Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30-19:45 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen (PEM) C Hanne Hyldgaard (HH) B Tulle Olsen (TO) Y Benny Christensen (BC) A Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Sadik Topcu (ST) A Britta Nielsen (BN) F Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Budgetmæssige konsekvenser Solhammerskolen, ændring af projekt Idrætsfaciliteter til Ringsted Gymnasium Henvendelse fra I/S FASAN, om overtagelse af Genbrugspladsen, Møllevej Evt. køb af ejendom Evt. køb af ejendom Køb af areal fra ejendommen Kværkebyvej Køb af ejendom - Kværkeby Køb af ejendom - Kværkeby Køb af ejendom - Kværkeby Salg af ubebygget areal fra matr. 22a, Kværkeby by, Kværkeby til nabo Salg af areal til dagligvarebutik på Ravelinen Udbud af bygningsrengøring...11

3 1. Budgetmæssige konsekvenser Sagsid: 06/1386 Åben sag Bilag: - Åben: Budgetmæssige konsekvenser ØU 2008_06_24 Indledning Kommunens samlede kassebeholdning er pr. 17. juni 2008 opgjort til 95,7 mio. kr. Beskrivelse af sagen Grafen viser henholdsvis samlet og gennemsnitlig kassebeholdning gennem det seneste år. Gennemsnitsbeholdning er beregnet over 1 år efter Indenrigsministeriets regler. Opgørelsen omfatter perioden 18/ / I opgørelsen er ikke fratrukket 29,3 mio. kr., som Ringsted Kommune deponerede i perioden 1/ / og 23,456 mio. kr., som Ringsted Kommune deponerer i perioden 1/ / jf. lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet. Høring Ingen Vurdering Ingen Økonomi De budgetmæssige konsekvenser af åbne dagsordenpunkter og de resulterende ultimobeholdninger er opgjort til:

4 Restgæld på kommunens lån (ekskl. selvejende institutioner) er opgjort til: I opgørelsen er ikke indregnet budgetmæssige konsekvenser af Henvendelse fra I/S FASAN Lukkede dagsordenpunkter Beslutning i Økonomiudvalget den Til efterretning. 2. Solhammerskolen, ændring af projekt Sagsid: 07/32563 Åben sag Bilag: - Åben: Forudsætninger for bygningen af Solhammerskolen - Lukket: Budgetoverslag - Åben:

5 X _07_TEGNINGER_07-03_ARKITEKT_TEGNING_T-A ET T-A ET (1)Oversigtsplan stueetage.pdf - Åben: SK312_ pdf - Åben: SK311_ pdf - Åben: ridehal_skitse_05.pdf - Åben: ridehal_skitse_04.pdf - Åben: ridehal_skitse_03.pdf - Åben: ridehal_skitse_02.pdf - Åben: ridehal_skitse_01.pdf - Åben: X _07_TEGNINGER_07-03_ARKITEKT_TEGNING_T-A-01 -X-2-03 T-A ET (1)gavle (2).pdf - Åben: Ny disposition.doc Indledning Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 5. marts 2008, at der skulle ske en revision af projektforslaget til Solhammerskolen, hvilket ville betyder en reduktion af arealet fra kvm. til kvm. Beskrivelse af sagen Forvaltningen vil på mødet give en orientering om det igangværende arbejde med omprojektering af skolen. Indstilling Direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Ved godkendelsen af dagsordenen blev det foreslået, at punktet blev ændret til et beslutningspunkt. For stemte 3 (Finn Andersen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Kisser Franciska Lehnert). Imod stemte Tulle Olsen. Hverken for eller imod: 3 (Svend-Erik Jakobsen, Sadik Topcu og Britta Nielsen). Venstre stiller følgende forslag: "På baggrund af forvaltningens bilag til dagsordenpunkt 6: "Forudsætninger for bygningen af Solhammerskolen" ønskes projektet med etablering af Solhammerskolen stoppet, og forvaltningen anmodes om at præcisere de nødvendige foranstaltninger med henblik på at skabe den nødvendige kapacitet på Valdemarskolen og Dagmarskolen. Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om at tage stilling til den del af projektet, som vedrører Musikskolen". For stemte 3 (Finn Andersen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Kisser Franciska Lehnert). Imod stemte Tulle Olsen. Hverken for eller imod 3: (Svend-Erik Jakobsen, Sadik Topcu og Britta Nielsen). Et enigt udvalg forslår, at punktet drøftes på et temamøde i forud for endelig beslutning på næste ordinære Byrådsmøde. Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen udsættes. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Socialdemokraterne og SF stiller forslag til beslutning om opførelse af ny skole. Skolen opføres på kasernegrunden. Ibrugtagning af skolen pr. d. 31/

6 Forvaltningen udarbejder justeret oplæg til licitation indenfor budgetrammen Skolen etableres sammen med Valdemarskolen som én skole med én ledelse, én skolebestyrelse og ét skoledistrikt med 0. kl. til og med 6. kl. på den nye skole. Musikskole etableres i Eksercerhuset Skoleværkstederne etableres i Ridehallen Principperne fra projekt Pampædia herunder faglaboratorier, indføres som indsatsområde. For stemmer 4 (Tulle Olsen, Sadik Topcu, Svend-Erik Jakobsen og Britta Nielsen) Imod stemmer 0 Hverken for eller imod 3 (Finn Andersen, Johnny Dahlgaard og Kisser Lehnert). Supplerende sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser af Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling: Der er forudsat uændret låneandel på 25,9 % i 2009 og Den endelige låneandel vil først være kendt når Velfærdsministeriet har behandlet låneansøgninger fra alle kommuner i august måned før budgetåret. Den samlede lånepulje er reduceret fra 800 mio. kr. i 2008 til 500 mio. kr. i 2009, hvorfor det kan forventes, at låneandelen falder i Beslutning i Økonomiudvalget den For beslutningen fra Børne- og Undervisningsudvalget stemte 8. Poul Erik Madsen stemte hverken for eller imod. 3. Idrætsfaciliteter til Ringsted Gymnasium Sagsid: 08/5107 Åben sag Bilag: Indledning behandlede den 10. marts 2008 sagen om et almengymnasialt tilbud i Ringsted. godkendte, at kommunen overdrager det nødvendige areal til opførelse af Ringsted Gymnasium vederlagsfrit til Midtsjællands Gymnasieskoler. Det forudsættes, at skolen for skoleåret 2009/2010 kan rummes i VUC Syds bygninger i Ringsted med lån af idrætsfaciliteter fra Ringsted Kommune og med lån af kantinefaciliteter fra EUC Ringsted. Fra 2010 bliver det nødvendigt med begyndende tilbygning i området mellem VUC og EUC. Planlægningsarbejdet med etablering af den begyndende tilbygning i området mellem VUC og EUC er igangsat i et samarbejde mellem Universitets- og Bygningstyrelsen (UBST), Midtsjællands Gymnasieskoler, VUC, EUC og Ringsted Kommune. Undervisningsministeriet har opsat den forudsætning for etablering af gymnasiet, at det er kommunen, der opfører og finansierer idrætsfaciliteter til gymnasiets brug, idet gymnasiet forudsættes at leje sig ind på faciliteterne. Der arbejdes i planlægningen med to alternativer:

7 1. Idrætsfaciliteterne bliver en integreret del af gymnasiebyggeriet 2. Idrætsfaciliteterne løses ved, at Ahornhallen udbygges, så den kan rumme både de nuværende aktiviteter og gymnasiets behov. Økonomi Det skønnes, at etableringsudgiften andrager mio. kr., mens driftsudgifter og lejeindtægter ikke er beregnet på nuværende tidspunkt. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at kommunen meddeler Midtsjællands Gymnasieskoler, at kommuner opfører og finansierer de nødvendige idrætsfaciliteter. Beslutning i Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales. 4. Henvendelse fra I/S FASAN, om overtagelse af Genbrugspladsen, Møllevej 14. Sagsid: 08/366 Åben sag Bilag: Miljø- og Teknikudvalget - Åben: Bilag til MTU Notat om konsekvenser - Åben: FASANs tilbud om overtagelse af Genbrugspladsen - økonomioversigt. - Åben: Bilag til MTU-møde den Åben: Bilag 4 - Åben: Bilag 5 - Åben: Bilag 6 Indledning Affaldsselskabet I/S FASAN har rettet henvendelse til Ringsted Kommune med et tilbud om at overtage Genbrugspladsen på Møllevej 14. Der skal således tages stilling til, om der skal arbejdes videre med tilbudet fra FASAN. Beskrivelse af sagen FASAN har som overordnet mål at arbejde for, at alle genbrugspladser (i FASANs terminologi kaldet genbrugsstationer) i interessentkommunerne skal ejes og drives af affaldsselskabet. Siden 2005 har FASAN overtaget ejerskabet af 9 genbrugspladser i følgende kommuner; Faxe (1), Næstved (4) og Vordingborg (4). FASAN har netop afgivet et tilbud til Faxe Kommune, om overtagelse af de to øvrige genbrugspladser i kommunen. Ringsted Kommune har modtaget et tilbud fra FASAN, om overtagelse af Genbrugspladsen. Tilbudet blev givet på et møde, afholdt den 21. januar 2008, mellem repræsentanter fra FASANs administration og Teknisk Forvaltning. Baggrunden for at tilbudet fremsættes nu er, at der på Miljø- og Teknikudvalget den 23. maj 2005 blev behandlet en sag om FASANs overtagelse af Genbrugspladsen. Miljø- og Teknikudvalget besluttede dengang at sige nej tak til FASANs tilbud og at salget skulle vurderes igen om 3 år. Sagen er yderligere belyst i bilag 1; Genbrugspladsen i FASAN-regi Notat om konsekvenser, er der opsamlet de økonomiske vurderinger af FASANs tilbud om overtagelse

8 af Genbrugspladsen, samt opstillet fordele og ulemper ved øvrige forhold, eksempelvis personaleforhold, fleksibilitet, åbningstider m.m. Høring Der skal ikke foretages nogen høring. Forvaltningen har derimod haft kontakt til repræsentanter fra hhv. Næstved og Vordingborg Kommuner, og af samtalerne fremgik det, at samarbejdet med FASAN, alt andet lige, havde betydet en harmonisering af Genbrugspladserne, hvilket gør det mere enkelt for de brugere, der bruger flere genbrugspladser på tværs. Endvidere har det betydet en større udgift til drift for kommunerne. Samarbejdet har endvidere betydet, at det opleves som om, at genbrugspladserne er kommet længere væk i det kommunale system, og at kommandovejene dermed er blevet længere. Vurdering Indledningsvis skal det nævnes, at Ringsted Kommune har et bredt og indholdsrigt samarbejde med affaldsselskabet FASAN. I de sidste par år har samarbejdet imidlertid ligget forholdsvis stille, primært på grund af kommunernes prioritering af andre opgaver. Som udgangspunkt kan Ringsted Kommune godt sælge Genbrugspladsen uden udbud til I/S FASAN, idet kommunen kan undlade et offentligt udbud ved salg til et kommunalt fællesskab oprettet efter Styrelseslovens 60. På baggrund af de vedtægtsmæssige forpligtelser mellem kommunen og affaldsselskabet afleverer Ringsted Kommune affald til hhv. forbrænding deponering til FASANs anlæg. Alle øvrige affaldsfraktioner primært genanvendelige afsætter kommunen til forskellige modtageanlæg, heriblandt FASANs. Denne afsætningsmodel sikrer kommunen en løbende prisvurdering på de forskellige affaldsfraktioner og en tæt opfølgning på de indgåede aftaler. Generelt er Ringsted Kommune, som interessent, interesseret i, at FASAN sikres den bedst mulige økonomi. Der er imidlertid intet i det, af FASANs fremlagte materiale, der sandsynliggør en bedre økonomi for nogen af de berørte parter. Enhedsomkostningerne vil ikke blive reduceret, selv om der tilknyttes en ekstra Genbrugsplads til FASAN-konceptet, og Ringsted Kommunes omkostninger til Genbrugspladsen vil heller ikke blive reduceret ved en implementering til FASAN-konceptet. Ved FASANs evt. overtagelse af Genbrugspladsen vil Ringsted Kommunes tilknytning til pladsen blive reduceret væsentligt. De fleksible muligheder og frihedsgrader, som kommunen har nu, ved selv at eje og drive Genbrugspladsen, forventes ikke at kunne fastholdes. I en evt. samarbejdsaftale mellem Ringsted Kommune og FASAN kan der imidlertid indarbejdes muligheder for kommunen at tilkøbe forskellige ekstraydelser, såfremt behov herfor opstår. Tilbudet fra FASAN indeholder en række servicemæssige forbedringer, hhv. indretningsmæssige forhold, personaleforhold, åbningstider m.m. Disse forskellige forbedringer vil kunne implementeres på Genbrugspladsen, med Ringsted Kommune som ejer, og i en takt som sikrer både personalets og brugernes tilvænning. Økonomi Der er foretaget en direkte sammenligning mellem de samlede omkostninger for hhv. FASANs tilbud om ejerskab og drift af Genbrugspladsen samt Ringsted Kommunes ejerskab og drift af Genbrugspladsen, hvori FASAN-forbedringerne er indarbejdet. Sammenligningen viser en forskel på ca kr. i Ringsted Kommunes favør. Forskellen svarer til ca. 2,5 %, og må anses for at være liggende indenfor de beregningsmæssige usikkerheder.

9 Hvis tilbuddet fra FASAN ønskes accepteret, er det nødvendigt at sagen med tilhørende ansøgning om fornøden tillægsbevilling behandles i. I bilag 2; Økonomisk opstilling, er de to omkostningsberegninger specificeret, og de er sammenlignet med de omkostninger Ringsted Kommune har haft for drift af Genbrugspladsen i Indstilling Teknisk direktør indstiller, at der ikke arbejdes videre med FASANs tilbud på overtagelse af Genbrugspladsen, der gennemføres en undersøgelse på Genbrugspladsen med henblik på at identificere inden for hvilke områder, der kan implementeres forbedringer til gavn for alle brugere af pladsen, hhv. medarbejdere, borgere, erhvervsvirksomheder, administration, affaldsbehandlingsanlæg m.m. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den Sagen udsættes til der er modtaget nyt tilbud fra FASAN. Supplerende sagsfremstilling Indledning På det seneste møde i Miljø- og Teknikudvalget den blev punktet Henvendelse fra I/S FASAN, om overtagelse af Genbrugspladsen, Møllevej 14 udsat, idet der var forlydender om, at Ringsted Kommune ville modtage et nyt tilbud. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune modtog den 22.maj 2008 et nyt tilbud fra FASAN på overtagelse af Genbrugspladsen, Møllevej 14. Dette erstatter det tilbud, der tidligere er modtaget. Tilbudet indeholder følgende hovedpunkter: Nyt tilbud: 22. maj 2008 Første tilbud: 21.januar 2008 Enhedsomkostninger 692 kr./husstand 770 kr./husstand Åbningstider 61 timer/uge 46 timer/uge Mandag torsdag: Mandag torsdag: Fredag søndag: Fredag søndag: Estimeret årlig stigningstakt i 5 % 9 % affaldsmængder Økonomisk råderum til 8 mio. kr./genbrugsplads 9 mio. kr./genbrugsplads forbedringer m.m. Øvrige fordele Bygninger lever op til nye myndighedskrav, overordnet Bygninger lever op til nye myndighedskrav, overordnet design og indretning af pladser, design og indretning af pladser, personaleuddannelse, vikarkorps, samspil af mandskab i forhold til kommunens egne aktiviteter, miljøcertificering, udbud af opgaver, afsætning af større tonnager af genanvendelige materialer. personaleuddannelse, vikarkorps, samspil af mandskab i forhold til kommunens egne aktiviteter, miljøcertificering, udbud af opgaver, afsætning af større tonnager af genanvendelige materialer.

10 Som det fremgår af ovennævnte skema, findes de mest markante ændringer i det nye tilbud, hhv. på enhedsomkostningerne pr. husstand, som vil blive reduceret med ca. 10 % og på åbningstiden, som vil blive forøget med ca. 32 %. Den estimerede stigning i affaldsmængder er reduceret fra 9 % pr. år til 5 % pr. år. De øvrige forhold er tilnærmelsesvis tilsvarende det første tilbud. Af tilbudet fra FASAN fremgår det imidlertid ikke, hvilke forventninger FASAN har til den fremtidige udvikling af enhedsomkostningerne. I det nye bilag 3 findes en økonomisk sammenligning mellem 3 scenarier: Scenario 1 angiver Ringsted Kommunes samlede omkostninger for 2008, ved FASANs ejerskab. Scenariet er beregnet ud fra FASANs tilbud, dateret 22. maj2008. Scenario 2 angiver Ringsted Kommunes omkostninger, til drift af Genbrugspladsen for regnskabsåret 2007, incl. indirekte løn- og administrationsomkostninger. Scenario 3 angiver Ringsted Kommunes samlede estimerede omkostninger til egen drift af Genbrugspladsen i I scenariet er indregnet de serviceforbedringer, som også er indeholdt i tilbudet fra FASAN. Scenario 1 og 3 er således direkte sammenlignelige. Økonomi Det økonomiske tilbud fra FASAN dækker udelukkende affald fra private husstande, hvilket ses af at gebyret er relateret pr. husstand. Omkostninger til modtagelse, behandling og administration af erhvervsaffald dækkes af det til enhver tid vedtagne erhvervsaffaldsgebyr. På det grundlag er der indarbejdet en ændring i omkostningerne i scenario 2 og 3 i forhold til den første sagsfremstilling. De to scenariers omkostninger er reduceret med 15 %, som er den del erhvervsaffaldet estimeres at belaste den samlede økonomi for Genbrugspladsen med. Det skal nævnes, at Ringsted Kommune ikke ligger inde med undersøgelser, som sandsynliggør fordelingen mellem privat affald og erhvervsaffald på Genbrugspladsen. FASAN har imidlertid gennemført undersøgelser på to af deres genbrugspladser i efteråret 2007 og disse viste, at erhvervet afleverede ca. 18 % af mængderne og de private afleverede ca. 82 % af mængderne. Endvidere viste undersøgelserne, at erhvervet belaster genbrugspladsernes økonomi med 20 % og private med 80 %. Med udgangspunkt i FASANs undersøgelser har forvaltningen således foretaget et forsigtigt estimat af en erhvervsandel på Genbrugspladsen i Ringsted på 15 %. Affaldsselskabet KAVO (Slagelse/Sorø), gennemfører tilsvarende årlige undersøgelser på deres genbrugspladser, og de kommer også frem til en omtrentlig fordeling på 20/80. Den samlede økonomi fra bilag 3, kan opsummeres således: Scenario 1 - FASAN Ringsted Ringsted 2008 Samlet årlig økonomi kr kr kr. Omkostning pr. husstand 692 kr. 498 kr. 638 kr. Vurdering Af den første sagsfremstilling fremgår det, at Ringsted Kommune kan drive Genbrugspladsen ca kr. billigere om året end FASANs tilbud. På baggrund af indarbejdelse af den tidligere beskrevne reduktion af omkostningerne til erhvervsaffald med 15 %, bliver de kr. ændret til 1,8 mio. kr. Som det fremgår af sammenligningen af den andet tilbud, vil Ringsted Kommune kunne drive Genbrugspladsen til en samlet årlig pris, som er ca kr. mindre end FASANs tilbud - svarende til ca. 54 kr. pr. husstand i Ringsted Kommune. Vurderet ud fra brugernes synsvinkel er det nye tilbud markant bedre end det første, idet den ugentlige åbningstid er forøget med mere end 30 %. Af resultaterne fra Ringsted Kommunes brugerundersøgelser ultimo 2007 fremgår det, at de private brugere har et generelt ønske om

11 en øget åbningstid. Dette ønske bliver absolut efterkommet, hvis tilbudet accepteres. En øget åbningstid vil, alt andet lige, resultere i et bedre kundeflow, hvilket igen forventes at medføre en reduktion af Genbrugspladsens spidsbelastningsperioder. I Scenario 3 er der også indarbejdet økonomi til en udvidelse af åbningstiden. Om den skal have samme omfang, som FASANs tilbud bør undersøges og vurderet nærmere, inden det blive fastlagt. Hvis FASANs overtager ejerskab og drift af Genbrugspladsen vil konsekvensen være, at ikke længere har kompetence på området. Det vil fremover være FASANs bestyrelse, der træffer de overordnede strategiske beslutninger for Genbrugspladsens drift, udvikling m.m. Ved FASANs overtagelse af Genbrugspladsen vil medarbejderne ligeledes overgå til ansættelse i FASAN efter loven om virksomhedsoverdragelse. Ringsted Kommune vil i så fald indgå i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra FASAN og de andre interessentkommuner, hvor FASAN ejer og driver genbrugspladserne. Denne arbejdsgruppe mødes 4 gange om året, og udarbejder oplæg til forbedringer, nye tiltag, økonomi m.m. Ved FASANs eventuelle overtagelse af Genbrugspladsen, skal der gennemføres en revision af husholdnings- og erhvervsaffaldsregulativet. Indstilling Teknisk vicedirektør indstiller, at der ikke arbejdes videre med FASANs tilbud på overtagelse af Genbrugspladsen, der gennemføres en undersøgelse på Genbrugspladsen, med henblik på at identificere, indenfor hvilke områder, der kan implementeres forbedringer, til gavn for alle brugere af pladsen, hhv. medarbejdere, borgere, erhvervsvirksomheder, Forvaltning, affaldsbehandlingsanlæg m.m. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den Benny Christensen foreslår, at der arbejdes videre med Fasans tilbud fra fredag den 13. juni om overtagelse af Genbrugspladsen. For forslaget stemte 3 (Benny Christensen, Svend-Erik Jakobsen og Teddy Pedersen). Mod forslaget stemte 3 (Bo Jensen, Finn Andersen og Thorkil Mølgaard) med begrundelsen, at forvaltningenens bearbejdning af tilbudet fra Fasan ikke forelå på mødet. Benny Christensen begærede sagen i. Ej til stede: Mogens Larsen Supplerende sagsfremstilling I/S FASAN har den 13. juni 2008 sendt en henvendelse med en række uenighedpunkter til den økonomiberegning, som forvaltningen har udarbejdet forud for Miljø- og Teknikudvalgets møde den 17. juni På dette møde blev sagen begæret i. Forvaltningen har gennemgået I/S FASANs uenighedspunkter og revideret den oprindelige økonomiberegning, hvor der er foretaget en sammenlignende beregning af I/S FASANs tilbud med de omkostninger kommunen selv forventes at skulle afholde for de samme ydelser. Sagen er vedlagt et nyt bilag med disse beregninger (bilag 4 og 5). I/S FASANs henvendelse er vedlagt som bilag 6. Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen udsættes med henblik på, at direktionen afklarer de økonomiske forhold i forbindelse med FASAN s tilbud. 5. Evt. køb af ejendom Sagsid: 08/6904

12 6. Evt. køb af ejendom Sagsid: 08/ Køb af areal fra ejendommen Kværkebyvej 79 Sagsid: 08/ Køb af ejendom - Kværkeby Sagsid: 07/ Køb af ejendom - Kværkeby Sagsid: 08/ Køb af ejendom - Kværkeby Sagsid: 08/ Salg af ubebygget areal fra matr. 22a, Kværkeby by, Kværkeby til nabo Sagsid: 08/ Salg af areal til dagligvarebutik på Ravelinen Sagsid: 08/ Udbud af bygningsrengøring Sagsid: 08/11960

13

14 Underskriftsside Niels Ulrich Hermansen (NUH) V - Formand Benny Christensen (BC) A Bent Pedersen (BP) O Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Poul Erik Madsen (PEM) C Sadik Topcu (ST) A Hanne Hyldgaard (HH) B Britta Nielsen (BN) F Tulle Olsen (TO) Y

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Referat Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 11/2011 Mødedato: mandag den 12-12-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:20

Referat. Byrådet. Møde nr.: 11/2011 Mødedato: mandag den 12-12-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:20 Referat Byrådet Møde nr.: 11/2011 Mødedato: mandag den 12-12-2011 Mødetidspunkt: 19:00-22:20 Mødested: Kongressen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V Klaus Hansen (KH) V Thorkil

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 17/2007 Mødedato: mandag den 12-11-2007 Mødetidspunkt: 19:00-20:37

Referat. Byrådet. Møde nr.: 17/2007 Mødedato: mandag den 12-11-2007 Mødetidspunkt: 19:00-20:37 Referat Møde nr.: 17/2007 Mødedato: mandag den 12-11-2007 Mødetidspunkt: 19:00-20:37 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 02-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Tirsdag den 2. april 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50

Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Referat Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune:

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: 18-07- 2007 TILSYNET Resume og konklusion Statsforvaltningen har modtaget henvendelser fra fire personer, der hver især har gjort gældende,

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere