Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30-19:45 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen (PEM) C Hanne Hyldgaard (HH) B Tulle Olsen (TO) Y Benny Christensen (BC) A Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Sadik Topcu (ST) A Britta Nielsen (BN) F Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Budgetmæssige konsekvenser Solhammerskolen, ændring af projekt Idrætsfaciliteter til Ringsted Gymnasium Henvendelse fra I/S FASAN, om overtagelse af Genbrugspladsen, Møllevej Evt. køb af ejendom Evt. køb af ejendom Køb af areal fra ejendommen Kværkebyvej Køb af ejendom - Kværkeby Køb af ejendom - Kværkeby Køb af ejendom - Kværkeby Salg af ubebygget areal fra matr. 22a, Kværkeby by, Kværkeby til nabo Salg af areal til dagligvarebutik på Ravelinen Udbud af bygningsrengøring...11

3 1. Budgetmæssige konsekvenser Sagsid: 06/1386 Åben sag Bilag: - Åben: Budgetmæssige konsekvenser ØU 2008_06_24 Indledning Kommunens samlede kassebeholdning er pr. 17. juni 2008 opgjort til 95,7 mio. kr. Beskrivelse af sagen Grafen viser henholdsvis samlet og gennemsnitlig kassebeholdning gennem det seneste år. Gennemsnitsbeholdning er beregnet over 1 år efter Indenrigsministeriets regler. Opgørelsen omfatter perioden 18/ / I opgørelsen er ikke fratrukket 29,3 mio. kr., som Ringsted Kommune deponerede i perioden 1/ / og 23,456 mio. kr., som Ringsted Kommune deponerer i perioden 1/ / jf. lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet. Høring Ingen Vurdering Ingen Økonomi De budgetmæssige konsekvenser af åbne dagsordenpunkter og de resulterende ultimobeholdninger er opgjort til:

4 Restgæld på kommunens lån (ekskl. selvejende institutioner) er opgjort til: I opgørelsen er ikke indregnet budgetmæssige konsekvenser af Henvendelse fra I/S FASAN Lukkede dagsordenpunkter Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning. 2. Solhammerskolen, ændring af projekt Sagsid: 07/32563 Åben sag Bilag: - Åben: Forudsætninger for bygningen af Solhammerskolen - Lukket: Budgetoverslag - Åben:

5 X _07_TEGNINGER_07-03_ARKITEKT_TEGNING_T-A ET T-A ET (1)Oversigtsplan stueetage.pdf - Åben: SK312_ pdf - Åben: SK311_ pdf - Åben: ridehal_skitse_05.pdf - Åben: ridehal_skitse_04.pdf - Åben: ridehal_skitse_03.pdf - Åben: ridehal_skitse_02.pdf - Åben: ridehal_skitse_01.pdf - Åben: X _07_TEGNINGER_07-03_ARKITEKT_TEGNING_T-A-01 -X-2-03 T-A ET (1)gavle (2).pdf - Åben: Ny disposition.doc Indledning Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 5. marts 2008, at der skulle ske en revision af projektforslaget til Solhammerskolen, hvilket ville betyder en reduktion af arealet fra kvm. til kvm. Beskrivelse af sagen Forvaltningen vil på mødet give en orientering om det igangværende arbejde med omprojektering af skolen. Indstilling Direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Ved godkendelsen af dagsordenen blev det foreslået, at punktet blev ændret til et beslutningspunkt. For stemte 3 (Finn Andersen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Kisser Franciska Lehnert). Imod stemte Tulle Olsen. Hverken for eller imod: 3 (Svend-Erik Jakobsen, Sadik Topcu og Britta Nielsen). Venstre stiller følgende forslag: "På baggrund af forvaltningens bilag til dagsordenpunkt 6: "Forudsætninger for bygningen af Solhammerskolen" ønskes projektet med etablering af Solhammerskolen stoppet, og forvaltningen anmodes om at præcisere de nødvendige foranstaltninger med henblik på at skabe den nødvendige kapacitet på Valdemarskolen og Dagmarskolen. Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at tage stilling til den del af projektet, som vedrører Musikskolen". For stemte 3 (Finn Andersen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Kisser Franciska Lehnert). Imod stemte Tulle Olsen. Hverken for eller imod 3: (Svend-Erik Jakobsen, Sadik Topcu og Britta Nielsen). Et enigt udvalg forslår, at punktet drøftes på et temamøde i forud for endelig beslutning på næste ordinære Byrådsmøde. Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen udsættes. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Socialdemokraterne og SF stiller forslag til beslutning om opførelse af ny skole. Skolen opføres på kasernegrunden. Ibrugtagning af skolen pr. d. 31/

6 Forvaltningen udarbejder justeret oplæg til licitation indenfor budgetrammen Skolen etableres sammen med Valdemarskolen som én skole med én ledelse, én skolebestyrelse og ét skoledistrikt med 0. kl. til og med 6. kl. på den nye skole. Musikskole etableres i Eksercerhuset Skoleværkstederne etableres i Ridehallen Principperne fra projekt Pampædia herunder faglaboratorier, indføres som indsatsområde. For stemmer 4 (Tulle Olsen, Sadik Topcu, Svend-Erik Jakobsen og Britta Nielsen) Imod stemmer 0 Hverken for eller imod 3 (Finn Andersen, Johnny Dahlgaard og Kisser Lehnert). Supplerende sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser af Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling: Der er forudsat uændret låneandel på 25,9 % i 2009 og Den endelige låneandel vil først være kendt når Velfærdsministeriet har behandlet låneansøgninger fra alle kommuner i august måned før budgetåret. Den samlede lånepulje er reduceret fra 800 mio. kr. i 2008 til 500 mio. kr. i 2009, hvorfor det kan forventes, at låneandelen falder i Beslutning i Økonomiudvalget den For beslutningen fra Børne- og Undervisningsudvalget stemte 8. Poul Erik Madsen stemte hverken for eller imod. 3. Idrætsfaciliteter til Ringsted Gymnasium Sagsid: 08/5107 Åben sag Bilag: Indledning behandlede den 10. marts 2008 sagen om et almengymnasialt tilbud i Ringsted. godkendte, at kommunen overdrager det nødvendige areal til opførelse af Ringsted Gymnasium vederlagsfrit til Midtsjællands Gymnasieskoler. Det forudsættes, at skolen for skoleåret 2009/2010 kan rummes i VUC Syds bygninger i Ringsted med lån af idrætsfaciliteter fra Ringsted Kommune og med lån af kantinefaciliteter fra EUC Ringsted. Fra 2010 bliver det nødvendigt med begyndende tilbygning i området mellem VUC og EUC. Planlægningsarbejdet med etablering af den begyndende tilbygning i området mellem VUC og EUC er igangsat i et samarbejde mellem Universitets- og Bygningstyrelsen (UBST), Midtsjællands Gymnasieskoler, VUC, EUC og Ringsted Kommune. Undervisningsministeriet har opsat den forudsætning for etablering af gymnasiet, at det er kommunen, der opfører og finansierer idrætsfaciliteter til gymnasiets brug, idet gymnasiet forudsættes at leje sig ind på faciliteterne. Der arbejdes i planlægningen med to alternativer:

7 1. Idrætsfaciliteterne bliver en integreret del af gymnasiebyggeriet 2. Idrætsfaciliteterne løses ved, at Ahornhallen udbygges, så den kan rumme både de nuværende aktiviteter og gymnasiets behov. Økonomi Det skønnes, at etableringsudgiften andrager mio. kr., mens driftsudgifter og lejeindtægter ikke er beregnet på nuværende tidspunkt. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at kommunen meddeler Midtsjællands Gymnasieskoler, at kommuner opfører og finansierer de nødvendige idrætsfaciliteter. Beslutning i Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales. 4. Henvendelse fra I/S FASAN, om overtagelse af Genbrugspladsen, Møllevej 14. Sagsid: 08/366 Åben sag Bilag: Miljø- og Teknikudvalget - Åben: Bilag til MTU Notat om konsekvenser - Åben: FASANs tilbud om overtagelse af Genbrugspladsen - økonomioversigt. - Åben: Bilag til MTU-møde den Åben: Bilag 4 - Åben: Bilag 5 - Åben: Bilag 6 Indledning Affaldsselskabet I/S FASAN har rettet henvendelse til Ringsted Kommune med et tilbud om at overtage Genbrugspladsen på Møllevej 14. Der skal således tages stilling til, om der skal arbejdes videre med tilbudet fra FASAN. Beskrivelse af sagen FASAN har som overordnet mål at arbejde for, at alle genbrugspladser (i FASANs terminologi kaldet genbrugsstationer) i interessentkommunerne skal ejes og drives af affaldsselskabet. Siden 2005 har FASAN overtaget ejerskabet af 9 genbrugspladser i følgende kommuner; Faxe (1), Næstved (4) og Vordingborg (4). FASAN har netop afgivet et tilbud til Faxe Kommune, om overtagelse af de to øvrige genbrugspladser i kommunen. Ringsted Kommune har modtaget et tilbud fra FASAN, om overtagelse af Genbrugspladsen. Tilbudet blev givet på et møde, afholdt den 21. januar 2008, mellem repræsentanter fra FASANs administration og Teknisk Forvaltning. Baggrunden for at tilbudet fremsættes nu er, at der på Miljø- og Teknikudvalget den 23. maj 2005 blev behandlet en sag om FASANs overtagelse af Genbrugspladsen. Miljø- og Teknikudvalget besluttede dengang at sige nej tak til FASANs tilbud og at salget skulle vurderes igen om 3 år. Sagen er yderligere belyst i bilag 1; Genbrugspladsen i FASAN-regi Notat om konsekvenser, er der opsamlet de økonomiske vurderinger af FASANs tilbud om overtagelse

8 af Genbrugspladsen, samt opstillet fordele og ulemper ved øvrige forhold, eksempelvis personaleforhold, fleksibilitet, åbningstider m.m. Høring Der skal ikke foretages nogen høring. Forvaltningen har derimod haft kontakt til repræsentanter fra hhv. Næstved og Vordingborg Kommuner, og af samtalerne fremgik det, at samarbejdet med FASAN, alt andet lige, havde betydet en harmonisering af Genbrugspladserne, hvilket gør det mere enkelt for de brugere, der bruger flere genbrugspladser på tværs. Endvidere har det betydet en større udgift til drift for kommunerne. Samarbejdet har endvidere betydet, at det opleves som om, at genbrugspladserne er kommet længere væk i det kommunale system, og at kommandovejene dermed er blevet længere. Vurdering Indledningsvis skal det nævnes, at Ringsted Kommune har et bredt og indholdsrigt samarbejde med affaldsselskabet FASAN. I de sidste par år har samarbejdet imidlertid ligget forholdsvis stille, primært på grund af kommunernes prioritering af andre opgaver. Som udgangspunkt kan Ringsted Kommune godt sælge Genbrugspladsen uden udbud til I/S FASAN, idet kommunen kan undlade et offentligt udbud ved salg til et kommunalt fællesskab oprettet efter Styrelseslovens 60. På baggrund af de vedtægtsmæssige forpligtelser mellem kommunen og affaldsselskabet afleverer Ringsted Kommune affald til hhv. forbrænding deponering til FASANs anlæg. Alle øvrige affaldsfraktioner primært genanvendelige afsætter kommunen til forskellige modtageanlæg, heriblandt FASANs. Denne afsætningsmodel sikrer kommunen en løbende prisvurdering på de forskellige affaldsfraktioner og en tæt opfølgning på de indgåede aftaler. Generelt er Ringsted Kommune, som interessent, interesseret i, at FASAN sikres den bedst mulige økonomi. Der er imidlertid intet i det, af FASANs fremlagte materiale, der sandsynliggør en bedre økonomi for nogen af de berørte parter. Enhedsomkostningerne vil ikke blive reduceret, selv om der tilknyttes en ekstra Genbrugsplads til FASAN-konceptet, og Ringsted Kommunes omkostninger til Genbrugspladsen vil heller ikke blive reduceret ved en implementering til FASAN-konceptet. Ved FASANs evt. overtagelse af Genbrugspladsen vil Ringsted Kommunes tilknytning til pladsen blive reduceret væsentligt. De fleksible muligheder og frihedsgrader, som kommunen har nu, ved selv at eje og drive Genbrugspladsen, forventes ikke at kunne fastholdes. I en evt. samarbejdsaftale mellem Ringsted Kommune og FASAN kan der imidlertid indarbejdes muligheder for kommunen at tilkøbe forskellige ekstraydelser, såfremt behov herfor opstår. Tilbudet fra FASAN indeholder en række servicemæssige forbedringer, hhv. indretningsmæssige forhold, personaleforhold, åbningstider m.m. Disse forskellige forbedringer vil kunne implementeres på Genbrugspladsen, med Ringsted Kommune som ejer, og i en takt som sikrer både personalets og brugernes tilvænning. Økonomi Der er foretaget en direkte sammenligning mellem de samlede omkostninger for hhv. FASANs tilbud om ejerskab og drift af Genbrugspladsen samt Ringsted Kommunes ejerskab og drift af Genbrugspladsen, hvori FASAN-forbedringerne er indarbejdet. Sammenligningen viser en forskel på ca kr. i Ringsted Kommunes favør. Forskellen svarer til ca. 2,5 %, og må anses for at være liggende indenfor de beregningsmæssige usikkerheder.

9 Hvis tilbuddet fra FASAN ønskes accepteret, er det nødvendigt at sagen med tilhørende ansøgning om fornøden tillægsbevilling behandles i. I bilag 2; Økonomisk opstilling, er de to omkostningsberegninger specificeret, og de er sammenlignet med de omkostninger Ringsted Kommune har haft for drift af Genbrugspladsen i Indstilling Teknisk direktør indstiller, at der ikke arbejdes videre med FASANs tilbud på overtagelse af Genbrugspladsen, der gennemføres en undersøgelse på Genbrugspladsen med henblik på at identificere inden for hvilke områder, der kan implementeres forbedringer til gavn for alle brugere af pladsen, hhv. medarbejdere, borgere, erhvervsvirksomheder, administration, affaldsbehandlingsanlæg m.m. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den Sagen udsættes til der er modtaget nyt tilbud fra FASAN. Supplerende sagsfremstilling Indledning På det seneste møde i Miljø- og Teknikudvalget den blev punktet Henvendelse fra I/S FASAN, om overtagelse af Genbrugspladsen, Møllevej 14 udsat, idet der var forlydender om, at Ringsted Kommune ville modtage et nyt tilbud. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune modtog den 22.maj 2008 et nyt tilbud fra FASAN på overtagelse af Genbrugspladsen, Møllevej 14. Dette erstatter det tilbud, der tidligere er modtaget. Tilbudet indeholder følgende hovedpunkter: Nyt tilbud: 22. maj 2008 Første tilbud: 21.januar 2008 Enhedsomkostninger 692 kr./husstand 770 kr./husstand Åbningstider 61 timer/uge 46 timer/uge Mandag torsdag: Mandag torsdag: Fredag søndag: Fredag søndag: Estimeret årlig stigningstakt i 5 % 9 % affaldsmængder Økonomisk råderum til 8 mio. kr./genbrugsplads 9 mio. kr./genbrugsplads forbedringer m.m. Øvrige fordele Bygninger lever op til nye myndighedskrav, overordnet Bygninger lever op til nye myndighedskrav, overordnet design og indretning af pladser, design og indretning af pladser, personaleuddannelse, vikarkorps, samspil af mandskab i forhold til kommunens egne aktiviteter, miljøcertificering, udbud af opgaver, afsætning af større tonnager af genanvendelige materialer. personaleuddannelse, vikarkorps, samspil af mandskab i forhold til kommunens egne aktiviteter, miljøcertificering, udbud af opgaver, afsætning af større tonnager af genanvendelige materialer.

10 Som det fremgår af ovennævnte skema, findes de mest markante ændringer i det nye tilbud, hhv. på enhedsomkostningerne pr. husstand, som vil blive reduceret med ca. 10 % og på åbningstiden, som vil blive forøget med ca. 32 %. Den estimerede stigning i affaldsmængder er reduceret fra 9 % pr. år til 5 % pr. år. De øvrige forhold er tilnærmelsesvis tilsvarende det første tilbud. Af tilbudet fra FASAN fremgår det imidlertid ikke, hvilke forventninger FASAN har til den fremtidige udvikling af enhedsomkostningerne. I det nye bilag 3 findes en økonomisk sammenligning mellem 3 scenarier: Scenario 1 angiver Ringsted Kommunes samlede omkostninger for 2008, ved FASANs ejerskab. Scenariet er beregnet ud fra FASANs tilbud, dateret 22. maj2008. Scenario 2 angiver Ringsted Kommunes omkostninger, til drift af Genbrugspladsen for regnskabsåret 2007, incl. indirekte løn- og administrationsomkostninger. Scenario 3 angiver Ringsted Kommunes samlede estimerede omkostninger til egen drift af Genbrugspladsen i I scenariet er indregnet de serviceforbedringer, som også er indeholdt i tilbudet fra FASAN. Scenario 1 og 3 er således direkte sammenlignelige. Økonomi Det økonomiske tilbud fra FASAN dækker udelukkende affald fra private husstande, hvilket ses af at gebyret er relateret pr. husstand. Omkostninger til modtagelse, behandling og administration af erhvervsaffald dækkes af det til enhver tid vedtagne erhvervsaffaldsgebyr. På det grundlag er der indarbejdet en ændring i omkostningerne i scenario 2 og 3 i forhold til den første sagsfremstilling. De to scenariers omkostninger er reduceret med 15 %, som er den del erhvervsaffaldet estimeres at belaste den samlede økonomi for Genbrugspladsen med. Det skal nævnes, at Ringsted Kommune ikke ligger inde med undersøgelser, som sandsynliggør fordelingen mellem privat affald og erhvervsaffald på Genbrugspladsen. FASAN har imidlertid gennemført undersøgelser på to af deres genbrugspladser i efteråret 2007 og disse viste, at erhvervet afleverede ca. 18 % af mængderne og de private afleverede ca. 82 % af mængderne. Endvidere viste undersøgelserne, at erhvervet belaster genbrugspladsernes økonomi med 20 % og private med 80 %. Med udgangspunkt i FASANs undersøgelser har forvaltningen således foretaget et forsigtigt estimat af en erhvervsandel på Genbrugspladsen i Ringsted på 15 %. Affaldsselskabet KAVO (Slagelse/Sorø), gennemfører tilsvarende årlige undersøgelser på deres genbrugspladser, og de kommer også frem til en omtrentlig fordeling på 20/80. Den samlede økonomi fra bilag 3, kan opsummeres således: Scenario 1 - FASAN Ringsted Ringsted 2008 Samlet årlig økonomi kr kr kr. Omkostning pr. husstand 692 kr. 498 kr. 638 kr. Vurdering Af den første sagsfremstilling fremgår det, at Ringsted Kommune kan drive Genbrugspladsen ca kr. billigere om året end FASANs tilbud. På baggrund af indarbejdelse af den tidligere beskrevne reduktion af omkostningerne til erhvervsaffald med 15 %, bliver de kr. ændret til 1,8 mio. kr. Som det fremgår af sammenligningen af den andet tilbud, vil Ringsted Kommune kunne drive Genbrugspladsen til en samlet årlig pris, som er ca kr. mindre end FASANs tilbud - svarende til ca. 54 kr. pr. husstand i Ringsted Kommune. Vurderet ud fra brugernes synsvinkel er det nye tilbud markant bedre end det første, idet den ugentlige åbningstid er forøget med mere end 30 %. Af resultaterne fra Ringsted Kommunes brugerundersøgelser ultimo 2007 fremgår det, at de private brugere har et generelt ønske om

11 en øget åbningstid. Dette ønske bliver absolut efterkommet, hvis tilbudet accepteres. En øget åbningstid vil, alt andet lige, resultere i et bedre kundeflow, hvilket igen forventes at medføre en reduktion af Genbrugspladsens spidsbelastningsperioder. I Scenario 3 er der også indarbejdet økonomi til en udvidelse af åbningstiden. Om den skal have samme omfang, som FASANs tilbud bør undersøges og vurderet nærmere, inden det blive fastlagt. Hvis FASANs overtager ejerskab og drift af Genbrugspladsen vil konsekvensen være, at ikke længere har kompetence på området. Det vil fremover være FASANs bestyrelse, der træffer de overordnede strategiske beslutninger for Genbrugspladsens drift, udvikling m.m. Ved FASANs overtagelse af Genbrugspladsen vil medarbejderne ligeledes overgå til ansættelse i FASAN efter loven om virksomhedsoverdragelse. Ringsted Kommune vil i så fald indgå i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra FASAN og de andre interessentkommuner, hvor FASAN ejer og driver genbrugspladserne. Denne arbejdsgruppe mødes 4 gange om året, og udarbejder oplæg til forbedringer, nye tiltag, økonomi m.m. Ved FASANs eventuelle overtagelse af Genbrugspladsen, skal der gennemføres en revision af husholdnings- og erhvervsaffaldsregulativet. Indstilling Teknisk vicedirektør indstiller, at der ikke arbejdes videre med FASANs tilbud på overtagelse af Genbrugspladsen, der gennemføres en undersøgelse på Genbrugspladsen, med henblik på at identificere, indenfor hvilke områder, der kan implementeres forbedringer, til gavn for alle brugere af pladsen, hhv. medarbejdere, borgere, erhvervsvirksomheder, Forvaltning, affaldsbehandlingsanlæg m.m. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den Benny Christensen foreslår, at der arbejdes videre med Fasans tilbud fra fredag den 13. juni om overtagelse af Genbrugspladsen. For forslaget stemte 3 (Benny Christensen, Svend-Erik Jakobsen og Teddy Pedersen). Mod forslaget stemte 3 (Bo Jensen, Finn Andersen og Thorkil Mølgaard) med begrundelsen, at forvaltningenens bearbejdning af tilbudet fra Fasan ikke forelå på mødet. Benny Christensen begærede sagen i. Ej til stede: Mogens Larsen Supplerende sagsfremstilling I/S FASAN har den 13. juni 2008 sendt en henvendelse med en række uenighedpunkter til den økonomiberegning, som forvaltningen har udarbejdet forud for Miljø- og Teknikudvalgets møde den 17. juni På dette møde blev sagen begæret i. Forvaltningen har gennemgået I/S FASANs uenighedspunkter og revideret den oprindelige økonomiberegning, hvor der er foretaget en sammenlignende beregning af I/S FASANs tilbud med de omkostninger kommunen selv forventes at skulle afholde for de samme ydelser. Sagen er vedlagt et nyt bilag med disse beregninger (bilag 4 og 5). I/S FASANs henvendelse er vedlagt som bilag 6. Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen udsættes med henblik på, at direktionen afklarer de økonomiske forhold i forbindelse med FASAN s tilbud. 5. Evt. køb af ejendom Sagsid: 08/6904

12 6. Evt. køb af ejendom Sagsid: 08/ Køb af areal fra ejendommen Kværkebyvej 79 Sagsid: 08/ Køb af ejendom - Kværkeby Sagsid: 07/ Køb af ejendom - Kværkeby Sagsid: 08/ Køb af ejendom - Kværkeby Sagsid: 08/ Salg af ubebygget areal fra matr. 22a, Kværkeby by, Kværkeby til nabo Sagsid: 08/ Salg af areal til dagligvarebutik på Ravelinen Sagsid: 08/ Udbud af bygningsrengøring Sagsid: 08/11960

13

14 Underskriftsside Niels Ulrich Hermansen (NUH) V - Formand Benny Christensen (BC) A Bent Pedersen (BP) O Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Poul Erik Madsen (PEM) C Sadik Topcu (ST) A Hanne Hyldgaard (HH) B Britta Nielsen (BN) F Tulle Olsen (TO) Y

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere