Virksomhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2001 2003"

Transkript

1 Virksomhedsplan Februar 2002

2 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES SELVSTYRENDE TEAM HOLDDANNELSE VIKARDÆKNING SPECIAL- OG 2-SPROGSUNDERVISNING LEG/LÆRING BARNET I CENTRUM PÆDAGOGISK SERVICECENTER (BIBLIOTEK) SKOLE/HJEM SAMARBEJDE UTILPASSEDE BØRN OG UNGE/SOCIAL TRÆNING OG KOMPETENCEUDVIKLING BØRN KOST OG MOTION IDRÆTSOMRÅDET KOST 12 4 INDSATSOMRÅDE UNDERVISNINGSDEL ÅRSPLANER IKT-LÆRINGSPLAN LOKAL LÆSEPLAN INTERNATIONALISERING/E.N.I.S INDSATSOMRÅDE FRITIDSDEL PERSONALEUDVIKLING INDRETNING STUER FORÆLDREMØDER INTEGRATION AF DE 2-SPROGEDE BØRN AKTIVITETER MODTAGELSE AF BØRNEHAVEKLASSEBØRN UDSLUSNING AF 3. KLASSER 23 6 SKOLEN I TAL PERSONALE TID/RESURSER SKOLENS BUDGET SFO ENS BUDGET 28

3 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 3 1 Skolens profil Parkskolen er beliggende i den østlige del af Taastrup Kommune, 700 meter fra Taastrup station, midt i et blandet boligkvarter bestående af etagebyggeri på den ene side og villakvarter på den anden side af skolen. Skolen består af et samlet etageareal på m2 på Parkvej 76, tæt ved Taastrup svømmehal og idrætscenter. Skolen har gennem årene arbejdet meget med udvikling af skolen, lige fra vores 10 punkts program med Ivan Hauser i 1991/1992 til Røsnæs kurserne i 1998, 1999 og Indimellem disse punkter har skolen arbejdet med indskoling (Barnet i Centrum samarbejde mellem lærere og pædagoger), Mål og Med (skole hjem samarbejde), IT, internationalisering, læseindsatsplan, teamdannelse, skoleudvikling (de regionale konsulenter), assertion, 10. klasse struktur, projektarbejdsformen, featureuger, teamuger, traditioner (bl.a. gammel elevfest) og meget andet. Senest er hele skolen overgået til selvstyrende teams (en ny anderledes og spændende organisationsform). Skolen har kort sagt udviklet sig på fundamentet af en solidt forankret dansk folkeskole. Parkskolen er i 2001 kendetegnet ved en klar kurs, et godt image, stor lokal respekt med de særheder og specialiteter, som en god folkeskole er kendetegnet ved. En kvalitetsbevidst skole med gode traditioner, en dygtig engageret medarbejderskare, interesserede forældre og på den baggrund også et stort udviklingspotentiale. Parkskolen er en to-spors skole fra klassetrin, med 2 børnehaveklasser har 2 specialklasser, en børnehaveklasse og en 1. klasse har en SkoleFritidsOrdning (SFO) med ca. 190 børn, fordelt på 2 afdelinger har ca. 65 medarbejdere bestående af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, HKpersonale samt teknisk servicemedarbejdere har en ledelse, bestående af skoleleder, afdelingsleder 1 (souschef), afdelingsleder 2, SFOleder samt teknisk serviceleder. Skolen har: 24 klasselokaler, herunder specielle klasselokaler til specialklasser samt en række faglokaler et mediatek, bestående af multimedieværksted, bibliotek med 6 pc er med Internet-adgang og to edb-lokaler med 24 arbejdspladser med Internet-adgang i hver. 3 idrætssale 1 festsal med scenefaciliteter samt mulighed for filmforevisning på stort lærred. Myretuen er Parkskolens fritidstilbud for elever der går i kl.. SFO en er fysisk adskilt i to afdelinger, men arbejder som én SFO med fælles målsætning og regler, samt aktiviteter og ture på tværs. I afd. 1 findes Rød og Blå stue på 30-gangen og Orange og Turkis stue på 40-gangen og i afd. 2 Grøn, Lilla og Gul stue. På hver stue er der 2 voksne og ca. 30 børn i alle aldre. Undtaget herfra er dog Gul stue, der er et specialtilbud til børn med særlige behov, hvorfor der her er væsentlig færre børn. Morgenåbning foregår altid fælles i afd. 2.

4 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 4 2 Skolens målsætning 2.1 for undervisningsdelen Med baggrund i, at skolens aktiviteter berører mange børn og forældre i området, skal Parkskolen som kommunal folkeskole give eleverne mulighed for faglig og personlig udvikling og gennem kontakt med forældrene skabe sammenhold om skolens virke. Eleverne tilbydes aktiverende undervisning, som styrker deres faglige viden og kunnen og medvirker til at selvstændiggøre dem som individer samtidig med, at de lærer at arbejde på et demokratisk grundlag. Eleverne skal opnå forståelse for, at frihed under ansvar er en forudsætning for dette mål. Eleverne skal inddrages i skolens arbejde så meget som muligt, således at selvansvarligheden øges. For lærerne skal Parkskolen være en god og udviklende arbejdsplads, der giver den enkelte lærer mulighed for på eget initiativ og i samarbejde med andre ansatte, at aktivere eleverne til at nå fastlagte mål, samt motivere og støtte både svage og dygtige elever. Skolen vil endvidere fortsat arbejde for at styrke undervisningsniveauet gennem en stadig udvikling af skolen, blandt andet gennem tværfaglig undervisning og projektorienterede emnearbejder. I forhold til forældrene skabes en aktiv og åben kontakt mellem skole og forældre på alle områder for at opnå større fælles interesse og ansvar for skolens virke. Parkskolen ønsker til alle tider at være åben overfor elever, forældre og det øvrige samfund. en er udarbejdet af skolebestyrelsen.

5 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side for SFO en Mål: Det primære formål med vores pædagogiske arbejde i Myretuen er, at støtte børnenes generelle udvikling. Tryghed, trivsel og tillid, ser vi som et fundament og en betingelse for en positiv udvikling. Vores overordnede mål er at støtte børnenes udvikling af: Selvværd Selvstændighed Ansvarlighed Vi ønsker således at styrke børnene i at kunne indgå i forpligtende fællesskaber, samt styrke deres forudsætninger for indlæring i skoletiden. Midler til at nå ovenstående: Som voksne vælger vi aktiviteter udfra børnenes ønsker og behov, med det formål at nå de overordnede mål. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns niveau. Vi vægter i dagligdagen fællesskab, ligeværdighed og plads til personlighed højt. Medbestemmelse og selvforvaltning er ligeledes væsentlige nøglebegreber for os. Generelt gør vi ikke tingene for børnene, men hjælper dem til at lære selv at gøre. Vi ønsker at inspirere børnene til at udvide deres horisont og stimulere deres kreativitet, for herigennem at gøre dem bedre til at forstå og dermed respektere andres forskelligheder, samt finde ud af hvad netop de er gode til og har det godt med. Vi vil til stadighed arbejde på at højne vores faglige niveau. Vi er meget opmærksomme på at vi som voksne er forbilleder og i vores adfærd fremstår som eksempler overfor børnene. Eksempler på hvordan vi praktisk kan arbejde frem mod vores mål: Ikke løse konflikter for børnene, men hjælpe dem til at lære selv at løse dem. Ikke binde børns snørebånd, men lære dem hvordan, gerne ved hjælp af andre børn Vi holder samling på stuerne dagligt, tager på ture sammen og laver fælles aktiviteter. Vi forsøger at inddrage alle børn i sociale aktiviteter. Vi er særligt opmærksomme på de børn som vi oplever er meget for sig selv. Lære dem at sige til og fra, samt respektere andres behov og egne. Anerkende barnet for den han/hun er, uden at fokusere på en præstation. Vi holder café hvor de børn der ønsker det, deltager i at forberede og afvikle arrangementet. Vi har til daglig fri frugt. Børnene ved bedst selv hvornår de er sultne. Vi lægger vægt på metodefrihed for at udnytte den styrke der ligger i vores forskelligheder. Dette selvfølgelig med udgangspunkt i vores mål og midler. Vedr. fortolkning af begreber, se bilag 1.

6 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 6 3 Indsatsområder fælles 3.1 Selvstyrende team Parkskolen har fået mulighed for i en 2-årig forsøgsperiode at organisere arbejdet i selvstyrende teams. Ledelsens har i samarbejde med lærerne samt indskolingspædagogerne dannet 11 funktionsdygtige teams, et omkring hver årgang. Udgangspunktet for dannelsen af årgangsteamene har været: Faglig bredde (det humanistiske, det naturvidenskabelige, det praktisk-/musiske) Personlige ønsker (kærlighedsprincippet) Menneskelig bredde (alder, erfaring, køn, interesser osv.) Alle lærere er tilknyttet et team og to af lærerne er tilknyttet to teams. Derudover er der en del lærere som er lånt ud (lånelærere) til andre teams i få timer hver uge. Denne lånelærer-ordning er faglig nødvendig men skal begrænses mest muligt, da den begrænser fleksibiliteten både i de teams som skal låne en lærer og hos de som låner læreren ud. Arbejdet med de selvstyrende teams, er en hel ny organisationsform i folkeskolen og derfor en meget omfattende og meget omfangsrigt indsatsområde. Vi har derfor udvalgt nogle få delområder inden for dette indsatsområde som vi vil fokusere på i år: Holddannelse/special- og tosprogsundervisning Vikardækning af planlagt fravær. er Etablering af holddannelser. Kompetent specialundervisning i samarbejde med de enkelte afdelinger. Kompetent 2-sprogsundervisning i samarbejde med de enkelte afdelinger. Bedre vikardækning. Evaluering i forhold til skoleafdelingen/kommunen. Holddannelser, specialundervisning og 2-sprogsundervisning er det centrale i forbindelse med TeamUdviklingsSamtaler. Omlægning af timeressourcer i forbindelse med langtidssygdom, jobskift, kurser o.lign Holddannelse 50% af timerne til specialundervisning- og tosprogsundervisning er lagt ud i teamene som ekstra lærerressourcer.

7 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 7 Skal styrke muligheden for holddannelse. Holddannelse skal fremgå af klassernes arbejdsplaner/skemaer og årsplaner. Periodevis redegørelse for anvendelsen. Ovenstående medtages i forbindelse med TeamUdviklingsSamtaler Vikardækning Ca. 50% af timerne til vikardækning er lagt ud i teamene som ekstra lærerresurser. Teamet dækker, i størst mulig omfang, selv ved planlagt fravær samt ved 2. sygedag og frem, dog ikke ved langtidssygdom. Teamet orienteres om deres pligter i forbindelse med fravær dvs. hvilke ting som er indeholdt i den ressource som er udlagt til det enkelte team. Skal ske på Afdelingsmøder, TeamUdviklingsSamtaler samt teammøder Special- og 2-sprogsundervisning I forbindelse med indførelsen af de selvstyrende teams er en stor del af special- og 2- sprogsundervisningen blevet lagt ud i teamene. Det har betydet at der ikke alle steder er uddannede/kompetente lærere til at varetage undervisningen. At få klarlagt hvordan vi laver den bedst mulige special- og 2-sprogsundervisning under de selvstyrende teams. Få indført eventuelle justeringer/ændringer med skolestarten 02. Følgende spørgsmål skal afklares: Skal der efteruddannes i stor stil? eller skal undervisningen omorganiseres, eksempelvis så den ligger som en afdelingsopgave? Spørgsmålene afklares i ledelsen i samarbejde med de relevante koordinatorere, skolens psykolog samt kommunens læsekonsulent. Forslag fremlægges i Pædagogisk Råd inden sommerferien 02.

8 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Leg/læring Barnet i centrum Samarbejdet mellem lærere og pædagoger er etableret. Kombinationsgange på 1. og 2 årgang er etableret(når svamperenoveringen er færdig!). er Fælles planlægning mellem pædagoger og lærere. Rollefordeling mellem lærere og pædagoger skal tydeliggøres (Teamsamarbejde). Unødig ventetid begrænses. Ledelsen og de enkelte team skal skabe rum for mødevirksomhed. Der skal laves møder med udgangspunkt i samarbejde. F.eks. arbejde konkret med nogle af de forslag som der blev fremlagt på Røsnæs i foråret 2001 Der skal startes diskussioner om rollefordeling og kompetence udnyttelse. Der evalueres løbende på afdeling 1 s møder, SFO ens personalemøder samt teammøder. Pædagogisk Råd orienteres årligt.

9 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Pædagogisk Servicecenter (bibliotek) Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal fremlægge forslag til en fornyelse af Pædagogisk Servicecenter. At skolebiblioteket rummer et bredt og tidssvarende udvalg af undervisningsmidler der kan fastholde og udvikle elevernes interesser og lyst til læring gennem hele skoleforløbet. At der er adgang til at bruge skolebiblioteket i hele skolens åbningstid At skolebiblioteket også lokalemæssigt udvikles til at løse opgaven som pædagogisk service og mediecenter. At skolebiblioteket kommer til at spille en central rolle i udviklingen af arbejdet med medier og IKT. At skolebiblioteket spiller en central rolle i registrering og administration af alle skolens undervisningsmidler. At skolebiblioteket indgår i nye samarbejdsformer med folkebiblioteket(minibib med SFO som eks.) Arbejdsgruppen skal i foråret 2002 fremlægge forslag som så skal diskuteres i LUG, afdelingerne samt på PR.

10 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Skole/Hjem samarbejde Efter indførelse af selvstyrende teams har det vist sig at der er behov for forbedring og udvikling af skole/hjemsamarbejdet. Kontaktforældrenes rolle er uklar og udefineret. Der leves ikke op til tidligere udarbejdet kontaktforældrefolder (1991). Skolens elevevaluerings materiale Mål og Med opleves af de fleste lærere som mangelfuld. At forbedre kommunikationen mellem skole og forældre såvel fra lærerne som fra ledelsen. Det er skolens målsætning at informere i et omfang så flest mulige er tilfredse. At engagere og samarbejde med kontaktforældrene omkring forældremøder og sociale problemer i klassen At udarbejde et nyt og bedre materiale (mål og med) til evaluering af den enkelte elev. At få diskuteret den oprindelige kontaktforældre folder og enten få den tilrettet eller effektueret. Vi ønsker at give nye forældre i børnehaveklassen mere præcise informationer om hvad vi forventer af forældrene og deres barn. Klasselæreren informerer via kontaktbog, brev, telefonisk og/eller til Mål og Med møder forældrene om ændringer i den enkelte elevs adfærd, faglige og sociale færdigheder i negativ retning,. Teamet informerer via brev og/eller forældremøder forældrene om klassens faglige og sociale mål og eventuelle problemer af kollektiv art. Ledelsens opgave er generel skoleinformation og større ændringer i de enkelte klasser. Skolebestyrelsen reviderer i samarbejde med LUG, pjecen om kontaktforældrenes opgaver og lærerne og kontaktforældrene implementerer tankerne i denne pjece. Skolebestyrelsen orienteres om vores ønske og enkelte klasser får lov at afprøve nye former for samtaleark. De enkelte teams erfaringer skal danne grundlag for udarbejdelsen af en ny Mål og Med. Skolebestyrelsen tager initiativ til arbejdet med kontaktforældre folderen. På baggrund af det eksisterende arbejde i SFO en startes arbejde i afd. 1 om hvad vi skal forvente af kommende elever og forældre. Arbejdet skal udmunde i information til forældrene inden skolestart 03. Skolebestyrelsen laver en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolens information niveau på alle niveauer.

11 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Utilpassede børn og unge/social træning og kompetenceudvikling Årsplanerne bærer tydelig præg af at mange teams ikke får lavet mål og planer for dette arbejde. Yderligere foregår der heller intet koordineret arbejde indenfor dette felt. Der er dog ingen tvivl om der bliver arbejdet med området når behovet melder sig. Trin for Trin er blevet indkøbt til indskolingen. Trin for Trin er et undervisningsprogram der støtter børn i udviklingen af sociale kompetencer. Skabe trivsel og tryghed for elever på Parkskolen. Udarbejdelse af en social som skal sikre et koordineret arbejde. Der skal arbejdes med og dannes grundlag for en reel elevmedindflydelse og elevmedansvar. På baggrund af erfaringerne med Trin for Trin skal der tages stilling til hvordan arbejdet skal foregå på mellemtrinnet og i udskolingen. LUG nedsætter en arbejdsgruppe inden sommerferien 02. Der skal arbejdes med Trin for Trin fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.

12 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Børn kost og motion Idrætsområdet Parkskolen har 3 gymnastiksale, en festsal og adgang til TIK s haller. Idræt opfattes af elever og lærere som et lavstatusfag. I afdeling 3 er der mange elever som udebliver eller ikke deltager aktivt. Det er Parkskolens målsætning, at Idrætsundervisningen bliver opkvalificeret og bliver en del af Parkskolens kultur. Ved nyansættelse bør liniefag i Idræt prioriteres højt. Der skal laves en lokal læseplan for faget Idræt, hvilket bliver en del af Idrætfagudvalgets arbejde, som der skal afsættes tid til. Der skal skabes en interesse for at dyrke skolesport. Der vælges og prioriteres 2-3 sportsgrene. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe som skal arbejde med forslag til at strukturere idrætsundervisningen anderledes. Det kan f.eks. være morgenløb, for én eller flere afdelinger, idræt på tværs af afdelinger valgfrit afhængigt af interesser eller sæsonopdelt idræt Kost I sensommeren fik vi del i Sundhedsstyrelsens kostpulje: kr. om året i 3 år. Fysiske faciliteter: Parkskolen er ikke i besiddelse af ét eller flere lokaler som umiddelbart kan omdannes til en form for kantine. Parkskolen har flere små rum som kan benyttes om udleveringssted for mad samt bruges til oprettelse af en skolebod. Det er vores målsætning at eleverne får bedre og mere sunde kostvaner. Det er hensigten at få belyst elevernes kostvaner, indrette vores kosttilbud efter elevernes reelle behov samt informere om sund kost. Kostprojektet skal være bæredygtigt dvs. det skal kunne fortsætte efter den periode hvor vi får tilskud til projektet. På kort sigt skal der indrettes to rum til brug for kostprojektet. Et til udlevering af frugt/boller samt et rum til skolebod. PÅ længere sigt skal der arbejdes med indretning af kantineforhold. Trin : Der etableres en indkøbs- og tilmeldingsordning hvor det er muligt for eleverne at købe boller, frugt og juice. Trin : Der evalueres på erfaringerne med trin 1. og der etableres en skolebod. Der vil blive mulighed for løssalg af drikkevarer, frugt, brød, lune snacks m.m.

13 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 13 Trin : Der evalueres på trin 1. og 2. Der arbejdes med en fortsættelse af kostprojektet på trods af at tilskuddet falder bort. Der træffes afgørelse om hvorvidt der skal etableres kantineforhold.

14 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 14 4 Indsatsområde undervisningsdel 4.1 Årsplaner Alle klasseteam har udarbejdet årsplaner Årsplanerne er blevet udleveret til forældre og ledelse. Skabe årsplaner der tager udgangspunkt i skolens virksomhedsplan og derved dens indsatsområder. Årsplanerne skal indeholde en aktivitetskalender, samt en beskrivelse af de faglige, sociale og pædagogiske mål for hele elevgruppen. Årsplanen som helhed skal være tilgængelig for skoleledelsen og hele det selvstyrende team. Relevante dele skal offentliggøres for elever og forældre. De relevante dele danner grundlag for dialogen med elever og forældre om undervisningens form og indhold. Hele årsplanen danner grundlag for første teamsamtale med ledelsen. Der afholdes 2 TeamUdviklingsSamtaler om året. Der arbejdes med at gøre årsplanerne til et styrings- og planlægningsredskab i teamene. Der arbejdes med de af ledelsen fastsatte krav til årsplanerne jf. skoleaftalen. Alle teams vil få en skriftlig tilbagemelding fra ledelsen på årsplanarbejdet. Årsplanen og den skriftlige tilbagemelding fra ledelsen vil blive evalueret til den første teamsamtale. I løbet af efteråret 02 skal indholds- og formkravet diskuteres i afdelingerne, med henblik på at øge ejerskabet. Der skal endvidere findes en form at informere forældrene på. Ovenstående baserer sig på den beskrivelse af årplaner der er lavet i vores skoleaftale.

15 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side IKT-læringsplan lokal læseplan Der er udarbejdet oplæg til IKT for hele skolen. Kommunen har udarbejdet retningslinier på IKT området. Integrere IKT en i undervisningen på alle klassetrin Lærerne skal opkvalificeres til brugen af IKT ved bl.a. kursusvirksomhed. IKT ens synlighed i undervisningen evalueres på første teamsamtale i skoleåret Til TeamUdviklingsSamtalen evalueres teamets IKT planer som de er beskrevet i teamets årsplan.

16 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Internationalisering/E.N.I.S. Skolen er af undervisningsministeriet udpeget til E.N.I.S.-skole. European Network of Innovative Schools er et program under det Europæiske skolenet, der sigter på at lade specielt IKT-involverede skoler med kraftig pædagogisk udvikling gå foran i at vise vejen for, hvordan man integrerer IKT i den daglige undervisning i et samspil med pædagogisk dialog. Skolen skal være i front med udnyttelsen af IKT i undervisningen og skal sammen med 499 andre uddannelsesinstitutioner i Europa være lokomotiv for den pædagogiske IKT-udvikling indenfor undervisningssektoren såvel i Danmark som i Europa. At skabe mulighed for at skolens elever og medarbejdere samarbejder med andre EU-lande samt kommunens venskabsbyer. Via Internet at kommunikere med elever og kollegaer fra andre lande. Via elevudveksling at skabe en større fælles forståelse for det fælles Europa samt den verden vi lever i. At tilslutte sig internationale organisationer, der arbejder for den mellemfolkelige forståelse og samarbejde. At ansøge EU om støttemidler til projekter, der fremmer vores målsætning. At skabe teknologisk mulighed for Internetadgang og anden elektronisk adgang til international kommunikation. Ledelsesmæssigt støtte og deltage i det internationale samarbejde bl.a. ved besøg i andre lande samt besøg fra andre lande. Endvidere deltage i sammenhænge, der støtter vores målsætning. Skabe muligheder både lokalt, men også kommunalt, for elevbesøg i andre lande gennem økonomiske rammer og tilskud, der fremmer vores målsætning. Evaluering på afdelingsmøde maj/juni Evaluering på afdelingsmøde maj/juni 2003.

17 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 17 5 Indsatsområde fritidsdel 5.1 Personaleudvikling Pædagogiske diskussioner og dialog, mulighed for kurser, oplæg til kollegial supervision, fagbibliotek + tidsskrifter. At vi er praktikinstitution giver os bl.a. en føling med nyt på det pædagogiske område. Generelt: Til stadighed højne vores faglige niveau, og følge med i nyt på de pædagogiske og psykologiske områder. Specifikt: Implementere Kollegial supervision som metode. Kunne spørge til hinandens praksis, så det holdes på et fagligt plan og ikke opfattes som personligt angreb. MUS. Øve os i kollegial supervision, evt. få bistand udefra. Kurser. Arrangere foredrag. Pædagogisk debat på personalemøder. Bruge vores fagbibliotek. Personaledag/weekend. Socialt samvær for at skabe tryghed. Runde dagen af sammen når det er muligt, fremfor at skynde sig ud af døren hver dag. At kunne spørge til hinandens praksis kræver tillid til hinanden, såvel som kendskab til assertive kommunikationsformer, herunder jeg-budskaber. Færdigheder heri (personlige kvalifikationer) vil vi opnå gennem midler som bøger, foredrag, kursus og dialog. Løbende tage op om vi bruger kollegial supervision, og om vi kan være ærlige og åbne omkring at diskutere vores praksis, uden at nogle skal føle sig angrebet, men på en måde så vi skaber udvikling. At vi indbyrdes anbefaler hinanden ny litteratur vi er stødt på, tager emner op der udspringer af ny tænkning på området, er tegn på at vi følger med i en udvikling.

18 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Indretning stuer Stuerne er i dag indrettet med hårde møbler, hvilket betyder stol og bordplads til godt 30 børn. Denne indretning levner meget lidt gulvplads, samt nærmest ingen plads til bløde møbler. Indretningen begrænser legemulighederne, og lægger meget lidt op til mere afslappet fritid. Aktiviteterne på stuerne i dag, begrænser sig hovedsageligt til hvad man kan sidde ved et bord og lave. En mere fritidspræget indretning med mere fleksible anvendelsesmuligheder. Nogle rum der klart signalerer: Her handler det om fritid. I forbindelse med indretningen af stuerne skal der udarbejdes en plan så man så vidt muligt køber møbler der passer sammen. Færre høje borde, men siddemuligheder for alle, f.eks. ved taburetter der kan stables og sættes væk efter behov. Bløde møbler som f.eks. sofagruppe eller madras på gulvet. Hyggekroge f.eks. ved reoler eller afskærmning der deler rummet op. Maling og indretning af smårum som f.eks. Oranges lille, hvor et gammelt bord med vask ønskes fjernet. Planen kræver nogle nyindkøb, der ønskes fordelt med 30-gangen i indeværende år, og 40-gangen + afd. 2 i 2002, evt Indkøb til 30-gangen vil naturligt hænge sammen med indflytning fra pavillonerne. Vi laver Før og nu fotos af alle stuer. En vurdering af om der foregår mere alsidige fritidsaktiviteter på stuerne. En lytten til om børn og forældre oplever stuerne mere indbydne end tidligere.

19 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Forældremøder Forældremøderne i Myretuen afvikles meget traditionelt, med fælles information, valg til forældreråd, samt afslutning stuevis. Vi mener det er meget lidt man her som forældre får med hjem, som man ikke kan opnå ved blot at have en rimelig f.eks. ugentlig kontakt til os, og ved at læse hvad vi sender ud, f.eks. Myrenyt. At nå frem til en mere spændende form, der gør det mere attraktivt som forældre, at bruge sin aftentid sammen med os, således at vi kan opnå større fremmøde her og større engagement. Arrangere foredrag og debatoplæg om emner relevant for Myretuen og vores brugere. F.eks. om aktuel pædagogik, samfundsforhold, udviklingspsykologi, eller holdninger til relevante emner. En gang om året vil vi arrangere os med en foredragsholder udefra. Forældrerådet ønskes inddraget i planlægning og afholdelse af møderne. Tilbagemelding fra forældre og forældreråd om hvorvidt man synes møderne har fået et mere spændende indhold. En vurdering i forældreråd og personalegruppe af, om tiltagene kommer til udtryk i bedre dialog forældre/personale om livet i Myretuen. Vurdering af om flere deltager i forældremøderne. Evaluering foretages efter hvert forældremøde, første gang forår 2002.

20 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Integration af de 2-sprogede børn De deltager aktivt i vores ture ud af huset De deltager i aktiviteter som f.eks. boldspil, svømning, rytmik og bevægelse. Spontane aktiviteter for de 2-sprogede børn. Nogle, især 2-sprogede drenge, isolerer sig i grupper fra de øvrige børn og voksne. at skabe trivsel og tryghed, sproglig, social og følelsesmæssig udvikling af 2-sprogede børn i SFO Myretuen at gruppen af 2-sprogede ikke isolerer sig, men blander sig med de øvrige børn, uden skelen til etniske baggrund. Flere ture med de 2-sprogede, specielt hvis det har noget med danske traditioner og kultur at gøre. Specielt projekt, hvor børnene laver en planche med fx. et landskab eller lignende, forskellige figurer, dyr og ting ( hvor man kan sætte dem forskellige steder på planchen ) og selv laver historier og fortællinger. Flere sprog- og legeaktiviteter, f.eks. lave dukketeater og lave historier, bruge lyd- bøger. Bruge PC programmer, f.eks. Den talende bog og andre. Sørge for at de 2-sprogedes forældre, efter behov og hvis muligt, får brev på eget sprog om arrangementer i SFO /skolen. F.eks.: åbent hus før jul, sommer festen, forældremøder. Arrangere en aften med f.eks. tyrkisk mad og musik, eventuelt ved indvielse af 30- gangen Efterhånden efter et stykke tid snakke med de 2-sprogede børn om, hvordan det er at gå i SFO, om de kan lide at være i SFO, om de kan lide de voksne. Vurdere om deres danske sprog udvikler sig og om de udvikler sig socialt og blander sig med andre. Snakke med deres forældre. Evaluering maj/juni Evaluering maj/juni 2003.

21 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Aktiviteter Mht. de planlagte faste aktiviteter, har vi en ny aktivitet hver dag. Programmet for disse aktiviteter gælder typisk en måned ad gangen. En aktivitetsform der er en blanding af hvordan det er nu, og så nogle længerevarende forløb, hvor børnene får tid til at fordybe sig i nogle bestemte emner. Det kunne f.eks. være at vi tog en hel uge med et maleprojekt. Andre projektemner kunne være: Sund mad. Sport, papirklip, natur eller træværksted. Vi skal på baggrund af vores målsætning tage udgangspunkt i børnenes interesser, ligesom vi ønsker at inspirere børnene til at prøve noget nyt. Der nedsættes en projektgruppe til hvert projekt. Forløbets emne og længde planlægges, med bevidsthed om mål og målgruppe. Muligheden for en gæstepædagog udefra, tages med i betragtning. Formålet er ny inspiration og viden. Der skal evalueres efter hvert projekt. Der kan f.eks. skrives logbog.

22 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Modtagelse af børnehaveklassebørn Mangelfuld kontakt til nye forældre om morgenen. Flere børn var ikke krydset ind. Ringe opmærksomhed omkring forældrene når de hentede deres børn om eftermiddagen. Hvis der endelig var, var det tilfældig tilbagemelding. På børnenes gaderober manglede der billeder. At børn og forældre føler sig trygge og velkomne når de starter i myretuen. At forældrene kan få en tilbagemelding omkring deres barns dag. Når de nye børn starter skal der være en garderobe med et billede klar til hvert enkelt barn. Billederne tages til indskolingscaféen. Vi skal blive bedre til at orientere forældrene om dagligdagen i myretuen. At vi er imødekomne, f.eks. i afleveringssituationen, at rejse sig op, sige hej og virke interesseret i lige netop deres familie. I afhentningssituationen at fortælle hvordan dagen er gået og vide hvor børnene er. At der hver dag i sommerferien, en uge ad gangen, er to voksne fast afsat til at følge de nye børn. Disse to voksne går på tur uge for uge, alt efter arbejdsskemaet. Med jævne mellemrum (et par gange om måneden) samles børnene, så vi kan snakke med dem om hvordan de trives. Efter sommerferien august september evaluerer personalet på et personalemøde. Forældre og børn høres. Evaluering første gang, august september 2002.

23 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Udslusning af 3. klasser Dialog med klubberne om overflytning og besøg i klubberne. Fordybelsesrummet (nr. 54) kun for 3. klasser. Visse ture og arrangementer kun for 3.kl. Gradvist mere ansvar for at gøre dem klar til klub. Forberede børnene på klubstart. I samarbejde med klubberne skabe tryghed for overgang til klub for både børn og forældre. Markere en afslutning på SFO livet, så 4 år ikke bare ebber ud uden afrunding. Give gradvist større ansvar omkring gå hjem tid : Inddrage forældrene i at lave aftaler med børnene omkring selv at styre hvad tid de selv må gå hjem. F.eks. mellem kl. 15 og 16, eller selv bestemme. Løbende dialog med klubberne. I januar afholde informationsmøde for forældre til 3. klasser, om udslusning og klubstart. Invitere klubberne hertil. Evt. indrage personale fra klubberne i aktiviteter her. Besøge klubberne i foråret, med og uden SFO personale. Efter nytår ture/aktiviteter kun for 3. kl. Fortsat kun 3. kl i nr. 54. Afslutningsfest for at markere SFO tiden er slut. De pædagoger der er med i 3. årgang kan evt. være trådholdere i udslusningen. Feed back fra børn, forældre og klubber, i relation til målene. Første gang sommeren 2002, anden gang sommeren efter.

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere