Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)"

Transkript

1 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer 39 personer fra hustande, hvor der var registret et forhåndsmedlemskab af Odense Bilklub ved opstarten af Odense Bilklub (medio december 1997). I dag har bilklubben 55 medlemmer (medio august 1998). Førundersøgelsen er lavet før bilklubben startede i perioden 17/11-23/ godt 1 måned før opstarten af bilklubben. Den første efterundersøgelsen er lavet i perioden 5/2-11/ godt 2 måneder efter opstarten af bilklubben. Resultaterne fra undersøgelsen viser, at husstandene i Odense Bilklub typisk ikke havde bil før de meldte sig ind i bilklubben, men havde overvejet at anskaffe sig en. Medlemmerne i de hustande der var med i Odense Bilklub bevægede sig generelt ca. 1/3 mindre (har et lavere dagligt transportarbejde) end gennemsnitsdanskeren før og efter de blev medlem af Odense Bilklub. Efter hustandene har fået adgang til Odense Bilklub, bruger de kun i meget ringe omfang bilklub-bilen til små ture, f.eks. indkøb og afhentning af børn mm. i byen. I stedet bruges bilklub-bilen til længere fritidsture i weekenderne og i ferierne. Konklusionen er derfor at bilklub konceptet, med medlemmer der har samme karakteristika som bilklubmedlemmerne i Odense, kan betragtes som en løsning på miljø- og trafikproblemerne i byerne. Den gode nyhed er at bilklub-bilerne ikke belaster bymiljøet nævneværdigt i spidstimerne i byområderne. Den dårlige nyhed er at transportarbejdet med bil stiger når bilklub konceptet introduceres. I den konkrete situation medvirker bilklub konceptet til at reducere væksten i bilejerskabet samtidig med at mobiliteten blandt en gruppe af byens indbyggere (bilklub medlemmerne) forøges. I forbindelse med undersøgelsen af Odense Bilklub blev der etableret en kontrolgruppe på ca. 4 Odenseanere som har modtaget spørgeskemaer og kørebøger samtidig med hustands medlemmer i Odense Bilklub. Resultaterne fra kontrolgruppen er ikke medtaget i dette paper. I dette paper er dele af de første resultater fra kørebøgerne og spørgeskemaer fra medlemmer over 18 år i de husstande hvor der var registeret bilklubmedlemmer gennemgået. Undersøgelsen viser at gennemsnitsalderen blandt medlemmerne i de hustande der tilmeldte sig Odense Bilklub er på ca. 39 år, og 75% er mellem 3 år og 4 år (yngste medlem er 23 år og ældste medlem er 7 år). 71% af medlemmerne i de hustande der tilmeldte sig Odense Bilklub havde en samlet husstandsindkomst før skat på mellem 25. og 549. kr. Medlemmerne af hustandene bor fortrinsvis i parcel/række/etagehuse og i Odense by. Medlemmerne i hustandene havde typisk ikke nogen bil før indmeldelsen i bilklubben (kun 1 hustand

2 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 havde bil). Ingen ejede knallerter og kun meget få motorcykler (3 hustandsmedlemmer havde motorcykel). Undersøgelsen blev foretaget i vinteren 1997 og involverede 39 personer fra de hustande som blev repræsenteret i bilklubben (heraf har der 3 ikke afleveret kørebøger). Undersøgelsen viser også den vigtigste grund for hustandenes medlemmer til at deltage i Odense Bilklub er at Bilklubbens produkt giver mulighed for billig bil - økonomi og giver mulighed for at kunne bruge en bil en gang imellem - frihed. Interesse for Bilklubbens produkt som et miljømæssigt alternativ til andre transportformer ser ikke ud til at have været en væsentlig motivationsfaktor for at vælge at deltage i bilklubben. Spørger man direkte til hvilket krav et transportmiddel skal opfylde for at dække hustandsmedlemmernes transportbehov er der ingen tvivl, det vigtigste krav transportmidlet skal opfylde er muligheden for frihed, efterfulgt af tid, økonomi, miljø, komfort og status. Undersøgelsen viser imidlertid også at omkring halvdelen af hustandenes medlemmer umiddelbart før medlemskabet af Odense Bilklub havde overvejet at købe en bil. Samtidig med behandlingen af kørebøgerne er de udlånskvitteringer, fra perioden 15/ til 15/6 1998, som bilklubmedlemmerne har afleveret efter hver kørt tur i en bilklub-bil blevet behandlet. Kvitteringer er blevet udformet således at det er muligt at få et billede af hvad bilklub-bilerne blev brugt til og hvor langt der blev kørt ved hvert udlån. Disse data er blevet indhentet fordi kørebøgerne kun ville kunne give et afgrænset billede af bilklubmedlemmernes transportadfærd i en begrænset periode men ikke af den mere generelle brug af bilklub-bilerne, alene af den grund at der kun var og er et begrænset antal bilklub-biler til rådighed. Odense Bilklubs biler er placeret rundt omkring i Odense på forskellige parkeringspladser. Der er tale om 4 små bybiler, model Opel Corsa Eco, og 1 større bil, en Opel Astra Caravan (Stationcar). Figur 1. viser at der er et meget stor forskel på hvor meget de enkelte bilklubbiler har kørt. Dette kan skyldes bilklub-bilernes fysiske placering i forhold til medlemmerne, antallet af medlemmer i nærheden af bilklub-bilen men også variationer mellem de daglige brugeres kørsels behov. 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Stationcar (SR47557) Bybil (SR47556) Bybil (SR47558) Bybil (SR47559) Bybil (SR4756) Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og

3 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 at de gennemsnitligt lånes ud 2 gange om dagen. De 5 bilklub-biler har i alt kørt km fordelt på 372 udlån i perioden. Hver bil har i gennemsnit kørt ca km pr. måned. Figur 2. viser at der ved 212 udlån, svarende til 57% af alle udlån) blev kørt længere end 5 km. På et udlån kører bilklub-bilen gennemsnitlig ca. 118 km, og et udlån dækker typisk flere sammenhængende enkeltture. Det svarer til at hvert medlem i gennemsnit kører ca. 17 km i bilklub-bilen pr. måned og i gennemsnit låner bilklub-bilen ca. 1,5 gang pr. måned km 1 19 km 2 49 km 5 99 km km Figur 3. viser 182 udlån af bilklub-bilerne til formålet fritid. Her kørte bilerne sammenlagt 2.87 km svarende til 47% af det totale antal kørte km, og her kørte bilklub-bilerne i gennemsnit 115 km pr. udlån Det næst-hyppigste formål bilklub-bilen blev anvendt til er arbejde/uddannelse hvor bilklub-bilerne kørte km fordelt på 5 udlån, et gennemsnits-udlån er her på 133 km. Bilklub-bilerne er kun i meget ringe omfang blevet brugt til indkøb, der er tale om kørsel på i alt km svarende til 4% af antal kørte km fordelt på 3 udlån, og her kører en bilklub-bil i gennemsnit kun 63 km pr. udlån. En interessant detalje er imidlertid, at den næststørste gruppe af udlån, målt i km med km fordelt på 31 udlån, har formålet fritid/indkøb. Her tilbagelægger bilklub-bilen gennemsnitligt 24 km før den kommer hjem igen Ikke angivet Fritid Indkøb Arbejde/uddannelse Fritid/Indkøb Fritid/arbejde/uddannelse Indkøb/arbejde/uddannelse itid/indkøb/arbejde/uddannelse

4 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Figur 4. viser at bilklub-biler gennemsnitligt kører længst torsdag (174 km) og fredag (197 km) og at variationen mellem ugens dage er betydelig. På en tirsdag kører en bilklub-bil i gennemsnit kun 6 km og på en søndag 83 km. Antallet af udlån svinger også i ugens løb. Fredag er den mest eftertragtede dag at låne bilklub-bil på, mens bilklub-bilerne har færrest udlån først på ugen, mandag og tirsdag. Det hænger godt sammen med at 5% af det samlede antal kørte km ligger på ugens første 4 hverdage mens de resterende 3 dage i ugen (weekenden) tegner sig for de sidste 5% af det samlede antal kørte km Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 47% af det samlede antal kørte km i bilklub-bilerne er som tidligere nævnt brugt til formålet fritid. Figur 5. viser antallet af kørte km der alene blev brugt til formålet fritid fordelt på ugedagene i procent af det samlede antal km. Figuren er et udsnit af tabel 1. vist efter figuren. Specielt det forholdsvis store antal kørte km på torsdage fortjener et par ekstra ord, en række traditionelle ferier startede nemlig i undersøgelsesperioden på en torsdag, f.eks. Skærtorsdag og Kristi Himmelfart, og ser man direkte på udlånskvitteringer ligger der en række udlån på netop disse dage. 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Fritid På baggrund af disse data og tabel 1. kan det konkluderes, at bilklub-bilerne oftest kører afsted i weekenderne eller ferieperioder med formålet fritid på længere distancer (over 1

5 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 km). Samtidig kan det vises at når hustandene bliver medlemmer af Odense Bilklub bruger de kun i meget ringe omfang bilklub-bilen til små ture, indkøb/afhentning af børn mm på hverdage. I stedet tager de på længere fritidsture i weekender, og ferier udenfor byen. På denne baggrund er det nærliggende at antage at bilklub-bilen som transportkoncept fortrinsvis erstatter ture med tog og bus/rutebil på længere distancer. 5% 1% 3% % % % % 1% 3% % 1% 1% % % % 5% 4% 1% 3% 2% % % % 11% 9% 1% 1% 7% 1% % % 19% 17% % 1% 3% 1% % 4% 26% 7% % 4% 1% % % % 11% 4% 1% 2% 1% % % % 7% 47% 4% 15% 14% 3% % 5% 89% Kørebogsundersøgelsen blev gennemført i 2 runder af hver 7 dages varighed. Første runde varede fra 17/11 til den 23/ (førundersøgelsen), og anden runde varede fra den 5/2 til den 11/ (første efterundersøgelse). Første runde blev gennemført før carsharing projektet startede. Efter førundersøgelsen meldte et antal personer sig ind i Odense Bilklub. Disse personer er ikke indraget i denne undersøgelse idet det ikke var muligt at kortlægge deres transportadfærd før deres indmeldelse. Hensigten med kørebogsundersøgelsen var at forsøge at dokumentere ændringer i transportarbejdet og transportadfærden før og efter at bilklub-konceptet blev introduceret for hustandene. Målgruppen for undersøgelsen var medlemmer i hustandene der var over 18 år, idet hustandens voksne betragtes som en enhed der sammen medvirker til at løse hustandens transportbehov. Fra en kørebogsundersøgelse får man et meget bredt billede af hustandsmedlemmernes transportadfærd i de hustande der vælger at gå ind i Odense Bilklub. I kørebøgerne er der mulighed for at få alle ture registeret på alle ugens dage i de 7 dage undersøgelsen løber. Kørebøgerne fra førundersøgelsen viser at hustandsmedlemmerne har et transportarbejde på ca. 178 km pr. uge eller ca. 25 km pr. dag. Kørebøgerne fra første efterundersøgelse viser at husstandsmedlemmerne transporterede sig ca. 155 km pr. uge eller ca. 22 km pr. dag. Kørebøgerne viser også at hustandsmedlemmerne ikke er en homogen gruppe med et ensartet transportmønster. Ca. 2/3 af alle hustandsmedlemmerne ligger i begge undersøgelser under gennemsnittet på 22 km og 25 km i dagligt transportarbejde i begge undersøgelsesuger. Få kører rigtig meget og flertallet kører meget få kilometer hver uge. Af tabel 2. fremgår det at der sker et fald i transportarbejdet, antallet af ture, og den gennemsnitlige turdistance mellem de 2 undersøgelser.

6 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Førundersøgelsen 6425,8 7,6 85 3,4 5566,4 7, 798 3,2 Sammenholdes oplysningerne i tabel 2. med informationer fra Danmarks Statistik i 1996 (DS 1997:57 samfærdsel og turisme side 4) er der interessante afvigelser. Her svinger det gennemsnitlige antal ture pr. dag pr. dansker mellem 3,3 (hverdag) og 2,5 (weekenddag) og de gennemsnitlige turlængder fra 1,7 km (hverdag) til 14,6 km (wweekenddag). Hustandsmedlemmerne i Odense Bilklub bevæger sig generelt mindre på den enkelte tur, til gengæld har de markant flere ture. Af figur 6. fremgår det imidlertid at der ikke sker de store ændringer i den procentvise fordeling af turene på ugens dage mellem førundersøgelsen og første efterundersøgelse. Turmønstret ser med andre ud til at ligge fast. Før undersøgelsen 2% 15% 1% 5% % mandag (1) tirsdag (2) onsdag (3) torsdag (4) fredag (5) lørdag (6) søndag (7) Der er dog ændringer. Enkelte hustande tager på længere ferieture (den længste ca. 65 km) med start på forskellige dage i slutningen af de 2 undersøgelsesuger, se figur 7.. Dette forklarer dog ikke alle ændringer idet den gennemsnitlige turlængde for alle ture i førundersøgelse er på 7,6 km mens den falder til 7, km i første efterundersøgelse. Transportarbejdet falder med andre ord.

7 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Førundersøgelsen mandag (1) tirsdag (2) onsdag (3) torsdag (4) fredag (5) lørdag (6) søndag (7) Af figur 8. fremgår det tydeligt, at der kun er en enkelt hustand der ejer en bil ved førundersøgelsen. Suppleres denne oplysning med oplysninger fra kørebøgerne om at flere hustandsmedlemmer låner bil af firma/bekendte/familie eller samkører med bekendte/familie fås forklaringen på det meget beskedne turantal indenfor kategorierne 3 og 4. Samtidig antyder figur 8. også, at hustandsmedlemmerne i altovervejende grad kan klare deres daglige transport til arbejde og indkøb mm. ved hjælp af gang og cykling. Førundersøgelsen 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Gang (1) Cykel (2) Bil/mc som fører (3) Bil/mc som passager (4) Taxa (5) Bus/rutebil (6) Tog, færge, fly (7) Delebil fra bilklub (8) Sammenholdes informationerne fra figur 8. med informationerne fra figur 9. ses det direkte, at bilen bruges få gange til meget længere ture. Hvilket også var forventeligt. Man kan

8 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 med andre ord sige at husstandens situation ikke er baseret på dagligt bilbrug, hverken i førundersøgelsen eller i første efterundersøgelse. Figur 9. antyder endvidere at bilklubbilen primært erstatter de længere ture, og at det går ud over tog og rutebil/bus. Men datamaterialet er reelt for spinkelt til at konkludere dette. Førundersøgelsen Antal km Gang (1) Cykel (2) Bil/mc som fører (3) Bil/mc som passager (4) Taxa (5) Bus/rutebil (6) Tog, færge, fly (7) Delebil fra bilklub (8) Som tidligere nævnt faldt den gennemsnitlige turlængde fra førundersøgelsen til første efterundersøgelse. Faldet i ture er fra 85 ture i førundersøgelsen til 798 ture, i alt 52 ture. Faldet i km er imidlertid mere dramatisk, fra ca km til km, eller på i alt ca. 895 km. En tættere gennemgang af kørebøgerne viser imidlertid et lidt atypisk transportmønster for enkelte personer, således er et hustandsmedlem på efteruddannelseskursus i København 5 dage og tager frem og tilbage de 4 af dagene med tog/bus. Der bliver altså færre længere ture, ikke mange, men de betyder at et antal lange ture på omkring 15 km forsvinder. Det er i den sammenhæng nok også vigtigt at pointere, at faldet i den gennemsnitlige længde af ture med Tog, færge, fly (7) ikke direkte her kan ses i sammenhæng med stigningen i brugen af bilklub-bilerne. Tog, færge, fly (7) bruges som tidligere nævnt i førundersøgelsen til transport til uddannelse mens Delebil fra bilklub (8) bliver brugt til ferie og indkøbsture i første efterundersøgelse. Ser man derefter på ture fordelt på transportformål, figur 1., fremgår det at der ikke er den store forskel mellem den procentvise fordeling af antallet af ture mellem de forskellige transportformål. Turmønstret ligger med andre ord relativt fast.

9 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene % 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Førundersøgelsen Hjem (1) Arbejde (2) Uddannelse (3) Inkøb/bank/læge mv. (4) Følge I bh/skole (5) På besøg hos venner (6) Fritid/sport (7) Erhverv (8) Andet (9) Men sammenholdes informationerne fra figur 1. med figur 11. kan man konstatere at der er stor forskel på det gennemsnitlige antal km pr. turformål. En del kan forklares med henvisning til forskelle i antallet af kørte km ved fritid/sport (de omtalte ferieture), men hvad der er årsagen til dette fald er ikke klarlagt. Ligeledes er det vanskeligt at forklare det generelle fald. Stigningen i gennemsnitslængden på ture med formålet fritid/sport kan som tidligere nævnt forklares i enkelte af hustandsmedlemmernes udenlandsrejse (tur til Norge). En enkelt rejse til udlandet på ca. 1.5 km har som tidligere nævnt mulighed for at skævvride helhedsbilledet uforholdsvis meget, når det totale transportarbejde ikke er særligt stort Førundersøgelsen Hjem (1) Arbejde (2) Uddannelse (3) Inkøb/bank/læge mv. (4) Følge I bh/skole (5) På besøg hos venner (6) Fritid/sport (7) Erhverv (8) Andet (9)

10 Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 På baggrund af dataene fra førundersøgelsen og første efterundersøgelse må det konkluderes, at det ikke er muligt at give et fyldestgørende svar på hvorfor der sker et fald i antallet af km, ture, og den gennemsnitlige turdistance mellem de 2 undersøgelser. Faldet kan tildels forklares udfra nogle fald i enkelte af hustandsmedlemmernes meget atypiske transportmønster men hvad der måske er vigtigere er, at faldet ikke kan sammenkædes med introduktionen af bilklub-bilerne. Kørebogsundersøgelserne viser nemlig, at bilklub-medlemmerne i første periode forsøger sig meget forsigtigt med brugen af den nye transportform (kun udlån til 2 personer registreres i første efterundersøgelse) og at der ikke kan registreres markante ændringer i hustandenes transportadfærd der kan tilskrives brugen af bilklub-bilerne. Men kørebogsundersøgelsen viser også at disse 2 udlån dækker over 2 forskellige typer af brug, nemlig 1) den længere tur, og 2) den koncentrede bytur. Om den undersøgte gruppes generelle tranportmønstre er det værd at påpege, at medlemmerne i de hustande der var med i Odense Bilklub bevægede sig generelt ca. 1/3 mindre (har et lavere dagligt transportarbejde) end gennemsnitsdanskeren før og efter de blev medlem af Odense Bilklub. Gennemsnitsdanskeren (hvis han/hun findes) havde i 1996 et transport arbejde på 35,3 km pr. dag jævnfør af Danmarks Statistik i. (DS 1997:57 samfærdsel og turisme side 3). Men hustandsmedlemmerne er heller ikke en homogen gruppe med et ensartet transportmønster. Ca. 2/3 af alle hustandsmedlemmer ligger i begge undersøgelser under gennemsnittet på henholdsvis 22 km og 25 km pr. dag (gennemsnittet for hele gruppen) i begge undersøgelsesuger. Det er således et særkende ved den undersøgte gruppe at få kører meget og flertallet kører meget få kilometer hver uge - og set i forhold til gennemsnitsdanskeren her i 9 erne får de undersøgte hustandsmedlemmer i Odense bilklub dagligdagen til at fungere uden bil både før de for bilklub-bil og efter de adgang til bilklub-bil. Dette paper er del af et større projekt der undersøger Sociale Dilemmaer og Transportadfærdsændringer i Odense Bilklub foretaget af Henrik Harder Hovgesen, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet og Lise Norre, Inst. for marketing, Handelshøjskolen i Århus, i 1997 og Projektet ville imidlertid ikke have været muligt uden en række enkeltpersoners medvirken, derfor: En tak til medlemmerne af Odense Bilklub der brugte tid på at udfylde kørebøger og spørgeskemaer. En speciel tak til Troels Andersen fra Odense Kommune og Morten Rettig fra Odense Bilklub samt de studentermedhjælpere der uddelte og indhentede spørgeskemaerne. Endelig en speciel tak til Harry Lahrmann og Anker Lohmann Hansen fra Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet, som selv har prøvet det hele før, og til Emin Tengström og Petter Næss fra Aalborg Universitet for at få mulighed for at trække på deres professionelle erfaring.

Personbefordring i landdistrikterne

Personbefordring i landdistrikterne Personbefordring i landdistrikterne Et LAG Favrskovprojekt Civilingeniør, Trafikforsker & Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Jørgen Møller Arkitekt, Landsbyforsker & Lektor Trafikforskningsgruppen

Læs mere

Danskernes brug af fly som transportmiddel

Danskernes brug af fly som transportmiddel Danskernes brug af fly som transportmiddel - De første resultater af en undersøgelse af danskernes transportvaner Af Civilingeniør Anette Enemark, Transportrådet. Lidt om surveyen Transportrådet satte

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

Befordring i landdistrikter

Befordring i landdistrikter Befordring i landdistrikter udfordringer og muligheder Resultater fra Favrskovundersøgelsen Niels Agerholm Niels Agerholm Ph.d., Civilingeniør, Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Arkitekt,

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Billøs i bilsamfundet

Billøs i bilsamfundet Billøs i bilsamfundet Af Lykke Magelund, projektleder Transportrådet Nedenfor er gengivet sammenfatningen af rapporten Billøs i bilsamfundet som blev udgivet af Transportrådet i oktober 2000. Rapporten

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Spørgeskema til ansøger

Spørgeskema til ansøger Spørgeskema til ansøger Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at din ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af din sag bliver så korrekt

Læs mere

Danskernes rejsevaner ved lange rejser. Mette Aagaard Knudsen

Danskernes rejsevaner ved lange rejser. Mette Aagaard Knudsen Danskernes rejsevaner ved lange rejser Mette Aagaard Knudsen Analyse af karakteristika for lange rejser Indledende analyse af danskeres rejser Baggrundsviden til overnatningsmodellen i NTM Grundlæggende

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995 Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport Udgivelsesår: 1995 Forfattere: Karen Marie Lei Krogsgaard, Civilingeniør Ole Kristoffer Jensen, Bach.oecon Puk Kristine Nilsson, Civilingeniør Lene Herrstedt.

Læs mere

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Bus når det passer dig. Bil når det passer dig

Bus når det passer dig. Bil når det passer dig Præsentation for Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF), Radisson SAS Royal Hotel København, 11. november 2005 Bus når det passer dig. Bil når det passer dig Delebilen konkurrent eller pengemaskine for den

Læs mere

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015.

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015. Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015. Programmet starter mandag d. 12. januar (uge 3) og slutter med konkurrencen søndag d. 16. august (uge 33)Programmet består altså af i alt 27 uger. Man

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Guide til Indregistrering af Knallert som MC

Guide til Indregistrering af Knallert som MC En guide til registrering af Yamaha FS1 knallert som motorcykel. Der er allerede mange der har registeret deres Yamaha FS1 ere som motorcykler. På de følgende sider beskrives hvordan man gør det, nemt

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Undersøgelse af rejseaktivitet blandt beboere i Hovedstadsområdet

Undersøgelse af rejseaktivitet blandt beboere i Hovedstadsområdet Løbenr... Aalborg Universitet, Sektionen for By- og Trafikplanlægning Undersøgelse af rejseaktivitet blandt beboere i Hovedstadsområdet Aalborg Universitet udfører for tiden en undersøgelse i hovedstadsområdet

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

BBU Medarbejderhåndbog

BBU Medarbejderhåndbog BBU Medarbejderhåndbog En guide for ansatte, valgte og frivillige i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. BBU Medarbejderhåndbog Side 1 af 12 Vedtaget af Landsledelsen den 12. september 2010 Denne håndbog

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nye danske tidsværdier

Nye danske tidsværdier Nye danske Katrine Hjorth Danmarks TransportForskning, DTU Trafikdage 2007 Outline 1 2 3 4 Det danske tidsværdistudie har bestået af tre faser: Fase 0 Forstudie til at fastlægge metode vedr. dataindsamling

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC.

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. DelebilFonden 28. november 2011 Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. Nærværende notat giver et overblik over udbredelsen

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Helle Huse, Rambøll Nyvig A/S Thyra Uth Thomsen, Roskilde Universitets Center Troels Andersen, Odense Kommune Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

Hvordan fremmes delebilisme

Hvordan fremmes delebilisme 7. januar 2008 Til politikere og beslutningstagere med indflydelse på trafikplanlægning Hvordan fremmes delebilisme Bilismen stiger markant i disse år, og koster samfundet mange penge. Bilisme betragtes

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114

ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114 ANSØGNING OM STØTTE TIL BIL M.M. Efter Lov om Social Service 114 HVAD SØGER DU LÅN TIL Lån til bil på erhvevsmæssigt grundlag (f.eks. arbejde/uddannelse) Lån til bil på ikke erhvsmæssigt grundlag (f.eks.

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Priser for rejser. Danmark. Indhold. www.rejsekort.dk Page 1 / 19. Priserne er gældende fra 27 07 2012. Vælg periode:

Priser for rejser. Danmark. Indhold. www.rejsekort.dk Page 1 / 19. Priserne er gældende fra 27 07 2012. Vælg periode: er for rejser Danmark erne er gældende fra 27 07 2012 Vælg periode: erne gælder for hele Danmark hvis du rejser med. Hvis du ønsker at beregne en på en bestemt rejse, kan du med fordel benytte..dk i stedet.

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold Forældres oplevelse af tryghed og sikkerhed i trafikken Marts 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 3. Konklusioner... 6 4. Transport til skole... 9 5. Trafiksikkerhed på skolevejen... 13 6. Tryghed...

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Den nye Transportvaneundersøgelse

Den nye Transportvaneundersøgelse Vejforum 2010 Den nye Transportvaneundersøgelse Transportvaneundersøgelsen (TU) blev relanceret i 2006 med en ny og forbedret spørgeteknik og dataopsamlingsmetode. Datakvaliteten, datamængden og ikke mindst

Læs mere

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 RØRPOSTEN Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 Kære beboere i GF Rørløkken Gartnerdag Som annonceret i forrige Rørpost og på vores hjemmeside, så er det snart tid til

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Resultater af spørgeskemaundersøgelse Resultater af spørgeskemaundersøgelse Vi har opstillet resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i tre tabeller. Den første viser antallet af respondenter fordelt på de forskellige spørgsmål. Den næste

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Priser 2012. BornholmerFærgen. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter. Awww.faergen.

Priser 2012. BornholmerFærgen. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter. Awww.faergen. Priser 2012 BornholmerFærgen Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter Awww.faergen.dk Billetpriser Ystad Rønne i DKK sæson 03.01. 22.06.2012 og 13.08.2012

Læs mere