NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND"

Transkript

1 NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - G ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE VENTILATION DATO: ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS

2 TØNDER KOMMUNE SUNDHEDSHUS TOFTLUND VENTILATIONSENTREPRISEN - FUNKTIONSBESKRIVELSE April 2015

3 TØNDER KOMMUNE SUNDHEDSHUS TOFTLUND VENTILATIONSENTREPRISEN - FUNKTIONSBESKRIVELSE April 2015 Udgave Betegnelse/Revision Dato: Udført: KLK Kontrol Godkendt

4 1 Ventilationsanlæg Grundlag Arbejdets omfang, bygningsdele Driftsoplysninger Projekterings og arbejdstegninger Dimensionering Huller Gennemføringer Kanaler Armaturer Koordinering Isolering Samlinger Spjæld Fleksible slanger Bæringer Renselemme Ventilatorer og motorer Lyddæmpere Automatik Tæthedsklasse Rengøring Indregulering af luftmængder Lydtryks niveau Målerapport Aflevering Garanti og service Bygningsdelsbeskrivelse Ventilationsanlæg: Limkasse Emhætte Affaldsrum Rumskema Side 3 af 14

5 1 VENTILATIONSANLÆG Ventilationsarbejdet udbydes som et funktionsudbud. Grundlag Byggesagsorienterede dokumenter Arbejdets omfang, bygningsdele Udbudsbrev Tidsplan Specifikation for luftmængder mv. Ingeniørtegninger Arkitekt tegninger Eksisterende tegninger Tilbudsliste Almennyttige dokumenter DS 428, Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, 3. udg., 2009 DS 447, Norm for ventilationsanlæg, 2005 DS 474, Norm for specifikation af termisk indeklima, 1. udg., 1993 og rettelser fra 1995 DS 468, Norm for automatiske reguleringssystemer til VVS-tekniske anlæg, 1. udg., 1990 DS/ISO 7730, Termisk miljø. Moderate omgivelser. Bestemmelse af PMV og PPD indeks og betingelserne for termisk komfort Dansk Standards Katalogopdatering Bygningsreglement Brandteknisk Vejledning nr. 31, 2. udg. april 2005, DBI SB 204-1, Elektrisk materiel på maskiner Ventilationsarbejdet omfatter projektering og etablering af ændringer i forbindelse med ombygning, eksisterende ventilationsanlæg og kanaler genbruges i det omfang der er muligt. Tilbuddet er inkl. alle materiel- og arbejdsydelser, som er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse. Projektering Arbejdstegninger og tegninger som udført Levering og montering af spjæld, kanaler og lydsluser der er nødvendige. Aftræk fra limkasse Kanal- og lydberegninger Stilladsarbejder Afmærkning af samt boring og skæring af huller Luftmængde- og lydmåling og rapporter Side 4 af 14

6 Levering og montering af alle type af spjæld for indregulering, brand og røg mv. Der monteres indreguleringsbokse på indblæsning og udsugning i stueetage, i kælder princip som i dag. Eksisterende Anemostater genbruges, hvor det er nødvendig med nye skal de være som i eksisterende bygning. (Nyeste type) Automatik genanvendes, og tilpasse ny ruminddeling Indregulering af og vejledning i automatikfunktioner for ventilationsanlæggene Efterreparation af egne huller færdig til maler Driftsoplysninger Ved aflevering skal der foreligge en drifts- og vedligeholdelsesinstruktion på dansk for samtlige ventilations- og automatikanlæg i digital form. Projekterings og arbejdstegninger Entreprenøren forestår al projektering. Entreprenøren skal under hensyntagen til andre installationer udarbejde arbejdstegninger. Tegninger fremsendes til tilsynet og NIRAS for gennemsyn senest 5 dage før arbejdet påbegyndes. Der skal minimum leveres følgende tegninger: Plantegning med føringsveje, renseadgange, lyddæmpere, luftmængder og kanaldimensioner.( det skal være muligt at se forskel på nye og eksisterende kanaler. Snittegning visende føringsveje. Liste med valgte produkter. Dimensionering Huller Entreprenøren skal i forbindelse med udarbejdelsen af arbejdstegninger foretage en dimensionering af lyddæmpere til alle undersøgelses rum, spjæld, kanaler og anemostater mv. Spjæld og lyddæmper i kvalitet som TROX Eksisterende kanaler genbruges i det omfang det er muligt, bemærk at i kælder er der kun plads til rektangulære kanaler. For lette eller beton/murede konstruktioner påhviler det entreprenøren at afsætte, afmærke og udføre alle nødvendige nye huller i vægge, etageadskillelser, døroverliggere og lignende. Det er entreprenørens ansvar, at hullerne er korrekt placeret. Ventilationsentreprenøren retablerer alle egne udførte huller /udsparinger færdig til maler. Side 5 af 14

7 Gennemføringer Hvor kanaler føres gennem vægge eller dæk, skal gennemføringer udføres således, at der sikres tæthed for røg- og lydgennemgang samt sikkerhed overfor brand. Gennemføringen kan udføres ved stopning omkring kanalen og efterfølgende fugning. Gennemføringen skal udføres af ubrandbare materialer og skal opfylde de brandmæssige og lydmæssige krav, der stilles til konstruktionen, hvori gennemføringen etableres. Mellem undersøgelses rum skal gennemføringer være lydtætte Gennemføringer i tag og ydervægge skal være vandtætte. Kanaler Armaturer Koordinering Isolering Eksisterende hovedkanaler mv. genbruges i det omfang, tilslutninger til ny hoved kanaler tilpasses til nye forhold (placering af armaturer fremgård af arkitekttegninger) Kanalerne skal udformes, så tryktabet gennem dem bliver det mindst mulige, og turbulent strømning så vidt muligt undgås. Der skal indbygges lede plader i fornødent omfang og således ved alle skarpe bøjninger og afgreninger. Der skal overalt sikres plads til kanalisolering, Bøjninger på firkantede kanaler skal have en indvendig krumningsradius på ikke under 100 mm. Afgreninger fra firkantede kanaler skal have en indvendig krumningsradius på mindst 100 mm. Herfra undtages indblæsnings- og udsugningstudse, der altid udføres vinkelret på kanalen. Eksisterende armaturer genanvendes i det omfang det er muligt, der opsættes ny armaturer (som eksisterende) hvor dette er nødvendig, placering af armaturer fremgår af arkitekt tegninger. Eksisterende armaturer rengøres inden genopsætning. Inden endelig placering armatur og kanal skal føringsveje og armaturplacering koordineres med el og vvs mv. Kanaler isoleres i henhold til gældende normer under denne entreprise. Side 6 af 14

8 Samlinger Samling af spiralfalsede kanaler skal udføres med gummiringssamling som Lindab Safe. Samling af firkantede kanaler skal udføres med samleskinner som Lindab LS. Spjæld I kanaler skal om nødvendigt indbygges reguleringsspjæld, således at entreprenøren garanterer for korrekt luftfordeling. Hvor det er nødvendig monteres brandspjæld eller brandisoleres kanaler i henhold til gældende lovgivning. Fleksible slanger Bæringer Renselemme Fleksible slanger må ikke anvendes. Er det nødvendig ved slibemaske kan der undtagelsesvis anvendes en fleksibel slange Bæringer skal normalt udføres af galvaniserede båndjern med et tværsnit på mindst 50 mm2. Anvendes profiljern eller rundjern, skal bæringerne ligeledes mindst have et tværsnit på 50 mm2 og være rustbeskyttet. I øvrigt i henhold til norm DS 447, DS 428 Bilag 1. Der anvendes ikke hulbånd. Samtlige ventilationskanaler skal forsynes med lufttæt lukkende renselemme, placeret på tilgængelige steder i et sådant omfang, at kanalerne kan renses effektivt indvendigt overalt uden at demontere. Renselemmene skal fremgå af arbejdstegningerne. Ventilatorer og motorer Når arbejdet er afsluttet, kontrollers eksisterende anlægs Sel faktor. Lyddæmpere Der anbringes lyddæmpere i kanaler i fornødent omfang, således at støjen fra ventilationsanlæggene ikke overstiger de stillede krav. Der skal desuden lydisoleres således, at støj fra andre rum ikke forplanter sig til de omliggende rum. Side 7 af 14

9 Automatik Tæthedsklasse Rengøring Ændring af eksisterende og nødvendig ny automatik, leveres og monteres under denne entreprise Anlæggene udføres efter tæthedsklasse B i henhold til norm DS 447. Før aflevering skal samtlige anlæg rengøres ind- og udvendigt, klistermærker og tape m.v. fjernes. Indregulering af luftmængder Før aflevering skal luftmængder indreguleres, således at alle kanaler, inden for tilladelige tolerancer, fører den projekterede luftmængde ved referencetilstanden (i h.t. DS 447). Tilladelige tolerancer Volumenstrøm gennem armatur Volumenstrøm til rummet Vent. anlæg ± 15% ± 10% ± 0% Volumenstrøm for anlæg Målinger udføres i henhold til SBI-anvisning 102. Indreguleringen udføres således, at tryktabet i anlægget bliver mindst muligt. Lydtryks niveau Før aflevering udføres måling af det af ventilationsanlægget frembragte lydtryks niveau i de enkelte rum. Støjniveauet hidrørende fra ventilations- og udsugningsanlæggene må ikke overstige: Mødelokale: 30 db(a) Køkken: 35 db(a) Toiletter: 35 db(a) Kontorer: 30 db(a) Undersøgelse : 30 db(a) Målinger udføres i henhold til BR 95, bilag 4. Målerapport Før aflevering skal der udføres målerapport for alle anlæg indeholdende luftmængde- og lydmålinger. Rapport udføres som skema. Side 8 af 14

10 Aflevering Anlæggene indreguleres, støjmåling foretages og anlæggene funktionsafprøves, og målerrapport udarbejdes og fremsendes til tilsynet. Filtre skiftes inden aflevering, og der udleveres 1 sæt ekstra filtre for aggregater. Garanti og service Når anlægget er færdigt, og ovenstående er bragt i orden, færdigmeldes anlægget. Herefter vil tilsynet sammen med entreprenøren kontrollere, at anlægget er udført i henhold til tegninger og beskrivelse. Støjniveau, luftmængder, automatikfunktioner m.v. vil blive kontrolleret i det omfang, tilsynet finder det nødvendigt. For at kontrollere luftbevægelser kan tilsynet forlange udført røgprøver. Måleudstyr m.v. stilles til rådighed af ventilationsentreprenøren. Anlægget vil tidligst kunne afleveres, når der er foretaget en tilfredsstillende kontrol af anlægget. Entreprenøren skal uden vederlag yde al den service, som er nødvendig for upåklagelig drift 1 år efter afleveringen. Eventuelle fejl og mangler, der påpeges i dette tidsrum, skal omgående rettes. Inden garantiperioden udløber, skal anlæggene kontrolleres. 2 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Ventilationsanlæg: Eksisterende anlæg bibeholdes. Luftmængde i rum skal styres i henhold til vedlagte luftfordelingsskema. Limkasse Emhætte Der etableres nyt aftræk fra limkasse med kanalventilator, kanal og flexslange i Ø 100 fra limkasse til udvendig rist med afspærrings spjæld. Eksisterende emhætter bibeholdes. I rum 124, 137 og 141A laves ny aftræk fra nye emhætter inkl. Kanal og taghætte eller væg afkast, under denne entreprise. Side 9 af 14

11 Affaldsrum Eksisterende ventilation af affalds rum bibeholdes. Drift og vedligehold Der skal ved aflevering, afleveres en komplet drift og vedligeholdelses plan i digital form, indeholde alle anvendte materialer. Side 10 af 14

12 Kontrolplan Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Projektdokumenter Kontrol af 100% Afslutning for Beregninger er dokumentation projektering kontrolleret og fremsendt til byggeledelsen 3 Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol 4.1 Alle materialer afleveret til indbygning Visuel kontrol 100% Ved modtagelse Følgesedler i det permanente bygningsværk 5 Udførelseskontrol 5.1 Kanalmontering inkl. afstande, niveau Visuel kontrol 100 % første Løbende mv. og gang. kontrolmåling 10 % efterfølgende. 5.2 Bæringer herunder fællesbæringer Visuel kontrol 100 % første Løbende gang. 10 % efterfølgende. 5.3 Kanalgennemføringer Visuel kontrol 100 % første Løbende gang. 10 % efterfølgende. 5.4 Placering af armaturer, aggregater, Visuel kontrol 100 % første Løbende spjæld og lyddæmpere gang. 10 % efterfølgende. 5.5 Tæthedsprøvning Kontrol af 10% Før dokumentation indregulering 5.6 Indregulering Kontrol af 100% Efter dokumentation tæthedsprøvning 5.7 Støjniveau Kontrol af 10% af alle Efter dokumentation rum indregulering 5.8 Indeklima Kontrol af 10% af alle Efter dokumentation rum indregulering Slutkontrol 6.1 Funktionsafprøvning Før aflevering Overensstemmelse med projektmateriale 6.2 Side 11 af 14

13 Rumskema Nyt sundhedshus, Toftlund Lofthøjde 2,7 m Rum nr. Betegnelse Personer m² m³ Ind Ud luftskifte Bemærkning Anlæg 1 kælder 001 Affaldsrum ,7 0 m³/h m³/h 0,0 002 Fleks kontor ,2 100 m³/h 100 m³/h 2,3 003 HJ sygepl. Klinik ,2 140 m³/h 140 m³/h 2,0 husk ny lyd sluse Venterum og trapperum ,4 250 m³/h 150 m³/h 2,9 HJ sgpl. Kontor m³/h 300 m³/h 2,2 006 Kontor ,2 180 m³/h 180 m³/h 4,2 008 Samtalerum ,7 150 m³/h 150 m³/h 5,1 009 Fælles kantine , m³/h 1450 m³/h 12,2 husk ny lyd sluse Eksisterende emhætte bibeholdes 010 Køkken ,7 300 m³/h 300 m³/h 10,1 011 Møderum ,1 400 m³/h 400 m³/h 4,5 012 WC 1 2 5,4 0 m³/h 60 m³/h 11,1 013 Forrum 1 1 2,7 0 m³/h m³/h 0,0 014 WC 1 2 5,4 0 m³/h 60 m³/h 11,1 015 Forrum 1 1 2,7 0 m³/h m³/h 0,0 016 kopi 1 2 5,4 0 m³/h 100 m³/h 18,5 017 vindfang ,1 160 m³/h m³/h 4,6 for at få balance 018 Gang m³/h m³/h 3,3 for at få balance er sammen med ventrum m³/h m³/h Gang ,6 0 m³/h m³/h 0,0 022 Bad ,2 0 m³/h 100 m³/h 6,2 023 Omklædning ,2 100 m³/h m³/h 6,2 023A HPC ,5 0 m³/h 60 m³/h 4,4 024D Toilet 1 3 8,1 0 m³/h 100 m³/h 12,3 024E Bad ,2 0 m³/h 300 m³/h 18,5 2xudsug i bad 024 Omklædning ,3 400 m³/h 0 m³/h 3,0 025 Toilet 1 3 8,1 0 m³/h 60 m³/h 7,4 Kopi/depot/arki v ,4 0 m³/h 100 m³/h 1, Arkiv 1 16,5 44,55 0 m³/h 60 m³/h 1,3 035 Uniformsdepot ,7 100 m³/h 40 m³/h 1,8 Side 12 af 14

14 4210 m³/h 4210 m³/h Anlæg 1 Stueplan Rum nr. Betegnelse Personer m² ind ud luftskifte Bemærkning 101 Genoptræning , m³/h 1400 m³/h 5,1 107 HPC toilet ,2 m³/h 60 m³/h 0,0 108 Toilet ,2 60 m³/h 60 m³/h 3,7 109 Toilet ,2 120 m³/h 120 m³/h 110 US rum ,9 300 m³/h 300 m³/h 111 Ventrum ,9 300 m³/h 180 m³/h 2,4 112 Toilet ,8 m³/h 60 m³/h 0,0 113 Rengøring ,2 m³/h 60 m³/h 0,0 114 Ergoterapeut ,1 450 m³/h 450 m³/h 5,1 115 Vindfang ,2 0 m³/h 0 m³/h 0,0 116 Socilapsykiatri ,9 200 m³/h 200 m³/h 2,7 117 depot ,2 m³/h 40 m³/h 0,0 117 Værksted ,3 120 m³/h 80 m³/h 4,9 husk selvstændig udsug fra suge arm 118 Fodterapeut ,4 300 m³/h 300 m³/h 5,1 119 Vindfang ,4 0 m³/h 0 m³/h 0,0 120 US rum ,4 300 m³/h 300 m³/h 5,1 121 US rum ,4 300 m³/h 300 m³/h 5,1 122 US rum ,4 300 m³/h 300 m³/h 5,1 123 US rum ,4 300 m³/h 300 m³/h 5,1 124 Konference/Pa use ,1 550 m³/h 550 m³/h 6,2 125 Laboratorium ,2 300 m³/h 300 m³/h 6,9 126 US rum ,7 300 m³/h 300 m³/h 10,1 128 Skadestue ,9 300 m³/h 300 m³/h 6,5 129 US rum ,4 300 m³/h 300 m³/h 5,1 130 US rum ,4 300 m³/h 300 m³/h 5,1 131 US rum ,4 300 m³/h 300 m³/h 5,1 132 US rum ,4 300 m³/h 300 m³/h 5,1 133 US rum ,4 300 m³/h 300 m³/h 5,1 134 Us rum sattelit ,4 300 m³/h 300 m³/h 5,1 135 Disp ,4 300 m³/h 300 m³/h 5,1 136 Møde spise ,4 400 m³/h 400 m³/h 6,7 137 Træningskøkk en ,4 300 m³/h 300 m³/h 5,1 Teknikrum 138 EDB ,4 100 m³/h 100 m³/h 1,7 140 Depot/print ,4 100 m³/h 100 m³/h 1,7 141 Skranke ,4 300 m³/h 300 m³/h 5, stk WC ,2 0 m³/h 120 m³/h 7,4 143 Forrum ,9 120 m³/h 0 m³/h 6,3 Eksisterende emhætte bibeholdes Side 13 af 14

15 144 WC 1 3 8,1 0 m³/h 60 m³/h 7,4 145 Forrum ,3 60 m³/h 0 m³/h 2,5 147 Venterum , m³/h 1000 m³/h 6,1 149 Gang m³/h 0 m³/h 0,0 150 Fordelingsgan g ,5 500 m³/h 280 m³/h 1,2 152 Trappe ,5 0 m³/h 0 m³/h 0,0 155 Kopi ,5 0 m³/h 100 m³/h 7,4 156 Tekøkken ,6 0 m³/h 60 m³/h 2,8 157 Møderum ,9 300 m³/h 300 m³/h 6,5 Ud fra rengøring, tekøkken og kopi m³/h m³/h i alt Rum nr. Betegnelse Personer m² anlæg 2 luftskifte 052 Basisgrupperu m ,3 720 m³/h 720 m³/h 5,4 053 Kontorleder ,1 330 m³/h 330 m³/h 5,3 054 Vindfang ,7 0 m³/h 0 m³/h 0,0 055 Kontor m³/h 330 m³/h 4,1 056 Depot ,6 0 m³/h 0 m³/h 0,0 061 Depot ,2 100 m³/h 100 m³/h 2,3 063 Depot ,2 100 m³/h 100 m³/h 2,3 Husk aftræk fra elevator Side 14 af 14

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Sundhedshus Toftlund

Sundhedshus Toftlund Notat 27. april 2015 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Sundhedshus Toftlund Der er indkommet følgende spørgsmål til el-projektet. Spørgsmål angivet med kursiv og understreget, svar med normal tekst.

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Tilbudsliste E-(H) Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20

Tilbudsliste E-(H) Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: 00 Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00402-1-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1.

Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1. Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1.0 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: HVS Kontrolleret:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28

Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28 Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Definitioner... 5 2. Omfang... 6 2.1 Generelt... 6 2.2 Bygningsdele... 6 2.3

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Ventilation Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

F. Ventilationsentreprisen

F. Ventilationsentreprisen Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk CVR nr. 29 20 22 65

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Nyt ventilationsanlæg i behandlingsfløj på Sisimiut Sundhedscenter, B-152, Etape 1 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet.

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

3. VVS ARBEJDET 3.7 VENTILATIONSANLÆGSARBEJDER SIDE 3.7-1

3. VVS ARBEJDET 3.7 VENTILATIONSANLÆGSARBEJDER SIDE 3.7-1 3.7 VENTILATIONSANLÆGSARBEJDER SIDE 3.7-1 3.7 VENTILATIONSANLÆGSARBEJDER 3.7.1.01 Lokalisering Tegningshenvisning: jf. tegningsliste. 3.7.1.02 Normer mv. 3.7.1.03 Publikationer Med de tilføjelser og skærpede

Læs mere

Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement

Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER BJERRINGBRO IDRÆTSPARK ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Funktionsbeskrivelse El-arbejder

Funktionsbeskrivelse El-arbejder Funktionsbeskrivelse El-arbejder (El fagentrepriser) 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Energispareprojekt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Dette installationseksempel skal forstås som et eksempel på, hvordan man med fordel kan opbygge rørsystemet. Eksemplet er baseret på 140 m2 pakken.

Læs mere

VVS- og Ventilationsarbejder

VVS- og Ventilationsarbejder Summarisk VVS-beskrivelse side 1 af 8 VVS- og Ventilationsarbejder For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.410, Basisbeskrivelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Passivhuse under 1600 m 2

Passivhuse under 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og passivhus kravet Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som dels angiver

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Mindstekrav til projekteringsydelser - Ventilation

Mindstekrav til projekteringsydelser - Ventilation FAGSPECIFIK YDELSES- BESKRIVELSE Mindstekrav til projekteringsydelser - Ventilation FORELØBIG UDGAVE 26. okt. 2017 J. nr. 17/00527 THORY FRGLU 1. Introduktion Denne fagspecifikke ydelsesbeskrivelse præciserer

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 57.11 Komfortventilation Aggregater... 3 57.12 Komfortventilation Kanalsystemer og armaturer...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Summationsark Initialer PRT/THB/TEK/JRD Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

ØLAND Design-emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design

ØLAND Design-emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design ØLAND -emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design Indgår i Ølands behovsstyret boligventilationssystem BTV - BF Anvendes i flerfamilieboliger tilkoblet centralt ventilationsanlæg Etageejendomme Kæde/rækkehuse

Læs mere

Kanalsystem til Danfoss Air Units

Kanalsystem til Danfoss Air Units MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning til Danfoss Air Units www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 03:

RETTELSESBLAD NR. 03: Rettelsesblad nr. 03 af 03.11.2014 Side 1 af 6 RETTELSESBLAD NR. 03: GENERELT: ALLE : Jf. Udbudsbrev skal tro og loveerklæring udfyldes. Erklæringen er oplagt på box under pkt. 2.3 Dokumenter FÆLLESBETINGELSER:

Læs mere

Kinetic Varmegenvinding

Kinetic Varmegenvinding Kinetic Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Et ventilationsanlæg tager frisk luft udefra. Den selvsamme luft som vi indånder når vi er ude i naturen. Inden luften føres ind i boligen overføres varmen

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

20 VENTILATIONS-ARBEJDE

20 VENTILATIONS-ARBEJDE SIDE 20.1 20 20.2.1.01 Lokalisering Tegningshenvisning: jf. tegningsliste. 20.2.1.02 Normer, publikationer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige

Læs mere

Norm for mekaniske ventilationsanlæg

Norm for mekaniske ventilationsanlæg Dansk standard DS 447 2. udgave 2005-06-15 Norm for mekaniske ventilationsanlæg Code of Practice for mechanical ventilation installations DS 447 København DS projekt: 48146 ICS: 91.140.30 Første del af

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

indregulering for at en Grønlandske bygningsreglement (11.2.4 le i drifts- Et der indreguleret til for indeklimaforhold støjgener

indregulering for at en Grønlandske bygningsreglement (11.2.4 le i drifts- Et der indreguleret til for indeklimaforhold støjgener P anvisningen indregulering for en Grønlandske bygningsreglement (11.2.4 le indreguleres dokumention i drifts- i Et der indreguleret til for indeklimaforhold støjgener I ultimo monogrammer til dansk billedmerialet

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Mindstekrav til projekteringsydelser - Ventilation FORELØBIG UDGAVE FAGSPECIFIK YDELSES- BESKRIVELSE. 13. okt J. nr. 17/00527 THORY FRGLU

Mindstekrav til projekteringsydelser - Ventilation FORELØBIG UDGAVE FAGSPECIFIK YDELSES- BESKRIVELSE. 13. okt J. nr. 17/00527 THORY FRGLU FAGSPECIFIK YDELSES- BESKRIVELSE Mindstekrav til projekteringsydelser - Ventilation FORELØBIG UDGAVE 13. okt. 2017 J. nr. 17/00527 THORY FRGLU 1. Introduktion Denne fagspecifikke ydelsesbeskrivelse præciserer

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.2 VENTILATIONSARBEJDER Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.17 - Ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og omrygning Hovedentreprise

Læs mere

3. VVS ARBEJDET 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1

3. VVS ARBEJDET 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE 3.3.1.01 Lokalisering Tegningshenvisning: jf. tegningsliste. 3.3.1.02 Normer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet,

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2015 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER DECEMBER 2012 NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER ARBEJDSBESKRIVELSE VENTILATION Hou + Partnere Arkitekter A/S Adelgade 15 1304 København K tlf. 33 93 22 66 Steven Müller, Rådgivende Ingeniørfirma Kongevejen

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 57.11 Komfortventilation Aggregater... 2 57.12

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune 31.08.2012 04. Tilbudsliste: 1. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 Illerupvej H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

På baggrund af besigtigelsen og gode input fra de bydende, udsendes følgende rettelsesblad 1:

På baggrund af besigtigelsen og gode input fra de bydende, udsendes følgende rettelsesblad 1: Dato: 24.okt.2013 Side: 1/8 Rettelsesblad 1: Omfatter: 007 Bredebro Skole 009 Øster Højst Skole 010 Løgumkloster Skole 016 Møgeltønder Skole 017 Tønder Kommuneskole 123 Fælleskøkken, Tønder Kommune På

Læs mere

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 18. september 2013 Kundenummer 41-898 Direkte telefon +45 39 46 61 41 cra@deas.dk Dato: 12.september 2013 Deltagere: Fra Boldparken: Beboere fra opgang

Læs mere

Kanalsystem gulv/væg. lindab villaventilation

Kanalsystem gulv/væg. lindab villaventilation Kanalsyste gulv/væg lindab villaventilation Indhold Fordelerbokse Gulv/væg bokser MCU... MRU... MLU... PGFU... Dette syste er velegnet til indbygning i gulve, vægge eller lofter. Alle cirkulære tilslutninger

Læs mere

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Dette notat omhandler etablering af ventilation ved individuel ombygning og er tænkt anvendt ved tilbudsgivning og indledende projektering. Notatet

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Entrepriseoversigt - 007 Bredebro Skole

Entrepriseoversigt - 007 Bredebro Skole Side : 1 af 6-007 Bredebro Skole Bygning 2: Indblæsning af granulat i hule ydervægge. Bygning 2 Tømrer/Isolatør Etablering af ny styring af varme i rum 11-14 samt depot ved 12 Pumpeudskiftning Toiletudskiftning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Arbejdsbeskrivelse - Ventilationsanlæg Side : 1/12 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 OMFANG... 3 2.1 ALMENT OM BESKRIVELSEN... 3 2.2 AFGRÆNSNING... 3 2.2.1 Arbejdet omfatter i hovedtræk

Læs mere

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS WESSBERG A/S Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS 4/12/2013 Entreprise 7 VVS Nyropsgade 37, 4-6 sal Lejefremmende tiltag Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 7.00 VVS

Læs mere

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Side 1 af 1 Rev.: Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Sag: Renovering 2014 Ark. sagnr. Tegn. nr. F.00 tegninger : ARKINORD A S Havnepladsen 5b, : NIRAS A/S Silovej 8, 4. sal Emne: Tegningsoversigt

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere