Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard"

Transkript

1 Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004

2 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø Skous gård i Øster Terp Eskild Eskildsen om Øster Terp i gamle dage Forsvundne bygninger i Bedsted sogn Oldtidsfund (2) Stenfund fra Alslev og Øster Højst Fund fra historisk tid Draveds historie gennem år (Af Allan Honoré, Løgumkloster) Bedsted Kirke omkring år Overtro om ugler 1276 Forsidebilledet viser Hans Skous gård i Øster Terp på adressen Nederballevej 1. På billedet ses forrest det statelige stuehus fra 1913, opført af daværende gårdmand, Daniel Hinrichsen Jensen. Bagved ses de øvrige længer. En øst forlængelse blev opført i midten af 1950-erne Vest for gården ses et hønsehus, der blev opført i Vejen nederst i billedet er Visbjergvej og til højre for gården ses Nederballevej. I baggrunden til venstre skimtes Bent Iversens gård, mens gården til højre den gang tilhørte Anders Grøndahl. Dette sted er i dag beboet af Jimmy Mikkelsen. Luftfotoet er taget fra syd omkring 1957 af Sylvest Jensen, Hillerød og er lånt 2004 af Knud Skou, Vojens. Meddelelser I dette jubilæumsheftehefte, det 30. i rækken, er der en artikel om forsvundne ejendomme i sognet. Som en fortsættelse af denne artikel er der i forbindelse hermed udgivet to tillægshefter med alle de eksisterende ejendomme. Tillægshefte 30A og tillægshefte 30B udgør tilsammen et såkaldt sogneatlas, hvor samtlige ejendomme er beskrevet og registreret. I næste nummer, nr. 31, vil der bl.a. være en artikel om søstrene Friedrichsens høkerbutik i Bedsted, skrevet af Hans Chr. Lassen, Rinkenæs. Med venlig hilsen Henning Haugaard Brændkjærgade Kolding Tlf: Oplag: 200 Pris: 35, - ISSN

3 1239 Bedsted eller Bedsted Lø? Landsbynavnet Bedsted menes at være blevet til en gang mellem år 500 og 800. Første gang navnet nævnes i skriftlige kilder er i 1266 som Bilsted, der senere blev ændret til Bedsted, og sådan har byen heddet lige siden. I 1901, i den tyske tid, blev der bygget en amtsbane fra Aabenraa gennem Bedsted og videre til Løgumkloster. I 1920 kom Genforeningen, der betød, at hele landsdelen nu vendte tilbage til Danmark. I Thy ligger der også en by, der hedder Bedsted, og alene af denne grund ændredes vort Bedsted sit navn den 24. sept til Bedsted Lø, for at præcisere hvilket Bedsted, der mentes. Et par år senere fra den 1. juli 1922 ændredes navnet igen, denne gang til Bedsted Løgum. Det var ikke kun Bedsted der fik sit navn ændret. Også navnet Gravlund blev samtidig ændret til Sønder Gravlund for ikke at blive forvekslet med det Gravlund, der lå ved Varde - Grindsted banen. I 1927 blev Aabenraa Amtsbane nedlagt, og året efter, i 1927 åbnedes i stedet for et statsbanespor fra Rødekro gennem Bedsted og Løgumkloster til Bredebro. Den gamle kro i Bedsted blev nedlagt og i stedet blev der opført en helt ny stationsbygning, der ligeledes fik navnet Bedsted Løgum Station. Ved samme lejlighed blev Sønder Gravlund nedlagt som holdeplads eller trinbræt. Også på det postale område fastholdt man adressen Bedsted Lø, da sognet efter genforeningen fik et selvstændigt postkontor oprettet i 1921 ud fra Løgumkloster Postkontor, men trods dette, var der alligevel jævnligt breve, stilet til folk her i byen, der var en tur i Bedsted Thy for at vende. Det skete også selv om nogle brevskrivere havde husket at skrive Bedsted Lø til modtageren. En stor forbedring blev det dog, da man i 1968 indførte postnumre i Danmark. Løgumkloster fik da, som vi alle ved, nummer 6240, mens Bedsted fik nr Om der herefter skete fejl, vides ikke, men hvis folk ellers huskede cifrene 6252, var det uvæsentligt om man skrev Bedsted eller Bedsted Lø. Det sidste skulle ikke have voldt problemer for den automatiske sorteringsmaskine, der ved indførslen af postnumre blev installeret på Københavns Brevsorteringskontor. Bare postnummeret var rigtigt kom brevet til Sønderjylland. I de efterfølgende årtier kom rationaliseringen, hvorefter det ene mindre posthus efter det andet blev nedlagt. I 1981 var turen kommet til Bedsted og dermed udgik postnummer 6252 Bedsted Lø. Som en erstatning for det nedlagte posthus på Sivkrovej fungerede stedet dog i en årrække som brevsamlingssted, og efter at dette lukkede fra 1. apr. 1992, kom der på Syrenvej 3 fra den 9. marts 1992 nogle år med et såkaldt Postotek, en speciel Bedsted opfindelse, hvor der sideløbende med lån af biblioteksbøger på skolen også kunne ekspederes breve og pakker. Efter 1981 skulle man altså som borger i Bedsted sogn og som afsenderadresse huske at skrive 6240 Løgumkloster. - Bedsted Postkontor var nu atter blevet lagt ind under hovedpostkontoret i Løgumkloster, og på den måde, kan man sige, var postforholdene vendt tilbage til tiden før Bedsted nåede således at have et selvstændigt postkontor i 60 år fra 1921 til Og her kommer så pointen: - Derfor hedder Bedsted i dag også bare Bedsted og ikke Bedsted Lø, men det forhindrer naturligvis ingen i, fortsat at kalde vor by Bedsted Lø. Kilde: Se også artiklerne i Bedsted sogns historie: Om bebyggelsen gennem tiderne, landsbyernes alder, deres navne og betydning side 33-35, om telefonvæsnet side , om postvæsnet side samt om poststempler og postmærker side

4 1240 Skous gård i Øster Terp Skous gård i Øster Terp er ikke af gammel dato. De bygninger man ser i dag blev opført i 1913 i røde sten, hvorfor gården blev kaldt Den Røde Gård, i modsætning til den tidligere gård, der lå på samme sted blev kaldt Den Hvide Gård. Hvor langt tilbage Den hvide gård kan spores vides ikke, men på et kort over landsbyen fra 1878 ses, at gården da var 3-længet med stuehuset liggende, ligesom i dag, mod syd. I 1878 havde gården et jordtilliggende på 45,6330 hektar og ejeren hed Daniel Christian Jørgensen. Han havde haft den siden Det ser ud til at gården i midten af 1800-tallet var sammenlagt med naboejendommen, kroen. Også kroen blev nemlig drevet af Daniel Jørgensen, og i 1869 afhænder han gården til fordel for kroen. Daniel Jørgensen ønskede åbenbart kun at drive kroeri. Herefter blev gården en kort tid drevet af Broder Hansen og efter ham kom Jens Peter Jensen. Da sidstnævnte overtog gården købte han ekstra jord ind til, hvorved gården fik en mere anselig størrelse. Gårdmand i Øster Terp fra Jens Peter Jensen og hustruen Mette Cathrine Møller. Jens Peter Jensen blev født 23. maj 1831, søn af gårdmand i Smedager, Anders Jensen og Ellen Marie Nissen. Den 27. nov blev Jens Peter Jensen gift med Mette Cathrine Møller, født 5. juni 1839 og datter af gårdmand i Terp, Hans Johansen Møller ( ) og Anne Margrethe Hinrichsen ( ). Jens Peter Jensen døde 20. dec Han blev 70 år. Hustruen Mette døde 9. feb i Adelvad hos datteren Christine. Hun blev 77 år gammel. I ægteskabet fødtes 10 børn: Andreas, Albert, Hans, Mathie, Christine, Daniel, Marie, Maren, Elise og Johanne. Billedet er taget i 1901 af fotograf Chr. Schwennesen, Tønder og lånt 1985 af Peter Eli Tygesen, Göteborg.

5 1241 Gårdmand Jens Peter Jensen og Mette Cathrine Møllers 10 børn: De tre sønner i bagerste række er fra venstre: Andreas Jensen (1869-), gårdmand i Øster Terp og gift med Emma Fischer. Albert Heinrich Jensen ( ) blev ligeledes gårdmand i Øster Terp. Han var ugift. Han var også en tid lærer i Hjortvad. Hans Johansen Jensen ( ) blev domæneforpagter på Sivkro. Han var ligeledes ugift. I midterrækken ses: Mathie Sophie Jensen ( ), gift med købmand i Tønder, Thomas Tygesen. Christine Hedvig Jensen (1879-), gift med Rieve og bosat i Adelvad ved Øster Højst. Daniel Hinrichsen Jensen ( ) efterfulgte sine forældre på gården i Terp, men overtog senere Tannenhof og var her gift med Marie Petersen. Forrest ses: Marie Magdalene Jensen (1876-), gift med domæneforpagter på Sivkro, August Hahne. Maren Margrethe Jensen ( ) blev gift med Paysen og bosatte sig i Vimmersbøl. Elise Marie Jensen ( ) blev gift med kromand i Tønder, Christian Lassen, hvis søn Jens Peter Lassen senere overtog morbroderen, Andreas Jensens gård i Terp. Yderst til højre ses Johanne Frederikke Jensen ( ). Billedet er taget i 1901 af fotograf Chr. Schwennesen, Tønder og lånt af Peter Eli Tygesen, Göteborg. Den Hvide Gård havde trægulve, fortæller en efterkommer af familien, Peter Eli Thygesen, der i dag bor i Göteborg i Sverige. Han husker tydeligt at konen, der var hans bedstemor, smed fint hvidt sand på trægulvene i stuerne for at holde dem rene og pæne. Jens Peter Jensen stammede fra Smedager ved Tinglev og blev i 1868 gift med Mette Cathrine Møller, datter af Anne Margrethe og Hans Johansen Møller i Øster Terp. Mette Cathrine var en stor og kraftig bondekone, der interesserede sig meget for biavl og frugttræer. Syd for stuehuset havde hun mange frugttræer og mod sydøst (ud til hjørnet ved vejen) var der tillige et stort vandhul. I 1901 døde Jens Peter Jensen og gården blev i en årrække herefter drevet videre af enken og børnene indtil sønnen, Daniel Hinrichsen Jensen i 1913 overtog den. Han startede med at nyopføre gården til dens nuværende udseende og byggeriet finansieredes med penge lånt i Tyskland, heraf navnet Berlinergård, som gården en overgang blev kaldt. Muligvis kan navnet dog også skyldes,

6 1242 at der på gården helt oppe i 1930 stod en stor og flot stadsvogn med kaleche til rådighed for en slægtning? fra Berlin, når denne besøgte familien i Øster Terp Midt i gårdspladsen stod der en hestegang. Akslen gik nede under jorden og førte ind til laden, så der ved hjælp af denne både kunne tærskes og males korn i laden. Der var også installeret et aflæsningssystem. Et net af reb blev først lagt på vognen. Når vognen så var fyldt med korn eller hø blev dette løftet op fra vognen ved hjælp af et tykt reb og via en skinne blev det ført ind til det rette sted på loftet. På nogle punkter var gården således meget moderne udstyret og med en mekanisering, der var forud for sin tid. Mette Cathrine og Jens Peter Jensen havde 10 børn. Den ældste, Andreas Jensen blev gift med Emma Fischer fra Flensborg og sammen overtog de Lassens eller i dag Kurth Hansens gård. Albert Jensen overtog, ligeledes en gård i Øster Terp, nemlig Anders Grøndahls gård. Dog havde han den kun i nogle få år. Denne gård er i dag beboet af Jimmy Mikkelsen. Hans Jensen blev domæneforpagter på Sivkro i 1917, i begyndelsen sammen med broderen Daniel, men da Hans Jensen imidlertid døde ugift allerede i 1919, blev Sivkro i stedet overtaget i forpagtning af søsteren Marie sammen med sin mand August Hahne. Gårdmand i Terp fra , Daniel Hinrichsen Jensen. Daniel Hinrichsen Jensen blev født 9. sept. 1881, søn af gårdmand i Terp, Jens Peter Jensen ( ) og Mette Cathrine Møller ( ). I 1928 blev Daniel H. Jensen gift med Marie Kjestine (Maricken) Nicoline Petersen (-) fra Vinum ved Skærbæk. I ægteskabet fødtes 5 børn: Catharina Jensen (1928-), Annelise (1930-), Jens Peter ( ), Rita (1933-), gift med Vagner Birkkjær Lauritsen (1923-) i Skærbæk og Dani (1934-). Daniel Hinrichsen Jensen døde 14. maj 1934, hvorefter enken flyttede tilbage til hjemegnen, til Skærbæk. Billedet er lånt 1995 af datteren Rita Birkkjær Lauritsen, Skærbæk.

7 1243 Søstrene Mathie og Elise bosatte sig begge i Tønder, idet Mathie blev gift med købmand Thomas Tygesen, mens Elise blev gift med kromand Christian Lassen. Sidstnævntes søn, Jens Peter Lassen, overtog senere, i 1937, onklen Andreas Jensens gård i Øster Terp. Daniel Hinrichsen Jensen overtog som før nævnt forældrenes gård i 1913 og som han drev i 10 år til Fra 1923 til sin død i 1934 var han herefter gårdmand på Tannenhof. Denne overtog han efter slægtningen Daniel Hinrichsen, der efter Genforeningen ønskede at forlade sognet og Danmark til fordel for en ny tilværelse i Tyskland. Udover Tannenhof var han også i en del år ejer af Grøndahls gård, Overballevej 7, efter at broderen Hans blev bestyrer på Sivkro. Daniel Hinrichsen Jensen var længe ungkarl. Gift blev han først i 1928 med Marie Kjestine Petersen fra Vinum ved Skærbæk. De fik i deres ægteskab 5 børn. I 1923 solgte Daniel H. Jensen Skous gård i Øster Terp til Statens Jordslovudvalg. Planen for Jordlovsudvalget var at opkøbe jord, der skulle indgå i en storstilet udstykning af statshusmandsbrug. Til at bestyre Skous gård ansatte Jordlovsudvalget midlertidigt Johannes Jessen. Udover Skous gård indgik ligeledes Øster Terp Domænegård, der lå på den anden side af vejen, i udstykningsplanerne. I årene 1927 til 1931 oprettedes i alt 7 nye statshusmandsbrug. Den oprindelige plan var ellers 9 brug, men da udstykningen gik ret trægt blev tallet reduceres til 7. Stamparcellen Søndergård (Øster Terp Domæne) blev overtaget af Mathias Brodersen, mens stamparcellen Skous gård, inklusive 78 tønder land, blev solgt den 1. april 1930 til Hans Skou. Liste over de 7 statshusmandsbrug: Besidder Adresse Areal Statslån Opført år 1. Johannes Christensen Vestermarksvej 6 12,7 ha kr Jørgen H. Nielsen Visbjergvej 36 8,5 ha kr Nis Lausten Nielsen Visbjergvej 34 8,6 ha kr Hans Ferdinand Bekke Vestermarksvej 10 13, 4 ha kr Hans Jespersen x 12,9 ha kr Kristian Thomsen x 12,5 ha kr Anton Milert Mathiesen Vestermarksvej 12 14,0 ha kr Daniel Jensens gård, senere Skous gård i Øster Terp. Gården blev nyopført i Billedet er fra ca og lånt af Edith og Hans Skou, Øster Terp.

8 1244 Hans Skou kom til Øster Terp fra Vejen. Han blev født i Højen syd for Vejle 2. maj I Vejen havde Hans Skou siden brylluppet i 1921 med Anna Orloff været bestyrer på en tørvefabrik. Med til gården i Øster Terp bragte de bl.a. 8 køer af Jersey racen, de første af slagsen i sognet, som der stod at læse i Jydske Tidende den 18. maj At Jersey køer ville kunne trives her på egnen, mente en anden gårdmand i Øster Terp dengang, bestemt ikke at de kunne. Gårdmand i Øster Terp fra , Hans Skou og Anna Orloff: Hans Skou blev født i Højen 2. maj 1893, søn af gårdmand i Højen ved Vejle, Peter Skou (-) og NN (-). Den 23. sept blev Hans Skou gift med Anna Orloff, født 27. maj 1899, og datter af gårdmand i St. Anst, Jørgen Orloff (c ) og Gertrud Andersen (-). I 1971 fejrede parret guldbryllup. Hans Skou døde 17. maj Han blev 80 år. Hustruen Anna blev 83 år. Hun døde på Solgården i Bedsted 9. juli I ægteskabet fødtes 4 børn: Peder (1922-), Knud (c1924-), Jørgen (1927-) og Hans (1934-). Billedet er fra x og lånt 2003 af Hans Skou, Løgumkloster. Ved overtagelsen i 1930 var besætningen på 4 heste, 14 køer, 20 ungkvæg og 15 svin. Omkring 10 år senere var besætningen nu øget til 10 heste, 27 køer, 23 ungkvæg og 75 svin. Hans Skou havde ved siden af landbruget en række tillidserhverv. Han var i en årrække formand for flere foreninger, såsom husmandsforeningen, kontrolforeningen, forsamlingshuset, Sønderjyllands Jerseyforening samt for sognets ungdoms- og idrætsforeningen. Desuden var han i flere perioder medlem af Bedsted sogneråd. I ægteskabet fødtes 4 sønner. Den ældste, Peder, født 4. nov. 1922, blev gårdmand i Hinderup. Han blev 14. maj 1955 gift med Lene Schrøder (1930-), datter af Bothilde og Leonhard Schrøder i Gravlund. Peder Skou døde ret tidlig, kun knap 50 år gammel i Hans gård er i dag i sønnen Børge Skous eje. Knud er bosat i Vojens, hvor han som ingeniør har været ansat i firmaet Brødr. Gram. Jørgen og Hans blev begge gårdmænd i Øster Terp. Jørgen Skov på adressen Visbjergvej 43, mens Hans overtog forældrenes gård på Nederballevej. Jørgen Skov blev født 22. maj 1927, og blev 23. marts 1957 gift med Signe Jepsen (1934-), datter af Marie og Hans Jepsen i Gravlund.

9 1245 Den yngste søn er Hans Skou, født 11. apr Han blev den 17. maj 1958 gift med Edith Rasmussen, født 22. juni 1933, datter af købmand i Øster Terp, Hans Rasmussen og Annelise Jessen. Sammen drev de en kort tid Grøndahls gård i Øster Terp, inden de den 1. nov forpagtede den fædrene gård, som de overtog til ejendom 1. apr Gårdens ejendomsværdi var i 1990 på kr. Landbrugsjordens areal udgjorde 49 ha, heraf var der tilkøbt 9 ha. Stuehuset, der blev opført 1913, blev restaureret Avlsbygningerne bestod af en kostald fra 1913, spaltestald, lade og maskinhus fra 1976 samt svinestald fra Der er udendørs køresilo.

10 1246 Hans Skou var i 10 år formand for Forsamlingshuset og i årene var han formand for Bovlund Frimenighedskirke. Hustruen var i 8 år formand for skolenævnet samt formand for Venstre i Bedsted fra 1987 indtil hun døde 6. dec i en alder af kun 60 år. Edith og Hans Skou drev gården med en kvægproduktion på 55 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde var korn. Af maskinkraft noteres der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo samt 1 korntørreri med varm luft, alt ifølge en bog om danske gårde fra Gårdmand i Terp fra , Hans Skou og hustru Edith Rasmussen. Hans Skou blev født 11. apr. 1934, søn af gårdmand i Øster Terp, Hans Skou ( ) og Anna Orloff ( ). Hans Skou blev gift i Bedsted 17. maj 1958 med Edith Rasmussen, født 22. juni 1933, datter af købmand i Terp, Hans Rasmussen ( ) og Annelise Jessen ( ). I ægteskabet fødtes 3 børn: Hans (1960-), Bjarne (1963-) og Lars (1968-). Billedet er lånt af Hans Skou, Engvej 10 i Løgumkloster. I ægteskabet er der 3 sønner: Hans, født 12. marts 1960 er bosat i Århus og ansat som bankrådgiver. Han er gift med Mette og har to drenge. Bjarne, født 10. feb er gårdmand i Stenderup ved Toftlund, mens den yngste, Lars, født 20. marts 1968 er bosat i Bedsted. Han blev i 1999 gift med Mette Gormsen. Ingen af sønnerne var interesseret i at overtage gården, så da Hans Skou i 1998 ønskede at afhænde den solgte han bygningerne på Nederballevej 1 til Helle og Mike Dohrmann, mens jorden blev solgt til de øvrige landmænd på egnen. Mike Dohrmann er chauffør, mens hustruen Helle er ansat som social- og sundhedshjælper.

11 1247 Kilde: Danske Landmænd og deres indsats - En oversigt over Danske bønders virke. Sønderborg og Aabenraa amter. Herning Om Hans Skou side 464. Danske Gårde i tekst og billeder: Sønderjyllands amt, bind 1B. Forlaget Danske Landbrug, Silkeborg Om Hans Skous gård side 156. Peter Eli Tygesen, Göteborg: Lån af billeder samt oplysninger om familien. Hans Skou, Engvej 10, Løgumkloster: Lån af billeder samt oplysninger om gården og familien. Eskild Eskildsen om Øster Terp i gamle dage En gang i begyndelsen af 1990-erne satte Peder, Edith og Hans Skou i Øster Terp sig for at interviewe Eskild Eskildsen. De tog en båndoptager med, og det er på baggrund af dette bånd at nedenstående oplysninger kom frem. På båndet fortæller Eskild Eskildsen følgende om stort og småt om Øster Terp i gamle dage: I gamle dage var der en mand, der hed Helle. Han ejede hele Øster Terp. En af vore marker hedder Helles end, så helt hertil Enggård gik hans jorde. Der skal også en gang have ligget en trækirke i Øster Terp. I 1924, da jeg var barn, kom elektriciteten til sognet, og som noget af det første min far købte, var en Hilmann malkemaskine. Og om vinteren var der ofte så meget vand i engene nord og vest for Øster Terp, at man kunne skøjte fra Hinderup og helt til Løgumkloster. En af engstykkerne nord for Øster Terp blev kaldt Æ Langeng. Den var det første jordstykke i sognet, der blev udskiftet. (Det skete allerede i 1600-tallet). Når der blev slagtet fik vi børn gerne æ bleis (dvs. svineblæren) at lege med. Kun oppe på bjerget (Øster Terp) var jorden værdifuld. Og skulle man bygge en ny gård var det vigtigt at man kunne finde vand. En gård var ingenting værd, hvis man ikke med lethed kunne finde vand. At finde vand foregik ved kedelgravning. Man gravede sig i reglen 3-4 meter ned for at få ordentlige mængder vand, men det var et farligt job. Det var høj status at have 2 flotte heste. - Det er også sådan, at de bønder, der klarede sig godt købte mere jord. De, der klarede sig mindre godt, solgte jord. Daniel Hinrichsen Jensen var gårdmand i Øster Terp på Den hvide Gård (Skous gård). Den blev også kaldt Berlinergården, fordi pengene til lånet kom sydfra, fra Berlin. Som erstatning for salget fik Daniel Hinrichsen Jensen af jordlovsudvalget valget mellem at overtage Jens Nissens gård med 40 tdr. land eller at få kr. Han valgte det sidste og købte senere Tannenhof. I 1933 vedtog man i Folketinget Kanslergadeforliget. Det betød at en arbejdsmand herefter skulle have 1 kr. i timen, mens et slagterisvin skulle koste 100 kr. Kilde: Eskild Eskildsen, Øster Terp: Oplysninger fra en båndet samtale fra begyndelsen af 1990-erne. Oplysninger: Eskild Eskildsen blev født I 1946 overtog han Enggård efter sine forældre. I 1958 blev han indvalgt i Bedsted sogneråd, hvor han sad i 12 år. Han tog over efter Chr. Andersen i Mårbæk. I 1980 flyttede han og hustruen til Løgumkloster på aftægt. Her døde Eskild Eskildsen 87 år gammel den 30. jan Se billede af ham og familien side 997.

12 1248 Forsvundne bygninger i Bedsted sogn Overalt i sognet findes der spor af tidligere gårde og huse. De blev nedrevet og forsvandt af syne, enten fordi de var faldefærdige eller måske fordi de blev opgivet efter en brand. Jeg har nedenfor forsøgt at samle spor af alle disse bygninger, enten fordi jeg kan huske dem eller fordi de fremgår af ældre kort eller andre historiske kilder. Foran hver ejendom står der i artiklen enten et A, B eller C efterfulgt af et tal. Disse henviser til bygningernes placering på et af de tre kort, hvor ejendommen tidligere var placeret. Parentesen efter hustypen angiver det vejnavn, hvor bygningen ville have ligget ved, hvis den havde stået der i dag. Den anden parentes angiver ejendommens artikelnummer i den preussiske matrikel fra Jeg vil dog allerførst lige nævne et eksempel på ejendomme, der i dag ikke længere eksisterer. - I årene mellem 1830 og 1840 blev der på Øster Terp Nørremark opført 6 mindre parcellistgårde eller kådnergårde. Fem af gårdene lå på nordsiden af vejen af den øst-vest vendte vej, der i dag blot er en sidevej til Nederballevej. Den 6. af gårdene lå syd for vejen, som det også tydeligt fremgår af kortudsnittet fra Königliche Preussiske Landes Aufnahme fra 1878, Denne er i dag også den eneste der er tilbage og ejes af Birgitte og Helge Jensen. Alle de andre blev opgivet og forladt én efter én i løbet af 1900-tallet. Den sidste beboer var Alfred Jessen, i daglig tale kaldt Alle. Han døde 13. dec. 1993, og kort tid efter blev også hans lille ejendom nedrevet efter omkring 150 års virke. Arndrup A 22 Hus i Arndrup. (Korskrovej), (Bd. 1 bl 17, Nr. 6). Huset lå nøjagtig midt på Korskrovej i landsbyen umiddelbar øst for huset, Korskrovej 11og Arndrupgårdvej 4. Stedet havde et grundareal på 5443 m2. Huset blev nedrevet da Korskrovejen blev bygget i Beboere: - Christian Hansen Lausen Hans Mathiesen Martensen Lorenz Peter Rehder Amalie Christensen Lange) Jens Jensen Jep Hinrich Toft Peter List Chresten Schulz A 7 Hus tæt ved Arndrup Mølle. (Heiselvej). Det blev kaldt æ Slibemølle, og lå ved en mindre bæk, der havde sit udløb i Arnåen. Slibemøllen kan ses på billedet af Arndrup Mølle fra 1841 (Se billedet side 227). Enkelte beboere kendes. Beboere: - Jacob Lydiksen Lorentz Jepsen Nicolaj Hansen Widding Anne Margrethe Toft

13 1249 A 8 Gård på Arndrup Hede. (Hejselvej). Gården, (Bd. I bl 12, III fol 38) blev kaldt Sprøkborg eller Kikkenborgs gård. Den lå oprindelig inde i selve landsbyen Arndrup, men blev udflyttet omkring midten af 1800-tallet. Sidst lå den vest for gården Hejselvej 4. Her boede i begyndelsen af 1900-tallet en mand ved navn Hans Lorenzen, kaldt Hans Kikkenborg. Gården var i 1876 beboet af Jørgen Jørgensen, der havde et jordtilliggende på 27,9856 hektar. På et eller andet tidspunkt brændte han sin egen gård af. I 1912 blev gården nedlagt som landbrug. Omkring 1920 blev ejendommen jævnet med jorden. (Se artikel om ejendommen og Kikkenborg side ). Beboere: - Jacob Christensen - - Peder Jessen - - Niels Hansen - - Christen Clausen Niels Christensen Martin Hansen Hans Ebsen Hans Peter Bossen Hans Chr. Koch Bunde Mortensen Dines Outzen Peter Lorenzen Nis Jørgensen Jørgen Brand Jørgensen Hans Kikkenborg Lorenzen A 23 Inderstehus i Arndrup. (Korskrovej). (Bd. 1 bl 17), Huset lå øst for Arndrup Stok og nord for Peter N. Johannsens gård, lidt inde på marken ned mod åen. Ejendommen havde i 1876 et areal på 0,6115 ha. Beboere: - Christian Ehmsen Nicolaj Callesen Store Niels Hansen Nielsen Hansine Mathilde Knudsen Anna C. Schulz (Knudsen) A 32 Hus i Arndrup (Arndrupgårdvej). (Bd. 1 bl. 11). Huset lå tæt op ad og vest for Esther og Børge Jørgensens hus, Arndrupgårdvej 4. Det var jorden fra denne lille gård, der i ca blev til gården, Heiselvej 4. I 1884 var der kun byggegrunden på 711 m2 tilbage. Beboere: - Hans Andersen Hansen Bedsted B 8 Inderstehus i Bedsted. (Bd. I, bl 27 + I fol 447 s. 2). Huset fremgår af målebordkort 6: Det lå, hvor i dag skolens fodboldbane ligger, lige øst for huset på adressen Haderslevvej 6. Grundareal i 1876: 0,9784 ha. Huset blev forladt i 1922, og nedrevet omkring Det blev ikke senere genopbygget. Beboere: - Jacob Johansen - - Boy Hansen Andreas Jensen Langkjær Martin Hansen Gubi B 6 Gård i Bedsted vest for Rønnevej 1. Der gik tidligere en vej vestpå forbi sydsiden af ejendommen Rønnevej 1. Ca. 50 meter vest for lå sandsynligvis denne gård, der muligvis er forløberen for Østergård, der i

14 1250 dag ligger på adressen Bjergvej 4. I 1863 blev gården opgivet af Johan Peter Møller, der i stedet lod en ny gård opføre på Østermark. (Se artikel i tillæg side ). Beboere: - Hans Petersen Hans Christensen Hans Hansen Søren Jørgensen Møller Christine og Hans S. Møller Gyde og Søren Møller Marie og Johan Peter Møller B 2 Bedsted Mejeri (Kirkegade 15). Mejeriet blev opført i 1901 som privatmejeri af Jes Bødewadt. Mejeri Antikforretning MS Antik og Gaver Ejendommen blev nedrevet (Se i øvrigt artiklen om mejeriet side ). Beboere: - Ida og Jes Bødewadt forskellige bestyrere Pauline og Niels Nielsen Hans Peter Rasmussen Karin og Thomas Thomsen Spectroplast A/S Børge Petersen Margit Brodersen Claus Frederiksen Lars Hansen Anita Mousten Michael Christensen B 5 Inderstehus i Bedsted. (Haderslevvej). (Bd. I bl 33 + II fol 561). Huset lå, hvor i dag Haderslevvej ligger, dog lidt nord for selve vejkrydset. Grundarealet i 1876 var 0,1772 ha. I 1879 var grundarealet reduceret til 840 m2. Under bygning af Haderslevvej i 1930-erne stødte man på en muret brønd fra huset. Beboere: - Peter Petersen Willadsen Peter Lorenzen Frank B 7 Inderstehus i Bedsted. (Sivkrovej). (Bd. I, bl I fol 441 s.2). Huset havde i 1876 et jordtilliggende på 0,7336 ha. Det lå med langsiden ud til vejen, hvor omtrent Nørrevirke 1 ligger i dag. Til sidst stod huset tomt nogle år, hvorefter det blev brændt af ved en brandøvelse den 24. apr (Se billeder af ejendommen side 537, 786, 861). Beboere: - Christian Hejltman Hans Petersen Anna Cathrine Petersen Jørgen Jensen Thomas Jacobsen Cathrine og Anton Steinvig Meta Marie og Lorenz Steinvig B 9 Kådnergård i Bedsted. (Sivkrovej). (Bd. I, bl III fol 15). Gården lå ud til Sivkrovej, omtrent hvor huset på adressen Sivkrovej 3 ligger i dag. Muligvis er det nuværende hus resterne af dette kådnersted. Gårdens jordtilliggende i 1876 var på 3,8884 ha. Stedet blev muligvis nedrevet i begyndelsen af 1900-tallet. Beboere: - Peter Andersen Winterfeldt Johannes Jessen Løbner Edvard Løbner Lars Andersen -

15 1251 B 3 Kådnersted med smedje i Bedsted. (Kirkegade 17). (Bd. I, bl I fol 435 s. 2). Huset blev opført i 1804 og havde stråtag lige ind til det blev revet ned i (Se billede af ejendommen side 806). Beboere: - Carl Chr. Bossen Rasmus Petersen Schmidt Peter Schmidt Herman Hermansen Jørgen Paulsen Jørgensen Christian Hansen Christian Jessen Dorthea og Andreas P. Jensen Iris og Hans Hagensen Billede af Kirkesmedens hus i Kirkegade. Huset, der havde stråtag, blev nedrevet i Den sidste beboer i huset på adressen: Kirkegade 17 var Iris og Hans Hagensen. Ved gadens to vejsving ved kirken ses andre af gadens huse, Kirkegade 19 og Kirkegade 21. Foto: købmand Peter Petersen, Bedsted omkring B 10 Kådnergård i Bedsted. (Sivkrovej). (Bd. I, bl 20 + I fol 445). Gården lå indeklemt mellem Sivkrovej 2 og Sivkrovej 4, måske lidt bagved disse ejendomme. Kådnergårdens jordtilliggender i 1876 var: 3,3590 ha. Sandsynligvis blev gården nedbrudt kort efter 1912, og jorden blev tillagt Peter Nic. Haugaards på Vestergård, da han overtog stedet i Beboere: - Jürgen Jensen Hans Petersen af Arndrup Christen Christensen Anders Thomsen Niels Nielsen Krausgaard Peter Nissen Hansen Jonas Gustavson Peter Nicolaj Haugaard B 17 Fattiggården Sivborg i Bedsted. (Lundbyesvej). Fattiggården (Bd. II, bl 45) lå på sydsiden af den tidligere Stationsvej, dvs. i dag på og nord for Lundbyesvej, efter at vejen senere blev rettet ud. Huset lå hvor i dag skolens stadion ligger i den sydlige ende, hvor der spilles håndbold. (Se artikel om fattiggården side ). Blandt nogle af beboerne kam nævnes:

16 Martha og Volquard Olsen Jenny og Nicolaj Bøjsen - - Astrid og Aksel Petersen Byens fattiggård, som den så ud kort tid før den blev nedrevet i Fattiggården lå syd for den tidligere Stationsvej, i dag Lundbyesvej, og måtte fjernes for at gøre plads for den sydlige del af byens sportsplads. Billedet er taget af Hans Raben, Ordrup, tidligere Hans P. Nielsen, Bedsted. B 4 Inderstehus i Bedsted ved Sivkrovej. Det lå omtrent midt imellem Sivkrovej 1 og Sivkrovej 3 på nordsiden af vejen. Husets eksistens fremgår af kort 7: fra Beboere: - Ingen kendes B 13 Kådnergård i Bedsted nordlige del. (Snerlevej). (Bd. I, bl 39 + I fol 432). Gården lå nord for huset, Snerlevej 5. Det blev opført i slutningen af 1700-tallet. I 1876 havde gården et jordtilliggende på 3,8648 ha. I 1870 blev gården opgivet og udflyttet til sit nye sted på adressen Bjergvej 15, der i dag ejes af Ole Knudsen. Beboere: - Søren Sørensen B 12 Kådnergård i Bedsteds nordlige del. (Snerlevej). (Bd. I, bl 42 + I fol 432 s. 2). Gården lå nord for huset, Snerlevej 5. Gården blev opført i slutningen af 1700-tallet på sognefogedens jord og dets første ejer var inderste, Nis Jørgensen. I 1876 havde gården et jordtilliggende på 1,3253 ha. Gården brændte i 1927 og blev ikke senere genopbygget. Beboere: - Nis Jørgensen Jes Jepsen Broder Ratenburg Nicolaj Ratenburg Thomas J. Thomsen August Frederik Jensen Anthoni P. Lund Peter Nissen Holst Nis Andersen Haugaard

17 1253 A 25 Kolonistgård i Bedsted Nørrekjær. Gården havde en længe og blev vist nok opført omkring midten af 1800-tallet af en mand ved navn Nissen Terp. Den lå i skellet ind mod Hinderup. Det blev nedrevet før Ellers vides der intet om det. Beboere: - Ingen kendes herudover. B 1 Motormølle i Bedsted, (Sivkrovej 17), opført 1930 af Henrik Sandholdt. Matrikel 204. Grundareal: 1596 m2. Bebygget areal: 663 m2, heraf boligareal: 115 m2. I 1972 blev der bagved møllen opført en lagerhal på 477 m2. Motormølle , byggeforretning , Bedsted Beton I 1998 blev ejendommen nedrevet og blev ikke senere genopbygget. Beboere: - Hertha og Henrik Sandholdt Tinne og Hermann Hansen Julius Sievertsen Henry E. Majeske Irene Appel Annie Hansen Jørgen Jensen / E. Hansen Jørgen Sørensen / Ellen Hansen B 11 Gård i Bedsteds nordlige bydel. (Snerlevej). (Bd. I, bl 10 + I fol 438). Gården var en 3/4 (2 ottinger) plov gård, der i 1876 havde et jordtilliggende på 77,0875 ha. Gården lå nord for huset, Snerlevej 3. I 1897 blev

18 1254 forholdene omkring gården ændret og den fik et nyt artikelnummer: Bd. III, bl 58 og med et jordtilliggende på 52,3286 ha. Resten blev overført til den nye gård, Snerlevej 1. Gården brændte i 1920, og blev ikke senere genopbygget. (Se artikel om gården side ). Beboere: - Jacob Michaelsen - - Hans Jacobsen Johannes Ratenburg Broder Joh. Ratenburg Johannes Ratenburg Thomas Hansen Ratenburg Julius Brodersen Johannes Johansen Helene og Anthoni P. Lund Andrea og Hans P. Enemark B 14 Kådnergård i Bedsteds vestlige bydel. (Visbjergvej). Gården blev kaldt Vestergård, og blev opført i tallet. Gården lå på nordsiden af Visbjergvej, overfor senere Jens Møllers automobilforretning. Gården brændte 29. juli 1970, og blev ikke senere genopbygget. (Se billede af gården side 863, i tillæg side 105, ). Beboere: - Marie og Andreas J. Haugaard - - Henriette og Peter N. Haugaard Martin Michelsen c Andrea og Johan Enemark - - Didde Holm - - Loise og Johannes Holm Marie og Thomas Toft Paul Mønster / Erik Hansen B 15 Kådnergård i Bedsteds vestlige bydel. (Se Valmuevej 2 i Sogneatlas). Gården lå, hvor i dag det tidligere automobilværksted ligger på adressen Valmuevej 2. (Se billede af gården i tillæg side 107). Beboere: - Hans Boysen Jens Jensen Hans Petersen Kynde Madsen Maren og Asmus Haugaard Maja og Niels Verner Thomsen B 16 Kådnergård i Bedsted. "Den Gamle Rønne, Pax" (Sivkrovej 7). (Bd. I, bl 38 + I fol 440 s. 2 og 446). Gården blev opført 1845, udvidet i 1860 og moderniseret i Jordtilliggende i 1845: 3,7687 ha. Boligareal: 152 m2 + stald og lade 119 m2. I 1996 stod huset tomt, og kort efter, i ca blev ejendommen købt af Svend Aage Jacobsen, hvorefter det blev jævnet med jorden. Beboere: - Johannes Rossen Thomas L. Sølbeck Hans Jensen Løbner Paul Jensen Paulsen Volquard Olsen Wilhelmine og Peter Christensen Karl E. Nielsen Gudrun og Martin Adelille

19 1255 A 21 Parcellistgård på Bedsted Mark. (Hellevadvej 14). (Bd. I, bl 21 + I fol 446 og 607 s. 2). Gården blev opført ca og lå ca. 50 meter syd for Bent Haugaards hus, Hellevadvej 16. Dens jordtilliggende i 1876 var 2,1994 ha. Gården var forfaldent og faldefærdigt i 1980-erne og blev nedrevet omkring Beboere: - Jep With Hans Jessen Niels Nielsen Christian Petersen Hans Peter Fyrstelin Johannes Rossen Knud Hansen Schmidt Carl Hermann Justine og Knud Hermann Jürgen O. Køpp Martha og Jes P. Christensen Bjarne Nielsen John Drøhse Billede taget fra øst fra taget på firmaet J.B. Møllers maskinhus. Herfra ses til venstre i billedet lidt af det tidligere mejeri. I forgrunden ses det gamle jordmoderhus, og til højre med stråtag kirkesmedens hus, Kirkegade 17, der blev nedrevet i Foto: H. Haugaard, A 14 Parcellistgård eller kådnergård på Bedsted Mark. (Hellevadvej 16) (Bd I, bl 18 + I fol 444 s. 2 + fol 335 s. 2), opført ca Matrikel 18. Gårdens jordtilliggende i 1876 var 5,9057 ha. I 1970 ophørte stedet som landbrugsejendom. Brændte i 1995, hvorefter et nyt parcelhus blev opført 1996 på grunden af Bent Haugaard. (Se billede af ejendommen side 871). Beboere: - Erich Jacobsen Peter Sørensen - - Laurits Hansen Christian Petersen Hans Jørgen Hansen Niels Mathiesen Franzen Jes Lorenzen Møller Jørgen Clausen Andreas Andresen

20 Martin Jørgensen Peter Chr. Høeck Jes Hansen Christensen Petra og Anders Ryttersgaard Martha og Jes Peter Christensen Jürgen O. Køpp Bjarne Nielsen John Drøhse A 3 Rentegård i Bedsted Nørrekjær. Den lille gård lå ved skellet til Ørslev i Hellevad sogn. Det var en lille simpel og 1-længet gård, opført omkring år Under krigen husede ejendommen polske flygtninge og omkring 1920 blev den atter forladt og kort efter jævnet med jorden. (Se mere herom side 510). Beboere: - NN Feddersen A 5 Kolonistgård på Bedsted Nørremark. Den lille gård havde en længe og blev opført vist nok omkring midten af 1800-tallet. Den blev jævnet med jorden i begyndelsen af 1900-tallet. Dens sidste beboer var Cathrine Hedekone. (Se mere om dette lille hedehus, side 1012). Beboere: - Hans Nissen Terp Cathrine Schmidt (Hedekone) A 2 Statshusmandssted i Bedsted. (Hellevadvej). Udstykket fra Sivkro. Der blev givet kr. i statslån til opførelsen. Gården lå på sydsiden af Hellevadvej, midtvejs mellem Sivkro og Arndrup Mølle. Gården, der blev opført omkring 1928, lignede de øvrige husmandsbrug på Bedsted Østermark. Gården nedbrændte den 19. juni 1970 og blev ikke genopbygget. Beboere: - Christian Mathias Hansen Jesper Hansen Helene og Aksel Andersen Olga og Børge Ebbesen A 1 Stationsbygning ved Sivkro, (Hellevadvej 23). Huset, en rødstens bygning, blev opført i 1911 og blev benyttet i forbindelse med Amtsbanen. Senere hen blev huset af ejeren på Sivkro benyttet som røgterbolig. I 1985 blev bygningen revet ned og jævnet med jorden. Beboere: - Hans Jensen Inger og William Taszarek A 4 Gård på Bedsted Østermark, kaldet Østergård. Gårdens eksistens fremgår af gamle kort og lå cirka midtvejs mellem Sivkro og Bedsted Bjerg. (Se mere om Østergård side 464 og 475). Beboere: - Ingen beboere kendes. B 18 Hyrde eller markmandens hus i Bedsted?. (Lundbyesvej). Huset lå lige vest for Fattiggården i Bedsted og på samme side. Muligvis var det også her smed og inderste, Peder Nielsen Povelsen boede omkring midten af 1800-tallet. Huset fremgår af målebordskort, nr. 6: Beboere: Ingen kendes herudover

21 1257 Mårbæk: A 19 Aftægtshus i Mårbæk. Huset blev opført som aftægtshus for gården, Andreasmindevej 2. Huset lå ca. 100 meter nord for gården og blev bygget omkring Det blev opgivet omkring 1920, hvorefter det forfaldt. Aftægtshusets eksistens fremgår af et kort. Beboere: - NN Jørgensen Billede af en tidligere ejendom i Bedsted. Der er sandsynligvis tale om en af de to parcellistgårde, der lå ved Snerlevej og bag ved Snerlevej 5, der i dag bebos af Peter Enemark. Hvem personerne er vides ikke. - Kortsamler Peder Simonsen i Sønderborg havde det samme billede og bagpå var der skrevet en meddelelse af Jes Jørgensen og NN Erichsen til en person i Rødekro. Billedet er sandsynligvis af omkring år Fotografen er ukendt A 24 Hus i Mårbæk (Andreasmindevej). Huset lå ved den nordlige side af Andreasmindevej, omtrent lige over for gården, Andreasmindevej 1, hvilket fremgår af et kort. Om dets eksistens vides næsten intet. Beboere: - Ingen beboere kendes. A 15 Hus i Mårbæk. (Hellevadvej). Huset skal have ligget syd for Bækgård, Hellevadvej 12, ned mod åen. (Oplysning fra Kirstine Brodersen, Bøgevej 3 i Bedsted). Der vides i øvrigt intet om huset. Beboere: - Ingen beboere kendes. A 16 Inderstehus i Mårbæk. (Hellevadvej). Huset blev opført i 1600-tallet og lå nord for bebyggelsen i Mårbæk. Dets eksistens fremgår af mejers kort fra Kun et par beboere kendes. Beboere: - Jes Jessen Jes Jessen (søn) A 17 Gård i Mårbæk. (Hellevadvej). Gården lå i Mårbæk, oprindelig tæt indeklemt mellem gårdene, Hellevadvej 10 og Hellevadvej 8. Gården brændte omkring 1864 og blev ikke senere genopført. I stedet blev den i 1864 udflyttet på adressen, Andreasmindevej 2 som Jørgensens gård (B) i Mårbæk. (Se artikel om denne gård side ).

22 1258 Beboere: - Peter Lassen Las Petersen Tücke Jebsen/Povel Jessen Mats Tüchsen Peter Paulsen Hans Jacobsen Jacob Paulsen Diedrich Diedrichsen Jens Petersen Johan Hinrichsen Johannes Petersen Hans Nissen Lund Christian Christensen Christian Hansen Frederik Jørgensen A x Gård i Mårbæk. (Hellevadvej). Gården lå ud til vejen på sydsiden. (Denne gård er ved en forglemmelse ikke medtaget i papirudgaven) Gravlund: A 26 Gård i Gravlund. (Andreasmindevej). Gården lå tæt øst for Jepsens gård. Oprindelig kaldt gård D i Gravlund, men blev ikke senere genopbygget efter en brand i 1796, der lagde alle 4 gårde i Gravlund i aske. (Se kortskitsen side 417). Beboere: - Ingen beboere kendes. A 27 Gård i Gravlund. (Andreasmindevej). (Bd. I, bl 5). Gården lå indeklemt mellem Schrøders og Jepsens gårde på Andreasmindevej. Den brændte i 1796 og blev derefter udflyttet og genopbygget i toftens sydlige ende (Se kortskitsen side 417 samt side ). Se også om A 28. Beboere: - Povel Hans Povelsen Hans Hansen Hans Nissen A 28 Gård i Gravlund. (Andreasmindevej). (Bd. I, bl 5). Gården lå i toftens sydlige ende mellem Schrøders og Jepsens gårde på Andreasmindevej. Gården blev opført ca 1796, men brændte igen den 9. juli Herefter blev gården opgivet, udflyttet og opført på sit nuværende sted i Gravlund, Gravlundvej 4. (Se kortskitsen side 417 og ). Beboere: - Hans Nissen Hans Hansen Hanne og Johannes Lorentzen Kirstine og Hans N. Lorentzen A 29 Aftægtshus i Gravlund. (Andreasmindevej). Huset blev opført i 1862 af gårdmand Johannes Lorentzen ved siden af sin gård. Huset kostede 1800 kr. at opføre og var på 6 fag á 3 alen. De to fag var beregnet til stadsvognen. Huset blev nedrevet muligvis i begyndelsen af 1900-tallet. (Se omtale af aftægtshuset side 424). Beboere: - Hanne og Johannes Lorentzen

23 1259 Øster Terp C 1 Inderstehus i Øster Terp. (Overballevej). Huset lå midt i landsbytoften. Der vides intet om det. Beboere: - Ingen beboere kendes. C 2 Inderstehus i Øster Terp. (Nederballevej). (Bd. I, bl 37). Huset lå ved østsiden af Nederballevej, midtvejs mellem Hans Skous gård og Kurth Hansens gård. I begyndelsen af 1900-tallet blev huset kaldt "Villa Mett", hvor det da blev brugt som skolehus for det tyske mindretals børn. Grundareal: 3528 m2. Huset blev nedrevet omkring Beboere: - Peter Nic. Outzen Peter Petersen Willadsen Andreas P. Jensen Tysk Skole, Ella Pohlmann Postbud, Christian Edlef Paulsen (1885-) sammen med sin hustru (med hatten) Christine Marie Schmidt (1887-) foran huset, Nederballevej 2 i Øster Terp. Damen til venstre er sypige, Anne Nymark (født i Terp 28. sept. 1856, død ugift 14. nov. 1921), datter af smed i Terp, Christian Peter Nymark og Cecilie Marie Søllingvrå. Senere, i 1912 lod Chr. Paulsen huset, Visbjergvej 47 bygge, men allerede i 1918 flyttede familien til Agerskov sogn. Billedet er fra ca og lånt af Iver Gubi, Bedsted. (Se også billedet af familien Paulsen, side 499). C 3 Gård i Nerballe i Øster Terp. (Nederballevej). Gården lå vest for Schmidt Meyers gård, Nederballevej 3. Se mere om denne gård side , hvor den da bliver kaldt gård D. Gården blev nedlagt i 1700-tallet, før I øvrigt vides der intet om. Beboere: - Ingen beboere kendes. C 4 Gård i Nerballe i Øster Terp. (Nederballevej). Gården lå vest for gården, Nederballevej 4. Den forsvandt en gang i 1800-tallet. Se mere om denne gård side , hvor den da kaldes gård F eller Jacobsens gård. Beboere: - Ingen beboere kendes.

24 1260 C 5 Gård i Nerballe i Øster Terp. (Nederballevej). Gården lå vest for gården, Nederballevej 4. Gården blev kaldt "Knuds Gård" efter gårdens sidste ejer Knud Nissen Langkjær. Han og familien forlod i 1808 Øster Terp. Herefter stod gården tom og blev nedrevet senere hen i 1800-tallet. (Se mere om denne gård side ). Beboere: - Jep Hansen Nis Jensen Jens Nissen Peder Jensen - - Hans Pedersen Knud Nissen Langkjær C 10 Inderstehus i Øster Terp. (Overballevej). Huset lå i landsbytoften syd for Iversens gård. Muligvis var stedet resterne af en tidligere gård, der i eller 1800-tallet blev udflyttet til Terp Vestermark, muligvis gården Siedlung. Huset blev nedrevet efter 1876, og før Beboere: - Ingen beboere kendes. A 6 Hus på Øster Terp Nørremark, (Nederballevej). Stedet blev kaldt "Æ Villa" eller "Sorgenfri". Det nedbrændte i 1963, og blev ikke senere genopbygget. Ved branden indebrændte 3 søskendebørn af Gerda og Paul Mønster. (Se mere herom side 462 og 474) Beboere: - Lise og Carsten Bendorff Heinrich Klosz / Paul Mønster C 6 Skole- og hyrdehus i Øster Terp. (Overballevej). Skolehuset lå tæt på og vest for Bent Iversens gård, Overballevej 3. Huset fremgår af kortet over Terp fra (Kort 4: 26-27) Beboere: - Ingen beboere kendes.

25 1261 C 7 Inderstehus i Øster Terp, eller måske oprindelig et aftægtshus for Hørgård. Det lå overfor Hørgård, dvs. ved Overballevejs sydside (Kort 4: 54). Beboere: - Ingen beboere kendes. A 18 Krigsfangelejren på Øster Terp Nørremark. Fangelejren blev opført omkring 1915 beregnet til russiske krigsfanger og lå ved sogneskellet mellem Bovlund og Øster Terp. Lejren bestod af træbarakker. Omkring 1919 blev lejren igen fjernet. (Se mere om fangelejren side ). C 8 Inderstehus med smedje i Øster Terp. Huset (Bd. I, bl 19) lå på Overballevej øst for Hørgård, i dag midt i marken øst for gården. Her boede datidens smed i Øster Terp. Både Hans Beck Thomsen og Jes Jessen var smede, Jes Jessen nævnes også at være gørtler. Ejendommen er muligvis blevet nedrevet i begyndelsen af 1900-tallet. Ejendommens placering fremgår af kortet over Terp fra 1876, kort 4: Beboere: - Hans Beck Thomsen Jes Jessen C 9 Inderstehus i Øster Terp. Huset lå lidt nordøst for gården Hørgård midt i marken og fremgår af kortet over Terp fra 1876, kort 4: Beboere: - Ingen beboere kendes. Toetages ejendom med sidebygning nord for Øster Terp ved Nederballevej. Huset blev også kaldt Æ Villa. Det brændte i 1963, hvorved 3 børn indebrændte. Billedet er et luftfoto og er lånt af Ingeborg Bendorff, A 12 Parcellistgård på Øster Terp Nørremark. (Nederballevej 8). (Bd. I, bl 18, I fol I fol 429). Gården blev opført omkring 1835, som den østligste i rækken. Gårdens jordtilliggende var i 1876: 4,0585 ha. Stedet havde i 1970-erne adressen: Nederballevej 8. Den 23. juni 1920 blev gården overtaget af Lorenz Rehder, der kom fra Hellevad. Hans søn, Heine Rehder var stedets sidste beboer. Omkring 1985 blev bygningerne nedrevet. Beboere: - Paul Jepsen

26 Lorenz Frederik Jørgensen Jørgen Lorenzen Jørgensen Jørgen Fyrstelin Tüchsen Peter Rosenberg Andreas Petersen Cathrine Elisabeth Bruhn (enke) Mathiesen? (Hans Jannick Brun) Mathias Eskildsen Metha og Lorenz Rehder Kirstine og Heinrich Rehder C 11 Parcellistgård på Øster Terp Nørremark. (Nederballevej). Gården blev opført i 1830-erne, og sandsynligvis allerede nedlagt som selvstændigt landbrug før 1876, da stedet ikke fik et selvstændigt artikelnummer ved matrikuleringen i Beboere: - Dennis Nissen Beyer Anne Marie og Anthoni Beck A 10 Parcellistgård på Øster Terp Nørremark. (Nederballevej). (Bd. I, bl 15 + II fol 27). Gården blev opført omkring 1838, og i 1876 var dens jordtilliggende 4,3677 ha. I 1958 var gården så forfalden, at resterne blev afbrændt af brandvæsenet ved en øvelse i ca Huset var igennem mange år røgterbolig for gårdmand, Jürgen Schmidt på Nerballegård. Omkring 1985 var der endnu enkelte spor af gården, samt nogle enkeltstående træer. Beboere: - Andreas Jørgen Graungaard Friedrich Karger NN Suhr Peter Larsen Sophus Thomsen Lorenz Hansen Peter Nielsen Margrethe og Heinrich Klosz A 13 Parcellistgård på Øster Terp Nørremark. (Nederballevej 10). (Bd. I, bl 20 + I fol 430 s. 2 + II fol 542). Gården blev opført i 1838, som det også fremgik af årstallet på gårdens murværk. Gårdens jordtilliggende var i 1876: 7,0806 ha. I 1921 bliver stedet tillagt noget ekstra jord: 2,42 ha fra Jes Jessens parcel. 2,07 ha fra Alfred Petersens parcel og 1,82 ha fra Thomas Brodersens parcel. Herefter havde gården et jordtilliggende på 13,3855 ha. I 1926 blev gården udvidet med en lade. (Oplysninger fra Alfred Jessen af 3. nov. 1987). Efter Alfred (Alle) Jessens død i dec blev ejendommen kort tid efter nedrevet. I 1970-erne havde stedet adressen: Nederballevej 10. Beboere: - Anna Maria Seneberg Hans Johansen Møller Margrethe Møller, f. Hinrichsen Jep Hinrich Møller Carl Carstensen Hanna og Asmus Peter Jessen Alfred Jessen

27 1263 A 30 Landejendom på Øster Terp Vestermark. (Vestermarksvej). Stedet blev i begyndelsen af 1900-tallet i den tyske tid også brugt som arresthus. (Se mere herom på side 642). Beboere: - Christine og Jørgen Nørskau A 11 Parcellistgård på Øster Terp Nørremark. (Nederballevej). (Bd. I, bl 19). Gården blev opført omkring 1838 og blev nedbrudt nogen tid efter at den sidste beboer fraflyttede i 1960-erne. I 1985 var der intet spor tilbage af gården. I 1876 var stedet ophørt som et selvstændigt landbrug. Jorden blev i stedet sammenlagt med F. Den sidste beboer hed Jonassen. Han blev også kaldt æ hundmand, fordi han havde opdræt af hunde. Han lavede også trælegetøj, som han havde lært under et fængselsophold. Senere, omkring 1965 flyttede Jonassen fra sognet, hvorefter ejendommen blev nedrevet. Murbrokkerne blev brugt som fyld på parkeringspladsen ved forsamlingshuset. Beboere: - Hans Beck Thomsen Jes Jessen Andreas Knudsen Martha og Volquard Olsen Svend Aage Jonassen Endnu et billede af en ejendom, der ikke er blevet identificeret. Ejendommen er sandsynligvis opført i 1800-tallet og er sandsynligvis fra Bedsted sogn eller dets omegn. Til højre stuehuset med zinktag og to skorstene. Der er også vinduer i gavlen til højre, der tyder på et enkelt værelse på 1. sal. Vinkelbygget til stuehuset ses staldlængen. Også denne er belagt med zink. Billedet er lånt ca. 1990af tidl. bagerkone i Bedsted, Misse Petersen ( ). A 20 Husmandssted på Øster Terp Nørremark. (Nederballevej). Gården blev opført som statshusmandsbrug i 1930 med et statslån på 9000 kr. og havde et jordtilliggende på 12,9 ha. Gården nedlagt som landbrug omkring Der er stadig spor af gården, selv om den er tilgroet og forladt. Gården ligger på venstre side af vejen på vejen fra Øster Terp til Kvindlund. Gården var rødmalet. Beboere: - Søren Krogh Larsen Ellen og Peter Christensen Emma og Sofus Rasmussen Herbert Mastrup

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30 DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Konfirmander

Konfirmander Konfirmander 1900-1916 1900-8. april / palmesøndag Carl Peter Jørgensen 22. apr. 1885 Kådner Martin Jørgensen (1850-) + Anne Lene Andersen, Bedsted Andreas Christian Christensen 17. jan. 1885 Arbejder

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Konfirmander 1945-1965

Konfirmander 1945-1965 Konfirmander 1945-1965 1945-18. marts: Knud Valdemar Johannsen 21. juli 1930 Landmand Peter Nissen Johannsen (1890-) + Marie Nissen, Arndrup Anders Jensen 6. sept. 1930 Landmand Christian Emil Jensen (1897-)

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Konfirmander 1850-1899

Konfirmander 1850-1899 Konfirmander 1850-1899 1850-3. marts Hans Beck Thomsen 4. jan. 1834 Selvinderste Anders Thomsen (1793-) + Anna B. Petersen, Bedsted Anne Marie Bojsen 24. marts 1835 Selvinderste Hans P. Bøjsen (c1790-)

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Konfirmander

Konfirmander Konfirmander 1966-1999 1966-15. maj: Hanne Mathilde Toft, Bedsted Louise Petersen, Bedsted Dagny Nielsen, Bedsted Ethel Knudsen, Bedsted Mark Helene Schrøder, Gravlund Metha Wind. Bedsted Rositta Frederiksen,

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Henning Haugaard. Samlet, bearbejdet og udgivet af

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Henning Haugaard. Samlet, bearbejdet og udgivet af Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard TILLÆG A TIL NR. 30 DECEMBER 2004 76 Indhold - Sogneatlas for Bedsted sogn 333 Andreasmindevej 333 Arndrupgårdvej 335 Arndrupvej

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige 1 Hansen banestation 1 4 2 2 Hess Havnegade 2 3 1 3 Bladft Havnegade 2 1 2 4 Storke Slotsalle 14 10 5 5 Holm Slotsalle 15 9 1 6 Thamsen Slotsalle 15 1 3 7 Ww Storke Slotsalle 17 2 8 Holler Slotsalle 17

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Jens 1 Jensen #8, født 20-02-1878, (søn af? #16 og? #17) død 19-05-1956. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født 03-09-1874, (datter af? #18 og? #19) død

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

RESULTATLISTE BPI Åben 15m 2016

RESULTATLISTE BPI Åben 15m 2016 Side 1 af 8 30-10-2016 14:10:21 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE BPI Åben 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/14 200/11 400/25 2

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015

RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015 28-11-2015 13:24:05 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456 Vejle Skytteforening 200/18 200/13 400/31 2 101490 Christoffer

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab Folketælling 13 februar 1803 Asserballe sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 28 DECEMBER 2002 106 Indhold - Konfirmandbillede 1948 1131 - Sagn om Tønder og Rørkær 1131 - Brodersens gård i Terp Vestermark

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Fødte 1867 Drenge Jørgen Matthiesen Hans Lorentsen Jebsen Jens Jacobsen Jørgen Thomsen Hans Peter Jørgensen Hans Christensen Hansen

Fødte 1867 Drenge Jørgen Matthiesen Hans Lorentsen Jebsen Jens Jacobsen Jørgen Thomsen Hans Peter Jørgensen Hans Christensen Hansen Fødte 1867 Drenge 18/1 24/1 Jørgen Matthiesen Indsidder Jørgen Matthiesen i Tandslet og hustru Maren Petersen 40 år Nr.1 Faddere: Peter Matthiesen Petersen i Tandslet, Boelsmand Christian Bladt ibid. Boelsmand

Læs mere