Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune"

Transkript

1 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner, dagplejemødre, skoler og andre relevante parter informeres hurtigt. For at sikre hurtig information til de relevante parter i Børn og skoleafdelingen, institutioner, skoler og dagplejemødre, er der indgået en aftale mellem Politiet og Den sociale døgnvagt: Politiet kontakter Den sociale døgnvagt hurtigst muligt på tlf Den sociale døgnvagt kontakter Børn og skoleafdelingen I Børn og skoleafdelingen har Børnechefen og Skolechefen ansvaret for at modtage og videreformidle informationen. Når det drejer sig om børn under den skolepligtige alder kontaktes Børnechefen og når det drejer sig om børn, som går i skole kontaktes Skolechefen. Børnechefen og eller Skolechefen har ansvaret for at dagplejemødre, daginstitutioner, skoler og andre relevante parter informeres. Børnechefen og Skolechefen bliver afløst af henholdsvis leder af daginstitutioner, leder af dagplejen og udviklingschefen i skoleafdelingen. Afløsningen aftales internt i afdelingerne. I Børn og skoleafdelingen kontaktes: Børnechefen, leder af daginstitutioner eller leder af dagplejen. Børnechefen: tlf Leder af daginstitutioner: tlf Leder af dagplejen: tlf Skolechefen eller Udviklingschefen: Skolechefen: tlf Udviklingschefen: tlf Dagplejeformidlingen, institutioner og skoler har selv ansvaret for den lokale beredskabs - og kriseplan. Eksempel på lokale beredskabsplaner vedlagt.

2 2 Krise- og sorgplan for Rismølleskolen Rismølleskolens skolens krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen. Planen indeholder følgende Når skolen mister en elev Når en elev mister forældre eller søskende Når skolen mister en ansat Elever i krise som følge af skilsmisse, alvorlig sygdom, vold, mv. Ulykker i skoletiden Litteraturliste - relevante telefonnumre Planen uddeles til samtlige medarbejdere. En gang årligt orienteres alle om planen og i den forbindelse foretages evt. revidering. Rismølleskolen 2011 At støtte en ung i sorg kræver ikke at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske En smerte der bliver delt, mister sin kraft

3 3 Når skolen mister en elev Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter skolelederen. Klasselæreren og skolelederen taler sammen. Skolelederen kontakter relevante personer (f.eks. psykolog, myndigheder, lærerteam, støttegruppe). Skolelederens samles med skolens lærere og vurderer omfanget af støtte m.v. Hvis der er behov for krisehjælp til medarbejdere, overvejes en løsning evt. med hjælp fra Falck help care. Klasselærerens ansvarsområder: Første kontakt til elevens hjem: Skolelederen har i samråd med klasselæreren ansvaret for, at der tages kontakt til hjemmet, der tilbydes et hjemmebesøg. Formålet med kontakten: Få konkrete facts om, hvad der er sket. (Rygter manes i jorden). Hvilke oplysninger må/må ikke videregives til skolen/eleverne? Hvad kan klasselæreren/skolen hjælpe med? Fortælle, hvad der vil ske på skolen i løbet af den første dag. Afklaring af, om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet på skolen. Den videre kontakt til elevens hjem: Fortælle om forløbet på skolen. Indhente oplysninger om begravelsen. Afklare om forældrene ønsker lærernes og klassekammeraternes deltagelse i begravelsen. Hvis forældrene ønsker skolens deltagelse i begravelsen, drøftes det, hvem der deltager. Skolen: Sikre at der ved skoledagens start efter dødsfaldet er lys, i klasserne, aula, fællessalen og flaget er på halvt. Der afholdes en ceremoni for alle. Eleverne: Alle medarbejdere mødes den første dag efter dødsfald. Man taler meget grundigt om, hvad der er sket. (Rygter manes i jorden). Man taler med eleverne om den elev, der er død. Eleverne skal have lov til at fortælle alt, både positive og negative oplevelser. I fællesskab tales om, hvordan man vil mindes eleven f.eks. i klassen. Eventuelt markeres elevens plads med lys, blomster, billeder, digte m.m. Det kan være en god ide at lade eleverne sende en hilsen til forældrene. Det kan være breve, digte, små tegninger og små historier og blomster fra klassen. Der skal være mulighed for at lave aktiviteter, der ikke har med død at gøre. (F.eks. en tur i skoven). Når børn/unge mister eller er udsat for alvorlige hændelser, påhviler det den voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd, lede og sikre en samtale om det hændte.

4 4 Opfølgning: Det er meget vigtigt med OPFØLGNING gennem samtaler, herunder det at mindes og evt. brug af sorgmateriale. Besøg på gravstedet kan overvejes. Kontakt til professionelle: Teamet og skolelederen vurderer, i hvilket omfang professionelle skal inddrages. Kontakt til klassens forældre: Forældrene informeres grundigt om dødsfaldet. Informationen gives skriftligt/og eller via forældre intranet/hjemmeside. Den kan indeholde en invitation til et forældremøde om sorg. Skolen planlægger evt. et forældremøde så hurtigt som muligt. I dette forældremøde kunne en sorgterapeut deltage. Skolelederens ansvarsområder: Information til skolens medarbejdere om dødsfaldet. Information til lærerne gives af skolelederen ved først mulige frikvarter, hvis det sker i weekenden telefonisk. Flagning. Skolen flager på halv stang på selve dagen. Der flages på begravelsesdagen. Kontakt til fraværende lærere/pædagoger. Bestilling af buket til hjemmet - og et lille brev. I samarbejde med klasselæreren sendes der brev skolens elever. Afholdelse af mindestund for hele skolen: Det overvejes, hvordan en mindestund skal afholdes. Skolelederen giver eleverne besked om dødsfaldet. Meddelelsen gives så detaljeret som muligt. Synges en sang/salme. Læsning af prædikerens bog eller andet relevant. Tanker/bøn/Fadervor Elever og forældre orienteres om et evt. mindebord/mindested hvor man kan tænde lys lægge blomster eller hilsner Sang/salme Lærerne og eleverne går til deres klasser og kan her afklare evt. spørgsmål. Opmærksomhed omkring fraværende elever og medarbejdere. Det er vigtigt at der er handlingsmuligheder. Altså at man kan tænde et lys, skrive et brev, aflevere en blomst. Enkelte lærere er måske ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges den eneste løsning som ikke virker... nemlig at lade som ingenting. I stedet bør man

5 5 Det er godt at huske Vær aktiv lyttende og nærværende Lad være med at bagatellisere Alle følelser er i orden i forbindelse med sorg At være ked af det er mange ting Spørg: Hvad er der sket? Hvad gjorde du? Hvad tænker du? Hvad oplevede du? Hvordan har du det? Hvordan kunne du tænke dig klassen skal have det at vide?

6 6 Når en elev mister forældre eller søskende Den person, der først får meddelelsen, må sikre sig, at klasselærer, skolelederen får besked. Skolelederen sikrer, at medarbejdere og andre relevante informeres om dødsfaldet, afhængigt af situationen. Kontakt til hjemmet: Klasselærer/skolelederen kontakter elevens hjem. Formål: Få konkrete facts om, hvad der er sket. (Rygter manes i jorden). Hvilke oplysninger må/må ikke videregives til skolen/eleverne? Hvad kan klasselæreren/skolen hjælpe med? Det aftales, hvordan klassen informeres, samt hvad der må/skal siges og gøres. Der sendes en buket til hjemmet - gerne ledsaget af en personlig hilsen. Klassen/kontaktgruppen/skolen? Hvis der er behov for det, laves dagen til en klasselærerdag/tolærerdag. Kan klasselæreren ikke være til stede, skal det være en anden person, der er nært tilknyttet klassen. Klassen kan lave tegninger/breve, som sendes til eleven. Det er vigtigt at være opmærksom på klassens reaktion. Skriftlig information til klassens forældre. Det overvejes, hvordan eleven skal vende tilbage til klassen. Der tales med klassekammeraterne om, hvordan de kan forholde sig, når den berørte elev kommer tilbage og om betydningen af åbenhed omkring elevens tab - også fremover. Det overvejes, hvordan man vil forholde sig til begravelsen. Opfølgning: Klasselæreren kan have ene samtaler med eleven: Vær en god lytter! Det er vigtigt, at eleven har en voksen på skolen at tale med om sin sorg. Klasselæreren aftaler med eleven og familien, hvad klassen/skolen kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen.

7 7 Når skolen mister en ansat Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter skolelederen. Lederen koordinerer, hvad der skal iværksættes. Skolelederens ansvarsområder : Skolen flager på halv stang på selve dagen. Der flages på begravelsesdagen. Skolelederen tager kontakt til den afdødes familie Familien får at vide, hvad skolen foretager sig i anledning af dødsfaldet. Familien gives mulighed for at komme frem med, hvad de forventer af skolen i denne situation. Samme dag sendes en hilsen fra skolen. Brev hjemsendes til alle skolens elever. Information til de ansatte Skolelederen får samlet de ansatte ved skolen til et kort møde. Fraværende lærere og pædagoger kontaktes. Skolelederen skaber rammen om samværet. Skolelederen informerer om, hvordan skolen vil forholde sig mht. denne dag, herunder hvilke informationer, der skal gives til eleverne. Skolens ansatte har en stund, hvor de mindes den afdøde. Alle informationer skal være klare og præcise for at undgå misforståelser. Kollegaer, som ønsker at deltage i begravelsen, gives fri. Der sendes blomster fra skolen Berørte klasser/eller ved en fællessamling: I berørte klasser kommer to lærere i klassen for at give beskeden. Der vurderes om der er elever, der ikke bør sendes hjem uden forudgående kontakt til hjemmet. De to lærere er i klassen, når de første elever møder, og bliver sammen med klassen resten af dagen inkl. Frikvarterer. Man taler grundigt om hvad der er sket. (Rygter manes i jorden.) Man taler med eleverne om den lærer, der er død. Eleverne skal have lov til at fortælle alt, både positive og negative oplevelser. I fællesskab tales om, hvordan man vil mindes læreren i klassen. Eventuelt markeres lærerens plads med lys, blomster, billeder, digte m.m. Der skal være mulighed for at lave en aktivitet, der ikke har med død at gøre. (F.eks. En tur i skoven) Åbenhed omkring det skete er, uanset hvor trist det end måtte være, den bedste støtte.

8 8 Elever i krise som følge af skilsmisse, alvorlig sygdom, vold m.m. Forældrene informerer klasselæreren. På forældremøder og i forældrefolder orienteres om, at det er vigtigt at informere skolen ved skilsmisse m.m. Klasselæreren skal informere teamet og nærmeste leder. I fællesskab besluttes, hvem de videre bør informere. Der vælges en kontaktperson, som eleven kender godt og har tillid til. Det vil oftest være klasselæreren, men det er legalt at give opgaven videre til en anden lærer på skolen. Kontaktpersonens/klasselærerens ansvarsområder: Familien kontaktes og inviteres evt. til et møde på skolen, hvor kontaktperson og anden person deltager. I tilfælde af skilsmisse er det vigtigt at huske kontakt til begge forældre. Følgende drøftes: Hvordan skal samarbejdet med hjemmet være? Hvem skal informeres? Klassen, teamet, sundhedsplejerske, psykolog, familieafdeling. Hvad forventer forældrene af skolen? Hvilken hjælp kan vi tilbyde? Hvad gør vi? - der lægges i fællesskab en plan for det videre forløb Kontaktpersonen har en personlig samtale med eleven i rolige omgivelser, hvor barnet orienteres om samtalen med forældrene og det videre forløb. Det aftales om eleven skal være til stede ved eventuel information af klassen. I forbindelse med denne information kan øvrige stille spørgsmål, men dog kun efter aftale med den berørte elev. De nærmeste kammerater opfordres til at støtte eleven. Opfølgning: Kontaktpersonen sørger for opfølgning gennem samtale med den unge og hjemmet. I den efterfølgende periode er det vigtigt at alle omkring eleven er opmærksomme på, hvordan han/hun har det. Vær lydhør og giv den unge plads til at komme frem med sine følelser og tanker. Når den unge tumler med store følelser og svære tanker, kan det ofte påvirke evnen til at lære noget.

9 9 Ulykker i skoletiden På ulykkesstedet gælder det om at holde andre elever på afstand. Der tilkaldes hjælp fra skolen til at få eleverne tilbage til skolen. En lærer/pædagog tager med den forulykkede/tilskadekomne. Den anden bliver hos klassen og følger eleverne tilbage til skolen Eleverne holdes på skolen. Klassens lærere, leder samt evt. psykolog bliver hos klassen. Kontoret kontakter og orienterer forældrene. Der sørges for, at alle elever bliver hentet på skolen. Næste dag samles lærerne til en kort orientering. Lærere, som er kendte i klasserne, går dertil og orienterer om hændelsesforløbet. Alt efter omfanget af ulykken følges planen, som tidligere skitseret.

10 10 Litteraturliste: Anneberg, Inger: Håbets labyrint. Når et barn får en livstruende sygdom Dyregrov, Atle : Sorg og Omsorg i skolen Dyregrov, Atle : At tage afsked. Ritualer der hjælper barnet gennem sorgen. Edvardson, Gudrun: Børn i sorg, børn i krise. Fredsted, Malene: Kan man dø - når man er ung? Jacobsen, Anne: Kan man dø om natten? Når børn rammes af alvorlig sygdom Jacobsen, Anne : Børn og sorg. Om børns reaktioner på tab og død Møller, Erik : Sommer med Anemone Olesen, Peter: Min mor døde. Min far døde. 25 danskere fortæller om at miste en far eller en mor. Ottesen, Doris : Børn og sorg - om forældretab i barndommen Rem, Lene: Jeg hader dig far!... fordi du ikke er her. Schwartz Hansen, Anni : Jeg savner dig. Om sorgarbejde blandt unge, der har mistet en far eller en mor. Wenneberg, Signe: Kære far og mor. Skilsmissegenerationens voksne børn fortæller. Undervisningsmateriale: Undervisningsmateriale fra Kræftens Bekæmpelse findes på PSC. Telefonliste: Præst Peter Michaelsen eller Falck Politi eller 114 Kommune PPR Skolens psykolog Kirsten Helstrup Bonde tlf.nr Sundhedsplejerske Birgitte Gæmelke tlf. nr Vagtlægelæge/Alarmcentral / april 2011 Rismølleskolen

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: - Indledning - Hændelser i institutionen: Ulykke på tur - Alvorlig ulykke eller dødsfald i institutionen - Alvorlig sygdom i barnets nærmeste familie - Dødsfald i barnets nærmeste

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG.

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. 2 PROJEKTETS STYREGRUPPE ANNALISA LINDUM, psykoterapeut, sygeplejerske,

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere