50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013"

Transkript

1 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel Avis 50 års jubilæum De 25 år fra 1988 til 2013 Udgivet af: Hjallerup Fjernvarme HJALLERUP FJERNVARME A.m.b.A. Gravensgade Hjallerup Telefon

2 2 3 Forord Hjallerup Fjernvarmes 50 års jubilæum Hjallerup Fjernvarme blev stiftet på en generalforsamling den 16. maj 1963 som et A.M.B.A, hvor det blev besluttet at oprette Hjallerup Fjernvarme. Værket blev ombygget i 1993, hvor der blev investeret i to nye Caterpillar motorer, der udover at producerer varme også kunne producerer el til salg. I forbindelse med de nye motorer blev hele værket omstillet til naturgas som brændsel, hvor man tidligere havde anvendt forskellige typer olie inkl. spildolie i en periode, men det blev af kommunen forbudt med begrundelse af værkets placering tæt ved gågaden. Fjernvarmeværkets nye skilt Overgang til edb var svær for personalet i Hjallerup Fjernvarme, da det var nyt og ingen havde erfaring med dette, men man klarede opgaven og i dag er det en selvfølge at anvende edb i alle kontormæssige opgaver. I 1994 da de nye motorer var installeret og igangsat skulle der foretages støjmålinger af anlægget, som udgangspunkt for at få en miljøgodkendelse, med målingerne var ikke i orden og dette var årsag til en voldgiftsag mellem byggeriets partner. Værket er igen her i 2012 blevet total renoveret, hvor de gamle Caterpillar motorer er udskiftet med to nye Jenbacher motorer type JMS 620, der hver har en total termisk yder 4,4 MW og nye røggasvekslere til rensning af røggasser, som sikre værket overholder nye gældende miljøregler inkl. nye regler for støj og vibrationer. Der er ligeledes investeret i en ny elkedel type Zeta der yder 6 MW til udnyttelse af lave strømpriser til varmeproduktion. Værkets øvrige installationer er ligeledes blevet renoveret eller udskiftet, så værket i dag fremstår som et nyt værk, hvor CO 2 udledningen er minsket med ca. 10 til 15 %. De nye motorer har medvirket til, at reducerer afgifterne på NO x og metan, da de i modsætning til de gamle Caterpilar motorer kan justeres til mindre udledning og samtidig have den samme varmevirkningsgrad. Kontorfløjen er ligeledes blev udbygget og der er foretaget indvendig renoveringer, som er med til at fremtidssikre Hjallerup Fjernvarme. Værket består i dag udover de nye Jenbacher motorer og den nye elkedel også af en Danstoker gaskedel der yder 9,3 MW varme. Værkets budget for året 2012 / 2013 for brug af naturgas er ca. 5,4 mil. m 3. til produktion af ca MWh El og MWh varme. I foråret 2013 fik Hjallerup Fjernvarme sin miljøgodkendelse fra Brønderslev Kommune. Hjallerup Fjernvarmes bestyrelsesformand, Kaj Tranholm Olesen I 2010 indgik Hjallerup Fjernvarme et samarbejde med Hjallerup Vandforsyning og Klokkerholm Kraft Varme, for derigennem at minimere omkostningerne for forbrugerne igennem indtægter fra dette samarbejde. Ved samarbejdet med Hjallerup Vandforsyning blev samarbejdsaftalen, at Hjallerup Fjernvarme skulle stå for drift og vedligehold, samt det regnskabsmæssige for Hjallerup Vandforsyning med en månedlig indtægt. Ved samarbejdsaftalen med Klokkerholm Kraft Varme blev der aftalt, at Hjallerup Fjernvarme skulle stå for drift og vedligehold af anlægget i Klokkerholm mod en månedlig indtægt. Strategiplanen for 2013 / 2014 er at arbejde for en aftale med Aalborg Forsyning om levering af overskudsvarme fra Vattenfall til anvendelse, når elpriserne ikke er gunstige, som ikke kun vil sikre varme i fremtiden, men også i takt med, at Aalborg Kommune omstilles til CO 2 neutral varmeforsyning, da vil Hjallerup Fjernvarme også blive omstillet og man vil følge den nye energilovgivning på varmeforsyningsområdet. Men bestyrelsen for Hjallerup Fjernvarme ser også på solvarme og varmepumper som alternativ til varme fra Aalborg Forsyning, men blandt andet solvarme vil max kunne dække 20 % af varmebehovet, da det er forbruget i sommermånederne juni, juli og august der sætter grænsen for størrelsen af anlægget. Bestyrelsen for Hjallerup Fjernvarme arbejder også med system til styring af temperatur i ledningsnettet, som også giver mulighed for temperaturstyring i nattetimerne, hvor der næsten ingen forbrug er. Dette system vil også bidrage til reduktion af ledningstab med helt op til mellem 5 til 10 %. Hjallerup Fjernvarme har igennem de sidste tre år renoveret ledningsnettet for ca. 1 mil. om året for derigennem at sikre, at ledningsnettet til stadighed er forbedret og der ikke opstår brud på nettet. Der er i dag 1603 forbrugere i Hjallerup Fjernvarme, som er en stigning fra 985 i 1988 og der foregår stadig nybyggeri i Hjallerup, som ønsker fjernvarme i deres huse. Kaj Tranholm Olesen Bestyrelsesformand

3 4 5 Hjallerup Fjernvarme 50 år i 2013 De 25 år fra 1988 til 2013 I 1988 blev der for Hjallerup Fjernvarme udarbejdet et jubilæumsskrift for de første 25 år»25 års jubilæum «. Det blev udsendt til alle de dengang 985 forbrugere. Mange har sikkert skriftet endnu. Men det er også lagt ind på Hjallerup Fjernvarmes hjemmeside hvor alle i dag kan læse det. Dette nye jubilæumsskrift er så en opfølgning for de næste 25 år og foreligger til udsendelse i forbindelse med 50 års jubilæet, som er 16. maj Fyring med naturgas I 1986 var der bygget den nye varmecentral med kedler, der også kan bruges til gasfyring. I jubilæumsåret 1988 startede så fyringen med naturgas. Dermed var eventyret med den billige spildolie ved at være slut. Man håbede dog fortsat på at kunne fyre med lidt spildolie, for at tage det groveste af prisen. Kommunen ville dog kun tillade fyring med spildolie i tilfælde af en afbrydelighedssituation eller ved en spidsbelastning Man var ved generalforsamlingen i 1988 nået op på 985 brugere. Prisen blev sat op til 370 kr pr MWh. Målerlejen blev sat op til 500 kr. I forbindelse med jubilæets afholdelse var der åbent hus i varmecentralen. Der kom mellem 200 og 300 besøgende. Bestyrelsen så ud som vist på omstående side med som formand. Overgang til edb I 1989 erhvervede Fjernvarmen en computer. Da man ikke havde meget kendskab til edb måtte man ty til eksperthjælp, bl.a. hos Post Danmark (dengang hed det Postog Telegrafvæsenet). Det drejede sig om udsendelse af månedlige opkrævninger til brugerne. Efter lidt begyndervanskeligheder de første par måneder kørte det fremover uden problemer med betalingsservice, opkrævninger og opgørelser. Det vil spare for en masse besværligheder fremover. Desværre løb man også i 1990 ind i problemer, fordi der var fejl i edb-programmet Man var i 1989 nået op på 1027 forbrugere. Man hæftede sig ved, at vedligeholdsudgifterne det år havde været usandsynlig lave. Det var inden de store, omkostningstunge ledningsudskiftninger var begyndt. Naturgas Midt Nord havde foræret Dronninglund Kommune en naturgasfyret gaslampe som tak for arbejdet med at få afsat naturgassen. Den blev opstillet på Dramhusgrunden. Men hvem har set den der? Tanker om decentrale kraftvarmeværker Samme år observerede man alle de decentrale kraftvarmeværker, der dukkede op rundt omkring. Bl.a. var man ved at opføre et i Dronninglund. Det gav alt sammen anledning til overvejelser i bestyrelsen. Varmeprisen blev sat til 395 kr. pr. MWh I 1990 var der tilsluttet 1036 forbrugere. Ved konstitueringen efter generalforsamlingen blev Svend Keller ny formand og fortsatte i bestyrelsen som sekretær. Hans Eegholm blev næstformand. En større ledning i Gravensgade var tæret og blev udskiftet med nye, præisolerede rør. Desuden var der nedlagt en ny ledning i stien fra Dronningensgade til Søndermar- Formand ken. Det betød, at en rigtig kold vinter ikke længere ville være et problem. Der var kommet en ny Varmeforsyningslov, som krævede, at mellemstore varmeværker var konverteret til kraftvarmeværker inden 1996 og havde et projekt klar senest 1. august Man fik udarbejdet en analyse hos JPH-rådgivning i Dronninglund vedr. de priser, man kunne forvente med kraftvarme. JPH-rådgivning havde forestået opførelsen af anlægget i Dronninglund Svend Keller Næstformand I 1991 blev der lagt ledninger på del af Søndergade og på Richardsvej. Forbrugerantallet var nået op på I bestyrelsen blev N. K.Andersen afløst af Ole Petersen. Man ville undersøge muligheden for at forsyne Hjallerup med varme fra kartoffelmelsfabrikken AKV i Langholt. I foråret 1992 måtte man konstatere, at det ikke blev muligt at klare Hjallerups varmeleverancer fra AKV. Forudsætningen var ellers eget kraftværk hos AKV og kølevandet til Hjallerup. Men AKV havde besluttet, at man ikke ville bygge eget kraftværk. Desuden ville det have knebet med at levere de lovede varmemængder Hans Eegholm Sekretær Ved generalforsamlingen 1992, hvor man nu var kommet op på 1102 forbrugere, 1988 N. K. Andersen 1988 blev det også oplyst, at man nu havde henvendt sig til JPH-rådgivning i Dronninglund vedr. projektering af et kraftvarmeværk i Hjallerup. Omkostningerne ville være omkring 30 mio. kr, som skulle finansieres med et 20 årigt serielån hos FIH med en effektiv rente på 10%. De fornødne kontrakter, bl.a. med gasmotorleverandøren Enmaco om køb af to En af de nye Jenbach JMS 620 motorer, 2012

4 6 7 Kraftvarmeværket tages i brug 1993 men der er støjgener Svend Keller Formand Hans Eegholm Næstformand Den nye driftsvarmepumpe 2012 Sekretær Caterpillar gasmotorer blev underskrevet, og arbejdet med konvertering af det eksisterende varmeværk til et kraftvarmeværk blev igangsat. Der var behov for en del ombygninger på den eksisterende kedelbygning. Det krævede desuden bygning af en 12 m høj akkumuleringstank ved side af værket. Den skal holde på det varme kølevand, som kommer fra de 2 gasmotorer, når de producerer elektricitet. Det varme vand fra motorerne, kan så pumpes ud til forbrugerne, når de har brug for varme. Tanken blev placeret på den offentlige parkeringsplads overfor varmeværket. Som kompensation for denne afgivelse fik kommunen et areal mellem værket og Hjallerup Arkaden (i 1993 var det VPs bygning). De to motorer kunne producere 5,7 MW ved fuldlast. Strømmen sendes direkte til 60 kv-stationen på Skelbakvej. Der var 3 pristariffer: lav, høj og spidsbelastning som gav hhv. 14,3 øre, 33,5 øre og 51,0 øre pr kwh. Hertil kom så CO 2 afgiften, som var et tilskud på 10 øre pr kwh. Ved generalforsamlingen 1993 startede man med at præsentere den nye driftsleder, Per Rasmussen, som skulle forestå den daglige drift af værket. Han kom fra Jetsmark Energiværk, hvor han havde været i ni år. Der var nu tilsluttet Ole Petersen 1991 forbrugere. Det er en tilgang på 78 nye forbrugere på 1 år. Denne store tilgang skyldes især kampagnen, der blev kørt fra 15. februar til 22. marts. Her tilbød man sammen med Naturgas Midt Nord gratis tilslutning. Resultatet blev, at der tilmeldte sig 109 nye forbrugere, hvilket var 86% af de mulige tilslutninger. Der var også ønsker fra beboere i Gammel Hjallerup (Præstevænget) om at komme med. Kommunen udarbejdede en lokalplan, som krævede tilslutningspligt. Dermed var der grundlag for en ledning til Gammel Hjallerup. Bestyrelsen startede drøftelsen, om ikke tiden er inde til sammenlægning af de 3 forsyningsselskaber Hjallerup Transformatorforening, Hjallerup Vandforsyning og Hjallerup Fjernvarme. I november 1993 vedtog en ekstraordinær generalforsamling et forslag til vedtægtsændringer. Den væsentligste ændring var en flytning af regnskabsåret fra 1/9-31/8 til 1/6-31/5, så det passede bedre sammen med de 2 måneder, der var fri for acontoopkrævning af varmebidrag I begyndelsen af 1994 blev Fjernvarmen meldt ind i brancheforeningen Danske Fjernvarmeværkers Forening. Det betød bl.a. en reduktion af visse forsikringspræmier. I april 1994 blev der over to dage holdt åbent hus, så forbrugerne kunne besøge værkets nye bygning og faciliteter. Man købte også naboejendommen Gravensgade 16, og gav udtryk for at hensigten var med tiden at rive huset ned og beplante grunden eller henlægge den til evt. kommende udvidelser. Primo 2013, altså 19 år senere, ligger huset der stadig. Der blev efter igangsættelsen af motorerne konstateret støjgener, som enten stammede fra motorerne eller lyddæmperne. Problemerne medførte bl.a., at der var problemer med at sove om natten i naboejendommen Gravensgade 16. Støjproblemerne blev erkendt af lyddæmperleverandøren Fabrikken Tio i Holland, men ikke af motorleverandøren Enmaco. Ved generalforsamlingen 1994 var der 1200 tilsluttede forbrugere. Motorerne havde nu kørt godt et år og her vist en virkningsgrad på 40%, hvilket er over den garanterede virkningsgrad på 38,5%. Voldgiftsagen om støjgenerne Men støjproblemerne var der stadig. Der blev udført en række støjmålinger i naboskellet af både luftbårne og jordbårne vibrationen. Der blev udarbejdet en rapport med måleresultaterne. Det viste, at det var nødvendigt at reducere støjniveauet med 8 db. Dette krævede ændring af både bygning og motorfundamenter. Det var efter rapportens resultater ikke muligt at opnå forlig med leverandøren. Derfor besluttede bestyrelsen i samråd med advokatfirmaet Mehlsen & Kaptain at indanke sagen til endelig afgørelse i Voldgiftsnævner for bygge- og anlægsvirksomhed. Man forventede, at der ville foreligge en afgørelse 1. maj Men det skulle gå helt anderledes. Ledningsrenoveringerne Samtidig skulle der tages fat på de kommende års store ledningsrenoveringer. Derfor ansøgte man Energistyrelsen om renoveringstilskud frem til 1997 til de samlede forventede omkostninger på 9,2 mio. kr. Der blev givet tilsagn om et tilskud på ca. 20% i tilskud, altså i alt for perioden ca. 1,8 mio. kr I 1995 var der tilsluttet 1209 forbrugere, og regnskabet var så godt, at varmeprisen kunne sættes ned til 340 kr. pr. MWh. Man kunne nu med større sikkerhed stole på motorernes virkningsgrad på omkring 40%. Men for at dette kunne opnås krævedes meget vedligehold og udskiftning af slidte maskindele. Man kunne tegne et vedligeholdsabonnement hos motorleverandøren Enmaco til 1 mio. kr. pr. år, at betale forlods. Bestyrelsen mente, at det var billigere selv at stå for vedligeholdet og selv have pengene stående med renter indtil omkostningerne viste sig. Der var flere brud på hovedledninger. Det gjaldt især Ågade og Blomsterkvarteret. Det var ellers ikke her man havde regnet med den første renovering. Men når nu skaden var sket her, valgte man også at starte renoveringen her. Ågade gik over vedligeholdskontoen, mens Blomsterkvarteret gik over renoveringskontoen (med de 20% i tilskud). Sagen omkring støjproblemerne trak i langdrag. En ny syns- og skønsmand ville

5 8 9 have flere lydprøver. Indtil der falder dom, måtte Fjernvarmen afholde udgifterne til advokaten, et beløb, der allerede i 1995 var oppe på kr. Men man regnede ikke med, at Fjernvarmen kunne drages til ansvar for problemet, da man fra starten havde dækket sig ind under ekspertisen fra JPH-rådgivning. De havde jo allerede lavet flere kraftvarmeværker. Tidspunktet for afgørelsen stod hen i det uvisse. Måske i 1996? 1996 I 1996 var der tilsluttet 1220 forbrugere. Årets renovering blev Algade og Idræts Allé samt Jernbanegade og Nørre Allé. De to sidste var ikke planlagt men kom med pga. at kommunen havde kloakarbejder i forbindelse med byggemodningen til Kulturhuset. De faldt også ind under vedligeholdskontoen, som dermed fik en pæn overskridelse. Energistyrelsens tilskudskonto var brugt i Man nåede dog i 1996 udover ovennævnte gader at renovere Møllegade, en del af Østergade og den sidste del af Gravensgade med tilskud. I 1996 indførtes en ny post i varmebetalingerne udover varmepris og målerleje nemlig en fast afgift ( den kaldes 2013 for abonnement ). Den blev sat til 1000 kr pr forbruger. Den blev indført af hensyn til varmeprisloven (fra 1994). Til gengæld blev målerlejen nedsat til 200 kr og varmeprisen blev nedsat med 40 kr. pr. MWh. Voldgiftsagen var stadig ikke afgjort. Man overvejede et forlig. De mangler og nødvendige omforandringer, der nævntes i syns- og skønsmandens rapport løb efter hans vurdering op i 2 mio. kr. Kunne der ikke opnås forlig herom, forlangte man sagen optaget til dom. Tidspunktet for afgørelsen stod hen i det uvisse Bygningsændringen i 2012 i forbindelse med totalrenoveringen I 1997 var der 1235 forbrugere. Man renoverede en del af Søndergade sammen med kommunen og Transformatorforeningen. Fjernvarmen forestod opgravning og tildækning, kommunen og Transformatorforeningen sørgede for renovering af fliser og asfalt. Denne praksis skulle også bruges ved de fremtidige renoveringer. Den faste afgift blev sat op til 1250 kr. Der blev gjort forsøg med nye støddæmpere til en af motorerne. Det hjalp ikke på støjen i naboskellet, hvorimod det hjalp på vibrationerne på værket. Voldgiftssagen kom ikke videre det år. Man kom ikke videre med samarbejdet om fælles administration med Transformatorforeningen. Men det blev dog besluttet at købe et nyt edb-anlæg med tilhørende program, som bl.a. kunne køre fire regnskaber sideløbende Varmemester Henry Jacobsen stoppede i foråret 1998 efter i alt 24 års arbejde for værket. Der blev holdt en afskedsreception i det nye Kulturhus. Der blev ikke ansat nogen afløser, idet driftsleder Per Rasmussen og driftsassistent Niels Thomsen overtog alle vagter, mod at stige noget i lønrammerne. Man indgik en lejekontrakt med Tele Danmark ( i dag TDC) om opsætning af mobilsender på skorstenen for i starten kr årligt. I 1998 var der 1250 forbrugere. Der blev investeret 1 mio. kr til ledninger i de nye udstykninger i Østermarken. For at få balance i regnskabet blev tilslutningsafgiften forhøjet fra til kr. Også tre andre udstykninger var aktuelle, nemlig Syrenparken, Gartnerivej og Alexandravej. Svend Keller Formand Hans Eegholm Næstformand Der var en del rørsprængninger pga. de gamle rør, hovedårsag tæring pga. regnvand, der siver ind i den gamle rørisolering. Derfor overvejede bestyrelsen udskiftning af alle de oprindelige rør én gang for alle, til en samlet pris på 8-10 mio. kr. Man igangsatte udskiftning af målerne. De nye målere var med modem og kunne dels bruges til kontrol af temperatursænkningen i de enkelte huse, dels afllæses direkte af Værkets computer. Med hensyn til voldgiftssagen måtte man stadig have tålmodighed I 1999 var der 1284 forbrugere. Voldgiftssagen var endnu ikke afsluttet. Fremover skulle der renoveres for ca. 1 mio. kr. pr. år Sekretær År 2000 nåede man 1304 forbrugere. Det forløbne år var præget af store prisstigninger på gas, mens prisen på den el, man solgte samtidig faldt. Man opkrævede en 11. rate i foråret 2000, for at få balance i økonomien. I bestyrelsen afløstes Ole Petersen af Mogens Larsen. En del af Søndergade fik nye rør, idet Tele Danmark (i dag TDC) skulle nedlægge et nyt kabel fra centrum til et sted ud for Vandværket. Nygade blev renoveret, og der blev lagt ny ledning i Nørrehaven, samt til den nye Friskole i Gammel Hjallerup. Man håbede med de nye renoveringer at kunne reducere varmetabet, som stadig androg ca. 30%. Den faste afgift blev hævet til kr og målerlejen kom op på 500 kr. Problemet med at få støjniveauet i skel ned på de lovmæssige 35 db, som en betingelse for at få en miljøgodkendelse, var ikke lige om hjørnet. Men der var udsigt til, at voldgiftssagen snart kunne holdes. Mogens Larsen 2000

6 10 11 Brændeovne Fast afgift skal dække de faste omkostninger 2001 var man oppe på 1334 forbrugere. Bestyrelsen rettede sin opmærksomhed mod anvendelsen af brændeovne, som altid er på fremmarch i en tid med høje og voksende varmepriser. Efter vedtægten skulle forbrugerne aftage deres varme fra Fjernvarmen. Det kunne dog tillades at man fik op til 30% af varmen fra andre kilder, men det skulle godkendes af bestyrelsen. Men man havde aldrig modtaget en ansøgning. Derfor vidste man intet Nye rør mellem Dronningensgade og Søndermarken om antallet af brændeovne. Derfor kunne det blive nødvendigt at udsende spørgeskemaer for at få belyst området. En eventuel fast afgift kunne blive konsekvensen af mange brændeovne. Efter Varmeforsyningsloven skal Fjernvarmens faste omkostninger dækkes af en fast afgift, og de variable omkostninger af forbrugerbidraget. Siden disse overvejelser har man ikke hørt mere til problematikken omkring brændeovne. På værket måtte de to røgvekslere skiftes, da vandrørene i disse var tæret op. Man havde generelt det indtryk, at der tilkom ret mange omkostninger på værket, som man ikke havde regnet med så kort tid efter ibrugtagningen. Man blev i 2001 færdig med renoveringen af Søndergade. Man renoverede også Vestergade frem til Grandisvej, samt Drosselvej. Man søgte 1 mio. kr fra Nødhjælpsfonden, som er oprettet af Energistyrelsen for at hjælpe fjernvarmeværker der har en højere MWh-pris end den af Staten fastsatte. Man fik tilsagn om kr, som man regnede med gik ind i kassen inden årets udgang. Det var også året, hvor man skulle refinansiere det store lån, som blev optaget til kraftvarmeværkets bygning i Pga. det aktuelle renteniveau regnede man med besparelser på ½ mio. kr. pr. år. Voldgiftssagen afsluttet 2002 Voldgiftssagen blev heller ikke afsluttet i Men sagen var nu berammet til marts Her fandt den også virkelig sted, og det var på Hjallerup Kro. Der var en dommer fra Vestre Landsret og 2 tekniske sidedommere. Fra bestyrelsen var mødt 3 medlemmer. Desuden Fjernvarmens advokat og 2 teknikere fra Rambøll. Fra modparten, som jo var dels rådgiveren JPH-rådgivning, og dels maskinleverandøren Enmaco, var mødt deres sagførere og samt flere teknikere. Fra Hjallerup Fjernvarme blev nedlagt påstand om 4,4 mio. kr, godt kr i procesrenter samt dækningen af de medførte omkostninger til bl.a. syn- og skøn, i alt ca 6 mio. kr. Derefter var der en lang række afhøringer af ingeniører, skønsmænd, værkets driftsleder og bestyrelsesformand den første dag. 2. dag var der flere afhøringer, inden sagførerne procederede. Dommerne voterede en times tid og kendelsen blev læst op: Fjernvarmen fik tilkendt en erstatning på 2,5 mio. kr samt kr til sagsomkostninger. Bestyrelsen besluttede derefter, for at reducere støjproblemerne til en acceptabelt niveau, kun at køre med motorerne i dagtimerne og ellers herudover at supplere med kedeldrift. I oktober nåede man endelig til omlægningen af restgælden. Lånebetingelserne var nu sådan, at man nåede en årlig besparelse på ca kr I 2003 kunne værket fejre sit 40 års jubilæum, og der var nu 1400 forbrugere. Ejeren af Gravensgade 19 ville nu sælge sit hus. Fjernvarme havde længe haft ønske om at købe ejendommen, da man ikke kunne overholde støjgrænserne i skel. En ny ejer kunne evt. give problemer, så man ikke kunne køre med gasmotorerne på visse tider af døgnet. Derfor købte man Gravensgade 19 til en pris, som måske var lidt i overkanten ( kr). Huset skulle anvendes som portnerbolig for værket og skulle bebos af driftsassistent Niels Thomsen. I Maj 2003 havde driftsleder Per Rasmussen sagt sin stilling op, idet han var blevet driftsleder for Løgstør Varmeværk. Ved ansættelse af en ny driftsleder måtte man så tage forbehold for, at der ikke var brug for ham længere, hvis/når fjernvarmen skulle komme fra Aalborg. tilbød at forestå den daglige administration mv., indtil der forelå en afklaring omkring evt. varmeforsyningen fra Aalborg (se nedenfor). Bestyrelsen tog mod dette tilbud. Fordelen var desuden, at havde et godt kendskab til værket og kunne indgå i værkets døgnvagt. Niels Thomsen skulle så stå for den daglige drift af motorerne og have tilsynet med arbejder i gaderne. Der blev udført renoveringsopgaver ved Horsevænget (i dag Markeds Allé). Ellers blev kun Ingridsvej renoveret i forbindelse med en større rørsprængning. Med renoveringen på et lavt niveau brugte man i stedet kræfterne (og pengene) til udskiftning af ca 500 målere, idet den lovmæssige periode for kontrol og eftersyn var udløbet. Varmeprisen var nu faldet til 400 kr pr MWh. Årsagen var bl.a., at man nu for 2 år havde fået et el-tilskud på 1,5 mio kr. Ved totalrenoveringen 2012 køres en af de gamle Caterpillar gasmotorer ud

7 12 13 Fjernvarme fra Aalborg? Stadig for dyrt Sidst på året begyndte man en undersøgelse af en evt. fremtidig varmeforsyning fra Nordjyllandsværket. Men det var ikke noget, der lige kunne falde på plads. Bl.a. fastholdt Naturgas MidtNord, at Hjallerup Fjernvarme var lovmæssigt forpligtet til at aftage 6 mio m³ naturgas pr. år. Der skulle udarbejdes en projektansøgning for etablering af en transmissionsledning for varme fra Aalborg Fjernvarmes pumpestation ved Rærup til Langholt, Grindsted/Uggerhalne og Hjallerup samt for nedlæggelse af decentrale gasmotoranlæg i de tre byer, samt for fremtidig forsyning med fjernvarme fra Aalborg. Projektudarbejdelsen ville koste ca ½ mio kr, og projektudførelsen ville antagelig løbe op i 30 mio kr. I begyndelsen af 2004 stod det klart, at hvis varmeprisen fra Aalborg kom over 200 kr pr MWh var der ingen sikkerhed for, at man kunne holde den aktuelle varmepris på 400 kr pr MWh i Hjallerup. Da Aalborg fremkom med en pris på 325 kr pr MWh, stoppede man forhandlingerne I 2004 var der 1440 forbrugere. Gaspriserne var lavere end forventet, så man kunne sætte varmeprisen yderligere 80 kr. ned til 320 kr. pr. MWh, laveste pris siden I løbet af året var der hos forbrugerne en del utætte gulvvarmerør og varmtvandsbeholdere. Det gav værket en del problemer med en masse råvand, der kom ind i systemet. Man gjorde sig tanker om fremtiden. Der skulle ske flere ting. Umiddelbart skulle man søge om CO 2 kvoter. Man skulle iværksætte energispareaktiviteter i sit forsyningsområde. Og fra 2007 skulle el sælges på markedsvilkår, og ikke som hidtil til faste priser, afhængigt på produktionstidspunktet. Det betød, at man for at have bedre mulighed for at producere på de tidspunkter, hvor man fik mest for strømmen, skulle kunne lagre det varme vand, der kommer samtidig. Den eksisterende varmvandsbeholder (akkumuleringstank), der var på 900 m³ og kunne lagre 40 MWh, var utilstrækkelig. Man skulle kunne lagre ca 120 MWh, hvilket krævede en ekstra beholder på ca 2000 m³. Svend Keller Formand Næstformand I 2005 var der tilsluttet 1472 forbrugere. De sidste 5 år var varmeforbruget ikke steget, selvom der var næsten 200 flere forbrugere. Det kunne skyldes både mildere vintre og bedre isolering af husene. Men for værket betød dette faktum, at man ikke skulle spekulere på kapacitetsudvidelser. I sommeren døde det mangeårige bestyrelsesmedlem Hans Eegholm af sygdom og blev afløst af 1. suppleanten Roland Skindbjerg. overtog næstformandsposten. Man fik renoveret sidste del af Skolegade og Algade, samt Kastanie Allé. Når også Rønne Allé var renoveret, var man gennem den gamle bydel. Man tegnede lige før årets begyndelse en kontrakt med DONG, som i en 2-årig periode frem til 2007 skulle stå for indkøb af gas, salg af varme til en fast pris og salg af el-produktionen på det frie el-marked. Varmeprisen startede med 195 kr pr MWh men blev forhandlet ned til 187 kr pr MWh. I aftalen var også med, at DONG styrede CO 2 kvoterne, ligesom de afholdt udgifterne med servicekontrakterne på motorerne. Da man havde kvoter i overskud, kunne disse sælges for kr. Der var nu monteret 600 såkaldte lækmålere hos forbrugerne. De kunne automatisk give meddelelser om lækager til værkets computer Sekretær I 2006 var der tilsluttet 1484 forbrugere. Dette år var varmeforbruget steget ca 10% i forhold til de forrige 5 år hvor det stort set var konstant. Måske var det kolde forår årsagen hertil? For at sikre forsyningssikkerheden i forbindelse med nedbrud af gasmotorerne overvejede man at udskifte den daværende 9MW-kedel med en 15 MW-kedel. Pga. de forhøjede energipriser, begyndte igen overvejelse om alternativer. Måske varme fra Nordjyllandsværket sammen med værkerne i Dronninglund og Klokkerholm. Men igen voldte det problemer med Roland Skindbjerg 2005 hvordan man kunne komme ud af gaskontrakten hos Naturgas MidtNord. Driftsaftalen med DONG udløb jo ved årets udgang. Der var som de tidligere år en del reparationer, herunder en større sprængning i Dronningensgade. Den løb op i ca kr. Man var nu oppe på 800 lækmålere. For at få målernes signaler hjem til værkets antenne, skulle der en del sendere op rundt om i byen. Man ville gerne have vandmålerne med på systemet Mogens Larsen 2005 I 2007 var der tilsluttet 1527 forbrugere. Nu skulle værket selv stå for el-salget, idet ny lovgivning desværre forbød en fortsættelse af den gode DONG-aftale. Men nu kunne man en såkaldt rådighedsbetaling for at have el-produktionskapacitet til rådighed, enten motorerne kørte eller ej. Det drejede sig om godt kr. pr. MW pr måned. Med ca. 5,6 MW var det ca kr pr måned. El-prisen på det

8 14 15 Svend Keller Formand Næstformand Sekretær Roland Skindbjerg 2008 Kaj Tranholm Olesen 2008 trakt ved en oliepris på 80$ pr tønde. Men siden faldt olieprisen til 40$ pr tønde. Man var igen begyndt at overveje andre muligheder for varmeforsyning, og så her på leverancer fra Vattenfall, som nu ejede Nordjyllandsværket. Derfor var man indgået i et samarbejde mellem alle værkerne i Brønderslev kommune. Man havde nedsat et udvalg, som skulle komme med forslag til en varmeplan for kommunen. Kaj Tranholm Olesen var værkets mand i det udvalg. Den nye tank blev taget i brug i begyndelsen af april, derfor kunne man herefter altid producere el, selv om den gamle beholder var fyldt med varmt vand. Nu kunne man altid producere el, når priserne var til det, og samtidig udnytte alt det varme vand, der kom ud af el-produktionen. Man fik renoveret Anne Marievej. Derefter skulle der muligvis renoveres i Søndermarken. Man havde opgivet at komme videre med at finde energibesparelser hos de enkelte forbrugere. Det ville nok kræve en heltidsansat. I stedet havde man valgt at betale kr for indkøb af point de steder i landet, hvor der var gennemført flere energibesparelser end krævet og dermed point i overskud. I marts havde man holdt møde med Hjallerup Vandforsyning for at komme videre med den tidligere foreslåede sammenlægning af de to forsyningsselskaber. Tidligere havde også Transformatorforeningen været inde i billeder, men den blev jo nedlagt i 2001 og el-forsyningen lagt ind under ESV. Der blev i oktober ansat en ½-dags kontorassistent, Jeanette Jensen, til at varetage den enorme mængde af papir, som dagligt skal administreres. Sidst på året købte man Gravensgade 14. Dermed blev det muligt for værket at udvide støjgrænsen med 150 m. frie el-marked var ofte så lav, at det var mere økonomisk at inkassere rådighedsbetalingen og lade varme produceres på gaskedlen. Årets renoveringer omfattede Konstantinsvej, Anne Marievej og Nobilisvej. Udstykningerne på Højen og Tennisskoven var overstået. Motorerne blev renoveret, så de igen kunne køre timer, forhåbentligt problemfrit I 2008 var der tilsluttet i alt 1568 forbrugere. 1. juni døde Mogens Larsen og 1. suppleanten Kaj Tranholm Olesen trådte ind i bestyrelsen. Man glædede sig over, at de tidligere års mange renoveringen så ud til at være slået igennem, så der kun var få og små reparationer. Varmeforbruget lå i gennemsnit pr forbruger på ca 16 MWh og havde dermed ikke ændret sig meget de seneste år. Man regnede med, at der i mange af de huse, som skulle bygges fremover ville blive anvendt alternative former for energiforsyning, såsom jordvarme, solvarme og udførelser som passivhuse. Derfor var det et stort spørgsmål, om man fortsat skulle etablere mulighed for fjernvarmeforsyning i kommende udstykninger. Varmeprisen var desværre steget markant i forhold til året før pga. høje gaspriser, se side 12. I 2006 trådte en lovgivning om CO 2 - udledning i kraft, som medførte, at Hjallerup Fjernvarme i sit område skulle sørge for en årlig energibesparelse på 400 MWh. Det kunne f.eks. opnås ved at man ansatte en energirådgiver. Man valgte dog i stedet et samarbejde med Brønderslev Energispar A/S, der med 8 medarbejdere kunne bistå Hjallerups forbrugere. Man fik en aftale med Nordjysk El Handel vedr. salg af el på el-børsen. Inden for en vis grænse skulle Nordjysk El Handel styre el-produktionen. Man kom desuden med i en form for vagttjeneste, hvor man modtog betaling for at være klar til at producere i tilfælde af mangel på el, f.eks. når vindmøllerne stod stille. Derfor besluttede man, i forlængelse af, hvad der blev nævnt under 2004 at bygge en ny akkumuleringstank til varmt vand. Tanken blev på 1500 m³ og skulle stå ved siden af den nuværende. Den var budgetteret til 2,5 mio. kr og skulle stå klar i begyndelsen af I 2009 var der tilsluttet 1585 forbrugere. Man var desværre nødt til at hæve varmeprisen 80 kr. pr. MWh, virkningen af den globale økonomiske krise. Oven i det kom, at el-priserne på el-børsen var så lave, at de to gasmotorer, der på årsbasis kan producere MWh, kun havde kørt 700 timer det forløbne år. Dvs. at varmen i meget vidt omfang skulle produceres på gaskedlen. Medvirkende til de forhøjede priser, var desuden, at man havde været noget uheldigt med valget af tidspunkt, hvor gaskontrakten med DONG skulle underskrives. I sommeren 2008 havde olieprisen (gasprisen følger olieprisen) været 150$ pr tønde. Så man troede, at det var godt med en kon- Driften af tre forsyningsselskaber 2010 /2011 I 2010 fik man på plads, hvordan relationerne mellem de 3 forsyningsselskaber Hjallerup Fjernvarme, Hjallerup Vandværk og Klokkerholm Kraft Varme skulle være fremover. Der var ikke tale om sammenlægninger, som der ellers var arbejdet på i tidligere år. I stedet havde man besluttet, at Hjallerup Fjernvarme skulle stå for den daglige drift i Hjallerup Vandværk fra 1. september Driftsleder havde sagt sin stilling op pr. 1. september og ønskede heller ikke at fortsætte i bestyrelsen. Dermed afsluttedes 36 års tætte relationer til Fjernvarmen: Som bestyrelsesmedlem , som formand , som bestyrelsesmedlem og sekretær og som driftsleder fra 2003 til Svend Keller takkede på generalforsamlingen for de mange års samarbejde. Men generalforsamlingen blev også afslutningen på Svend Kellers mangeårige formandskab. Han blev sammen med og Roland Skindbjerg afløst af Kaj Volden, Asger Lund og Jan Schunk. Ny formand blev Kaj Tranholm Olesen. fortsatte som næstformand og Asger Lund blev sekretær. Som ny driftsleder ansatte man fra 1. september 2010 Palle Hostrup, der i 13 år havde været driftsleder af vandværket. Driften af Klokkerholm Kraft Varme overtog man fra 1. april Man var i 2010 nået op på 1590 forbrugere. Ved den nye udstykning på Skelbakvej kom der ikke fjernvarmeforsyning. Det var jo planen, at man der skulle opføre nulenergihuse, passivhuse eller huse med alternativ form for varmeforsyning, f.eks. jordvarme. Desuden kunne man regne med, at fremtidige huse ville blive opført med så meget ekstra isolering, at behovet for tilført varme ville falde markant. Man fik et nyt lån på 5 mio. kr. til 1% i rente. Dermed kunne de finansielle omkostninger mindskes betydeligt. Der blev gennemført en renovering i Søndermarken. Man havde været gennem en række forhandlinger med flere gasudbydere. Det endte med, at DONG tilbød den største rabat. Det betød, at varmeprisen resten af budgetåret 2010/2011 kunne nedsættes fra 590 kr pr MWh til 520 kr. pr. MWh. I november 2010 holdt værket åbent hus for forbrugere og andre interesserede. Samme måned blev der holdt en ekstraordinær generalforsamling for vedtagelse af en opdatering af vedtægterne.

9 16 17 Kaj Tranholm Olesen Formand Næstformand Asger Lund Sekretær Jan Schunck Man havde nu 1592 forbrugere.fjernvarmeværket havde nu fået en hjemmeside, med link fra på hjemmesiden kan man læse om værkets medarbejdere, bestyrelse, vedtægter og regnskaber. Der er et nyhedsarkiv, bl.a. med værkets strategiplaner og en masse billeder. Desuden kan man læse om sin varmemåler, målervejledning, teknisk regulativ og selvbetjening. Her kan man også læse publikationen 25 års jubilæum 1963 Kaj Volden , som blev udsendt til forbrugerne ved 25 års jubilæet i Samtidig blev fjernvarmens øvrige IT opgraderet med ekstern lagring af data, så sikkerheden nu var i orden. Økonomisystemet blev ligeledes opgraderet, idet man gik over til det nyeste system fra Danske Fjernvarmeværkers Forening. Der var blevet holdt 2 temadage, hvor investeringsplaner for fremtidens energiforsyning, udarbejdet af Fleksenergi, blev drøftet med deltagelse af mange forbrugere. Biogasanlæg var også på programmet. Der blev senere holdt et møde med Brønderslev Kommune, hvor kommunens fjernvarmeværkers mulige investering i biogasanlæg blev behandlet. 1. juni havde driftsassistent Niels Thomsen 25 års jubilæum. Det blev fejret med et åben hus arrangement. Bestyrelsen arbejdede efter besøg på flere fjernvarmeværker med den fremtidige investeringsplan og arrangerede sig senere med PlanEnergi som konsulent. Man renoverede Magrethevej, Henriksvej og dele af Granvej. I Østermarken måtte man reparere brud på hovedledningen. Nye fjernvarmeledninger blev lagt til dele af Tenninskoven. Total renovering med to nye motorer 2012 Man havde nu 1599 forbrugere. Der var købt to nye gasmotorer Jenbacher JMS 620, hver med en total termisk Ny røggasveksler i forbindelse med totalrenoveringen i 2012 effekt på 4,4 MW, samt nye røggasvekslere til rensning af røggasser. Det sikrer, at værket overholder nye, gældende miljøregler, incl. nye regler for støj og vibrationer. Det var til erstatning for det gamle anlæg fra Dermed havde man helt nye motorer, hvor der også var mulighed for at fyre med biogas. Ved servicekontrakten med Jenbacher mindskedes vedligeholdsomkostningerne med 10 %. Som noget nyt havde man også anskaffet en 6 MW elkedel type Zeta, så man kunne udnytte den el, som i nogle af døgnets perioder er en billigere energiform end gas. Værkets øvrige installationer blev ligeledes renoveret eller udskiftet, så værket derefter fremstår som et nyt værk, hvor CO 2 er minsket med mellem 10 og 15 %. Værket havde desuden en Danstoker gaskedel med en effekt på 9,3 MW varme. Værkets budget for naturgasforbrug er ca 5,4 mio. m³ til produktion af MWh El og MWh varme. I forbindelse med installering af de nye motorer havde man ombygget og udvidet pumperummet for en ny driftsvarmepumpe. Også kontorbygningen var blevet ombygget og udvidet. Der var foretaget renoveringer i Vestergade og Algade. Man måtte sige farvel til kontorassistent Jeanette Jensen. Derfor havde man ansat Lone Albæk Jørgensen som bogholder på Hjallerup Fjernvarme. Lone er bl.a. uddannet som revisor. Man havde indgået aftale med Henrik Georgsen om at indgå i vagtordningen hver 3. uge fra fredag kl. 16 til mandag kl. 7. Henrik arbejder til daglig i Klokkerholm VVS. Gaskontrakten med DONG blev forlænget til juni Med de nye motorer og med elkedlen kunne varmeprisen fortsat holdes på 520 kr I marts 2013, hvor dette festskrift blev skrevet, var der 1602 forbrugere. Fremtiden kan beskrives ud fra den strategiplan, som bestyrelsen har som sit grundlag for sit fortsatte arbejde.

10 18 19 De kommende år Strategiplanens hovedpunkter Billeder af personalet Hjallerup Fjernvarmeværk Hovedpunkterne er følgende: Investering i et temperaturstyringssystem, som kan styre temperaturen ude i ledningsnettet. Opnåelse af en aftale med enten Aalborg Forsyning eller med Vattenfall (Nordjyllandsværket i Vester Hassing) for levering af overskudsvarme til Hjallerup Fjernvarme og Klokkerholm Kraft Varme. Varme fra fælles solvarmeanlæg, som forsyner både Klokkerholm og Hjallerup med varme. Alternative løsninger for levering af varme til Hjallerup og Klokkerholm gennem aftaler ud fra Brønderslev Samarbejdet, hvor der fra Brønderslev kommune er udarbejdet planen Ny strategisk energiplan. Hjallerup Fjernvarme arbejder på i samarbejde med Klokkerholm Kraft Varme at nå frem til en alternativ varmeforsyning, som kan gøre omkostningerne så lave som muligt. Samtidig vil man mindske udledningen af CO 2 fra fjernvarmeproduktionen, under hensyntagen til gældende lovgivning. Det der arbejdes med her og nu er varme fra enten Aalborg Forsyning eller Vattenfall, De to varmeakkumuleringstanke, 2012 varme fra fælles solvarmeanlæg, temperaturstyring af ledningsnet, jordvarme i forbindelse med Hjallerup Samvirke samt Brønderslevs nye strategiske energiplanlægning. Bestyrelsen har i samarbejde med Klokkerholm Kraft Varme haft møder med både Vattenfall og Aalborg Forsyning, der har hvert sit syn på, hvordan varmeleverancerne kan gennemføres. Ud fra de priser, Vattenfall oplyser, synes Aalborg Forsyning at have den billigste varme en stor del af året. Forsyningen til Hjallerup vil være med en afgrening fra det anlæg, man allerede har i Uggerhalne. Fordelen ved at blive koblet på Aalborgs net er, at Hjallerup ikke bliver afhængig af at tage varme fra Vattenfall. Aalborg Forsyning skal løbende finde billig varme til sine forbrugere. I Brønderslevs strategiske energiplan har et fælles biogasanlæg en stor plads. Men en lang række forudsætninger skal opfyldes, for at det kan blive aktuelt. Eksempelvis skal biogasanlægget være en økonomisk gevinst for både fjernvarmeværkerne og landmændene. Men landmændene har for tiden svært ved at skaffe penge til anlægget. Bestyrelsen har set på solvarmeanlæg og jordvarmeanlæg andre steder i Danmark, for at se om der er noget at hente her. Men der foreligger ikke nogle umiddelbare løsninger for disse former for varmeforsyning. Henry Jacobsen Varmemester Formænd Niels Thomsen Driftsassistant Per Rasmussen Driftsleder År 25 til år 50 i Hjallerup Fjernvarme Svend Keller Kaj Tranholm Olesen Driftsleder Jeannette Jensen Kontorassistent Bestyrelsesmedlemmer Hans Eegholm N. K. Andersen Ole Petersen Mogens Larsen Roland Skindbjerg Jan Schunck Kaj Tranholm Olesen Asger Lund Kaj Volden Palle Hostrup Driftsleder Lone Albæk Jørgensen Bogholder Medarbejdere Henrik Georgsen Vagt Henry Jacobsen, varmemester Niels Thomsen. driftsassistent Per Rasmussen, driftsleder , driftsleder Jeanette Jensen, kontorassistent Palle Hostrup, driftsleder Lone Albæk Jørgensen, bogholder Henrik Georgsen, vagt

11

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Ordinær generalforsamling 2010 2011. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2010

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2011/2012 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. Vallensbæk den 26. november 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab,

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. Vallensbæk den 27. november 2012 BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab,

Læs mere

Sp.: Kan budgettet holde? Sv.: Vi har sat priserne relativt højt.

Sp.: Kan budgettet holde? Sv.: Vi har sat priserne relativt højt. Ekstraordinær generalforsamling i Stoholm Fjernvarmeværk A.M.B.A Blad nr.281 Ekstraordinær generalforsamling Tid og sted Stoholm Fjernvarme A.M.B.A Dag: Onsdag d. 29.01.2014 Kl: 19.00, Stoholm Kultur og

Læs mere

Bestyrelsens beretning om det 51. regnskabsår i Ejstrupholm Varmeværk

Bestyrelsens beretning om det 51. regnskabsår i Ejstrupholm Varmeværk Bestyrelsens beretning om det 51. regnskabsår i Ejstrupholm Varmeværk For Ejstrupholm Varmeværk har varmeåret 2012/13 driftsmæssigt og økonomisk været meget tilfredsstillende, og det skyldes bl.a. at vi

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 19.11.2014, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået,

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september 2013. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

Som dirigent foreslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag)

Som dirigent foreslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag) Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2015 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2012/13. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken Til dækning af det mere konstante varmebehov, er der på værket bygget to store isolerede vandbeholdere (Termokander). De tilføres varmt vand, når motoren kører,

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Biogasanlægget Greenfarm se

Biogasanlægget Greenfarm se Biogasanlægget Greenfarm se Forsyner i dag Laurbjerg (1500 syd-vest for anlægget) med fjernvarme. Biogasmotor på anlægget producerer strøm til el-nettet og spildvarme på motor overføres via fjernvarmeledning.

Læs mere

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Bestyrelsen vil gerne starte med at takke for det store fremmøde til vores informationsmøde i Hørning. Hvor der var plads til alle, næsten

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. Bestyrelsens beretning Indledning 2011 har været et underligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk. Et år, der har mindet

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Lidt om Fjernvarmeselskabet Christiansfeld Fjernvarmeselskab blev etableret i 1965. Der

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG Flemming Ulbjerg Chefkonsulent 1207 -Energi& Fjernvarme, Vest M +45 51 61 58 87 chtf@ramboll.dk 1 SET FØR? Deterset før. - Næsten. Bjerringbro. Langå Skagen Evt. andre? Forskellen

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se Rørholt se Biogasanlæg yder 8-900 kw gas som løbende omsættes i en gasmotor til 320-360 kw strøm og varme fra motor bortventileres. 5 møller som samlet kan yde 4 mw el ved maks produktion. Anlægget 5 6

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. VEDTÆGTER Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1. Selskabets navn og hjemsted. 1.1. Selskabets navn er Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Frederikssund Kommune. 2. Selskabets

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2014/15. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser N OT AT 12. december 2011 J.nr. Ref. OO Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser I 1990 erne blev der etableret kollektiv varmeforsyning i større landsbyer, hvor der

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

Referat fra Skjern fjernvarmecentrals 62. generalforsamling

Referat fra Skjern fjernvarmecentrals 62. generalforsamling Referat fra Skjern fjernvarmecentrals 62. generalforsamling Generalforsamlingen blev afholdt mandag den 14.maj 2012 kl. 19.30 på Hotel Vestjyden Bredgade 54, 6900 Skjern, med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Strategiplan for Mørkøv Varmeværk A.M.B.A.

Strategiplan for Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. Strategiplan for Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. Ved bestyrelsesbeslutning, maj 2004, vil Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. udfærdige og løbende vedligeholde en fremadrettet og samlet strategi for værket. Det er intentionen,

Læs mere

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Marstal Fjernvarme Opstart 1962 A.m.b.a. selskab 1.420 forbrugere Ca. 32 km hovedledning Normaltårsproduktion

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand)

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand) Referat 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF Deltagere: Ringsted Byråd Johnny Dahlgaard (formand) Per Nørhave joda@ringsted.dk hjpen@ringsted.dk Andelsboligforeningen af Solveig Christiansen

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere