Sikkerhed og juridisk information1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhed og juridisk information1"

Transkript

1 Sikkerhed og juridisk information1 MFC-J6510DW/J6710DW/J6910DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya , Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse. Hvis instruktionerne ikke følges nøje, kan der være øget fare for brand, elektrisk stød, forbrændinger eller kvælning. Symboler og termer, der benyttes i dokumentationen 1 De følgende symboler og termer benyttes i hele dokumentationen. Fed Kursiv Courier New Fed skrift angiver bestemte knapper på maskinens kontrolpanel eller på computerskærmen. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens display. ADVARSEL ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderate personskader. VIGTIGT! VIGTIGT angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet. Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre faciliteter. Ikoner for elektrisk fare advarer dig om fare for elektrisk stød. Ikoner for forkert konfiguration advarer dig om enheder eller handlinger, der ikke er kompatible med maskinen. Ikoner for brandfare advarer dig om, at der er risiko for brand. Følg alle advarsler og instruktioner på maskinen. Bemærk! Illustrationerne i denne vejledning viser MFC-J6710DW. Version 0 DAN 1

2 Bemærkning om kompilering og publikation 1 Denne brugsanvisning er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd., og den indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel. Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen. 2

3 Placer din maskine et sikkert sted 1 Sæt maskinen på en plan, stabil flade, der er fri for vibrationer og stød, f.eks. et skrivebord. Anbring maskinen i nærheden af et telefonstik og en almindelig jordforbundet stikkontakt. Vælg et tørt sted med god luftgennemstrømning, og hvor temperaturen forbliver mellem 10 C og 35 C. ADVARSEL UNDGÅ at udsætte maskinen for direkte sollys, kraftig varme, åbne flammer, saltholdige eller ætsende gasser, fugt eller støv. UNDGÅ at placere maskinen på et gulvtæppe, hvor den udsættes for støv. Dette kan medføre risiko for elektrisk kortslutning eller brand. Det kan desuden beskadige maskinen og/eller gøre den ubrugelig. UNDGÅ at placere maskinen i nærheden af varmeapparater, klimaanlæg, vand, kemikalier og enheder der indeholder magneter eller skaber magnetfelter. Dette kan medføre risiko for kortslutning eller brand, hvis vand kommer i kontakt med maskinen (herunder ved kondensering forårsaget af opvarmning/luftkonditionering/ventilationsudstyr). Portene og åbningerne i kabinettet samt på bag- og undersiden forbedrer ventilationen. Undlad at blokere eller dække åbningerne til, så maskinen kan fungere optimalt og være beskyttet mod overophedning. UNDGÅ at sætte maskinen et sted, hvor en eller flere af maskinens porte eller åbninger er blokeret eller tildækket. Disse porte og åbninger forbedrer ventilation. Hvis maskinens ventilationsåbninger blokeres, kan det medføre risiko for overophedning og/eller brand. VIGTIGT Maskinen skal altid placeres på en solid overflade, og aldrig på en seng, sofa, et tæppe eller andre tilsvarende blød overflader. Denne maskine må ikke placeres i nærheden af eller over en radiator eller et varmeapparat. Denne maskine må ikke placeres i en indbygget installation. 3

4 VIGTIGT! Læg IKKE genstande oven på maskinen. Du må IKKE anbringe noget foran eller på produktet, der kan blokere for modtagelse af faxmeddelelser, kopiering eller udskrivning af sider. Anbring IKKE din maskine ved siden af interferenskilder, såsom højtalere eller baseenheder til trådløse telefoner fra andre producenter end Brother. Dette kan forstyrre funktionsmåden i maskinens elektroniske komponenter. Maskinen må IKKE placeres på en skrå/hældende overflade af nogen art. Maskinen må IKKE vippes, når blækpatronerne er installeret. Det kan forårsage blækspild og skader inden i maskinen. Generelle forholdsregler 1 ADVARSEL Der er anvendt plasticposer ved indpakning af maskinen. Poserne skal holdes uden for børns rækkevidde for at undgå fare for kvælning. Der må ikke indsættes nogen form for objekter i maskinens porte, da der kan opstå kontakt med farlige strømførende punkter eller kortslutning af dele og derved fare for brand eller elektrisk stød. Hvis metaldele, vand eller andre væsker kommer i maskinen, skal du øjeblikkeligt trække stikket ud af stikkontakten. Kontakt din Brother-forhandler eller Brother kundeservice. BRUG IKKE brandbare stoffer eller nogen form for spray eller organisk opløsning/væske, der indeholder alkohol eller ammoniak til at rense maskinen indvendigt eller udvendigt. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. 4

5 FORSIGTIG Vent, indtil siderne er kommet ud af maskinen, før du samler dem op. Du kan komme til skade med, hvis de kommer i klemme i en rulle. Nogle områder af maskinen kan forårsage personskade, hvis dækslerne (skraverede) smækker i. Vær forsigtig, når dine hænder er i de områder, der er vist på illustrationerne. Berør IKKE det skraverede område på illustrationen. Du kan komme til skade med, hvis de skæres på maskinens kant. 5

6 Transportér IKKE maskinen ved at holde i scannerlåget eller låget til udredning af papirstop. Dette kan forårsage, at maskinen glider ud af dine hænder. Maskinen må kun bæres ved at placere hænderne under hele maskinen. (MFC-J6510DW) 1 (MFC-J6710DW og MFC-J6910DW) Sørg for at være mindst to personer om at flytte eller løfte maskinen for at forhindre personskader. Pas på, at fingrene ikke kommer i klemme, når du sætter maskinen ned igen. VIGTIGT! Strømafbrud kan slette informationer i maskinens hukommelse. (MFC-J6910DW) Rør IKKE ved touchscreenen umiddelbart efter, at strømkablet er sat i, eller når maskinen tændes. Dette kan forårsage en fejl. 6

7 Sikker tilslutning af maskinen 1 ADVARSEL Rør IKKE ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød. Sørg altid for, at stikket er sat helt i. Denne maskine bør tilsluttes en jordforbundet vekselstrømskilde inden for den afstand, der er angivet på mærkaten. Tilslut den IKKE til en jævnstrømskilde eller omformer. Dette kan give elektrisk stød. Hvis du er i tvivl om, hvilken strømkilde du har, skal du kontakte en autoriseret installatør. Maskinen er forsynet med et trebenet jordforbundet stik. Dette stik passer kun i en jordforbundet stikkontakt. Det er en sikkerhedsanordning. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, skal du tilkalde en autoriseret installatør for at få installeret stikkontakt med jord. Formålet med det jordforbundne stik må IKKE omgås. Dette kan give elektrisk stød. Brug IKKE maskinen, hvis strømkablet er flosset eller ødelagt, da dette kan forårsage elektrisk stød eller brand. Træk IKKE midt på strømkablet. Lad IKKE noget hvile på strømkablet. Anbring IKKE denne maskine, hvor man kan komme til at træde på ledningen. Dette kan give elektrisk stød. 7

8 Rør aldrig ved telefonledninger eller -stik, der ikke er isolerede, medmindre telefonlinjen er afbrudt ved vægstikket. Installer aldrig telefonledninger i tordenvejr. Installer aldrig et telefonstik i væggen et vådt sted. Dette kan give elektrisk stød. Servicering af maskinen 1 Forsøg IKKE at servicere maskinen på egen hånd, da du ved at åbne eller fjerne dæksler kan udsætte dig selv for kontakt med farlige strømførende dele og andre farer. Samtidig risikerer du at annullere garantien. Kontakt din Brother-forhandler eller Brother kundeservice. ADVARSEL Hvis maskinen er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget, skal du trække stikket ud af stikkontakten og kontakte din Brother-forhandler eller Brother Kundeservice. Dette kan give elektrisk stød. FORSIGTIG Hvis maskinen bliver usædvanligt varm, afgiver røg eller stærk lugt, eller hvis du ved et uheld spilder væske på den, skal du øjeblikkeligt trække stikket ud af stikkontakten. Kontakt din Brother-forhandler eller Brother kundeservice. VIGTIGT! Hvis maskinen ikke fungerer normalt, når betjeningsanvisningerne følges, skal du kun justere de kontrolfunktioner, der er nævnt i betjeningsanvisningerne. Forkert justering af andre kontrolfunktioner kan forårsage skade, og det vil ofte kræve omfattende arbejde af en autoriseret tekniker at gendanne maskinens normale funktionalitet. 8

9 Reklamationsret og ansvar 1 Brother kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skade, der opstår som følge af oplysningerne heri (inklusive, men ikke begrænset til, direkte, særlige eller følgeskader af nogen art). Intet heri har indflydelse på eksisterende reklamationsret eller må tolkes som en yderligere produktgaranti. ADVARSEL Brug IKKE maskinen i nærheden af vand, f.eks. i nærheden af et badekar, en vaskebalje, en køkkenvask eller en vaskemaskine, i en fugtig kælder eller i nærheden af en swimmingpool. Undgå at bruge maskinen i tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød pga. lyn. Brug IKKE maskinen til at rapportere en gaslækage i nærheden af lækagen. Brug kun det strømkabel, der følger med denne maskine. Dette produkt skal installeres i nærheden af en lettilgængelig stikkontakt. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække strømstikket ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt. Godkendelsesoplysninger 1 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG PSTN-LINJE MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. Brother meddeler, at dette produkt muligvis ikke vil fungere korrekt i andre lande end det, produktet oprindeligt er købt i, og reklamationsretten dækker ikke, at produktet ikke fungerer, ved anvendelse på offentlige telefonlinjer i et andet land. 9

10 Overensstemmelseserklæring (kun Europa) 1 Vi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya Japan erklærer, at dette produkt overholder kravene i direktiverne 1999/5/EC og 2009/125/EC. Overensstemmelseserklæringen findes på vores websted. Besøg -> vælg område (f.eks. Europa) -> vælg land -> vælg din model -> vælg "Manualer" -> vælg Overensstemmelseserklæring (vælg sprog om nødvendigt). LAN-forbindelse 1 VIGTIGT! Tilslut IKKE maskinen til en LAN-forbindelse, der kan blive udsat for overspænding. Radiointerferens 1 Dette produkt overholder EN55022 (CISPR Publikation 22)/klasse B. Inden maskinen tilsluttes en computer, skal du sikre dig, at du bruger et USB-kabel, som ikke må være længere end 2 m. 10

11 Genanvendelsesoplysninger i overensstemmelse med direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2002/96/EF) og batteridirektivet (2006/66/EF) 1 Produktmærke Batterimærke Kun for EU Produktet/batteriet er forsynet med et af ovennævnte genanvendelsessymboler. Det angiver, at produktet/batteriet skal bortskaffes separat på et passende indsamlingssted og ikke sammen med det normale husholdningsaffald. For produkter med batterier, der kan udskiftes af brugeren, henvises til udskiftningsanvisningerne i brugervejledningen. Kompetenceerklæring til international ENERGY STAR 1 Formålet med det internationale ENERGY STAR -program er at fremme udviklingen og populariteten af energieffektivt kontorudstyr. Som en ENERGY STAR -partner har Brother Industries, Ltd. fastslået, at dette produkt overholder ENERGY STAR -specifikationerne for energieffektivitet. 11

12 Varemærker 1 Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Apple, Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Adobe, Flash, Illustrator og Photoshop er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Nuance, Nuance-logoet, PaperPort og ScanSoft er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro og M2 er varemærker tilhørende Sony Corporation. AOSS er et varemærke tilhørende Buffalo Inc. WPA, WPA2 og Wi-Fi Protected Access og Wi-Fi Protected Setup er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance i USA og/eller andre lande. Wi-Fi og Wi-Fi Alliance er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Intel og Pentium er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. AMD er et varemærke tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. FaceFilter Studio er et varemærke tilhørende Reallusion, Inc. BRAdmin Professional er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. UNIX er et registreret varemærke tilhørende The Open Group i USA og andre lande. Linux er et registreret varemærke tilhørende Linus Torvalds i USA og andre lande. CorelDraw, Corel Paint Shop Pro og Corel WordPerfect er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Corel Corporation og/eller datterselskaber i Canada, USA og/eller andre lande. Virksomhederne, hvis software er nævnt ved navn i denne vejledning, har hver især en softwarelicensaftale, der gælder for deres egne programmer. Handelsbetegnelser og produktnavne med henvisning til andre virksomheder og som forekommer på Brother-produkter, i medfølgende dokumentation eller andre materialer, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder. 12

13 Open source-licensbemærkninger 1 Produktet gør brug af open source-software. Læs mere i open source-licensbemærkningerne og oplysningerne om ophavsret på den medfølgende cd. (For Windows ) X:\License.txt (hvor X angiver drevbogstavet). (For Macintosh) Dobbeltklik på cd-ikonet på skrivebordet. Dobbeltklik derefter på ikonet Hjælpeprogrammer. License.rtf vises. Ulovlig brug af kopiudstyr 1 Det er en lovovertrædelse at fremstille kopier af bestemte emner eller dokumenter med kriminelle hensigter. Her følger en ikke-udtømmende liste med eksempler på dokumenter, der kan være ulovlige at kopiere. Vi foreslår, at du taler med din juridiske rådgiver og/eller de relevante myndigheder, hvis du er i tvivl om et særligt emne eller dokument: Valuta Obligationer eller andre gældsbeviser Deponeringscertifikater Militærpapirer eller indkaldelsespapirer Pas Frimærker (gyldige eller ugyldige) Immigrationspapirer Sociale dokumenter Checks eller bankanvisninger fra myndigheder Identifikationsskilte eller værdighedstegn Endvidere er det i visse lande ikke tilladt at kopiere kørekort og/eller registreringsattester til motorkøretøjer. Copyright-beskyttet materiale må ifølge loven ikke kopieres, med undtagelse af princippet om rimelig fordeling, der er gældende for visse dele af copyright-beskyttet materiale. Mange kopier kunne indikere forkert brug. Kunstværker betragtes på samme måde som copyright-beskyttet materiale. 13

14

Produktsikkerhedsguide 1

Produktsikkerhedsguide 1 Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J525W/J725DW/J925DW/MFC-J430W/J625DW/J825DW/J5910DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger

Læs mere

Sikkerhed og juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Sikkerhed og juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W Sikkerhed og juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W Læs denne brochure igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse. Hvis instruktionerne

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1

Produktsikkerhedsguide 1 Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J140W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse.

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J4110DW/MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW

Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J4110DW/MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J4110DW/MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger

Læs mere

Produktsikkerhedsguide

Produktsikkerhedsguide ADS-2100e ADS-2600We ADS-2100e ADS-2600We DAN Version 0 Læs denne vejledning igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse. Hvis instruktionerne ikke følges nøje, kan der være

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN)

Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN) Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN) Læs denne brugsanvisning, før du tager produktet i brug eller udfører vedligeholdelse. Hvis disse anvisninger ikke følges, er der øget risiko for brand, elektrisk

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J4110DW/MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW

Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J4110DW/MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J4110DW/MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen

Læs mere

Produktsikkerhedsguide (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

Produktsikkerhedsguide (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Produktsikkerhedsguide (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs denne brugsanvisning, før du tager produktet

Læs mere

Symboler og regler, der er anvendt i dokumentationen. Bemærk!

Symboler og regler, der er anvendt i dokumentationen. Bemærk! Sikkerhed og juridisk information (HL-2130 / HL-2132 / HL-2135W / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN / HL-2270DW / DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W / DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J785DW/MFC-J985DW

Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J785DW/MFC-J985DW (Kun EU) Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J785DW/MFC-J985DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger produktet eller forsøger

Læs mere

Symboler og termer, der er anvendt i dokumentationen 1 ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGT! BEMÆRK

Symboler og termer, der er anvendt i dokumentationen 1 ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGT! BEMÆRK Produktsikkerhedsguide 1 (HL-1110 / HL-1112 / DCP-1510 / DCP-1512 / MFC-1810 / MFC-1815) Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs denne brugsanvisning, før du

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1 MFC-J5330DW/J5335DW/J5730DW/J5930DW/ J6530DW/J6930DW/J6935DW

Produktsikkerhedsguide 1 MFC-J5330DW/J5335DW/J5730DW/J5930DW/ J6530DW/J6930DW/J6935DW (Kun EU) Produktsikkerhedsguide 1 MFC-J5330DW/J5335DW/J5730DW/J5930DW/ J6530DW/J6930DW/J6935DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden

Læs mere

Start her. a b PDS-5000 PDS-6000. maskinen ud, og kontroller delene ADVARSEL VIGTIGT! BEMÆRK! ADVARSEL

Start her. a b PDS-5000 PDS-6000. maskinen ud, og kontroller delene ADVARSEL VIGTIGT! BEMÆRK! ADVARSEL Hurtig installationsvejledning PDS-5000 / PDS-6000 Start her PDS-5000 PDS-6000 Læs venligst Produktsikkerhedsguide på side 6, før du konfigurerer din maskine. Gå derefter tilbage til denne side i Hurtig

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Sikkerhed og juridisk information A (HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW(T) / DCP-9055CDN / 9270CDN / MFC-9460CDN / 9465CDN / 9970CDW)

Sikkerhed og juridisk information A (HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW(T) / DCP-9055CDN / 9270CDN / MFC-9460CDN / 9465CDN / 9970CDW) Sikkerhed og juridisk information (HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW(T) / DCP-9055CDN / 9270CDN / MFC-9460CDN / 9465CDN / 9970CDW) Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Læs denne booklet, før eventuel

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Sådan anvender du denne brugsanvisning: 1

Sådan anvender du denne brugsanvisning: 1 Produktsikkerhedsguide 1 (HL-L8250CDN / HL-L8350CDW / HL-L9200CDW / HL-L9200CDWT / HL-L9300CDWTT / DCP-L8400CDN / DCP-L8450CDW / MFC-L8600CDW / MFC-L8650CDW / MFC-L8850CDW / MFC-L9550CDW) Brother Industries,

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Produktsikkerhedsguide PJ-

Produktsikkerhedsguide PJ- Produktsikkerhedsguide PJ- 722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773 PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/ PJ-763MFi PJ-773 Sørg for at læse dette dokument, inden du bruger printeren. Vi anbefaler, at du gemmer

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Bæreark til kvittering. Hurtig installationsvejledning

Bæreark til kvittering. Hurtig installationsvejledning Hurtig installationsvejledning Start her ADS-1100W ADS-1600W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Læs følgende instruktioner omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan være farligt og / eller ulovligt. Du er alene ansvarlig for, hvordan dit produkt er bruges

Læs mere

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner Brug følgende sikkerhedsinstruktioner som hjælp til at sikre din egen sikkerhed og for at beskytte dit udstyr og arbejdsmiljøet mod mulig beskadigelse. BEMÆRK:

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1

Produktsikkerhedsguide 1 Produktsikkerhedsguide 1 ADS-2100 og ADS-2600W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E5430 set forfra og bagfra Figur

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor 3-218-419-11 (1) Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor Brugsanvisning MSAC-EX1 Danish Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning grundigt og gemme den til fremtidig brug. ADVARSEL

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning Kom godt i gang QL-500 / QL-560 Brugsanvisning Vedligeholdelse og problemløsning Læs og forstå denne vejledning, inden maskinen tages i brug. Vi anbefaler, at du opbevarer vejledningen i nærheden af maskinen

Læs mere

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd Varemærker NETGEAR, NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere