TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING"

Transkript

1 TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014

2 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke regler gælder? Akkumulerede over-og underdækninger, hvor står vi lige nu? Regulering af blokvarmecentraler seneste praksis, Varmeværkernes adgang til at tilknyttet aktiviteter, herunder tilbyde varmekunderne varmepumper Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø 2

3 Nyt undervisningstiltag Brug af smartphones Tag jeres smartphone frem Tast ra.ombea.com i jeres browser (uden www) Tast følgende sessions nr. i i feltet sessions ID Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø 3

4 Betaler Varmeværket garantiprovision ved kommunal lånegaranti? A) Ja B) Nej Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø - 4 -

5 Hvilken type garantiprovision betales? A) Løbende provision B) Engangs provision C) Både løbende provision og engangsproviaion Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø - 5 -

6 Hvor meget betaler Varmeværket i engangsprovision A) O % B) 0,5 % C) 0,5 0,7% D) 0,8-1,0 % E) 1,1-1,3 % F) 1,4-1,6 % G) Mere end 1,6 % Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø - 6 -

7 Hvor meget betaler varmeværket i løbende provision? A) 0% B) 0,1-0,2 % C) 0,3-0,4 % D) 0,5.0,6 % E) 0,7-0,8 % F) 0,9-1,0 % G) 1,1-1,2 % H) 1,3-1,4 % I) 1,5-mere % Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø - 7 -

8 Varmeværks køb af kraftvarmeværk Prissætning af værket? Værket kan prissættes med udgangspunkt i den varmeprismæssige nedskrevne værdi, hvis der foreligger revisorpåtegnede anmeldte priser og priseftervisning hos Energitilsynet NB priseftervisningen og omkostningsfordelingen kan blive anfægtet af varmeaftagerne og ændres tilbage i tid helt tilbage til aftale indgåelse NB undersøg indholdet af selvevalueringserklæringer de kan indeholder oplysninger fra revisor om, at der f. eks. ikke foreligger dokumentation for det afskrivningsgrundlag eller forrentning af kapital som indgår i den anmeldte varmepris NB undersøg om varmeprisen er anmeldt efter hvile i sig selv princippet eller fordelingsprincippet (dvs. om el er med eller ej) Værkets prissætning skal også tage højde for indholdet af indgåede varmeaftaler, f.eks. kan der være aftalt lavere varmepris end omkostningsbestemte pris Værkets prissætning bør tillige tage højde for værkets stand, skortningsomkostningerog elproduktion, herunder pligt til fortsat elproduktionog muligheder for tilskud og på regulerkraftmarkedet Pernille Aagaard T,ruelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø - 8 -

9 Varmeværks køb af kraftvarmeværk Finansiering af købet af værket Privatejede varmeforsyningsvirksomheder kan finansiere købet af værket ved optagelse af lån hos Kommunekredit med kommunal lånegaranti, hvis værket er under 25 MW. Privatejede varmeforsyningsvirksomheder kan ikke få kommunegaranteret lån til køb af værker som er over 25 MW Kommunal varmeforsyningsvirksomheder kan finansiere køb af værket ved låneoptagelse, uanset om værket er over eller under 25 MW, men ikke med lån hos Kommunekredit, hvis værket er over 25 MW Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø - 9 -

10 Varmeværks køb af kraftvarmeværk Fremtidig varmepris og elprisudvilingen Varmeprisen Varmeprisen fastsættes med udgangspunkt i omkostningerne ved varmeproduktionen, og må ikke overstige varmekøbers substitutionspris, Substitutionsprisen gælder kun i forhold til eksisterende lovlige substitutionsmuligheder (overvej derfor at have kraftvarmeværket i samme selskab som varmekøber, hvis substitusionsprisen skal undgås) Den omkostningsbestemte varmepris kan opgøres efter såvel fordelingsprincippet eller hvile i sig selv princippet. Efter fordelingsprincippet mulighed for såvel tab som overskud Elprisudviklingen er som vinden blæser Tilskud til kraftvarmeværker bortfalder efter 2018 Muligheder på regulerkraft markedet? Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

11 Varmeværks køb af kraftvarmeværk Mulighed for skrotning? Kraftvarmeværker under 25 MW kan kun nedlægges efter kommunens godkendelse. Kommunen kan ikke godkende nedlægge af eksisterende kraftvarmeværker, hvis der ikke er positiv samfundsøkonomi bag nedlæggelsen. Energistyrelsen kan dog dispensere fra kravet om positiv samfundsøkonomi Kraftvarmeværker over 25 MW kan kun skrottes efter Energistyrelsens godkendelse efter reglerne i elproduktionsbekendtgørelsen, bekg. nr. 565, 2014 Ved afslag på skrotning skal Energistyrelsen fastsætte tidspunktet for senere skrotning Kan evt. få kompensation, hvis anlægget ikke må skrottes Kompensation kan dog ikke gives, hvis det er krav i elproduktionsbevilling, at en vis produktionskapacitet skal opretholdes Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

12 Varmeværks køb af kraftvarmeværk Eksempel fra retspraksis Københavns byretsdom af 11. marts 2014 EON mod Egedal Kommune Retten lægger efter bevisførelsen til grund, at sagsøgte bevidst har undladt at oplyse sagsøger om overdækningen. Retten finder derfor ikke, at sagsøgte har opfyldt sin loyale oplysningspligt, der tillige er specificeret i overdragelsesaftalens pkt , i relation til den opbyggede overdækning og pligten til tilbageførsel af overdækningen til forbrugerne. Retten finder på denne baggrund ikke, at det kan lægges sagsøger til last, at sagsøger ikke har foretaget tilbundsgående undersøgelser af økonomien i de omhandlede kraftvarmeværker. Retten finder endvidere, at det af bevisførelsen fremgår, at sagsøgte har udformet sit ændrede udkast til overdragelsesaftalens punkt 2, således at pligten til tilbageførsel af overdækningen for perioden før skæringstidpunktet overgik til sagsøger. Retten finder efter bevisførelsen, at det må have stået Thomas Andersen Thrane klart, at det fra sagsøgers side var tilsigtet, at de af sagsøgers advokat anførte rettelser, herunder rettelsen vedrørende tilbagebetalingsforpligtelser til forbrugerne, ønskedes indført i kontraktsudkastetfra 26. januar 2011, og at det var en fejl, at dette ikke var sket. Under disse omstændigheder finder retten, at sagsøgte er erstatningsansvarlig over for sagsøger for det tab, som sagsøger har lidt ved at skulle tilbageføre overdækningen til forbrugerne Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

13 KOMMUNALE GARANTIER side 13

14 DET RETLIGE GRUNDLAG side 14 Kan kommuner yde støtte til private erhvervsdrivende i form af en lånegaranti? Udgangspunktet er NEJ 3 undtagelser: Hjemmel i lov Generel erhvervsstøtte Lovlig kommunal opgave Hvilke begrænsninger er varmeforsyningerne underlagt? Hvile i sig selv-princippet

15 DET RETLIGE GRUNDLAG side 15 Hvilke betingelser skal være opfyldt for, at kommunen kan stille en garanti? En opgave kommunen selv kan varetage Kommunen skal opkræve vederlag for garantien På markedsvilkår En lovlig kommunal opgave hvordan afgrænses det? Efter kommunalfuldmagten må en kommune ikke uden lovhjemmel drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed Mulighederne for øremærkning

16 HVAD BETYDER DET FOR VARMEFORSYNINGERNE? side 16 Varmeforsyningerne har ikke hjemmel i lov til modtage en kommunal garanti de er derfor henvist til kommunalfuldmagten Forsyningen skal derfor sikre sig inden de søger om garantien at: Kommunen ikke kommer til at yde støtte til en begrænset del af kommunens borgere At forsyningen og/eller kommunen ikke kommer til at profitere uretmæssigt på støtten At kommunen selv kunne have varetaget den pågældende opgave Det kan her være et krav, at den pågældende virksomhed skal udskilles

17 OPFØLGNING PÅ SØNDERBORG-SAGEN side 17 Sagen drejer sig om en kommunal garantistillelse givet til nogle fjernvarmeselskaber. Da kommunen traf beslutningen om garantistillesen, var den ikke opmærksom på kravet om opkrævning af vederlag for garantien Da kommunen blev opmærksom på problemet opkrævede den efterfølgende vederlaget Fjernvarmeselskaberne protesterede mod dette, da de mente det stred mod forudsætningerne for aftalen.

18 OPFØLGNING PÅ SØNDERBORG-SAGEN (FORTSAT) side 18 Byretten gav fjernvarmeselskaberne medhold og anførte blandt andet: "Kommunens beslutning om garantistillelse uden vederlag findes herefter hverken på offentligretligt eller privatretligt grundlag ensidigt at kunne ændres." Derudover anførte retten at: "tungtvejende retlige eller samfundsmæssige hensyn, der taler for, at en omgørelse af kommunens beslutning er påkrævet". Sagen er nu anket til landsretten

19 Akkumulerede over- og underdækninger, Energitilsynets vejledning (I) Energitilsynets vejledning juni 2009: Når året er gået, vil fjernvarmeforsyningen i almindelighed have en over -eller underdækning.dette hænger sammen med, at de anvendte (og anmeldte) priser er budgetterede priser, mens fjernvarmeforsyningens omkostninger er realiserede omkostninger. Hvis varmeforsyningen har flere realiserede indtægter end realiserede omkostninger, har forsyningen en overdækning. Hvis varmeforsyningen har færre realiserede indtægter end realiserede omkostninger, har forsyningen en underdækning. Der er i disse tilfælde tale om driftsmæssige ubalancer, som sekretariatet kun griber ind over for, hvis varmeforsyningerne ikke følger Energitilsynets praksis for afviklingen. Der er således ikke tale om, at ubalancen er ulovlig efter varmeforsyningsloven. Ulovlige ubalancer forekommer derimod, hvor varmeforsyninger foretager en handling, som er i strid med varmeforsyningslovens regler, f.eks. bevidst overbudgettering(ikke driftsmæssigt betingede overdækninger), overskudsdisponeringer (f.eks. ved, at en overdækning overføres til henlæggelser eller til varmeforsyningens egenkapital) eller urimelige priser (priser, der ikke er i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet). Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

20 Akkumulerede over-og underdækninger, Energitilsynets vejledning (II) Energitilsynets vejledning juni 2009: A: Hovedregel Hvis det ved slutningen af varmeåret konstateres, at varmeforsyningen har en over/underdækning, skal denne efter Energitilsynets praksis tilbageføres til forbrugerne ved indregning i priserne i det efterfølgende regnskabsår. Varmeforsyningsloven bygger her på en fremadrettet regulering, der sikrer balance mellem tilbageførelser af over-og underdækninger. En overdækning skal som hovedregel indregnes i varmepriserne for det år, der følger umiddelbart efter det år, som overdækningen vedrører. En uforholdsmæssig stor overdækning kan, som en undtagelse fra hovedregler, efter skriftlig aftale med sekretariatet indregnes i priserne over en periode. En underdækning skal som hovedregel opkræves i varmepriserne for det år, der følger umiddelbart efter det år, som underdækningen vedrører. En uforholdsmæssig stor underdækning kan, som en undtagelse fra hovedreglen, efter skriftlig aftale med sekretariatet indregnes i priserne over en periode Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

21 Akkumulerede over-og underdækninger, Opkrævningsret til akkumuleret underdækning (I) Energiklagenævnets afgørelse af 5. september 2011 vedr. EON Energiklagenævnet finder, at indgåelse af en aftale om varmeprisen som udgangspunkt ikke indskrænker varmeforsyningsanlæggenes ret til indregning af underdækning. På denne baggrund er det Energiklagenævnets opfattelse, at der i relation til spørgsmålet om indregning af eventuel underdækning ikke er forskel på, om underdækningen er opstået som følge af en aftalt pris eller en af det kollektive varmeforsyningsanlæg fastsat pris (tarif)... Spørgsmålet om, hvorvidt en eventuel underdækning, som hidrører fra en aftalt pris, kan indregnes, beror efter Energiklagenævnets opfattelse på en konkret vurdering af, om underdækningen kan anses for en nødvendig omkostning i medfør af varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Underdækning, som f.eks. skyldes usagligt eller vilkårligt fastsatte priser, kan som udgangspunkt og efter en formålsfortolkning ikke anses for en nødvendig omkostning Indregning af en underdækning i varmeprisen må nok antages at skulle ske i forholdsvis nær tidsmæssig tilknytning til det regnskabsår, den er opstået i. Det kan ikke udelukkes, at der er grænser for, hvor længe efter en underdæknings opståen, at den fortsat kan anses for at afspejle en nødvendig omkostning. Det må efter Energiklagenævnets opfattelse kræve gode grunde at anse en underdækning, som ikke er indregnet i det første eller i hvert fald det næstfølgende regnskabsår efter opgørelsen, for fortsat at afspejle en nødvendig omkostning. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

22 Akkumulerede over-og underdækninger, Opkrævningsret til akkumuleret underdækning (II) Energitilsynets afgørelse af 7. juli 2014 vedr. EON Sekretariatet for Energitilsynet finder, at de akkumulerede underdækninger pr. ultimo 2011 i forsyningsområderne Hjortekær, Lendemarkog Herlev Stationspark ikke er nødvendige omkostninger i varmeforsyningslovens forstand, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1 og 21, stk. 4. Da underdækningerne ikke er nødvendige omkostninger kan de beløb som EON Varme Danmark Apsefter afgørelsen af 19. december 2013 skal føre tilbage til fjernvarmeforbrugerne i forsyningsområderne ikke fratrækkes underdækningerne. Da de akkumulerede underdækninger pr. ultimo 2011 ikke er nødvendige omkostninger i varmeforsyningslovens forstand skal de udgå af prisberegningen efter varmeforsyningslovens 20, stk.1. Indbragt for Energiklagenævnet, men klage afvist som følge af klagefristen var sprunget Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

23 Akkumulerede over-og underdækninger, Afvikling af akkumuleret overdækning (I) Energitilsynets afgørelse af 13. januar 2014 vedr. EON (overdækning som følge af privatretlig prisaftale ikke lovlig og skal afvikles i kommende års priser) Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

24 Akkumulerede over-og underdækninger, Afvikling af akkumuleret overdækning (II) Energitilsynets afgørelse af 13. januar 2014 vedr. EON (skat af overdækning kan som udgangspunkt ikke indregnes) Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

25 MULIGHEDERNE FOR SAMARBEJDE MED SPILDEVANDSSELSKABERNE side 25

26 SONDRING: HOVEDAKTIVITET ELLER TILKNYTTET AKTIVITET side 26 For at et vandselskab lovligt kan varetage varmeproduktion, skal det gøres som led i hovedvirksomheden eller som lovligt tilknyttet virksomhed. Hovedaktivitet omfatter opgaver, der er en integreret og nødvendig del af spildevandsproduktion Produktion til eget forbrug Tilknyttet aktivitet er hverken integreret eller nødvendig og er derfor kun lovlig, hvis aktiviteten har særskilt hjemmel Salg til tredjemand

27 LOVLIGT TILKNYTTET AKTIVITET side 27 Hvornår er tilknyttet aktivitet lovlig? Eks.: Installering af varmepumpe Lovlig Hvis pumpen installeres mhp. eget forbrug vil det være lovligt at sælge eventuel overskuds- og biproduktion Ikke lovlig Hvis pumpen etableres med henblik på at kunne producere ud over eget behov Øvrige betingelser Der skal være en sammenhængmellem hovedproduktionen og den tilknyttede aktivitet Må kun udgøre en beskedendel af vandselskabets samlede virksomhed

28 ØVRIGE KRAV EFTER VANDSEKTORLOVEN side 28 Hvis den lovlige tilknyttede aktivitet har en omsætning på omkring kr. skal det udskilles til en selvstændig virksomhed Aktiviteterne skal udøves på kommercielle vilkår Aktiviteterne skal være regnskabsmæssigt adskilt Der skal være begrundet forventning om at opnå et afkast Må ikke påføre andre virksomheder urimelig konkurrence Må ikke påføre hovedvirksomheden urimelig risiko

29 HVAD SKAL MAN VÆRE SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ INDEN MAN GÅR I GANG? side 29 Hvem skal eje eksempelvis varmepumpen? Hvordan skal den finansieres? Kan varmeproducenten opnå energisparepoint? Hvordan skal pumpen indrettes så det forbliver en lovlig tilknyttet aktivitet Man kan købe en pumpe til eget forbrug, men som er stor nok til overskydende produktion Håndtering af indtægterne Adskillelse af hovedaktivitet og tilknyttet aktivitet

30 UDTRÆDELSESGODTGØRELSE side 30

31 UDTRÆDELSESGODTGØRELSE side 31 Det har i mange år været et almindelige vilkår i varmeselskabernes leveringsbetingelser, at en forbruger, der ikke længere ønsker at modtage varme skal betale en udtrædelsesgodtgørelse svarende til sin andel i selskabet Kunden skal rydde op efter sig selv Sondring mellem andelshavere og almindelige kunder Pligten til at betale udtrædelsesgodtgørelse gælder ikke, hvis en anden kunde overtager ens plads i forsyningen eller, hvis forsyningen er økonomisk veldrevet Udviklingenpå området er gået mod, at forbrugere får lettere ved at træde ud Den oprindelige praksis var at forsyningerne kunne binde deres kunder i perioder, der kunne gå op til 20 år Den praksis blev siden hen underkendt af højesteret, hvorefter opsigelsesperioden blev sat til 18 måneder Med de nye regler er opsigelsesperioden på 6 måneder

32 UDTRÆDELSESGODTGØRELSE HVAD ER STATUS? side 32 I 2014 er der blevet vedtaget nye regler om forbrugerbeskyttelse, der efterlader tvivl om hvordan retsstillingen er i dag. Er varmeforsyningerne overhovedet omfattet af loven? Efter de gældende regler er aftaler om fjernvarme, der er indgået på aftalebasis omfattet af beskyttelsen. Hvilken betydning har forsyningspligten for dette spørgsmål?

33 UDTRÆDELSESGODTGØRELSE HVAD ER STATUS? side 33 Hvis de er omfattet af loven: Er udtrædelsesgodtgørelsen så bare en anden form for binding og dermed ulovlig? Hvilken virkning har EU-retten for fortolkningen af reglerne? Spørgsmålet opstår i forbindelse med aftaler indgået efter de nye regler er trådt i kraft de aftaler der er indgået før de nye regler er stadig bindende

34 NYE FAKTURERINGSREGLER side 34

35 NYE FAKTURERINGSREGLER side 35 Energistyrelsen er i gang med at få vedtaget den første bekendtgørelse om fakturering for varmeforsyning Varmeselskaberne skal nu sende en faktura, til deres kunder mindst én gang årligt Forbrugeren har mulighed for, at anmode varmeselskabet om at stille faktureringsoplysninger til rådighed hvert kvartal Varmeselskabet skal sikre at forbrugeren uden yderligere omkostninger har adgang til sine forbrugsoplysninger Styrelsen har endnu ikke lavet et endeligt vedtaget reglerne, men de forventes at træde i kraft den 31. december 2014

36 NYE FAKTURERINGSREGLER INDHOLDET side 36 Fakturaen der sendes til kunden skal som minimum indeholde: Det faktiske energiforbrug i MWh eller GJ for pereioden Målerstand ved periodens start og slutning Datoen for aflæsningen Faktiske aktuelle priser opdelt på faste og variable bidrag Øvrige poster, herunder gebyrer og rabatter m.v., der skyldes den pågældende forbrugers forhold, med specificering af gebyrtype samt størrelsen heraf, hvis disse aktuelt skal betales Faktureringsperioden og sidste rettidige dato for betaling Momsbekendtgørelsen Overtrædelse af reglerne sanktioneres med bøde juridiske personer kan endvidere ifalde straf efter straffeloven

37 Regulering af blokvarmecentraler Definition i projektbekendtgørelsen Blokvarmecentraler En varme-eller kraft-varme-central, der er etableret i forbindelse med et større byggeri, hvis formål er at forsyne en lukket kreds eller et forudbestemt antal brugere med energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, jf. projektbekendtgørelsens. 2, stk. 1, nr. 4 Blokvarmecentraler større end 0,25 MW kan kun etableres, ændres eller nedlægges efter kommunens godkendelse efter projektbekendtgørelsen Blokvarmecentraler som er beliggende i eller i nærheden fjernvarmeforsynet områder SKAL forsynes med fjernvarme, jf. projektbekendtgørelsens 19 Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

38 Regulering af blokvarmecentraler Prisregulering Blokvarmecentralers prissætning er underlagt varmeforsyningslovens prisbestemmelser, medmindre omfattet af undtagelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1332, 2010 Priser og andre betingelser for levering af opvarmet vand eller damp fra en boligbloks, virksomheds og privat eller offentlig institutions egen blokvarmecentral, der ifølge varmeforsyningslovens 2, stk. 1 nr. 4, er omfattet af reglerne om kollektive varmeforsyningsanlæg, er undtaget fra bestemmelserne i lovens kapitel 4, såfremt anlægget udelukkende leverer opvarmet vand eller damp til boligblokkens, virksomhedens eller institutionens eget forbrug. En blokvarmecentral med en varmekapacitet på mellem 0,25 MW og 1 MW, der ikke udelukkende leverer varme til boligblokkens, virksomhedens eller institutionens eget forbrug, er undtaget fra anmeldelsespligten i lovens 21, stk. 1. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

39 Regulering af blokvarmecentraler Energiklagenævnets praksis Energiklagenævnets afgørelse af 24. september 2013 Det forhold, at kraftvarmeanlæggene ikke er installerede i varmecentralerne samtidig med opførelsen af de bebyggelser, som de forsyner, ændrer i de konkrete tilfælde ikke herved. Energiklagenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det af forarbejderne til den oprindelige varme-forsyningslov nr. 258 af 8. juni 1979 fremgår, at en blokvarmecentral sædvanligvis etableres samtidig med opførelsen af det byggeri, som blokvarme-centralen skal forsyne med varme. Det kan således efter Energiklagenævnets opfattelse ikke anses for et ufravigeligt krav, at blokvarmecentraler skal være etablerede samtidig med det byggeri, som blokvarmecentralen skal forsyne. Efter Energiklagenævnets opfattelse må en naturlig sproglig forståelse af udtrykkene egen blokvarmecentral og eget forbrug i undtagelsesbekendtgørelsens 2 føre til, at anlægget direkte eller indirekte skal have samme ejer som den boligblok mv., som det pågældende anlæg forsyner. Undtaget fra varmeforsyningslovens prisregulering i lovens kapitel 4 er således efter Energiklagenævnets opfattelse alene de blokvarmecentraler, hvor der findes det ovennævnte ejersammenfald mellem anlæggets ejer og modtager af varmen Stadfæstet ved byrettens dom af 11. marts 2014 Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

40 Varmeværkers adgang til tilknyttet aktivitet Hvilke aktiviteter er lovlige (I) Energitilsynet har endnu ikke udtrykkeligt taget stilling til spørgsmålet om tilknyttet aktivitet Forudsat i lovbemærkninger, at varmeværker kan udøve tilknyttet aktivitet Salg af proces varme Salg af ledig overskudskapaciet, f.eks. drift af andre værker Salg af varmtvandsbeholder i forbindelse med installering af varme Fjernkøling anses ifølge Energistyrelsen ikke som tilknyttet aktivitet. NB Varmepumper til kombineret produktion af varme og køling er kollektiv varmeforsyningsanlæg Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

41 Varmeværkers adgang til tilknyttet aktivitet Hvilke aktiviteter er lovlige (II) Betydningen af ejerforhold til varmeværket Privatejede varmeværker kan som udgangspunkt lave alle aktiviteter som vedtægtsmæssigt er hjemlet, uanset om disse kan betegnes som tilknyttet eller ej Kommunalt ejede varmeværker kan udføre de aktiviteter, som efter kommunalrettener lovlige kommunale aktivitet. Salg af tilfældig opstået overskudskapacitet er en lovlig aktivitet Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

42 Varmeværkers adgang til tilknyttet aktivitet Tilknyttet aktivitet og varmeprisen Varmeværkers udøvelse af tilknyttet aktivitet kræver ifølge Energitilsynets praksis som udgangspunkt regnskabsmæssig adskillelse, Varmeværkets midler må ikke anvendes til at finansiere tilknyttet aktivitet, idet alene nødvendige udgifter for varmelevering må indregnes i varmeprisen. Dvs. den bundne kapital ikke kan anvendes På anlæg som lave såvel procesvarme som rumvarmevil Energitilsynet have kompetence til at vurdere om omkostningsfordelingen er rimelig Energistyrelsen kan dog meddele dispensation fra kravet om regnskabsmæssig adskillelse Kommunalt ejede værker nævnes som eksempel Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

43 Varmeværkers adgang til tilknyttet aktivitet Tilknyttet aktivitet og skat Varmeværkers tilknyttet aktivitet medfører som udgangspunkt at varmeværket mister sin betinget skattefrihed i forhold til samtlige varmeværkets aktiviteter, også kollektive varmeforsyningsaktivitet, Nyt lovforslag på vej som vil give mulighed for, at et varmeværk kan bevare den betinget skattefritagelse selvom selskabet varetager tilknyttet aktivitet, dog er det en betingelse for at bevare den betingede skattefritagelse, at den tilknyttede aktivitet udøves i særskilt datterselskab Datterselskabet som varetager den tilknyttede aktivitet vil være skattepligtig Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

44 Varmeværkers adgang til tilknyttet aktivitet Eksempel Varmeværk AMBA Tilknyttet aktivitet 1, 2, 3 A/S Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

45 Kontaktinfo Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Mobil:

46 PROFIL LINE MARKERT side 46 Line Markert rådgiver myndigheder, virksomheder og institutioner i den offentlige og halvoffentlige sektor om generelle offentlig-og kommunalretlige emner, kommunale selskaber og spørgsmål knyttet til energi-og forsyningsret. Særligt rådgiver hun offentlige myndigheder og offentligt ejede institutioner og virksomheder om offentligretlige emner og spørgsmål knyttet til grænsefladerne mellem offentlig opgavevaretagelse og kommercielle aktiviteter. Line Markert rådgiver endvidere offentlige og private om spørgsmål knyttet til offentlig private samarbejder (OPS, OPP, samlet udbud mv.) -både i forbindelse med de indledende overvejelser om valg af udbuds-og kontraktmodel og gennemførelsen af projektet. Line Markert Partner Dir: Mob: Partner, Horten, 2014 Juniorpartner, Horten, Møderet for landsret, 2008 Udstationering, DLA Piper, London, Project & Finance, foråret 2006 Advokatbeskikkelse, 2006 Advokatfuldmægtig og Advokat, Horten, Cand.jur., Århus Universitet, 2003 Praktikant, Den Danske EU kommission under formandskabet for EU, 2002 Specialer Energiret & forsyningsret Offentlig ret Offentlige Private Samarbejder Omtale Legal 500 -Energy

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen 1. april 2014 Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Sekretariatet har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer. Gennemgangen har omfattet

Læs mere

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende:

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende: Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby UDKAST Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com J.nr. 011286-0012 ano/jhp Sekretær Jette Rohde Pedersen

Læs mere

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v.

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. 1 Det vil jeg tale om Prissætning Prisdifferentiering Tariffer 2 1 Prissætning Varmeforsyningslovens kapitel 4 Varmeforsyningslovens kapitel

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 4 Offentligt Til L 177 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT}] Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C. Sendt pr. til advokat Asger Janfelt

Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C. Sendt pr.  til advokat Asger Janfelt Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C 6. juli 2015 Varme 15/02176 TBHO / RVN Sendt pr. e-mail til advokat Asger Janfelt (aj@energiogmiljo.dk) AFGØRELSE FÆLLESDRIFTEN AF HØJE

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016. www.energiogmiljo.dk

Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016. www.energiogmiljo.dk Dansk Fjernvarme Temadag Lovgivning m.v. Kolding 14. januar 2016 1 Det vil jeg tale om Seneste praksis vedrørende projektgodkendelse af kollektiv varmeforsyningsanlæg Hvad skal projektgodkendes? Hvad er

Læs mere

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Att.: Bettina Andersen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11337

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk Kommunen som investor i vindmølleprojekter 1 Det vil jeg tale om Hjemmelsgrundlaget for kommunen som deltager i elproduktion Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning Anvendelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

Varmeforsyningsloven og område 4

Varmeforsyningsloven og område 4 Varmeforsyningsloven og område 4 Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temamøde om Landsbynærvarme Dansk Fjernvarme, marts 2014 Hvad siger loven? Varmeforsyningslovens formål er bl.a. at: fremme den mest samfundsøkonomiske,

Læs mere

Ifølge loven? Hvad må kommuner og forsyningsselskaber og hvad må de ikke? www.energiogmiljo.dk

Ifølge loven? Hvad må kommuner og forsyningsselskaber og hvad må de ikke? www.energiogmiljo.dk Ifølge loven? Hvad må kommuner og forsyningsselskaber og hvad må de ikke? 1 Historisk tilbageblik Kommunerne og energien Kommunal deltagelse som driftsherre i elproduktion ud fra en overvejelse om indtjening

Læs mere

Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - økonomiske og juridiske overvejelser. www.energiogmiljo.dk

Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - økonomiske og juridiske overvejelser. www.energiogmiljo.dk Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - økonomiske og juridiske overvejelser 1 Samarbejder og fusion i fjernvarmesektoren Det vil jeg tale om Juridiske overvejelser ved øget samarbejde og fusion

Læs mere

Selskabsgørelse af forbrændingssektoren Overvejelser om kommende regulering. www.energiogmiljo.dk

Selskabsgørelse af forbrændingssektoren Overvejelser om kommende regulering. www.energiogmiljo.dk Selskabsgørelse af forbrændingssektoren Overvejelser om kommende regulering 1 Det vil jeg tale om Organisation Åbningsbalance Skatteforhold Finansiering Stranded costs Varmepris Medarbejdere Ledelse Samarbejde

Læs mere

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter 1 Redegørelsens indhold Lidt om juraen på området Hjemmelsgrundlaget Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning

Læs mere

Garantiprovision i kommunalretlig belysning

Garantiprovision i kommunalretlig belysning Garantiprovision i kommunalretlig belysning Lisa Christensen, cand.jur., Videnskabelig assistent Bent Ole Gram Mortensen, Professor, cand.jur., Ph.D. Syddansk Universitet, Juridisk Institut 12. april 2016

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Lovgivning med betydning for mikrokraftvarme

Lovgivning med betydning for mikrokraftvarme Lovgivning med betydning for mikrokraftvarme Finn Bertelsen, Energistyrelsen Dansk Mikrokraftvarme Afslutningskonference, 23. september 2014 Hvad siger loven? Varmeforsyningslovens formål er bl.a. at:

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 23. oktober 2014 /MEMU Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Formål: Forbrugerbeskyttelse Prisbestemmelserne skal hindre at en monopolsituation ikke udnyttes Prisfastsættelse

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

TEMADAG OM FJERNKØLING

TEMADAG OM FJERNKØLING TEMADAG OM FJERNKØLING René Frisdahl Jensen, Advokat Den 7. oktober 2014 PROGRAM side 2 1. De juridiske rammer 2. Finansiering 3. Mulige organisationsmodeller 4. Samhandel 5. Stiftelse af et fjernkølingsselskab

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

AKTUELT NYT FRA DANSK FJERNVARME

AKTUELT NYT FRA DANSK FJERNVARME ERFA-TRÆF FOR ADMINISTRATION OG REGNSKAB AKTUELT NYT FRA DANSK FJERNVARME Birgitte Faaborg, konstitueret chef for faglig afdeling Dansk Fjernvarme GARANTIPROVISION 1. Statsstøttereglerne Kommissionens

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 28. februar 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 5. marts 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet 1.1. Brørup Fjernvarme

Læs mere

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Med venlig hilsen. Lendum Kraftvarmeværk Poul Dige Pedersen. Side 1

Med venlig hilsen. Lendum Kraftvarmeværk Poul Dige Pedersen. Side 1 SV_ Brev fra Hjørring Kommune Brev vedr garantiprovision af eksisterenede veder 1.TXT Emne: SV: Brev fra Hjørring Kommune Brev vedr. garantiprovision af eksisterenede veder ----Oprindelig meddelelse----

Læs mere

BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG

BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG ENERGITILSYNETS MØDE DEN 21. JUNI 2017 BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG 21. juni 2017 Varme 17/05558 MLD BILAG 2 RETSGRUNDLAG 1. INDLEDNING 1. I det følgende gennemgås de bestemmelser i varmeforsyningsloven

Læs mere

Temadag om fjernkøling i Danmark. Skat 16. maj 2017

Temadag om fjernkøling i Danmark. Skat 16. maj 2017 Temadag om fjernkøling i Danmark Skat 16. maj 2017 Præsentation Kim K. Kaiser Executive Director Tlf. 2529 4587 Kim.K.Kaiser@dk.ey.com linkedin.com/in/kim-kirk-kaiser Har siden 1999 bl.a. arbejdet med

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Deltagelse i biogasprojekter. Landbrugsseminar 16. marts 2016

Deltagelse i biogasprojekter. Landbrugsseminar 16. marts 2016 Deltagelse i biogasprojekter Landbrugsseminar 16. marts 2016 Hvad er biogas? Biogas opstår under forskellige biomassers nedbrydelse og består af metan og kuldioxid Ifølge Energistyrelsen er der: - 23 fællesanlæg

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS PUNKT 4 TILSYNSMØDE DEN 27. SEPTEMBER 2016 PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS 29. september 2016 Varme 13/03846 bgor/rvn 1.

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 2/14 ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1 DECEMBER 2016... 3 ENERGITILSYNETS STATISTIK

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Emne: Lovgrundlag for energiproduktion i vandsektoren Modtagere: Alle Udarbejdet af: DANVA jpl Dato: 28. september 2012. Lovgrundlaget for energiproduktion

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Punkt 8 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/10069 /SSH/MLD Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet indholdet af udkast

Læs mere

AFGØRELSE (varmeforsyning)

AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 4. maj 2001 J.nr. 97-2311-0020 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Læsø Kommune, Fjernvarmeforsyningen

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 12. og 13. oktober 2016 Cathrine Mehlskov

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 12. og 13. oktober 2016 Cathrine Mehlskov Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 12. og 13. oktober 2016 Cathrine Mehlskov Emner Generelle henvendelser ENAO Energitilsynets elektroniske anmeldelsessystem Kontrolgruppens fokusområder

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyningen) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Brdr. Hartmann A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET SAMT FRA DIREKTØREN

MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET SAMT FRA DIREKTØREN PUNKT 3 APRIL 2016 21. marts 2016 Ret & Administration MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET SAMT FRA DIREKTØREN 1. NYE KLAGESAGER FOR ENERGIKLAGENÆVNET Der er ingen nye klagesager at orientere om. 2. AFGØRELSER

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Anmeldelse af priseftervisning/regnskabsdata

Anmeldelse af priseftervisning/regnskabsdata Anmeldelse af priseftervisning/regnskabsdata i henhold til 21, stk. 1, i varmeforsyningsloven lovbekendtgørelse nr. 347 af 17/05/2005 Selskab Værk Kontaktperson e-mail Adresse Postnummer By Regnskabsperiode

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 1/13 ENERGITILSYNET UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

Holst, Energi & forsyning

Holst, Energi & forsyning Advokater Holst, Energi & forsyning Temahæfte - BIOGAS FORSIKRING & ERSTATNING OKTOBER 2012 INDHOLD SIDE 3 Støtten til biogas kort gennemgang, oversigt og status SIDE 6 Prisen for biogas når den leveres

Læs mere

Ejerskab af brugeranlæg Dansk Fjernvarme distributionsgruppen

Ejerskab af brugeranlæg Dansk Fjernvarme distributionsgruppen Dansk Fjernvarme distributionsgruppen 1 Brugeranlæg Hvad er det? Brugeranlæg er det anlæg som er installeret hos forbrugeren og som forbinder fjernvarmeværkets stikledning med forbrugerens forbrugsinstallation.

Læs mere

Notat. Vedr. projektforslag fra Tommerup Bys Fjernvarme. 1. Indledning og sammenfattende vurdering

Notat. Vedr. projektforslag fra Tommerup Bys Fjernvarme. 1. Indledning og sammenfattende vurdering Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Indehaver, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Partner, advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Direkte: 25 29 08 43

Læs mere

NOTAT 28. februar 2013

NOTAT 28. februar 2013 Kristian Raun Larsen Advokat Sagsnr. 043551-0006 djur/gsc T +45 72 27 33 27 krl@bechbruun.com NOTAT 28. februar 2013 Ophævelse af tilslutningspligt efter planloven 1. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regler for garantiprovision for kommunale garantistillelser Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 28. november 2012 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 Økonomiafdelingen

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 11. og 12. oktober 2017 Cathrine Mehlskov

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 11. og 12. oktober 2017 Cathrine Mehlskov Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 11. og 12. oktober 2017 Cathrine Mehlskov Emner Nyt fra Energitilsynet ENAO Energitilsynets elektroniske anmeldelsessystem Ny regulering Nye forrentningsregler

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hirtshals Fjernvarme over Energitilsynet af 7. juni 2004 Udtrædelsesgodtgørelse fra Hirtshals Fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober 2009 26-10-2009 VARME 4/0920-0304-0070 /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Læs mere

Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - juridiske rammer og overvejelser. www.energiogmiljo.dk

Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - juridiske rammer og overvejelser. www.energiogmiljo.dk Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren - juridiske rammer og overvejelser 1 Samarbejde og fusioner i fjernvarmesektoren Det vil jeg tale om Hvad er en fusion? Juridiske rammer og overvejelser ved

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BRDR. HARTMANN ANMODER OM DISPEN- SATION FRA ANMELDELSE AF PRISEFTER- VISNING

BRDR. HARTMANN ANMODER OM DISPEN- SATION FRA ANMELDELSE AF PRISEFTER- VISNING BRDR. HARTMANN ANMODER OM DISPEN- SATION FRA ANMELDELSE AF PRISEFTER- VISNING 29. november 2016 Varme 16/08543 MLD/RVN 1. RESUMÉ 1. Sagen angår konkret to spørgsmål; om Brdr. Hartmann A/S (herefter Brdr.

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700. Medlemmer Fravær Underskrift. Bestyrelsesmøde Bornholms Varme A/S

Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700. Medlemmer Fravær Underskrift. Bestyrelsesmøde Bornholms Varme A/S 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. Den 22-11-2013 kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700 Medlemmer Fravær Underskrift René Nordin Bloch - (formand) Carsten Scheibye - (næstformand) Bjarne Westerdahl Carsten

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende:

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende: [INDSÆT MODTAGERE] Sendt pr. e-mail til [e-mailadresser] 14. oktober 2016 Varme 16/xxxxx TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR [AF- FALDSFORBRÆNDINGSANLÆG] FOR ÅR 2017 I medfør af 4, stk.

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA I/S AffaldPlus

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Lemvig Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017

Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017 Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017 Forklaring til foreslåede vedtægtsændringer Bestyrelsen i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. har stillet forslag om ændring af vedtægterne. Ændringerne

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 72 Offentligt 16. november 2015 Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere