Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f d. 26/ Anna Sørensdatter f d. 23/5 1764

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764"

Transkript

1 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f d. 26/ Anna Sørensdatter f d. 23/ Fæstebrev 14/ Peder Jensen f d. 6/ Abigal Ditlevsdatter f d. 19/ Karen Larsdatter f d. 9/ Fæstebrev 4/ Hans Ditlevsen f. 9/ d. 27/ Karen Larsdatter f d. 9/ Maren Pedersdatter f. 17/ d. 9/ Fæstebrev 31/ Jens Andersen f. i Vissen1775 d. 11/ Maren Pedersdatter f. 17/ d. 9/ Anders Jensen f. 18/ d. 9/ Maren Nielsdatter f. 16/ d. 18/ Fæstebrev 14/ Jens Rasmussen Bang f. 24/ d. 10/ Maren Nielsdatter f. 16/ d. 18/ Skøde Fra Erholm + Anders Jensen Bang f. 4/ d. 17/ / Ane Rasmussen f. 25/ d. 21/ Skøde 6/ Niels Jørgen Nielsen f. 11/ d. 2/ Ane Rasmussen f. 25/ d. 21/ Laura Hansine Larsen f. 17/ d. 6/ Skøde 4/ Peder Knudsen Jens Jørgensen Skøde 26/ Jørgen Christian Nielsen f. 15/ Bodil Marie Nielsen f. 19/ Skøde 26/ Hans Peder Hansen f. 22/ Johanne Marie Hansen f. 21/ Skøde 6/ Morten Andersen f. 2/ d. 2/ Nielsine Kirstine Johanne Møller f. 8/ d. 9/ Skøde 13/ Paul Møller Andersen f. 3/ d. 15/ Grete Marie Andersen f. 28/ d. 21/ Skøde 1/ Morten Møller Andersen f. 20/ d. 15/ Karen Sørensen f. 11/1 1952

2 No. 20 Fire tyve Skilling 1757 Jeg underskrevne Wilhelm Fre. Farenhorst Til Billeskov, kendes og hermed Vitterlig giør : At have stædt og fæst, såvelsom og hermed stæder og fæster nærværende Peter Jensen barnefødt i Aalsbo, den gård sammesteds som hans fader Jens Pedersen i boer, og nu for bemeldte sin søn formedels alderdom og skrøbelighed godvilligt opladt, og på efterskrevne konditioner afståen haver, hvilken anpart af den så kaldet tvillinggård, er hartkorn efter nye matrikel 5 tdr. 6 skp. 2 fjk. 1/3 alb. den ham bemeldt Peder Jensen med sin rette tilliggende i by og mark som nu der til er, sin livstid må nyde bruge og besidde med de vilkår at han deraf udi rette tider svarer og betaler alle Kongl. Skatter og påbud som var eller herefter påbudne vorde, itm landgilde efter jordebogen til sin rette forfaldstider årlig at yde og betale, samt hoveri at give og forrette eller betale med penge, ligesom husbonden nu er, eller herefter samme som faderens, ellers bliver det ej Peder Jensen tilladt på nærværende tid så at antage sig alt gården at forestå, men vedbliver tillige med hans faderens behandling, og at sammen forestå så længe faderen lyste eller lever, og når da bemeldt hans fader Jens Pedersen afdøer eller ham gården alt for denne fæster sønnen Peder Jensen afstår, eller og haver fæsteren sig indladen i ægteskab, da er akkorderet at skal betale mig fæste til husbonden endnu foruden de allerede betalte 50 Rbd. / penge 40 Rbd. siger fyrretyve Rigsdaler og ej videre deraf skulle svare som nu for fæstet af den bemeldt hans fader eller før end han sig alt gården at forestå har antaget, da skal gives nogen moderation i de betalte 50 Rd. på fæstet, for resten af hans søskende som ved herskabets gotfindende kunde være begæren til at blive i gården, til fæsteren. For bemeldte Peder Jensen skal være pligtig at holde gårdens bygning i god stand og den årlig forbedre samt udi de og alle andre måder at rette og forholde sig efter Kongel. Majst. Allernådigste lov og anordninger, samt ved lydighed mod sin husbond, alt under dette fæstes forbrydelse. Med gården annamme han fuldkommen besætning og sæd, men hvis kunden bør være ifølge Kongel. allernådigste lov og anordning. Dette til bekræftelse under min hånd og signette Billeskov d. 14 marts 1757 W. Farenhorst L. S. Det ovenmeldte er nu ligelydende genpart af det overleverede og af mig antagen fæstebrev, som jeg hermed tilforbinder mig stadig at holde og efterleve, og i alle måder at holde min husbond uden skade og skadesløs. Det jeg hermed ved denne revers, under egen hånd med 3de bogstaver herved tilstår og bekræfter, og om andet 2de mænd nemlig Niels Mogensen og Peter Lorentsen i Hjerup, dette med mig til vitterlighed at underskrive Datum Billeskov ut supra. Til vitterlighed efter begæring Niels Monsen Peter Lorentsen Peter P. I. S. Jensen Da indbemeldte fæsteren Peder Jensen hans forældre som her ved sidste St. Hansdags tide var døde, han nu og har giftet sig, så haver han nu endelig til mig betalt de på ommeldte fæste resterende penge, nemlig fyrretyve Rigsdaler, og er nu den ommeldt kondition for nu hans søskende aldeles ophævet og magtesløs, det hermed tilstås og bekræftes, af W. Farenhorst.

3 Billeskov d 1 oktober 1764 No. 4 C7 Syv og Tyve Skilling 1805 Jeg Christian Ernst Cederfeld de Simonsen til Stamhuset Erholm og Søndergaarde Hans Kongl. Majs. Kammerjunker Giør vitterlig : at have stæd og fæst, ligesom jeg hermed stæder og fæster til Ungkarl Hans Ditlevsen barnefødt i Dybmose, den gård i Aalsbo, som afgl. Peder Jensen sidst beboede og fradøde, hvilken gård, af hartkorn ager og eng 6 tdr. 1 skp. = = merbemeldt Hans Ditlevsen livstid må nyde bruge og besidde med fæsterettighed efter loven, og alt på efterkommende akkorderede konditioner 1. At han deraf svarer og i rette forfaldstider, betaler ikke alene alle Kongl. Skatter og påbudne som var eller herefter påbuden vorde, men endog alle personelle skatter af sig hustru og de i gården værende folk og familier, item landgilde til hvert års Mortensdag at yde og betale, som efter jordebogen er rede penge 8 Rd. 1/3 sk., byg 4 skp. havre 12 2/3 skp. 2. At han ligesom hans formand til Hovedgården Erholm forretter uden klage 7/12 del gårds hovning i overensstemmelse med Erholms hoveriforening hvoraf en verificeret kopi dette fæstebrev vedhæftes. 3. At han bliver ansvarlig til gårdens samtlige bygningers vedligeholdelse uden brøstfældighed, samt til hans besætning og inventarium, item æde og sædekorn men uden mangel hyrede ham efter vedhæftede syns og taksations tingsvidne, er bleven ham overleveret i god stand. 4. At gøder og tilbørlig dyrker gårdens samtlige jorder, og når samme skal udlægges til hvile, da med kløverfrø at besås, engene, tørvemosen og gærdselskoven at hæve og forbedre, humle haven at forstørrer og årlig at vedligeholde, plante frugttræer, pile og årlig 20 favne levende gærde, hvilken plantning han skal forsyne med riisgærde på begge sider for hermed at fremme dens fuldkomne vækst, hermed bestandig kontinuerer. 5. At han betaler den ordinære og ekstraordinære brandkontingent af den summa som gården i Brandkassen er assureret for, item at holde det befalede brandtøj i god stand, samt årlig at yde og levere på Erholm 2 par høns og et læs strandsand uden godtgørelse. 6. At han istandsætter og årlig vedligeholder alt hans fæstegård tildelte eller herefter tildelende vejs parter og sammes sneøsning at forrette, hvor det ham ligeledes kan tilfalde, når han derom vorde tilsagt, samt at gå på klapjagt når forlanges. 7. At han for sin Sognepræst forretter den samme villighed som hans formand før ham har forrettet, så og til Præsten og Degnen at yde og betale deres rettigheder i overensstemmelse med de Kongl. Anordninger. 8. At han i et og alt befordre gårdens og sit Herskabs gavn som en hørsommelig fæstebonde efter de Kongl. Anordninger er pligtig og til den ende at være mig og mine betjente hørig og lydig, alt under dette hans fæstebrevs fortabelse. Indfæstningen er ham akkorderet for 250 Rd. som er betalt. Dets til bekræftelse under min egen hånd og fortrykte signette. Erholm den 4de jan Cederfeld de Simonsen.

4 Casper Ernst Hartmann Sommer Byefoged og Skriver i Middelfart, samt Herredsfoged og Skriver i Wends Herred. Giør vitterlig at. Aar 1803 Mandagen den 12 December : mødte inden bemeldte Herredstingsret på Forvalter Kamp af Erholm hans vegne for Hr. Kammerjunker Cederfeld de Simonsen til Erholm og Søndergaarde Isaach Melbye af Erholm og begærede af retten udmeldte 2de uvillige og kyndige mænd som kunne syne, og i overensstemmelse med forordning af 8de juni 1787, bestemme beskaffenheden af bygning, besætning og inventarium, æde og sædekorn m. v., ved denne gård udi Aalsbo by Erholms gods som Peder Jensen er fradød, men nu er bortfæstet til Hans Ditlevsen til regel for samme nye fæster. Den pågældende nye fæster var mødt og erklærede at han ej havde noget i passerede den agtende udmeldelse at erindre. Efter denne begæring udmeldte retten de 2de uvillige og kyndige mænd Sognefoged Hans Andersen af Hønnerup og Hans Jørgensen af Gelsted Taarup, der efter aftenvarsel have at møde på åstedet og der efter påvisningen og udi overværelse af vedkommende foretage de forlangte syns og bestemmelses forretning, således at næste rettes dag derefter har inden tinge med en efter lovens påskrift kunne bekræfte at have gjort samme efter samvittighed og bedste skønsomhed. Udmeldelsen sted beskrevet til foruden afbetjening. Denne rettes dag vore Stokkemænd Jørgen Baaring Mogens Ryberg Hans Andersen og Lorents Prip. Mandagen den 16d Januar 1804: Mødte for retten de herfra udmeldte mænd Sognefogederne Hans Andersen og Hans Jørgensen begge af Gelsted sogn de have synet og takseret en gård under Erholm gods i Aalsbo by Rørup sogn, som afdøde Peder Jensen har havt i fæste, hvorover de fremlagde deres under 16de December f. a. foretagen forretning som befandtes forsynet med vedkommendes påtegning at de med samme havde intet at erindre, hvilken forretning lyder således : Anno 1803 den 16d December ifølge rettens udmeldelse af 12te s. m. mødte vi underskrevne 2de mænd, nemlig Sognefogederne Hans Jørgensen af Gelsted Taarup og Hans Andersen af Hønnerup udi en gård i Aalsbo by Rørup sogn, Stamhuset Erholm og Søndergaarde gods tilhørende, som i fæste har været afdøde Peder Jensen overdraget, men nu igen overdrages til en ny fæster nemlig Hans Ditlevsen for ifølge den allernådigste forordning af 8de juni 1787, at holde en lovlig syns og taksations forretning over denne fæstegårds bygninger, besætning og inventarium, samt æde og sædekorns tilstand, beskaffenhed og videre, alt ligesom den bemeldte nye fæster nu samme imodtager. Ved forretningen var mødt og nærværende Hr. Forvalter Kamp med sin fuldmægtig Isauch Melbye fra Erholm, på sit Herskabs S. T. Hr. Kammerjunker Cederfeld de Simonsens vegne, og fæsteren merbemeldte Hans Ditlevsen, hvor vi derefter skete påvisning befandt denne gård at bestå af følgende bygninger nemlig : a. Stuehuset som ligger østen og vesten og består af 17 fag indvendig og 18 fag udvendig, ege spær bygning, hvoraf 3 fag er indrettet til bryggershus med forsvarlig ovn og skorsten samt fyr bjælker og fyr lofte, de øvrige fag er indrettet til stuer og værelser med fyr loftsbjælker dels af eg dels af fyr og fyrdøre, samt ny skorsten, og 13 karmen vinduer i blyramme, spændøren dels af eg dels af esk og fyr, lægterne dels af elle og hvirh, væggen mod gården og imod haven af lerklining, undtagen 9 fag af undervæggen i den vester ende af brændte sten opmuret. Denne længes bygning er overalt i god og forsvarlig stand.

5 b. Den vester længe som ligger sønden og nord med enderne, består af 16 fag indvendig imod gården og 17 fag udvendig, ege suul bygning med ny port iberegnet, hvis vægge er lerklinede, undtagen undervægen imod gården som er muret med brændte sten. Spænderne af eg og fyr, lægterne af esk og fyr, og bruges til yngstestald og kohus, foderlo, høgulv og hukkehus, og ligeledes i god, samt af nye bygning og i overmåde god stand. c. Den nordre længe som ligger østen og vesten, består af 20 fag udvendig og 20 fag indvendig imod gården, af samme slags bygning som forrige med ny port iberegnet, hvoraf alle væggene er lerklinede samt spænderne af eg, esk og fyr, lægterne af elle, esk og fyr, og bruges til korngulv og tærskelo, alt i god stand og uden mangel. d. Den øster længe består af 13 fag med ny port iberegnet, af samme slags bygning som forrige, samt væggene med lerklining opmuret og indrettet til korngulv og fænkalve, samt karlekammer, ligeledes i god stand og uden mangel. Tagene på ovenmeldte 4 længder bygninger befindes overalt i god stand, endvidere forefandtes et stykke hus på 4 fag, som bruges til tørvehus, egebjelketømmer og blandet overtømmer, samt væggene muret med brændte sten Til gårdens og hoveriets drifts bestridelse behøves, da gården står for 6 tdr. 1 skp. hartkorn, 6 bæster som befandtes af sådan beskaffenhed og værdi således. 1. Blakket hoppe 4 år Rd. 1. do år Mørkebrun hoppe 7 år Sort do 8 år Brunblisset do 5 år Sort hingst 3 år er 160 Rd. Til inventarium behøves som og fandtes, 1 plov og 2 harver 10 Rd. 1 beslagen stadsvogn med tilbehør 40 Rd 1 beslagen arbejdsvogn med høhaver og fjelle og alt tilbehør 24 Rd., 1 do med do 12 Rd. Til sæden behøves som er lagt, rug 6 tdr. og som skal lægges til foråret, byg 8 tdr. havre 8 tdr, boghvede 2 tdr. ærter 1 tdr. Til fødekorn året om, behøves rug 14 tdr. byg 10 tdr. havre 4 tdr. og boghvede 8 tdr. hvoraf det fornødne forefindes, dels tærsken og dels utærsken, som behøves til æde og sædekorn indtil indavlinger står igen. Således som anført er, haver vi forefunden den ovenmeldte nye fæster Hans Ditlevsen at have imodtaget denne fæstegårds bygning med videre. Det bekræftes her med vores hænders underskrift. Actum ut supra Hans Andersen Som fornøjet med denne forretning underskriver på herskabets vegne, og som ny fæster. I. Melbye Hans Ditlevsen. Hans Jørgensen Retten påberåbte om nogen havte noget med forretningens afhjemling at erindre, men ingen meldte sig thi aflagde de lovens ed at denne forretning af dem var gjort uden hensyn til nogen af parterne, men at de tror som ret at være, hvorefter de blev dimitterede, og hvorom udstedes fra retten forskildt beskrivelse. Denne rettes dag vore Stokkemænd Jørgen Baaring Magnus Ryberg Hans Andersen og Lorents Prip Til bekræftelse under min hånd og segl Hartmann Sommer Til Dommer og skriver 4 s er fire mark

6 Fæstebrev Fire og halvtredsindstyve Skilling Jeg Christian Ernst Cederfeld de Simonsen til Stamhuset Erholm og Søndergaarde, hans Kongel. Majestæts Kammerjunker Gør vitterligt : at have stæd og læst, ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Jens Andersen barnefødt i Breed Bye, den gård i Aalsbo, som afgangen Hans Ditlevsen sidst beboede og fradøde, hvilken gård, af hartkorn ager og eng 6 td. 1 skp. berørte Jens Andersen livstid må nyde, bruge og besidde med fæsterettighed efter loven, og det på efterkommende akkorderede konditioner 1. At han heraf svarer og i rette forfaldstider betaler, ikke alene alle påbuden kongel. skatter og byrder som er eller herefter påbuden vorden, men end og alle personelle skatter af sig og hustrus og de i gården værende folk og familie, item landgilde til hvert års Mortensdag at yde og betale, som efter jordbogen er i rede penge 8 rbd. 1/3 sk. byg 4 skp. og havre 12 2/3 skp., høns 2 par, og et læs strandsand på Erholm til herskabet at yde og levere årlig. 2. At han ligesom hans formand til hovedgården Erholm forretter, uden klage 7/12 gårdshovning i overensstemmelse med Erholms hoveriforening hvoraf nu verificeret kopi dette fæstebrev vedhæftes. 3. At han bliver ansvarlig til gårdens bygningers vedligeholdelse uden brøstfældighed, samt til dens besætning og inventarium, item. føde og sædekorn m.m. uden mangel, hvilket han efter vedhæftet syns og taksations tingsvidne er overleveret i god stand. 4. At han gøder og tilbørlig dyrker gårdens samtlige jorder, og når samme skal udlægges til hvile, da med kløverfrø at beså, engene, tørvemoserne og gærdselskoven at hævde og forbedre, humlehaven at forstørre og årlig vedligeholde, plante frugttræer, pile og tyve favne levende gærde årlig, hvilken plantning som skal forsynes med riisgærde på begge sider for derved at fremme dens fuldkomne vækst, herved bestandig kontinueres. 5. At han betaler årlig den ordinære og ekstraordinære brandkontingent af gårdens bygningers assurance og holder det befalede brand tøj i god stand. 6. At han istandsætter og årlig vedligeholder de hans fæstegård tildelte eller herefter tildelende vejs parter og hans sneøsning at forrette, hvor det ham kan tilfalde, samt at gå på klapjagt efter tilsigelse. 7. At han forretter for sin sognepræst, den samme villighed som hans formand, før ham har gjort, så og til præsten og degnen at yde og betale deres rettigheder i overensstemmelse med de Kongel. anordninger. 8. At han befordre gårdens og sit herskabs gavn som en hørsommelig fæstebonde efter de Kongel. Anordninger er pligtig, hvilken han alle tider bør efterkomme og til den ende være mig og mine betjente hørig og lydig, alt under dette hans fæstebrevs fortabelse. Indfæstningen er mig efter akkord betalt med 500 rbd. Dette til bekræftelse under min egen hånd og segl Erholm den 31 aug Cederfeld de Simonsen L S Forestående som er ligelydende med originalen, lover og forpligter jeg mig til at opfylde og holde mig efterrettelig i alle måder, hvilket under min hånd tilstås. Aalsbo ut supra. Til vitterlighed. P Pedersen Gorm Pedersen. Jens Andersen.

7

8 No. 5 FR fjerde klasse Rigsbankskilling Sølv Hans Christian Joachim Cederfeld de Simonsen Hans Kongel. Majestæts Kammerjunker Kandidat i Lovkyndigørelse og Besidder Til Stamhuset Erholm og Søndergaarde Gjør vitterligt: at have stædt og fæst, ligesom jeg også herved stæder og fæster til Jens Rasmussen Bang som er barnefødt i Hjorte, den gård i Aalsbo by, som senest har været overdraget i fæste til Jens Andersen og som dennes Enke godvillig har afstået, hvilken gård med tilliggende for hartkorn ager og eng efter den gamle skyldsætning 6 tdr 1 skp. = fjk. = alb. der ved den nye matrikel er forandret og forhøjet til 6 tdr. 5 skp. 1 fjk. 2 ¾ alb., bemeldte Jens Rasmussen Bang, så længe han lever, og hans hustru efter hans død, så længe hun forbliver i Enkestand må nyde, bruge og besidde med fæsterettighed efter loven og anordningerne på følgende derfor bestemte vilkår. 1. At han deraf svarer, udreder og betaler til rette forfaldstider uden restance såvel alle reelle og personelle skatter, kontributioner og Kommuneafgifter, byrder og præstationer, som nu er eller herefter vorde påbuden, tilligemed alle ordinære og ekstraordinære brandpenge af den assurance som bygningerne er eller forandret bliver forsikrede for i den Almindelige Brandkasse, som og den årlige landgilde til hvert års Mortensdag, der så længe den omnævnte Enke lever og nyder aftægt, bliver som hidtil 8 Rdl.1/3 s sølv 4 skæpper byg 12 2/3 skæpper havre, 2 par høns og et læs strandsand, men efter hendes dødelige afgang forandres og bestemmes til lige otte Rigsbankdaler sølv, en tønde byg, to tønder havre, samt to par høns og et læs strandsand. 2. At han bliver ansvarlig for gårdens bygninger, besætning og inventarium samt sæde og fødekorn og stedse holder samme i mangelfri stand i overensstemmelse med dette fæstebrev vedhæftede overleveringsforretning, der i retten er afhjemlet den 26 august d. a. 3. At han forretter til Erholm som hidtil 7/12 del gårds hovning i overensstemmelse med den gældende hoveri forening, så længe hoveri forlanges in natura, men i tilfælde af dettes afløsning eller når ejeren derfor foretrække at nyde godtgørelsen i penge, skal fæsteren betale til hvert års 1 maj 24 Rdl. Sølv skriver Fire og Tyve Rigsbankdaler i Sølv og dertil forrette to køreægter for en af Hovedgaardene på 3 mil, såfremt i øvrigt det Kongel. Danske Kancelli, i betragtning af at Godset er Stamhus, intet måtte vide at erindre ved en sådan forandring og bestemmelse. 4. At han tilbørligt gøder, dyrker og driver gårdens tilliggende jorder, besår disse med kløver når de udlægges til hvile, freder, hæver og så vidt muligt forbedre gårdens tilliggende skovpart, hvori intet må hugges uden udvisning, omgås forsvarligt med eng og tørveskær, og intet deraf forvansker, forringer eller til andre overlades, lægger vind på varigt hegn efter forordn. af 29 oktober 1794, og for resten holder tilbørligt hegn og fred med sine naboer, samt endelig, at han går med på klappejagt i lighed med godsernes øvrige fæstere, når han derom vorder tilsagt. 5. At han nøje efterlever og opfylder den med formanden Jens Andersens Enke oprettede Aftægtskontrakt, og efter bemeldte Enkes dødelige afgang ikke indtager andre. 6. At han i øvrigt befordre gårdens og sit Herskabs gavn og bedste, rette og forholde sig efter loven og anordningerne, samt navnlig forordn. af 9 marts 1838 om retsforholdet mellem Jordrot og fæstere, som en hørsommelig fæster er pligtig, og til den ende vise sig hørig og lydig mod Stamhusets Besidder og som denne lader påse sit tarv. Alt under de ved lovgivningen hjemlede tvangsmidler og fæsterettighedens fortabelse.

9 Indfæstningen er modereret til 350 Rbd. i betragtning af, at fæsteren har ægtet Enken efter formandens søn Anders Jensen, der kort efter at have fæstet gården ved døden afgik, forinden denne blev ham overdraget, er rigtigt betalt hvorfor således herved dette fæstebrev meddeles under mit navn og segl. Erholm den 14de september 1844 Cederfeld de Simonsen. Læst inden Wends Herredsting mandagen den 16 september 1844 og behørigt protokolleret i pantebogen no. 14 Wedell Heinen. Ligelydende originale fæstebrev med vedhæftede syns og overleveringsforretning, samt hoveriforening har jeg imodtaget, og tilforpligter mig hermed at efterkomme og opfylde samme i alle poster Aalsbo den 30te september 1844 Jens Rasmussen Bang. Imellem Kammerherre Cederfeld de Simonsen, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand, til Stamhuset Erholm og Søndergaarde, og Ungkarl Anders Jensen af Aalsbo, er indgået følgende Købekontrakt I medfør af allerførste bevilling af 12 oktober 1851 og Justitsministeriets resolution af 19 marts 1862 sælger Kammerherre Cederfeld de Simonsen hermed Ungkarl Anders Jensen af Aalsbo, den Stamhuset Erholm og Søndergaarde tilhørende gård i Aalsbo by i Rørup sogn, som hans fader gårdmand Jens Rasmussen Bang ifølge fæstebrev af 14 september 1844 har i fæstebesiddelse, og som under matr. nr. 5a Aalsbo står for hartkorn 6 tdr. 5 skp. 1 fjk. 2 ¾ alb. gammelskat 41 Rd. 82 Sk., hvilken ejendom overdrages køberen med al den ret og herlighed såvelsom med alle de byrder og forpligtelser hvormed Stamhuset ejer den på følgende vilkår. 1) Ejendommen er fra dato for køberens regning og risiko i enhver henseende og retten til i ildebrandstilfælde at hæve bygningernes brandforsikringssum er ham hermed overdraget. 2) I købet medfølger alt hvad der i sin tid er fæsteren J. R. Bang overleveret af besætning, inventarium, føde og sædekorn. 3) Undtaget fra handelen og køberen aldeles uvedkommende er den gårdens tilliggende bankelod, der ifølge Landmåler Hempels opmåling og beregning udgør / tønder land, som ifølge Indenrigsministeriets resolution af 20 januar 1866 under matr. nr. 5b står for hartkorn 1 skp. 3 fjk. gammelskat 1 Rd. 36 Sk. hvilken jordlod forbeholdes Stamhuset til brug i beplantnings øjemed, straks afgives af fæsteren, hvorfor det er køberens sag at affinde sig med fæsteren om den godtgørelse som måtte fordre for jordlodens afståelse. Størrelsen af det samlede jordareal som derefter overdrages køberen udgør /14000 tdr. land, som ifølge Indenrigsministeriets resolution af 20 januar 1866 står for hartkorn 6 tdr. 3 skp. 2 fjk. 2 ¾ alb., gammelskat 40 Rd. 46 Sk. Stamhuset garentere dog ikke køberen nogen bestemt størrelse af jordarealet, men der som det ved en ny opmåling måtte befindes, at dette er større eller mindre end her anført, er sådant uden betydning og køberen har i ethvert tilfælde kun fordring på matr. nr. 5 a Aalsbo således som dette er reguleret ved den udskiftning, der er lagt til grund for Indenrigsministeriets resolution af 20 januar 1866.

10 Måtte der under de forskellige fæstebesiddere Stamhusets Besidder ubevidst være pådraget ejendommen hævdsservitutter af hvilken som helst art, er det køberens egen sag at opretholde disse, eller at frigøre sig derfor, og Stamhuset er i så henseende ganske uden ansvar eller forpligtelser overfor køberen. 4) Den solgte ejendom er ved Aalsbo bys udskiftning i sin tid tillagte ret til tørveskær i matr. nr. 7, 11 og 12 Aalsbo, hvilken rettighed som handelen aldeles uvedkommende er hævet og bortfalder med gårdens salg. 5) Den i ejendommen hæftende indfrielige 1/6 bankhæftelse er indfriet og den derfor i sin tid erhvervede aktieret er køberen og handelen uvedkommende. 6) Påhviler der gården eller dens fæster aftægtsforpligtelser, bliver disse af køberen at overtage på ejendommen og i alle måder at berigtige uden ansvar eller forpligtelse for Stamhuset og dets Besidder. 7) Den Stamhusets fæstere i dets erektionspatent af 1761 reformerede ret til i mod billig betaling at få bygningsundertømmer m. m. er for den her omhandlende gårds (matr. nr. 5 ) vedkommende hævet med dens salg, idet der ved bestemmelsen af købesummen er taget hensyn dertil. 8) Fæsteren Jens Rasmussen Bangs rettighed i henførende til brugen af gården ifølge fæstebrev af 14 september1844 erhvervet ham, og som det er køberens sag at ordne sig med ham om afståelsen, således overtager han i et og alt Stamhusets forpligtelser overfor fæsteren. Fæsteafgiften pro der tilfalder sælgeren, er betalt med modtagelse af 4 tdr. hovnings byg der betales efter kapitelstakst for 1867 med 6 Rd. 70 Sk. pr tønde i alt 26 Rd. 88 Sk., for hvilket beløbs rigtighed køberen indestår sælgeren. 9) Køberen indtræder fra 1 januar 1868 ganske i Stamhusets forpligtelser i henseende til betaling af Kongelig skatter, afgifter og brandpenge og har indtil særlig skattekonto kan åbnes ham på Amtstuen, at indbetale skatterne på Stamhusets godsforvaltningskontor til rette forfalds tider. 10) Den ejendommen påhvilende tiendebyrde, hæfter fremdeles på denne og udgør. a ) I vederlag for kvæg og småredselstiende 1 skp.3 5/8 fjk. byg b) i vederlag for konge, kirke og præste- korntiende 3 tdr. 5 skp. ½ fjk. rug 4 tdr. 2 skp. 3 ¼ fjk. byg og 3 tdr. 5 skp. havre. Alt at betale med penge efter hvert års kapitelstakst. I søgsmålstilfælde i forbindelse med den anførte kvægtiende bliver derfor at udrede de såkaldte hartkornspenge eller 3/16 skp. Byg pr. tdr. hartkorn betalt efter kapitelstakst. 11) I henførende til hegnspligt holder køberen sig de bestående hegnsdelinger såvelsom bylaugets særlige vedtægter efterrettelig. Hegnet omkring det forbeholdte jordareal matr. nr. 5b er ham selvfølgelig udvedkommende. 12) Benyttelsen af de over den solgte ejendoms løbende veje og stier, som er udlagte ved udskiftningen, eller som er erhvervede enten ved hævd eller på anden retslig måde, er hermed alle vedkommende reserveret. 13) Køberen betaler alle af handelen flydende bekostninger. 14) Købesummen er Rd. er tretten tusinde tre hundrede Rigsdaler Rigsmønt, hvoraf er betalt 5300 Rd. er fem tusinde og tre hundrede Rigsdaler, i juni termin betales 2400 Rd. og resten kan forblive indestående i den solgte ejendom i første prioritets pant på ½ års opsigelse fra en af siderne, og i mod 4 procent årlig rente svarelse, hvilken rente af de ikke betalte 8000 Rd. bliver at regne fra 11 december 1867 og at afgøre på Stamhusets godsforvaltningskontor med halvdelen i hvert års juni og december termin senest den 18 i disse måneder. Når købesummen er er berigtiget som anført vil ubehæftet skøde blive køberen meddelt. Således indgået med hånds underskrift, og have jeg Anders Jensen forpligtet mig til nøjagtig at opfylde denne købekontrakts forskellige bestemmelser. Således bekræfter fæsteren Jens Rasmussen Bang med sin underskrift, at han er enig i handelen. p. t. Søndergaarde d. 5 februar 1868 For hr. Kammerherre Cederfeld Anders Jensen Bang de Simonsen R. og Dbmd. Selmer Jens Bang

11 Afdrag på købesummen er dags dato betalt 400 Rd. er fire hundrede Rigsdaler, samt renter for ½ år til 11 juni 1868 med 160 Rd. er et hundrede og tresindstyve Rigsdaler Søndergaarde d. 15 juni 1868 Selmer Stempel segl 48 Sk. Skøde Underskrevne H. C. J. Cederfeld de Simonsen Kammerherre, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand, Besidder af Stamhuset Erholm og Søndergaarde, gør vitterligt, at da Gårdejer Anders Jensen Bang i Aalsbo, til hvem jeg ved købekontrakt af 5 februar 1868, solgte Stamhuset Erholm og Søndergaarde, tilhørende gård i Aalsbo by Rørup sogn, som hans fader Jens Bang havde i fæste, og som under matr. nr. 5a Aalsbo står for hartkorn ager og eng 6 tdr. 3 skp. 2 fjk. 2 ¾ alb. gammelskat 40 Rd. 46 Sk., har betalt den derfor bestående købesum Rd. med tretten tusinde og tre hundrede Rigsdaler Rigsmønt, så tilskøder jeg ham hermed denne gård, som jeg overdrager ham med alle de rettigheder og herligheder såvelsom de byrder og forpligtelser hvormed Stamhuset ejer den, selvfølgelig på de betingelser som omhandles i den medfølgende købekontrakt af 4 februar 1868 Det gården matr. nr. 5a Aalsbo påhvilende tiendevederlag andrager. For konge, kirke og præstetiende 3 tdr. 2 skp. ½ fjk. rug 4 tdr. 2 skp. 3 ¼ fjk. byg 3 tdr. 5 skp. 0 fjk. havre, for kvæg og småredselstiende 2 skp. 3 3/8 fjk. byg. Under mit navn og segl Erholm den 31 januar 1870 Cederfeld de Simonsen Der er for Lenskontrollens vedkommende ikke noget til hinder for dette skødes tinglæsning Justitsministeriet d. 3 juni 1870 Stephensen I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 11 december 1869 haves fra amtets side intet mod at foranstående skødes tinglæsning at erindrer. Fyns stiftsamt den 8 juni 1870 Heltgen.

12 Rørup sogns Ministerialbog udviser at år 1888 otte og otte 28 novbr. ægteviedes i Rørup kirke, Ungkarl Niels Jørgen Nielsen af Aalsbo, 29 år gl. og Gårdmandsenke Ane Rasmussen, 39 år gl. af Aalsbo. dette attesteres. Gelsted Præstegård den 18 januar 1889 Mollerup Sognepræst Den foranstående vielsesattest bedes tinglæst som adkomst for undertegnede Niels Jørgen Nielsen på min hustrus Ane Bang født Rasmussens ejendom matr. nr. 5a af Aalsbo i Rørup sogn med tilliggende hartkorn 6 tdr. 3 skp. 2 fjk. 2 ¾ alb. gammelskat 80 kr. 96 øre for hvilken ejendom sidste købesum var 26,6 00 kr. seks og tyve tusinde og seks hundrede kroner. Jagtretten på matr. nr. 5a er for begrænset tidsrum overladt Stamhuset Erholm og Søndergaarde Aalsbo den 30 marts 1889 Niels Jørgen Nielsen Læst inden Wedellsborg birks ret den 6te juli 1889 og indført i pantebogen nr. 14 fol 461 Stempel 460 kr. 10 øre Købekontrakt Underskrevne Gårdejer Niels Jørgen Nielsen af Aalsbo erkender herved at have solgt, samt forpligter mig herved til at skøde og endelig overdrage til Fabrikant Peder Knudsen og Hestehandler Jens Jørgensen, begge af Nørreaaby i forening den mig tilhørende ejendom matr. nr. 5a af Aalsbo by Rørup sogn, af hartkorn 6 tdr. 3 skp. 2 fjk. 2 ¾ alb. med de på ejendommen værende bygninger med mur og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne, komfur, indmuret kedel, alle elektriske ledninger, installationer, lamper, lysekroner og motor. Endvidere medfølger i handelen al på ejendommen værende besætning, alle vogne, maskiner, redskaber, der på ejendommen værende avl, afgrøde, gødning og ildebrændsel, mejeri og bryggeriredskaber, bord og bænke i folkestuen og 3 folkesenge, kort sagt det på ejendommen værende løsøre, der ikke henhører til mit indbo, dog bemærkes, at jeg af besætningen forbeholder mig en gris, og indslagtningen. Handelen er i øvrigt sket på følgende nærmere vilkår. 1) Oerdragelsen sker med de samme rettigheder og byrder, hvormed jeg hidtil har ejet ejendommen og under hjemmelsansvar for mig efter loven, hvorved bemærkes, at der på ejendommen er tinglæst et jagtretsforbehold, der dog efter sit indhold er bortfaldet. 2) Overtagelsen finder sted den 11te ds. og køberen svarer fra den dag og fremdeles alle af ejendommen gående skatter og afgifter. 3) Køberen indtræder i sælgerens forhold overfor Gelsted Mejeri og hver af parterne hæver mælkepengene for og overskudet af den af hver især leverede mælk. 4) Køberen indtræder i sælgerens forhold over for Eksportslagteriet og hver af parterne hæver betalingen for overskudet af de af hver især leverede svin. 5) Køberen indtræder i sælgerens forhold overfor Aalsbo Elektricitetsværk. 6) Ejendommen og det overdragne løsøre står fra dato og fremdeles for køberens regning og risiko, dog mod regres til bygningernes og det overdragne løsøres brandforsikringssummer i ildsvådestilfælde. 7) Sælgeren er berettiget til at forblive boende i stuehuset indtil 15 januar 1918.

13 8) Købesummen er bestemt til kr. skriver seks og halvfjerdsindstyve tusinde fem hundrede kroner, der berigtiges således a. Køberen overtager til forrentning uden ansvar for sælgeren fra 11 december termin d. a. at regne den på ejendommen i 1ste prioritet indestående gæld til overformynderiets udenbys afdeling almindelig masse kr. Restkøbesum betales kontant og skadesløst men uden tillæg af renter senest den 15 januar ) Når købesummen er betalt er køberen berettiget til at erholde skøde udstedt til sig selv eller om de måtte ønske det til den eller dem, til hvem de måtte overdrage deres ret. 10) De med nærværende kontrakt og skøde forbundne omkostninger til stempelpapir, tinglæsning og koncipering betales af parterne hver med halvdelen. 11) Denne kontrakt skal fra begge sider skadesløst opfyldes og begge parter er i søgsmålstilfælde underkastede den hurtige retsforfølgning efter forordning 25 januar Såfremt køberen forinden 15 januar 1918 måtte sælge besætningen er de pligtige at udbetale kontant kr. Vi Peder Knudsen og Jens Jørgensen indgår på foranstående kontrakt. Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse Ved nærværelse på Ulverod den 8 december 1917 N. J. Nielsen P. Knudsen Jens Jørgensen Til vitterlighed J. Jørgensen/ ul. navn Skøde Da køberne Fabrikant Peder Knudsen og Hestehandler Jens Jørgensen, begge af Nørre Aaby, nu har overtaget ejendommen og berigtiget købesummen overensstemmende med købekontraktens bestemmelser, skøder og endelig overdrager jeg herved til dem i forening den ved kontrakten solgte ejendom matr. nr. 5a af Aalsbo by, Rørup sogn, og skal denne ejendom herefter tilhøre dem med de samme rettigheder og byrder, hvormed jeg hidtil har ejet den og under hjemmelsansvar for mig efter loven, hvorom henvises til købekontraktens post 1. Til bekræftelse med min underskrift i vitterlighedsvidners overværelse Ved nærværelse på Kærlingebjerg, den 29 januar 1918 Niels J. Nielsen Til vitterlighed J. Jørgensen / Aulathiasen På ovennævnte ejendom hviler ingen skatterestancer til Amtstuen. Ejendomsskyldvurdering kr. Assens Amtstue den 31/ Lauritzen Læst inden Wedellsborg birks ordinære ret den 2/ og indført i pantebog nr. 31 fol 107 S. Bo Lassen / J. Jørgensen

14 Stempel 467 kr. 60 øre Købekontrakt Underskrevne Fabrikant Peder Knudsen og Hestehandler Jens Jørgensen, begge af Nørre Aaby, erkender herved at have solgt samt forpligter os til at skøde og endelig overdrage til Gårdejer Søren Peder Larsen, Brenderup, den os i forening tilhørende ejendom matr. nr. 5a af Aalsbo by, Rørup sogn, skyldsat for hartkorn 6 tdr. 3 skp. 2 fjk. 2 ¾ alb. med de på ejendommen værende bygninger med mur og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne, komfur, indmuret kedel, alle elektriske installationer, ledninger, lamper, lysekroner og motor. Endvidere medfølger i handelen al på ejendommen værende besætning med undtagelse af 4 ungkreaturer, alle maskiner, vogne og avlsredskaber med undtagelse af en plov, bryggers og mejeriinventar og 3 folkesenge samt al på ejendommen værende korn, roer, kartofler, hø, halm, ildebrændsel og gødning. Handelen er sket på følgende nærmere vilkår. 1) Overdragelsen sker med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har ejet ejendommen og under hjemmelsansvar for mig efter loven, hvormed bemærkes, at der på ejendommen er tinglæst et jagtretsforbehold, der dog efter sit indhold er bortfaldet. 2) Overtagelsen finder sted den 1 april d. a. og køber svarer fra den dag og fremdeles alle af ejendommen gående skatter og afgifter såvel til Stat som Kommune. 3) Køberen indtræder i sælgerens forhold overfor Gelsted Mejeri og hver af parterne hæver mælkepenge for overskudet af den af hver især leverede mælk. 4) Køberen indtræder fra overtagelsesdagen i sælgers forhold overfor eksportslagteriet og hver af parterne hæver betalingen for og overskudet af de hver især leverede svin. 5) Køberen indtræder ligeledes fra overtagelsesdagen i sælgerens forhold overfor Aalsbo Elektricitetsværk. 6) Ejendommen og det overdragne løsøre står fra dato og fremdeles for køberens regning og risiko, dog mod regres til bygningernes og løsørets brandforsikringssummer i ildsvådestilfælde og til hestenes forsikringssummer i tilfælde af død af sygdom eller anden ulykke end ildsvåde. 7) Købesummen er bestemt til kr. skriver fire og firsindstyve tusinde kroner, der berigtiges således a. Køberen overtager uden ansvar for sælgerne til forrentning fra 1 april d. a. at regne den på ejendommen i 1 prioritet indestående gæld til overformynderiet udenbys afdelings almindelig masse, stor kr. b. Køberen betaler kontant og skadesløst, men med tillæg af renter den 1 april d. a c. Restkøbesummen betales kontant og skadesløst i 11 juni termin d. a. tillige med renter 4 % p. a. fra 1 april d. a. at regne. I alt kr. 8) Sælgerne forpligter sig til at bistå køberen med tilvejebringelse af kr. skriver fire og fyrretyve tusinde kroner, af købesummen ved at påtage sig selvskyldnerkaution for beløbet overfor Bank eller Sparekasse, mod at der samtidig med, at køberen erholder skøde på ejendommen, gives panteret til sikkerhed på beløbet med prioritet efter kr. til overformynderiet udenbys afdeling almindelige masse i ejendommen med besætning, inventarium, avl, afgrøde og gødning. Køberen forpligter sig til at afdrage lånet med 1000 kr. er et tusinde kroner i hver 11 juni og hver 11 december termin, første gang i 11 juni termin d. a. Så længe sælgerens kautionsforpligtelse vedvarer, skal køberen holde en normal kreaturbesætning på ejendommen og må ikke i nogen måde forringe denne. Køberen skal inden 1 oktober d. a. optage så stort et lån, som kan fås mod 1 prioritet i

15 ejendommen med tilbehør og som ekstraordinært afdrag på fornævnte gæld betale, hvad det ny låns provenu overstiger overformynderilånet. 9) Når købesummen er berigtiget overensstemmende med købekontraktens bestemmelser, er køberen berettiget til at erholde skøde på ejendommen, fri for andre behæftelser end heri nævnt. 10) De med nærværende kontrakt og skødet forbundne omkostninger til stempelpapir, tinglæsning og koncipering betales af parterne hver med halvdelen, medens køberen selv bekoster prioriteternes ordning. 11) Denne kontrakt skal på begge sider skadesløst opfyldes og begge parter er i søgsmålstilfælde underkastet den hurtige retsforfølgning efter ford. 25 januar 1828 Jeg Søren Peder Larsen indgår på foranstående kontrakt. Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse. Ved nærværelse på Kærlingbjerg, den 7 marts 1918 S. P. Larsen P. Knudsen Jens Jørgensen Til vitterlighed J. Jørgensen H. P. Hansen Stempel 469 kr. 90 øre Købekontrakt Undertegnede Gårdejer Søren Peder Larsen, Aalsbo, sælger og overdrager herved til Gårdejer Jørgen Nielsen, Vallensbæk, den mig ifølge købekontrakt tilhørende ejendom matr. nr. 5a Aalsbo by, Rørup sogn, af hartkorn 6 tdr. 3 skp. 2 fjk. 2 ¾ alb. med tilliggende jorde, påstående bygninger med grund, mur og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og indmuret kedel, alle elektriske installationer, ledninger, lamper lysekroner og motor, besætning, avl, afgrøde, maskiner, vogne, redskaber og håndværktøj, 3 folkesenge, heraf de to opredte, idet sælgeren kun forbeholder sig 1 hest, 1 plag, 1 får med lam, 1 gris, 5 ællinger, 1 gul rejsefjedervogn, 1 sæt pletteret seletøj, noget brænde efter overenskomst, 50 knipper risbrænde og 9 gæslinger. Vilkårene for overtagelsen er. 1) Overtagelsen sker 1 august d. a. fra hvilken dag ejendommen med tilbehør ligger for køberens regning og risiko i enhver henseende, navnlig med hensyn til assurancen, som han i ulykkestilfælde hæver til vedtægtsmæssig anvendelse. Alle skatter, afgifter og prioritetsrenter deles ved overtagelsesdagen som skæringsdag. 2) Køberen indtræder fra overtagelsen at regne i forhold til Gelsted Mejeri, Eksportslagteriet og Aalsbo Elektricitetsværk. 3) Ejendommen sælges med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil ifølge min købekontrakt har ejet de, i hvilket henseende bemærkes, at der er tinglæst et jagtretsforbehold, som dog efter sit indhold er bortfaldet. 4) Købesummen er fastsat til nitifire tusinde og femhundrede kroner som afgøres ved at køberen overtager og fra overdragelsen forrenter den i ejendommen indestående prioritet til overformynderiets udenbys afdelings masse kr ,00 Kontant er betalt kr ,00

16 Køberen søger optaget i Kreditforening størst mulig lån med prioritet næst overformynderiet indestående kr. således at lånets bruttoprovenu udbetales sælgeren som afdrag på købesummen. For den rest der herefter fremkommer udsteder køberen til sælger en obligation med pant i den solgte ejendom næst efter prioriteterne til overformynderiet og Kreditforeningslånet. Obligationen der forrentes med 4 % p. a. afdrages med kr. skriver ti tusinde kroner, i 11 december termin 1918 og kr. skriver nitten tusinde fem hundrede kroner i 11 juni termin 1919 og resten udbetales i 11 december termin I øvrigt klausuleres obligationen på sædvanlig måde og efter sagfører H. A. Rasmussens koncept. I tilfælde af ejendommen salg skal pengene straks være forfalden til skadesløs udbetaling. Samtidig med at købesummen berigtiges i overensstemmelse med foranstående, skaffer sælgeren køberen skøde på ejendommen. Købesummen skal dog være berigtiget inden 11 december termin ) Omkostningerne ved nærværende købekontrakts affattelse og stempling samt skødets affattelse og tinglæsning, betaler hver af parterne med halvdelen. Sælgeren betaler omkostningerne ved optagelse af Kreditforeningslånet, men øvrige omkostninger vedrørende prioritetsforholdene er sælger uvedkommende 6) I søgsmålstilfælde betaler den i det væsentlige tabende part skadesløse omkostninger i alle instanser. Nærværende købekontrakt udfærdiges i 2 originale eksemplarer, hvoraf det stemplede eksemplar forbliver hos sælgeren. Ved nærværelse i Odense den 31 juli 1918 S. P. Larsen J. Nielsen Til vitterlighed ulæs. navn / G. H. Christensen På overnævnte ejendom hviler ingen skatterestancer til Amtstuen. Ejendomsskyldvurdering kr. Assens Amtstue den 5/ Lauritsen I tilslutning til foranstående købekontrakt erklærer vi herved, at der medfulgte følgende besætning: 4 arbejdsheste, 1 plag, 1 føl, 1 ko, samt 1 gris. Fremdeles medfulgte ca. 7 læs hø, nemlig 5 læs kløver hø og 2 læs eng hø Ålsbo den 19 august 1918 S. P. Larsen / J. Nielsen At ovennævnte hestebesætning er tilstede og tilstrækkelig til gårdens forsvarlige drift, samt at kreaturbesætningen har været bortsolgt før lov af 20 marts d. a. udkom attesteres herved. Gelsted Rørup Sogneråd den 22 aug p. s. v. H. J. Jørgensen Da køberen, Gårdejer Jørgen Nielsen nu har berigtiget den akkorderede købesum i overensstemmelse med foranstående købekontrakt, så transportere og endelig overdrager jeg herved til ham retten til at erholde skøde på den fornævnte ejendom matr. nr. 5a af Aalsbo by, Rørup sogn. Vi er blevet enige om at køberen forrenter de kr. til overformynderiet fra 1 august d. a. samt at han betaler sælgeren som rente fra overtagelsesdagen den 1 august d. a. til dags dato 5% p.a. af kr. og 4% p.a. af kr. Betalingen finder sted i 11 december termin 1918 Ved nærværelse i Odense den 23 oktober 1918 S. P. Larsen / J. Nielsen

17 Skøde Da køberen Søren Peder Larsen nu har berigtiget købesummen kr. overensstemmende med købekontraktens bestemmelser, overtaget ejendommen og i øvrigt opfyldt eller forpligtet sig til at opfylde købekontraktens bestemmelser, skøder og endelig overdrager vi herved til Gårdejer Jørgen Nielsen af Vallensbæk, til hvem køberen har overdraget sin ret, den solgte ejendom matr. nr. 5a af Aalsbo by Rørup sogn, og skal denne ejendom herefter tilhøre ham med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt os under hjemmelsansvar for os efter loven, hvorom henvises til købekontraktens post 1 Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse Ved nærværelse i Ejby den 23 oktober 1918 P. Knudsen Jens Jørgensen Til vitterlighed J. Jørgensen / S. P. Larsen På ovennævnte ejendom hviler ingen skatterestancer til Amtstuen. Ejendomsskyldvurdering kroner Assens Amtstue den 25 oktober 1918 Lauritsen Læst inden Wedellsborg birks ordinære ret den 26/ og indført i pantebog nr. 31 fol 435 P. Bo Larsen / J. Jørgensen Stempel 2 kr. Imellem underskrevne gårdejere Jørgen Nielsen og Peder Johansen, begge af Aalsbo, er under d. d. oprettet følgende: Deklaration: Jeg Gårdejer Jørgen Nielsen, der er ejer af matr. nr. 5a af Aalsbo by, Rørup sogn, tillader herved for mig og efterfølgende ejere, at Gårdejer Peder Johansen og efterfølgende ejere af matr. nr. 4a af samme by og sogn, skal have fri og uhindret færdselsret over en strækning på 25 m. af den vej, som fører fra den offentlige vej og hen til bygningerne på matr. nr. 5a, således af den vejlængde, hvorpå færdselsretten haves, regnes fra det punkt, hvor den private vej fra matr. nr. 5a s bygninger og den offentlige vej skærer hinanden. Vedligeholdelsen af denne vejstrækning skal fremtidig være fælles af hver af ejendommenes ejere kan forlange, at vejen stedse er i god og farbar stand. Nærværende deklaration vil være at tinglæse på begge de ovennævnte ejendomme, og den originale deklaration forbliver i Gårdejer Peder Johansens værge. Omkostningerne ved deklarationens affattelse, stempling og tinglæsning betales af mig, Peder Johansen alene. Aalsbo pr. Gelsted den 1 marts 1920 P. Johansen J. Nielsen Til vitterlighed E. Johansen / Svend Hansen Læst o. s. v. den 9/ indført i pantebog nr. 33 fol 18 samt indført i realregistret for Rørup fol8 9 Anmærkning 1) matr. nr. 4a er behæftet med deklaration om aftægt. 2) matr. nr. 5a er behæftet med pantegæld i alt 70,000 kr. K. Stephensen / Karl Andersen L. S. Fm.

18 Stempel 22 kr. 70 øre Udskrift af Forligskommissionen For Assens Amtstuedistrekts 3 kreds. År den 5 juni holdt Forligskommissionen for Assens Amts 3 kreds ekstraordinært møde i Birkets Tinghus på Kærlingbjerg og beklædt af undertegnede alene, hvor der foretoges: Gårdejer Jens Dalsgaard Elkjær, Aarup Contra Gårdejer Jørgen Nielsen Aalsbo Møllegaard angående kr. 00 øre. for kreditor mødte M. Christensen, Kjærlingbjerg, og for debitor Gårdejer Jørgen Andersen, Hygind Taarup, begge efter skriftlig fuldmagt. Skriftlig overenskomst af 3 ds. mellem parterne fremlagdes og gaves de mødendes underskrift i protokollen retskraft som offentligt forlig. Dette, hvis oplæsning de mødende frafaldt, er sålydende : I mellem underskrevne Gårdejer Jens Dalsgaard Elkjærgaard er oprettet og indgået følgende forlig : Jeg Jørgen Nielsen, der til Jens Dalsgaard Elkjær skylder et beløb af kr., skriver elleve tusinde kroner, forpligter mig herved til aldeles og skadesløst og portofrit under Executionstvang at indbetale dette beløb til Sagfører C. Andersen på dennes kontor i Aarup senest den 14 ds.. Foruden beløbet tilsvarer jeg derhos i inkassationssalær 300 kr. ligesom jeg tilsvarer omkostningerne ved dette forligs stempling med 22 kr. 70 øre og ved dets ratihabition med 3 kr. 34 øre samt ved dets tinglæsning med 14 kr. alt at erlægge skadesløst på Sagfører C. Andersens kontor i Aarup samtidig med Hovedstolen. Udebliver den stipulerede betaling helt eller delvis udover forfaldstid, er det til enhver tid skyldige beløb med salær og omkostninger straks forfalden til inddrivelse ved exekution. I tilfælde af exekution betaler jeg forretningens skadesløse omkostninger, derunder befordringsudgifter til kreditors Sagfører og salær for hvert af hans møder foruden salær for affattelse af rekvisition. Nærværende forlig bliver at ratihabere inden en forligskommission eller ret, så at samme kan tillægges exekutionskrift og befuldmægtiger jeg, Dalsgaard Elkjær herved M. Christiansen Kjærlingbjerg, og jeg Jørgen Nielsen, Gårdejer Jørgen Andersen, Hygind Taarup til på vore vegne at give møde dersteds og foretage sådan ratihabition. Til yderligere sikkerhed for mine forpligtelser ifølge foranstående forlig pantsætter jeg Jørgen Nielsen herved med oprykkende prioritet og panteret næstefter kr. til overformynderiet til over 4% p. a. rente, kr. til Fyens Stifts Kreditforening til over 4% p. a. rente og med statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar, kr. ifølge to prioriteter og til forhøjet rente samt med statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar til Østifternes Landhypotheksforening, samt kr. til forhøjet rente til Oline Hansen og Margrethe Hansen, Herstedvester mark, der mig ifølge tinglæst adkomst tilhørende ejendom i Aalsbo, Rørup sogn, skyldsat under matr. nr. 5 a Aalsbo for hartkorn 6 tdr. 3 skp. 0 fdk. 2 ¾ alb. med påstående bygninger med jord -, mur og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og indmuret gryde, elektriske ledninger og installationer med fuld montering, vandanlæg, således som denne ejendom nu er og forefindes eller senere måtte blive forøget og forbedret. Under pantsætningen er endvidere indbefattet 3 arbejdsheste, 1 årsplag, 5 køer, 7 kvier og kalve, 3 grisesøer, 6 polte, 11 pattegrise, 1 selvrensende tærskeværk, 1 rensemaskine, 1 rundsav, 1 hakkelsesmaskine, 1 selvbinder, 1 aflægger, 1 svensk harve, 1 kultivator, 1 sæddækker, 1 spidsharve, 1 cam-bridgetromle, 1 dobbeltplov, 2 fraugdeplove, 1 ajletønde, 4 arbejdsvogne,

19 1 arbejdsfjedrevogn, 1 gig, 1 charabanc, 3 sæt seletøj, 1 gigsele, 1 hesterive, 1 radsåmaskine, mølleinventar, 2 folkesenge med klæder, huggehusredskaber, håndredskaber, mejeri og bryggersredskaber, 1 får med 2 lam, idet hele al på ejendommen værende besætning og inventarium, avl og afgrøde samt rodfrugter såvel på mark som i hus, gødning og brændsel i al af ejendommen til enhver tid gående leje eller anden interesse samt i de pantsatte bygningers løsøregenstandes forsikringssummer. Ved tinglæsningen frafaldes retsanmærkning og servitutter. Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse. p. t. Aarup den 3 juni Som kreditor : Som debitor : J. Dalsgaard Elkjær. J. Nielsen Til vitterlighed om ægte underskrift og rette dato samt om, at forliget forinden skyldners underskrift er tydeligt oplæst for og vedtaget af ham. R. L. Pedersen, Bogholder, Aarup J. R. Hincke. Sagførerfuldmægtig, Aarup. M. Christensen kreditors befuldmægtigede J. Andersen debitors befuldmægtigede Mødet hævet : S. Christensen Underskriftens rigtighed bekræftes. Kjærlingbjerg, den 5 juni 1920 S. Christensen Læst o. s. v. den 8/ nr. 33 fol samt indført i realregistret for Rørup fol 71. K. Stephensen / Karl Andersen L. S. Fm. Stempel 706 kr. Skøde Jeg underskrevne Gårdejer Jørgen Nielsen af Aalsbo Møllegaard sælger og skøder og aldeles overdrager herved til Gårdejer Hans Hansen af Herstedvester den mig ifølge skøde tinglæst 26/ tilhørende ejendom matr. nr. 5a Aalsbo by, Rørup sogn skyldsat for hartkorn, ager og eng 6 tdr. 3 skp. 2 fjk. 2 ¾ alb. med alt tilliggende og tilhørende, bygninger med mur og nagelfast tilbehør, kakkelovne, komfur og indmuret kedel samt ejendommens andel i Gelsted mejeri. I handelen medfølger endvidere den på ejendommen for tiden værende besætning bestående af 4 heste, 5 køer og 7 stk. ungkvæg, 3 søer, 2 grise 1 fedegris, 1 får 2 lam samt avl og afgrøde af ejendommen, alle de på ejendommen værende vogne, redskaber og maskiner af enhver art, og sker overdragelsen på følgende vilkår.

20 1 Køberen overtager ejendommen straks og den står som følger allerede fra i dag at regne for hans regning og risiko, imod at han på den anden side er berettiget til at oppebære al erstatning for ulykkelig hændelse, navnlig i tilfælde af ildsvåde. Bygningernes assurancesum til anordningsmæssig anvendelse. Alle skatter og afgifter, der forfalder og opkræves efter i dag, betales af køberen. 2 Udgifterne ved denne kontrakts og skødets stempling, udfærdigelse og tinglæsning betales af køberen og mig med hver en halvdel. 3 Det bemærkes, at der på ejendommen hæfter deklaration ang. færdselsret af en vej samt jagtret. 4. Og da nu køberen har berigtiget købesummen 100,000 kroner, skriver et hundrede tusinde kroner, derved at handels har overtaget eller indfriet som han derom med de respektive kreditorer kan blive enig, den i ejendommen i flere prioriteter indestående prioritetsgæld af offentlige og private midler tildeles til forhøjet rente og forbundet med statutmæssige forpligtelser for i alt..91,500 kr. Dels på anden måde har berigtiget restkøbesummen så meddeler jeg ham herved dette skøde på den foran anførte til ham afhændede ejendom, hvorefter den fremtidig skal tilhøre ham som af ham lovligt erhvervet fri for gæld og anden besvær end foran nævnt og under hjemmelsansvar efter loven. Af hensyn til stempel, gebyr m. v. ansætter vi på tro og love værdien af selve den faste ejendom til at udgøre 70,000 kr. medens resten af købesummen er vederlag for den medfulgte løsøre m. v. Jeg med underskrevne Hans Hansen som køber erkender at have indgået på foranstående skødes bestemmelser. Til bekræftelse med vore vidnefasteunderskrifter. Aalsbo den 13 juli 1920 Som sælger Som køber J. Nielsen Hans Hansen Til vitterlighed om rigtig datering og underskrift Karl Andersen / J. Jørgensen Ejendomsskyldvurdering 46,000 kr. Assens Amtstue den 16/ Lauritzen På ejendommen hviler ingen skatterestancer til Amtstuen Assens den 22/ Lauritzen Læst o. s. v. den 20/ nr 33 fol 92 samt indført i realregistret for Rørup fol 9 K. Stephensen / Karl Andersen L. S. Fm.

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg:

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg: Mariagers bog om Hørning sogn er samlet og afsluttet 1934 Den er afskrevet og indsat på arkivets hjemmeside sommeren 2011, og i forbindelse hermed skal der gøres opmærksom på følgende: Den oprindelige,

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

16. Peter Lassen Schmidt.

16. Peter Lassen Schmidt. 16. Peter Lassen Schmidt. 7. generation (4.2) Peter Lassen Schmidt: 1893 - Født den1 aug., søn af Forpagter Christen Lassen Schmidt og Hustru Marie Margarethe, født Hansen i Hydewatt. 1893 - Døbt den 8

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

Få papir på hinanden, når du låner penge ud

Få papir på hinanden, når du låner penge ud Få papir på hinanden, når du låner penge ud Hvordan gør du, hvis du gerne vil låne penge til en kammerat eller en anden nærtstående person? Se hvordan du formulerer dig på skrift for at sikre dig bedst

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere