Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard"

Transkript

1 Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004

2 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø Skous gård i Øster Terp Eskild Eskildsen om Øster Terp i gamle dage Forsvundne bygninger i Bedsted sogn Oldtidsfund (2) Stenfund fra Alslev og Øster Højst Fund fra historisk tid Draveds historie gennem år (Af Allan Honoré, Løgumkloster) Bedsted Kirke omkring år Overtro om ugler 1276 Forsidebilledet viser Hans Skous gård i Øster Terp på adressen Nederballevej 1. På billedet ses forrest det statelige stuehus fra 1913, opført af daværende gårdmand, Daniel Hinrichsen Jensen. Bagved ses de øvrige længer. En øst forlængelse blev opført i midten af 1950-erne Vest for gården ses et hønsehus, der blev opført i Vejen nederst i billedet er Visbjergvej og til højre for gården ses Nederballevej. I baggrunden til venstre skimtes Bent Iversens gård, mens gården til højre den gang tilhørte Anders Grøndahl. Dette sted er i dag beboet af Jimmy Mikkelsen. Luftfotoet er taget fra syd omkring 1957 af Sylvest Jensen, Hillerød og er lånt 2004 af Knud Skou, Vojens. Meddelelser I dette jubilæumsheftehefte, det 30. i rækken, er der en artikel om forsvundne ejendomme i sognet. Som en fortsættelse af denne artikel er der i forbindelse hermed udgivet to tillægshefter med alle de eksisterende ejendomme. Tillægshefte 30A og tillægshefte 30B udgør tilsammen et såkaldt sogneatlas, hvor samtlige ejendomme er beskrevet og registreret. I næste nummer, nr. 31, vil der bl.a. være en artikel om søstrene Friedrichsens høkerbutik i Bedsted, skrevet af Hans Chr. Lassen, Rinkenæs. Med venlig hilsen Henning Haugaard Brændkjærgade Kolding Tlf: Oplag: 200 Pris: 35, - ISSN

3 1239 Bedsted eller Bedsted Lø? Landsbynavnet Bedsted menes at være blevet til en gang mellem år 500 og 800. Første gang navnet nævnes i skriftlige kilder er i 1266 som Bilsted, der senere blev ændret til Bedsted, og sådan har byen heddet lige siden. I 1901, i den tyske tid, blev der bygget en amtsbane fra Aabenraa gennem Bedsted og videre til Løgumkloster. I 1920 kom Genforeningen, der betød, at hele landsdelen nu vendte tilbage til Danmark. I Thy ligger der også en by, der hedder Bedsted, og alene af denne grund ændredes vort Bedsted sit navn den 24. sept til Bedsted Lø, for at præcisere hvilket Bedsted, der mentes. Et par år senere fra den 1. juli 1922 ændredes navnet igen, denne gang til Bedsted Løgum. Det var ikke kun Bedsted der fik sit navn ændret. Også navnet Gravlund blev samtidig ændret til Sønder Gravlund for ikke at blive forvekslet med det Gravlund, der lå ved Varde - Grindsted banen. I 1927 blev Aabenraa Amtsbane nedlagt, og året efter, i 1927 åbnedes i stedet for et statsbanespor fra Rødekro gennem Bedsted og Løgumkloster til Bredebro. Den gamle kro i Bedsted blev nedlagt og i stedet blev der opført en helt ny stationsbygning, der ligeledes fik navnet Bedsted Løgum Station. Ved samme lejlighed blev Sønder Gravlund nedlagt som holdeplads eller trinbræt. Også på det postale område fastholdt man adressen Bedsted Lø, da sognet efter genforeningen fik et selvstændigt postkontor oprettet i 1921 ud fra Løgumkloster Postkontor, men trods dette, var der alligevel jævnligt breve, stilet til folk her i byen, der var en tur i Bedsted Thy for at vende. Det skete også selv om nogle brevskrivere havde husket at skrive Bedsted Lø til modtageren. En stor forbedring blev det dog, da man i 1968 indførte postnumre i Danmark. Løgumkloster fik da, som vi alle ved, nummer 6240, mens Bedsted fik nr Om der herefter skete fejl, vides ikke, men hvis folk ellers huskede cifrene 6252, var det uvæsentligt om man skrev Bedsted eller Bedsted Lø. Det sidste skulle ikke have voldt problemer for den automatiske sorteringsmaskine, der ved indførslen af postnumre blev installeret på Københavns Brevsorteringskontor. Bare postnummeret var rigtigt kom brevet til Sønderjylland. I de efterfølgende årtier kom rationaliseringen, hvorefter det ene mindre posthus efter det andet blev nedlagt. I 1981 var turen kommet til Bedsted og dermed udgik postnummer 6252 Bedsted Lø. Som en erstatning for det nedlagte posthus på Sivkrovej fungerede stedet dog i en årrække som brevsamlingssted, og efter at dette lukkede fra 1. apr. 1992, kom der på Syrenvej 3 fra den 9. marts 1992 nogle år med et såkaldt Postotek, en speciel Bedsted opfindelse, hvor der sideløbende med lån af biblioteksbøger på skolen også kunne ekspederes breve og pakker. Efter 1981 skulle man altså som borger i Bedsted sogn og som afsenderadresse huske at skrive 6240 Løgumkloster. - Bedsted Postkontor var nu atter blevet lagt ind under hovedpostkontoret i Løgumkloster, og på den måde, kan man sige, var postforholdene vendt tilbage til tiden før Bedsted nåede således at have et selvstændigt postkontor i 60 år fra 1921 til Og her kommer så pointen: - Derfor hedder Bedsted i dag også bare Bedsted og ikke Bedsted Lø, men det forhindrer naturligvis ingen i, fortsat at kalde vor by Bedsted Lø. Kilde: Se også artiklerne i Bedsted sogns historie: Om bebyggelsen gennem tiderne, landsbyernes alder, deres navne og betydning side 33-35, om telefonvæsnet side , om postvæsnet side samt om poststempler og postmærker side

4 1240 Skous gård i Øster Terp Skous gård i Øster Terp er ikke af gammel dato. De bygninger man ser i dag blev opført i 1913 i røde sten, hvorfor gården blev kaldt Den Røde Gård, i modsætning til den tidligere gård, der lå på samme sted blev kaldt Den Hvide Gård. Hvor langt tilbage Den hvide gård kan spores vides ikke, men på et kort over landsbyen fra 1878 ses, at gården da var 3-længet med stuehuset liggende, ligesom i dag, mod syd. I 1878 havde gården et jordtilliggende på 45,6330 hektar og ejeren hed Daniel Christian Jørgensen. Han havde haft den siden Det ser ud til at gården i midten af 1800-tallet var sammenlagt med naboejendommen, kroen. Også kroen blev nemlig drevet af Daniel Jørgensen, og i 1869 afhænder han gården til fordel for kroen. Daniel Jørgensen ønskede åbenbart kun at drive kroeri. Herefter blev gården en kort tid drevet af Broder Hansen og efter ham kom Jens Peter Jensen. Da sidstnævnte overtog gården købte han ekstra jord ind til, hvorved gården fik en mere anselig størrelse. Gårdmand i Øster Terp fra Jens Peter Jensen og hustruen Mette Cathrine Møller. Jens Peter Jensen blev født 23. maj 1831, søn af gårdmand i Smedager, Anders Jensen og Ellen Marie Nissen. Den 27. nov blev Jens Peter Jensen gift med Mette Cathrine Møller, født 5. juni 1839 og datter af gårdmand i Terp, Hans Johansen Møller ( ) og Anne Margrethe Hinrichsen ( ). Jens Peter Jensen døde 20. dec Han blev 70 år. Hustruen Mette døde 9. feb i Adelvad hos datteren Christine. Hun blev 77 år gammel. I ægteskabet fødtes 10 børn: Andreas, Albert, Hans, Mathie, Christine, Daniel, Marie, Maren, Elise og Johanne. Billedet er taget i 1901 af fotograf Chr. Schwennesen, Tønder og lånt 1985 af Peter Eli Tygesen, Göteborg.

5 1241 Gårdmand Jens Peter Jensen og Mette Cathrine Møllers 10 børn: De tre sønner i bagerste række er fra venstre: Andreas Jensen (1869-), gårdmand i Øster Terp og gift med Emma Fischer. Albert Heinrich Jensen ( ) blev ligeledes gårdmand i Øster Terp. Han var ugift. Han var også en tid lærer i Hjortvad. Hans Johansen Jensen ( ) blev domæneforpagter på Sivkro. Han var ligeledes ugift. I midterrækken ses: Mathie Sophie Jensen ( ), gift med købmand i Tønder, Thomas Tygesen. Christine Hedvig Jensen (1879-), gift med Rieve og bosat i Adelvad ved Øster Højst. Daniel Hinrichsen Jensen ( ) efterfulgte sine forældre på gården i Terp, men overtog senere Tannenhof og var her gift med Marie Petersen. Forrest ses: Marie Magdalene Jensen (1876-), gift med domæneforpagter på Sivkro, August Hahne. Maren Margrethe Jensen ( ) blev gift med Paysen og bosatte sig i Vimmersbøl. Elise Marie Jensen ( ) blev gift med kromand i Tønder, Christian Lassen, hvis søn Jens Peter Lassen senere overtog morbroderen, Andreas Jensens gård i Terp. Yderst til højre ses Johanne Frederikke Jensen ( ). Billedet er taget i 1901 af fotograf Chr. Schwennesen, Tønder og lånt af Peter Eli Tygesen, Göteborg. Den Hvide Gård havde trægulve, fortæller en efterkommer af familien, Peter Eli Thygesen, der i dag bor i Göteborg i Sverige. Han husker tydeligt at konen, der var hans bedstemor, smed fint hvidt sand på trægulvene i stuerne for at holde dem rene og pæne. Jens Peter Jensen stammede fra Smedager ved Tinglev og blev i 1868 gift med Mette Cathrine Møller, datter af Anne Margrethe og Hans Johansen Møller i Øster Terp. Mette Cathrine var en stor og kraftig bondekone, der interesserede sig meget for biavl og frugttræer. Syd for stuehuset havde hun mange frugttræer og mod sydøst (ud til hjørnet ved vejen) var der tillige et stort vandhul. I 1901 døde Jens Peter Jensen og gården blev i en årrække herefter drevet videre af enken og børnene indtil sønnen, Daniel Hinrichsen Jensen i 1913 overtog den. Han startede med at nyopføre gården til dens nuværende udseende og byggeriet finansieredes med penge lånt i Tyskland, heraf navnet Berlinergård, som gården en overgang blev kaldt. Muligvis kan navnet dog også skyldes,

6 1242 at der på gården helt oppe i 1930 stod en stor og flot stadsvogn med kaleche til rådighed for en slægtning? fra Berlin, når denne besøgte familien i Øster Terp Midt i gårdspladsen stod der en hestegang. Akslen gik nede under jorden og førte ind til laden, så der ved hjælp af denne både kunne tærskes og males korn i laden. Der var også installeret et aflæsningssystem. Et net af reb blev først lagt på vognen. Når vognen så var fyldt med korn eller hø blev dette løftet op fra vognen ved hjælp af et tykt reb og via en skinne blev det ført ind til det rette sted på loftet. På nogle punkter var gården således meget moderne udstyret og med en mekanisering, der var forud for sin tid. Mette Cathrine og Jens Peter Jensen havde 10 børn. Den ældste, Andreas Jensen blev gift med Emma Fischer fra Flensborg og sammen overtog de Lassens eller i dag Kurth Hansens gård. Albert Jensen overtog, ligeledes en gård i Øster Terp, nemlig Anders Grøndahls gård. Dog havde han den kun i nogle få år. Denne gård er i dag beboet af Jimmy Mikkelsen. Hans Jensen blev domæneforpagter på Sivkro i 1917, i begyndelsen sammen med broderen Daniel, men da Hans Jensen imidlertid døde ugift allerede i 1919, blev Sivkro i stedet overtaget i forpagtning af søsteren Marie sammen med sin mand August Hahne. Gårdmand i Terp fra , Daniel Hinrichsen Jensen. Daniel Hinrichsen Jensen blev født 9. sept. 1881, søn af gårdmand i Terp, Jens Peter Jensen ( ) og Mette Cathrine Møller ( ). I 1928 blev Daniel H. Jensen gift med Marie Kjestine (Maricken) Nicoline Petersen (-) fra Vinum ved Skærbæk. I ægteskabet fødtes 5 børn: Catharina Jensen (1928-), Annelise (1930-), Jens Peter ( ), Rita (1933-), gift med Vagner Birkkjær Lauritsen (1923-) i Skærbæk og Dani (1934-). Daniel Hinrichsen Jensen døde 14. maj 1934, hvorefter enken flyttede tilbage til hjemegnen, til Skærbæk. Billedet er lånt 1995 af datteren Rita Birkkjær Lauritsen, Skærbæk.

7 1243 Søstrene Mathie og Elise bosatte sig begge i Tønder, idet Mathie blev gift med købmand Thomas Tygesen, mens Elise blev gift med kromand Christian Lassen. Sidstnævntes søn, Jens Peter Lassen, overtog senere, i 1937, onklen Andreas Jensens gård i Øster Terp. Daniel Hinrichsen Jensen overtog som før nævnt forældrenes gård i 1913 og som han drev i 10 år til Fra 1923 til sin død i 1934 var han herefter gårdmand på Tannenhof. Denne overtog han efter slægtningen Daniel Hinrichsen, der efter Genforeningen ønskede at forlade sognet og Danmark til fordel for en ny tilværelse i Tyskland. Udover Tannenhof var han også i en del år ejer af Grøndahls gård, Overballevej 7, efter at broderen Hans blev bestyrer på Sivkro. Daniel Hinrichsen Jensen var længe ungkarl. Gift blev han først i 1928 med Marie Kjestine Petersen fra Vinum ved Skærbæk. De fik i deres ægteskab 5 børn. I 1923 solgte Daniel H. Jensen Skous gård i Øster Terp til Statens Jordslovudvalg. Planen for Jordlovsudvalget var at opkøbe jord, der skulle indgå i en storstilet udstykning af statshusmandsbrug. Til at bestyre Skous gård ansatte Jordlovsudvalget midlertidigt Johannes Jessen. Udover Skous gård indgik ligeledes Øster Terp Domænegård, der lå på den anden side af vejen, i udstykningsplanerne. I årene 1927 til 1931 oprettedes i alt 7 nye statshusmandsbrug. Den oprindelige plan var ellers 9 brug, men da udstykningen gik ret trægt blev tallet reduceres til 7. Stamparcellen Søndergård (Øster Terp Domæne) blev overtaget af Mathias Brodersen, mens stamparcellen Skous gård, inklusive 78 tønder land, blev solgt den 1. april 1930 til Hans Skou. Liste over de 7 statshusmandsbrug: Besidder Adresse Areal Statslån Opført år 1. Johannes Christensen Vestermarksvej 6 12,7 ha kr Jørgen H. Nielsen Visbjergvej 36 8,5 ha kr Nis Lausten Nielsen Visbjergvej 34 8,6 ha kr Hans Ferdinand Bekke Vestermarksvej 10 13, 4 ha kr Hans Jespersen x 12,9 ha kr Kristian Thomsen x 12,5 ha kr Anton Milert Mathiesen Vestermarksvej 12 14,0 ha kr Daniel Jensens gård, senere Skous gård i Øster Terp. Gården blev nyopført i Billedet er fra ca og lånt af Edith og Hans Skou, Øster Terp.

