ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S"

Transkript

1 ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) Fax (+45) CVR-nr Jyske Bank Advokat Erik Aagaard Poulsen (H) Advokat Lars Kyhl Nielsen (H) Advokat Helge Find Rasmussen J.nr aap/hm BRUGEN AF I LEJEFORHOLD SLUT MED ANBEFALEDE BREVE? af advokat (H) Erik Aagaard Poulsen Aarhus Med virkning pr. 1/ blev der i lejelovens 4, stk. 2, indført en mulighed for, at lejer og udlejer kunne aftale, at både almindelig korrespondance mellem parterne og meddelelser efter lejelovgivningens regler udveksles pr. , så der både spares tid og penge, og den alternative mulighed med at sende almindelig brevpost, både med almindelig porto og som anbefalede breve, som det efterhånden koster kr. 76,00 at sende. En aftale om brug af kan indgås dels med den enkelte lejer, men dels også med samtlige lejere, hvis aftalen herom indgås med ejendommens beboerrepræsentation. Lejelovens 4, stk. 2, har følgende ordlyd: Hvis udlejer og lejer eller udlejer og beboerrepræsentation ønsker at give hinanden mulighed for udveksling af digitale dokumenter, som kan gøres læselige ved frembringelse af skrifttegn og lagres på et varigt medie, i tilfælde, hvor der i denne lov eller i lov om midlertidig regulering af boligforholdene kapitel II-V stilles krav om skriftlighed, eller hvor der i loven foreskrives en meddelelsespligt mellem parterne, der ikke hensigtsmæssigt lader sig gennemføre på andre måder end skriftligt, skal dette aftales mellem parterne. Denne aftale kan til enhver tid opsiges uden varsel. Det kan ikke aftales, at meddelelser efter 87 og 93, stk. 2, afgives som digitale dokumenter. Som det fremgår af lovteksten, er der to meddelelser der ikke kan sendes pr. , men som skal sendes som almindeligt brev, - nemlig meddelelser efter 87, det vil sige udlejers opsigelse af lejemål, hvilket gælder alle typer af opsigelser, og påkrav om manglende betaling af leje efter lejelovens 93, stk. 2, og selve den efterfølgende ophævelse af lejemålet efter udløbet af påkravsfristen på 14 dage. Aftale i lejekontrakten om brug af ? Den væsentligste almindelige og praktiske måde at indgå aftale med lejeren om brug af forekommer typisk i forbindelse med genudlejning af et lejemål, hvor udlejer i 11 kan formulere et vilkår, f.eks. med følgende ordlyd:

2 2 Parterne er enige om, at meddelelser efter lejelovgivningen kan udveksles pr. , jfr. lejelovens 4, stk. 2. Når lejeren underskriver lejekontrakten gælder underskriften naturligvis også accept af dette vilkår. Endvidere kan aftalen indgås efterfølgende som generel aftale for alle lejerne i ejendommen med beboerrepræsentation. Dette er dog ikke helt uden problemer, idet der sagtens kan være en eller flere lejere i ejendommen, som ikke har en computer eller en adresse som fungerer. Endelig kan en aftale om brugen af også indgås efterfølgende med lejeren, og for at indgå en sådan aftale er der ikke andre formkrav, end at aftalen skal være skriftlig. Ifølge lejelovens 4, stk. 1, skal en lejeaftale og andre aftaler aftales skriftligt, når en af parterne kræver det. I en situation, hvor den ene part foreslår den anden part pr. , at man fremover kan korrespondere sammen om lejeforholdet pr. , vil dette utvivlsomt også være gyldigt vedtaget. Man skal dog være opmærksom på, at det efter næstsidste punktum i bestemmelsen er præciseret, at aftalen om brug af til enhver tid kan opsiges af den ene part uden varsel. Dette kan f.eks. også blot ske ved at fremsende en , hvis man f.eks. er blevet sur på den anden part. Det hævner sig imidlertid lynhurtigt, at man heller ikke kan skælde den anden part ud pr. , men skal til at skrive et brev, lægge det i en kuvert, sætte porto på og bringe det hen i postkassen og så har ophidselsen nok allerede lagt sig! Bevisproblemer? Lejelovgivningen foreskriver på en lang række områder, at en række meddelelser efter lejelovgivningen skal ske skriftligt. Det gælder f.eks. påbud af enhver art, afgivet af udlejeren, herunder påbud om at overholde husorden, påbud om kontraktstridig brug af lejemålet, herunder anvendelse til andet formål, overladelse af brugsretten til andre, og de fleste andre regler der skal overholdes, således at lejemålet ellers kan ophæves, varsling af lejeforhøjelser efter både lejeloven og boligreguleringsloven, udsendelse af varmeregnskab og vandregnskaber m.v.

3 3 Omvendt er der også regler i lejelovgivningen, hvor det er lejer, som er bundet af et skriftlighedskrav, f.eks. indsigelser mod varme- og vandregnskaber og indsigelser imod lejeforhøjelser, samt indsigelser imod udlejers ophævelse af lejemålet. Herudover kan brugen af også anvendes til andre typer meddelelser, f.eks. fremsendelse af ind- og udflytningsrapporter, underretning om indestående på vedligeholdelseskonti, udlejers fremsendelse af oplysninger til beboerrepræsentation osv. Det der derimod ikke foreligger nogen afklaring af er de bevisproblemer, som brugen af kan medføre. Såfremt en udlejer har sendt en meddelelse til en lejer i et almindeligt brev, f.eks. et påbud af den ene eller anden karakter eller en rykker om lejerestance, eller en advarsel med henblik på opsigelse, eller udsendelse af andre ubehagelige breve, er det almindeligt kendt i lejeforhold, at en lang række af disse breve, som ikke er sendt anbefalet, ganske enkelt bliver væk hos postvæsenet eller andre steder, og af en eller anden mystisk grund derfor aldrig kommer frem til lejeren! Da det er udlejeren, der har bevisbyrden for at brevet er kommet frem, og ikke alene at det er afsendt, er der i hundredevis af afgørelser, som statuerer, at udlejeren ikke har bevist at brevet er afsendt og kommet frem til lejeren, hvorfor udlejeren ikke kan få ret i lejeforhøjelsen, opsigelsen, ophævelsen eller andet. Det er således bevismæssigt ubehageligt, at en lejers blotte bestridelse af at have modtaget et bestemt brev er tilstrækkeligt, hvilket er årsagen til at der kun er et relevant alternativ for sikker fremsendelse af sådanne meddelelser til lejeren, nemlig brug af et anbefalet brev. Her får udlejeren beviset af postvæsenet, nemlig enten en bekræftelse på at brevet er afleveret til lejeren, eller en bekræftelse på at postvæsenet har afleveret en meddelelse til lejeren om at afhente det anbefalede brev på posthuset. Meddelelser afsendt pr. kan også blive væk! Bevisproblemerne er derfor de samme, med mindre udlejeren modtager en bekræftelse fra lejeren på, at en er modtaget. Dette kan enten ske ved at udlejeren i en beder om at få en bekræftelse, eller ved at udlejeren modtager et svar fra lejeren. Man kan naturligvis også udskrive en kopi af mailen som viser, hvornår den er blevet sendt, men et sådant bevis dokumenterer alene, at mailen er blevet afsendt, og ikke at den er modtaget af lejeren. Her mangler altså det samme bevis som kvitteringen for et anbefalet brev, der netop er beviset for at det anbefalede brev er kommet frem/modtaget. Man skal derfor være opmærksom på de områder i lejelovgivningen, hvor der i lovteksten udtrykkeligt er foreskrevet, at meddelelsen skal være skriftlig, er det nødvendigt

4 4 for udlejer at sikre sig bevis for at en er kommet frem, enten ved at bede lejeren om en bekræftelse eller et udtrykkeligt svar på, at en er modtaget. Reagerer lejeren ikke herpå, er det nødvendigt at printe meddelelsen ud og sende den anbefalet som hidtil. En lille fælde! Der kan siges at foreligge en lille fælde i tilfælde af kommunikationsfejl, hvor en udlejer skal varsle en lejeforhøjelse efter reglerne om omkostningsbestemt leje efter boligreguleringslovens 12 eller 13 (ejendomme med beboerrepræsentation), idet der i begge situationer i loven er et formkrav om, at varslingerne om lejeforhøjelse skal fremsættes samtidig overfor de lejere, hvis leje ønskes forhøjet. Hvis udlejeren sender varslingen til alle de lejere, hvis leje ønskes forhøjet, men en af varslingsskrivelserne ikke bliver modtaget hos en af lejerne, enten på grund af en kommunikationsfejl, fordi den pågældendes adresse ikke er korrekt eller ikke fungerer, kommer varslingen ikke frem til den pågældende lejer på samme tidspunkt som til de andre lejere i ejendommen. Medfører dette f.eks., at udlejeren får en fejlmelding om, at en ikke er afsendt/modtaget af den pågældende lejer, er udlejeren nødt til at fremsende varslingen på sædvanlig måde med brev. Men i denne situation er varslingen ikke fremsat samtidig overfor de pågældende lejere, hvilket får den konsekvens, at gyldighedsbetingelsen om samtidighed ikke er opfyldt, og at varslingen derfor er ugyldig, således at der skal varsles om. Der er tale om fuldstændig samme risiko, hvis alle varslingsbrevene i stedet for er sendt med almindelig post, og et af brevene ved en fejl fra postvæsenet aldrig bliver afleveret, eller lejeren påstår at varslingen ikke er modtaget. Denne risiko kan således kun elimineres ved at anvende den samme fremsendelsesmåde overfor alle lejere, f.eks. anbefalet brev, hvorved man har sikret sig beviset for samtidig fremsendelse. I en situation hvor der anvendes samtidig varsling pr. , og udlejeren som afsender modtager en fejlmelding og konstaterer, at det skyldes f.eks. at e- mailadressen er skrevet forkert, kan problemet meget nemt løses ved at udlejeren blot sender en ny varsling igen til alle lejerne på en gang. Retspraksis: I det seneste år har domstolene truffet en række afgørelser om brugen af og herfra kan gengives nogle eksempler:

5 5 T:BB V: Parterne havde i lejekontrakten udtrykkeligt aftalt digital kommunikation. Udlejeren fremsendte et påkrav til lejeren om betaling af en restance ved anbefalet brev. Efterfølgende fremsendte udlejerens advokat pr. en meddelelse til lejeren om, at lejemålet var ophævet, og 4 dage efter blev restancen betalt. Da betaling af restancen, efter at lejemålet var ophævet, ikke kan afværge en ophævelse, blev sagen sendt i fogedretten, som nægtede at foretage udsættelse af lejeren med den begrundelse, at ophævelsen ikke kan ske pr. efter lejelovens 4, stk. 2. Vestre Landsret ændrede fogedrettens afgørelse med den begrundelse, at lejelovens 93 ikke indeholder formkrav til en udlejers hæveerklæring, ligesom der ikke er tale om en meddelelsespligt der ikke hensigtsmæssigt lader sig gennemføre på andre måder end skriftligt. Herefter fandt lejelovens 4, stk. 2, ikke anvendelse, og lejeren blev udsat af lejemålet. Afgørelsen er bemærkelsesværdig, idet lejelovens 4, stk. 2, siger, at det ikke kan aftales, at meddelelser efter lejelovens 93, stk. 2, kan afgives som digitale dokumenter, men landsretten lægger således afgørende vægt på, at der ikke i 93, stk. 2, er noget formkrav om skriftlighed til ophævelsen. T:BB Ø: Den 30/ fremsendte lejer en til udlejeren, hvori lejemålet blev opsagt. I lejekontrakten var det aftalt, at opsigelse skulle ske skriftligt. Udlejeren nægtede at anerkende, at opsigelsen, afgivet pr. , kunne have retsvirkning, og da lejeren efterfølgende den 2/4 afleverede en skriftlig opsigelse hos udlejer, krævede denne betaling af leje, også for juli måned. Det præciseres, at der ikke i lejekontrakten var aftalt digital kommunikation efter lovens 4, stk. 2, og da det i selve lejekontrakten var aftalt, at opsigelse fra lejerens side skulle være skriftlig, kunne lejerens mail af 30/3 således ikke tillægges nogen retsvirkning. T:BB V: En lejer opsagde den 8/ et lejemål i forbindelse med flytning til et plejehjem. Lejeren anførte i opsigelsen datterens telefonnummer og adresse. Den 17/ afgik lejeren ved døden og den 19/ fremsendte udlejeren en mail til lejerens datter med indkaldelse til flyttesyn i lejligheden den 21/ Da lejeren skulle begraves denne dag, foreslog datteren, at udlejeren selv synede lejligheden og afleverede nøglerne samme dag. Den 14/ sendte udlejeren en flyttesynsrapport til lejerens adresse, da udlejeren ikke var bekendt med lejerens nye adresse/hvortil henvendelse skulle ske, men kravet

6 6 om istandsættelse var fremsat for sent, som følge af at udlejer allerede ved e- mailkorrespondance med lejerens datter den 19/6 havde datterens adresse, og derfor burde have udfoldet yderligere bestræbelser for at finde frem til den rigtige adresse. T:BB V: En lejer havde ved opsagt sit lejemål pr. 1/ , og modtog en bekræftelse herpå fra udlejer, også pr. . Nøglerne blev afleveret til udlejer den 15/ , og lejeren blev ikke indkaldt til flyttesyn, men den 10/ bad udlejeren ved lejeren om at oplyse sin nye postadresse. Lejeren svarede samme dag. Udlejeren fremsendte herefter med almindelig post en malerregning til lejeren, men kravet herom blev afvist som for sent fremsat, idet udlejeren hele tiden havde været i besiddelse af lejerens adresse og derfor kunne udlejeren uden vanskelighed have fået oplyst lejerens nye adresse på et tidligere tidspunkt. Indførelsen af brugen af i lejeforhold er utvivlsomt indført som led i en helt naturlig udvikling af moderne kommunikationsmidler. Det er særdeles praktisk, at varslinger, saldomeddelelser, påbud, påkrav, varmeregnskaber m.v., ved et tryk på computeren kan sendes til lejeren i stedet for brug af breve, kuverter og anbefalede breve. Men også på lejerside er det praktisk, at modtagelsen af meddelelser automatisk kan findes og opbevares på lejerens computer, hvor de kan findes frem igen, hvis det bliver nødvendigt, i modsætning til diverse papirer, som lettere kan blive væk. Da det er en helt naturlig udvikling i moderne kommunikation, er det både uforståeligt og en gammeldags opfattelse, at lejelovens 4, stk. 2, indeholder den lidt barnagtige regel om, at aftalen om brug af til enhver tid kan opsiges af en af parterne og endog uden varsel. Man skulle tro, at det er de personer i Ministeriet, der har siddet og lavet udkastet til loven, og forestillet sig at korrespondancen imellem udlejer og lejer bliver mere og mere hidsig og uforskammet, sådan at hvis den der først blev sur havde lyst, blot kunne meddele den anden part, at nu kan vi ikke korrespondere længere pr. . Jeg endnu ikke set eller hørt nogen fornuftig begrundelse på, at en sådan aftale af den ene part skal kunne annulleres uden varsel, hvorfor det vil være naturligt at ændre denne regel, således at aftalen indgår som et almindeligt vilkår i lejeaftalen, hvorefter adgangen til at korrespondere pr. er gældende, så længe lejemålet består og ikke kan ændres/opsiges af nogen af parterne undervejs.

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN JURIDISK NYT NOVEMBER 2013 SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN SIDE 4: Opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret om beviskrav ved udlejers opsigelse af lejeforhold SIDE 6: Seneste ændringer i renteloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere