Økonomiudvalget. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Dagsorden"

Transkript

1 novem Forside Dagsorden Fredag den 16. januar 2015 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Mille Søvndahl Pedersen(IA)

2 Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer... 4 Ingen Forespørgsler... 4 Ingen Beslutninger A Fordeling af bygdepuljemidler for Sager til Kommunalbestyrelsen A Kvalitetsstandarder på ældre og handicapområdet B Ansøgning om tillægsbevilling grundet ekstraordinær stor stigning i døgninstitutionstakster for børn- og ungeområdet og handicapområdet i C Taksts ændringer på alders- og førtidspension D Forlængelse af servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd E Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov for 2016 Trækkes F Omplacering af bevilling fra konto til konto G Budget 2015 Udmøntning af sparepulje for Daginstitutionsafdelingen H Sektorplanen for skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq sendes til Udvalget for Børn, Familie og Skoles 2. behandling I Budget 2015, Udmøntning af sparepulje for skoleafdelingen J Vedtagelse af endelige Kommuneplantillæg 20D7-1, Friholdt område, Paamiut K Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov for Lukkede punkter A Revisionsaftale 2015 og frem Eventuelt Godkendelse af referat... 37

3 Side 3 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

4 Side 4 3. Orienteringer Ingen. 4. Forespørgsler Ingen.

5 Side 5 5. Beslutninger 05A Fordeling af bygdepuljemidler for 2015 Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé I henhold til pkt. 15, stk. 1 og 2, i Aftale om det politiske samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne i Kommuneqarfik Sermersooq kan bygdebestyrelserne anmode om at få overført op til 50 procent af den samlede pulje til næste budgetår. anmodes derfor om at overføre 50 % af de uforbrugte midler for 2014 til budgetåret Endvidere skal som følge af budgettet for 2015 indarbejdes en besparelse på kr. på konto Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller til, - at der overføres kr. i uforbrugte midler fra 2014 samt afsættes i bygdepuljen for Isortoq/Tiniteqilaaq/Kulusuk på konto at der overføres kr. i uforbrugte midler fra 2014 samt afsættes i bygdepuljen for Sermiligaaq/Kuummiut på konto at der overføres kr. i uforbrugte midler fra 2014 samt afsættes i bygdepuljen for Arsuk på konto at der overføres kr. i uforbrugte midler fra 2014 samt afsættes i bygdepuljen for Kapisillit/Qeqertarsuatsiaat på konto at Borgmestersekretariatet indarbejder de budgetmæssige konsekvenser på konto og overfører kr. fra konto til konto Kassen. - at Borgmestersekretariatet evaluerer fordelingsmodellen og eventuelt fremkommer med forslag til en ny model inden for den nuværende budgetmæssige ramme på konto i forbindelse for budgettet for Sagsfremstilling I henhold til pkt. 15, stk. 1 og 2, i Aftale om det politiske samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne i Kommuneqarfik Sermersooq kan bygdebestyrelserne anmode om at få overført op til 50 procent af den samlede pulje til næste budgetår. Da uforbrugte midler ikke overstiger 50 % af de samlede bygdepuljer, kan bygdebestyrelserne få overført samtlige uforbrugte midler. Borgmestersekretariatet anbefaler dog, at beslutter kun at overføre 50 % af de uforbrugte midler i 2014 til budgetåret Når det ikke anbefales at overføre samtlige uforbrugte midler, skyldes det hensynet til kommunens samlede økonomi. Af nedenstående oversigt fremgår den samlede bevillig for de enkelte bygdepuljer, årets forbrug i %, uforbrugte midler samt den foreslåede overførsel:

6 Side 6 Bygdepulje Afsat i alt i kr. Forbrug i % Uforbrugte midler i kr. Overføres til 2015 i kr. Isortoq/Tiniteqilaaq/Kulusuk , Sermiligaaq/Kuummiut , Arsuk , Kapisillit/Qeqertarsuatsiaat , I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 blev det besluttet at indarbejde en besparelse i bygdepuljerne på kr. for budgetåret 2015 og overslagsårerne. Løsningsforslag faglig vurdering Bygdepuljerne består af en bevilling for indeværende år samt overførte uforbrugte midler fra foregående år. Da overførte midler varierer fra år fra år, anbefales det at indarbejde besparelsen på kr. i den almindelige bevilling. Endvidere kan det give en uheldig incitamentsstruktur for bygdebestyrelserne, hvis en besparelse finansieres ved at inddrage uforbrugte midler, da besparelsen kommer til at påhvile bygdebestyrelser med et mindreforbrug, mens bygdebestyrelser, der har anvendt hele deres pulje, ikke bidrager til besparelsen på kr. Bevillingen er sammensat af et grundbeløb på kr. og et beløb pr. indbyggere (2013: 836 kr. pr. indbygger). Et højt grundbeløb tilgodeser bygder med få indbyggere, og et højt beløb pr. indbygger tilgodeser bygder med mange indbyggere. Det vurderes, at omkostninger til mange initiativer er uafhængige af antal indbyggere, hvorfor det foreslås, besparelsen finansieres ved at sænke beløbet pr. indbygger til 401 kr. Dog nedsættes grundbeløbet for Arsuk til kr., da denne bygdepulje kun anvendes til én lokalitet. Bygdemidlerne for 2015 vil dermed blive fordelt på denne måde: Bygdepulje Afsat i kr. (2014) Indbyggere (2014) Afsat i kr. (2015) Forskel i kr. Isortoq/Tiniteqilaaq/Kulusuk Sermiligaaq/Kuummiut Arsuk Kapisillit/Qeqertarsuatsiaat Den samlede bevilling for de enkelte bygdepuljer i 2015 fremgår nedenfor: Bygdepulje Afsat i kr. (2015) Overførte midler i kr. Samlet bevilling i kr. (2015) Isortoq/Tiniteqilaaq/Kulusuk Sermiligaaq/Kuummiut Arsuk Kapisillit/Qeqertarsuatsiaat Økonomisk og ressourcemæssig vurdering I TAB 2015 er afsat 3,2 mio. kr. til bygdebestyrelsernes puljer. Kommunalbestyrelsen besluttede at indlægge en besparelse på kr., hvorfor budgettet for 2015 er på 2,4 mio. kr. Dog indeholder tallet i TAB 2015 overførte uforbrugte midler fra Borgmestersekretariatet har derfor taget udgangspunkt i bevillingen for 2014 uden overførte midler, som er på 2,8 mio. kr.

7 Side 7 Indarbejdes en besparelse på kr., er der 2 mio. kr. til fordeling i bygdepuljerne. Dette beløb er kr. lavere end det budgetterede beløb for Beløbet på kr. overføres til konto Kassen. Dertil kommer overførte midler fra 2014 på kr. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Aftale om det politiske samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne i Kommuneqarfik Sermersooq- Budget 2015 Det videre forløb Borgmestersekretariatet vil meddele bygdebestyrelserne s beslutning samt indarbejde konsekvenserne i budgettet. Endvidere anbefales det, at Borgmestersekretariatet i samarbejde med bygdebestyrelserne evaluerer den nuværende fordelingsmodel og eventuelt fremkommer med forslag til en ny model for 2016 inden for den nuværende budgetmæssige ramme på konto Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat anbefaler indstillingerne, og at der overføres kr. til konto kassen. Andre bemærkninger Ingen Bilag Ingen

8 Side 8 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Kvalitetsstandarder på ældre og handicapområdet Revurdering af de tidligere godkendte kvalitetsstandarder/godkendelse af nye kvalitetsstandarder Til beslutning J.nr.: /2 Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Med baggrund i et politisk ønske om, at der skal være et gennemsigtigt serviceniveau i hele Kommuneqarfik Sermersooq har Afdelingen for Voksen og Omsorg udarbejdet kvalitetsstandarder på samtlige ydelser på ældre og handicapområdet. I kvalitetsstandarderne indgår, hvilke kriterier, der skal være til stede for at en borger kan visiteres til ydelsen, således at borgerne får tildelt ydelser efter samme kriterier uanset, hvor de bor i Kommuneqarfik Sermersooq. Kvalitetsstandarder skal revurderes og godkendes politisk 1 gang årligt. Alle kvalitetsstandarder er gennemgået, nye er tilføjet og andre er tilpasset. Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at de revurderede kvalitetsstandarder godkendes, - at følgende nye kvalitetsstandarder godkendes: for Forældre til nyfødte tvillinger og flerbørns fødsler, Café Kialaaffik og Herberget, Vedligeholdende træning, Ergonomi forflytningsvejledninger, Ergoterapi og fysioterapi på børneområdet, Skærmet enhed, Kørsel til aktivitetstilbud, Hjælpemidler og boligændring, Forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 og endelig Ældre- og handicapvenlig bolig/bundlejligheder, og - at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Sagsfremstilling Med baggrund i et politisk ønske om, at der skal være et gennemsigtigt og ensartet serviceniveau i hele Kommuneqarfik Sermersooq, har Voksen og Omsorgsafdelingen udarbejdet Kvalitetsstandarder på samtlige ydelser på ældre og handicapområdet. I kvalitetsstandarden indgår, hvilke kriterier, der skal være til stede for at en borger kan visiteres til ydelsen, således at borgerne får tildelt ydelser efter samme kriterier uanset, hvor de bor i Kommuneqarfik Sermersooq. Kvalitetsstandarder skal revurderes og godkendes politisk en gang årligt. Alle kvalitetsstandarder er gennemgået, nye er tilføjet og andre er tilpasset.

9 Side 9 Der er udarbejdet revurderede kvalitetsstandarder på følgende områder: 1. Dagcenter 2. Daghjem 3. Boenheder 4. Bofællesskaber og bokollektiver 5. Hjemmehjælp 6. Ældrekollektiv 7. Alderdomshjem og plejehjem 8. Værested 9. Støttetimeordning 10. Madordning 11. Trænings- og aflastningsophold Der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder på følgende områder: 12. Forældre til nyfødte tvillinger eller flerbørns fødsler 13. Café Kialaaffik og Herberget 14. Vedligeholdende træning 15. Ergonomi forflytningsvejledninger 16. Ergoterapi og fysioterapi på børneområdet 17. Skærmet enhed 18. Kørsel til aktivitetstilbud 19. Hjælpemidler og boligændring 20. Forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 og derover 21. Ældre- og handicapvenlig bolig/bundlejligheder 22. Kørsel med handicapbus Løsningsforslag faglig vurdering Anvendelsen af kvalitetsstandarder har følgende fordele: - Kvalitetsstandarder er et politisk værktøj, hvor serviceniveauet fastsættes politisk i henhold til gældende lovgivning og ønsket politisk prioritering - Kvalitetsstandarder har til formål at synliggøre de ydelser og det niveau borgerne kan forvente fra Kommuneqarfik Sermersooq - Kvalitetsstandarder er et politisk redskab, som skaber synlighed og gennemskuelighed i serviceniveauet, hvilket medfører, at borgernes forventninger afstemmes med det politisk vedtagne serviceniveau - Kvalitetsstandarder er et arbejdsredskab for de medarbejdere, som skal udføre ydelsen, idet standarderne giver en detaljeret beskrivelse af krav til tildeling og indhold af ydelsen Forvaltningen er bevidst om, at der trods ensartede kvalitetsstandarder vil være visse forskelle i de forskellige byer og distrikter grundet muligheden for ansættelse af uddannet personale, men der vil her blive gjort en ekstra indsats i oplæring og indføring i kvalitets-standarderne, for bedst mulig at kunne leve op til kravene. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Kvalitetsstandarderne er tilpasset budgettet. Dog vil en udvidelse af hjemmehjælpens tilbud betyde en merudgift, der dog vil kunne modsvares af en tilsvarende mindre udgift i forhold til, at borgerne forventes at blive længere i eget hjem. Merudgift afholdes indenfor eget budget.

10 Side 10 Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i gældende lovgivning. Lovhjemmel fremgår af de enkelte kvalitetsstandarder. Det videre forløb Implementeringen af kvalitetsstandarderne fortsætter i hele Kommuneqarfik Sermersooq. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingen. Bilag 1. Kvalitetsstandarder for Dagcenter 2. Kvalitetsstandarder for Daghjem 3. Kvalitetsstandarder for Boenheder 4. Kvalitetsstandarder for Bofællesskaber og bokollektiver 5. Kvalitetsstandarder for Hjemmehjælp 6. Kvalitetsstandarder for Ældrekollektiv 7. Kvalitetsstandarder for Alderdomshjem og plejehjem 8. Kvalitetsstandarder for Værested 9. Kvalitetsstandarder for Støttetimeordning 10. Kvalitetsstandarder for Madordning 11. Kvalitetsstandarder for Trænings- og aflastningsophold 12. Kvalitetsstandarder for Forældre til nyfødte tvillinger eller flerbørns fødsler 13. Kvalitetsstandarder for Café Kialaaffik og Herberget 14. Kvalitetsstandarder for Vedligeholdende træning 15. Kvalitetsstandarder for Ergonomi forflytningsvejledninger 16. Kvalitetsstandarder for Ergoterapi og fysioterapi på børneområdet 17. Kvalitetsstandarder for Skærmet enhed 18. Kvalitetsstandarder for Kørsel til aktivitetstilbud 19. Kvalitetsstandarder for Hjælpemidler og boligændring 20. Kvalitetsstandarder for Forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 og derover 21. Kvalitetsstandarder for Ældre- og handicapvenlig bolig/bundlejligheder 22. Kvalitetsstandarder for Kørsel med handicapbus

11 Side 11 06B Ansøgning om tillægsbevilling grundet ekstraordinær stor stigning i døgninstitutionstakster for børn- og ungeområdet og handicapområdet i Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Kommunen har modtaget aftale mellem KANUKOKA og Departementet for Familie og Justitsvæsen om døgninstitutionstakster for 2015 (se bilag) indgået den 13. november Aftalen dækker døgninstitutioner på børn- og unge og handicapområdet. Nedenfor ses en oversigt over døgntakster på handicapområdet for 2014 og Som følge af, at kommunen først har modtaget aftale og dermed de specifikke takstforøgelser på døgninstitutionerne den 19. november 2014, har det ikke været muligt at drøfte og indarbejde heraf følgende ekstraudgifter i budgetprocessen for budget Aftalen om døgninstitutionstakster for 2015 vil lægge et yderligere økonomisk pres på kommunen i Som følge af takstændringerne forventes udgifterne på døgninstitutionsområdet at stige med 4,378 mio. kr. i Pr. 1. januar 2014 overgik kommunerne fra 50 % takstfinansiering til 100 % takstfinansiering med økonomisk kompensation. Forvaltningen finder det derfor beklageligt, at Selvstyret først efter indgåelse af aftalen om 100 % takstfinansiering, finder det nødvendigt at give døgninstitutionerne det tiltrængte pædagogiske løft som pålægger kommunerne yderligere udgifter uden kompensation. Dette forhold burde have været inkluderet i forhandlingerne i Derfor ansøger forvaltningen om en tillægsbevilling i 2015 på 4,378 mio. kr. til finansiering af den ekstraordinære store takststigning. Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 8. januar Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at ansøgning om tillægsbevilling på 4,378 mio.kr. til finansiering af den ekstraordinære store stigning i døgninstitutionstakster godkendes og, - at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

12 Side 12 Sagsfremstilling Kommunen har modtaget aftale mellem KANUKOKA og Departementet for Familie og Justitsvæsen om døgninstitutionstakster for 2015 (se bilag) indgået den 13. november Som følge af, at kommunen først har modtaget aftale og dermed de specifikke takstforøgelser på døgninstitutionerne den 19. november 2014, har det ikke været muligt at drøfte og indarbejde heraf følgende ekstraudgifter i budgetprocessen for budget Aftalen dækker døgninstitutioner på børn- og ungeområdet og handicapområdet. Det forventes, at takstforøgelserne vil betyde en merudgift på 4,378 mio. kr. i Handicapområdet Blandt takstændringerne finder forvaltningen særlig grund til at fremhæve to af institutionerne, idet disse ændringer får særligt store økonomiske konsekvenser for forvaltningen. Gertrud Rask Minde I den indgåede aftale anføres, at institutionen har været nødsaget til at etablere en satellit, idet der er forekommet krænkelser beboerne imellem. Derforuden ønsker institutionen at etablere et dagtilbud, som indbefatter bageri/køkkenfunktion samt flere aktiviteter med beboerne. Til dette formål øges personalet med: 1 ny afdelingsleder for selvstændig afdeling, 5 nye medhjælperstillinger, 1 afdelingsleder for værksted (bageri/køkken), 2 nye værkstedsmedhjælperstillinger, 1 ny faglærerstilling, 3 nye rådigheds vagter i vagtværelse og 1 ny vågen nattevagt. Dette medfører for institutionen følgende øgede udgifter i 2015: Øgede lønudgifter: 2,902 mio. kr. Øgede driftsudgifter: kr. Dette resulterer i en stigning i døgntaksten fra kr. til kr. Idet Kommuneqarfik Sermersooq pt. betaler for 4 pladser, medfører takststigningen en ekstraudgift på kr. i Sungiusarfik Aaqa Det anføres i aftalen, at Sungiusarfik Aaqa gennemfører en større strukturændring. Der ønskes en udvidelse af personalenormeringerne samt etablering af faste kurser for Medarbejderne, i arbejdet med psykiatriske beboere. Dette medfører for institutionen følgende øgede udgifter for 2015: Øgede lønudgifter 4,180 mio. kr. Øgede driftsudgifter: kr. De øgede lønudgifter dækker: 10 nye pædagogstillinger, 2 nye medhjælperstillinger og 2 nye vågne nattevagter. Øgede driftsudgifter dækker: Kurser for medarbejderne i arbejdet med psykiatriske beboere. Dette resulterer en stigning i døgntaksten fra kr. til kr. Idet Kommuneqarfik Sermersooq pt. betaler for 13 pladser, medfører takststigningen en ekstraudgift på 1,955 mio. kr. i 2015.

13 Side 13 Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen vurderer, at aftalen om døgninstitutionstakster for 2015 vil lægge et yderligere pres på kommunerne i 2015 set i lyset af, at Kommunerne er overgået fra 50 % takstfinansiering til 100 % takstfinansiering 1. januar Det forventes, at aftalen vil betyde en merudgift for kommunen på 4,378 mio. kr. i I denne forbindelse finder forvaltningen det bemærkelsesværdigt, at flere af ovennævnte døgninstitutioner netop i år, efter indgåelsen af aftalen om 100 % takstfinansiering, finder det nødvendigt at øge budgetterne i så stort et omfang. Det være sig i form af omstrukturering, forøgelse af kapaciteten eller igangsættelse af nye aktiviteter. Derfor ansøger forvaltningen om en tillægsbevilling i 2015 på 4,378 mio. kr. til finasiering af den ekstraordinær store takststigning. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Med udgangspunkt i antal betalte pladser på døgninstitutionerne i 2014 har forvaltningen beregnet de forventede øgede udgifter i 2015 i forhold til 2014: Gertrud Rask Minde Takst 2014 Takst 2015 Difference Takst Antal Beboere 4 Aaqa, Nuuk Takst Antal Beboere 13 Handicapsatellit, Uummanaq Takst Antal Beboere 1 Prinsesse Margrethes Børnehjem Takst Antal Beboere 5 Røde Kors Børnehjem Takst Antal Beboere 0 Ivaaraq, Qaaortoq Takst Antal Beboere 3 Palleq, Paamiut Takst Antal Beboere 5 Elisibannguaq, Maniitsoq Takst

14 Side 14 Antal Beboere 5 Ikinngut, Ililussat Takst Antal Beboere 4 Sulupaluk, Uulineq Takst Antal Beboere 5 Aja Beboer 1 Sikrede institution (Gule hus) Takst Antal Beboere 1 Totalt Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen Det videre forløb Det anbefales, at udvalget godkender forvaltningens ansøgning om en tillægsbevilling på 4,378 mio. kr. og videresender denne til og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Forvaltningen intensiverer arbejdet med hjemtagelse af handicappede til kommunale tilbud, hvor Kommunen kan tilbyde og/eller etablere tilbud, af tilsvarende kvalitet, der tilgodeser borgernes behov og ønske om evt. hjemtagelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat har ingen bemærkninger. Tidligere beslutning: Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning d. 8. januar 2015: - Udvalget godkender indstillingerne med bemærkning om, at kommunen bør underrettes i sådanne økonomiske sager i god tid, således at sagerne kan medtages i budgetbehandlingen samt at kommunen bør undersøge muligheden for at etablere nye døgninstitutioner i Grønland, og ønsker afholdelse af en temadag med MIA og inviterer Naalakkersuisut for Socialområdet ved Selvstyret og sender sagen videre til og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Bilag 1. Aftale om døgninstitutionstakster Takstberegning

15 Side 15 06C Taksts ændringer på alders- og førtidspension Til beslutning J.nr.: / Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Kommuneqarfik Sermersooq har ultimo november 2014 modtaget nye cirkulærer om alders- og førtidspensioner, gældende fra 1. januar Ud fra de nye 2015 takster, har forvaltningen beregnet, at takstændringerne ikke vil betyde ekstra omkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq. Dette betyder også, at de forslåede takster for rådighedsbeløb for alders- og førtidspension der blev indstillet til godkendelse på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. november 2015 kan endelig godkendes Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 8. januar Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at taksterne fra Selvstyret tages til efterretning, - at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til orientering, - at nuværende rådighedstillæg for alderspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 6000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 9000 kr. og at sagen sendes til Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse. - at nuværende rådighedstillæg for førtidspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 5000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 8000 kr. og at sagen sendes til og Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse. Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq har ultimo november 2014 modtaget nye cirkulærer om alders- og førtidspensioner, gældende fra 1. januar I forbindelse med Budget 2015 udsatte Kommunalbestyrelsen godkendelse af rådighedsbeløbet til alders- og førtidspensionister med baggrund i at det nye cirkulære for pension endnu ikke var modtaget i Kommunen Beregning af forventet forbrug inklusiv refusion i 2014 samt beregning af forbrug inklusiv refusion i 2015, viser, at der vil ske: - en mindre stigning i forbruget på konto 43-01, førtidspension tildelt før 1/ på 171 t.kr i 2015, hvilket skyldes et fald i refusion fra Selvstyret som konsekvens af et faldende antal borgere, der tildeles førtidspension efter denne bestemmelse. - et fald i forbruget på konto 43-02, førtidspension tildelt efter 1/ på 2,323 mio. kr., der dels skyldes at flere førtidspensionister overgår til alderspension og at tildelingen af førtidspension er blevet indskærpet bl.a. ved brugen af arbejdsprøvning. - en mindre stigning i forbruget på konto 47-01, alderspension, hvilket skyldes stigning i antallet af ældre og en heraf stigning i refusion fra Selvstyret.

16 Side 16 Se nedenstående tabeller. Løsningsforslag faglig vurdering Nedenstående tabeller viser forventet forbrug og refusion i ultimo 2014 ved nuværende takster og forventet forbrug i 2015 ved nye takster samt budget Konto 43-01, førtidspension tildelt før 1/1 2002: Konto 2014 i mio.kr i mio.kr. Budget 2015 inkl. refusion i mio.kr. Beregnet forbrug 25,405 25,000 Beregnet refusion -22,075-21,497 I alt 3,331 3,502 2,262 Som det fremgår af ovenstående tabel forventes der en mindre budgetoverskridelse. Denne vil kunne reguleres ved omfordeling mellem forvaltningens konto 4 konti. Konto 43-02, førtidspension tildelt efter 1/1 2002: Konto 2014 i mio.kr i mio.kr. Budget 2015 inkl. refusion i mio.kr. Beregnet forbrug 58,170 53,601 Beregnet refusion -27,659-25,413 I alt 30,511 28,188 39,301 Det fremgår af tabellen, at det forventede forbrug vil blive inddækket af budgettet. Det er dog for tidligt at kunne sige noget om, hvorvidt konto er overbudgetteret, da beregningen af det forventede forbrug bygger på et skøn. Konto 47-01, alderspension: Konto 2014 i mio.kr i mio.kr. Budget 2015 inkl. refusion i mio.kr. Beregnet forbrug 104, ,725 Beregnet refusion -91,537-97,095 I alt 13,332 14,030 16,568 Det fremgår af tabellen, at det forventede forbrug vil blive inddækket af budgettet. Det er dog for tidligt at kunne sige noget om, hvorvidt konto er overbudgetteret, da beregningen af det forventede forbrug bygger på et skøn. På kommunalbestyrelsesmødet den 25. november 2014 blev beslutningen om vedtagelse af takster for rådighedsbeløb for alders- og førtidspension udsat indtil kommunen havde vedtaget Selvstyrets udmelding herfor. Da denne nu forelægger, kan den endelige vedtagelse finde sted, således: - at nuværende rådighedstillæg for alderspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 6000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 9000 kr. og at sagen sendes til ØU og Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse.

17 Side 17 - at nuværende rådighedstillæg for førtidspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 5000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 8000 kr. og at sagen sendes til og Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ud fra de nye 2015 takster, har forvaltningen beregnet, at takstændringerne ikke vil betyde ekstra omkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension Det videre forløb Efter behandling i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, sendes sagen videre til til orientering. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingen Tidligere beslutning Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, beslutning den 8. januar 2015: - Udvalget godkender indstillingerne og sender sagen videre til og Kommunalbestyrelsen til godkendelse, med bemærkning om, at de også ønsker orientering om rådighedsbeløb ved offentlighjælp til næstkommende møde. Bilag 1. Nyt cirkulære for alderspensioner gældende fra 1. januar Nyt cirkulære for førtidspensioner gældende fra 1. januar 2015

18 Side 18 06D Forlængelse af servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Forvaltningen for Velfærd Arbejdsmarked og Erhverv har i samarbejde med Sermersooq Erhvervsråd udarbejdet forslag til fornyet servicekontrakt gældende fra 1. januar 2015 til 31. december De indførte ændringer vurderes at øge kommunens udbytte af samarbejdet med Sermersooq Erhvervsråd samt øge målbarheden og synligheden af aktiviteterne. Endvidere pålægges Sermersooq Erhvervsråd at yde erhvervsrådgivning i hele Kommuneqarfik Sermersooq fra Nuuk. Sagen er behandlet på møde i udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 8. januar Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for og Kommunalbestyrelsen: - at forslag til ny servicekontrakt godkendes, og - at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Forvaltningen for Velfærd Arbejdsmarked og Erhverv har i samarbejde med Sermersooq Erhvervsråd udarbejdet forslag til fornyet servicekontrakt gældende fra 1. januar 2015 indtil 31. december Aftalen afløser således forlængelsen af nuværende aftale, der løber frem til 31. marts De væsentligste ændringer i forhold til nuværende kontrakt fremgår nedenfor: - Sermersooq Erhvervsråd foretager ikke kapitalformidling, og forestår ikke drift af igangsatte projekter. - Der skal indarbejdes effektmålinger af gennemførte aktiviteter. - Udbetaling af servicebidrag ændres fra kvartalsvis til månedsvis. - Erhvervsrådet pålægges at overtage erhvervsrådgivning på østkysten fra Destination East Greenland. - Der nedsættes en administrativ styregruppe med medlemmer fra ISI, SAI og Sermersooq Erhvervsråd. Det er fundet nødvendigt at præcisere, at Sermersooq Erhvervsråd foretager erhvervsrådgivning og ikke kapitalformidling eller igangsættelse af projekter o. ligne., da man herved synliggøre formålet med fonden og de aktiviteter som fonden skal beskæftige sig med. Med henblik på en tydeliggørelse og synliggørelse af fondens aktiviteter, er erhvervsrådet blevet pålagt at gennemføre effektmåling af sine indsatser, hvor det er muligt. Erhvervsrådet er blevet pålagt at rapportere herpå kvartalsvis. Det foreslås at ændre udbetalingen af servicebidragene til erhvervsrådet således, at det sker månedsvis. Herved tilsikres en mere jævn kapital tilførsel til erhvervsrådet.

19 Side 19 Det er tidligere blevet besluttet af Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, at Sermersooq Erhvervsråd skal overtage erhvervsrådgivningen fra Destination East Greenland. Dette er blevet drøftet med erhvervsrådet, der har accepteret opgaven. Opgaven løses fra Nuuk med et antal ikke nærmere definerede rejser til østkysten. Desuden nedsættes der en administrativ styregruppe med medlemmer fra Sermersooq Erhvervsråd, ISI og SAI der mødes hver anden måned. Formålet hermed er at styrke samarbejdet herunder informations- og vidensudveksling erhvervsrådet og kommunen imellem. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen vurderer, at de ovennævnte ændringer i servicekontrakten vil øge kommunens udbytte af samarbejdet med Sermersooq Erhvervsråd til gavn for erhvervslivet. Forvaltningen vurderer også, at målbarheden og synligheden af aktiviteterne øges ved pålægge Sermersooq Erhvervsråd at foretage effektmåling af sine aktiviteter samt rapporter om dette. Udbetaling af servicebidragene til Sermersooq Erhvervsråd vil ikke få nogen konsekvenser for kommunen. Endvidere pålægges erhvervsrådet at overtage erhvervsrådgivningen fra Designation East Greenland, hvilket skal styrke den kommunale indsats på turist- og erhvervsområdet på østkysten. Nedsættelsen af den administrative styregruppe vil medvirke til at øge kommunikation og samarbejde mellem kommune og erhvervsrådet samt koordineringen af erhvervsrelaterede indsatser, herunder brugen af bygde- og yderdistriktsmidler. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Servicekontrakten er indeholdt i kommunens budget. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen Det videre forløb Ved endelig godkendelse af Servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd, indgås denne med en varighed af 3 år. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ingen bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning: Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning d. 8. januar 2015: - udvalget godkender indstillingerne og sender sagen videre til og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Bilag 1. Servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd

20 Side 20 06E Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov for Trækkes Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe Nielsen / GRNI

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 13. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen og Peter Bjerregaard for MIO, 2013 Ingen børn skal

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 Uddannelsesplan II Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Førskoleområdet... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere