Møder og referater fra den 28/ / (samlet den 22. maj 2013)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013)"

Transkript

1 Møder og referater fra den 28/ / (samlet den 22. maj 2013) Møde d Deltagende: Pia, Tove og Elsebeth Afbud: Morten. Fraværende: Jacob. Godkendelse af sidste ref: Gårdlauget har endnu ikke modtaget indblik i Gårdlaugets økonomi fra Morten, hvilket Gårdlauget gerne vil bede om snarest, så det kan vurderes, om der er økonomisk grundlag for at lave arrangementer for gårdens beboere. Gårdlauget har endnu ikke set bilag over 500 kr. til godkendelse. Henviser til ref. fra mødet d. 13. februar Efter som faskine projektet er sat i bero, og der afventes afgørelse fra KE, tager Gårdlauget kontakt til gartnerpigerne. Gennemgang af ordensregler, med indskrevne forslag til ændringer fra Søren P. Ordensregler for Gårdlauget Boulevarden. Ordensreglement for gården hørende til ejendommene Ingerslevsgade , Sigerstedgade 1-15, Sdr. Boulevard og Skjalm Hvides Gade Fællesanlægget må benyttes af alle ejendommens beboere Anlægget må desuden i begrænset omfang benyttes af ejendommens erhvervslejere. Erhvervslejernes brug af anlægget må ikke være kommerciel eller have karakter af arrangementer/aktiviteter. Erhvervslejerne skal vige for beboernes brug af anlægget. 2. Fællesanlægget er privat, og personer, der ikke er bosat i de nævnte ejendomme, har ikke adgang dertil, med mindre det drejer sig om private gæster. 3. Alle porte og gennemgange skal holdes aflåst. Portene Sigerstedgade 1, Skjalm Hvides Gade 4 og 16 er fælles for hele karreen. Dørene skal holdes aflåst, således at kun beboerne har adgang til anlægget. Dørene må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre dørens lukning. Nøgler til portene må ikke overdrages til uvedkommende. Alle porte og genemgange skal holdes aflåst. Portene Sigerstedgade 1, Skjalm Hvides Gade 4 og 16 er fælles for hele karreen. Dørene skal holdes aflåst, således at kun beboerne har adgang til anlægget. Dørene og portene må kun blokeres eller sætte på krog. Når det skal transporteres skrald og eller matrialer ind og ud. Når dørene portene er på krog skal de være under konstant opsyn af en ansvarlig person. Nøgler til portene må ikke overdrages til uvedkommende. 4. Legepladsen må benyttes af alle karreens børn, men den er fortrinsvis beregnet til brug for de noget mindre børn, og større børn må ikke ved voldsom leg hindre de mindre børns benyttelse af legepladsen. Leg og andre aktiviteter i gården må ikke ved støj eller lignende være til gene for andre beboere. 5. Legetøj, der af børnene er medbragt på opholdsarealet (f.eks. dukkevogne, legecykler, løbehjul etc.) må ikke efterlades i gården, men må af de pågældende eller deres familie fjernes efter legetids ophør. Legetøj der af brønene er medbragt på opholdsarealet (f.eks. dukkevogne, legecykler, løbehjul etc.) derefterlades i gården. Betragtes som fælles lejetøj, der må bruges af alle gården børn. Gårdlauget må bortskaffe defekt lejetøj. 6. Leg og ophold i renovationsrum, storskralderum, porte og gennemgange er ikke tilladt. 7. Hærværk på det på opholdsarealet værende fællesmateriel, f.eks. planter, borde og bænke samt legeredskaber, medfører erstatningspligt.

2 8. Storaffald skal lægges i storskraldeskurene. 9. Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød mv. fra vinduerne er ikke tilladt. Fodring af fugle er kun tilladt på de dertil opstillede fuglebrædder. Hunde og katte forbydes adgang til anlægget.. Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød mv. fra vinduerne er ikke tilladt. Fodring af fugle er kun tilladt på de dertil opstillede fuglebrædder. Alle former for pelsdy, Efter gennemgang af ordensreglerne er det besluttet: Det vurderes, at der ikke er grundlag for at ændre ordensreglernes 3, 5 og 10 og da der er forbud mod husdyr hold i begge foreninger, vurderer Gårdlauget ikke, at der er grundlag for at ændre 9. Vedtægts ændringer bliver drøftet inde næste generalforsamling i Gårdlauget og forslag om ændringerne vil blive fremlagt ved næste generalforsamling. Til begge bestyrelser: Gårdlauget har modtaget klager over: At beboere kaster ting ud fra altaner/ vinduer. (madpakker, skabe, legetøj m.v.) At der i mellemgangen ved nr. 15 og i diverse opgange er cykler / barnevogne som er til gene for beboerne. Generelt, at beboerne placerer cykler/ Christania cykler hvor det passer dem, uden at tage hensyn til andre beboere. Gårdlauget henstiller til, at bestyrelserne tager affære i forhold til disse klager. Følgende punkter på næste møde: Gennemgang af ref. fra mødet d.d. Gårdfest? Forslag til næste møde dato: Mandag d. 7. eller onsdag d. 9. maj Gårdlaugsmøde d. 9 maj Deltagende: Tove, Pia og Elsebeth. Fraværende: Jacob Afbud: Morten

3 Godkendt regning fra gartnerne pigerne. Der er rykker for oplysninger omkring økonomien. Bastian har meldt tilbage, at der har været problemer med banken. Og at der derfor ikke er muligt, at give Gårdlauget et indblik i økonomien. Morten har mailet, at han vil sende oplysningerne når han har modtaget disse. Grundet manglende indblik i økonomien, er det ikke muligt, at købe nye grille evt. gasgrill.???, samt hvad der ellers mangler af fornyelse af ting. Indkomne klager. Det er oplevet, at der bliver skiftet bleer på bordene i gården. Sommersedlen skal skrives og udleveres til alle beboere. Pia finder dem, så der kan tilføjes yderligere punkter. 1. Der må ikke smides ting ned i gården fra vinduer og altaner. 2. Husk at lukke porten efter dig, når du har sat den på krog. 3. Bordene må ikke bruges som pusleborde. Næste møde: Onsdag d. 6 juni. Kl 17. Ref. Af møde d. 6 juni. Deltagende: Tove, Pia og Elsebeth. Fraværende: Jacob( kom senere) og Morten. Sommersedlen er gennemgået igen. Den bliver printet, delt ud og hængt op i portene. Næste møde er efter sommerferien. Der er årsafslutning d. 30. Juni. Gårdlauget mangler stadig informationer omkring regninger. Det undrer Gårdlauget, at informationer omkring ødelagte ting ikke bliver oplyst til Gårdlauget. Her tænkes der på toilettet som pt er i stykker. Dette da Gårdlauget skal betale regningerne. Der skal skiftes sand i sandkasserne. Da sandet skal skiftes hvert andet år. Ca pris Johnny bliver bedt om, at bestille dette. Jacob kigger på grillene og smider dem der ikke dur væk. Elsebeth finder dato, inden for kort tid.

4 Ekstra ordinært Gårdlaugsmøde d. 26 juni Deltagende: Tove, Pia og Elsebeth. Afbud: Jakob og Morten. Der er d.d. sendt mail til bestyrelserne vedr. klager fra beboere om, at forældre til de børn som er i dagpleje har nøgle til vores gård. Hvilket flere andelshavere, ikke mener er i orden. Der er d.d. givet tilladelse til, at Johnny køber en ny græsslåmaskine kr + moms. Johnny har ønsket, den samme model som han havde. Der mangler grille og parasoller til gården. Morten, du bedes overføre penge til Pias konto, så ovenstående kan blive indkøbt. ( 8000 kr, såfremt alle pengene ikke bliver brugt, tilbage betales disse) Parasol af kr. Grill ca kr. Der er modtaget klage om, at der bliver puslet babyer på borde og bænke, samt at lortebleer bliver smidt i skraldespandene i gården og ikke i de store affaldscontainer. Der er indgivet klager over, at det er blevet slået telt op i gården, lørdag d. 9 juni. Dette emne skal tages op til general forsamlingen, om hvorvidt det skal skrives ind i vedtægterne, at det ikke er tilladt at opsætte telte i gården, uden at have søgt om dette. Yderligere skal der tages stilling til, om hvorvidt det er tilladt at holde biler/firma biler i gården. (underlaget i gården ved nr. 2 og 4, er sunket igen) D.d. vedtaget, at der skal laves en Gårdlaugsfolder omkring regler og retningslinjer for ophold i gården, så vi alle passer på vores gård. ( i efteråret) Gårdlaugsmøde tirsdag d Deltagende: Morten, Pia, Tove og Elsebeth. Afbud: Søren grundet arbejde. Dagsorden: 1. Arbejdsdag 2. Gårdfest 3. Loppemarked 4. Økonomi 5. Tagrende på biografen 6. Allan 7. Sand 8. Hunde skilte.

5 9 evt. 1 og 2. Der afholdes ingen arbejdsdag ej heller nogen gårdfest, grundet faskine projektet, som snart vil påbegynde opgravning af gården. Der vil derfor blive afholdt arbejdsdag i foråret. (hvem skriver denne seddel?) Morten vil undersøge om vi kan leje/låne et lokale i biografen, så gårdlauget kan afholde julehygge, med juleklip og æbleskiver lørdag d. 3. dec. fra Sinne fra Sigerstedgade nr 1, har spurgt t om det er muligt, at afholde et loppemarked. Gårdlauget bakker op omkring dette arrangement. Elsebeth informerer Sinne om, at hun selv må undersøge, hvorvidt der er andre som gerne vil være med til at holde loppemarked, samt finde en dato. Når det er ordnet, skal der hænges sedler op i ejendommen, samt på andre ejendomme. 4. Gårdlauget har endnu ikke nogen pengekasse eller konto i banken. Morten vil undersøge og vende tilbage med, hvor langt vi er i processen. Endvidere ønsker gårdlauget at se hvordan regnskabet ser ud, i forhold til evt. ny anskaffelser til næste år. 5. Morten undersøger, hvem der står for at rense tagrenderne på biografen. 6. Gårdlauget mangler fortsat tilbagemelding fra Allan vedr. Johnnys arbejdsopgaver. Derfor vil Allan blive inviteret med til næste gårdlaugsmøde, hvor det fremtidige samarbejde aftales. 7. Sand bliver bestilt til foråret. Det er dog afhængig af faskineprojektet. 8. Grundet mange hunde i gården denne sommer, skal Johnny bestille 3 skilte, som hænges op i portene. Skiltene skal enten være med en hund som er streget over eller med teksten Det er ikke tilladt at medbringe hunde/katte i gårdanlægget. (Hvem giver Allan eller Johnny besked om dette??) 9. Det blev besluttet, at vi ved næste møde, begynder at kigge på hvordan en ny gård evt. kan se ud. Klatrestativet er igen gået i stykker. Tove bestiller eftersyn, samt undersøger hvad klatrestativet bliver behandlet med, så vi selv kan behandle det. Der er fundet svamp i sandkassen. Johnny bliver bedt om at fjerne disse.

6 Der blev talt om, hvem der har adgang til Johnnys værktøj. Tove har en nøgle. Det menes også at Søren P har en nøgle. Elsebeth spørger Søren W om han fortsat har en nøgle. Nyt møde onsdag d. 28 sep kl 17. Gårdlaugsmøde kl. 17. Deltagende: Tove, Pia, Elsebeth, Jacob (kl 18.15) Fraværende: Morten Godkendt regning fra Bastian af kr. Johnnys sygeperiode, er dyr for gårdlaugets økonomi., grundet afløsere. Svar på mail fra Pelle Rink, vedr. altan. Behandlet vedtægtsændringer indsendt af Søren Petersen. Der blive talt meget om faskine projektet og vigtigheden af, at de personer som benytter gården, skal være medbestemmende i hvordan gården skal udfærdiges. Forspørgsel fra beboer vedr. altan i stuelejligheder. Det er tidligere blevet truffet beslutning af begge bestyrelser og gårdlauget om, at der ikke er mulighed for at stuelejligheder at få store altaner, men mulighed for en franskaltan. Med venlig hilsen Gårdlauget Deltagende: Pia, Arne og Elsebeth Afbud: Tove, Jacob og Morten. Dagsorden: Julegave til Johnny.

7 Fastelavn: Ny mødedato: Mål for i år: Brochurer om Gårdlauget, indehold reglementer og sommersedler. (Kulgrill må ikke være på altanerne. ) Medhjælper til Gårdmand. 1. Julegave til Gårdmand = Slettet her for nysgerrige d. 22. maj 2013, men Pia køber denne. Tak 2. Fastelavn er d. 10 feb. Fra Pris 20 kr. pr. barn. Arne laver indbydelserne og info seddel. Nyt gårdlaugsmøde mandag d. 21 januar kl 17, hvor der aftaler detaljer vedr. fastelavn. 3. Mål for i år, drøfter vi efter fastelavn. 4 Gårdlauget har drøftet mailen fra Poul Hansen vedr. evt. ansættelse af langtidsledig i akutjob som medhjælper til Gårdmanden. Gårdlauget bakker op omkring denne ide. Evt: Er der noget nyt i forhold til faskineprojektet?

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt Web.referat nr. 27, tirsdag d. 29. oktober 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere