Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f d. 26/ Anna Sørensdatter f d. 23/5 1764

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764"

Transkript

1 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f d. 26/ Anna Sørensdatter f d. 23/ Fæstebrev 14/ Peder Jensen f d. 6/ Abigal Ditlevsdatter f d. 19/ Karen Larsdatter f d. 9/ Fæstebrev 4/ Hans Ditlevsen f. 9/ d. 27/ Karen Larsdatter f d. 9/ Maren Pedersdatter f. 17/ d. 9/ Fæstebrev 31/ Jens Andersen f. i Vissen1775 d. 11/ Maren Pedersdatter f. 17/ d. 9/ Anders Jensen f. 18/ d. 9/ Maren Nielsdatter f. 16/ d. 18/ Fæstebrev 14/ Jens Rasmussen Bang f. 24/ d. 10/ Maren Nielsdatter f. 16/ d. 18/ Skøde Fra Erholm + Anders Jensen Bang f. 4/ d. 17/ / Ane Rasmussen f. 25/ d. 21/ Skøde 6/ Niels Jørgen Nielsen f. 11/ d. 2/ Ane Rasmussen f. 25/ d. 21/ Laura Hansine Larsen f. 17/ d. 6/ Skøde 4/ Peder Knudsen Jens Jørgensen Skøde 26/ Jørgen Christian Nielsen f. 15/ Bodil Marie Nielsen f. 19/ Skøde 26/ Hans Peder Hansen f. 22/ Johanne Marie Hansen f. 21/ Skøde 6/ Morten Andersen f. 2/ d. 2/ Nielsine Kirstine Johanne Møller f. 8/ d. 9/ Skøde 13/ Paul Møller Andersen f. 3/ d. 15/ Grete Marie Andersen f. 28/ d. 21/ Skøde 1/ Morten Møller Andersen f. 20/ d. 15/ Karen Sørensen f. 11/1 1952

2 No. 20 Fire tyve Skilling 1757 Jeg underskrevne Wilhelm Fre. Farenhorst Til Billeskov, kendes og hermed Vitterlig giør : At have stædt og fæst, såvelsom og hermed stæder og fæster nærværende Peter Jensen barnefødt i Aalsbo, den gård sammesteds som hans fader Jens Pedersen i boer, og nu for bemeldte sin søn formedels alderdom og skrøbelighed godvilligt opladt, og på efterskrevne konditioner afståen haver, hvilken anpart af den så kaldet tvillinggård, er hartkorn efter nye matrikel 5 tdr. 6 skp. 2 fjk. 1/3 alb. den ham bemeldt Peder Jensen med sin rette tilliggende i by og mark som nu der til er, sin livstid må nyde bruge og besidde med de vilkår at han deraf udi rette tider svarer og betaler alle Kongl. Skatter og påbud som var eller herefter påbudne vorde, itm landgilde efter jordebogen til sin rette forfaldstider årlig at yde og betale, samt hoveri at give og forrette eller betale med penge, ligesom husbonden nu er, eller herefter samme som faderens, ellers bliver det ej Peder Jensen tilladt på nærværende tid så at antage sig alt gården at forestå, men vedbliver tillige med hans faderens behandling, og at sammen forestå så længe faderen lyste eller lever, og når da bemeldt hans fader Jens Pedersen afdøer eller ham gården alt for denne fæster sønnen Peder Jensen afstår, eller og haver fæsteren sig indladen i ægteskab, da er akkorderet at skal betale mig fæste til husbonden endnu foruden de allerede betalte 50 Rbd. / penge 40 Rbd. siger fyrretyve Rigsdaler og ej videre deraf skulle svare som nu for fæstet af den bemeldt hans fader eller før end han sig alt gården at forestå har antaget, da skal gives nogen moderation i de betalte 50 Rd. på fæstet, for resten af hans søskende som ved herskabets gotfindende kunde være begæren til at blive i gården, til fæsteren. For bemeldte Peder Jensen skal være pligtig at holde gårdens bygning i god stand og den årlig forbedre samt udi de og alle andre måder at rette og forholde sig efter Kongel. Majst. Allernådigste lov og anordninger, samt ved lydighed mod sin husbond, alt under dette fæstes forbrydelse. Med gården annamme han fuldkommen besætning og sæd, men hvis kunden bør være ifølge Kongel. allernådigste lov og anordning. Dette til bekræftelse under min hånd og signette Billeskov d. 14 marts 1757 W. Farenhorst L. S. Det ovenmeldte er nu ligelydende genpart af det overleverede og af mig antagen fæstebrev, som jeg hermed tilforbinder mig stadig at holde og efterleve, og i alle måder at holde min husbond uden skade og skadesløs. Det jeg hermed ved denne revers, under egen hånd med 3de bogstaver herved tilstår og bekræfter, og om andet 2de mænd nemlig Niels Mogensen og Peter Lorentsen i Hjerup, dette med mig til vitterlighed at underskrive Datum Billeskov ut supra. Til vitterlighed efter begæring Niels Monsen Peter Lorentsen Peter P. I. S. Jensen Da indbemeldte fæsteren Peder Jensen hans forældre som her ved sidste St. Hansdags tide var døde, han nu og har giftet sig, så haver han nu endelig til mig betalt de på ommeldte fæste resterende penge, nemlig fyrretyve Rigsdaler, og er nu den ommeldt kondition for nu hans søskende aldeles ophævet og magtesløs, det hermed tilstås og bekræftes, af W. Farenhorst.

3 Billeskov d 1 oktober 1764 No. 4 C7 Syv og Tyve Skilling 1805 Jeg Christian Ernst Cederfeld de Simonsen til Stamhuset Erholm og Søndergaarde Hans Kongl. Majs. Kammerjunker Giør vitterlig : at have stæd og fæst, ligesom jeg hermed stæder og fæster til Ungkarl Hans Ditlevsen barnefødt i Dybmose, den gård i Aalsbo, som afgl. Peder Jensen sidst beboede og fradøde, hvilken gård, af hartkorn ager og eng 6 tdr. 1 skp. = = merbemeldt Hans Ditlevsen livstid må nyde bruge og besidde med fæsterettighed efter loven, og alt på efterkommende akkorderede konditioner 1. At han deraf svarer og i rette forfaldstider, betaler ikke alene alle Kongl. Skatter og påbudne som var eller herefter påbuden vorde, men endog alle personelle skatter af sig hustru og de i gården værende folk og familier, item landgilde til hvert års Mortensdag at yde og betale, som efter jordebogen er rede penge 8 Rd. 1/3 sk., byg 4 skp. havre 12 2/3 skp. 2. At han ligesom hans formand til Hovedgården Erholm forretter uden klage 7/12 del gårds hovning i overensstemmelse med Erholms hoveriforening hvoraf en verificeret kopi dette fæstebrev vedhæftes. 3. At han bliver ansvarlig til gårdens samtlige bygningers vedligeholdelse uden brøstfældighed, samt til hans besætning og inventarium, item æde og sædekorn men uden mangel hyrede ham efter vedhæftede syns og taksations tingsvidne, er bleven ham overleveret i god stand. 4. At gøder og tilbørlig dyrker gårdens samtlige jorder, og når samme skal udlægges til hvile, da med kløverfrø at besås, engene, tørvemosen og gærdselskoven at hæve og forbedre, humle haven at forstørrer og årlig at vedligeholde, plante frugttræer, pile og årlig 20 favne levende gærde, hvilken plantning han skal forsyne med riisgærde på begge sider for hermed at fremme dens fuldkomne vækst, hermed bestandig kontinuerer. 5. At han betaler den ordinære og ekstraordinære brandkontingent af den summa som gården i Brandkassen er assureret for, item at holde det befalede brandtøj i god stand, samt årlig at yde og levere på Erholm 2 par høns og et læs strandsand uden godtgørelse. 6. At han istandsætter og årlig vedligeholder alt hans fæstegård tildelte eller herefter tildelende vejs parter og sammes sneøsning at forrette, hvor det ham ligeledes kan tilfalde, når han derom vorde tilsagt, samt at gå på klapjagt når forlanges. 7. At han for sin Sognepræst forretter den samme villighed som hans formand før ham har forrettet, så og til Præsten og Degnen at yde og betale deres rettigheder i overensstemmelse med de Kongl. Anordninger. 8. At han i et og alt befordre gårdens og sit Herskabs gavn som en hørsommelig fæstebonde efter de Kongl. Anordninger er pligtig og til den ende at være mig og mine betjente hørig og lydig, alt under dette hans fæstebrevs fortabelse. Indfæstningen er ham akkorderet for 250 Rd. som er betalt. Dets til bekræftelse under min egen hånd og fortrykte signette. Erholm den 4de jan Cederfeld de Simonsen.

4 Casper Ernst Hartmann Sommer Byefoged og Skriver i Middelfart, samt Herredsfoged og Skriver i Wends Herred. Giør vitterlig at. Aar 1803 Mandagen den 12 December : mødte inden bemeldte Herredstingsret på Forvalter Kamp af Erholm hans vegne for Hr. Kammerjunker Cederfeld de Simonsen til Erholm og Søndergaarde Isaach Melbye af Erholm og begærede af retten udmeldte 2de uvillige og kyndige mænd som kunne syne, og i overensstemmelse med forordning af 8de juni 1787, bestemme beskaffenheden af bygning, besætning og inventarium, æde og sædekorn m. v., ved denne gård udi Aalsbo by Erholms gods som Peder Jensen er fradød, men nu er bortfæstet til Hans Ditlevsen til regel for samme nye fæster. Den pågældende nye fæster var mødt og erklærede at han ej havde noget i passerede den agtende udmeldelse at erindre. Efter denne begæring udmeldte retten de 2de uvillige og kyndige mænd Sognefoged Hans Andersen af Hønnerup og Hans Jørgensen af Gelsted Taarup, der efter aftenvarsel have at møde på åstedet og der efter påvisningen og udi overværelse af vedkommende foretage de forlangte syns og bestemmelses forretning, således at næste rettes dag derefter har inden tinge med en efter lovens påskrift kunne bekræfte at have gjort samme efter samvittighed og bedste skønsomhed. Udmeldelsen sted beskrevet til foruden afbetjening. Denne rettes dag vore Stokkemænd Jørgen Baaring Mogens Ryberg Hans Andersen og Lorents Prip. Mandagen den 16d Januar 1804: Mødte for retten de herfra udmeldte mænd Sognefogederne Hans Andersen og Hans Jørgensen begge af Gelsted sogn de have synet og takseret en gård under Erholm gods i Aalsbo by Rørup sogn, som afdøde Peder Jensen har havt i fæste, hvorover de fremlagde deres under 16de December f. a. foretagen forretning som befandtes forsynet med vedkommendes påtegning at de med samme havde intet at erindre, hvilken forretning lyder således : Anno 1803 den 16d December ifølge rettens udmeldelse af 12te s. m. mødte vi underskrevne 2de mænd, nemlig Sognefogederne Hans Jørgensen af Gelsted Taarup og Hans Andersen af Hønnerup udi en gård i Aalsbo by Rørup sogn, Stamhuset Erholm og Søndergaarde gods tilhørende, som i fæste har været afdøde Peder Jensen overdraget, men nu igen overdrages til en ny fæster nemlig Hans Ditlevsen for ifølge den allernådigste forordning af 8de juni 1787, at holde en lovlig syns og taksations forretning over denne fæstegårds bygninger, besætning og inventarium, samt æde og sædekorns tilstand, beskaffenhed og videre, alt ligesom den bemeldte nye fæster nu samme imodtager. Ved forretningen var mødt og nærværende Hr. Forvalter Kamp med sin fuldmægtig Isauch Melbye fra Erholm, på sit Herskabs S. T. Hr. Kammerjunker Cederfeld de Simonsens vegne, og fæsteren merbemeldte Hans Ditlevsen, hvor vi derefter skete påvisning befandt denne gård at bestå af følgende bygninger nemlig : a. Stuehuset som ligger østen og vesten og består af 17 fag indvendig og 18 fag udvendig, ege spær bygning, hvoraf 3 fag er indrettet til bryggershus med forsvarlig ovn og skorsten samt fyr bjælker og fyr lofte, de øvrige fag er indrettet til stuer og værelser med fyr loftsbjælker dels af eg dels af fyr og fyrdøre, samt ny skorsten, og 13 karmen vinduer i blyramme, spændøren dels af eg dels af esk og fyr, lægterne dels af elle og hvirh, væggen mod gården og imod haven af lerklining, undtagen 9 fag af undervæggen i den vester ende af brændte sten opmuret. Denne længes bygning er overalt i god og forsvarlig stand.

5 b. Den vester længe som ligger sønden og nord med enderne, består af 16 fag indvendig imod gården og 17 fag udvendig, ege suul bygning med ny port iberegnet, hvis vægge er lerklinede, undtagen undervægen imod gården som er muret med brændte sten. Spænderne af eg og fyr, lægterne af esk og fyr, og bruges til yngstestald og kohus, foderlo, høgulv og hukkehus, og ligeledes i god, samt af nye bygning og i overmåde god stand. c. Den nordre længe som ligger østen og vesten, består af 20 fag udvendig og 20 fag indvendig imod gården, af samme slags bygning som forrige med ny port iberegnet, hvoraf alle væggene er lerklinede samt spænderne af eg, esk og fyr, lægterne af elle, esk og fyr, og bruges til korngulv og tærskelo, alt i god stand og uden mangel. d. Den øster længe består af 13 fag med ny port iberegnet, af samme slags bygning som forrige, samt væggene med lerklining opmuret og indrettet til korngulv og fænkalve, samt karlekammer, ligeledes i god stand og uden mangel. Tagene på ovenmeldte 4 længder bygninger befindes overalt i god stand, endvidere forefandtes et stykke hus på 4 fag, som bruges til tørvehus, egebjelketømmer og blandet overtømmer, samt væggene muret med brændte sten Til gårdens og hoveriets drifts bestridelse behøves, da gården står for 6 tdr. 1 skp. hartkorn, 6 bæster som befandtes af sådan beskaffenhed og værdi således. 1. Blakket hoppe 4 år Rd. 1. do år Mørkebrun hoppe 7 år Sort do 8 år Brunblisset do 5 år Sort hingst 3 år er 160 Rd. Til inventarium behøves som og fandtes, 1 plov og 2 harver 10 Rd. 1 beslagen stadsvogn med tilbehør 40 Rd 1 beslagen arbejdsvogn med høhaver og fjelle og alt tilbehør 24 Rd., 1 do med do 12 Rd. Til sæden behøves som er lagt, rug 6 tdr. og som skal lægges til foråret, byg 8 tdr. havre 8 tdr, boghvede 2 tdr. ærter 1 tdr. Til fødekorn året om, behøves rug 14 tdr. byg 10 tdr. havre 4 tdr. og boghvede 8 tdr. hvoraf det fornødne forefindes, dels tærsken og dels utærsken, som behøves til æde og sædekorn indtil indavlinger står igen. Således som anført er, haver vi forefunden den ovenmeldte nye fæster Hans Ditlevsen at have imodtaget denne fæstegårds bygning med videre. Det bekræftes her med vores hænders underskrift. Actum ut supra Hans Andersen Som fornøjet med denne forretning underskriver på herskabets vegne, og som ny fæster. I. Melbye Hans Ditlevsen. Hans Jørgensen Retten påberåbte om nogen havte noget med forretningens afhjemling at erindre, men ingen meldte sig thi aflagde de lovens ed at denne forretning af dem var gjort uden hensyn til nogen af parterne, men at de tror som ret at være, hvorefter de blev dimitterede, og hvorom udstedes fra retten forskildt beskrivelse. Denne rettes dag vore Stokkemænd Jørgen Baaring Magnus Ryberg Hans Andersen og Lorents Prip Til bekræftelse under min hånd og segl Hartmann Sommer Til Dommer og skriver 4 s er fire mark

6 Fæstebrev Fire og halvtredsindstyve Skilling Jeg Christian Ernst Cederfeld de Simonsen til Stamhuset Erholm og Søndergaarde, hans Kongel. Majestæts Kammerjunker Gør vitterligt : at have stæd og læst, ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Jens Andersen barnefødt i Breed Bye, den gård i Aalsbo, som afgangen Hans Ditlevsen sidst beboede og fradøde, hvilken gård, af hartkorn ager og eng 6 td. 1 skp. berørte Jens Andersen livstid må nyde, bruge og besidde med fæsterettighed efter loven, og det på efterkommende akkorderede konditioner 1. At han heraf svarer og i rette forfaldstider betaler, ikke alene alle påbuden kongel. skatter og byrder som er eller herefter påbuden vorden, men end og alle personelle skatter af sig og hustrus og de i gården værende folk og familie, item landgilde til hvert års Mortensdag at yde og betale, som efter jordbogen er i rede penge 8 rbd. 1/3 sk. byg 4 skp. og havre 12 2/3 skp., høns 2 par, og et læs strandsand på Erholm til herskabet at yde og levere årlig. 2. At han ligesom hans formand til hovedgården Erholm forretter, uden klage 7/12 gårdshovning i overensstemmelse med Erholms hoveriforening hvoraf nu verificeret kopi dette fæstebrev vedhæftes. 3. At han bliver ansvarlig til gårdens bygningers vedligeholdelse uden brøstfældighed, samt til dens besætning og inventarium, item. føde og sædekorn m.m. uden mangel, hvilket han efter vedhæftet syns og taksations tingsvidne er overleveret i god stand. 4. At han gøder og tilbørlig dyrker gårdens samtlige jorder, og når samme skal udlægges til hvile, da med kløverfrø at beså, engene, tørvemoserne og gærdselskoven at hævde og forbedre, humlehaven at forstørre og årlig vedligeholde, plante frugttræer, pile og tyve favne levende gærde årlig, hvilken plantning som skal forsynes med riisgærde på begge sider for derved at fremme dens fuldkomne vækst, herved bestandig kontinueres. 5. At han betaler årlig den ordinære og ekstraordinære brandkontingent af gårdens bygningers assurance og holder det befalede brand tøj i god stand. 6. At han istandsætter og årlig vedligeholder de hans fæstegård tildelte eller herefter tildelende vejs parter og hans sneøsning at forrette, hvor det ham kan tilfalde, samt at gå på klapjagt efter tilsigelse. 7. At han forretter for sin sognepræst, den samme villighed som hans formand, før ham har gjort, så og til præsten og degnen at yde og betale deres rettigheder i overensstemmelse med de Kongel. anordninger. 8. At han befordre gårdens og sit herskabs gavn som en hørsommelig fæstebonde efter de Kongel. Anordninger er pligtig, hvilken han alle tider bør efterkomme og til den ende være mig og mine betjente hørig og lydig, alt under dette hans fæstebrevs fortabelse. Indfæstningen er mig efter akkord betalt med 500 rbd. Dette til bekræftelse under min egen hånd og segl Erholm den 31 aug Cederfeld de Simonsen L S Forestående som er ligelydende med originalen, lover og forpligter jeg mig til at opfylde og holde mig efterrettelig i alle måder, hvilket under min hånd tilstås. Aalsbo ut supra. Til vitterlighed. P Pedersen Gorm Pedersen. Jens Andersen.

7

8 No. 5 FR fjerde klasse Rigsbankskilling Sølv Hans Christian Joachim Cederfeld de Simonsen Hans Kongel. Majestæts Kammerjunker Kandidat i Lovkyndigørelse og Besidder Til Stamhuset Erholm og Søndergaarde Gjør vitterligt: at have stædt og fæst, ligesom jeg også herved stæder og fæster til Jens Rasmussen Bang som er barnefødt i Hjorte, den gård i Aalsbo by, som senest har været overdraget i fæste til Jens Andersen og som dennes Enke godvillig har afstået, hvilken gård med tilliggende for hartkorn ager og eng efter den gamle skyldsætning 6 tdr 1 skp. = fjk. = alb. der ved den nye matrikel er forandret og forhøjet til 6 tdr. 5 skp. 1 fjk. 2 ¾ alb., bemeldte Jens Rasmussen Bang, så længe han lever, og hans hustru efter hans død, så længe hun forbliver i Enkestand må nyde, bruge og besidde med fæsterettighed efter loven og anordningerne på følgende derfor bestemte vilkår. 1. At han deraf svarer, udreder og betaler til rette forfaldstider uden restance såvel alle reelle og personelle skatter, kontributioner og Kommuneafgifter, byrder og præstationer, som nu er eller herefter vorde påbuden, tilligemed alle ordinære og ekstraordinære brandpenge af den assurance som bygningerne er eller forandret bliver forsikrede for i den Almindelige Brandkasse, som og den årlige landgilde til hvert års Mortensdag, der så længe den omnævnte Enke lever og nyder aftægt, bliver som hidtil 8 Rdl.1/3 s sølv 4 skæpper byg 12 2/3 skæpper havre, 2 par høns og et læs strandsand, men efter hendes dødelige afgang forandres og bestemmes til lige otte Rigsbankdaler sølv, en tønde byg, to tønder havre, samt to par høns og et læs strandsand. 2. At han bliver ansvarlig for gårdens bygninger, besætning og inventarium samt sæde og fødekorn og stedse holder samme i mangelfri stand i overensstemmelse med dette fæstebrev vedhæftede overleveringsforretning, der i retten er afhjemlet den 26 august d. a. 3. At han forretter til Erholm som hidtil 7/12 del gårds hovning i overensstemmelse med den gældende hoveri forening, så længe hoveri forlanges in natura, men i tilfælde af dettes afløsning eller når ejeren derfor foretrække at nyde godtgørelsen i penge, skal fæsteren betale til hvert års 1 maj 24 Rdl. Sølv skriver Fire og Tyve Rigsbankdaler i Sølv og dertil forrette to køreægter for en af Hovedgaardene på 3 mil, såfremt i øvrigt det Kongel. Danske Kancelli, i betragtning af at Godset er Stamhus, intet måtte vide at erindre ved en sådan forandring og bestemmelse. 4. At han tilbørligt gøder, dyrker og driver gårdens tilliggende jorder, besår disse med kløver når de udlægges til hvile, freder, hæver og så vidt muligt forbedre gårdens tilliggende skovpart, hvori intet må hugges uden udvisning, omgås forsvarligt med eng og tørveskær, og intet deraf forvansker, forringer eller til andre overlades, lægger vind på varigt hegn efter forordn. af 29 oktober 1794, og for resten holder tilbørligt hegn og fred med sine naboer, samt endelig, at han går med på klappejagt i lighed med godsernes øvrige fæstere, når han derom vorder tilsagt. 5. At han nøje efterlever og opfylder den med formanden Jens Andersens Enke oprettede Aftægtskontrakt, og efter bemeldte Enkes dødelige afgang ikke indtager andre. 6. At han i øvrigt befordre gårdens og sit Herskabs gavn og bedste, rette og forholde sig efter loven og anordningerne, samt navnlig forordn. af 9 marts 1838 om retsforholdet mellem Jordrot og fæstere, som en hørsommelig fæster er pligtig, og til den ende vise sig hørig og lydig mod Stamhusets Besidder og som denne lader påse sit tarv. Alt under de ved lovgivningen hjemlede tvangsmidler og fæsterettighedens fortabelse.

9 Indfæstningen er modereret til 350 Rbd. i betragtning af, at fæsteren har ægtet Enken efter formandens søn Anders Jensen, der kort efter at have fæstet gården ved døden afgik, forinden denne blev ham overdraget, er rigtigt betalt hvorfor således herved dette fæstebrev meddeles under mit navn og segl. Erholm den 14de september 1844 Cederfeld de Simonsen. Læst inden Wends Herredsting mandagen den 16 september 1844 og behørigt protokolleret i pantebogen no. 14 Wedell Heinen. Ligelydende originale fæstebrev med vedhæftede syns og overleveringsforretning, samt hoveriforening har jeg imodtaget, og tilforpligter mig hermed at efterkomme og opfylde samme i alle poster Aalsbo den 30te september 1844 Jens Rasmussen Bang. Imellem Kammerherre Cederfeld de Simonsen, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand, til Stamhuset Erholm og Søndergaarde, og Ungkarl Anders Jensen af Aalsbo, er indgået følgende Købekontrakt I medfør af allerførste bevilling af 12 oktober 1851 og Justitsministeriets resolution af 19 marts 1862 sælger Kammerherre Cederfeld de Simonsen hermed Ungkarl Anders Jensen af Aalsbo, den Stamhuset Erholm og Søndergaarde tilhørende gård i Aalsbo by i Rørup sogn, som hans fader gårdmand Jens Rasmussen Bang ifølge fæstebrev af 14 september 1844 har i fæstebesiddelse, og som under matr. nr. 5a Aalsbo står for hartkorn 6 tdr. 5 skp. 1 fjk. 2 ¾ alb. gammelskat 41 Rd. 82 Sk., hvilken ejendom overdrages køberen med al den ret og herlighed såvelsom med alle de byrder og forpligtelser hvormed Stamhuset ejer den på følgende vilkår. 1) Ejendommen er fra dato for køberens regning og risiko i enhver henseende og retten til i ildebrandstilfælde at hæve bygningernes brandforsikringssum er ham hermed overdraget. 2) I købet medfølger alt hvad der i sin tid er fæsteren J. R. Bang overleveret af besætning, inventarium, føde og sædekorn. 3) Undtaget fra handelen og køberen aldeles uvedkommende er den gårdens tilliggende bankelod, der ifølge Landmåler Hempels opmåling og beregning udgør / tønder land, som ifølge Indenrigsministeriets resolution af 20 januar 1866 under matr. nr. 5b står for hartkorn 1 skp. 3 fjk. gammelskat 1 Rd. 36 Sk. hvilken jordlod forbeholdes Stamhuset til brug i beplantnings øjemed, straks afgives af fæsteren, hvorfor det er køberens sag at affinde sig med fæsteren om den godtgørelse som måtte fordre for jordlodens afståelse. Størrelsen af det samlede jordareal som derefter overdrages køberen udgør /14000 tdr. land, som ifølge Indenrigsministeriets resolution af 20 januar 1866 står for hartkorn 6 tdr. 3 skp. 2 fjk. 2 ¾ alb., gammelskat 40 Rd. 46 Sk. Stamhuset garentere dog ikke køberen nogen bestemt størrelse af jordarealet, men der som det ved en ny opmåling måtte befindes, at dette er større eller mindre end her anført, er sådant uden betydning og køberen har i ethvert tilfælde kun fordring på matr. nr. 5 a Aalsbo således som dette er reguleret ved den udskiftning, der er lagt til grund for Indenrigsministeriets resolution af 20 januar 1866.

10 Måtte der under de forskellige fæstebesiddere Stamhusets Besidder ubevidst være pådraget ejendommen hævdsservitutter af hvilken som helst art, er det køberens egen sag at opretholde disse, eller at frigøre sig derfor, og Stamhuset er i så henseende ganske uden ansvar eller forpligtelser overfor køberen. 4) Den solgte ejendom er ved Aalsbo bys udskiftning i sin tid tillagte ret til tørveskær i matr. nr. 7, 11 og 12 Aalsbo, hvilken rettighed som handelen aldeles uvedkommende er hævet og bortfalder med gårdens salg. 5) Den i ejendommen hæftende indfrielige 1/6 bankhæftelse er indfriet og den derfor i sin tid erhvervede aktieret er køberen og handelen uvedkommende. 6) Påhviler der gården eller dens fæster aftægtsforpligtelser, bliver disse af køberen at overtage på ejendommen og i alle måder at berigtige uden ansvar eller forpligtelse for Stamhuset og dets Besidder. 7) Den Stamhusets fæstere i dets erektionspatent af 1761 reformerede ret til i mod billig betaling at få bygningsundertømmer m. m. er for den her omhandlende gårds (matr. nr. 5 ) vedkommende hævet med dens salg, idet der ved bestemmelsen af købesummen er taget hensyn dertil. 8) Fæsteren Jens Rasmussen Bangs rettighed i henførende til brugen af gården ifølge fæstebrev af 14 september1844 erhvervet ham, og som det er køberens sag at ordne sig med ham om afståelsen, således overtager han i et og alt Stamhusets forpligtelser overfor fæsteren. Fæsteafgiften pro der tilfalder sælgeren, er betalt med modtagelse af 4 tdr. hovnings byg der betales efter kapitelstakst for 1867 med 6 Rd. 70 Sk. pr tønde i alt 26 Rd. 88 Sk., for hvilket beløbs rigtighed køberen indestår sælgeren. 9) Køberen indtræder fra 1 januar 1868 ganske i Stamhusets forpligtelser i henseende til betaling af Kongelig skatter, afgifter og brandpenge og har indtil særlig skattekonto kan åbnes ham på Amtstuen, at indbetale skatterne på Stamhusets godsforvaltningskontor til rette forfalds tider. 10) Den ejendommen påhvilende tiendebyrde, hæfter fremdeles på denne og udgør. a ) I vederlag for kvæg og småredselstiende 1 skp.3 5/8 fjk. byg b) i vederlag for konge, kirke og præste- korntiende 3 tdr. 5 skp. ½ fjk. rug 4 tdr. 2 skp. 3 ¼ fjk. byg og 3 tdr. 5 skp. havre. Alt at betale med penge efter hvert års kapitelstakst. I søgsmålstilfælde i forbindelse med den anførte kvægtiende bliver derfor at udrede de såkaldte hartkornspenge eller 3/16 skp. Byg pr. tdr. hartkorn betalt efter kapitelstakst. 11) I henførende til hegnspligt holder køberen sig de bestående hegnsdelinger såvelsom bylaugets særlige vedtægter efterrettelig. Hegnet omkring det forbeholdte jordareal matr. nr. 5b er ham selvfølgelig udvedkommende. 12) Benyttelsen af de over den solgte ejendoms løbende veje og stier, som er udlagte ved udskiftningen, eller som er erhvervede enten ved hævd eller på anden retslig måde, er hermed alle vedkommende reserveret. 13) Køberen betaler alle af handelen flydende bekostninger. 14) Købesummen er Rd. er tretten tusinde tre hundrede Rigsdaler Rigsmønt, hvoraf er betalt 5300 Rd. er fem tusinde og tre hundrede Rigsdaler, i juni termin betales 2400 Rd. og resten kan forblive indestående i den solgte ejendom i første prioritets pant på ½ års opsigelse fra en af siderne, og i mod 4 procent årlig rente svarelse, hvilken rente af de ikke betalte 8000 Rd. bliver at regne fra 11 december 1867 og at afgøre på Stamhusets godsforvaltningskontor med halvdelen i hvert års juni og december termin senest den 18 i disse måneder. Når købesummen er er berigtiget som anført vil ubehæftet skøde blive køberen meddelt. Således indgået med hånds underskrift, og have jeg Anders Jensen forpligtet mig til nøjagtig at opfylde denne købekontrakts forskellige bestemmelser. Således bekræfter fæsteren Jens Rasmussen Bang med sin underskrift, at han er enig i handelen. p. t. Søndergaarde d. 5 februar 1868 For hr. Kammerherre Cederfeld Anders Jensen Bang de Simonsen R. og Dbmd. Selmer Jens Bang

11 Afdrag på købesummen er dags dato betalt 400 Rd. er fire hundrede Rigsdaler, samt renter for ½ år til 11 juni 1868 med 160 Rd. er et hundrede og tresindstyve Rigsdaler Søndergaarde d. 15 juni 1868 Selmer Stempel segl 48 Sk. Skøde Underskrevne H. C. J. Cederfeld de Simonsen Kammerherre, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand, Besidder af Stamhuset Erholm og Søndergaarde, gør vitterligt, at da Gårdejer Anders Jensen Bang i Aalsbo, til hvem jeg ved købekontrakt af 5 februar 1868, solgte Stamhuset Erholm og Søndergaarde, tilhørende gård i Aalsbo by Rørup sogn, som hans fader Jens Bang havde i fæste, og som under matr. nr. 5a Aalsbo står for hartkorn ager og eng 6 tdr. 3 skp. 2 fjk. 2 ¾ alb. gammelskat 40 Rd. 46 Sk., har betalt den derfor bestående købesum Rd. med tretten tusinde og tre hundrede Rigsdaler Rigsmønt, så tilskøder jeg ham hermed denne gård, som jeg overdrager ham med alle de rettigheder og herligheder såvelsom de byrder og forpligtelser hvormed Stamhuset ejer den, selvfølgelig på de betingelser som omhandles i den medfølgende købekontrakt af 4 februar 1868 Det gården matr. nr. 5a Aalsbo påhvilende tiendevederlag andrager. For konge, kirke og præstetiende 3 tdr. 2 skp. ½ fjk. rug 4 tdr. 2 skp. 3 ¼ fjk. byg 3 tdr. 5 skp. 0 fjk. havre, for kvæg og småredselstiende 2 skp. 3 3/8 fjk. byg. Under mit navn og segl Erholm den 31 januar 1870 Cederfeld de Simonsen Der er for Lenskontrollens vedkommende ikke noget til hinder for dette skødes tinglæsning Justitsministeriet d. 3 juni 1870 Stephensen I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 11 december 1869 haves fra amtets side intet mod at foranstående skødes tinglæsning at erindrer. Fyns stiftsamt den 8 juni 1870 Heltgen.

12 Rørup sogns Ministerialbog udviser at år 1888 otte og otte 28 novbr. ægteviedes i Rørup kirke, Ungkarl Niels Jørgen Nielsen af Aalsbo, 29 år gl. og Gårdmandsenke Ane Rasmussen, 39 år gl. af Aalsbo. dette attesteres. Gelsted Præstegård den 18 januar 1889 Mollerup Sognepræst Den foranstående vielsesattest bedes tinglæst som adkomst for undertegnede Niels Jørgen Nielsen på min hustrus Ane Bang født Rasmussens ejendom matr. nr. 5a af Aalsbo i Rørup sogn med tilliggende hartkorn 6 tdr. 3 skp. 2 fjk. 2 ¾ alb. gammelskat 80 kr. 96 øre for hvilken ejendom sidste købesum var 26,6 00 kr. seks og tyve tusinde og seks hundrede kroner. Jagtretten på matr. nr. 5a er for begrænset tidsrum overladt Stamhuset Erholm og Søndergaarde Aalsbo den 30 marts 1889 Niels Jørgen Nielsen Læst inden Wedellsborg birks ret den 6te juli 1889 og indført i pantebogen nr. 14 fol 461 Stempel 460 kr. 10 øre Købekontrakt Underskrevne Gårdejer Niels Jørgen Nielsen af Aalsbo erkender herved at have solgt, samt forpligter mig herved til at skøde og endelig overdrage til Fabrikant Peder Knudsen og Hestehandler Jens Jørgensen, begge af Nørreaaby i forening den mig tilhørende ejendom matr. nr. 5a af Aalsbo by Rørup sogn, af hartkorn 6 tdr. 3 skp. 2 fjk. 2 ¾ alb. med de på ejendommen værende bygninger med mur og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne, komfur, indmuret kedel, alle elektriske ledninger, installationer, lamper, lysekroner og motor. Endvidere medfølger i handelen al på ejendommen værende besætning, alle vogne, maskiner, redskaber, der på ejendommen værende avl, afgrøde, gødning og ildebrændsel, mejeri og bryggeriredskaber, bord og bænke i folkestuen og 3 folkesenge, kort sagt det på ejendommen værende løsøre, der ikke henhører til mit indbo, dog bemærkes, at jeg af besætningen forbeholder mig en gris, og indslagtningen. Handelen er i øvrigt sket på følgende nærmere vilkår. 1) Oerdragelsen sker med de samme rettigheder og byrder, hvormed jeg hidtil har ejet ejendommen og under hjemmelsansvar for mig efter loven, hvorved bemærkes, at der på ejendommen er tinglæst et jagtretsforbehold, der dog efter sit indhold er bortfaldet. 2) Overtagelsen finder sted den 11te ds. og køberen svarer fra den dag og fremdeles alle af ejendommen gående skatter og afgifter. 3) Køberen indtræder i sælgerens forhold overfor Gelsted Mejeri og hver af parterne hæver mælkepengene for og overskudet af den af hver især leverede mælk. 4) Køberen indtræder i sælgerens forhold over for Eksportslagteriet og hver af parterne hæver betalingen for overskudet af de af hver især leverede svin. 5) Køberen indtræder i sælgerens forhold overfor Aalsbo Elektricitetsværk. 6) Ejendommen og det overdragne løsøre står fra dato og fremdeles for køberens regning og risiko, dog mod regres til bygningernes og det overdragne løsøres brandforsikringssummer i ildsvådestilfælde. 7) Sælgeren er berettiget til at forblive boende i stuehuset indtil 15 januar 1918.

13 8) Købesummen er bestemt til kr. skriver seks og halvfjerdsindstyve tusinde fem hundrede kroner, der berigtiges således a. Køberen overtager til forrentning uden ansvar for sælgeren fra 11 december termin d. a. at regne den på ejendommen i 1ste prioritet indestående gæld til overformynderiets udenbys afdeling almindelig masse kr. Restkøbesum betales kontant og skadesløst men uden tillæg af renter senest den 15 januar ) Når købesummen er betalt er køberen berettiget til at erholde skøde udstedt til sig selv eller om de måtte ønske det til den eller dem, til hvem de måtte overdrage deres ret. 10) De med nærværende kontrakt og skøde forbundne omkostninger til stempelpapir, tinglæsning og koncipering betales af parterne hver med halvdelen. 11) Denne kontrakt skal fra begge sider skadesløst opfyldes og begge parter er i søgsmålstilfælde underkastede den hurtige retsforfølgning efter forordning 25 januar Såfremt køberen forinden 15 januar 1918 måtte sælge besætningen er de pligtige at udbetale kontant kr. Vi Peder Knudsen og Jens Jørgensen indgår på foranstående kontrakt. Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse Ved nærværelse på Ulverod den 8 december 1917 N. J. Nielsen P. Knudsen Jens Jørgensen Til vitterlighed J. Jørgensen/ ul. navn Skøde Da køberne Fabrikant Peder Knudsen og Hestehandler Jens Jørgensen, begge af Nørre Aaby, nu har overtaget ejendommen og berigtiget købesummen overensstemmende med købekontraktens bestemmelser, skøder og endelig overdrager jeg herved til dem i forening den ved kontrakten solgte ejendom matr. nr. 5a af Aalsbo by, Rørup sogn, og skal denne ejendom herefter tilhøre dem med de samme rettigheder og byrder, hvormed jeg hidtil har ejet den og under hjemmelsansvar for mig efter loven, hvorom henvises til købekontraktens post 1. Til bekræftelse med min underskrift i vitterlighedsvidners overværelse Ved nærværelse på Kærlingebjerg, den 29 januar 1918 Niels J. Nielsen Til vitterlighed J. Jørgensen / Aulathiasen På ovennævnte ejendom hviler ingen skatterestancer til Amtstuen. Ejendomsskyldvurdering kr. Assens Amtstue den 31/ Lauritzen Læst inden Wedellsborg birks ordinære ret den 2/ og indført i pantebog nr. 31 fol 107 S. Bo Lassen / J. Jørgensen

14 Stempel 467 kr. 60 øre Købekontrakt Underskrevne Fabrikant Peder Knudsen og Hestehandler Jens Jørgensen, begge af Nørre Aaby, erkender herved at have solgt samt forpligter os til at skøde og endelig overdrage til Gårdejer Søren Peder Larsen, Brenderup, den os i forening tilhørende ejendom matr. nr. 5a af Aalsbo by, Rørup sogn, skyldsat for hartkorn 6 tdr. 3 skp. 2 fjk. 2 ¾ alb. med de på ejendommen værende bygninger med mur og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne, komfur, indmuret kedel, alle elektriske installationer, ledninger, lamper, lysekroner og motor. Endvidere medfølger i handelen al på ejendommen værende besætning med undtagelse af 4 ungkreaturer, alle maskiner, vogne og avlsredskaber med undtagelse af en plov, bryggers og mejeriinventar og 3 folkesenge samt al på ejendommen værende korn, roer, kartofler, hø, halm, ildebrændsel og gødning. Handelen er sket på følgende nærmere vilkår. 1) Overdragelsen sker med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har ejet ejendommen og under hjemmelsansvar for mig efter loven, hvormed bemærkes, at der på ejendommen er tinglæst et jagtretsforbehold, der dog efter sit indhold er bortfaldet. 2) Overtagelsen finder sted den 1 april d. a. og køber svarer fra den dag og fremdeles alle af ejendommen gående skatter og afgifter såvel til Stat som Kommune. 3) Køberen indtræder i sælgerens forhold overfor Gelsted Mejeri og hver af parterne hæver mælkepenge for overskudet af den af hver især leverede mælk. 4) Køberen indtræder fra overtagelsesdagen i sælgers forhold overfor eksportslagteriet og hver af parterne hæver betalingen for og overskudet af de hver især leverede svin. 5) Køberen indtræder ligeledes fra overtagelsesdagen i sælgerens forhold overfor Aalsbo Elektricitetsværk. 6) Ejendommen og det overdragne løsøre står fra dato og fremdeles for køberens regning og risiko, dog mod regres til bygningernes og løsørets brandforsikringssummer i ildsvådestilfælde og til hestenes forsikringssummer i tilfælde af død af sygdom eller anden ulykke end ildsvåde. 7) Købesummen er bestemt til kr. skriver fire og firsindstyve tusinde kroner, der berigtiges således a. Køberen overtager uden ansvar for sælgerne til forrentning fra 1 april d. a. at regne den på ejendommen i 1 prioritet indestående gæld til overformynderiet udenbys afdelings almindelig masse, stor kr. b. Køberen betaler kontant og skadesløst, men med tillæg af renter den 1 april d. a c. Restkøbesummen betales kontant og skadesløst i 11 juni termin d. a. tillige med renter 4 % p. a. fra 1 april d. a. at regne. I alt kr. 8) Sælgerne forpligter sig til at bistå køberen med tilvejebringelse af kr. skriver fire og fyrretyve tusinde kroner, af købesummen ved at påtage sig selvskyldnerkaution for beløbet overfor Bank eller Sparekasse, mod at der samtidig med, at køberen erholder skøde på ejendommen, gives panteret til sikkerhed på beløbet med prioritet efter kr. til overformynderiet udenbys afdeling almindelige masse i ejendommen med besætning, inventarium, avl, afgrøde og gødning. Køberen forpligter sig til at afdrage lånet med 1000 kr. er et tusinde kroner i hver 11 juni og hver 11 december termin, første gang i 11 juni termin d. a. Så længe sælgerens kautionsforpligtelse vedvarer, skal køberen holde en normal kreaturbesætning på ejendommen og må ikke i nogen måde forringe denne. Køberen skal inden 1 oktober d. a. optage så stort et lån, som kan fås mod 1 prioritet i

15 ejendommen med tilbehør og som ekstraordinært afdrag på fornævnte gæld betale, hvad det ny låns provenu overstiger overformynderilånet. 9) Når købesummen er berigtiget overensstemmende med købekontraktens bestemmelser, er køberen berettiget til at erholde skøde på ejendommen, fri for andre behæftelser end heri nævnt. 10) De med nærværende kontrakt og skødet forbundne omkostninger til stempelpapir, tinglæsning og koncipering betales af parterne hver med halvdelen, medens køberen selv bekoster prioriteternes ordning. 11) Denne kontrakt skal på begge sider skadesløst opfyldes og begge parter er i søgsmålstilfælde underkastet den hurtige retsforfølgning efter ford. 25 januar 1828 Jeg Søren Peder Larsen indgår på foranstående kontrakt. Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse. Ved nærværelse på Kærlingbjerg, den 7 marts 1918 S. P. Larsen P. Knudsen Jens Jørgensen Til vitterlighed J. Jørgensen H. P. Hansen Stempel 469 kr. 90 øre Købekontrakt Undertegnede Gårdejer Søren Peder Larsen, Aalsbo, sælger og overdrager herved til Gårdejer Jørgen Nielsen, Vallensbæk, den mig ifølge købekontrakt tilhørende ejendom matr. nr. 5a Aalsbo by, Rørup sogn, af hartkorn 6 tdr. 3 skp. 2 fjk. 2 ¾ alb. med tilliggende jorde, påstående bygninger med grund, mur og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og indmuret kedel, alle elektriske installationer, ledninger, lamper lysekroner og motor, besætning, avl, afgrøde, maskiner, vogne, redskaber og håndværktøj, 3 folkesenge, heraf de to opredte, idet sælgeren kun forbeholder sig 1 hest, 1 plag, 1 får med lam, 1 gris, 5 ællinger, 1 gul rejsefjedervogn, 1 sæt pletteret seletøj, noget brænde efter overenskomst, 50 knipper risbrænde og 9 gæslinger. Vilkårene for overtagelsen er. 1) Overtagelsen sker 1 august d. a. fra hvilken dag ejendommen med tilbehør ligger for køberens regning og risiko i enhver henseende, navnlig med hensyn til assurancen, som han i ulykkestilfælde hæver til vedtægtsmæssig anvendelse. Alle skatter, afgifter og prioritetsrenter deles ved overtagelsesdagen som skæringsdag. 2) Køberen indtræder fra overtagelsen at regne i forhold til Gelsted Mejeri, Eksportslagteriet og Aalsbo Elektricitetsværk. 3) Ejendommen sælges med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil ifølge min købekontrakt har ejet de, i hvilket henseende bemærkes, at der er tinglæst et jagtretsforbehold, som dog efter sit indhold er bortfaldet. 4) Købesummen er fastsat til nitifire tusinde og femhundrede kroner som afgøres ved at køberen overtager og fra overdragelsen forrenter den i ejendommen indestående prioritet til overformynderiets udenbys afdelings masse kr ,00 Kontant er betalt kr ,00

16 Køberen søger optaget i Kreditforening størst mulig lån med prioritet næst overformynderiet indestående kr. således at lånets bruttoprovenu udbetales sælgeren som afdrag på købesummen. For den rest der herefter fremkommer udsteder køberen til sælger en obligation med pant i den solgte ejendom næst efter prioriteterne til overformynderiet og Kreditforeningslånet. Obligationen der forrentes med 4 % p. a. afdrages med kr. skriver ti tusinde kroner, i 11 december termin 1918 og kr. skriver nitten tusinde fem hundrede kroner i 11 juni termin 1919 og resten udbetales i 11 december termin I øvrigt klausuleres obligationen på sædvanlig måde og efter sagfører H. A. Rasmussens koncept. I tilfælde af ejendommen salg skal pengene straks være forfalden til skadesløs udbetaling. Samtidig med at købesummen berigtiges i overensstemmelse med foranstående, skaffer sælgeren køberen skøde på ejendommen. Købesummen skal dog være berigtiget inden 11 december termin ) Omkostningerne ved nærværende købekontrakts affattelse og stempling samt skødets affattelse og tinglæsning, betaler hver af parterne med halvdelen. Sælgeren betaler omkostningerne ved optagelse af Kreditforeningslånet, men øvrige omkostninger vedrørende prioritetsforholdene er sælger uvedkommende 6) I søgsmålstilfælde betaler den i det væsentlige tabende part skadesløse omkostninger i alle instanser. Nærværende købekontrakt udfærdiges i 2 originale eksemplarer, hvoraf det stemplede eksemplar forbliver hos sælgeren. Ved nærværelse i Odense den 31 juli 1918 S. P. Larsen J. Nielsen Til vitterlighed ulæs. navn / G. H. Christensen På overnævnte ejendom hviler ingen skatterestancer til Amtstuen. Ejendomsskyldvurdering kr. Assens Amtstue den 5/ Lauritsen I tilslutning til foranstående købekontrakt erklærer vi herved, at der medfulgte følgende besætning: 4 arbejdsheste, 1 plag, 1 føl, 1 ko, samt 1 gris. Fremdeles medfulgte ca. 7 læs hø, nemlig 5 læs kløver hø og 2 læs eng hø Ålsbo den 19 august 1918 S. P. Larsen / J. Nielsen At ovennævnte hestebesætning er tilstede og tilstrækkelig til gårdens forsvarlige drift, samt at kreaturbesætningen har været bortsolgt før lov af 20 marts d. a. udkom attesteres herved. Gelsted Rørup Sogneråd den 22 aug p. s. v. H. J. Jørgensen Da køberen, Gårdejer Jørgen Nielsen nu har berigtiget den akkorderede købesum i overensstemmelse med foranstående købekontrakt, så transportere og endelig overdrager jeg herved til ham retten til at erholde skøde på den fornævnte ejendom matr. nr. 5a af Aalsbo by, Rørup sogn. Vi er blevet enige om at køberen forrenter de kr. til overformynderiet fra 1 august d. a. samt at han betaler sælgeren som rente fra overtagelsesdagen den 1 august d. a. til dags dato 5% p.a. af kr. og 4% p.a. af kr. Betalingen finder sted i 11 december termin 1918 Ved nærværelse i Odense den 23 oktober 1918 S. P. Larsen / J. Nielsen

17 Skøde Da køberen Søren Peder Larsen nu har berigtiget købesummen kr. overensstemmende med købekontraktens bestemmelser, overtaget ejendommen og i øvrigt opfyldt eller forpligtet sig til at opfylde købekontraktens bestemmelser, skøder og endelig overdrager vi herved til Gårdejer Jørgen Nielsen af Vallensbæk, til hvem køberen har overdraget sin ret, den solgte ejendom matr. nr. 5a af Aalsbo by Rørup sogn, og skal denne ejendom herefter tilhøre ham med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt os under hjemmelsansvar for os efter loven, hvorom henvises til købekontraktens post 1 Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse Ved nærværelse i Ejby den 23 oktober 1918 P. Knudsen Jens Jørgensen Til vitterlighed J. Jørgensen / S. P. Larsen På ovennævnte ejendom hviler ingen skatterestancer til Amtstuen. Ejendomsskyldvurdering kroner Assens Amtstue den 25 oktober 1918 Lauritsen Læst inden Wedellsborg birks ordinære ret den 26/ og indført i pantebog nr. 31 fol 435 P. Bo Larsen / J. Jørgensen Stempel 2 kr. Imellem underskrevne gårdejere Jørgen Nielsen og Peder Johansen, begge af Aalsbo, er under d. d. oprettet følgende: Deklaration: Jeg Gårdejer Jørgen Nielsen, der er ejer af matr. nr. 5a af Aalsbo by, Rørup sogn, tillader herved for mig og efterfølgende ejere, at Gårdejer Peder Johansen og efterfølgende ejere af matr. nr. 4a af samme by og sogn, skal have fri og uhindret færdselsret over en strækning på 25 m. af den vej, som fører fra den offentlige vej og hen til bygningerne på matr. nr. 5a, således af den vejlængde, hvorpå færdselsretten haves, regnes fra det punkt, hvor den private vej fra matr. nr. 5a s bygninger og den offentlige vej skærer hinanden. Vedligeholdelsen af denne vejstrækning skal fremtidig være fælles af hver af ejendommenes ejere kan forlange, at vejen stedse er i god og farbar stand. Nærværende deklaration vil være at tinglæse på begge de ovennævnte ejendomme, og den originale deklaration forbliver i Gårdejer Peder Johansens værge. Omkostningerne ved deklarationens affattelse, stempling og tinglæsning betales af mig, Peder Johansen alene. Aalsbo pr. Gelsted den 1 marts 1920 P. Johansen J. Nielsen Til vitterlighed E. Johansen / Svend Hansen Læst o. s. v. den 9/ indført i pantebog nr. 33 fol 18 samt indført i realregistret for Rørup fol8 9 Anmærkning 1) matr. nr. 4a er behæftet med deklaration om aftægt. 2) matr. nr. 5a er behæftet med pantegæld i alt 70,000 kr. K. Stephensen / Karl Andersen L. S. Fm.

18 Stempel 22 kr. 70 øre Udskrift af Forligskommissionen For Assens Amtstuedistrekts 3 kreds. År den 5 juni holdt Forligskommissionen for Assens Amts 3 kreds ekstraordinært møde i Birkets Tinghus på Kærlingbjerg og beklædt af undertegnede alene, hvor der foretoges: Gårdejer Jens Dalsgaard Elkjær, Aarup Contra Gårdejer Jørgen Nielsen Aalsbo Møllegaard angående kr. 00 øre. for kreditor mødte M. Christensen, Kjærlingbjerg, og for debitor Gårdejer Jørgen Andersen, Hygind Taarup, begge efter skriftlig fuldmagt. Skriftlig overenskomst af 3 ds. mellem parterne fremlagdes og gaves de mødendes underskrift i protokollen retskraft som offentligt forlig. Dette, hvis oplæsning de mødende frafaldt, er sålydende : I mellem underskrevne Gårdejer Jens Dalsgaard Elkjærgaard er oprettet og indgået følgende forlig : Jeg Jørgen Nielsen, der til Jens Dalsgaard Elkjær skylder et beløb af kr., skriver elleve tusinde kroner, forpligter mig herved til aldeles og skadesløst og portofrit under Executionstvang at indbetale dette beløb til Sagfører C. Andersen på dennes kontor i Aarup senest den 14 ds.. Foruden beløbet tilsvarer jeg derhos i inkassationssalær 300 kr. ligesom jeg tilsvarer omkostningerne ved dette forligs stempling med 22 kr. 70 øre og ved dets ratihabition med 3 kr. 34 øre samt ved dets tinglæsning med 14 kr. alt at erlægge skadesløst på Sagfører C. Andersens kontor i Aarup samtidig med Hovedstolen. Udebliver den stipulerede betaling helt eller delvis udover forfaldstid, er det til enhver tid skyldige beløb med salær og omkostninger straks forfalden til inddrivelse ved exekution. I tilfælde af exekution betaler jeg forretningens skadesløse omkostninger, derunder befordringsudgifter til kreditors Sagfører og salær for hvert af hans møder foruden salær for affattelse af rekvisition. Nærværende forlig bliver at ratihabere inden en forligskommission eller ret, så at samme kan tillægges exekutionskrift og befuldmægtiger jeg, Dalsgaard Elkjær herved M. Christiansen Kjærlingbjerg, og jeg Jørgen Nielsen, Gårdejer Jørgen Andersen, Hygind Taarup til på vore vegne at give møde dersteds og foretage sådan ratihabition. Til yderligere sikkerhed for mine forpligtelser ifølge foranstående forlig pantsætter jeg Jørgen Nielsen herved med oprykkende prioritet og panteret næstefter kr. til overformynderiet til over 4% p. a. rente, kr. til Fyens Stifts Kreditforening til over 4% p. a. rente og med statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar, kr. ifølge to prioriteter og til forhøjet rente samt med statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar til Østifternes Landhypotheksforening, samt kr. til forhøjet rente til Oline Hansen og Margrethe Hansen, Herstedvester mark, der mig ifølge tinglæst adkomst tilhørende ejendom i Aalsbo, Rørup sogn, skyldsat under matr. nr. 5 a Aalsbo for hartkorn 6 tdr. 3 skp. 0 fdk. 2 ¾ alb. med påstående bygninger med jord -, mur og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og indmuret gryde, elektriske ledninger og installationer med fuld montering, vandanlæg, således som denne ejendom nu er og forefindes eller senere måtte blive forøget og forbedret. Under pantsætningen er endvidere indbefattet 3 arbejdsheste, 1 årsplag, 5 køer, 7 kvier og kalve, 3 grisesøer, 6 polte, 11 pattegrise, 1 selvrensende tærskeværk, 1 rensemaskine, 1 rundsav, 1 hakkelsesmaskine, 1 selvbinder, 1 aflægger, 1 svensk harve, 1 kultivator, 1 sæddækker, 1 spidsharve, 1 cam-bridgetromle, 1 dobbeltplov, 2 fraugdeplove, 1 ajletønde, 4 arbejdsvogne,

19 1 arbejdsfjedrevogn, 1 gig, 1 charabanc, 3 sæt seletøj, 1 gigsele, 1 hesterive, 1 radsåmaskine, mølleinventar, 2 folkesenge med klæder, huggehusredskaber, håndredskaber, mejeri og bryggersredskaber, 1 får med 2 lam, idet hele al på ejendommen værende besætning og inventarium, avl og afgrøde samt rodfrugter såvel på mark som i hus, gødning og brændsel i al af ejendommen til enhver tid gående leje eller anden interesse samt i de pantsatte bygningers løsøregenstandes forsikringssummer. Ved tinglæsningen frafaldes retsanmærkning og servitutter. Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse. p. t. Aarup den 3 juni Som kreditor : Som debitor : J. Dalsgaard Elkjær. J. Nielsen Til vitterlighed om ægte underskrift og rette dato samt om, at forliget forinden skyldners underskrift er tydeligt oplæst for og vedtaget af ham. R. L. Pedersen, Bogholder, Aarup J. R. Hincke. Sagførerfuldmægtig, Aarup. M. Christensen kreditors befuldmægtigede J. Andersen debitors befuldmægtigede Mødet hævet : S. Christensen Underskriftens rigtighed bekræftes. Kjærlingbjerg, den 5 juni 1920 S. Christensen Læst o. s. v. den 8/ nr. 33 fol samt indført i realregistret for Rørup fol 71. K. Stephensen / Karl Andersen L. S. Fm. Stempel 706 kr. Skøde Jeg underskrevne Gårdejer Jørgen Nielsen af Aalsbo Møllegaard sælger og skøder og aldeles overdrager herved til Gårdejer Hans Hansen af Herstedvester den mig ifølge skøde tinglæst 26/ tilhørende ejendom matr. nr. 5a Aalsbo by, Rørup sogn skyldsat for hartkorn, ager og eng 6 tdr. 3 skp. 2 fjk. 2 ¾ alb. med alt tilliggende og tilhørende, bygninger med mur og nagelfast tilbehør, kakkelovne, komfur og indmuret kedel samt ejendommens andel i Gelsted mejeri. I handelen medfølger endvidere den på ejendommen for tiden værende besætning bestående af 4 heste, 5 køer og 7 stk. ungkvæg, 3 søer, 2 grise 1 fedegris, 1 får 2 lam samt avl og afgrøde af ejendommen, alle de på ejendommen værende vogne, redskaber og maskiner af enhver art, og sker overdragelsen på følgende vilkår.

20 1 Køberen overtager ejendommen straks og den står som følger allerede fra i dag at regne for hans regning og risiko, imod at han på den anden side er berettiget til at oppebære al erstatning for ulykkelig hændelse, navnlig i tilfælde af ildsvåde. Bygningernes assurancesum til anordningsmæssig anvendelse. Alle skatter og afgifter, der forfalder og opkræves efter i dag, betales af køberen. 2 Udgifterne ved denne kontrakts og skødets stempling, udfærdigelse og tinglæsning betales af køberen og mig med hver en halvdel. 3 Det bemærkes, at der på ejendommen hæfter deklaration ang. færdselsret af en vej samt jagtret. 4. Og da nu køberen har berigtiget købesummen 100,000 kroner, skriver et hundrede tusinde kroner, derved at handels har overtaget eller indfriet som han derom med de respektive kreditorer kan blive enig, den i ejendommen i flere prioriteter indestående prioritetsgæld af offentlige og private midler tildeles til forhøjet rente og forbundet med statutmæssige forpligtelser for i alt..91,500 kr. Dels på anden måde har berigtiget restkøbesummen så meddeler jeg ham herved dette skøde på den foran anførte til ham afhændede ejendom, hvorefter den fremtidig skal tilhøre ham som af ham lovligt erhvervet fri for gæld og anden besvær end foran nævnt og under hjemmelsansvar efter loven. Af hensyn til stempel, gebyr m. v. ansætter vi på tro og love værdien af selve den faste ejendom til at udgøre 70,000 kr. medens resten af købesummen er vederlag for den medfulgte løsøre m. v. Jeg med underskrevne Hans Hansen som køber erkender at have indgået på foranstående skødes bestemmelser. Til bekræftelse med vore vidnefasteunderskrifter. Aalsbo den 13 juli 1920 Som sælger Som køber J. Nielsen Hans Hansen Til vitterlighed om rigtig datering og underskrift Karl Andersen / J. Jørgensen Ejendomsskyldvurdering 46,000 kr. Assens Amtstue den 16/ Lauritzen På ejendommen hviler ingen skatterestancer til Amtstuen Assens den 22/ Lauritzen Læst o. s. v. den 20/ nr 33 fol 92 samt indført i realregistret for Rørup fol 9 K. Stephensen / Karl Andersen L. S. Fm.

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Fæstebrev 17/ Anders Larsen f. 2/ d.24/ Maren Pedersdatter f. 6/ d. 29/

Fæstebrev 17/ Anders Larsen f. 2/ d.24/ Maren Pedersdatter f. 6/ d. 29/ Matr. nr 11 a Aalsbo by Rørup Kielshøj ( Matiasholm ) Fæster 1662 Fæster Jens Olufsen Oluf Hansen Fæster 1719 Laurits Jensen Fæstebrev Niels Lauritsen d. 23/2 1747 Maren Andersdatter d. 13/2 1747 Fæstebrev

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Fæstebrev 17/12 1795 + Søren Rasmussen f. 1758 i Asperup d. 5/4 1802 Ellen Kristoffersdatter f. 26/7 1761 d. 13/10 1818

Fæstebrev 17/12 1795 + Søren Rasmussen f. 1758 i Asperup d. 5/4 1802 Ellen Kristoffersdatter f. 26/7 1761 d. 13/10 1818 Matr. nr 17a Aalsbo Den gamle Smedie Fæstebrev 8/4 1756 + Kristoffer Pedersen f. 1721 d. 6/11 1790 Ane Hansdatter d. 30/3 1764 Birte Rasmusdatter f 1735 d. 28/10 1769 Anne Jensdatter d. 23/12 1771 Margrethe

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter Fæstebrev Matr. nr.8a Aalsbo by Rørup Kildegaard Niels Hansen Fæstebrev Peder Nielsen (Stedfader til Niels Andersen ) d. 11/3 1705 Anna Nielsdatter Fæstebrev 13/6 1731 Niels Andersen d. 26/4 1764 Johanne

Læs mere

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Fæstebrev Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Hans Pedersen Fæstebrev Peder Jensen d 1747 Karen Pedersdatter d 12/7 1719 Jngeborg Hansdatter d 6/10 1748 Auktionsskøde 8/10 1755 + Hans Hansen d Birte

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Fæstebrev Johan Rasmussen Bødker d. 8/4 1759 Karen Clausdatter d. 7/3 1758 Fæstebrev 2/3 1759 Jens Johansen d. 15/7 1770 Maren Hansdatter Fæstebrev 30/1 1771 + Hans

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter Matr. nr. 1a Aalsbo by Rørup Hegnsgaard Peder Hansen Gertrud Rasmusdatter Niels Pedersen Købt 11/1 1668 Hans Lauritsen Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter Fæstebrev

Læs mere

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d.

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. Matr. nr. 22a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Hans Andersen Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. 24/3 1867 Skøde

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776 Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Utinglyst skøde Anna Malene Nielsdatter Skøde 24/11 1823 + Niels Olsen

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS.

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. MATR. NR. 37. EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. JENS JØRGENSEN SMED. Født i Glatved 1732 som søn af Jørgen Smed Gift 1. gang

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE.

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. 2013 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er: "Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk". 2 Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere

Læs mere

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter.

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter. Ejendom 18. Ejer: 1855 Else Cathrine Pallesdatter køber parcel 11d af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1868 Mikkel Christensen. 1894 Ove Chr. Hansen ~ F.D. 1918 Johan Georg Johansen. 1924

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Fæstebrev 9/ Jens Pedersen d. 17/ Sophie Pedersdatter f d. 1/1 1850

Fæstebrev 9/ Jens Pedersen d. 17/ Sophie Pedersdatter f d. 1/1 1850 Matr. nr. 21a Aalsbo by Rørup Fæstebrev 9/9 1827 Jens Pedersen d. 17/6 1828 Sophie Pedersdatter f. 1770 d. 1/1 1850 Fæstebrev 8/10 1829 + Hans Jørgensen Maren Jørgensdatter f. Aalsbo 1801 d. 11/5 1854

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Rosenparken Dato

Grundejerforeningen Rosenparken Dato Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rosenparken 2 Foreningens hjemsted er Bramming Kommune under Ribe ret, der er foreningens værneting. 3 Ifølge lokalplan nr.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00 - \ SfEMPELMÆRKE RETTEN HØRSPLM Stempel: Tinglysning: l alt kr. 6.98300 kr. 70000 kr. 7.68300 (r '). -f'.. f-' MEO'AFSTEMPUNG KUN G\'lDJGT. OOMMERKONTQRET... KASEKONTROLAPP.ARAT K.63-429 ' c "f Matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere