original og ikke mere end l måned gammel fuldmagt, tegningsudskrift el.lign. I modsat fald kan der som udgangspunkt ikke bydes. 3. Sikkerhed Bliver man højestebydende på tvangsauktion skal man stille sikkerhed. 3.1 Typer af sikkerhed Der sondres mellem forskellige typer af sikkerhed: 1. Sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene (den "store" sikkerhed, se pkt. 3.3) 2. Sikkerhed for genoptagen auktion (den "lille" sikkerhed) 20/05/ /147 l

3 - Sikkerheden stilles, hvor der indrømmes frist til at stille den "store" sikkerhed. Sikkerheden dækker omkostninger (annoncer og mødesalærer) ved at skulle genoptage auktionen, hvis den "store" sikkerhed ikke stilles. Beløbet er som udgangspunkt kr. 3. Sikkerhed ved begæring om ny auktion - Den, der begærer ny auktion, skal stille sikkerhed for udgifterne hertil (annoncer og mødesalærer). Beløbet er som udgangspunkt kr. 3.2 Hvornår skal sikkerheden stilles? Sikkerheden skal stilles STRAKS, det vil vedrørende "store" sikkerhed være, når der er givet betinget hammerslag, og vedrørende den "lille" sikkerhed, når der er anmodet om ny auktion, eller der efter konkrete omstændigheder er givet frist til at stille den "store" sikkerhed. Man kan ikke indrette sig på, at man kan få en kort frist til at gå i banken, kontakte sin advokat eller lignende. I nogle tilfælde kan der under budgivningen kræves sikkerhed til sandsynliggørelse af, at opfyldelse kan ske. Man kan ikke på forhånd få oplysning om, hvorvidt et sådant krav vil blive stillet. 3.3 Sikkerhedens størrelse (den "store" sikkerhed) Sikkerhedens størrelse afhænger af buddets størrelse og de konkrete omstændigheder. Den fulde sikkerhed beregnes efter auktionsvilkårenes pkt. 7 (det fremgår af salgsopstillingen, typisk i et blåt omslag). Sikkerheden omfatter normalt: Restancer, der er dækket indenfor auktionsbuddet + y. af de hæftelser, der kan kræves udbetalt, som er dækket af auktionsbuddet + størstebeløbet Forud for fremmøde og budgivning kan man selv beregne sikkerheden med udgangspunkt i, hvad man selv ønsker at byde + en margin til ændring af størstebeløbet. Der kan eventuelt efter omstændighederne gives frist til at stille den fulde sikkerhed, hvis der straks betales den "lille sikkerhed". Den resterende sikkerhed stilles da senest inden fristens udløb. Fristen vil i givet fald være afkort varighed. I forbindelse med salg på ny auktion kan man ikke forvente, at der vil blive givet en frist til at stille den fulde sikkerhed. 3.4 Hvordan kan sikkerhed stilles? Sikkerhed kan stilles ved: - Kontanter, - Bankgaranti (skal være original, underskrevet af to bankansatte, og må ikke være tidsbegrænset eller i øvrigt begrænset eller betinget), - Banknoteret check, check udstedt af en bank til retten, eller 20/05/ /147 2

4 - Advokatindeståelse (kun hvis de tilstedeværende rettighedshavere, der opnår andel i budsummen, accepterer dette, hvilket normalt er tilfældet). Sikkerhed kan navnlig ikke stilles ved: - Egen check, - Dankort!hævekort, - Lånebevis, eller - Dokumentation for nødvendige midler på bankkonto. Man skal ved valget af sikkerhed være opmærksom på, at en sikkerhed ikke kan bruges som en "arbejdskapital", hvorfra der kan trækkes til de betalinger, der skal ske efter auktionsvilkårene. Stilles sikkerheden kontant, vil der således skulle bruges en "dobbelt" likviditet. 4. Ny auktion, herunder i forhold til 1. auktion Tidspunkt for ny auktion - Ny auktion vil blive afholdt inden 6 uger efter l. auktion. Tidspunkt for ny auktion oplyses på l. auktion. Bydende på l. auktion - Bydende på l. auktion, herunder høj estbydende, er bundet af sit bud i 6 uger efter l. auktion, og kan fastholdes herpå. Sikkerhed og ny auktion - Uanset om der begæres ny auktion eller ej, skal den "store" sikkerhed stilles, hvis der på l. auktionen bliver givet hammerslag. Hammerslagsaftale - Hammerslagsaftale er en aftale mellem mødte udækkede rettighedshavere i ejendommen, herunder ejeren, om at en begæret ny auktion kan tilbagekaldes alene af den, der har begæret ny auktion, med den virkning, at der gives endeligt hammerslag til højestbydende på l. auktion. 5. Auktionsskøde og frigivelse af sikkerhed Sikkerhedsstillelse frigives, når der udstedes auktionsskøde. Det anbefales at man, stillelsen, angiver hvortil sikkerheden kan frigives (fx et kontonr.). forbindelse med sikkerheds Auktionsskøde udstedes når der kan fremlægges samtykkeerklæringer fra samtlige berettigede i henhold til auktionen, og der er indbetalt auktionsafgift. Der skal anmodes om auktionsskøde senest l år efter auktionsdagen. Fogedretten udarbejder auktionsskødet. Auktionskøber skal selv tinglyse auktionsskødet, og i denne forbindelse sørge for at slette eventuelle udækkede hæftelser. 20/05/ /147 3

5 J.NR FH Fogedrettens nr. AS 20-75/2015 Ejendommens matr.nr.: 9 P Odder By, Odder beliggende: Ballevej 4, 8300 Odder tilhørende: Dødsboet efter Torben Steiniche Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening boende: c/o bobestyrer advokat Hanne Barkholt, Aboulevarden 3, 1., 8000 Aarhus C Auktionstidspunkt: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl Auktionssted: Retten i Aarhus, Kannikegade 16, 8000 Aarhus C Rekvirent, hæftelses nr.: Dødsboet Ved advokat: bobestyrer advokat Hanne Barkholt, Åboulevarden 3, 1., 8000 Aarhus C Ej endomsoplysninger Ejendomskategori: v/advokat Flemming Huess, Aboulevarden 3, 1., 8000 Aarhus C Telefon , j.nr Erhverv og bolig Ejendomsværdi pr.: , ,00 heraf grundværdi ,00 Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: * d. Areal ifølge: Iflg. tingbogen m2 heraf vej: O Forsikringsforhold: Tryg, police nr Ejendomsskatter og afgifter for året andrager og omfatter: Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11. * ,45 omfattende grundskyld, rottebekæmpelsesafgift og adm. af jordflyt- ningsregulativ. Eksklusive renter og rykkergebyrer. Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): Se vedhæftede beskrivelse. Lejemål: 4 lejemål, se vedhæftede beskrivelse og lejeaftaler. Byrder og servitutter (Evt. henvisning til vedh. tingbogsattest): Se vedhæftede tingbogsattest og kopi af servitutter. 20/05/ /147 4

6 Prioritetsopgørelse 1. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser PANT- OG UDLÆGSHAVERE opgjort pr. på hæftelser, der og evt. der kræves indfriet. I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, auktionsdato kan forventes ejerskifteafdrag på overtaget med tillæg hæftelser, der kan nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. af uforfaldne renter forventes overtaget. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradraa m.v. Transport Hæftelse nr. 1: Faaborg Finans AIS , , ,06 0,00 Markedspladsen 15, 5600 Faaborg i alt ved , , ,06 0,00 budsum kr. Hæftelse nr. 2: Wermuth Pantebrevsbeholdning ApS , , ,04 0,00 Morbærvej 27,8260 Viby Hæftelse nr.: i alt ved , , ,10 0,00 budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Transport i alt ved budsum kr. 20/05/ /147 5

7 Afslutningsside 1. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser PANT- OG UDLÆGSHAVERE opgjort pr. på hæftelser, der og evt. der kræves indfriet. auktionsdagen kan forventes ejerskifteafdrag på I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, overtaget med tillæg hæftelser, der kan rentesats, nr.lserie/afd., indestående til samt evt. af uforfaldne renter forventes overtaget. yderligere bern. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. Transport , , ,10 0,00 Hæftelse nr. 3: Hvilshøj Pantebreve AIS Ajstrupvej 61, 8340 Malling , , ,60 0,00 Den Jyske Sparekasse, Borgergade 3, 7200 Grindsted, i alt ved , , ,70 0,00 budsum A. Total kr , , ,70 0,00 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: ,00 Heraf kontant at betale inden 4 uger: ,00 Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): om art og afvikling oplyses: * Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger ( salærer og gebyrer m.v.) b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud, jfr. nedenfor. c. restancer vedrørende: kr. kr , ,00 4. andre offentlige bidrag kr ,66 5. vandafgifter kr. 0,00 6. brandforsikringsbidrag kr. 0,00 7. krav i h.t. leje- eller brandsikringslovgivningen kr. 0,00 8. andet, jfr. specifikation kr ,00 1. ejendomsskatter kr. 2. vejbidrag m.v. kr. 3. kloakbidrag m.v. kr ,57 0,00 0,00 C. Afgifter m.v. tiloffentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktionsbud på kr ,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt ,00. Denne salgsopstilling er udarbejdet den 12. maj 2015 af Flemming Huess 20/05/ /147 6

8 Bilag nr. o 0 :_.._._ Omkostninger Auktionsgebyr kr. 800,00 Ejendomsdatarapport kr. 325,00 Annoncer anslået kr ,00 Mangfoldiggørelse af salgsopstilling kr ,50 Porto kr. 500,00 Kørsel anslåeet kr. 400,00 Rekvirentsalær kr ,00 Salgsopstillingens punkt B a kr ,50 Sikkerhedsstillelse Beregnet ved auktionsbud på kr ,00 størstebeløbet pkt. B Restancer kolonne 3 Friværdi Sikkerhedsstillelse i alt oprundet til kr ,00 kr ,70 kr ,66 kr ,36 kr ,00 20/05/ /147 7

9 LI ' Bilaa... nr. ---~-~_._-~._-- j.nr ?-FH /43 Beskrivelse af ejendommen Ballevej 4, 8300 Odder Ejendommen er en blandet erhvervs- og boligejendom, beliggende i et industrikvarter i den nordlige del af Odder godt 100 m fra landevejen mellem Aarhus og Odder. Arealet udgør m2 iflg. tingbogen. på ejendommen er opført 3 bygninger. Bygning l er en blandet erhvervs- og beboelsesejendom, der iflg. BBR udgør m2 erhverv og 159 m2 beboelse. Ydermuren består af mursten. Dog består beboelsesdelen af en facade beklædt med træ. Beboelsesdelen ligger på l. sal i ejendommens sydlige del. Lejligheden er ikke fuldt ud indrettet. Lejligheden opvarmes med fyr, der er placeret i stueetagen. Fyret har iflg. det oplyste ikke været anvendt i de seneste 10 år. Lejligheden er tom, og har været tiltænkt som bolig for afdøde og dennes hustru. Lejligheden benyttes af hustruen tilopbevaring. Bygningens erhvervsareal består i det væsentligste af en hal, der er opdelt. En del af bygningen indgik i en tidligere drevet virksomheds silo. 1 dele af hallen er der indrettet mindre lagerrum, herunder i den del hvor siloen ligger. Dele af taget på bygningen består af ovenlysplader. 1 stueetagen under beboelsesdelen er der i tilknytning til hallen påbegyndt indretning af mandskabslo kaler og kontor. Under dele af dette område, er der en mindre krybekælder. Erhvervsarealet benyttes af afdødes hustru, men der foreligger ingen lejeaftale. Bygning 2 ligger i forlængelse af bygning l's nordlige gavl. Bygningen er på 755 m2 iflg. BBR. Bygnin gen er en højloftet uopvarmet hal beklædt med stålplader og med eternittag. Hallen anvendes til lager og reparation af biler. 1 hallen henstår et tankanlægjsilo i stål. Hallen er udlejet. Lejekontrakt er vedlagt nærværende opstilling. Iflg. lejeaftalen udgør det lejede areal ca. 850 m2. Der foreligger ingen tegning i tilknytning tillejeaftalen. Bygning 3 er en selvstændig bygning på 300 m2 iflg. BBR. Bygningens ydermur er pudset. Bygningen er indrettet til autoværksted og anvendes som sådant. Der er til dette formål en grav i hal len. 1 facaden er der monteret en hævejsænkeport. Ud over værkstedshallen er der i et tilstødende lokale indrettet kontor. Fra kontoret er der adgang til en hal, der anvendes som lager. Der i facaden til lagret monteret port, hvorfor adgang til lager kan ske via porten. 20/05/ /147 8

10 Bygningen er udlejet. Lejekontrakt er vedlagt nærværende opstilling. Der foreligger ingen tegning i tilknytning til lejeaftalen. Iflg. lejekontrakten har lejeren tillige lejet en del af udenomsarealet. 1 alt omfatter lejemåletjf. lejeaftalen ca m2 Ejendommens øvrige areal uden for bygningerne er delvist udlejet og anvendes til oplagring. Lejekon trakt er vedlagt nærværende opstilling. Der foreligger ingen tegning i tilknytning til lejeaftalen. Det lejede areal udgør i flg. lejekontrakten ca m2 Ovennævnte oplysninger er delvis baseret på udskrift af BBR registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Udskriften er således ikke et bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Der er ikke i forbindelse med tvangsauktionen foretaget opmåling af arealerne. Visse oplysninger i BBR-meddelelsen afviger fra de faktiske forhold på ejendommen. Lejeforhold Som det fremgår af beskrivelsen er ejendommen udlejet. Lejeren af bygning 2 og lejeren af udenomsarealet har ikke betalt leje for marts, april og maj måned. Der forefindes ikke deposita i dødsboet, som anført i lejeaftalerne, idet dødsboet er insolvent. Fremvisning Fremvisning finder sted tirsdag, kl efter forudgående tilmelding. Tilmelding skal ske til advokat Flemming Huess, senest fredag, den kl Fremvisningen vil ikke blive gennemført, såfremt der ikke er nogen der har tilmeldt sig /05/ /147 9

11 20/05/ /147

12 20/05/ /147

13 :-. :;: 11/05/ : 'Å FRU HANSEN BELYSNING SIDE 01/01 I ',' I Il.-,,' '. i j' J ';r f t.,t 1 i.~. < t f,'i 1 J J,\ J J,'li r"~,o"o_ j '~O ",t,... ~ ~,,,#... f. ->, " ", ~,o'; o; r, 'L ' - '"7'.~. ~.,.,...\._ '_~~-.:.:'"'_',<:oo./ ~ u_.:,~_:yi< : -, '::,',~,--,! ~ -',. ' ~~~M.t] ",.. r- _.1. O,,,,:,"~'" "7.:.'..,;....,,':",. ;',, -, c-' ~..,::.': _.. _. :: ~ '-:'.,t... _ ;',- 20/05/ /147

14 Bilag nr. 7. " j,~. - ->-... ~ ~ ~ ~,~r~~~~~~~:'~r:j. '~i b- Ol i ro +-' l.- O o..~ ~~., E - c 2 o co Vl.;..> QJ.~ & I.-..:::L ro 'E E E... C o "Im co.;..> O o co 13 20/05/ /147

15 BHag nr. 8 N LJ"l....,... O' O N LI1 ~ > z ro +-"!... o ~p_-c '"'Q.ro.---' E - c ro Cl ro Cl 14 20/05/ /147

16 Bilag nr. _'. 'i.. MeUem underskrevne Dorte Steiruche Snærildvej Odder (i det følgende kaldet udlejer) og medunderskrevne Cedars Automobiler vi Vasser Hussein Søndervangs Ane Højbjerg (idet følgende kaldet lejer) er dags dato indgået følgende: ERHVERVSLEJEKONTRAKT 20/05/ /147 15

17 Det lejede består af en del af ejendommen mart. nr. 9 p Odder by, Odder, beliggende Ballevej 4, 8300 Odder, således som det er indtegnet på et nærværende kontrakt vedhæftet rids. Det lejede har et grundareal på ca. 850 m2 i henhold til vedtagte bilag. Lejeren er bekendt og indforstået med, at der ikke findes toiletfaciiiteter til brug for lejer. 2. Det lejede overtages i forefunden stand og eftertades af lejeren ved lejemålets ophør i samme stand, bortset fra den forringelse, der er en følge af almindelig brug og ælde. 3. Det lejede skal anvendes ti! opbevaring, reparation og salg af biler, og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til andre formå!, ligesom lejeren ikke uden skriftlig tilladelse må foretage varige ændringer i det lejede. 4. Lejemålet påbegyndes den , og parterne er enige om, at lejemålet ikke er erhvervsbeskyttet. Lejeafta!en kan af begge parter opsiges med et varsel på 3 måneders varsel til den første i en måned, dog først kan lejemålet ikke opsiges de første 12 måneder. Ved opsigelse fra udlejers side tilkommer der ikke lejeren krav på erstatning. Det samme gælder ved lejeforholdets ophør af andre grunde. 5. Lejen udgør kr ,00 pr måned i perioden og fra , kr ,00 pr måned Lejen betales månedsvis forud, den 1. november hver den første i måneden, første gang 16 20/05/ /147

18 Betaiing sker til udlejers konto - reg. nr. 6116, konto nr , Sparekassen Kronjylland (nyt konto nummer, oplyses inden ) Betaling er rettidig, når den finder sted senest tredje hverdag efter forfaldsdag. Ud over lejen betaler lejeren for renovation, samt evt. hatlen. forbrug af el udover belysning i Inden lejemålets påbegyndelse betaler lejer til udlejer et depositum svarende til 3 måneders leje baseret på lejen fra 1. november 2013 at regne, dys. kr ,00. Beløbet forrentes ikke Depositum tjener til sikkerhed for lejerens forpligtelser henhold til nærværende kontrakt 6. Lejeren har ikke ret til fremleje eller fremforpagtning af det lejede, delvist hverken helt eller Lejeren har heller ikke afståelsesret 7. Alle aftaler, der ændrer eller supplerer nærværende kontrakt skal foreligge i skriftlig form og være underskrevet af begge parter. Odder, den <; I Odder, den 2013 Som udlejer: :-----_. t.;t.. ~ \... ~.' 1_.. _~._~ ~._ Som lejer: Dorte Steiniche Yasser Hussein 20/05/ /147 17

19 Mellem underskrevne Torben Steiniche Snærildvej Odder (i det følgende kaldet udlejer) og medunderskrevne Nabil Hashem Christen Koldsvej 8 st.th 8660 Skanderborg (idet følgende kaldet lejer) er dags dato indgået følgende: ERHVERVSLEJEKONTRAKT 20/05/ /147 18

20 1. Det lejede består af en del af ejendommen mart. nr. 9 p Odder by, Odder, beliggende Ballevej 4, 8300 Odder, således som det er indtegnet på et nærværende kontrakt vedhæftet rids. Det lejede har et grundareal på ca m2 og omfatter de derpå værende 2 garager i henhold til vedlagte bilag. Lejeren er bekendt og indforstået med, at der ikke findes toiletfaciliteter til brug for lejer. Det påhviler lejer at holde arealet, så det til enhver tid fremtræder pænt og ryddeligt. 2. Det lejede overtages i forefunden stand og efterlades af lejeren ved lejemålets ophør i samme stand, bortset fra den forringelse, der er en følge af almindelig brug og ælde. 3. Det lejede skal anvendes til automobilværksted og køb og salg af brugte biler og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til andre formål, ligesom lejeren ikke uden skriftlig tilladelse må foretage varige ændringer i det lejede. 4. Lejemålet påbegyndes den , og parterne er enige om, at lejemålet ikke er erhvervsbeskyttet. Lejeaftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 3 måneders varsel til den første i en måned. Ved opsigelse fra udlejers side tilkommer der ikke lejeren krav på erstatning. Det samme gælder ved lejeforholdets ophør af andre grunde. 5. Lejen udgør fra tii kr ,00 pr måned tii kr ,00 pr måned tii kr ,00 pr måned til kr ,00 pr måned tii kr pr måned til kr ,00 pr måned O.S.V. 20/05/ /147 19

21 Og så fremdeles vil lejen blive forhøjet hvert år pr 1. marts. Lejen betales månedsvis forud, hver den første i måneden, første gang den 1. marts Betaling sker til udlejers konto - reg. nr konto i Nordea Odder. Betaling er rettidig, når den finder sted senest tredje hverdag efter forfaidsdag. Ud over lejen betaler lejeren for det lejedes forsyning med vand og elektricitet samt for renovation. El, a conto kr. 500,00 pr. måned betales månedsvis forud, første gang 1. marts Inden Lejemålets påbegyndelse betaler lejer til udlejer et depositum kr ,00. Beløbet forrentes ikke. 6. Lejeren har ikke ret til fremleje ener fremforpagtning af det lejede, hverken helt eller delvist. Lejeren har heller ikke afståelsesret 7. Alle aftaler, der ændrer eller supplerer nærværende kontrakt skal foreligge i skriftlig form og være underskrevet af begge parter. Odder, den IfL~ Odder, den 2012 Som udlejer: 7~L Torben Steiniche Som lejer. cc::::-- Nabil Hashem 20/05/ /147 20

22 Mellem underskrevne Torben Steiniche Snærildvej Odder (i det følgende kaldet udlejer) og medunderskrevne Odder Campingudlejning v/olav Pedersen OldrupveJ 88, 1.4, Oldrup 8350 Hundslund (idet følgende kaldet lejer) er dags dato indgået følgende: ERHVERVSLEJEKONTRAKT 20/05/ /147 21

23 1. Det lejede består af en del af ejendommen mart. nr. 9 p Odder by, Odder, beliggende Ballevej 4, 8300 Odder, således som det er indtegnet på et nærværende kontrakt vedhæftet rids. Det lejede har et grundareal på ca m2 i henhold til vedlagte bilag. Lejeren er bekendt og indforstået med, at der ~kke findes toiletfaciliteter til brug for lejer. 2. Det lejede overtages i forefunden stand og efterlades af lejeren ved lejemålets ophør i samme stand, bortset fra den forringelse, der er en følge af alrnindetig brug og ælde. 3. Det lejede skal anvendes udlejning og salg af campingvogne, og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til andre formål, ligesom lejeren ikke uden skriftlig tilladelse må foretage varige ændringer i det lejede. 4. Lejemålet påbegyndes den , og parterne er enige om, erhvervsbeskyttet. at lejemålet ikke er Lejeaftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 3 måneders varsel til den første i en måned. Ved opsigelse fra udlejers side tilkommer der ikke lejeren krav på erstatning. Det samme gælder ved lejeforholdets ophør af andre grunde. 5. Lejen udgør kr 4.500,00 pr måned i perioden og fra kr 5.000,00 pr måned Lejen betales månedsvis forud, hver den første. måneden, første gang den 1. april BetaHng sker til udlejers konto - reg. nr konto i Nordea Odder. 20/05/ /147 22

24 Betaling er rettidig, når den finder sted senest tredje hverdag efter forfaidsdag. Ud over fejen betaler lejeren for det lejedes forsyning med vand og elektricitet samt for renovation. Inden lejemålets påbegyndelse betaler lejer til udlejer et depositum svarende til 3 måneders leje baseret på tejen fra 1. januar 2008 at regne, d.v.s. kr ,00. Beløbet forrentes ikke. Depositum tjener til sikkerhed for lejerens forpligtelser kontrakt. henhold til nærværende s. Lejeren har ikke ret til fremleje eller fremforpagtning af det lejede, delvist hverken helt eller Lejeren har heller ikke afståelsesret. 7. Alle aftaler, der ændrer eller supplerer nærværende kontrakt skal foreligge i skriftlig form og være underskrevet af begge parter. Odder, den /:_ 'I Som udlejer:./";_ r: /' lui /'0 Torben Steiniche 2007 Odder, den. '_ :. ' 2007 Som lejer: f 1/'-"..,/c...{-t- /~~/~. _ Odder Campingudlejning v/olav Pedersen 20/05/ /147 23

25 Sitae nr. / O. _' TINGBOGSATTEST Udskrevet: :12:01 EJENDOM: Adresse: Samlet areal: Heraf vej: Appr.dato: Landsejerlav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Retskreds: Ballevej Odder 7095 m2 o m Odder By, Odder 0009p 7095 m2 o m ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Dato/løbenummer: Skifteretsattest ADKOMSTHAVERE: Navn: CPR: Ejerandel: Boet efter Torben Steiniche **** 1 / 1 TILLÆGSTEKST: Bobestyrer Meddelelse om bobestyrer v/ Hanne Barkholt HÆFTELSER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Pantebrev DKK : 12:01 Side 1 af /05/ /147

26 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev KREDITORER: Navn: CVR: Sparekassen Faaborg AIS TI LLÆGSTEKST: Tillægstekst Indeholder afdragsfrihed _ DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Pantebrev DKK 8,75 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev KREDITORER: Navn: CVR: WERMUTH PANTEBREVSBEHOLDNING ApS DEBITORER: Navn: CPR: Torben Steiniche **** TILLÆGSTEKST: Sideordnet prioritet Denne prioritet er tinglyst sideordnet med en anden prioritet tinglyst samme dato :12:01 Side 2 af 5 20/05/ /147

27 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Pantebrev DKK 8,75 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev KREDITORER: Navn: CVR: Hvilshøj Pantebreve A/S TILLÆGSTEKST: Sideordnet prioritet Denne prioritet er tinglyst sideordnet med en anden prioritet tinglyst samme dato UNDERPANT: Dato/løbenummer: Prioritet: Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK Den Jyske Sparekasse SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 64 B TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om at der ikke må opføres bygninger ell udføres andre faste anlæg af nogen art i en afstand af mindre end 10m fra midtlinienm v :12:01 Side 3 af 5 20/05/ /147

28 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om oversigt mv, Se akt _ DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv forbud mod generende bevoksning m v DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om konkurrenceklausul ved salgene, til hinder for prioritering Ikke :12:01 Side 4 af 5 20/05/ /147

29 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om elkabier m.v. Ikke til hinder for prioritering ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: Grundværdi: Vurderingsdato: Kommunekode: Ejendomsnummer (BBR-nr.): DKK DKK INDSKANNET AKT: Filnavn: 64 OL-I :12:01 Side 5 af 5 20/05/ /147

30 Bilag nr. _ Udskrevet 11/05-15./ I Ejendomsnr_: Side 1 Boet efter Torben Steiniche ODDER KOMMUNE RÅDHUSGADE ODDER Antal ejere: 1 V U R D E R I N G S A T T E S T Ejendommen er beliggende: Ballevej 4 Landsejerlav: ODDER BY, ODDER Matrikelnr: 9 P Matrikelareal: 7095 m2 Vurderet areal: 7095 m2 ============================;==;=~;====;============================== Benyttelse: BEBOELSES- OG FORRETNINGSEJENDOM MED l LEJLIGHED VURDERET 01/ Værdiansættelser: Vurdering pr. 01/ Skatteident pr. 01/ Ejendomsværdi (Grund og bygninger m.v.) Heraf grundværdi ====================================================================== Grundværdispecifikation: M2, 120 KR. PR. M2 ===================================================== Underskrift ODDER KOMMUNE Byggeri Rådhusgade Odder 20/05/ /147 29

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr. Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen EGEDAL KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: William Husted

Læs mere

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg NYBORG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE -MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Rudersdal kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rudersdal kommune Øverødvej 2, Rådhuset, 2840 Holte Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Areal Bolig/Erhverv/ Andet Langeland kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482 7666

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE PLAN & BYG., RÅDHUSET, 2800 KGS. LYNGBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde ESBJERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ESBJERG KOMMUNE, TORVEGADE 74, 6700 ESBJERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 561 315465

Læs mere

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1 Ny auktion: Mandag, den 7. september 2015 kl. 11.00. Budsummen på 1. auktion var kr. 250.000,00. Fogedrettens AS nr.: AUKT-130/2015 J.nr.: 576-97033 MK/BS Ejendommens matr.nr.: 29-as Ålbæk, Råbjerg Salgsopstilling

Læs mere

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed J.NR. 19708 Ejendommens matr.nr.: 1478 og 1479 Sundbyøster, København lejl. 40. Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening

Læs mere

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed Salgsopstilling J.NR. 19860 Ejendommens matr.nr.: 83h Hvidovre By, Hvidovre lejl. 6 (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening beliggende:

Læs mere

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11 Rekvirent, hæftelses nr.: 2 og 3

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11 Rekvirent, hæftelses nr.: 2 og 3 J.NR. 19716 Ejendommens matr.nr.: 2ft Kastrup By, Kastrup lejl. 34. beliggende: Tilhørende: boende: Auktionstidspunkt: Kastruplundgade 68, 1. th, 2770 Kastrup Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom J.NR. 588-147774/PMA Ejendommens matr.nr.: 24-ai Frederikshavn Markjorder, ejerl.nr. 1 beliggende: Elmevej 9, kælderen, 9900 Frederikshavn tilhørende: Poul Fabricius boende: Adressebeskyttelse Salgsopstilling

Læs mere

Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014. Udbudsmateriale for. Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014. Udbudsmateriale for. Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014 Udbudsmateriale for Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 192 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud 7 enfamiliehuse

Læs mere

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro 1 af 14 06-09-2014 23:31 - Danmarks største uafhængige boligside Login Opret bruger Forside Søg ejerbolig Søg lejebolig Kortsøgning Tvangsauktioner Mit Boliga Boliga Selvsalg iboligen Vigtig meddelelse

Læs mere

Dækningsafgift, erhverv

Dækningsafgift, erhverv , Dørslundvej 89 og 92, 733 Brande : 756 Ejendomsnummer: 7135 Beliggenhed: Dørslundvej 89 og 92 Adresse: Dørslundvej 89 Postnummer: 733 Brande Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Ejer Hovedejer Kjeld Jensen,

Læs mere

FDCUS. Indholdsfortegnelse ADVOKATER. Side Bilaq. 2-4 Salgsopstilling

FDCUS. Indholdsfortegnelse ADVOKATER. Side Bilaq. 2-4 Salgsopstilling J.nr. 32826-0013 FDCUS ADVOKATER Tvangsauktion over ejendommen Odense Lufthavn 59, 5270 Odense N, tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 13:00 Indholdsfortegnelse Side Bilaq 2-4 Salgsopstilling 5-8 Opgørelse

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere

FDCUS. FOCUS ADVOKATER P/S Englandsgade 25 Box 906 DK-5100 Odense C Tel +45 63 14 20 20 focus-advokater.dk CVR-nr. 3404 56 66. Indholdsfortegnelse

FDCUS. FOCUS ADVOKATER P/S Englandsgade 25 Box 906 DK-5100 Odense C Tel +45 63 14 20 20 focus-advokater.dk CVR-nr. 3404 56 66. Indholdsfortegnelse J.nr. 32826-0012 FDCUS ADVOKATER Tvangsauktion over ejendommen Odense Lufthavn 8, 5270 Odense N, tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 11:30 Indholdsfortegnelse Side Bilaq 2-5 Salgsopstilling 6-8 Opgørelse

Læs mere

Page 1 of 2. Hej Jacob,

Page 1 of 2. Hej Jacob, Page 1 of 2 From: Lars Stentebjerg Sent: 23-11-2014 19:31:53 To: Jacob Kloch Subject: Re: Matr.nr. 1øø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov. Øster Alle 62 Attachments: Opdeling af grund (2014-11-19_0920).pdf;

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt

Læs mere

2012 Sagsnummer 2010/005807. Udbudsmateriale for. 3 tidligere tjeneste-/lejeboliger Knud Hjortøsvej 1, 3 og 5 4760 Vordingborg

2012 Sagsnummer 2010/005807. Udbudsmateriale for. 3 tidligere tjeneste-/lejeboliger Knud Hjortøsvej 1, 3 og 5 4760 Vordingborg 2012 Sagsnummer 2010/005807 Udbudsmateriale for 3 tidligere tjeneste-/lejeboliger Knud Hjortøsvej 1, 3 og 5 4760 Vordingborg Side 2 af 271 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-og Boligregistret) Modtager. BBR. Den Danske Børnehave I højt

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-og Boligregistret) Modtager. BBR. Den Danske Børnehave I højt kbs31 7 212OU211 \ Aabenraa Kmmune Teknik g Miljø JULI 211 BBR-Meddelelse (Udskrift af plysninger fra Bygnings-g Bligregistret) Afsender Aabenraa Kmmune Teknik g Miljø Skelbækvej 2 62 Aabenraa Mdtager.

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Sagsnummer 2011/001727. Udbudsmateriale for. Frederikssundsvej 358 2700 Brønshøj

Sagsnummer 2011/001727. Udbudsmateriale for. Frederikssundsvej 358 2700 Brønshøj Sagsnummer 2011/001727 Udbudsmateriale for Frederikssundsvej 358 2700 Brønshøj Side 2 af 86 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Frederikssundsvej 358, 2700 Brønshøj

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05. EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording. Appr.dato: 01.07.1992.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05. EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording. Appr.dato: 01.07.1992. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05 EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording Samlet areal: 429671 m2 Heraf vej: 6890 m2 Appr.dato: 01.07.1992 Landsejerlav: Over Julianehede, Engesvang Matrikelnummer:

Læs mere

Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens. Villa

Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens. Villa Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens Villa Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens Kort & info Bolig#28722

Læs mere

DAHL SALGSOPSTILLING. Advokatfirma N Y TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN. Ansvej 83, 8600 Silkeborg Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 10.

DAHL SALGSOPSTILLING. Advokatfirma N Y TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN. Ansvej 83, 8600 Silkeborg Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 10. DAHL Advokatfirma SALGSOPSTILLING N Y TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN Ansvej 83, Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 10.00 J.nr. 111167-145312 - Thomas Moller Kristensen 9 Side 2 af 2 Advokat Thomas Møller

Læs mere

Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården

Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården Sagsnummer 2010/003611 Maj 2015 Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården Danneskiold-Samsøes Alle 1 1434 København K Forsvarskommandoens domicil Kuglegården Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København

Læs mere

SALGSOPSTILLING (Købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom. NY AUKTION (Højeste bud på første auktion blev kr. 3.740.

SALGSOPSTILLING (Købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom. NY AUKTION (Højeste bud på første auktion blev kr. 3.740. NY AUKTION (Højeste bud på første auktion blev kr. 3.740.000) SALGSOPSTILLING (Købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Christina Hornbek Advokatfuldmægtig J.nr. K7738-4006 CHOlmbg T +45

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K 2012 Sagsnummer 2011/004590 Udbudsmateriale for Smedehuset Grønningen 2 1270 København K Side 2 af 129 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere tjeneste-/lejebolig

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10. EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg. Appr.dato: 02.09.1994.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10. EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg. Appr.dato: 02.09.1994. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10 EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg Samlet areal: 6126 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 02.09.1994 Landsejerlav: Buddinge Matrikelnummer: 0015fd

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08. {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031 TINGBOGSATTEST Udskrevet: 25.08.2015 09:35:06 EJENDOM: Adresse: Kastetvej 127, 3. TV. 9000 Aalborg Samlet areal: 273 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

VURDERINGSFORRETNING

VURDERINGSFORRETNING Side 1 af 10 VURDERINGSFORRETNING VEDRØRENDE Ejendommen matr. nr.: 4 cu Kastrup by, Kastrup Tårnby beliggende Saltværksvej 71 73 B og Kastrupvej 292 296, 2770 Kastrup Side 2 af 10 VURDERINGSFORRETNING

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

Sagsnummer 2011/007165 September 2013. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 12 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007165 September 2013. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 12 7800 Skive Sagsnummer 2011/007165 September 2013 Udbudsmateriale For Grabows Vej 12 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 12 7800 Skive Godt

Læs mere

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Ka pt a i n Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain 588-177771 EMO/bda 15.12.2014 1-ii(lhilanciKaptain SALGSOPSTILLING LISBORG VEJ 29, 9900 FREDERIKSHAVN 0 ri IN I I I 11,/,11K Advokatfirma

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgorelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. [Captain

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. [Captain Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening [Captain Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 at 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde. Ærøvej 2, 6520 Toftlund Sag ERHVER28

SALGSPROSPEKT. Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde. Ærøvej 2, 6520 Toftlund Sag ERHVER28 Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde Ærøvej 2, 6520 Toftlund

Læs mere

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. ta,,j 'Kaptain

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. ta,,j 'Kaptain Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening ta,,j 'Kaptain Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 at 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørels

Læs mere

Udbudsmateriale For Depot Skovbølling

Udbudsmateriale For Depot Skovbølling Sagsnummer 2013/004371 Juni 2013 Udbudsmateriale For Depot Skovbølling Åbrovej 6 6100 Haderslev Side 2 af 104 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Depot Skovbølling

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 Storegade 164, 6705 Esbjerg Ø Bolig-/erhvervsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 253 m 2 Boligareal (p.t. to boliger): 193

Læs mere

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

Sagsnummer 2012/000467 November 2012. Udbudsmateriale For. H.V. Kaalundsvej 9 8000 Aarhus

Sagsnummer 2012/000467 November 2012. Udbudsmateriale For. H.V. Kaalundsvej 9 8000 Aarhus Sagsnummer 2012/000467 November 2012 Udbudsmateriale For H.V. Kaalundsvej 9 8000 Aarhus Side 2 af 173 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende villa H.V. Kaalundsvej

Læs mere

Boligbeskrivelse. Lærkedalen 3, 4500 Nykøbing Sj. Kontantpris. Kontakt sælger. http://www.selvsalg.dk/bolig/10798 Side 1 / 10

Boligbeskrivelse. Lærkedalen 3, 4500 Nykøbing Sj. Kontantpris. Kontakt sælger. http://www.selvsalg.dk/bolig/10798 Side 1 / 10 Boligbeskrivelse Lærkedalen 3, 4500 Nykøbing Sj. Bemærk, at de blyindfattede ruder i stuen bliver udskiftet med termovinduer. Et hyggeligt helårsanvendeligt sommerhus på en ugenert grund i et fredeligt

Læs mere

Boligbeskrivelse. Kontantpris. Antal værelser 2 Kvm/pris 7.083 Byggeår 1983. Boligareal 60 m² Grundareal - m² Kælder - m²

Boligbeskrivelse. Kontantpris. Antal værelser 2 Kvm/pris 7.083 Byggeår 1983. Boligareal 60 m² Grundareal - m² Kælder - m² Boligbeskrivelse Kontantpris Kontantpris Kontakt sælger Navn Jesper Bach Telefon - 425.000 kr. Hjejlevej 13D, 8641 Sorring Til salg gennem Nybolig Hammel Tlf.: 8696 3000 SAGSNR. H1745 Bolig på 60 kvm og

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:44:19. EJENDOM: Adresse: Strandvejen 93 2100 København Ø

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:44:19. EJENDOM: Adresse: Strandvejen 93 2100 København Ø TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:44:19 EJENDOM: Adresse: Strandvejen 93 2100 København Ø Samlet areal: 4493 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 12.08.2002 Landsejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter, København

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup.

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. Salgsprospekt Investeringsejendommen Bredgade 13, 7470 Karup Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. 2.200.000 kr. Bruttoleje (Fuldt udlejet): 230.356 kr. Bruttoleje

Læs mere

INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS

INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS INVESTERINGSEJENDOM CENTRAL PLACERING I VOJENS Sag 16244 ØSTERGADE 3, 6500 VOJENS Salgspris kontant: 8.300.000 kr. - fradrag 1 års tomgangsleje -103.850 kr. Reguleret købspriskontant 8.196.150 kr. Bruttoleje

Læs mere

Investeringsejendom i Esbjerg

Investeringsejendom i Esbjerg Salgsopstilling Investeringsejendom i Esbjerg Sag 114002 Stenhuggervej 12-14, 6710 Esbjerg V Udlejet til Semco Maritime A/S Består af kontor- og lagerfaciliteter Fremstår flot, fleksibelt og indbydende

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 063

SALGSPROSPEKT Sag nr. 063 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 063 Jernbanegade 2 A og B, 6740 Bramming Velbeliggende udlejningsejendom med beboelse og erhverv Pris kontant kr. 1.975.000 Afkast 1. år, anslået 10,2 % Årlig lejeindtægt

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 Storegade 12, 6870 Ølgod Fuldt udlejet investeringsejendom med bolig og erhverv Pris kontant: Kr. 1.195.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Årlig lejeindtægt: Kr.

Læs mere

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8

Jernbanegade 22, 1. th., 6700 Esbjerg Side 1 af 8 LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 087 Skolegade 39, 6700 Esbjerg Erhvervsejendom med stort parkeringsareal i centrum Erhvervsareal: 760 m 2 Kælderareal: 105 m 2 Grundareal: 1.166 m 2 23 parkeringspladser

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Sagsnummer 2012/001415. Udbudsmateriale For. Tuenvej 123, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001415. Udbudsmateriale For. Tuenvej 123, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001415 Udbudsmateriale For Tuenvej 123, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 123, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

- ejendom til institutionsformål -

- ejendom til institutionsformål - Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen

Læs mere

Byejendom i centrum af Nakskov

Byejendom i centrum af Nakskov Salgsopstilling Byejendom i centrum af Nakskov Sag 10N13206 Søndergade 32, 4900 Nakskov Ejendommen er beliggende på gågaden i Nakskov God mindre investeringsejendom Ejendommen fremstår flot Kontantpris

Læs mere

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev

Jernbanegade 51A, 4690 Haslev SALGSOPSTILLING Gedigen byejendom - bedste beliggenhed! ét erhvervslejemål og to boliger - fuldt udlejet! Jernbanegade 51A, 4690 Haslev Sag ERH14134 . Mægler: Jakob Duemose Dato: 19. juni 2015 EJENDOMMEN

Læs mere

Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro. Rækkehus

Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro. Rækkehus Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro Rækkehus Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro Kort & info Bolig#26803 Rækkehus Næsten ny enderækkebolig på 105 m2 i veludbygget

Læs mere

Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund. Ejerlejlighed

Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund. Ejerlejlighed Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund Ejerlejlighed Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund Kort

Læs mere

Sagsnummer 2011/008497 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Hjemmeværnsgården Ikast Toftevænget 19 7430 Ikast

Sagsnummer 2011/008497 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Hjemmeværnsgården Ikast Toftevænget 19 7430 Ikast Sagsnummer 2011/008497 Januar 2014 Udbudsmateriale For Hjemmeværnsgården Ikast Toftevænget 19 7430 Ikast Side 2 af 163 Side 3 af 163 Side 4 af 163 Side 5 af 163 Side 6 af 163 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031

SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 031 Kirkegade 12, 6700 Esbjerg Attraktiv udlejningsejendom i centrum Pris kontant: Kr. 6.300.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Renoveret i 2006 6 beboelseslejemål 1

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 012

SALGSPROSPEKT Sag nr. 012 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 012 Stationsvej 3, 6830 Nørre Nebel ERHVERVSEJENDOM MED VILLA Pris kontant: Kr. 1.450.000 Årlig lejeindtægt: Anslået kr. 160.000 Erhvervsareal: 277 m 2 Boligareal:

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 E-mail:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099

SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 099 Vestergade 9-11, 6520 Toftlund Udlejningsejendom med beboelses- og erhvervslejemål Pris kontant 2.500.000 Afkast 1. år, anslået: 8,2% Årlig lejeindtægt: Kr. 315.752

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE...

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Møllevej 11, Kongsted, 4683 Rønnede

SALGSOPSTILLING. Møllevej 11, Kongsted, 4683 Rønnede Vestergade 26, 4690 Haslev Tlf.: 26220028 og 26223357 info@heegaard-bolig.dk - www.heegaard-bolig.dk SALGSOPSTILLING Ejendommen Møllevej 11, Kongsted, 4683 Rønnede Sag EH-1503 . Heegaard Bolig ApS Mægler:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02. EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde. Appr.dato: 05.04.2004.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02. EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde. Appr.dato: 05.04.2004. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02 EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde Samlet areal: 51645 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 05.04.2004 Landsejerlav: Skovlunde By, Skovlunde Matrikelnummer:

Læs mere

SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg.

SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg. SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg. Mulighed for at bygge egen drømmeejendom/stutteri tæt ved Aalborg golfklub. Restrup Engvej 24, 9000 Aalborg Fritidslandbrug

Læs mere

Salgsopstilling. Sag.nr. 90304. Ejendommen Danhostel Rønde Vandrerhjem Beliggende Grenåvej 10B, 8410 Rønde udbydes til salg af Syddjurs Kommune.

Salgsopstilling. Sag.nr. 90304. Ejendommen Danhostel Rønde Vandrerhjem Beliggende Grenåvej 10B, 8410 Rønde udbydes til salg af Syddjurs Kommune. Salgsopstilling Ejendommen Danhostel Rønde Vandrerhjem Beliggende Grenåvej 10B, 8410 Rønde udbydes til salg af Syddjurs Kommune. Sag.nr. 90304 Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft 87535000 syddjurs@syddjurs

Læs mere

Særlige lånevilkår: Inkonvertibel. Kontantlån

Særlige lånevilkår: Inkonvertibel. Kontantlån ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 23.04.2012 09:42:27

Læs mere

Boligbeskrivelse. Antal værelser 3 Kvm/pris 13.990 Byggeår 2011. Boligareal 100 m² Grundareal 321 m² Kælder - m². Kontantpris

Boligbeskrivelse. Antal værelser 3 Kvm/pris 13.990 Byggeår 2011. Boligareal 100 m² Grundareal 321 m² Kælder - m². Kontantpris Boligbeskrivelse Dybdalgårdvej 129, 5750 Ringe Næsten ny villa på 100 m2 med carport og redskabsrum til salg i attraktivt kvarter. Boligen er opført i 2011 og fremstår som ny. Boligen bliver nymalet inden

Læs mere

Amagerfælledvej 52, 2300 Kbh. S SALGSOPSTILLING - FEB 2015

Amagerfælledvej 52, 2300 Kbh. S SALGSOPSTILLING - FEB 2015 Amagerfælledvej 52, 2300 Kbh. S SALGSOPSTILLING - FEB 2015 Side 2 Beliggenhed Ejendommen ligger ud til Amagerfælledvej med Bikuben Kollegiet på den ene side og Det Humanistiske Fakultet på den anden side.

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 E-mail:

Læs mere

UDKAST PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG

UDKAST PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG PRODUKTIONS OG LAGEREJENDOM SÆLGES FOR ARLA FOODS AMBA UDKAST Sag 16031 STOREGADE 70, 8765 KLOVBORG Salgspris kontant: Efter nærmere aftale Samlet bruttoetageareal i h.t. BBR ca. 5.250 m² Grundareal i

Læs mere