8 1244 Hans Skou kom til Øster Terp fra Vejen. Han blev født i Højen syd for Vejle 2. maj I Vejen havde Hans Skou siden brylluppet i 1921 med Anna Orloff været bestyrer på en tørvefabrik. Med til gården i Øster Terp bragte de bl.a. 8 køer af Jersey racen, de første af slagsen i sognet, som der stod at læse i Jydske Tidende den 18. maj At Jersey køer ville kunne trives her på egnen, mente en anden gårdmand i Øster Terp dengang, bestemt ikke at de kunne. Gårdmand i Øster Terp fra , Hans Skou og Anna Orloff: Hans Skou blev født i Højen 2. maj 1893, søn af gårdmand i Højen ved Vejle, Peter Skou (-) og NN (-). Den 23. sept blev Hans Skou gift med Anna Orloff, født 27. maj 1899, og datter af gårdmand i St. Anst, Jørgen Orloff (c ) og Gertrud Andersen (-). I 1971 fejrede parret guldbryllup. Hans Skou døde 17. maj Han blev 80 år. Hustruen Anna blev 83 år. Hun døde på Solgården i Bedsted 9. juli I ægteskabet fødtes 4 børn: Peder (1922-), Knud (c1924-), Jørgen (1927-) og Hans (1934-). Billedet er fra x og lånt 2003 af Hans Skou, Løgumkloster. Ved overtagelsen i 1930 var besætningen på 4 heste, 14 køer, 20 ungkvæg og 15 svin. Omkring 10 år senere var besætningen nu øget til 10 heste, 27 køer, 23 ungkvæg og 75 svin. Hans Skou havde ved siden af landbruget en række tillidserhverv. Han var i en årrække formand for flere foreninger, såsom husmandsforeningen, kontrolforeningen, forsamlingshuset, Sønderjyllands Jerseyforening samt for sognets ungdoms- og idrætsforeningen. Desuden var han i flere perioder medlem af Bedsted sogneråd. I ægteskabet fødtes 4 sønner. Den ældste, Peder, født 4. nov. 1922, blev gårdmand i Hinderup. Han blev 14. maj 1955 gift med Lene Schrøder (1930-), datter af Bothilde og Leonhard Schrøder i Gravlund. Peder Skou døde ret tidlig, kun knap 50 år gammel i Hans gård er i dag i sønnen Børge Skous eje. Knud er bosat i Vojens, hvor han som ingeniør har været ansat i firmaet Brødr. Gram. Jørgen og Hans blev begge gårdmænd i Øster Terp. Jørgen Skov på adressen Visbjergvej 43, mens Hans overtog forældrenes gård på Nederballevej. Jørgen Skov blev født 22. maj 1927, og blev 23. marts 1957 gift med Signe Jepsen (1934-), datter af Marie og Hans Jepsen i Gravlund.

9 1245 Den yngste søn er Hans Skou, født 11. apr Han blev den 17. maj 1958 gift med Edith Rasmussen, født 22. juni 1933, datter af købmand i Øster Terp, Hans Rasmussen og Annelise Jessen. Sammen drev de en kort tid Grøndahls gård i Øster Terp, inden de den 1. nov forpagtede den fædrene gård, som de overtog til ejendom 1. apr Gårdens ejendomsværdi var i 1990 på kr. Landbrugsjordens areal udgjorde 49 ha, heraf var der tilkøbt 9 ha. Stuehuset, der blev opført 1913, blev restaureret Avlsbygningerne bestod af en kostald fra 1913, spaltestald, lade og maskinhus fra 1976 samt svinestald fra Der er udendørs køresilo.

10 1246 Hans Skou var i 10 år formand for Forsamlingshuset og i årene var han formand for Bovlund Frimenighedskirke. Hustruen var i 8 år formand for skolenævnet samt formand for Venstre i Bedsted fra 1987 indtil hun døde 6. dec i en alder af kun 60 år. Edith og Hans Skou drev gården med en kvægproduktion på 55 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde var korn. Af maskinkraft noteres der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo samt 1 korntørreri med varm luft, alt ifølge en bog om danske gårde fra Gårdmand i Terp fra , Hans Skou og hustru Edith Rasmussen. Hans Skou blev født 11. apr. 1934, søn af gårdmand i Øster Terp, Hans Skou ( ) og Anna Orloff ( ). Hans Skou blev gift i Bedsted 17. maj 1958 med Edith Rasmussen, født 22. juni 1933, datter af købmand i Terp, Hans Rasmussen ( ) og Annelise Jessen ( ). I ægteskabet fødtes 3 børn: Hans (1960-), Bjarne (1963-) og Lars (1968-). Billedet er lånt af Hans Skou, Engvej 10 i Løgumkloster. I ægteskabet er der 3 sønner: Hans, født 12. marts 1960 er bosat i Århus og ansat som bankrådgiver. Han er gift med Mette og har to drenge. Bjarne, født 10. feb er gårdmand i Stenderup ved Toftlund, mens den yngste, Lars, født 20. marts 1968 er bosat i Bedsted. Han blev i 1999 gift med Mette Gormsen. Ingen af sønnerne var interesseret i at overtage gården, så da Hans Skou i 1998 ønskede at afhænde den solgte han bygningerne på Nederballevej 1 til Helle og Mike Dohrmann, mens jorden blev solgt til de øvrige landmænd på egnen. Mike Dohrmann er chauffør, mens hustruen Helle er ansat som social- og sundhedshjælper.

11 1247 Kilde: Danske Landmænd og deres indsats - En oversigt over Danske bønders virke. Sønderborg og Aabenraa amter. Herning Om Hans Skou side 464. Danske Gårde i tekst og billeder: Sønderjyllands amt, bind 1B. Forlaget Danske Landbrug, Silkeborg Om Hans Skous gård side 156. Peter Eli Tygesen, Göteborg: Lån af billeder samt oplysninger om familien. Hans Skou, Engvej 10, Løgumkloster: Lån af billeder samt oplysninger om gården og familien. Eskild Eskildsen om Øster Terp i gamle dage En gang i begyndelsen af 1990-erne satte Peder, Edith og Hans Skou i Øster Terp sig for at interviewe Eskild Eskildsen. De tog en båndoptager med, og det er på baggrund af dette bånd at nedenstående oplysninger kom frem. På båndet fortæller Eskild Eskildsen følgende om stort og småt om Øster Terp i gamle dage: I gamle dage var der en mand, der hed Helle. Han ejede hele Øster Terp. En af vore marker hedder Helles end, så helt hertil Enggård gik hans jorde. Der skal også en gang have ligget en trækirke i Øster Terp. I 1924, da jeg var barn, kom elektriciteten til sognet, og som noget af det første min far købte, var en Hilmann malkemaskine. Og om vinteren var der ofte så meget vand i engene nord og vest for Øster Terp, at man kunne skøjte fra Hinderup og helt til Løgumkloster. En af engstykkerne nord for Øster Terp blev kaldt Æ Langeng. Den var det første jordstykke i sognet, der blev udskiftet. (Det skete allerede i 1600-tallet). Når der blev slagtet fik vi børn gerne æ bleis (dvs. svineblæren) at lege med. Kun oppe på bjerget (Øster Terp) var jorden værdifuld. Og skulle man bygge en ny gård var det vigtigt at man kunne finde vand. En gård var ingenting værd, hvis man ikke med lethed kunne finde vand. At finde vand foregik ved kedelgravning. Man gravede sig i reglen 3-4 meter ned for at få ordentlige mængder vand, men det var et farligt job. Det var høj status at have 2 flotte heste. - Det er også sådan, at de bønder, der klarede sig godt købte mere jord. De, der klarede sig mindre godt, solgte jord. Daniel Hinrichsen Jensen var gårdmand i Øster Terp på Den hvide Gård (Skous gård). Den blev også kaldt Berlinergården, fordi pengene til lånet kom sydfra, fra Berlin. Som erstatning for salget fik Daniel Hinrichsen Jensen af jordlovsudvalget valget mellem at overtage Jens Nissens gård med 40 tdr. land eller at få kr. Han valgte det sidste og købte senere Tannenhof. I 1933 vedtog man i Folketinget Kanslergadeforliget. Det betød at en arbejdsmand herefter skulle have 1 kr. i timen, mens et slagterisvin skulle koste 100 kr. Kilde: Eskild Eskildsen, Øster Terp: Oplysninger fra en båndet samtale fra begyndelsen af 1990-erne. Oplysninger: Eskild Eskildsen blev født I 1946 overtog han Enggård efter sine forældre. I 1958 blev han indvalgt i Bedsted sogneråd, hvor han sad i 12 år. Han tog over efter Chr. Andersen i Mårbæk. I 1980 flyttede han og hustruen til Løgumkloster på aftægt. Her døde Eskild Eskildsen 87 år gammel den 30. jan Se billede af ham og familien side 997.

12 1248 Forsvundne bygninger i Bedsted sogn Overalt i sognet findes der spor af tidligere gårde og huse. De blev nedrevet og forsvandt af syne, enten fordi de var faldefærdige eller måske fordi de blev opgivet efter en brand. Jeg har nedenfor forsøgt at samle spor af alle disse bygninger, enten fordi jeg kan huske dem eller fordi de fremgår af ældre kort eller andre historiske kilder. Foran hver ejendom står der i artiklen enten et A, B eller C efterfulgt af et tal. Disse henviser til bygningernes placering på et af de tre kort, hvor ejendommen tidligere var placeret. Parentesen efter hustypen angiver det vejnavn, hvor bygningen ville have ligget ved, hvis den havde stået der i dag. Den anden parentes angiver ejendommens artikelnummer i den preussiske matrikel fra Jeg vil dog allerførst lige nævne et eksempel på ejendomme, der i dag ikke længere eksisterer. - I årene mellem 1830 og 1840 blev der på Øster Terp Nørremark opført 6 mindre parcellistgårde eller kådnergårde. Fem af gårdene lå på nordsiden af vejen af den øst-vest vendte vej, der i dag blot er en sidevej til Nederballevej. Den 6. af gårdene lå syd for vejen, som det også tydeligt fremgår af kortudsnittet fra Königliche Preussiske Landes Aufnahme fra 1878, Denne er i dag også den eneste der er tilbage og ejes af Birgitte og Helge Jensen. Alle de andre blev opgivet og forladt én efter én i løbet af 1900-tallet. Den sidste beboer var Alfred Jessen, i daglig tale kaldt Alle. Han døde 13. dec. 1993, og kort tid efter blev også hans lille ejendom nedrevet efter omkring 150 års virke. Arndrup A 22 Hus i Arndrup. (Korskrovej), (Bd. 1 bl 17, Nr. 6). Huset lå nøjagtig midt på Korskrovej i landsbyen umiddelbar øst for huset, Korskrovej 11og Arndrupgårdvej 4. Stedet havde et grundareal på 5443 m2. Huset blev nedrevet da Korskrovejen blev bygget i Beboere: - Christian Hansen Lausen Hans Mathiesen Martensen Lorenz Peter Rehder Amalie Christensen Lange) Jens Jensen Jep Hinrich Toft Peter List Chresten Schulz A 7 Hus tæt ved Arndrup Mølle. (Heiselvej). Det blev kaldt æ Slibemølle, og lå ved en mindre bæk, der havde sit udløb i Arnåen. Slibemøllen kan ses på billedet af Arndrup Mølle fra 1841 (Se billedet side 227). Enkelte beboere kendes. Beboere: - Jacob Lydiksen Lorentz Jepsen Nicolaj Hansen Widding Anne Margrethe Toft

13 1249 A 8 Gård på Arndrup Hede. (Hejselvej). Gården, (Bd. I bl 12, III fol 38) blev kaldt Sprøkborg eller Kikkenborgs gård. Den lå oprindelig inde i selve landsbyen Arndrup, men blev udflyttet omkring midten af 1800-tallet. Sidst lå den vest for gården Hejselvej 4. Her boede i begyndelsen af 1900-tallet en mand ved navn Hans Lorenzen, kaldt Hans Kikkenborg. Gården var i 1876 beboet af Jørgen Jørgensen, der havde et jordtilliggende på 27,9856 hektar. På et eller andet tidspunkt brændte han sin egen gård af. I 1912 blev gården nedlagt som landbrug. Omkring 1920 blev ejendommen jævnet med jorden. (Se artikel om ejendommen og Kikkenborg side ). Beboere: - Jacob Christensen - - Peder Jessen - - Niels Hansen - - Christen Clausen Niels Christensen Martin Hansen Hans Ebsen Hans Peter Bossen Hans Chr. Koch Bunde Mortensen Dines Outzen Peter Lorenzen Nis Jørgensen Jørgen Brand Jørgensen Hans Kikkenborg Lorenzen A 23 Inderstehus i Arndrup. (Korskrovej). (Bd. 1 bl 17), Huset lå øst for Arndrup Stok og nord for Peter N. Johannsens gård, lidt inde på marken ned mod åen. Ejendommen havde i 1876 et areal på 0,6115 ha. Beboere: - Christian Ehmsen Nicolaj Callesen Store Niels Hansen Nielsen Hansine Mathilde Knudsen Anna C. Schulz (Knudsen) A 32 Hus i Arndrup (Arndrupgårdvej). (Bd. 1 bl. 11). Huset lå tæt op ad og vest for Esther og Børge Jørgensens hus, Arndrupgårdvej 4. Det var jorden fra denne lille gård, der i ca blev til gården, Heiselvej 4. I 1884 var der kun byggegrunden på 711 m2 tilbage. Beboere: - Hans Andersen Hansen Bedsted B 8 Inderstehus i Bedsted. (Bd. I, bl 27 + I fol 447 s. 2). Huset fremgår af målebordkort 6: Det lå, hvor i dag skolens fodboldbane ligger, lige øst for huset på adressen Haderslevvej 6. Grundareal i 1876: 0,9784 ha. Huset blev forladt i 1922, og nedrevet omkring Det blev ikke senere genopbygget. Beboere: - Jacob Johansen - - Boy Hansen Andreas Jensen Langkjær Martin Hansen Gubi B 6 Gård i Bedsted vest for Rønnevej 1. Der gik tidligere en vej vestpå forbi sydsiden af ejendommen Rønnevej 1. Ca. 50 meter vest for lå sandsynligvis denne gård, der muligvis er forløberen for Østergård, der i

14 1250 dag ligger på adressen Bjergvej 4. I 1863 blev gården opgivet af Johan Peter Møller, der i stedet lod en ny gård opføre på Østermark. (Se artikel i tillæg side ). Beboere: - Hans Petersen Hans Christensen Hans Hansen Søren Jørgensen Møller Christine og Hans S. Møller Gyde og Søren Møller Marie og Johan Peter Møller B 2 Bedsted Mejeri (Kirkegade 15). Mejeriet blev opført i 1901 som privatmejeri af Jes Bødewadt. Mejeri Antikforretning MS Antik og Gaver Ejendommen blev nedrevet (Se i øvrigt artiklen om mejeriet side ). Beboere: - Ida og Jes Bødewadt forskellige bestyrere Pauline og Niels Nielsen Hans Peter Rasmussen Karin og Thomas Thomsen Spectroplast A/S Børge Petersen Margit Brodersen Claus Frederiksen Lars Hansen Anita Mousten Michael Christensen B 5 Inderstehus i Bedsted. (Haderslevvej). (Bd. I bl 33 + II fol 561). Huset lå, hvor i dag Haderslevvej ligger, dog lidt nord for selve vejkrydset. Grundarealet i 1876 var 0,1772 ha. I 1879 var grundarealet reduceret til 840 m2. Under bygning af Haderslevvej i 1930-erne stødte man på en muret brønd fra huset. Beboere: - Peter Petersen Willadsen Peter Lorenzen Frank B 7 Inderstehus i Bedsted. (Sivkrovej). (Bd. I, bl I fol 441 s.2). Huset havde i 1876 et jordtilliggende på 0,7336 ha. Det lå med langsiden ud til vejen, hvor omtrent Nørrevirke 1 ligger i dag. Til sidst stod huset tomt nogle år, hvorefter det blev brændt af ved en brandøvelse den 24. apr (Se billeder af ejendommen side 537, 786, 861). Beboere: - Christian Hejltman Hans Petersen Anna Cathrine Petersen Jørgen Jensen Thomas Jacobsen Cathrine og Anton Steinvig Meta Marie og Lorenz Steinvig B 9 Kådnergård i Bedsted. (Sivkrovej). (Bd. I, bl III fol 15). Gården lå ud til Sivkrovej, omtrent hvor huset på adressen Sivkrovej 3 ligger i dag. Muligvis er det nuværende hus resterne af dette kådnersted. Gårdens jordtilliggende i 1876 var på 3,8884 ha. Stedet blev muligvis nedrevet i begyndelsen af 1900-tallet. Beboere: - Peter Andersen Winterfeldt Johannes Jessen Løbner Edvard Løbner Lars Andersen -

15 1251 B 3 Kådnersted med smedje i Bedsted. (Kirkegade 17). (Bd. I, bl I fol 435 s. 2). Huset blev opført i 1804 og havde stråtag lige ind til det blev revet ned i (Se billede af ejendommen side 806). Beboere: - Carl Chr. Bossen Rasmus Petersen Schmidt Peter Schmidt Herman Hermansen Jørgen Paulsen Jørgensen Christian Hansen Christian Jessen Dorthea og Andreas P. Jensen Iris og Hans Hagensen Billede af Kirkesmedens hus i Kirkegade. Huset, der havde stråtag, blev nedrevet i Den sidste beboer i huset på adressen: Kirkegade 17 var Iris og Hans Hagensen. Ved gadens to vejsving ved kirken ses andre af gadens huse, Kirkegade 19 og Kirkegade 21. Foto: købmand Peter Petersen, Bedsted omkring B 10 Kådnergård i Bedsted. (Sivkrovej). (Bd. I, bl 20 + I fol 445). Gården lå indeklemt mellem Sivkrovej 2 og Sivkrovej 4, måske lidt bagved disse ejendomme. Kådnergårdens jordtilliggender i 1876 var: 3,3590 ha. Sandsynligvis blev gården nedbrudt kort efter 1912, og jorden blev tillagt Peter Nic. Haugaards på Vestergård, da han overtog stedet i Beboere: - Jürgen Jensen Hans Petersen af Arndrup Christen Christensen Anders Thomsen Niels Nielsen Krausgaard Peter Nissen Hansen Jonas Gustavson Peter Nicolaj Haugaard B 17 Fattiggården Sivborg i Bedsted. (Lundbyesvej). Fattiggården (Bd. II, bl 45) lå på sydsiden af den tidligere Stationsvej, dvs. i dag på og nord for Lundbyesvej, efter at vejen senere blev rettet ud. Huset lå hvor i dag skolens stadion ligger i den sydlige ende, hvor der spilles håndbold. (Se artikel om fattiggården side ). Blandt nogle af beboerne kam nævnes:

16 Martha og Volquard Olsen Jenny og Nicolaj Bøjsen - - Astrid og Aksel Petersen Byens fattiggård, som den så ud kort tid før den blev nedrevet i Fattiggården lå syd for den tidligere Stationsvej, i dag Lundbyesvej, og måtte fjernes for at gøre plads for den sydlige del af byens sportsplads. Billedet er taget af Hans Raben, Ordrup, tidligere Hans P. Nielsen, Bedsted. B 4 Inderstehus i Bedsted ved Sivkrovej. Det lå omtrent midt imellem Sivkrovej 1 og Sivkrovej 3 på nordsiden af vejen. Husets eksistens fremgår af kort 7: fra Beboere: - Ingen kendes B 13 Kådnergård i Bedsted nordlige del. (Snerlevej). (Bd. I, bl 39 + I fol 432). Gården lå nord for huset, Snerlevej 5. Det blev opført i slutningen af 1700-tallet. I 1876 havde gården et jordtilliggende på 3,8648 ha. I 1870 blev gården opgivet og udflyttet til sit nye sted på adressen Bjergvej 15, der i dag ejes af Ole Knudsen. Beboere: - Søren Sørensen B 12 Kådnergård i Bedsteds nordlige del. (Snerlevej). (Bd. I, bl 42 + I fol 432 s. 2). Gården lå nord for huset, Snerlevej 5. Gården blev opført i slutningen af 1700-tallet på sognefogedens jord og dets første ejer var inderste, Nis Jørgensen. I 1876 havde gården et jordtilliggende på 1,3253 ha. Gården brændte i 1927 og blev ikke senere genopbygget. Beboere: - Nis Jørgensen Jes Jepsen Broder Ratenburg Nicolaj Ratenburg Thomas J. Thomsen August Frederik Jensen Anthoni P. Lund Peter Nissen Holst Nis Andersen Haugaard

17 1253 A 25 Kolonistgård i Bedsted Nørrekjær. Gården havde en længe og blev vist nok opført omkring midten af 1800-tallet af en mand ved navn Nissen Terp. Den lå i skellet ind mod Hinderup. Det blev nedrevet før Ellers vides der intet om det. Beboere: - Ingen kendes herudover. B 1 Motormølle i Bedsted, (Sivkrovej 17), opført 1930 af Henrik Sandholdt. Matrikel 204. Grundareal: 1596 m2. Bebygget areal: 663 m2, heraf boligareal: 115 m2. I 1972 blev der bagved møllen opført en lagerhal på 477 m2. Motormølle , byggeforretning , Bedsted Beton I 1998 blev ejendommen nedrevet og blev ikke senere genopbygget. Beboere: - Hertha og Henrik Sandholdt Tinne og Hermann Hansen Julius Sievertsen Henry E. Majeske Irene Appel Annie Hansen Jørgen Jensen / E. Hansen Jørgen Sørensen / Ellen Hansen B 11 Gård i Bedsteds nordlige bydel. (Snerlevej). (Bd. I, bl 10 + I fol 438). Gården var en 3/4 (2 ottinger) plov gård, der i 1876 havde et jordtilliggende på 77,0875 ha. Gården lå nord for huset, Snerlevej 3. I 1897 blev

18 1254 forholdene omkring gården ændret og den fik et nyt artikelnummer: Bd. III, bl 58 og med et jordtilliggende på 52,3286 ha. Resten blev overført til den nye gård, Snerlevej 1. Gården brændte i 1920, og blev ikke senere genopbygget. (Se artikel om gården side ). Beboere: - Jacob Michaelsen - - Hans Jacobsen Johannes Ratenburg Broder Joh. Ratenburg Johannes Ratenburg Thomas Hansen Ratenburg Julius Brodersen Johannes Johansen Helene og Anthoni P. Lund Andrea og Hans P. Enemark B 14 Kådnergård i Bedsteds vestlige bydel. (Visbjergvej). Gården blev kaldt Vestergård, og blev opført i tallet. Gården lå på nordsiden af Visbjergvej, overfor senere Jens Møllers automobilforretning. Gården brændte 29. juli 1970, og blev ikke senere genopbygget. (Se billede af gården side 863, i tillæg side 105, ). Beboere: - Marie og Andreas J. Haugaard - - Henriette og Peter N. Haugaard Martin Michelsen c Andrea og Johan Enemark - - Didde Holm - - Loise og Johannes Holm Marie og Thomas Toft Paul Mønster / Erik Hansen B 15 Kådnergård i Bedsteds vestlige bydel. (Se Valmuevej 2 i Sogneatlas). Gården lå, hvor i dag det tidligere automobilværksted ligger på adressen Valmuevej 2. (Se billede af gården i tillæg side 107). Beboere: - Hans Boysen Jens Jensen Hans Petersen Kynde Madsen Maren og Asmus Haugaard Maja og Niels Verner Thomsen B 16 Kådnergård i Bedsted. "Den Gamle Rønne, Pax" (Sivkrovej 7). (Bd. I, bl 38 + I fol 440 s. 2 og 446). Gården blev opført 1845, udvidet i 1860 og moderniseret i Jordtilliggende i 1845: 3,7687 ha. Boligareal: 152 m2 + stald og lade 119 m2. I 1996 stod huset tomt, og kort efter, i ca blev ejendommen købt af Svend Aage Jacobsen, hvorefter det blev jævnet med jorden. Beboere: - Johannes Rossen Thomas L. Sølbeck Hans Jensen Løbner Paul Jensen Paulsen Volquard Olsen Wilhelmine og Peter Christensen Karl E. Nielsen Gudrun og Martin Adelille

19 1255 A 21 Parcellistgård på Bedsted Mark. (Hellevadvej 14). (Bd. I, bl 21 + I fol 446 og 607 s. 2). Gården blev opført ca og lå ca. 50 meter syd for Bent Haugaards hus, Hellevadvej 16. Dens jordtilliggende i 1876 var 2,1994 ha. Gården var forfaldent og faldefærdigt i 1980-erne og blev nedrevet omkring Beboere: - Jep With Hans Jessen Niels Nielsen Christian Petersen Hans Peter Fyrstelin Johannes Rossen Knud Hansen Schmidt Carl Hermann Justine og Knud Hermann Jürgen O. Køpp Martha og Jes P. Christensen Bjarne Nielsen John Drøhse Billede taget fra øst fra taget på firmaet J.B. Møllers maskinhus. Herfra ses til venstre i billedet lidt af det tidligere mejeri. I forgrunden ses det gamle jordmoderhus, og til højre med stråtag kirkesmedens hus, Kirkegade 17, der blev nedrevet i Foto: H. Haugaard, A 14 Parcellistgård eller kådnergård på Bedsted Mark. (Hellevadvej 16) (Bd I, bl 18 + I fol 444 s. 2 + fol 335 s. 2), opført ca Matrikel 18. Gårdens jordtilliggende i 1876 var 5,9057 ha. I 1970 ophørte stedet som landbrugsejendom. Brændte i 1995, hvorefter et nyt parcelhus blev opført 1996 på grunden af Bent Haugaard. (Se billede af ejendommen side 871). Beboere: - Erich Jacobsen Peter Sørensen - - Laurits Hansen Christian Petersen Hans Jørgen Hansen Niels Mathiesen Franzen Jes Lorenzen Møller Jørgen Clausen Andreas Andresen

20 Martin Jørgensen Peter Chr. Høeck Jes Hansen Christensen Petra og Anders Ryttersgaard Martha og Jes Peter Christensen Jürgen O. Køpp Bjarne Nielsen John Drøhse A 3 Rentegård i Bedsted Nørrekjær. Den lille gård lå ved skellet til Ørslev i Hellevad sogn. Det var en lille simpel og 1-længet gård, opført omkring år Under krigen husede ejendommen polske flygtninge og omkring 1920 blev den atter forladt og kort efter jævnet med jorden. (Se mere herom side 510). Beboere: - NN Feddersen A 5 Kolonistgård på Bedsted Nørremark. Den lille gård havde en længe og blev opført vist nok omkring midten af 1800-tallet. Den blev jævnet med jorden i begyndelsen af 1900-tallet. Dens sidste beboer var Cathrine Hedekone. (Se mere om dette lille hedehus, side 1012). Beboere: - Hans Nissen Terp Cathrine Schmidt (Hedekone) A 2 Statshusmandssted i Bedsted. (Hellevadvej). Udstykket fra Sivkro. Der blev givet kr. i statslån til opførelsen. Gården lå på sydsiden af Hellevadvej, midtvejs mellem Sivkro og Arndrup Mølle. Gården, der blev opført omkring 1928, lignede de øvrige husmandsbrug på Bedsted Østermark. Gården nedbrændte den 19. juni 1970 og blev ikke genopbygget. Beboere: - Christian Mathias Hansen Jesper Hansen Helene og Aksel Andersen Olga og Børge Ebbesen A 1 Stationsbygning ved Sivkro, (Hellevadvej 23). Huset, en rødstens bygning, blev opført i 1911 og blev benyttet i forbindelse med Amtsbanen. Senere hen blev huset af ejeren på Sivkro benyttet som røgterbolig. I 1985 blev bygningen revet ned og jævnet med jorden. Beboere: - Hans Jensen Inger og William Taszarek A 4 Gård på Bedsted Østermark, kaldet Østergård. Gårdens eksistens fremgår af gamle kort og lå cirka midtvejs mellem Sivkro og Bedsted Bjerg. (Se mere om Østergård side 464 og 475). Beboere: - Ingen beboere kendes. B 18 Hyrde eller markmandens hus i Bedsted?. (Lundbyesvej). Huset lå lige vest for Fattiggården i Bedsted og på samme side. Muligvis var det også her smed og inderste, Peder Nielsen Povelsen boede omkring midten af 1800-tallet. Huset fremgår af målebordskort, nr. 6: Beboere: Ingen kendes herudover

21 1257 Mårbæk: A 19 Aftægtshus i Mårbæk. Huset blev opført som aftægtshus for gården, Andreasmindevej 2. Huset lå ca. 100 meter nord for gården og blev bygget omkring Det blev opgivet omkring 1920, hvorefter det forfaldt. Aftægtshusets eksistens fremgår af et kort. Beboere: - NN Jørgensen Billede af en tidligere ejendom i Bedsted. Der er sandsynligvis tale om en af de to parcellistgårde, der lå ved Snerlevej og bag ved Snerlevej 5, der i dag bebos af Peter Enemark. Hvem personerne er vides ikke. - Kortsamler Peder Simonsen i Sønderborg havde det samme billede og bagpå var der skrevet en meddelelse af Jes Jørgensen og NN Erichsen til en person i Rødekro. Billedet er sandsynligvis af omkring år Fotografen er ukendt A 24 Hus i Mårbæk (Andreasmindevej). Huset lå ved den nordlige side af Andreasmindevej, omtrent lige over for gården, Andreasmindevej 1, hvilket fremgår af et kort. Om dets eksistens vides næsten intet. Beboere: - Ingen beboere kendes. A 15 Hus i Mårbæk. (Hellevadvej). Huset skal have ligget syd for Bækgård, Hellevadvej 12, ned mod åen. (Oplysning fra Kirstine Brodersen, Bøgevej 3 i Bedsted). Der vides i øvrigt intet om huset. Beboere: - Ingen beboere kendes. A 16 Inderstehus i Mårbæk. (Hellevadvej). Huset blev opført i 1600-tallet og lå nord for bebyggelsen i Mårbæk. Dets eksistens fremgår af mejers kort fra Kun et par beboere kendes. Beboere: - Jes Jessen Jes Jessen (søn) A 17 Gård i Mårbæk. (Hellevadvej). Gården lå i Mårbæk, oprindelig tæt indeklemt mellem gårdene, Hellevadvej 10 og Hellevadvej 8. Gården brændte omkring 1864 og blev ikke senere genopført. I stedet blev den i 1864 udflyttet på adressen, Andreasmindevej 2 som Jørgensens gård (B) i Mårbæk. (Se artikel om denne gård side ).

22 1258 Beboere: - Peter Lassen Las Petersen Tücke Jebsen/Povel Jessen Mats Tüchsen Peter Paulsen Hans Jacobsen Jacob Paulsen Diedrich Diedrichsen Jens Petersen Johan Hinrichsen Johannes Petersen Hans Nissen Lund Christian Christensen Christian Hansen Frederik Jørgensen A x Gård i Mårbæk. (Hellevadvej). Gården lå ud til vejen på sydsiden. (Denne gård er ved en forglemmelse ikke medtaget i papirudgaven) Gravlund: A 26 Gård i Gravlund. (Andreasmindevej). Gården lå tæt øst for Jepsens gård. Oprindelig kaldt gård D i Gravlund, men blev ikke senere genopbygget efter en brand i 1796, der lagde alle 4 gårde i Gravlund i aske. (Se kortskitsen side 417). Beboere: - Ingen beboere kendes. A 27 Gård i Gravlund. (Andreasmindevej). (Bd. I, bl 5). Gården lå indeklemt mellem Schrøders og Jepsens gårde på Andreasmindevej. Den brændte i 1796 og blev derefter udflyttet og genopbygget i toftens sydlige ende (Se kortskitsen side 417 samt side ). Se også om A 28. Beboere: - Povel Hans Povelsen Hans Hansen Hans Nissen A 28 Gård i Gravlund. (Andreasmindevej). (Bd. I, bl 5). Gården lå i toftens sydlige ende mellem Schrøders og Jepsens gårde på Andreasmindevej. Gården blev opført ca 1796, men brændte igen den 9. juli Herefter blev gården opgivet, udflyttet og opført på sit nuværende sted i Gravlund, Gravlundvej 4. (Se kortskitsen side 417 og ). Beboere: - Hans Nissen Hans Hansen Hanne og Johannes Lorentzen Kirstine og Hans N. Lorentzen A 29 Aftægtshus i Gravlund. (Andreasmindevej). Huset blev opført i 1862 af gårdmand Johannes Lorentzen ved siden af sin gård. Huset kostede 1800 kr. at opføre og var på 6 fag á 3 alen. De to fag var beregnet til stadsvognen. Huset blev nedrevet muligvis i begyndelsen af 1900-tallet. (Se omtale af aftægtshuset side 424). Beboere: - Hanne og Johannes Lorentzen

23 1259 Øster Terp C 1 Inderstehus i Øster Terp. (Overballevej). Huset lå midt i landsbytoften. Der vides intet om det. Beboere: - Ingen beboere kendes. C 2 Inderstehus i Øster Terp. (Nederballevej). (Bd. I, bl 37). Huset lå ved østsiden af Nederballevej, midtvejs mellem Hans Skous gård og Kurth Hansens gård. I begyndelsen af 1900-tallet blev huset kaldt "Villa Mett", hvor det da blev brugt som skolehus for det tyske mindretals børn. Grundareal: 3528 m2. Huset blev nedrevet omkring Beboere: - Peter Nic. Outzen Peter Petersen Willadsen Andreas P. Jensen Tysk Skole, Ella Pohlmann Postbud, Christian Edlef Paulsen (1885-) sammen med sin hustru (med hatten) Christine Marie Schmidt (1887-) foran huset, Nederballevej 2 i Øster Terp. Damen til venstre er sypige, Anne Nymark (født i Terp 28. sept. 1856, død ugift 14. nov. 1921), datter af smed i Terp, Christian Peter Nymark og Cecilie Marie Søllingvrå. Senere, i 1912 lod Chr. Paulsen huset, Visbjergvej 47 bygge, men allerede i 1918 flyttede familien til Agerskov sogn. Billedet er fra ca og lånt af Iver Gubi, Bedsted. (Se også billedet af familien Paulsen, side 499). C 3 Gård i Nerballe i Øster Terp. (Nederballevej). Gården lå vest for Schmidt Meyers gård, Nederballevej 3. Se mere om denne gård side , hvor den da bliver kaldt gård D. Gården blev nedlagt i 1700-tallet, før I øvrigt vides der intet om. Beboere: - Ingen beboere kendes. C 4 Gård i Nerballe i Øster Terp. (Nederballevej). Gården lå vest for gården, Nederballevej 4. Den forsvandt en gang i 1800-tallet. Se mere om denne gård side , hvor den da kaldes gård F eller Jacobsens gård. Beboere: - Ingen beboere kendes.

24 1260 C 5 Gård i Nerballe i Øster Terp. (Nederballevej). Gården lå vest for gården, Nederballevej 4. Gården blev kaldt "Knuds Gård" efter gårdens sidste ejer Knud Nissen Langkjær. Han og familien forlod i 1808 Øster Terp. Herefter stod gården tom og blev nedrevet senere hen i 1800-tallet. (Se mere om denne gård side ). Beboere: - Jep Hansen Nis Jensen Jens Nissen Peder Jensen - - Hans Pedersen Knud Nissen Langkjær C 10 Inderstehus i Øster Terp. (Overballevej). Huset lå i landsbytoften syd for Iversens gård. Muligvis var stedet resterne af en tidligere gård, der i eller 1800-tallet blev udflyttet til Terp Vestermark, muligvis gården Siedlung. Huset blev nedrevet efter 1876, og før Beboere: - Ingen beboere kendes. A 6 Hus på Øster Terp Nørremark, (Nederballevej). Stedet blev kaldt "Æ Villa" eller "Sorgenfri". Det nedbrændte i 1963, og blev ikke senere genopbygget. Ved branden indebrændte 3 søskendebørn af Gerda og Paul Mønster. (Se mere herom side 462 og 474) Beboere: - Lise og Carsten Bendorff Heinrich Klosz / Paul Mønster C 6 Skole- og hyrdehus i Øster Terp. (Overballevej). Skolehuset lå tæt på og vest for Bent Iversens gård, Overballevej 3. Huset fremgår af kortet over Terp fra (Kort 4: 26-27) Beboere: - Ingen beboere kendes.

25 1261 C 7 Inderstehus i Øster Terp, eller måske oprindelig et aftægtshus for Hørgård. Det lå overfor Hørgård, dvs. ved Overballevejs sydside (Kort 4: 54). Beboere: - Ingen beboere kendes. A 18 Krigsfangelejren på Øster Terp Nørremark. Fangelejren blev opført omkring 1915 beregnet til russiske krigsfanger og lå ved sogneskellet mellem Bovlund og Øster Terp. Lejren bestod af træbarakker. Omkring 1919 blev lejren igen fjernet. (Se mere om fangelejren side ). C 8 Inderstehus med smedje i Øster Terp. Huset (Bd. I, bl 19) lå på Overballevej øst for Hørgård, i dag midt i marken øst for gården. Her boede datidens smed i Øster Terp. Både Hans Beck Thomsen og Jes Jessen var smede, Jes Jessen nævnes også at være gørtler. Ejendommen er muligvis blevet nedrevet i begyndelsen af 1900-tallet. Ejendommens placering fremgår af kortet over Terp fra 1876, kort 4: Beboere: - Hans Beck Thomsen Jes Jessen C 9 Inderstehus i Øster Terp. Huset lå lidt nordøst for gården Hørgård midt i marken og fremgår af kortet over Terp fra 1876, kort 4: Beboere: - Ingen beboere kendes. Toetages ejendom med sidebygning nord for Øster Terp ved Nederballevej. Huset blev også kaldt Æ Villa. Det brændte i 1963, hvorved 3 børn indebrændte. Billedet er et luftfoto og er lånt af Ingeborg Bendorff, A 12 Parcellistgård på Øster Terp Nørremark. (Nederballevej 8). (Bd. I, bl 18, I fol I fol 429). Gården blev opført omkring 1835, som den østligste i rækken. Gårdens jordtilliggende var i 1876: 4,0585 ha. Stedet havde i 1970-erne adressen: Nederballevej 8. Den 23. juni 1920 blev gården overtaget af Lorenz Rehder, der kom fra Hellevad. Hans søn, Heine Rehder var stedets sidste beboer. Omkring 1985 blev bygningerne nedrevet. Beboere: - Paul Jepsen

26 Lorenz Frederik Jørgensen Jørgen Lorenzen Jørgensen Jørgen Fyrstelin Tüchsen Peter Rosenberg Andreas Petersen Cathrine Elisabeth Bruhn (enke) Mathiesen? (Hans Jannick Brun) Mathias Eskildsen Metha og Lorenz Rehder Kirstine og Heinrich Rehder C 11 Parcellistgård på Øster Terp Nørremark. (Nederballevej). Gården blev opført i 1830-erne, og sandsynligvis allerede nedlagt som selvstændigt landbrug før 1876, da stedet ikke fik et selvstændigt artikelnummer ved matrikuleringen i Beboere: - Dennis Nissen Beyer Anne Marie og Anthoni Beck A 10 Parcellistgård på Øster Terp Nørremark. (Nederballevej). (Bd. I, bl 15 + II fol 27). Gården blev opført omkring 1838, og i 1876 var dens jordtilliggende 4,3677 ha. I 1958 var gården så forfalden, at resterne blev afbrændt af brandvæsenet ved en øvelse i ca Huset var igennem mange år røgterbolig for gårdmand, Jürgen Schmidt på Nerballegård. Omkring 1985 var der endnu enkelte spor af gården, samt nogle enkeltstående træer. Beboere: - Andreas Jørgen Graungaard Friedrich Karger NN Suhr Peter Larsen Sophus Thomsen Lorenz Hansen Peter Nielsen Margrethe og Heinrich Klosz A 13 Parcellistgård på Øster Terp Nørremark. (Nederballevej 10). (Bd. I, bl 20 + I fol 430 s. 2 + II fol 542). Gården blev opført i 1838, som det også fremgik af årstallet på gårdens murværk. Gårdens jordtilliggende var i 1876: 7,0806 ha. I 1921 bliver stedet tillagt noget ekstra jord: 2,42 ha fra Jes Jessens parcel. 2,07 ha fra Alfred Petersens parcel og 1,82 ha fra Thomas Brodersens parcel. Herefter havde gården et jordtilliggende på 13,3855 ha. I 1926 blev gården udvidet med en lade. (Oplysninger fra Alfred Jessen af 3. nov. 1987). Efter Alfred (Alle) Jessens død i dec blev ejendommen kort tid efter nedrevet. I 1970-erne havde stedet adressen: Nederballevej 10. Beboere: - Anna Maria Seneberg Hans Johansen Møller Margrethe Møller, f. Hinrichsen Jep Hinrich Møller Carl Carstensen Hanna og Asmus Peter Jessen Alfred Jessen

27 1263 A 30 Landejendom på Øster Terp Vestermark. (Vestermarksvej). Stedet blev i begyndelsen af 1900-tallet i den tyske tid også brugt som arresthus. (Se mere herom på side 642). Beboere: - Christine og Jørgen Nørskau A 11 Parcellistgård på Øster Terp Nørremark. (Nederballevej). (Bd. I, bl 19). Gården blev opført omkring 1838 og blev nedbrudt nogen tid efter at den sidste beboer fraflyttede i 1960-erne. I 1985 var der intet spor tilbage af gården. I 1876 var stedet ophørt som et selvstændigt landbrug. Jorden blev i stedet sammenlagt med F. Den sidste beboer hed Jonassen. Han blev også kaldt æ hundmand, fordi han havde opdræt af hunde. Han lavede også trælegetøj, som han havde lært under et fængselsophold. Senere, omkring 1965 flyttede Jonassen fra sognet, hvorefter ejendommen blev nedrevet. Murbrokkerne blev brugt som fyld på parkeringspladsen ved forsamlingshuset. Beboere: - Hans Beck Thomsen Jes Jessen Andreas Knudsen Martha og Volquard Olsen Svend Aage Jonassen Endnu et billede af en ejendom, der ikke er blevet identificeret. Ejendommen er sandsynligvis opført i 1800-tallet og er sandsynligvis fra Bedsted sogn eller dets omegn. Til højre stuehuset med zinktag og to skorstene. Der er også vinduer i gavlen til højre, der tyder på et enkelt værelse på 1. sal. Vinkelbygget til stuehuset ses staldlængen. Også denne er belagt med zink. Billedet er lånt ca. 1990af tidl. bagerkone i Bedsted, Misse Petersen ( ). A 20 Husmandssted på Øster Terp Nørremark. (Nederballevej). Gården blev opført som statshusmandsbrug i 1930 med et statslån på 9000 kr. og havde et jordtilliggende på 12,9 ha. Gården nedlagt som landbrug omkring Der er stadig spor af gården, selv om den er tilgroet og forladt. Gården ligger på venstre side af vejen på vejen fra Øster Terp til Kvindlund. Gården var rødmalet. Beboere: - Søren Krogh Larsen Ellen og Peter Christensen Emma og Sofus Rasmussen Herbert Mastrup

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 28 DECEMBER 2002 106 Indhold - Konfirmandbillede 1948 1131 - Sagn om Tønder og Rørkær 1131 - Brodersens gård i Terp Vestermark

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Familieregister: 1900-1924

Familieregister: 1900-1924 Familieregister: 1900-1924 Familieregisteret indeholder, om muligt, oplysninger om mandens navn, hans stilling, fødsel, død, vielse, hans hustrus navn, hustruens fødsel og død, ægteparrets forældre samt

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Familieregister: 1900-1949

Familieregister: 1900-1949 Familieregister: 1900-1949 Familieregisteret indeholder, om muligt, oplysninger om mandens navn, hans stilling, fødsel, død, vielse, hans hustrus navn, hustruens fødsel og død, ægteparrets forældre samt

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Familieregister 1800-1899

Familieregister 1800-1899 Familieregister 1800-1899 Familieregisteret indeholder, om muligt, oplysninger om mandens navn, hans stilling, fødsel, død, vielse, hans hustrus navn, hendes fødsel og død, ægteparrets forældre samt deres

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm Småhåndværkere, Købmænd og Bager. { I landsbyen Holm Lønsømai Der blev bygget bro og pakhus i 1923 for en dampskibs forbindelse til Åbenrå. Hovedbygningen blev indviet den 25. jun. 1926. Der var afholdskro

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard TILLÆG TIL NR. 11 NOVEMBER 1986 102 Indhold - Haugaard-slægten i Bedsted sogn 103 - Østergårds ejere og deres slægtsforhold

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bundsøvej Espehøjvej Fjordvej Kokhøjvej Lusigvej Nedermarksvej Skolebakken Skolemarken Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 13 SEPTEMBER 1988 404 Indhold - Huths "Nerballe-suite for klaver" fra 1921 405 - Den tyske privatskole i Terp 1918-74

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 31 MAJ 2008 1276 Indhold - Bedsted Multihals tilblivelse (Digt af Birger Jessen Hansen) 1277 - Helvaderus reddede 11

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Emnerne for foreningens efterårsarrangementer Vognserup, ca. 1945 N.V.E., ca. 1940 2011:2 Svinninge Lokalhistoriske Arkivs årskalender

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere