Virksomhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2001 2003"

Transkript

1 Virksomhedsplan Februar 2002

2 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES SELVSTYRENDE TEAM HOLDDANNELSE VIKARDÆKNING SPECIAL- OG 2-SPROGSUNDERVISNING LEG/LÆRING BARNET I CENTRUM PÆDAGOGISK SERVICECENTER (BIBLIOTEK) SKOLE/HJEM SAMARBEJDE UTILPASSEDE BØRN OG UNGE/SOCIAL TRÆNING OG KOMPETENCEUDVIKLING BØRN KOST OG MOTION IDRÆTSOMRÅDET KOST 12 4 INDSATSOMRÅDE UNDERVISNINGSDEL ÅRSPLANER IKT-LÆRINGSPLAN LOKAL LÆSEPLAN INTERNATIONALISERING/E.N.I.S INDSATSOMRÅDE FRITIDSDEL PERSONALEUDVIKLING INDRETNING STUER FORÆLDREMØDER INTEGRATION AF DE 2-SPROGEDE BØRN AKTIVITETER MODTAGELSE AF BØRNEHAVEKLASSEBØRN UDSLUSNING AF 3. KLASSER 23 6 SKOLEN I TAL PERSONALE TID/RESURSER SKOLENS BUDGET SFO ENS BUDGET 28

3 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 3 1 Skolens profil Parkskolen er beliggende i den østlige del af Taastrup Kommune, 700 meter fra Taastrup station, midt i et blandet boligkvarter bestående af etagebyggeri på den ene side og villakvarter på den anden side af skolen. Skolen består af et samlet etageareal på m2 på Parkvej 76, tæt ved Taastrup svømmehal og idrætscenter. Skolen har gennem årene arbejdet meget med udvikling af skolen, lige fra vores 10 punkts program med Ivan Hauser i 1991/1992 til Røsnæs kurserne i 1998, 1999 og Indimellem disse punkter har skolen arbejdet med indskoling (Barnet i Centrum samarbejde mellem lærere og pædagoger), Mål og Med (skole hjem samarbejde), IT, internationalisering, læseindsatsplan, teamdannelse, skoleudvikling (de regionale konsulenter), assertion, 10. klasse struktur, projektarbejdsformen, featureuger, teamuger, traditioner (bl.a. gammel elevfest) og meget andet. Senest er hele skolen overgået til selvstyrende teams (en ny anderledes og spændende organisationsform). Skolen har kort sagt udviklet sig på fundamentet af en solidt forankret dansk folkeskole. Parkskolen er i 2001 kendetegnet ved en klar kurs, et godt image, stor lokal respekt med de særheder og specialiteter, som en god folkeskole er kendetegnet ved. En kvalitetsbevidst skole med gode traditioner, en dygtig engageret medarbejderskare, interesserede forældre og på den baggrund også et stort udviklingspotentiale. Parkskolen er en to-spors skole fra klassetrin, med 2 børnehaveklasser har 2 specialklasser, en børnehaveklasse og en 1. klasse har en SkoleFritidsOrdning (SFO) med ca. 190 børn, fordelt på 2 afdelinger har ca. 65 medarbejdere bestående af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, HKpersonale samt teknisk servicemedarbejdere har en ledelse, bestående af skoleleder, afdelingsleder 1 (souschef), afdelingsleder 2, SFOleder samt teknisk serviceleder. Skolen har: 24 klasselokaler, herunder specielle klasselokaler til specialklasser samt en række faglokaler et mediatek, bestående af multimedieværksted, bibliotek med 6 pc er med Internet-adgang og to edb-lokaler med 24 arbejdspladser med Internet-adgang i hver. 3 idrætssale 1 festsal med scenefaciliteter samt mulighed for filmforevisning på stort lærred. Myretuen er Parkskolens fritidstilbud for elever der går i kl.. SFO en er fysisk adskilt i to afdelinger, men arbejder som én SFO med fælles målsætning og regler, samt aktiviteter og ture på tværs. I afd. 1 findes Rød og Blå stue på 30-gangen og Orange og Turkis stue på 40-gangen og i afd. 2 Grøn, Lilla og Gul stue. På hver stue er der 2 voksne og ca. 30 børn i alle aldre. Undtaget herfra er dog Gul stue, der er et specialtilbud til børn med særlige behov, hvorfor der her er væsentlig færre børn. Morgenåbning foregår altid fælles i afd. 2.

4 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 4 2 Skolens målsætning 2.1 for undervisningsdelen Med baggrund i, at skolens aktiviteter berører mange børn og forældre i området, skal Parkskolen som kommunal folkeskole give eleverne mulighed for faglig og personlig udvikling og gennem kontakt med forældrene skabe sammenhold om skolens virke. Eleverne tilbydes aktiverende undervisning, som styrker deres faglige viden og kunnen og medvirker til at selvstændiggøre dem som individer samtidig med, at de lærer at arbejde på et demokratisk grundlag. Eleverne skal opnå forståelse for, at frihed under ansvar er en forudsætning for dette mål. Eleverne skal inddrages i skolens arbejde så meget som muligt, således at selvansvarligheden øges. For lærerne skal Parkskolen være en god og udviklende arbejdsplads, der giver den enkelte lærer mulighed for på eget initiativ og i samarbejde med andre ansatte, at aktivere eleverne til at nå fastlagte mål, samt motivere og støtte både svage og dygtige elever. Skolen vil endvidere fortsat arbejde for at styrke undervisningsniveauet gennem en stadig udvikling af skolen, blandt andet gennem tværfaglig undervisning og projektorienterede emnearbejder. I forhold til forældrene skabes en aktiv og åben kontakt mellem skole og forældre på alle områder for at opnå større fælles interesse og ansvar for skolens virke. Parkskolen ønsker til alle tider at være åben overfor elever, forældre og det øvrige samfund. en er udarbejdet af skolebestyrelsen.

5 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side for SFO en Mål: Det primære formål med vores pædagogiske arbejde i Myretuen er, at støtte børnenes generelle udvikling. Tryghed, trivsel og tillid, ser vi som et fundament og en betingelse for en positiv udvikling. Vores overordnede mål er at støtte børnenes udvikling af: Selvværd Selvstændighed Ansvarlighed Vi ønsker således at styrke børnene i at kunne indgå i forpligtende fællesskaber, samt styrke deres forudsætninger for indlæring i skoletiden. Midler til at nå ovenstående: Som voksne vælger vi aktiviteter udfra børnenes ønsker og behov, med det formål at nå de overordnede mål. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns niveau. Vi vægter i dagligdagen fællesskab, ligeværdighed og plads til personlighed højt. Medbestemmelse og selvforvaltning er ligeledes væsentlige nøglebegreber for os. Generelt gør vi ikke tingene for børnene, men hjælper dem til at lære selv at gøre. Vi ønsker at inspirere børnene til at udvide deres horisont og stimulere deres kreativitet, for herigennem at gøre dem bedre til at forstå og dermed respektere andres forskelligheder, samt finde ud af hvad netop de er gode til og har det godt med. Vi vil til stadighed arbejde på at højne vores faglige niveau. Vi er meget opmærksomme på at vi som voksne er forbilleder og i vores adfærd fremstår som eksempler overfor børnene. Eksempler på hvordan vi praktisk kan arbejde frem mod vores mål: Ikke løse konflikter for børnene, men hjælpe dem til at lære selv at løse dem. Ikke binde børns snørebånd, men lære dem hvordan, gerne ved hjælp af andre børn Vi holder samling på stuerne dagligt, tager på ture sammen og laver fælles aktiviteter. Vi forsøger at inddrage alle børn i sociale aktiviteter. Vi er særligt opmærksomme på de børn som vi oplever er meget for sig selv. Lære dem at sige til og fra, samt respektere andres behov og egne. Anerkende barnet for den han/hun er, uden at fokusere på en præstation. Vi holder café hvor de børn der ønsker det, deltager i at forberede og afvikle arrangementet. Vi har til daglig fri frugt. Børnene ved bedst selv hvornår de er sultne. Vi lægger vægt på metodefrihed for at udnytte den styrke der ligger i vores forskelligheder. Dette selvfølgelig med udgangspunkt i vores mål og midler. Vedr. fortolkning af begreber, se bilag 1.

6 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 6 3 Indsatsområder fælles 3.1 Selvstyrende team Parkskolen har fået mulighed for i en 2-årig forsøgsperiode at organisere arbejdet i selvstyrende teams. Ledelsens har i samarbejde med lærerne samt indskolingspædagogerne dannet 11 funktionsdygtige teams, et omkring hver årgang. Udgangspunktet for dannelsen af årgangsteamene har været: Faglig bredde (det humanistiske, det naturvidenskabelige, det praktisk-/musiske) Personlige ønsker (kærlighedsprincippet) Menneskelig bredde (alder, erfaring, køn, interesser osv.) Alle lærere er tilknyttet et team og to af lærerne er tilknyttet to teams. Derudover er der en del lærere som er lånt ud (lånelærere) til andre teams i få timer hver uge. Denne lånelærer-ordning er faglig nødvendig men skal begrænses mest muligt, da den begrænser fleksibiliteten både i de teams som skal låne en lærer og hos de som låner læreren ud. Arbejdet med de selvstyrende teams, er en hel ny organisationsform i folkeskolen og derfor en meget omfattende og meget omfangsrigt indsatsområde. Vi har derfor udvalgt nogle få delområder inden for dette indsatsområde som vi vil fokusere på i år: Holddannelse/special- og tosprogsundervisning Vikardækning af planlagt fravær. er Etablering af holddannelser. Kompetent specialundervisning i samarbejde med de enkelte afdelinger. Kompetent 2-sprogsundervisning i samarbejde med de enkelte afdelinger. Bedre vikardækning. Evaluering i forhold til skoleafdelingen/kommunen. Holddannelser, specialundervisning og 2-sprogsundervisning er det centrale i forbindelse med TeamUdviklingsSamtaler. Omlægning af timeressourcer i forbindelse med langtidssygdom, jobskift, kurser o.lign Holddannelse 50% af timerne til specialundervisning- og tosprogsundervisning er lagt ud i teamene som ekstra lærerressourcer.

7 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 7 Skal styrke muligheden for holddannelse. Holddannelse skal fremgå af klassernes arbejdsplaner/skemaer og årsplaner. Periodevis redegørelse for anvendelsen. Ovenstående medtages i forbindelse med TeamUdviklingsSamtaler Vikardækning Ca. 50% af timerne til vikardækning er lagt ud i teamene som ekstra lærerresurser. Teamet dækker, i størst mulig omfang, selv ved planlagt fravær samt ved 2. sygedag og frem, dog ikke ved langtidssygdom. Teamet orienteres om deres pligter i forbindelse med fravær dvs. hvilke ting som er indeholdt i den ressource som er udlagt til det enkelte team. Skal ske på Afdelingsmøder, TeamUdviklingsSamtaler samt teammøder Special- og 2-sprogsundervisning I forbindelse med indførelsen af de selvstyrende teams er en stor del af special- og 2- sprogsundervisningen blevet lagt ud i teamene. Det har betydet at der ikke alle steder er uddannede/kompetente lærere til at varetage undervisningen. At få klarlagt hvordan vi laver den bedst mulige special- og 2-sprogsundervisning under de selvstyrende teams. Få indført eventuelle justeringer/ændringer med skolestarten 02. Følgende spørgsmål skal afklares: Skal der efteruddannes i stor stil? eller skal undervisningen omorganiseres, eksempelvis så den ligger som en afdelingsopgave? Spørgsmålene afklares i ledelsen i samarbejde med de relevante koordinatorere, skolens psykolog samt kommunens læsekonsulent. Forslag fremlægges i Pædagogisk Råd inden sommerferien 02.

8 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Leg/læring Barnet i centrum Samarbejdet mellem lærere og pædagoger er etableret. Kombinationsgange på 1. og 2 årgang er etableret(når svamperenoveringen er færdig!). er Fælles planlægning mellem pædagoger og lærere. Rollefordeling mellem lærere og pædagoger skal tydeliggøres (Teamsamarbejde). Unødig ventetid begrænses. Ledelsen og de enkelte team skal skabe rum for mødevirksomhed. Der skal laves møder med udgangspunkt i samarbejde. F.eks. arbejde konkret med nogle af de forslag som der blev fremlagt på Røsnæs i foråret 2001 Der skal startes diskussioner om rollefordeling og kompetence udnyttelse. Der evalueres løbende på afdeling 1 s møder, SFO ens personalemøder samt teammøder. Pædagogisk Råd orienteres årligt.

9 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Pædagogisk Servicecenter (bibliotek) Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal fremlægge forslag til en fornyelse af Pædagogisk Servicecenter. At skolebiblioteket rummer et bredt og tidssvarende udvalg af undervisningsmidler der kan fastholde og udvikle elevernes interesser og lyst til læring gennem hele skoleforløbet. At der er adgang til at bruge skolebiblioteket i hele skolens åbningstid At skolebiblioteket også lokalemæssigt udvikles til at løse opgaven som pædagogisk service og mediecenter. At skolebiblioteket kommer til at spille en central rolle i udviklingen af arbejdet med medier og IKT. At skolebiblioteket spiller en central rolle i registrering og administration af alle skolens undervisningsmidler. At skolebiblioteket indgår i nye samarbejdsformer med folkebiblioteket(minibib med SFO som eks.) Arbejdsgruppen skal i foråret 2002 fremlægge forslag som så skal diskuteres i LUG, afdelingerne samt på PR.

10 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Skole/Hjem samarbejde Efter indførelse af selvstyrende teams har det vist sig at der er behov for forbedring og udvikling af skole/hjemsamarbejdet. Kontaktforældrenes rolle er uklar og udefineret. Der leves ikke op til tidligere udarbejdet kontaktforældrefolder (1991). Skolens elevevaluerings materiale Mål og Med opleves af de fleste lærere som mangelfuld. At forbedre kommunikationen mellem skole og forældre såvel fra lærerne som fra ledelsen. Det er skolens målsætning at informere i et omfang så flest mulige er tilfredse. At engagere og samarbejde med kontaktforældrene omkring forældremøder og sociale problemer i klassen At udarbejde et nyt og bedre materiale (mål og med) til evaluering af den enkelte elev. At få diskuteret den oprindelige kontaktforældre folder og enten få den tilrettet eller effektueret. Vi ønsker at give nye forældre i børnehaveklassen mere præcise informationer om hvad vi forventer af forældrene og deres barn. Klasselæreren informerer via kontaktbog, brev, telefonisk og/eller til Mål og Med møder forældrene om ændringer i den enkelte elevs adfærd, faglige og sociale færdigheder i negativ retning,. Teamet informerer via brev og/eller forældremøder forældrene om klassens faglige og sociale mål og eventuelle problemer af kollektiv art. Ledelsens opgave er generel skoleinformation og større ændringer i de enkelte klasser. Skolebestyrelsen reviderer i samarbejde med LUG, pjecen om kontaktforældrenes opgaver og lærerne og kontaktforældrene implementerer tankerne i denne pjece. Skolebestyrelsen orienteres om vores ønske og enkelte klasser får lov at afprøve nye former for samtaleark. De enkelte teams erfaringer skal danne grundlag for udarbejdelsen af en ny Mål og Med. Skolebestyrelsen tager initiativ til arbejdet med kontaktforældre folderen. På baggrund af det eksisterende arbejde i SFO en startes arbejde i afd. 1 om hvad vi skal forvente af kommende elever og forældre. Arbejdet skal udmunde i information til forældrene inden skolestart 03. Skolebestyrelsen laver en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolens information niveau på alle niveauer.

11 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Utilpassede børn og unge/social træning og kompetenceudvikling Årsplanerne bærer tydelig præg af at mange teams ikke får lavet mål og planer for dette arbejde. Yderligere foregår der heller intet koordineret arbejde indenfor dette felt. Der er dog ingen tvivl om der bliver arbejdet med området når behovet melder sig. Trin for Trin er blevet indkøbt til indskolingen. Trin for Trin er et undervisningsprogram der støtter børn i udviklingen af sociale kompetencer. Skabe trivsel og tryghed for elever på Parkskolen. Udarbejdelse af en social som skal sikre et koordineret arbejde. Der skal arbejdes med og dannes grundlag for en reel elevmedindflydelse og elevmedansvar. På baggrund af erfaringerne med Trin for Trin skal der tages stilling til hvordan arbejdet skal foregå på mellemtrinnet og i udskolingen. LUG nedsætter en arbejdsgruppe inden sommerferien 02. Der skal arbejdes med Trin for Trin fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.

12 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Børn kost og motion Idrætsområdet Parkskolen har 3 gymnastiksale, en festsal og adgang til TIK s haller. Idræt opfattes af elever og lærere som et lavstatusfag. I afdeling 3 er der mange elever som udebliver eller ikke deltager aktivt. Det er Parkskolens målsætning, at Idrætsundervisningen bliver opkvalificeret og bliver en del af Parkskolens kultur. Ved nyansættelse bør liniefag i Idræt prioriteres højt. Der skal laves en lokal læseplan for faget Idræt, hvilket bliver en del af Idrætfagudvalgets arbejde, som der skal afsættes tid til. Der skal skabes en interesse for at dyrke skolesport. Der vælges og prioriteres 2-3 sportsgrene. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe som skal arbejde med forslag til at strukturere idrætsundervisningen anderledes. Det kan f.eks. være morgenløb, for én eller flere afdelinger, idræt på tværs af afdelinger valgfrit afhængigt af interesser eller sæsonopdelt idræt Kost I sensommeren fik vi del i Sundhedsstyrelsens kostpulje: kr. om året i 3 år. Fysiske faciliteter: Parkskolen er ikke i besiddelse af ét eller flere lokaler som umiddelbart kan omdannes til en form for kantine. Parkskolen har flere små rum som kan benyttes om udleveringssted for mad samt bruges til oprettelse af en skolebod. Det er vores målsætning at eleverne får bedre og mere sunde kostvaner. Det er hensigten at få belyst elevernes kostvaner, indrette vores kosttilbud efter elevernes reelle behov samt informere om sund kost. Kostprojektet skal være bæredygtigt dvs. det skal kunne fortsætte efter den periode hvor vi får tilskud til projektet. På kort sigt skal der indrettes to rum til brug for kostprojektet. Et til udlevering af frugt/boller samt et rum til skolebod. PÅ længere sigt skal der arbejdes med indretning af kantineforhold. Trin : Der etableres en indkøbs- og tilmeldingsordning hvor det er muligt for eleverne at købe boller, frugt og juice. Trin : Der evalueres på erfaringerne med trin 1. og der etableres en skolebod. Der vil blive mulighed for løssalg af drikkevarer, frugt, brød, lune snacks m.m.

13 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 13 Trin : Der evalueres på trin 1. og 2. Der arbejdes med en fortsættelse af kostprojektet på trods af at tilskuddet falder bort. Der træffes afgørelse om hvorvidt der skal etableres kantineforhold.

14 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 14 4 Indsatsområde undervisningsdel 4.1 Årsplaner Alle klasseteam har udarbejdet årsplaner Årsplanerne er blevet udleveret til forældre og ledelse. Skabe årsplaner der tager udgangspunkt i skolens virksomhedsplan og derved dens indsatsområder. Årsplanerne skal indeholde en aktivitetskalender, samt en beskrivelse af de faglige, sociale og pædagogiske mål for hele elevgruppen. Årsplanen som helhed skal være tilgængelig for skoleledelsen og hele det selvstyrende team. Relevante dele skal offentliggøres for elever og forældre. De relevante dele danner grundlag for dialogen med elever og forældre om undervisningens form og indhold. Hele årsplanen danner grundlag for første teamsamtale med ledelsen. Der afholdes 2 TeamUdviklingsSamtaler om året. Der arbejdes med at gøre årsplanerne til et styrings- og planlægningsredskab i teamene. Der arbejdes med de af ledelsen fastsatte krav til årsplanerne jf. skoleaftalen. Alle teams vil få en skriftlig tilbagemelding fra ledelsen på årsplanarbejdet. Årsplanen og den skriftlige tilbagemelding fra ledelsen vil blive evalueret til den første teamsamtale. I løbet af efteråret 02 skal indholds- og formkravet diskuteres i afdelingerne, med henblik på at øge ejerskabet. Der skal endvidere findes en form at informere forældrene på. Ovenstående baserer sig på den beskrivelse af årplaner der er lavet i vores skoleaftale.

15 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side IKT-læringsplan lokal læseplan Der er udarbejdet oplæg til IKT for hele skolen. Kommunen har udarbejdet retningslinier på IKT området. Integrere IKT en i undervisningen på alle klassetrin Lærerne skal opkvalificeres til brugen af IKT ved bl.a. kursusvirksomhed. IKT ens synlighed i undervisningen evalueres på første teamsamtale i skoleåret Til TeamUdviklingsSamtalen evalueres teamets IKT planer som de er beskrevet i teamets årsplan.

16 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Internationalisering/E.N.I.S. Skolen er af undervisningsministeriet udpeget til E.N.I.S.-skole. European Network of Innovative Schools er et program under det Europæiske skolenet, der sigter på at lade specielt IKT-involverede skoler med kraftig pædagogisk udvikling gå foran i at vise vejen for, hvordan man integrerer IKT i den daglige undervisning i et samspil med pædagogisk dialog. Skolen skal være i front med udnyttelsen af IKT i undervisningen og skal sammen med 499 andre uddannelsesinstitutioner i Europa være lokomotiv for den pædagogiske IKT-udvikling indenfor undervisningssektoren såvel i Danmark som i Europa. At skabe mulighed for at skolens elever og medarbejdere samarbejder med andre EU-lande samt kommunens venskabsbyer. Via Internet at kommunikere med elever og kollegaer fra andre lande. Via elevudveksling at skabe en større fælles forståelse for det fælles Europa samt den verden vi lever i. At tilslutte sig internationale organisationer, der arbejder for den mellemfolkelige forståelse og samarbejde. At ansøge EU om støttemidler til projekter, der fremmer vores målsætning. At skabe teknologisk mulighed for Internetadgang og anden elektronisk adgang til international kommunikation. Ledelsesmæssigt støtte og deltage i det internationale samarbejde bl.a. ved besøg i andre lande samt besøg fra andre lande. Endvidere deltage i sammenhænge, der støtter vores målsætning. Skabe muligheder både lokalt, men også kommunalt, for elevbesøg i andre lande gennem økonomiske rammer og tilskud, der fremmer vores målsætning. Evaluering på afdelingsmøde maj/juni Evaluering på afdelingsmøde maj/juni 2003.

17 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side 17 5 Indsatsområde fritidsdel 5.1 Personaleudvikling Pædagogiske diskussioner og dialog, mulighed for kurser, oplæg til kollegial supervision, fagbibliotek + tidsskrifter. At vi er praktikinstitution giver os bl.a. en føling med nyt på det pædagogiske område. Generelt: Til stadighed højne vores faglige niveau, og følge med i nyt på de pædagogiske og psykologiske områder. Specifikt: Implementere Kollegial supervision som metode. Kunne spørge til hinandens praksis, så det holdes på et fagligt plan og ikke opfattes som personligt angreb. MUS. Øve os i kollegial supervision, evt. få bistand udefra. Kurser. Arrangere foredrag. Pædagogisk debat på personalemøder. Bruge vores fagbibliotek. Personaledag/weekend. Socialt samvær for at skabe tryghed. Runde dagen af sammen når det er muligt, fremfor at skynde sig ud af døren hver dag. At kunne spørge til hinandens praksis kræver tillid til hinanden, såvel som kendskab til assertive kommunikationsformer, herunder jeg-budskaber. Færdigheder heri (personlige kvalifikationer) vil vi opnå gennem midler som bøger, foredrag, kursus og dialog. Løbende tage op om vi bruger kollegial supervision, og om vi kan være ærlige og åbne omkring at diskutere vores praksis, uden at nogle skal føle sig angrebet, men på en måde så vi skaber udvikling. At vi indbyrdes anbefaler hinanden ny litteratur vi er stødt på, tager emner op der udspringer af ny tænkning på området, er tegn på at vi følger med i en udvikling.

18 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Indretning stuer Stuerne er i dag indrettet med hårde møbler, hvilket betyder stol og bordplads til godt 30 børn. Denne indretning levner meget lidt gulvplads, samt nærmest ingen plads til bløde møbler. Indretningen begrænser legemulighederne, og lægger meget lidt op til mere afslappet fritid. Aktiviteterne på stuerne i dag, begrænser sig hovedsageligt til hvad man kan sidde ved et bord og lave. En mere fritidspræget indretning med mere fleksible anvendelsesmuligheder. Nogle rum der klart signalerer: Her handler det om fritid. I forbindelse med indretningen af stuerne skal der udarbejdes en plan så man så vidt muligt køber møbler der passer sammen. Færre høje borde, men siddemuligheder for alle, f.eks. ved taburetter der kan stables og sættes væk efter behov. Bløde møbler som f.eks. sofagruppe eller madras på gulvet. Hyggekroge f.eks. ved reoler eller afskærmning der deler rummet op. Maling og indretning af smårum som f.eks. Oranges lille, hvor et gammelt bord med vask ønskes fjernet. Planen kræver nogle nyindkøb, der ønskes fordelt med 30-gangen i indeværende år, og 40-gangen + afd. 2 i 2002, evt Indkøb til 30-gangen vil naturligt hænge sammen med indflytning fra pavillonerne. Vi laver Før og nu fotos af alle stuer. En vurdering af om der foregår mere alsidige fritidsaktiviteter på stuerne. En lytten til om børn og forældre oplever stuerne mere indbydne end tidligere.

19 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Forældremøder Forældremøderne i Myretuen afvikles meget traditionelt, med fælles information, valg til forældreråd, samt afslutning stuevis. Vi mener det er meget lidt man her som forældre får med hjem, som man ikke kan opnå ved blot at have en rimelig f.eks. ugentlig kontakt til os, og ved at læse hvad vi sender ud, f.eks. Myrenyt. At nå frem til en mere spændende form, der gør det mere attraktivt som forældre, at bruge sin aftentid sammen med os, således at vi kan opnå større fremmøde her og større engagement. Arrangere foredrag og debatoplæg om emner relevant for Myretuen og vores brugere. F.eks. om aktuel pædagogik, samfundsforhold, udviklingspsykologi, eller holdninger til relevante emner. En gang om året vil vi arrangere os med en foredragsholder udefra. Forældrerådet ønskes inddraget i planlægning og afholdelse af møderne. Tilbagemelding fra forældre og forældreråd om hvorvidt man synes møderne har fået et mere spændende indhold. En vurdering i forældreråd og personalegruppe af, om tiltagene kommer til udtryk i bedre dialog forældre/personale om livet i Myretuen. Vurdering af om flere deltager i forældremøderne. Evaluering foretages efter hvert forældremøde, første gang forår 2002.

20 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Integration af de 2-sprogede børn De deltager aktivt i vores ture ud af huset De deltager i aktiviteter som f.eks. boldspil, svømning, rytmik og bevægelse. Spontane aktiviteter for de 2-sprogede børn. Nogle, især 2-sprogede drenge, isolerer sig i grupper fra de øvrige børn og voksne. at skabe trivsel og tryghed, sproglig, social og følelsesmæssig udvikling af 2-sprogede børn i SFO Myretuen at gruppen af 2-sprogede ikke isolerer sig, men blander sig med de øvrige børn, uden skelen til etniske baggrund. Flere ture med de 2-sprogede, specielt hvis det har noget med danske traditioner og kultur at gøre. Specielt projekt, hvor børnene laver en planche med fx. et landskab eller lignende, forskellige figurer, dyr og ting ( hvor man kan sætte dem forskellige steder på planchen ) og selv laver historier og fortællinger. Flere sprog- og legeaktiviteter, f.eks. lave dukketeater og lave historier, bruge lyd- bøger. Bruge PC programmer, f.eks. Den talende bog og andre. Sørge for at de 2-sprogedes forældre, efter behov og hvis muligt, får brev på eget sprog om arrangementer i SFO /skolen. F.eks.: åbent hus før jul, sommer festen, forældremøder. Arrangere en aften med f.eks. tyrkisk mad og musik, eventuelt ved indvielse af 30- gangen Efterhånden efter et stykke tid snakke med de 2-sprogede børn om, hvordan det er at gå i SFO, om de kan lide at være i SFO, om de kan lide de voksne. Vurdere om deres danske sprog udvikler sig og om de udvikler sig socialt og blander sig med andre. Snakke med deres forældre. Evaluering maj/juni Evaluering maj/juni 2003.

21 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Aktiviteter Mht. de planlagte faste aktiviteter, har vi en ny aktivitet hver dag. Programmet for disse aktiviteter gælder typisk en måned ad gangen. En aktivitetsform der er en blanding af hvordan det er nu, og så nogle længerevarende forløb, hvor børnene får tid til at fordybe sig i nogle bestemte emner. Det kunne f.eks. være at vi tog en hel uge med et maleprojekt. Andre projektemner kunne være: Sund mad. Sport, papirklip, natur eller træværksted. Vi skal på baggrund af vores målsætning tage udgangspunkt i børnenes interesser, ligesom vi ønsker at inspirere børnene til at prøve noget nyt. Der nedsættes en projektgruppe til hvert projekt. Forløbets emne og længde planlægges, med bevidsthed om mål og målgruppe. Muligheden for en gæstepædagog udefra, tages med i betragtning. Formålet er ny inspiration og viden. Der skal evalueres efter hvert projekt. Der kan f.eks. skrives logbog.

22 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Modtagelse af børnehaveklassebørn Mangelfuld kontakt til nye forældre om morgenen. Flere børn var ikke krydset ind. Ringe opmærksomhed omkring forældrene når de hentede deres børn om eftermiddagen. Hvis der endelig var, var det tilfældig tilbagemelding. På børnenes gaderober manglede der billeder. At børn og forældre føler sig trygge og velkomne når de starter i myretuen. At forældrene kan få en tilbagemelding omkring deres barns dag. Når de nye børn starter skal der være en garderobe med et billede klar til hvert enkelt barn. Billederne tages til indskolingscaféen. Vi skal blive bedre til at orientere forældrene om dagligdagen i myretuen. At vi er imødekomne, f.eks. i afleveringssituationen, at rejse sig op, sige hej og virke interesseret i lige netop deres familie. I afhentningssituationen at fortælle hvordan dagen er gået og vide hvor børnene er. At der hver dag i sommerferien, en uge ad gangen, er to voksne fast afsat til at følge de nye børn. Disse to voksne går på tur uge for uge, alt efter arbejdsskemaet. Med jævne mellemrum (et par gange om måneden) samles børnene, så vi kan snakke med dem om hvordan de trives. Efter sommerferien august september evaluerer personalet på et personalemøde. Forældre og børn høres. Evaluering første gang, august september 2002.

23 Parkskolen Høje Taastrup Kommune side Udslusning af 3. klasser Dialog med klubberne om overflytning og besøg i klubberne. Fordybelsesrummet (nr. 54) kun for 3. klasser. Visse ture og arrangementer kun for 3.kl. Gradvist mere ansvar for at gøre dem klar til klub. Forberede børnene på klubstart. I samarbejde med klubberne skabe tryghed for overgang til klub for både børn og forældre. Markere en afslutning på SFO livet, så 4 år ikke bare ebber ud uden afrunding. Give gradvist større ansvar omkring gå hjem tid : Inddrage forældrene i at lave aftaler med børnene omkring selv at styre hvad tid de selv må gå hjem. F.eks. mellem kl. 15 og 16, eller selv bestemme. Løbende dialog med klubberne. I januar afholde informationsmøde for forældre til 3. klasser, om udslusning og klubstart. Invitere klubberne hertil. Evt. indrage personale fra klubberne i aktiviteter her. Besøge klubberne i foråret, med og uden SFO personale. Efter nytår ture/aktiviteter kun for 3. kl. Fortsat kun 3. kl i nr. 54. Afslutningsfest for at markere SFO tiden er slut. De pædagoger der er med i 3. årgang kan evt. være trådholdere i udslusningen. Feed back fra børn, forældre og klubber, i relation til målene. Første gang sommeren 2002, anden gang sommeren efter.

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011

Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011 Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011 Baggrund. Strøbyskolen og Skelbækskolen blev sammenlagte 1. august 2010. De sammenlagte skoler hedder Strøbyskolen. Strøbyskolen består af: Indskolingshuset,

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

integration af tosprogede elever på Mølleskolen

integration af tosprogede elever på Mølleskolen integration af tosprogede elever på Mølleskolen Hvad er vores fælles ansvar? Integration er hele skolens ansvar, ikke kun den enkelte læres individuelle opgave. Integration er en proces, der tager tid,

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 I fritidspædagogikken arbejder vi med at videreudvikle barnets personlighed og sociale kompetencer. Barnets personlige

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206)

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART OG ALDERSBLANDEDE GRUPPER START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) 1 Indledning Udvidet skoledag med rullende skolestart har været på Christinelystskolens dagsorden gennem længere

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen Biblioteksledermøde for Region Midt Skolereformen Målene for Folkeskolen De nationale mål er Måltal Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1)

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1) Mobbehandleplan 1 Formål Formålet med Herfølge Skoles mobbehandleplan er at have et dynamisk redskab som skolens pædagogiske personale, elever, forældre og ledelse kan benytte til at forebygge mobning

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere