Prognose for landbrugets økonomiske resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prognose for landbrugets økonomiske resultater"

Transkript

1 Prognose for landbrugets økonomiske resultater Marts / 13

2 INDHOLD SIDE Sammendrag... 2 Resultatopgørelse Alle bedrifter Heltidsbedrifter Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne Følsomhedsberegninger Investeringer, gæld, finansiering og aktiver Alle bedrifter Heltidsbedrifter Bilag 1: Prisforventninger og forudsætninger SAMMENDRAG 2011 tegner til at blive det bedste år for landbruget siden 2006 Driftsresultaterne ventes at blive positive i perioden 2010 til Med et overskud på ca tegner 2011 sågar til at blive det bedste resultat siden 2006 for en gennemsnitlig heltidsbedrift. Inklusiv personlig indtjening uden for landbruget mv. ventes heltidsbedriftens samlede økonomi at vise et årligt overskud på knap ½ mio. kr. Overskuddene i 2010 og 2012 bliver mere beskedne. Resultaterne i 2010 og 2011 markerer en markant vending efter et par meget vanskelige år i 2008 og Årsagen til forbedringen i driftsresultaterne er stigende produktpriser, lave renter, større omkostningseffektivitet og fortsatte forbedringer i produktiviteten. Der er store forskelle på, hvordan de enkelte bedrifter klarer sig. Ses der isoleret på den tredjedel af heltidsbedrifterne, der opnår det bedste resultat, er der udsigt til en indtjening på ¾-1 mio. kr. pr. bedrift i prognoseperioden. Denne gruppe havde også overskud i 2009, men overskuddet bliver nu tredoblet. Landbrugets gældsniveau gør, at følsomheden over for rentestigninger er stor. I prognoseperioden forudses let stigende renter, som gradvist vil medføre højere finansieringsudgifter. Også under perioder med rentestigninger vil den bedste tredjedel klare sig bedre end gennemsnittet, da denne gruppe har et lavere gældsniveau. Investeringsniveauet ventes at forblive lavt i prognoseperioden kun lidt over afskrivningerne. Det skyldes de foregående års vanskelige indtjeningssituation, en længere årrække med et højt investeringsniveau samt fortsat stramme vilkår på kreditmarkedet, der generelt gør det vanskeligt at fremmedfinansiere investeringer. KONTAKTPERSON: Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser T M E 2 / 13

3 RESULTATOPGØRELSE Nærværende analyse indeholder en prognose for indtjeningen i landbrugserhvervet i årene 2010 til Alle bedrifter I årene 2010 til 2012 ventes en kraftig forbedring af indtjeningen i landbruget i forhold til Driftsresultatet ventes i 2010 og 2011 at ligge lidt over den gennemsnitlige indtjening i perioden I 2012 ventes driftsresultatet at falde lidt igen. Tabel 1 viser resultatopgørelsens hovedposter. TABEL 1: RESULTATOPGØRELSE PR. BEDRIFT - ALLE BEDRIFTER Gns * 2011* 2012* Kr Produktion: Antal, vejet Årskøer Producerede slagtesvin Årssøer Areal, ha Resultat: Bruttoudbytte** Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger Resultat af primær drift Afkoblet støtte*** Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat, landbrug Personlig indtjening Årets resultat før skat Nøgletal: Afkastningsgrad landbrug, pct.**** 0,9-0,1 1,9 1,7 1,5 Lønningsevne, kr./normtime ** Bruttoudbyttet er ekstraordinært øget med ca kr. for et gennemsnitligt landbrug på grund af udbetaling fra strategifond til mælkeproducenter. *** 2004 ikke medtaget, da den afkoblede EU-støtte startede i Inden da var støtten afhængig af, hvad der blev produceret: **** Afkastningsgraden blev første gang opgjort i For er i stedet anvendt "forrentning af landbrugsaktiver". Forskellen består i, at forpagtede værdier indgår i forrentning og ikke i afkastningsgrad. Endvidere er der i perioden anvendt et simpelt gennemsnit af bedrifternes faktiske forrentningsprocent i stedet for en gennemsnitsbedrift, som ligger til grund for prognoseperioden. I 2011 forventes forbedringen af driftsresultatet for hele landbruget at fortsætte. Efter en dyb indtjeningsmæssig nedgang i 2009, hvor gennemsnitsindtjeningen pr. bedrift dykkede til kr., forventes det 3 / 13

4 samlede resultat at stige til kr. i 2010 og kr. i Der forventes således en forbedring af driftsresultatet på hhv. ca kr. i 2010 og en yderligere forbedring på kr. i I 2012 ventes driftsresultatet forværret, primært som følge af højere renteudgifter. Det skal dog noteres, at der hersker betydelig usikkerhed vedr på grund af såvel økonomiske som geopolitiske forhold. Indregnes den personlige indkomst, indtægter fra anden virksomhed samt nettorenteindtægter mv. uden for landbruget et udtryk for virksomhedens samlede økonomi opnås et positivt resultat før skat på kr. i 2010, stigende til kr. i I 2012 falder indtjeningen omtrent til niveauet for gennemsnittet i Den kraftige forbedring siden 2009 skyldes overvejende et bedre bytteforhold, hvor produktpriserne for de tre store driftsgrene samt mink alle er steget siden Også lavere finansieringsudgifter bidrager til forbedringen. Derudover er omkostningerne ekskl. energi generelt steget mindre end produktionsomfanget, og den positive produktivitetsudvikling fortsætter. FIGUR 1. FORVENTEDE DRIFTSRESULTATER PR. BEDRIFT, KR Alle bedrifter Heltidsbedrifter Gns * 2011* 2012* * Prognose fra Videncentret for Landbrug samt Landbrug & Fødevarer Dækningsbidraget ventes at blive forbedret i prognoseperioden i forhold til Det skyldes, at de seneste store udsving i de landbrugsrelaterede afsætnings- og råvarepriser for landbruget som helhed har bevæget sig til fordel for indtægtssiden, og vi forventer et fortsat pænt prisniveau. Forbedringen afspejler ligeledes en lille vækst i bedrifternes omsætning og større effektivitet på bedrifterne. Kapacitetsomkostningerne ventes at stige jævnt i perioden, hvilket skyldes den generelle opskalering af bedrifternes størrelse. Der er dog tale om en ganske moderat stigning på grund af et afdæmpet investeringsniveau i disse år, hvilket ligeledes afspejler sig i et nogenlunde uændret afskrivningsniveau. TABEL 2: RESULTATOPGØRELSE PÅ SEKTORNIVEAU* Gns ** 2011** 2012** Mia. kr Driftsresultat, landbrug 1,0-9,9 1,3 1,9-1,3 Årets resultat før skat 10,3 0,4 12,1 12,8 9,4 * jf. definitioner, Bilag 1. * 4 / 13

5 Akkumuleres gennemsnitsbedrifternes indtjening, opnås en samlet indtjening for landbrugserhvervet på 1,3 mia. kr. i 2010 og 1,9 mia. kr. i Medregnes indtjening uden for landbruget forventes en indtjening på hhv. 12,1 mia. kr. og 12,8 mia. kr. Heltidsbedrifter I perioden 2010 til 2012 ventes en kraftig forbedring af heltidsbedrifternes indtjening i forhold til Indtjeningsniveauet i 2010 og 2011 forventes at ligge lidt højere end den gennemsnitlige indtjening i perioden ventes at ligge lidt under, men det skal pointeres, at 2012 er præget af stor usikkerhed. Tabel 3 viser resultatopgørelsens hovedposter. TABEL 3: RESULTATOPGØRELSE PR. HELTIDSBEDRIFT Gns * 2011* 2012* Kr Produktion: Antal, vejet Årskøer Producerede slagtesvin Årssøer Areal, ha Resultat: Bruttoudbytte** Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger Resultat af primær drift Afkoblet støtte*** Finansieringsudgifter i alt Driftsresultat, landbrug Personlig indtjening Årets resultat før skat Nøgletal: Afkastningsgrad landbrug, pct.**** 1,7-0,2 2,2 2,2 1,9 Lønningsevne, kr./normtime 46, ** Bruttoudbyttet er ekstraordinært øget med ca kr. for et gennemsnitligt heltidslandbrug på grund af udbetaling fra strategifond til mælkeproducenter. *** 2004 ikke medtaget, da den afkoblede EU-støtte startede i Inden da var støtten afhængig af, hvad der blev produceret: **** Afkastningsgraden blev første gang opgjort i For er i stedet anvendt "forrentning af landbrugsaktiver". Forskellen består i, at forpagtede værdier indgår i forrentning og ikke i afkastningsgrad. Endvidere er der i perioden anvendt et simpelt gennemsnit af bedrifternes faktiske forrentningsprocent i stedet for en gennemsnitsbedrift, som ligger til grund for prognoseperioden. 5 / 13

6 På grund af skaleringen udviser heltidsbedrifternes resultat generelt større udsving til både den positive og den negative side end hele sektoren. Således ventes heltidsbedrifters gennemsnitlige overskud at nå over en kvart million i 2011, mens der forventes overskud i både 2010 og 2012 på hhv kr. og kr. Over to år er driftsresultatet i 2011 således forbedret med kr. i forhold til Indregnes den personlige indkomst, nettorenteindtægter mv. uden for landbruget samt indtægter fra anden virksomhed et udtryk for virksomhedens samlede økonomi opnås et positivt resultat før skat på kr. i 2010, stigende til kr. i I 2012 falder indtjeningen igen til lidt under 2010-niveauet. Den kraftige forbedring siden 2009 skyldes overvejende et bedre bytteforhold, hvor produktpriserne for de tre store driftsgrene og mink alle er steget. Det giver sig udslag i en forbedring af dækningsbidraget, der ventes at stige med ca kr. fra 2009 til 2010 og yderligere til i Forbedringen skyldes tillige højere effektivitet. Det ses af en mindre stigning i omkostningerne ekskl. energi end i produktionsomfanget. Også lavere finansieringsudgifter bidrager til forbedringen i 2010 og 2011, men dette vender i 2012, hvor renten ventes at stige. Kapacitetsomkostningerne for heltidsbrugene ventes at stige jævnt i perioden, svarende til den generelle opskalering af bedrifternes størrelse. Der er dog tale om ganske moderate stigninger i kapacitetsomkostningerne på grund af et afdæmpet investeringsniveau, og de årlige afskrivninger vil falde lidt. Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne Der er store forskelle på de enkelte bedrifters resultater. Den bedste tredjedel af bedrifterne har i lighed med tidligere år udsigt til et særdeles positivt resultat i hele prognoseperioden. TABEL 4: DRIFTSRESULTAT FOR GENNEMSNITLIGE HELTIDSBRUG OG BEDSTE TREDJEDEL Gns * 2011* 2012* Kr Alle heltidsbrug Bedste tredjedel af heltidsbrug FIGUR 2. FORVENTEDE DRIFTSRESULTATER PR. BEDRIFT FOR ALLE HELTIDSBEDRIFTER OG DEN BEDSTE TREDJEDEL, KR. Bedste tredjedel af Alle heltidsbedrifter heltidsbedrifterne Gns * 2011* 2012* 6 / 13

7 En landmand tilhørende den bedst indtjenende tredjedel forventes at kunne opnå en indtjening fra landbrugsdriften på omkring knap 1 mio. kr. i 2010, og for denne del af virksomhederne opretholdes en ganske høj indtjening frem til 2012 trods højere renter. Følsomhedsberegninger De senere år har markedsforholdene for landbrugsprodukter været meget svingende, og prisudviklingen meget ustabil. Ligeledes har renterne udvist store udsving. Det afspejler sig i prognoserne i form af øget usikkerhed om driftsresultaterne. For nogle af de væsentligste priser er der i Bilag 1 nedenfor anført kommentarer til baggrunden for prisestimatet. I tabellen nedenfor er der anført følsomhedsberegninger for centrale priser og renter. TABEL 5: DRIFTSRESULTATERNES FØLSOMHED PR. BEDRIFT, Kr. Alle bedrifter Heltidsbedrifter Mælkeafregning stiger 10 øre/kg Foderpriser stiger 10 procent Svinenotering stiger 1 kr./kg Pris på smågrise stiger 10 kr./stk Renten stiger 1 procentpoint* * Der forudsættes et parallelskifte for hele rentekurven. Der er stor forskel på, i hvilken udstrækning ændringer i priser og renter påvirker landbrugssektoren. Ændres produktpriserne, rammer det i reglen kun en del af landbruget. Ændringer i produktpriserne kan derfor slå kraftigt igennem i den enkelte produktionsgren, men slår kun moderat igennem på hele landbrugssektoren. Kornpriserne har udvist stor volatilitet i de senere år. Ændringer i kornpriserne påvirker landbruget bredt. Planteproducenter tjener, og animalske producenter taber, i den udstrækning de ikke er selvforsynende med foder. Virkningen er negativ for hele erhvervet. Ændringer i renten påvirker alle bedriftstyper. Det ses af tabellen, at landbruget som helhed er meget eksponeret over for en ændring i renterne på grund af det forholdsvis høje gældsniveau. En stigning i renten på et procentpoint vil således medføre et fald i driftsresultatet på kr. for heltidsbedrifter. AKTIVER, GÆLD, FINANSIERING OG INVESTERINGER Alle bedrifter De senere års store udsving i landbrugets indtjening og prissætning af aktiver giver store udsving i landbrugets aktiver og passiver. De seneste år er gældsætningen steget, og investeringsomfanget er blevet nedbragt. I perioden forventes investeringerne at ligge på et niveau kun lidt højere end afskrivningerne. Det skyldes en fortsat beskeden indtjening, en forudgående længere periode med et højt investeringsniveau, et fald i egenkapitalen samt kreditmæssigt relativt stramme vilkår, der gør det vanskeligt at fremmedfinansiere investeringer. 7 / 13

8 Det lave investeringsniveau og de bedre indtjeningsmæssige forhold betyder, at gælden forbliver på et nogenlunde uændret niveau frem til Det giver plads til et lille fald i landbrugets gennemsnitlige gældsprocent fra 56,1 procent i 2009 til 54,5 procent i Det skal dog nævnes, at gældsprocenten er afhængig af aktivernes værdiansættelse, hvorom der i øjeblikket hersker en del usikkerhed. I 2009 udgjorde realkreditgælden ca. 74 procent af landbrugets samlede gæld. Heraf er ca. 83 procent med variabel rente. Dette skønnes ikke at have ændret sig nævneværdigt i TABEL 6: AKTIVER, GÆLD, FINANSIERING OG INVESTERINGER PR. BEDRIFT ALLE BEDRIFTER Kr. Gns * 2011* 2012* Fast ejendom Landbrugsaktiver i alt Aktiver i alt Realkreditlån Bank-/sparekasselån Gæld i alt Egenkapital Investeringer i alt Nøgletal: Soliditetsgrad (pct.)** 48,7 35,4 36,2 37,2 37,4 Gns. gældsprocent 51,3 56,1 55,3 54,5 54,5 ** Indtil 2009 er soliditetsgraden lig 100 minus gældsprocent. Fra 2009 er hensættelser fratrukket egenkapitalen, inden der divideres med det samlede antal aktiver. TABEL 7: AKTIVER, GÆLD OG INVESTERINGER PÅ SEKTORNIVEAU Mia. kr. Gns * 2011* 2012* Aktiver i alt Gæld i alt** Egenkapital*** Investeringer i alt ** Jf. definitioner i Bilag 1. *** Differencen mellem aktiver og hhv. gæld og egenkapital skyldes hensættelser til udskudt skat. Hele landbrugssektorens aktivmasse ventes at falde svagt i prognoseperioden fra 544 mia. kr. i 2009 til ca. 530 mia. kr. i Egenkapitalen ventes at stige fra 192 mia. kr. i 2009 til 202 mia. kr. i 2012 ekskl. hensættelser. Reduktionen i aktivmassen skyldes et faldende antal bedrifter, at landbrugsaktiver udgår af erhvervet, et lavt investeringsniveau og en moderat udvikling i aktivpriserne. Gælden ventes at falde svag på sektorniveau fra 305 mia. kr. En let stigende gæld pr. bedrift modsvares af færre bedrifter. Investeringsomfanget ventes at stige lidt frem til 2012 inden for intervallet 8-11 mia. kr. 8 / 13

9 Heltidsbedrifter Heltidsbrugenes indtjeningsmæssige nedgang de senere år har medført en kraftig nedgang i investeringsomfanget. I årene 2010 til 2012 er investeringerne ganske vist stigende, men niveauet er kun lidt højere end afskrivningerne. Investeringsniveauet faldt i 2010 til kun en tredjedel af gennemsnittet i perioden Dele af heltidsbrugene vil gradvist få oparbejdet et investeringsbehov særligt inden for svineproduktion, hvor 2013-kravene presser sig på for en del af smågriseproducenterne. Heltidsbedrifternes investeringskvote (se definition i Bilag 1) ligger betydeligt lavere end i , hvor den udgjorde 7,1 procent. Investeringskvoten faldt til 3,4 procent i 2009 og ventes at falde yderligere til ca. 1,7 procent i 2010, stigende til 2,1 procent i Historisk har den gennemsnitlige investeringskvote for heltidsbedrifter ligget lidt under 7 procent. I forhold til produktionsapparatets størrelse vil investeringsomfanget således være relativt lavt i de kommende år. Årsagerne til det lave investeringsniveau er en beskeden indtjening, en forudgående længere periode med et højt investeringsniveau samt kreditmæssigt relativt stramme vilkår, der gør det vanskeligt for heltidsbrugene at finde fremmedfinansiering til de ønskede investeringer. Kreditvilkårene udgør således et ekstra usikkerhedsmoment for heltidsbrugene i forbindelse med investeringsprocessen. Det lave investeringsniveau og de bedre indtjeningsmæssige forhold betyder, at gælden forbliver på et nogenlunde uændret, relativt højt niveau frem til Det medfører et lille fald i landbrugets gennemsnitlige gældsprocent fra 62,4 procent i 2009 til 59,3 procent i Det skal dog nævnes, at gældsprocenten er afhængig af aktivernes værdiansættelse, hvorom der i øjeblikket hersker en del usikkerhed. I 2009 udgjorde realkreditgælden ca. 73 procent af heltidsbedrifternes samlede gæld. Heraf er ca. 87 procent med variabel rente. Dette skønnes ikke at have ændret sig nævneværdigt i TABEL 8: AKTIVER, GÆLD, FINANSIERING OG INVESTERINGER PR. HELTIDSBEDRIFT Kr. Gns * 2011* 2012* Fast ejendom Landbrugsaktiver i alt Aktiver i alt Realkreditlån Bank-/sparekasselån Gæld i alt Egenkapital Investeringer i alt Nøgletal: Soliditetsgrad (pct.)** 42,9 30,0 31,1 32,7 33,4 Gns. gældsprocent 57,1 62,4 61,3 59,9 59,3 ** Indtil 2009 er soliditetsgraden lig 100 minus gældsprocent. Fra 2009 er hensættelser fratrukket egenkapitalen, inden der divideres med det samlede antal aktiver. 9 / 13

10 BILAG 1: PRISFORVENTNININGER OG FORUDSÆTNINGER TABEL 9: PRISFORVENTNINGER * 2011* 2012* Mælkeproduktion Mælkepris (kr./kg standard mælk)** 2,10 2,37 2,67 2,53 Mælkeydelse pr. ko (stigning i pct. pa.) 1,00 1,50 1,75 2,00 Svineproduktion Svinekød (kr./kg) 9,33 9,83 10,24 10,73 30 kg beregnet smågris (kr./stk.) kg beregnet smågris (kr./stk.) Grise pr. årsso 27,5 28,1 28,7 29,4 Planteproduktion Foderhvede (kr./hkg.) Foderbyg (kr./hkg.) Maltbyg (kr./hkg.) Raps (kr./hkg.) Kartofler, konsum (kr./hkg.) Foder mv. Soyaskrå (kr./hkg.) Foderhvede (kr./hkg.) Rapsskrå (kr./hkg.) Gødning (kr./hkg.) Brændstoffer (indeks) ** Standard mælk: Mælk med 4,2 % fedt og 3,4 % protein. Salgspriser Mælkeprisen forventes at stige markant i forhold til 2010 som følge af forventninger om stigende efterspørgsel ikke mindst efter sødmælkspulver i Kina. Samtidig er produktionen på den sydlige halvkugle ikke steget nær så meget som forventet. De to ting tilsammen er medvirkende til den gunstige markedsudvikling, der er set på det seneste, og som forventes at vare ved et langt stykke ind i Skønnet for 2012 er forbundet med stor usikkerhed, dels som følge af usikkerhed omkring de internationale konjunkturer og dels som følge af usikkerhed omkring produktionsudviklingen især på den sydlige halvkugle. De kraftige stigninger, som på nuværende tidspunkt ses på mælkemarkedet øger risikoen for, at der opstår en boble med risiko for dramatisk fald på priserne, som man så det i 2008/09. Derfor skal den angivne mælkepris for 2012 anvendes med varsomhed. Prisen på svinekød forventes at være lavest i første kvartal, inden et normalt sæsonmæssigt faldende udbud af svinekød på EU-markedet vil betyde stigende priser i løbet af foråret/sommeren. Der forventes på nuværende tidspunkt en prisudvikling i 2011, der vil ligge over den i Denne positive prisudvikling forventes at fortsætte i / 13

11 Produktionen af svinekød i EU ligger fortsat højt og lidt højere end samme tid sidste år. De seneste offentliggjorte svinetællinger i EU-landene viser, at det er vanskeligt at få produktionen af svin til at falde markant. Tællingerne fra 17 EU-lande, med ca. 70 pct. af EU s svinebestand, viser en beskeden nedgang i totalbestanden på 1,1 pct. og et fald i avlsbestanden på 3,5 pct. Slagtningerne er i øjeblikket højere i EU end året før, men det er fortsat forventningen, at EU-produktionen vil begynde at udvise fald fra andet halvår Når noteringen i første kvartal har udviklet sig mere positivt end forventet, skyldes det først og fremmest den midlertidige EU-ordning med støtte til oplagring af svinekød. Købspriser 2010 bød på kraftigt stigende kornpriser på grund af tørke og brande i Østeuropa og vejrmæssigt ugunstige forhold i flere andre regioner. Det har medført et træk på lagrene. I 2011 forventes korn- og foderpriserne generelt at forblive på et forholdsvis højt niveau. I 2012 forventes korn- og foderpriserne at falde tilbage på et mere gennemsnitligt niveau. Prisen på sojaskrå og raps forventes dog at forblive høje. Samlet set ventes foderomkostningerne at holde et stabilt niveau i 2011 og Prisen på kunstgødning ventes at holde det nuværende forholdsvis høje niveau i både 2011 og Det skyldes en forventet fortsat høj efterspørgsel og uændret høje energipriser. Herefter forventes et fald i takt med kornpriserne og øget produktion af gødning. Priserne på bekæmpelsesmidler, reparation og vedligeholdelse samt tjenesteydelser forventes generelt at følge den almindelige prisudvikling i prognoseperioden. Der hersker stor geopolitisk usikkerhed om energipriserne. Prognosen bygger på en gradvis normalisering i løbet af Renter Verdensøkonomien har efterhånden overvundet den økonomiske krise med lav vækst og inflation. Efter en opblomstring i væksten, går vi nu ind i en periode med mere moderat vækst, som dæmpes af høje gældsniveauer i en række lande, fortsat begrænset tillid til økonomiens robusthed blandt forbrugerne samt høje og ustabile energipriser. Der er ingen særlig risiko for høj inflation, om end råvarepriserne har ført til en midlertidig stigning. Med udsigt til mere moderat vækst og midlertidigt inflationspres har renten passeret bunden, og der er udsigt til yderligere rentestigninger i løbet af prognoseperioden. De ventede rentestigninger er dog små og vil strække sig over en længere periode. Rentestigningerne er først og fremmest udtryk for en normalisering af rentemarkedet efter et par år med ekstremt lave renter. Tabel 10 viser, hvilke renteniveauer prognosen bygger på. TABEL 10: RENTER INKL. BIDRAG MV. 2010* 2011* 2012* Realkredit, fast, dkr. 5,05 5,45 5,55 Realkredit, flex, dkr. 2,30 2,50 3,45 Realkredit, fast, euro 4,95 5,40 5,50 Realkredit, flex, euro 2,10 2,40 3,35 Finanslån, valuta 1,85 2,10 3,25 Kassekredit, dkr. 6,20 6,65 7,45 Banklån, dkr 4,35 4,70 5,25 11 / 13

12 Udviklingen på de finansielle markeder vil på kort- og mellemlangt sigt fortsat være præget af et usikkert konjunktur- og inflationsbillede, og det kan fra tid til anden påvirke rentemarkedet. Datamateriale Resultaterne er vejede, så de er repræsentative for hele landbruget i henhold til den seneste landbrugstælling fra Danmarks Statistik. I alt indgår der bedrifter i analysen, hvis resultater er vejet op til de bedrifter, der var i alt i Bedrifterne skal være på mindst 10 ha, eller værdien af den landbrugsmæssige produktion skal overstige kr. Årsrapporten skal derudover indeholde privatøkonomiske data. Indkomstskønnet for 2010 er beregnet ud fra de vejede 2009-regnskaber samt de kendte pris- og produktionsforhold, der var i Dertil er foretaget visse korrektioner ud fra en mindre gruppe af færdige årsrapporter for I alt indgår cirka årsrapporter i vurderingen af 2010-tallene. Indkomstprognoserne for 2010, 2011 og 2012 er lavet på baggrund af regnskaberne i DLBR s regnskabsdatabase samt prognoser for salgs- og købspriser, hvor baggrunden for prognoserne fremgår af Landbrug & Fødevarers publikation Konjunkturnotat Prisudvikling for landbrugets salgsprodukter og driftsmidler. Analysen indeholder en særskilt opgørelse for heltidsbrug. Heltidsbrug står for ca. 85 pct. af den samlede landbrugsproduktion. Et heltidsbrug er defineret som et brug, hvor årets produktion kræver en arbejdsindsats, der er på mindst normtimer. Definitioner Alle bedrifter : Inkluderer alle bedrifter over 10 ha eller med et standard-dækningsbidrag over kr. Afkastningsgrad: Resultat af primær drift plus afkoblet støtte minus ejeraflønning, divideret med landbrugsaktiver (gennemsnit primo og ultimo). Viser forrentningen af landbrugsaktiverne. Investeringskvote: Investeringer i alt divideret med aktiver i alt. Udtrykker investeringsniveauet i forhold til produktionsapparatets størrelse. Lønningsevne: Driftsresultat før renter plus afkoblet EU-støtte minus forpagtningsafgift og minus 4 pct. forrentning af landbrugsaktiver (gennemsnit primo og ultimo) divideret med antal normtimer (dog reduceret med timer aflønnet af maskinstation). Viser mulighed for afkast til kapital og arbejde. Soliditetsgrad: Egenkapital ultimo minus hensættelser til skat i procent af samlede aktiver ultimo. Gældsprocent: Gæld (ekskl. hensættelser) i procent af samlede aktiver som gennemsnit af primo og ultimo. 12 / 13

13

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 December 2010 \ 1 / 10 Indhold SAMMENDRAG... 3 RESULTATOPGØRELSE... 4 INVESTERINGER, GÆLD, FINANSIERING OG AKTIVER... 7 FØLSOMHEDSBETRAGTNINGER...

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 \ 1 / 16 INDHOLD RESULTATOPGØRELSE... 4 Smågriseproducenter... 4 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013 Marts 2012 SAMMENDRAG Foreløbige regnskaber for 2011 viser en tendens i retning af forbedrede driftsresultater for især integreret produktion

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

SAMMENDRAG. Kontaktperson: Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser T +45 8740 5175 M +45 2013 5175 E kak@vfl.dk

SAMMENDRAG. Kontaktperson: Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser T +45 8740 5175 M +45 2013 5175 E kak@vfl.dk 1 / 16 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter.... 7 Følsomhedsberegninger.... 8 Aktiver, gæld, investeringer

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013 Juni 2012 SAMMENDRAG For 2012 og 2013 ventes det, at resultaterne vil blive væsentligt bedre end i 2011. Dette skyldes forventninger om

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-1 år v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 December 2013 1 / 16 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 5 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 5 Konventionelle

Læs mere

De ekstremt lave renter medvirker fortsat til at begrænse landbrugsbedrifternes finansielle omkostninger.

De ekstremt lave renter medvirker fortsat til at begrænse landbrugsbedrifternes finansielle omkostninger. 1 / 16 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter.... 7 Følsomhedsberegninger.... 8 Aktiver, gæld, investeringer

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse Indhold Sammendrag... 2 Tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 6 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk.

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk. 1 / 14 Sammendrag Der er fortsat pres på de danske svinebedrifter, grundet i en lav notering. Noteringen er blevet nedjusteret med 12 øre i 2015, i forhold til sidste prognose. Desuden er eksportprisen

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016.

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016. 1 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 6 Økologiske bedrifter med 80-160

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse...

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 September 2012 SAMMENDRAG For 2012 ventes det, at resultaternee bliver bedree end i 2011 og der ventes yderligeree forbedringer af driftsresultatet

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 Støttet af: 1 / 14 SAMMENDRAG De stærkt faldende svinepriser, sænker driftsresultatet markant for de danske svineproducenter.

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Erik

Læs mere

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter 1.000 kr. pr. bedrift Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 3 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 5 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat 1 / 14 Sammendrag De fortsat lave svinepriser presser driftsresultatet for de danske svineproducenter. I forhold til seneste indkomstprognose er noteringen dog blevet opjusteret med 35 øre, hvilket bidrager

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013 Landbrugets økonomi Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 213 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug TEMAER: Prognose for landbrugets driftsresultater Foreløbige driftsresultater

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask DRIFTSRESULTATER Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Malkekvægbedrifter Produktionsgrundlag

Læs mere

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016.

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016. 1 / 17 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser stadigt de danske svinebedrifter. På grund af en dårlig start på året, samt en mindre effekt af den private oplagring, ender noteringen i første

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 Marts 2013 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat bliver kraftigt forbedret i 2012 i forhold til 2011. De integrerede producenter

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 Juni 2013 1 / 15 SAMMENDRAG I 2012 blev svineproducenternes driftsresultat det bedste i mange år. Indtjeningen i 2013 bliver på et lavere

Læs mere

SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017.

SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017. Indhold SAMMENDRAG... 2 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 5 Økologiske bedrifter med 80-160 køer...

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Juni 2014 1 / 14 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening.

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening. 1 / 15 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser de danske svinebedrifter. Grundet højere efterbetaling ender 2015 med en afregningspris, der er 13 øre højere end den seneste prognose fra september

Læs mere

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI Agri Nord 29. oktober 215 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk Chef, SEGES FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI 7 af 1 landbrug kører med underskud Finanskrise giver store finansielle tab Stor global landbrugsproduktion

Læs mere

slagtesvineproducenterne,

slagtesvineproducenterne, Slagtesvineproducenterne 1. kr 285 29 blev igen et dårligt år for slagtesvineproducenterne, hvor driftsresultatet blev på minus 624. kr. 2-2 - 4-6 117 16-624 Vejning Resultaterne for 29 er ikke vejede.

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Jordbrugets indtjening og udfordringer

Jordbrugets indtjening og udfordringer Jordbrugets indtjening og udfordringer Seniorrådgiver Johnny M. Andersen JMAN@foi.ku.dk M:\Landbrugets Økonomi\2012\0015jman Disposition: 1. Bytteforhold og produktivitetsudvikling 2. Jordbrugets indtjening

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Juni 2014 1 / 15 SAMMENDRAG I 2014 bliver indtjeningen i svineproduktionen forbedret for smågriseproducenterne og de integrerede producenter.

Læs mere

SAMMENDRAG Konjunktur og driftsresultat... 28

SAMMENDRAG Konjunktur og driftsresultat... 28 1 Indhold SAMMENDRAG... 3 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS RESULTATER... 4 Baggrund... 4 Resultater for heltidsbedrifter... 4 Følsomhed... 5 Aktiver, gæld og investeringer... 6 MÆLKEPRODUCENTER... 7 SAMMENDRAG...

Læs mere

SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG

SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG 1.000 kr. SVINEPRODUCENTER SAMMENDRAG Svineproducenternes indtjening forventes at toppe i 2017 2017 blev et godt år for svineproducenterne. Afregningsprisen blev i Danmark 1,6 kr. højere end i 2016 og

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

REDAKTION: Sammendrag. 28

REDAKTION: Sammendrag. 28 1 INDHOLD SIDE Indhold og redaktion 2 Sammendrag.... 3 Prognose for landbrugets resultater Baggrund.... 4 Resultater for heltidsbedrifter..... 4 Følsomhed.. 6 Aktiver, gæld og investeringer. 7 Mælkeproducenter

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2015 Juni 2014 1 / 15 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

Det er tiltrængt efter to hårde år i 2015 og 2016, hvor de konventionelle bedrifter havde et samlet underskud efter ejerløn mv. på godt 1,1 mio. kr.

Det er tiltrængt efter to hårde år i 2015 og 2016, hvor de konventionelle bedrifter havde et samlet underskud efter ejerløn mv. på godt 1,1 mio. kr. 1.000 kr. MÆLKEPRODUCENTER SAMMENDRAG Indtjening ventes at falde i 2018 Mælkeprisen i 2017 lå 60 øre over niveauet i 2016, hvilket kan ses på indtjeningen. Driftsresultat efter ejerløn mv. i 2017 ventes

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 25. Februar 2015 Driftsøkonom Finn Skotte 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 Regnskabsresultater 2014 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2015 25. februar

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

Jordbrugets indtjening. Forsker Jakob Vesterlund Olsen

Jordbrugets indtjening. Forsker Jakob Vesterlund Olsen Jordbrugets indtjening Forsker Jakob Vesterlund Olsen jvo@ifro.ku.dk Disposition: 1. Sektorbytteforhold og produktivitetsudvikling 2. Jordbrugets indtjening på sektorniveau 3. Jordbrugets indtjening på

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Produktionsøkonomi Svin 211 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

11. Balance og egenkapital

11. Balance og egenkapital 95 11. Balance og egenkapital Opgave 11.1. Balance (I) På en kvægejendom er der den 31/12 følgende aktiver og gæld: Bank-/sparekasselån 995.643 kr. Tilgodehavender 71.110 kr. Momsgæld 61.840 kr. Kassekredit

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends Årets regnskabstal fra årsrapport 2015 ved Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen Hovedtrends Resultatmæssig en tilbagegang i indtjeningen på 50% i forhold til 2014 for alle heltidsbrug (på tværs af driftsgrene).

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 207 NOTAT NR. 728 Høje afregningspriser og lave foderpriser medfører fortsat god rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2010 Produktionsøkonomi Svin 1 Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Anders B. Hummelmose, Landbrug & Fødevarer, Videncenter

Læs mere

Future Business Management. Beregnet År 4. Beregnet År 3. Beregnet År 2

Future Business Management. Beregnet År 4. Beregnet År 3. Beregnet År 2 Data og metodebeskrivelse til udarbejdelse af 5 års likviditetsbudget i økonomirapporten Version den 31/8-2015. Prisforudsætninger landbrugsprodukter Prognose År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Hvede salg (kr./hkg)

Læs mere

Analyse af svineregnskaber 2013

Analyse af svineregnskaber 2013 Årsmøde for svineproducenter 26. februar 2014 Analyse af svineregnskaber 2013 Regnskabsresultater 2013 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2014 (2014-2015) 26. februar 2014 Driftsøkonom Finn Skotte

Læs mere

På en kvægejendom foreligger der følgende resultater for et regnskabsår: Afkoblet støtte kr. Resultat af primær drift kr.

På en kvægejendom foreligger der følgende resultater for et regnskabsår: Afkoblet støtte kr. Resultat af primær drift kr. 119 13. Regnskabsanalyse Opgave 13.1. Regnskabsanalyse I (rentabilitet) På en kvægejendom foreligger der følgende resultater for et regnskabsår: Afkoblet støtte 230.000 kr. Resultat af primær drift 450.000

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 3,1-2007

ØkonomiNyt nr. 3,1-2007 ØkonomiNyt nr. 3,1-2007 Eksempler på resultater fra kvægbrug Der er for regnskabsåret 2006 foretaget analyser af et betydeligt antal produktionsbedrifter. Der er således også udarbejdet analyser af et

Læs mere

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Resultater 2014, 2015 og budget 2016 Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Landstallene generelt Landbrugets indkomst er faldet med 300.000 kr. fra 14 til 2015. Lavere produktpriser

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere