Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF. Sydslesvigsk Forening. Sydslesvigsk Forening e. V.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF. Sydslesvigsk Forening. Sydslesvigsk Forening e. V."

Transkript

1 Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF Sydslesvigsk Forening Sydslesvigsk Forening e. V. Revideret regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014

2 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uaffiængige revisors påtegning 4 Regnskabs- og revisionsudvalgets beretning 6 Sydslesvigsk Forenings årsberetning 7 Anvendt regnskabspraksis 15 Sammenstilling resultatopgørelse 18 Resultatopgørelse 19 Balanceoversigt 30 Noter ejendomme 31-2-

3 SSF SydsIes~igsk Forening GENERALSEKRETÆREN 25. februar 2013 JAC/JSJ Ledelsespåtegning Forretningsudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Sydslesvigsk Forening e.v. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at ~rsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsregnskabet indstilles til hovedstyrelsens godkendelse den 5. marts Jens. Christiansen

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Sydslesvigsk Forening e.v. for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet samt ledelsesberetningen aflægges efter Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager støtte fra Sydslesvigudvalget, således som foreningen har fortolket denne i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, vi henviser til årsregnskabet side Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der et rigtigt, dvs, uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 21. decem ber 2010 og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstem melse med Bekendtgørelse nr af2l. december Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fej linformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet afårsregnskabet og ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andres forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Bekendtgørelse nr af 21. december Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og ledelsesberetningen er uden væsentlig fej linformation. En revision omfatter udførelse afrevisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fej linformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin gen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs, uden væsentlige fejl og mangler efter den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 4

5 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevjs er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konldusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december 2012 i alle væsentlige henseender er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af2l. december Det er også vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af2l. december Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrorende forståelse af revisionen Foreningen har som sammenligningstal for resultatopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget resultatbudgettet for 2012, 2013 samt Disse samnienligningstal har ikke været underlagt revision. Padborg, den 25. februar 2013 Flensborg, den 25. februar 2013 ~ Ilands Revision H.P.O. Wirtschaftspartner St: seret r- saktieselskab n Statsaut, revisor Barbara Ohlsen Steuerberater

6 SSF Regnskabs- og revisionsudvalgets beretning Sydslesvigsk Forenings årsregnskab for 2012 er revideret. På et møde den 25. februar 2013 fik Regnskabs- og revisionsudvalget forelagt det reviderede regnskab, og udvalget har konstateret, at regnskabet 2012 er opstillet jf. bogholderiets tal. Revisionen har fremlagt deres bemærkninger til førnævnte årsregnskab, og Regnskabs- og revisionsudvalget har gennemgået regnskabet. Udvalget kan konstatere, at bemærkningerne fra tidligere års beretninger er fulgt op: Aktualisering af foreningens tingbogsattester, værdiansættelse af SSF s ejendomme og drøftelse med de øvrige danske foreninger om den fremtidige håndtering med henblik på afskrivning, udbetaling af distrikternes kontingentandel via Navision, analyse af amternes tilskudsordning, sikring af foreningens fortsatte status for skattefritagelse, sikring af de tilsluttede organisationers aktuelle årsregnskaber og aktuelle frigørelsesattester er fulgt op. Regnskabs- og revisionsudvalget kan tilslutte sig revisionens anbefaling om, at: SSF s interne controlling styrkes såvel på kulturområdet som i forhold til amterne Revisionen er udført under iagttagelse af Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget. Efter vor opfattelse indeholder regnskabet alle de oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af de bevilgede midlers anvendelse og Sydslesvigsk Forenings økonomiske status pr. 31. december Revisionsfirmaets slutkonldusion er, at årsregnskabet samt status pr. 31. december 2012 er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. På grundlag af denne bemærkning anbefaler Regnskabs- og revisionsudvalget godkendelse af driftsregnskabet pr. 31. december 2012, som udviser et underskud på ,16, samt status, som balancerer med ,05. Afsluttende vil Regnskabs- og revisionsudvalget fremhæve, at budgetdisciplinen i året 2012 gennemgående er blevet håndhævet udmærket. Dernæst skal det fremhæves, at samtlige mål i resultataftalen 2012 er blevet opfyldt. Flensborg den 25. februar 2013 På ~~nskabs- o revisionsudvalgets vegne Pickardt rmand

7 SSF SydsIes~ igsk Forening 25. februar 2013 Generalsekretæren Sydslesvigsk Forenings årsberetning Sydslesvigsk Forening Sydslesvigsk Forening (SSF), med hovedsæde i Flensborg på Dansk Generalsekretariat, er det danske mindretals folkelige og kulturelle hovedorganisation. Foreningen har hen ved medlemmer (inkl. husstandsmedlemmer) fordelt over 8 amter. SSF beskæftiger 39 fastansatte medarbejdere. SSF har 24 tilsluttede organisationer med medlemmer og samarbejder med Friisk Foriining. SSF s vedtægtsbestemte formål: Foreningens formål er at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig - herunder at udføre socialt og humanitært arbejde, at øge forståelsen for det danske mindretal, den sydslesvigske hjemstavn og dens særpræg og styrke sammenholdet blandt medlemmerne. Foreningens overordnede mission: At sikre det danske mindretals eksistensvilkår og fremme danskheden i Sydslesvig, bundet ind i et aktivt og konstruktivt samarbejde på tværs af det dansk-tyske grænseland. 2. SSF s hovedaktiviteter Foreningens aktiviteter kan deles op i tre søjler: Kulturpleje og -formidling. Humanitært og socialt arbejde. Varetagelse af interesser i mindretalsspørgsmål. Med henblik på en procenifordeling af SSF s opgaver i budget, henvises til SSF s resultataftale forhold til foreningens samlede I 2012 balancerer driftsregnskabet med ,29 euro og udviser et underskud på ,16 euro. Underskuddet i 2012 skyldes hovedsageligt øgede renteudgifter i forbindelse med mellemfinansiering af renovering af Slesvighus (1. og 2. fase) og etablering af forsamlingshuset i Bydelsdorf med sikkerhed i en flerårig projektbevilling fra Bundesbeauftragter für Kultur und Medien frem til Mellemfinansieringen vil delvist blive modsvaret gennem frasalg af Amtmandsgården og Lolfod 69 i Slesvig. Amtmandsgården blev solgt per 1. september 2012 og belaster således regnskabet de første 8 måneder. Det er foreløbigt ikke lykkedes at sælge Lolfod 69. Salgsarbejdet fortsætter i

8 Dernæst kan underskuddet henføres til et merforbrug inden for SSF s kulturelle aktivitetsområde Arsmødeudvalget, Teater- og koncertudvalget og Kulturudvalget. 2~1 Kullturp~eje og -formwnng Teater- og koncertudvalget: Udgiftssiden er budgetteret med 40T500,00, regnskabstallet er ,53 euro. På indtægtssiden er budgettallet ,00 og regnskabstallet er ,08 euro. Det samlede underskud beløber sig til ,39 euro. Mål: I regnskabsåret 2012 gennemførtes følgende teaterforestillinger, koncerter og Danmarks Teaterforeningers (DT) teaterseminar: ø 22 teaterforestillinger med tilskuere (2011: 21/3.442) o 56 børneteaterforestillinger med tilskuere (2011: 44/2.813) o 12 koncerter (SSO) tilhørere (2011: 8/2.081) o I koncert (Concerto Copenhagen) med 116 tilhørere (2011: 2/156) o I familiejulekoncert (SSO) med 241 tilhørere (2011: 1/212) o 9 gruppe-skolekoncerter (SSO) med 774 tilhørere (2011:11/925) o 3 fælles-skolekoncerter (SSO) med 891 tilhørere (2011: 3/9 19) e ~ familiekoncert (SSO) med Ca. 499 tilhørere (2011:1/350) o I DTs teaterseminar med Ca. 500 deltagere (2011:0/0) o I Sydslesvigdag med Ca. 80 deltagere (2011:0/0) Underskuddet skyldes primært 3 faktorer: 1. Færre publikummer per forestilling trods øget annoncering og markedsføring. Udvalget har haft større udgifter på alle forestillinger og koncerter, især annonceringen blev prioriteret meget højt, men på trods af øget reklameindsats og flere arrangementer udviklede publikumstallet sig under det forventede. 2. Satsning på flere store arrangementer. Udvalget havde satset på flere store arrangementer - Peter Schaufuss Ballettens Tchaikovsky Trilogi og balletten Hamlet, en ekstra koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester og The Kings Singers samt 2 operaforestillinger med Den Jyske Opera. Alt i alt vellykkede arrangementer, men de lå gennemgående under det forventede. 3. Danmarks Teaterforeningers (DT) teaterseminar 2012 i Campushalle Flensborg. Seminaret udviser et underskud grundet færre indtægter end beregnet. Fra fonde er der dog bevilget euro. Kulturudvalget: Udgiftssiden er budgetteret med ,00 og regnskabstallet er ,50 euro. Indtægter er budgetteret med ,00, og regnskabstallet er ,88 euro. Det samlede underskud er ,62 euro. Mål: Udvalgets opgave er at gennemføre og støtte folkelige og kulturelle aktiviteter samt foredrag på amts- og distriktsplan og arrangere primært ikke-klassiske koncerter. 8

9 Underskuddet kan hovedsageligt føres tilbage til et øget ansøgningsniveau fra distrikter og amter. Fx gik Kopiband-koncerterne på Sild og i Flensborg ikke som forventet. Endvidere var der 4 årsmødeafslutningskoncerter, som fuldt ud blev støttet af Kulturudvalget. Overordnet har udvalget haft større udgifter per koncert, idet annonceringen blev prioriteret højere. Arsmødeudvalget: Budgettallet er ,00 og regnskabstallet er ,50 euro. Det medfører et underskud på 9.916,50 euro. Må!: Mindretallets årlige kultur- og mindretalspolitiske manifestation i hele Sydslesvig med besøg af officielle gæster og samarbejdspartnere fra Danmark. Udvalget koordinerer og finansierer tre friluftsmøder og omkring 40 eftermiddags- og aftenmøder med talere og underholdning. Samlet besøgstal Grunden til budgetoverskridelsen er ikke mindst nye tiltag og et øget ansøgningsniveau, samt stigning på udgifter til tryk af plakater og annoncering. Dertil kommer udgifter til sangkonkurrencen og salg af T-shirt, som ikke gav det forventede salgsresultat. Danevirke Museum: For SSF og mindretallet er museet et væsentligt mindretals- og kulturpolitisk indsatsområde. Det årlige besøgstal ligger på ca I 2010, 2011 og 2012 fandt en arkæologisk udgravning sted ved Danevirke under ledelse af Archäologisches Landesamt med assistance fra Danevirke Museum. Man fandt porten gennem Danevirke, dér hvor hærvejen gik. Der er overvejelser om, hvordan udgravningen kan indgå i formidlingen af Danevirke. Mål: Danevirke deltager aktivt i et nordisk-tysk tiltag for at blive anerkendt som UNESCO Verdenskulturarv med vikingekulturen som udgangspunkt. Samarbejdspartnerne er Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf og danske, islandske og norske museumsmyndigheder. Den islandske regering koordinerer projektet. SSF fortsætter strategiske forhandlinger med ovennævnte Stiftung om videreudvikling af samarbejdet. En formaliseret samarbejdsaftale med Museum Sønderjylland findes allerede. SSF og museet er en aktiv medspiller i et grænseoverskridende museumsprojekt: Mindretalsliv/Minderheitenleben - i samarbejde med Schleswig-Flensburg Kulturstiftung, det tyske mindretal ved BDN og Sønderborg Slot. Generalsekretariatet er leadpartner syd for grænsen, og projektet afsluttes Det har resulteret i en flot og professionel mindretalsudstilling Dansk i Sydslesvig fra 1864 til i dag. Takket være en projektbevilling fra Sydslesvigudvalget er udstillingen ved at blive digitaliseret. Målopfyldelse/resultater samlet set: o Indsatsen inden for Kulturpleje og -formidling har i 2012 levet op til foreningens almene mål. o Teater- og koncertarbejdet har været præget af mange arrangementer med høj kvalitet. Men det har på regnskabssiden medført en budgetoverskridelse. o Kulturudvalget har sikret et bredt og højt aktivitetsniveau i hele landsdelen i samarbejde med distrikter og amter. Men også her er der tale om en betydelig budgetoverskridelse grundet for svag budgetstyring hhv, prioritering. 9

10 o Budgetdisciplinen på kulturområdet, herunder prioriteringen af aktiviteter har været uacceptabel. Der er taget administrative initiativer til opstramning af budgetrutinerne inden for dette område. Danevirke Museum med mindretalsudstillingen er en succes. Arbejdet med videreudvikling af Danevirke hen imod Verdens Kulturarv forsætter ufortrødent. 2.2 Humanitært og socialt arbejde Humanitært udvalg: Budgettallet på saldolinjen er ,00 euro og regnskabstallet er ,96 euro. Underskuddet kan modregnes gennem gaver. Mål: Kultur- og samværsaktiviteter for SSF s medlemmer 60 plus. Målopfyldelse/resultater: o Foredrag, udflugter, højskoleophold og en lang række kulturelle og sociale aktiviteter for SSF s ældre medlemmer er blevet gennemført med stor tilslutning. Værestedet på Flensborghus er velbesøgt inden for faste åbningstider. Ældreklubberne rundt omkring i landsdelen er meget aktive. 2.3 Varetagelse af interesser i mindretalsspørgsmål SSF og generalsekretariatet varetager i samarbejde med relevante foreninger og SSW Sydslesvigs interesser i mindretalsspørgsmål. Landsregeringens nedskæring over for det danske mindretal har været øverste punkt på den mindretalspolitiske dagsorden (nedskæring på 15 pct. af elevtilskuddet kun ved danske skoler). SSF og generalsekretariatet har været aktivt involveret i den strategiske og operationelle håndtering af den politiske situation. Ved brug af netværk og relevante danske, tyske og europæiske politiske kontakter har SSF søgt politisk indflydelse. Mål: Gennem folkeligt arbejde og kultur- og mindretalspolitisk indflydelse at sikre det danske mindretal sin folkeretlige anerkendelse og optimale rammebetingelser. Dette sker primært gennem følgende indsatsområder: o På Christiansborg plejes og udvikles kontakten til danske folketingspolitikere og beslutningstagere i ministerierne. Parallelt med målrettede samtaler udsendes nyhedsbreve og der arrangeres møder og besøg for MF ere m.fl. i Sydslesvig. SSF er involveret i Folketingets engagement i 1864-markeringen i o I Slesvig-Holsten er SSF en aktiv aktør på den mindretals- og grænselandspolitiske scene. Foreningen er samtale- og samarbejdspartner for tyske politikere og beslutningstagere i amterne, landsregeringen og landdagen. Foreningen er engageret i samarbejdsforummet DialogForumNorden (DFN), hvor der finder en gensidig orientering om og drøftelse af mindretals- og grænselandsspørgsmål sted. o På forbundsplan varetager SSF i samarbejde med SSW kontaktarbejdet over for forbundsregeringen og forbundsdagen, bl.a. i regi af en parlamentarisk arbejdskreds og Kontaktudvalget ved BMI. Sammen med de andre tre anerkendte nationale mindretal koordineres arbejdet via et mindretalsråd. Den praktiske koordinering foregår gennem et af Forbundsindenrigsministeriet finansieret mindretalssekretariat i Berlin. Sekretariatet er bemandet med en af mindretallene udpeget deltidsmedarbejder. Målsætning for arbejdet er bl.a. en finansiel og kulturel ligestilling 10

11 samt sikring af forbundsdagens og forbundsregeringens overordnede folkeretlige forpligtelse over for de nationale mindretal set i relation til Tysklands føderale kompetence- og forvaltningsstruktur. SSF har i skolesagen sammen med SSW gennemført et målrettet lobbyarbejde over for forbundsdagens medlemmer. Inden for europæisk mindretalspolitik er SSF aktiv i samarbejde med FUEV, den europæiske sammenslutning af nationale mindretal. Hovedindsatsen har været og er fortsat rettet mod EU-kommissionen og Europa-Parlamentet. Med baggrund i Lissabon-traktaten arbejdes der på iværksættelse af et borgerinitiativ vedrørende europæisk mindretalspolitik. Endvidere planlægges afholdelse af FUEV-kongressen 2014 i Flensborg og Sønderborg. Et andet projekt, som SSF har store aktier i, er udvikling af et Nordisk og europæisk forum for nationale mindretal i et af SSF ejet pakhus ved siden af Flensborghus. Sammen med FUEV forsøges sagen fremmet gennem netværksarbejde i relation til Nordisk Råd, Folketinget og EU. Målopfyldelse/resultater samlet set: o Kontaktarbejdet har medvirket til Folketingets og regeringens forståelse og støtte i skolesagen i form af politisk pres på Berlin og Kiel. Der er en løbende kontakt til MF ere og embedsværket. Udsendelse af nyhedsbreve finder sted, når det er relevant, og der arrangeres besøg i Sydslesvig, fx besøget af Nordisk Råds præsidium i december. ø Kontaktarbejdet på forbundsplan har parallelt med det entydige politiske pres fra det officielle Danmark været afgørende med til at sikre Skoleforeningen en kompensation på 3,5 mio. euro såvel 2011 som 2012 for Slesvig-Holstens nedskæringer. Der iværksættes via Slesvig-Holstens mindretalskommitterede en analyse af mindretallenes situation set i lyset af Tysklands føderale struktur og kompetencefordeling besluttet på et kontaktudvalgsmøde i november o Der er opnået en række kontakter til MEP ere, og der har været en række netværksarrangementer for at fremme FUEV s og SSF s målsætninger. Grundet EU s fokusering på håndtering af den økonomiske krise, var det ikke muligt at gennemføre en mindretalspolitisk konference på Christiansborg i forbindelse med Danmarks formandskab. 3. Andre indsatsområder Sydslesvigsk Pressetjeneste er organiseret inden for SSF. Mål: Pressetjenesten står for foreningens og i en vis udstrækning mindretallets kommunikations- og pressearbejde. Hovedopgaven er nyhedsformidling og udgivelse af KONTAKT i Flensborg Avis. Regnskabstallet er ,99 euro, og dermed 6.400,00 euro over det budgetterede. En Sydslesvig-udstilling turnerer rundt i Danmark, og SSF udgiver i samarbejde med Flensborg Avis med succes (via SSF s Kontakt-aftale med avisen) et Sydslesvigmagasin. SSF s interne og eksterne kommunikation er genstand for løbende drøftelse. 11

12 Samarbejde på tværs af foreninger og institutioner. Mål: At søge samarbejde og koordinering inden for relevante områder på tværs af foreningerne og institutionerne. Målopfyldelse/resultater samlet Kommunikations- pressearbejdet har været under stadig udvikling. Procedurerne for redigering og aktualisering af SSF s hjemmeside er blevet videreudviklet. SSF har formuleret en ekstern og intern kommunikationsstrategi med fokus på bla. bedre anvendelse af de sociale medier. SSF er således kommet på Facebook og Sydslesvigmagasinet udkommer mindst tre gange om året. På det seneste støttes udgivelsen også af Dansk Kirke for Sydslesvig og Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger. Generalsekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Det Sydslesvigske sam På vegne af Samrådet har SSF søgt Sydslesvigudvalget om projektmidler til et fælles Kommunikations- og oplysningsprojekt. De er blevet bevilget, og projektet skal nu løbes i gang. o SF, biblioteket og SdU er fælles om et Navision-system og samarbejder om udvikling af it-området. o I samarbejde med Skoleforeningen har SSF nedsat en arbejdsgruppe med henblik på en bedre integration af nye forældre i det danske kulturarbejde. 4. SSPs ejendomme SSF driver i alt 50 ejendomme/forsamlingshuse, 27 bygninger (inkl. Danevirke Museum og lejrskolen Skipperhuset i Tønning), 4 stiftelser (ældreboliger) og 19 forvaltede bygninger (ejes af Skoleforeningen). Der findes 132 lejere. Der er ansat 16 viceværter på deltid. Mål: At sikre kulturelle mødesteder for det danske arbejde i Sydslesvig. Ejendomsudvalget og generalsekretariatet sikrer et løbende overblik over SSF s ejendomsmasse og det aktuelle aktivitetsniveau. I de tilfælde, hvor aktivitetsniveauet er for lavt og der ikke længere eksisterer et egentligt grundlag, drøftes salg. Amtmandsgården i Rendsborg er solgt med virkning fra 1. september Den tidligere sekretariats- og foreningsbygning Lolfod 69 er fortsat sat til salg. Et nyt forsamlingshus i Rendsborg-bydelen Bydelsdorf, der er finansieret af den tyske forbundsregerings BKM-midler (kulturstøttemidler), blev indviet sommeren Da finansieringen er delt op i årlige beløb frem til 2016 har SSF mellemfinansieret byggeriet. Renovering af Slesvighus 1. fase og 2. fase er gennemført. 1. fase via mellemfinansiering, og 2. fase gennem primært projektmidler fra Sydslesvigudvalget og midler fra Slesvig by, der har været nødt til at sikre Landestheater et spillested. Der er indgået en samarbejdsaftale frem til Renoveringen har betydet, at SSF s aktive ejendomsformue er steget med 2,8 mio. euro. SSF s mellemfinansiering af byggeaktiviteter ved lån har affødt øgede renteudgifter. Salg af Lolfod 69 samt overvejelse om salg af en af SSF s beboelsesejendomme vil nedbringe foreningens nuværende lån. 12

13 Som følge af brugeraftaler med Skoleforeningen om brugen af Skoleforeningens ejendomme, påhviler det SSF at finansiere drift, vedligeholdelse og renovering. Omkostningerne er steget uforholdsmæssigt meget. Må/opfyldelse/resultater samlet set: o Der er skabt et godt administrativt værktøj til forvaltning af SSF s ejendomsmasse. En rationel og økonomisk forsvarlig tilgang afvejes altid i forhold til mindretallets lokale, folkelige og mindretalspolitiske behov. o Amtmandsgården i Rendsborg er solgt, Lolfod 69 i Slesvig fortsat til salg. e 1. og 2. fase af renovering af Slesvighus er gennemført. 5. Led&se og styringsredskaber FU og generalsekretariatet fastlægger foreningens strategiske og operative mål for et år i en resultataftale med Sydslesvigudvalget. Omsætningen sikres bl.a. gennem følgende styringsredskaber: o FU og generalsekretæren følger løbende op på resultataftalen. o SSF s tre faste udvalg og interne arbejdsudvalg aflægger årlige beretninger for FU, hovedstyrelsen og landsmødet. o Generalsekretæren, der har ansvaret for den daglige drift og hele SSF s forvaltning, leder og styrer forvaltningen ved hjælp af bla.: o Daglig delegerende, vejledende og opfølgende ledelse. o Ugentlige sektionsmøder på generalsekretariatet med nøglemedarbejdere. o Månedlige amtskonsulentmøder og konsulenternes årlige skriftlige indberet ninger. o Arlige medarbejdersamtaler. En rutinemæssig opfølgning på budget og økonomi finder sted ved: o Prioritering af drift og anlæg op til de årlige budgetforhandlinger med Sydslesvig udvalget. o Hver måned budgetopfølgning på det samlede budget. o De tre faste kulturudvalg gennemfører en månedlig budgetopfølgning. o På ejendomsområdet finder en løbende budgetopfølgning sted. o Juli/august udarbejdes et halvårsregnskab. o Fra oktober tager budgetstyringen specielt højde for et eventuelt udgiftsstop resten af det løbende regnskabsår. o lndkøbsprocedurer er samlet hos generalsekretariatets ejendomsadministration, og der forvaltes efter princippet bedst og billigst, bl.a. i samarbejde med andre institutioner i form af fælles indkøbsaftaler. Regnskabet 2012 med budgetoverskridelserne på kulturområdet afviger fra de ovenfor nævnte rutiner. Det medfører, at budgetdisciplinen skal strammes op. Der er udarbejdet en budgetfordeling inden for de enkelte udvalgsområder med en buffer på 10 pct. til opsamling af eventuelle merudgifter. Generalsekretariatet har endvidere indført ugentlig budgetopfølgning i kulturafdelingen i samarbejde med bogholderiet. 13

14 6. Samlet vurderhig Samlet set har SSF levet op til foreningens formål og mål. Med udgangspunkt i SSF~s formål har foreningen tilbudt sine medlemmer og andre interesserede et bredt sammensat kulturprogram på tværs af landsdelen. Det folkelige foreningsliv har udfoldet sig inden for et højt aktivitets- og kvalitetsniveau og med en klar dansk mindretalsprofil. Trods øgede renteudg ifter pga. mellemfinansiering af byggeaktiviteter, har prioriteringerne været rigtige for at sikre fornuftige fysiske rammer for det folkelige danske arbejde. SSF har som den samlende folkelige forening ydet en målrettet politisk indsats i forbindelse med Kiel-regeringens nedskæringer over for det danske mindretal, I samarbejde med SSW, Skoleforeningen, Samrådet, og via koordinering med Sydslesvigudvalget, lykkedes det at mobilisere såvel den danske regering som Folketinget til at lægge politisk pres på den tyske forbundsregering for at engagere sig i en løsning af skolesagen. Forbundsregeringen besluttede at yde et tilskud til Dansk Skoleforening både i 2011 og 2012 på 3,5 mio. euro for derved at rette op på Kiel-regeringens tilsidesættelse af Bonn-København erklæringernes ligestillingsprincip. Med den nye koalitionsregering i Kiel (SPD, De grønne og SSW) er ligestillingen genskabt per 1. januar Ligeledes er den tidligere regerings reduktion af det globale kulturtilskud til SSF ophævet fra i år. 14

15 SSF Syds~es~igsk Forening ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for Sydslesvigsk Foreningen er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtj enes. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Foreningen har foretaget en opgørelse af foreningens åbningsbalance pr 1. januar Henset til at foreningen har eksisteret siden 1920 er de indregnede aktiver i åbningsbalancen behæftet med nogen usikkerhed, hvilket kan have indflydelse på opgørelse af foreningens balancesum og egenkapital. Resultatopgørelsen Indtægter Foreningens indtægter består hovedsageligt at tilskud fra Undervisningsministeriet i Danmark samt offentlige tilskud fra Tyskland. Tilskud indtægtsføres i resultatopgørelsen for det regnskabsår som de vedrører. I det omfange der modtages tilskud til øremærkede anlægsformål, som ikke fører til omkostninger i resultatopgørelsen, føres denne indtægt direkte i foreningens egenkapital. Fmansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, realiserede kursgevinster og - tab vedrørende værdipapirer og gæld samt realiserede og urealiserede transaktioner i fremmed valuta.

16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Skat Foreningen er godkendt som almennyttig forening og er efter tysk skattelovgivning ikke skattepligtig. Balancen Materielle anlægsaktiver Ejendomme Grunde og bygninger indregnes ved første indregning til kostpris. Igangværende anlægsprojekter indregnes til de per statusdagen afholdte anlægsomkostninger. Der foretages 2 pct afskrivning på ejendomme. Modtaget anlægstilskud til erhvervelse, opførelse eller ombygning af ejendomme indregnes i resultatopgørelsen såfremt det modtagne tilskud ikke er øremærket. Modtagne tilskud, der er øremærket til anlægsformål fra tilskudsgiver, indregnes direkte i foreningens egenkapital efter afsluttet byggeregnskab. Der finder ikke modregning sted mellem indregning af aktiv og tilskud. Fortjeneste eller tab ved salg af foreningens ejendomme opgøres netto efter afholdelse af de til salget hørende omkostninger og indregnes direkte på egenkapitalen. Inventar og driftsmidler Anskaffelser af inventar og driftsmidler efter 1. januar 2010 indregnes i balancen og afskrives liniært med en levetid på 3 år, i det afskrivningeme i anskaffelsesåret beregnes for et kalenderår uanset anskaffelsestidspunktet. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Såfremt kostprisen er mindre end EUR. udgiftsføres anskaffelsen straks i resultatopgørelsen. Årets afskrivninger udgiftsføres under de enkelte områder i driften og følger samme opdeling, som udgifter til anskaffelse af mindre inventargenstande. Således præsenteres årets afskrivninger som en løbende driftsudgift. Årets afskrivning udgør ,92 EUR. Anskaffelser af inventar og driftsmidler i perioden frem til 31. december 2009 er udgiftsført direkte i resultatopgørelsen

17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Værdipapirer Værdipapirer indregnes og måles til kostpris uanset om dagsværdien måtte være højere eller lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Likvider Kasse- og bankbeholdninger er indregnet og målt til nominel værdi. Gæld Gæld er indregnet og målt til nominel værdi. Flensborg, 25. februar 2013 Christiansen

18 Sammenstilling-Regnskab 2012 SSF A. Kulturelt område Udgifter Indtægter Generalsekretariatet I Administration Sekretariaterne + Friiske I Administration SSF s lønninger Pressestjenesten Kulturafdelingen SSF s humanitære arbejde Tilskud til andre organisationer Dybbøldagsindsamling Kontingent, gaver, tilskud Foreningens kontingent 100 % Distrikternes andel 40 % Gaver til SSF Gaver til andre Statens tilskud Tilskud fra landet Slesvig-Holsten Tilskud fra landet S-H til Danevirke Museum Andre tilskud , , , , , , ,70 268, , , , , , , , , , , , , , , ,69 B. Formueforvaltning Renteindtægter Ejendomme administreret af SSF SSF s ejendomme Forsamlingshuset Danevirke Foreningens Pensionistboliger , , , , , , , , , ,30 C. Skattefrie forretninger Teater/koncert Flensborghus Forsamlingshus Skipperhuset Museum Danevirke , , , , , , , , , ,27 D. Skattepligtige forretninger Kulturaktiviteter i distrikterne Valdemarsflag Kiosk Danevirkegården Julemærker , , , , , , , ,50 I alt , ,13 Underskud , , ,87-18-

19 Regnskab Budget Regnskab Budget Budget A. Kulturelt område (Ideeller Bereich) pr Euro pr Euro 2014 Euro I. Generalsekretariat I Administration 1. Kontorhold , , , , ,00 2. Revision , , , , ,00 3. Kontormaskiner, leje, fornyelse 9.852, , , , ,00 Indtægter edb , , , ,00 25,000,00 4. Rentekonto udgifter , , , , ,00 5. Kørsel, rejser og møder , , , , ,00 6. KunstnerkortlJulekort udgifter 1.998, , , , ,00 indtægter 7. Diverse udgifter , , , , ,00 Kompetenceudvikling 380, , , , ,00 Diverse indtægter , ,00-990, , ,00 8. Centralkartoteket , , , , ,00 9. Layout & Copy Udgifter , , , , ,00 Indtægter , , , , ,00 udgifter , , , , ,00 indtægter , , , , ,00 Saldo , , , , ,00 II. Sekretariaterne + FrhskelAdministration 1. Driftstilskud , , , , ,00 2. Tjenestekørsel , , , , ,00 udgifter , , , , ,00 IH. SSF s lønninger 1. Generalsekretariatet lønomkostninger , , , , ,00 2. Medarbejderfonden 5.500, , , , ,00 3. SekretariaternelFriiske lønomkostninger , , , , ,00 4. Danevirke Museum , , , , ,00 Danevirke - forsamlingshuset 9.500, , , , ,00 udgifter , , , , ,00 19

20 Regnskab Budget Regnskab Budget Budget A. Kulturelt område (ldeeller Bereich) pr Euro pr Euro 2014 Euro IV. Generalsekretariatet I Pressetienesten 1. Kontorhold , , , , ,00 2. Medlemsbladet Kontakt , , , , ,00 Kontakt indtægter , , ,00 3. Årbog, julehefter, tryksager , , , , ,00 indtægter , , , , ,00 4. Oplysningarbejde og besøg 8.513, , , , ,00 indtægter 5. Christiansborg 5.245, , , , ,00 udgifter , , , , ,00 indtægter , , , , ,00 Saldo , , , , ,00 V. Generalsekretariat I Kulturafdelinpen Amtsmøder, fællesmøder, kurser folkevalgte , , , , ,00 Årsmøde , , , , ,00 indtægter -688, , , , ,00 Generelle tilskud til kulturelt arbejde 8.013, , , , ,00 Sydslesvigsk Billedsamling 3.300, , , , ,00 udgifter , , , , ,00 indtægter -688, , , , ,00 Saldo , , , , ,00 20

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 www.primarevision.dk Skovsbo Vandværk (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Ringstedvej 73 4000 Roskilde Tlf.: 72 440 355 info@primarevision.dk www.primarevision.dk

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Årsregnskab 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14

Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde. CVR-nr. 35 29 74 99. Årsregnskab 2013/14 Foreningen Studenterhuset RUC Universitetsvej 1 4000 Roskilde CVR-nr. 35 29 74 99 Årsregnskab 2013/14 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER Registreret Revisbnsanpartsselskab FÅBORGVEJ 130 5762 VESTER SKERNINGE TELEFON 62 24 30 15 TELEFAX 62 24 25 00 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010. Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere