Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****"

Transkript

1 J.nr KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat Jeppe Ravn Jensen, Adv.fm Mette Hjøllund-Jensen, Adv.fm. Frej Campen Wolthers, Adv.fm.. Vedtægter for Den selvejende institution StruerSkolen Læring og Livsstil ***** Smith Knudsen Advokataktieselskab Store Torv 6 Postbox Holstebro Telefon Telefax Fælledvej Struer Telefon Telefax CVR-nr Giro

2 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag: 1.1. StruerSkolen Læring og Livsstil er en uafhængig selvejende institution Skolen er oprettet i 1955 og har hjemsted i Struer Kommune Skolen ejer ejendommen matr.nr. 93 a Struer Den selvejende institutions formål er at drive husholdningsskole indenfor rammerne af de til enhver tid gældende regler om frie kostskoler Skolens værdigrundlag: På StruerSkolen arbejder vi med sundhedsfremme og trivsel. Vi har et positivt menneskesyn og tror på at den enkelte er i stand til og interesseret i at tage vare på sin egen sundhed. For at udvikle organisationen, den enkelte medarbejder og dermed den enkelte elevs personlige og faglige udvikling, bygger skolens undervisning og samvær på begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. StruerSkolen står for kreative udviklingsmuligheder og udfordringer i et trygt fællesskab. Vi mødes i åbenhed, tillid og tolerance omkring undervisning og kostskoleliv, hvor alle har medindflydelse under ansvar. 2. Skolekreds: 2.1. Medlem af institutionens skolekreds er den, som i tidsrummet fra til har erhvervet et indskudsbevis eller den, som ved arv eller ved hensidden i uskiftet bo dokumenterer, at have fået transport på indskudsbeviset Som medlem af institutionens skolekreds kan i øvrigt optages myndige personer, foreninger m.v. og offentlige myndigheder, som føler tilknytning til skolen og er villige til at bidrage økonomisk til dens drift. Side 2

3 2.3. Privatpersoner, det vil sige andre end offentlige myndigheder, skal udgøre flertallet af skolekredsen Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen Af skolekredsens medlemmer opkræves et årligt kontingent. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud eller formue. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Indehavere af indskudsbeviser udstedt i perioden til betaler intet kontingent Skolens årsrapport udleveres eller udsendes senest 14 dage før den generalforsamling, hvor årsrapporten skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale. 3. Skolens drift: 3.1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og kontingenter Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang Side 3

4 anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende Likvide midler, der ikke er nødvendige for den daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbringes på en eller flere af følgende måder: 1. Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land indenfor De Europæiske Fællesskaber. 2. I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn. 3. I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant. 4. I værdipapirer fra et EU-/EØS medlemsland, bortset fra aktier, som efter deres art og sikkerhed kan stilles i klasse med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og nr Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konto m.v., som andre end skolen disponerer over. 4. Generalforsamlingen: 4.1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til skolekredsens medlemmer med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forstanderens beretning. Side 4

5 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Godkendelse af revideret årsrapport. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af suppleant. 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 7 dage før Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde, skal afholdes inden 30 dage efter at enten 3 bestyrelsesmedlemmer eller 20 medlemmer af skolekredsen skriftligt har krævet dette Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer Ethvert medlem har ret til at kræve skriftlig afstemning Der føres protokol over det der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. 5. Bestyrelsens sammensætning: 5.1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Medlemmerne vælges af generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen: 1. Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virk- Side 5

6 somheder der udlejer ejendomme m.m. til skolen eller kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen. 2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen. 3. Ejere af ejendomme m.m., der udlejes til skolen. 4. Den samme person kan ikke være medlem af bestyrelsen ved to eller flere frie kostskoler indenfor samme skoleform Genvalg kan ske Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver generelt inhabil, kan vedkommende ikke længere være medlem, men skal udtræde af bestyrelsen. For et på generalforsamlingen valgt bestyrelsesmedlem indtræder suppleanten, og såfremt der ikke er en suppleant, foretages nyvalg hurtigst muligt. 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar: 6.1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen samt sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig overfor undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Side 6

7 6.2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og fastansatte lærere. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af skolens virksomhed på grundlag af dens værdigrundlag. 7. Bestyrelsens arbejde m.v.: 7.1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt Formanden indkalder gennem forstanderen skriftligt bestyrelsen til møde og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles på bestyrelsesmødet Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat, indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Det skal fremgå af protokollen, hvor mange medlemmer der har deltaget i mødet, og om mødet var beslutningsdygtigt. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. Side 7

8 7.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal, hvorved forstås mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer Forstanderen og en lærerrepræsentant deltager i bestyrelsesmøderne Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for bestyrelsesmedlemmerne Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler for arbejdsopgaver, der påhviler bestyrelsen på grundlag af bestemmelser i nærværende vedtægter. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 8. Side 8

9 Skolens daglige ledelse: 8.1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander Forstanderen kan bemyndige viceforstanderen til at foretage retshandler, der ligger indenfor den daglige ledelse af skolen Forstanderen ansætter og afskediger medarbejdere bortset fra viceforstanderen og lærerne, og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v. 9. Medarbejderråd og lærerråd: 9.1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere Lærerrådet består af forstanderen og skolens lærere Lærerne og de øvrige medarbejdere er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v Medarbejderrådets og lærerrådets erklæring indhentes i følgende spørgsmål: 1. Tilrettelæggelse af kursus, kursusterminer, læse- og timeplaner. 2. Forslag til ombygning, nybygning, vedligeholdelse og istandsættelse af skolebygning og inventar. 3. Forstander- og læreransættelser. 4. Regnskab og budget. 5. Tilrettelæggelse af arrangementer for eleverne udover den egentlige un- Side 9

10 dervisning såsom: underholdning, udflugter, forældresammenkomster, elevmøder, modtagelse og afslutning af kursushold. 6. Udarbejdelse af ordensregler, fordeling af tilsynsopgaver og reduktionstimer. 7. Fordeling af tilsyn med såvel undervisningslokaler som samlinger, undervisningsmateriel og lignende. 10. Regnskab og revision: Regnskabsåret er kalenderåret Revisionen skal være afsluttet hvert år inden 1. marts, hvorefter den reviderede årsrapport bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. april. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler. 11. Tegningsretten: Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med forstanderen eller 2 medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves 2/3 af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift. 12. Side 10

11 Vedtægtsændringer: Vedtægtsbestemmelser og ændringer godkendes iht. Lov nr. 271 af 27 marts 2012 (Se vedlagte bilag om forenkling af proceduren for godkendelse af vedtægtsændringer m.v.) Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. 13. Nedlæggelse: Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk Overskydende midler anvendes med undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt. Side 11

12 ***** Således vedtaget på StruerSkolens ordinære generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling den : Hans Peter Jensen, formand Jens Meyhoff, næstformand Karin Houmann Rasmus Hansen Jens Krüger Rasmussen Holger Prip Jonas Gildebro Mogens Beck Side 12

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere