Økonomiudvalget. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Dagsorden"

Transkript

1 novem Forside Dagsorden Fredag den 16. januar 2015 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Mille Søvndahl Pedersen(IA)

2 Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer... 4 Ingen Forespørgsler... 4 Ingen Beslutninger A Fordeling af bygdepuljemidler for Sager til Kommunalbestyrelsen A Kvalitetsstandarder på ældre og handicapområdet B Ansøgning om tillægsbevilling grundet ekstraordinær stor stigning i døgninstitutionstakster for børn- og ungeområdet og handicapområdet i C Taksts ændringer på alders- og førtidspension D Forlængelse af servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd E Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov for 2016 Trækkes F Omplacering af bevilling fra konto til konto G Budget 2015 Udmøntning af sparepulje for Daginstitutionsafdelingen H Sektorplanen for skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq sendes til Udvalget for Børn, Familie og Skoles 2. behandling I Budget 2015, Udmøntning af sparepulje for skoleafdelingen J Vedtagelse af endelige Kommuneplantillæg 20D7-1, Friholdt område, Paamiut K Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov for Lukkede punkter A Revisionsaftale 2015 og frem Eventuelt Godkendelse af referat... 37

3 Side 3 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

4 Side 4 3. Orienteringer Ingen. 4. Forespørgsler Ingen.

5 Side 5 5. Beslutninger 05A Fordeling af bygdepuljemidler for 2015 Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé I henhold til pkt. 15, stk. 1 og 2, i Aftale om det politiske samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne i Kommuneqarfik Sermersooq kan bygdebestyrelserne anmode om at få overført op til 50 procent af den samlede pulje til næste budgetår. anmodes derfor om at overføre 50 % af de uforbrugte midler for 2014 til budgetåret Endvidere skal som følge af budgettet for 2015 indarbejdes en besparelse på kr. på konto Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller til, - at der overføres kr. i uforbrugte midler fra 2014 samt afsættes i bygdepuljen for Isortoq/Tiniteqilaaq/Kulusuk på konto at der overføres kr. i uforbrugte midler fra 2014 samt afsættes i bygdepuljen for Sermiligaaq/Kuummiut på konto at der overføres kr. i uforbrugte midler fra 2014 samt afsættes i bygdepuljen for Arsuk på konto at der overføres kr. i uforbrugte midler fra 2014 samt afsættes i bygdepuljen for Kapisillit/Qeqertarsuatsiaat på konto at Borgmestersekretariatet indarbejder de budgetmæssige konsekvenser på konto og overfører kr. fra konto til konto Kassen. - at Borgmestersekretariatet evaluerer fordelingsmodellen og eventuelt fremkommer med forslag til en ny model inden for den nuværende budgetmæssige ramme på konto i forbindelse for budgettet for Sagsfremstilling I henhold til pkt. 15, stk. 1 og 2, i Aftale om det politiske samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne i Kommuneqarfik Sermersooq kan bygdebestyrelserne anmode om at få overført op til 50 procent af den samlede pulje til næste budgetår. Da uforbrugte midler ikke overstiger 50 % af de samlede bygdepuljer, kan bygdebestyrelserne få overført samtlige uforbrugte midler. Borgmestersekretariatet anbefaler dog, at beslutter kun at overføre 50 % af de uforbrugte midler i 2014 til budgetåret Når det ikke anbefales at overføre samtlige uforbrugte midler, skyldes det hensynet til kommunens samlede økonomi. Af nedenstående oversigt fremgår den samlede bevillig for de enkelte bygdepuljer, årets forbrug i %, uforbrugte midler samt den foreslåede overførsel:

6 Side 6 Bygdepulje Afsat i alt i kr. Forbrug i % Uforbrugte midler i kr. Overføres til 2015 i kr. Isortoq/Tiniteqilaaq/Kulusuk , Sermiligaaq/Kuummiut , Arsuk , Kapisillit/Qeqertarsuatsiaat , I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 blev det besluttet at indarbejde en besparelse i bygdepuljerne på kr. for budgetåret 2015 og overslagsårerne. Løsningsforslag faglig vurdering Bygdepuljerne består af en bevilling for indeværende år samt overførte uforbrugte midler fra foregående år. Da overførte midler varierer fra år fra år, anbefales det at indarbejde besparelsen på kr. i den almindelige bevilling. Endvidere kan det give en uheldig incitamentsstruktur for bygdebestyrelserne, hvis en besparelse finansieres ved at inddrage uforbrugte midler, da besparelsen kommer til at påhvile bygdebestyrelser med et mindreforbrug, mens bygdebestyrelser, der har anvendt hele deres pulje, ikke bidrager til besparelsen på kr. Bevillingen er sammensat af et grundbeløb på kr. og et beløb pr. indbyggere (2013: 836 kr. pr. indbygger). Et højt grundbeløb tilgodeser bygder med få indbyggere, og et højt beløb pr. indbygger tilgodeser bygder med mange indbyggere. Det vurderes, at omkostninger til mange initiativer er uafhængige af antal indbyggere, hvorfor det foreslås, besparelsen finansieres ved at sænke beløbet pr. indbygger til 401 kr. Dog nedsættes grundbeløbet for Arsuk til kr., da denne bygdepulje kun anvendes til én lokalitet. Bygdemidlerne for 2015 vil dermed blive fordelt på denne måde: Bygdepulje Afsat i kr. (2014) Indbyggere (2014) Afsat i kr. (2015) Forskel i kr. Isortoq/Tiniteqilaaq/Kulusuk Sermiligaaq/Kuummiut Arsuk Kapisillit/Qeqertarsuatsiaat Den samlede bevilling for de enkelte bygdepuljer i 2015 fremgår nedenfor: Bygdepulje Afsat i kr. (2015) Overførte midler i kr. Samlet bevilling i kr. (2015) Isortoq/Tiniteqilaaq/Kulusuk Sermiligaaq/Kuummiut Arsuk Kapisillit/Qeqertarsuatsiaat Økonomisk og ressourcemæssig vurdering I TAB 2015 er afsat 3,2 mio. kr. til bygdebestyrelsernes puljer. Kommunalbestyrelsen besluttede at indlægge en besparelse på kr., hvorfor budgettet for 2015 er på 2,4 mio. kr. Dog indeholder tallet i TAB 2015 overførte uforbrugte midler fra Borgmestersekretariatet har derfor taget udgangspunkt i bevillingen for 2014 uden overførte midler, som er på 2,8 mio. kr.

7 Side 7 Indarbejdes en besparelse på kr., er der 2 mio. kr. til fordeling i bygdepuljerne. Dette beløb er kr. lavere end det budgetterede beløb for Beløbet på kr. overføres til konto Kassen. Dertil kommer overførte midler fra 2014 på kr. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Aftale om det politiske samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne i Kommuneqarfik Sermersooq- Budget 2015 Det videre forløb Borgmestersekretariatet vil meddele bygdebestyrelserne s beslutning samt indarbejde konsekvenserne i budgettet. Endvidere anbefales det, at Borgmestersekretariatet i samarbejde med bygdebestyrelserne evaluerer den nuværende fordelingsmodel og eventuelt fremkommer med forslag til en ny model for 2016 inden for den nuværende budgetmæssige ramme på konto Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat anbefaler indstillingerne, og at der overføres kr. til konto kassen. Andre bemærkninger Ingen Bilag Ingen

8 Side 8 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Kvalitetsstandarder på ældre og handicapområdet Revurdering af de tidligere godkendte kvalitetsstandarder/godkendelse af nye kvalitetsstandarder Til beslutning J.nr.: /2 Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Med baggrund i et politisk ønske om, at der skal være et gennemsigtigt serviceniveau i hele Kommuneqarfik Sermersooq har Afdelingen for Voksen og Omsorg udarbejdet kvalitetsstandarder på samtlige ydelser på ældre og handicapområdet. I kvalitetsstandarderne indgår, hvilke kriterier, der skal være til stede for at en borger kan visiteres til ydelsen, således at borgerne får tildelt ydelser efter samme kriterier uanset, hvor de bor i Kommuneqarfik Sermersooq. Kvalitetsstandarder skal revurderes og godkendes politisk 1 gang årligt. Alle kvalitetsstandarder er gennemgået, nye er tilføjet og andre er tilpasset. Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at de revurderede kvalitetsstandarder godkendes, - at følgende nye kvalitetsstandarder godkendes: for Forældre til nyfødte tvillinger og flerbørns fødsler, Café Kialaaffik og Herberget, Vedligeholdende træning, Ergonomi forflytningsvejledninger, Ergoterapi og fysioterapi på børneområdet, Skærmet enhed, Kørsel til aktivitetstilbud, Hjælpemidler og boligændring, Forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 og endelig Ældre- og handicapvenlig bolig/bundlejligheder, og - at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Sagsfremstilling Med baggrund i et politisk ønske om, at der skal være et gennemsigtigt og ensartet serviceniveau i hele Kommuneqarfik Sermersooq, har Voksen og Omsorgsafdelingen udarbejdet Kvalitetsstandarder på samtlige ydelser på ældre og handicapområdet. I kvalitetsstandarden indgår, hvilke kriterier, der skal være til stede for at en borger kan visiteres til ydelsen, således at borgerne får tildelt ydelser efter samme kriterier uanset, hvor de bor i Kommuneqarfik Sermersooq. Kvalitetsstandarder skal revurderes og godkendes politisk en gang årligt. Alle kvalitetsstandarder er gennemgået, nye er tilføjet og andre er tilpasset.

9 Side 9 Der er udarbejdet revurderede kvalitetsstandarder på følgende områder: 1. Dagcenter 2. Daghjem 3. Boenheder 4. Bofællesskaber og bokollektiver 5. Hjemmehjælp 6. Ældrekollektiv 7. Alderdomshjem og plejehjem 8. Værested 9. Støttetimeordning 10. Madordning 11. Trænings- og aflastningsophold Der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder på følgende områder: 12. Forældre til nyfødte tvillinger eller flerbørns fødsler 13. Café Kialaaffik og Herberget 14. Vedligeholdende træning 15. Ergonomi forflytningsvejledninger 16. Ergoterapi og fysioterapi på børneområdet 17. Skærmet enhed 18. Kørsel til aktivitetstilbud 19. Hjælpemidler og boligændring 20. Forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 og derover 21. Ældre- og handicapvenlig bolig/bundlejligheder 22. Kørsel med handicapbus Løsningsforslag faglig vurdering Anvendelsen af kvalitetsstandarder har følgende fordele: - Kvalitetsstandarder er et politisk værktøj, hvor serviceniveauet fastsættes politisk i henhold til gældende lovgivning og ønsket politisk prioritering - Kvalitetsstandarder har til formål at synliggøre de ydelser og det niveau borgerne kan forvente fra Kommuneqarfik Sermersooq - Kvalitetsstandarder er et politisk redskab, som skaber synlighed og gennemskuelighed i serviceniveauet, hvilket medfører, at borgernes forventninger afstemmes med det politisk vedtagne serviceniveau - Kvalitetsstandarder er et arbejdsredskab for de medarbejdere, som skal udføre ydelsen, idet standarderne giver en detaljeret beskrivelse af krav til tildeling og indhold af ydelsen Forvaltningen er bevidst om, at der trods ensartede kvalitetsstandarder vil være visse forskelle i de forskellige byer og distrikter grundet muligheden for ansættelse af uddannet personale, men der vil her blive gjort en ekstra indsats i oplæring og indføring i kvalitets-standarderne, for bedst mulig at kunne leve op til kravene. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Kvalitetsstandarderne er tilpasset budgettet. Dog vil en udvidelse af hjemmehjælpens tilbud betyde en merudgift, der dog vil kunne modsvares af en tilsvarende mindre udgift i forhold til, at borgerne forventes at blive længere i eget hjem. Merudgift afholdes indenfor eget budget.

10 Side 10 Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i gældende lovgivning. Lovhjemmel fremgår af de enkelte kvalitetsstandarder. Det videre forløb Implementeringen af kvalitetsstandarderne fortsætter i hele Kommuneqarfik Sermersooq. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingen. Bilag 1. Kvalitetsstandarder for Dagcenter 2. Kvalitetsstandarder for Daghjem 3. Kvalitetsstandarder for Boenheder 4. Kvalitetsstandarder for Bofællesskaber og bokollektiver 5. Kvalitetsstandarder for Hjemmehjælp 6. Kvalitetsstandarder for Ældrekollektiv 7. Kvalitetsstandarder for Alderdomshjem og plejehjem 8. Kvalitetsstandarder for Værested 9. Kvalitetsstandarder for Støttetimeordning 10. Kvalitetsstandarder for Madordning 11. Kvalitetsstandarder for Trænings- og aflastningsophold 12. Kvalitetsstandarder for Forældre til nyfødte tvillinger eller flerbørns fødsler 13. Kvalitetsstandarder for Café Kialaaffik og Herberget 14. Kvalitetsstandarder for Vedligeholdende træning 15. Kvalitetsstandarder for Ergonomi forflytningsvejledninger 16. Kvalitetsstandarder for Ergoterapi og fysioterapi på børneområdet 17. Kvalitetsstandarder for Skærmet enhed 18. Kvalitetsstandarder for Kørsel til aktivitetstilbud 19. Kvalitetsstandarder for Hjælpemidler og boligændring 20. Kvalitetsstandarder for Forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 og derover 21. Kvalitetsstandarder for Ældre- og handicapvenlig bolig/bundlejligheder 22. Kvalitetsstandarder for Kørsel med handicapbus

11 Side 11 06B Ansøgning om tillægsbevilling grundet ekstraordinær stor stigning i døgninstitutionstakster for børn- og ungeområdet og handicapområdet i Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Kommunen har modtaget aftale mellem KANUKOKA og Departementet for Familie og Justitsvæsen om døgninstitutionstakster for 2015 (se bilag) indgået den 13. november Aftalen dækker døgninstitutioner på børn- og unge og handicapområdet. Nedenfor ses en oversigt over døgntakster på handicapområdet for 2014 og Som følge af, at kommunen først har modtaget aftale og dermed de specifikke takstforøgelser på døgninstitutionerne den 19. november 2014, har det ikke været muligt at drøfte og indarbejde heraf følgende ekstraudgifter i budgetprocessen for budget Aftalen om døgninstitutionstakster for 2015 vil lægge et yderligere økonomisk pres på kommunen i Som følge af takstændringerne forventes udgifterne på døgninstitutionsområdet at stige med 4,378 mio. kr. i Pr. 1. januar 2014 overgik kommunerne fra 50 % takstfinansiering til 100 % takstfinansiering med økonomisk kompensation. Forvaltningen finder det derfor beklageligt, at Selvstyret først efter indgåelse af aftalen om 100 % takstfinansiering, finder det nødvendigt at give døgninstitutionerne det tiltrængte pædagogiske løft som pålægger kommunerne yderligere udgifter uden kompensation. Dette forhold burde have været inkluderet i forhandlingerne i Derfor ansøger forvaltningen om en tillægsbevilling i 2015 på 4,378 mio. kr. til finansiering af den ekstraordinære store takststigning. Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 8. januar Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at ansøgning om tillægsbevilling på 4,378 mio.kr. til finansiering af den ekstraordinære store stigning i døgninstitutionstakster godkendes og, - at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

12 Side 12 Sagsfremstilling Kommunen har modtaget aftale mellem KANUKOKA og Departementet for Familie og Justitsvæsen om døgninstitutionstakster for 2015 (se bilag) indgået den 13. november Som følge af, at kommunen først har modtaget aftale og dermed de specifikke takstforøgelser på døgninstitutionerne den 19. november 2014, har det ikke været muligt at drøfte og indarbejde heraf følgende ekstraudgifter i budgetprocessen for budget Aftalen dækker døgninstitutioner på børn- og ungeområdet og handicapområdet. Det forventes, at takstforøgelserne vil betyde en merudgift på 4,378 mio. kr. i Handicapområdet Blandt takstændringerne finder forvaltningen særlig grund til at fremhæve to af institutionerne, idet disse ændringer får særligt store økonomiske konsekvenser for forvaltningen. Gertrud Rask Minde I den indgåede aftale anføres, at institutionen har været nødsaget til at etablere en satellit, idet der er forekommet krænkelser beboerne imellem. Derforuden ønsker institutionen at etablere et dagtilbud, som indbefatter bageri/køkkenfunktion samt flere aktiviteter med beboerne. Til dette formål øges personalet med: 1 ny afdelingsleder for selvstændig afdeling, 5 nye medhjælperstillinger, 1 afdelingsleder for værksted (bageri/køkken), 2 nye værkstedsmedhjælperstillinger, 1 ny faglærerstilling, 3 nye rådigheds vagter i vagtværelse og 1 ny vågen nattevagt. Dette medfører for institutionen følgende øgede udgifter i 2015: Øgede lønudgifter: 2,902 mio. kr. Øgede driftsudgifter: kr. Dette resulterer i en stigning i døgntaksten fra kr. til kr. Idet Kommuneqarfik Sermersooq pt. betaler for 4 pladser, medfører takststigningen en ekstraudgift på kr. i Sungiusarfik Aaqa Det anføres i aftalen, at Sungiusarfik Aaqa gennemfører en større strukturændring. Der ønskes en udvidelse af personalenormeringerne samt etablering af faste kurser for Medarbejderne, i arbejdet med psykiatriske beboere. Dette medfører for institutionen følgende øgede udgifter for 2015: Øgede lønudgifter 4,180 mio. kr. Øgede driftsudgifter: kr. De øgede lønudgifter dækker: 10 nye pædagogstillinger, 2 nye medhjælperstillinger og 2 nye vågne nattevagter. Øgede driftsudgifter dækker: Kurser for medarbejderne i arbejdet med psykiatriske beboere. Dette resulterer en stigning i døgntaksten fra kr. til kr. Idet Kommuneqarfik Sermersooq pt. betaler for 13 pladser, medfører takststigningen en ekstraudgift på 1,955 mio. kr. i 2015.

13 Side 13 Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen vurderer, at aftalen om døgninstitutionstakster for 2015 vil lægge et yderligere pres på kommunerne i 2015 set i lyset af, at Kommunerne er overgået fra 50 % takstfinansiering til 100 % takstfinansiering 1. januar Det forventes, at aftalen vil betyde en merudgift for kommunen på 4,378 mio. kr. i I denne forbindelse finder forvaltningen det bemærkelsesværdigt, at flere af ovennævnte døgninstitutioner netop i år, efter indgåelsen af aftalen om 100 % takstfinansiering, finder det nødvendigt at øge budgetterne i så stort et omfang. Det være sig i form af omstrukturering, forøgelse af kapaciteten eller igangsættelse af nye aktiviteter. Derfor ansøger forvaltningen om en tillægsbevilling i 2015 på 4,378 mio. kr. til finasiering af den ekstraordinær store takststigning. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Med udgangspunkt i antal betalte pladser på døgninstitutionerne i 2014 har forvaltningen beregnet de forventede øgede udgifter i 2015 i forhold til 2014: Gertrud Rask Minde Takst 2014 Takst 2015 Difference Takst Antal Beboere 4 Aaqa, Nuuk Takst Antal Beboere 13 Handicapsatellit, Uummanaq Takst Antal Beboere 1 Prinsesse Margrethes Børnehjem Takst Antal Beboere 5 Røde Kors Børnehjem Takst Antal Beboere 0 Ivaaraq, Qaaortoq Takst Antal Beboere 3 Palleq, Paamiut Takst Antal Beboere 5 Elisibannguaq, Maniitsoq Takst

14 Side 14 Antal Beboere 5 Ikinngut, Ililussat Takst Antal Beboere 4 Sulupaluk, Uulineq Takst Antal Beboere 5 Aja Beboer 1 Sikrede institution (Gule hus) Takst Antal Beboere 1 Totalt Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen Det videre forløb Det anbefales, at udvalget godkender forvaltningens ansøgning om en tillægsbevilling på 4,378 mio. kr. og videresender denne til og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Forvaltningen intensiverer arbejdet med hjemtagelse af handicappede til kommunale tilbud, hvor Kommunen kan tilbyde og/eller etablere tilbud, af tilsvarende kvalitet, der tilgodeser borgernes behov og ønske om evt. hjemtagelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat har ingen bemærkninger. Tidligere beslutning: Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning d. 8. januar 2015: - Udvalget godkender indstillingerne med bemærkning om, at kommunen bør underrettes i sådanne økonomiske sager i god tid, således at sagerne kan medtages i budgetbehandlingen samt at kommunen bør undersøge muligheden for at etablere nye døgninstitutioner i Grønland, og ønsker afholdelse af en temadag med MIA og inviterer Naalakkersuisut for Socialområdet ved Selvstyret og sender sagen videre til og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Bilag 1. Aftale om døgninstitutionstakster Takstberegning

15 Side 15 06C Taksts ændringer på alders- og førtidspension Til beslutning J.nr.: / Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Kommuneqarfik Sermersooq har ultimo november 2014 modtaget nye cirkulærer om alders- og førtidspensioner, gældende fra 1. januar Ud fra de nye 2015 takster, har forvaltningen beregnet, at takstændringerne ikke vil betyde ekstra omkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq. Dette betyder også, at de forslåede takster for rådighedsbeløb for alders- og førtidspension der blev indstillet til godkendelse på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. november 2015 kan endelig godkendes Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 8. januar Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at taksterne fra Selvstyret tages til efterretning, - at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til orientering, - at nuværende rådighedstillæg for alderspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 6000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 9000 kr. og at sagen sendes til Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse. - at nuværende rådighedstillæg for førtidspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 5000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 8000 kr. og at sagen sendes til og Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse. Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq har ultimo november 2014 modtaget nye cirkulærer om alders- og førtidspensioner, gældende fra 1. januar I forbindelse med Budget 2015 udsatte Kommunalbestyrelsen godkendelse af rådighedsbeløbet til alders- og førtidspensionister med baggrund i at det nye cirkulære for pension endnu ikke var modtaget i Kommunen Beregning af forventet forbrug inklusiv refusion i 2014 samt beregning af forbrug inklusiv refusion i 2015, viser, at der vil ske: - en mindre stigning i forbruget på konto 43-01, førtidspension tildelt før 1/ på 171 t.kr i 2015, hvilket skyldes et fald i refusion fra Selvstyret som konsekvens af et faldende antal borgere, der tildeles førtidspension efter denne bestemmelse. - et fald i forbruget på konto 43-02, førtidspension tildelt efter 1/ på 2,323 mio. kr., der dels skyldes at flere førtidspensionister overgår til alderspension og at tildelingen af førtidspension er blevet indskærpet bl.a. ved brugen af arbejdsprøvning. - en mindre stigning i forbruget på konto 47-01, alderspension, hvilket skyldes stigning i antallet af ældre og en heraf stigning i refusion fra Selvstyret.

16 Side 16 Se nedenstående tabeller. Løsningsforslag faglig vurdering Nedenstående tabeller viser forventet forbrug og refusion i ultimo 2014 ved nuværende takster og forventet forbrug i 2015 ved nye takster samt budget Konto 43-01, førtidspension tildelt før 1/1 2002: Konto 2014 i mio.kr i mio.kr. Budget 2015 inkl. refusion i mio.kr. Beregnet forbrug 25,405 25,000 Beregnet refusion -22,075-21,497 I alt 3,331 3,502 2,262 Som det fremgår af ovenstående tabel forventes der en mindre budgetoverskridelse. Denne vil kunne reguleres ved omfordeling mellem forvaltningens konto 4 konti. Konto 43-02, førtidspension tildelt efter 1/1 2002: Konto 2014 i mio.kr i mio.kr. Budget 2015 inkl. refusion i mio.kr. Beregnet forbrug 58,170 53,601 Beregnet refusion -27,659-25,413 I alt 30,511 28,188 39,301 Det fremgår af tabellen, at det forventede forbrug vil blive inddækket af budgettet. Det er dog for tidligt at kunne sige noget om, hvorvidt konto er overbudgetteret, da beregningen af det forventede forbrug bygger på et skøn. Konto 47-01, alderspension: Konto 2014 i mio.kr i mio.kr. Budget 2015 inkl. refusion i mio.kr. Beregnet forbrug 104, ,725 Beregnet refusion -91,537-97,095 I alt 13,332 14,030 16,568 Det fremgår af tabellen, at det forventede forbrug vil blive inddækket af budgettet. Det er dog for tidligt at kunne sige noget om, hvorvidt konto er overbudgetteret, da beregningen af det forventede forbrug bygger på et skøn. På kommunalbestyrelsesmødet den 25. november 2014 blev beslutningen om vedtagelse af takster for rådighedsbeløb for alders- og førtidspension udsat indtil kommunen havde vedtaget Selvstyrets udmelding herfor. Da denne nu forelægger, kan den endelige vedtagelse finde sted, således: - at nuværende rådighedstillæg for alderspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 6000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 9000 kr. og at sagen sendes til ØU og Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse.

17 Side 17 - at nuværende rådighedstillæg for førtidspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 5000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 8000 kr. og at sagen sendes til og Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ud fra de nye 2015 takster, har forvaltningen beregnet, at takstændringerne ikke vil betyde ekstra omkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension Det videre forløb Efter behandling i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, sendes sagen videre til til orientering. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingen Tidligere beslutning Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, beslutning den 8. januar 2015: - Udvalget godkender indstillingerne og sender sagen videre til og Kommunalbestyrelsen til godkendelse, med bemærkning om, at de også ønsker orientering om rådighedsbeløb ved offentlighjælp til næstkommende møde. Bilag 1. Nyt cirkulære for alderspensioner gældende fra 1. januar Nyt cirkulære for førtidspensioner gældende fra 1. januar 2015

18 Side 18 06D Forlængelse af servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Forvaltningen for Velfærd Arbejdsmarked og Erhverv har i samarbejde med Sermersooq Erhvervsråd udarbejdet forslag til fornyet servicekontrakt gældende fra 1. januar 2015 til 31. december De indførte ændringer vurderes at øge kommunens udbytte af samarbejdet med Sermersooq Erhvervsråd samt øge målbarheden og synligheden af aktiviteterne. Endvidere pålægges Sermersooq Erhvervsråd at yde erhvervsrådgivning i hele Kommuneqarfik Sermersooq fra Nuuk. Sagen er behandlet på møde i udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 8. januar Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for og Kommunalbestyrelsen: - at forslag til ny servicekontrakt godkendes, og - at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Forvaltningen for Velfærd Arbejdsmarked og Erhverv har i samarbejde med Sermersooq Erhvervsråd udarbejdet forslag til fornyet servicekontrakt gældende fra 1. januar 2015 indtil 31. december Aftalen afløser således forlængelsen af nuværende aftale, der løber frem til 31. marts De væsentligste ændringer i forhold til nuværende kontrakt fremgår nedenfor: - Sermersooq Erhvervsråd foretager ikke kapitalformidling, og forestår ikke drift af igangsatte projekter. - Der skal indarbejdes effektmålinger af gennemførte aktiviteter. - Udbetaling af servicebidrag ændres fra kvartalsvis til månedsvis. - Erhvervsrådet pålægges at overtage erhvervsrådgivning på østkysten fra Destination East Greenland. - Der nedsættes en administrativ styregruppe med medlemmer fra ISI, SAI og Sermersooq Erhvervsråd. Det er fundet nødvendigt at præcisere, at Sermersooq Erhvervsråd foretager erhvervsrådgivning og ikke kapitalformidling eller igangsættelse af projekter o. ligne., da man herved synliggøre formålet med fonden og de aktiviteter som fonden skal beskæftige sig med. Med henblik på en tydeliggørelse og synliggørelse af fondens aktiviteter, er erhvervsrådet blevet pålagt at gennemføre effektmåling af sine indsatser, hvor det er muligt. Erhvervsrådet er blevet pålagt at rapportere herpå kvartalsvis. Det foreslås at ændre udbetalingen af servicebidragene til erhvervsrådet således, at det sker månedsvis. Herved tilsikres en mere jævn kapital tilførsel til erhvervsrådet.

19 Side 19 Det er tidligere blevet besluttet af Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, at Sermersooq Erhvervsråd skal overtage erhvervsrådgivningen fra Destination East Greenland. Dette er blevet drøftet med erhvervsrådet, der har accepteret opgaven. Opgaven løses fra Nuuk med et antal ikke nærmere definerede rejser til østkysten. Desuden nedsættes der en administrativ styregruppe med medlemmer fra Sermersooq Erhvervsråd, ISI og SAI der mødes hver anden måned. Formålet hermed er at styrke samarbejdet herunder informations- og vidensudveksling erhvervsrådet og kommunen imellem. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen vurderer, at de ovennævnte ændringer i servicekontrakten vil øge kommunens udbytte af samarbejdet med Sermersooq Erhvervsråd til gavn for erhvervslivet. Forvaltningen vurderer også, at målbarheden og synligheden af aktiviteterne øges ved pålægge Sermersooq Erhvervsråd at foretage effektmåling af sine aktiviteter samt rapporter om dette. Udbetaling af servicebidragene til Sermersooq Erhvervsråd vil ikke få nogen konsekvenser for kommunen. Endvidere pålægges erhvervsrådet at overtage erhvervsrådgivningen fra Designation East Greenland, hvilket skal styrke den kommunale indsats på turist- og erhvervsområdet på østkysten. Nedsættelsen af den administrative styregruppe vil medvirke til at øge kommunikation og samarbejde mellem kommune og erhvervsrådet samt koordineringen af erhvervsrelaterede indsatser, herunder brugen af bygde- og yderdistriktsmidler. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Servicekontrakten er indeholdt i kommunens budget. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen Det videre forløb Ved endelig godkendelse af Servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd, indgås denne med en varighed af 3 år. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ingen bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning: Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning d. 8. januar 2015: - udvalget godkender indstillingerne og sender sagen videre til og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Bilag 1. Servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd

20 Side 20 06E Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov for Trækkes Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe Nielsen / GRNI

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Dagsorden Forside ns 1. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) Charlotte

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. Referat

Kommunalbestyrelsens. Referat Forside ns Referat Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) pr. telefon

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat et Forside et Referat Tirsdag 12. maj 2015 kl. 10:00 til 12:00 Grethes kontor, ISI bygning 2. sal Medlemmer Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) Jørgen Jeremiassen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 30. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 2. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat Forside Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq Møde Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00 Referat Medlemmer Formand, Justus Poulsen James B. Ignatiussen Bendt Abelsen Otto Nakinge Peter Jonathansen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Mandag den 10. august 2015 kl. 08.15 Mødelokale 1, Rådhuset Udvalgsmedlemmer: Malene Lynge (IA), formand Storm

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Tillægsdagsorden Mandag den 2. juni 2014 kl. 14.00 3. Orienteringer... 1 03F Udmøntningen af besparelserne på folkeskoleområdet på budget 2014 i Kommuneqarfik Sermersooq...

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 117 Dagsorden Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden Nunaqarfinni Aqutsisut Ulloq: 21. maaji 2015 Saqqaa Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Dagsorden Tirsdag den 12 maj 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 117 Referat Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Mandag den 17. august 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Naja Lund (IA) Peter

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 13. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Onsdag den 29. april 2015 kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Allan Pertti

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 5. december kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA) Ane

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere