Evaluering Forårs SFO 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Forårs SFO 2017"

Transkript

1 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde mellem daginstitutioner og skoler. Der blev udarbejdet en handleplan for hver Forårs SFO, hvor der var beskrevet alle aktiviteter inden opstart den 1.april 2017 samt en beskrivelse af hvordan de forventede Forårs SFOen skulle forløbe. Forårs SFOen er veloverstået og der er blevet udarbejdet en evaluering så det er muligt at videreudvikle og dele positive erfaringer samt arbejde videre med de udfordringer der har været. Spørgeskemaundersøgelsen Konsulent fra Opvækst og Læring har udarbejdet og gennemført en spørgeskemaundersøgelsen. Alle involverede medarbejdergrupper er blevet spurgt, herunder ledelsen i daginstitutioner (private og kommunale), Forårs SFO leder, personale i Forårs SFO og skoleleder. Derudover er forældre og børn i Forårs SFO blevet spurgt. Der er udarbejdet et spørgeskema til hver medarbejdergruppe samt forældre hvor der også indgik spørgsmål til børnene i Forårs SFO. Inden undersøgelsen blev igangsat, blev alle dagtilbuds- og skoleledere gjort opmærksom på, at denne undersøgelse ville blive udsendt medio juni. Derudover blev de gjort opmærksomme på vigtigheden af, at de selv og deres personale fik besvaret spørgeskemaerne, således grundlaget for evalueringen ville være brugbart, og dermed en bedre mulighed for videreudvikling af Forårs SFOen til Svarprocent I skema 1 kan svarprocenten fra de adspurgte grupper aflæses. Svarprocenten er forholdsvis lav blandt de adspurgte medarbejdere, hvor forældre- og børnegruppen er fint repræsenteret. Skema 1: Antal adspurgte informanter Informanter Antal adspurgte svarprocent Skoleleder % Dagtilbudsleder (Kommunalt) % Dagtilbudsleder (Privat) % Forårs SFO leder % Personale i Forårs SFO % Forældre + børn % Svarprocenten skal være 50 % og gerne højere, for at have et godt grundlag at evaluere ud fra. I denne undersøgelse er svarprocenten til den lave side. 1

2 Planlægningen af Forårs SFO I analysen af besvarelserne i spørgeskemaerne, er det tydeligt, at der er blevet igangsat mange initiativer for at være så forberedt som muligt til opstart af Forårs SFO den 1. april. Der er blandt andet blevet udarbejdet handleplaner. De fleste skoler og daginstitutioner har arbejdet tæt samme omkring dette. Undersøgelsen viser at daginstitutionsledere, Forårs SFO personale og ledere er generelt enige om, at der har været et godt samarbejde omkring planlægning og opstart af Forårs SFOen. Forældrene til børn i Forårs SFOen er til dels enige i, at skole og dagtilbud har samarbejdet omkring at planlægge Forårs SFO. I model 1 kan forældrenes besvarelser aflæses. Model 1: Forældres udsagn omkring samarbejde på tværs af skole og dagtilbud Spørgsmål: Jeg oplever som forældre, at børnehave og skole samarbejder om at planlægge et kvalificeret tilbud til mit barn Det kan aflæses i Model 1, at der er 8 % som ikke er enige i, at der har være et godt samarbejde og 16 % som hverken er enige eller uenige. Disse besvarelser kan indikere, at forældrenes oplevelse har manglet en sammenhæng i overgangen fra børnehave til skole eller et udtryk for manglende kommunikation i overgangen fra børnehave til skole, idet de ikke syntes eller ikke ved om der har været samarbejde omkring at planlægge et kvalificeret tilbud til børnene i Forårs SFO. Der er en generel opfattelse af, blandt det faglige personale i daginstitutioner og skole, at overleveringen af børnehavebørn til Forårs SFO har været god. Personale fra Forårs SFO og børnehave inklusiv ledere har deltaget i de fleste oveleveringer. Der er få som har beskrevet at de har overleveret til læreren i 0. klasse, dog beskrives det også, at dette vil ændres til næste år og her vil overleveringen blive mellem børnehave og Forårs SFO. Flere har valgt at inddrage AKT, læsevejleder, forældre og andre fagspecialister i overleveringer med børn med særlige behov. Størstedelen af forældrene er enige i, at der har været en god overlevering, men der skal stadig være opmærksomhed på den gruppe som ikke har den oplevelse. Der er samlet 7 % som er uenige og 12 % som hverken er enige eller uenige i at der har været en god ovelevering. 2

3 Model 2: Forældrebesvarelser omkring overlevering fra børnehave til skole Spørgsmål: Jeg oplever som forældre, at børnehave og Forårs SFO samarbejder om, at der er en god og glidende overgang fra børnehave til Forårs SFO Besvarelserne fra forældrene kan indikere at, der ikke er tilstrækkelig information mellem forældre og institution. I besvarelser kan det læses at alle daginstitution har gennemført overleveringer på alle børn. Barnet i Centrum er blandt andet udviklet til at sikre den gode overlevering og overgang fra daginstitution til skole. Derudover viser projektet Styrkede overgange, gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut 2016, at overgangen fra børnehave til Skole og SFO er vigtig for barnets trivsel og videre udvikling i skoleregi. Udover overleveringssamtalerne har der også været andre tiltag, som er med til at gøre overgangen fra børnehave til Forårs SFO lettere for børnene. Børnehaverne har været på besøg i Forårs SFO og skolen, og omvendt har de fleste børnehaver haft besøg af personale fra Forårs SFOen. Derudover har daginstitutionerne gjort en indsats, for at gøre børnene klar til Forårs SFOen, ved at samle de kommende skolebørn i grupper. Her har der været fokus på forskellige aktiviteter, som for eksempel skoleforberedende aktiviteter, arbejde på at være selvhjulpen, modtage kollektive beskeder samt fokus på de sociale kompetencer. Derudover er der flere børnehaver, som har haft mulighed for, at sende en medarbejder med de første par uger i Forårs SFOen, eller har haft en medarbejder som har være ansat i Forårs SFOen. Endvidere har alle skoler med Forårs SFO, afholdt minimum et forældremøde/åbent hus inden opstart den 1. april Hverdagen i Forårs SFO Det er tydeligt, at de fleste Forårs SFOer, har haft et stort fokus på, at lave en struktureret og indholdsrig hverdag for børnene i Forårs SFOen. Der igangsat mange forskellige aktiviteter, som for eksempel Legeøen, kreative aktiviteter, musik, lege ude og inde, ture ud af huset, højtlæsning, bevægelse, motorik og madlavning. Derudover har der været meget fokus på det sociale, samarbejde, trivsel, lære skolen at kende, skabe tryghed og skabe nye relationer med andre børn i Forårs SFOen eller i de andre klasser på skolen. 3

4 De fleste Forårs SFOer har en fastlagt dag, som er struktureret som nedenstående: Morgen: Formiddag: Middag: Børnene møder ind og starter stille og roligt, ofte sammen med de andre SFO børn Tid til forskellige aktiviteter som nævnt ovenover eller fri leg Spiser madpakker sammen eller i grupper eventuelt med historielæsning Eftermiddag: tid til leg inde og ude, og senere støder de andre SFO børn til. De fleste Forårs SFOer følger skolens frikvarter, og derved bliver børnene vandt til at lytte efter klokken. Derudover anvendes der meget visuelle instruktioner som farve- og billedkort, der fortæller om dagens aktiviteter eller gruppeinddeling. Flere har valgt at besøge 0. klasse flere gange, inden børnene starte i 0.klasse. Personalet og leder i Forårs SFO, oplever at børnene er glade for at gå i Forårs SFO. I undersøgelsen er der 100 % enighed blandt personalet, omkring dette. Børnene har også haft mulighed for at udtrykke, om de er glade for at gå i Forårs SFO. Model 3: Børnene giver udtryk for, om de er glade for at gå i Forårs SFO Spørgsmål: Hvor enig er dit barn i nedenstående udsagn. - Jeg er glad for at gå i Forårs SFO I ovenstående model, kan det aflæses, at der er 1 % som ikke er glad for at gå i Forårs SFO og 11 % som ikke ved det. Der er 87 % som giver udtryk for, at de er glade for at gå i Forårs SFO, og dette er meget tilfredsstillende. Det er stadig vigtigt, at huske den lille andel som ikke ved eller ikke er glade for at gå i Forårs SFO, da der kan være vigtige grunde til at denne oplevelse er hos barnet, som for eksempel for få planlagte aktiviteter. Børnene i Forårs SFO har også haft mulighed for at fortælle om de har fået nye kammerater, glade for at være sammen med de voksne i Forårs SFO, laver sjove og spændende ting eller lærer nye ting. Dette kan aflæses i nedenstående modeller. Model 4: Nye kammerater i Forårs SFO 4

5 Spørgsmål: Hvor enig er dit barn i nedenstående udsagn. - Jeg har fået nye kammerater i Forårs SFO Model 5: være sammen med de voksne i Forårs SFO Spørgsmål: Hvor enig er dit barn i nedenstående udsagn. - Jeg kan lide at være sammen med de voksne i Forårs SFO Model 6: laver sjove og spændende ting i Forårs SFO Spørgsmål: Hvor enig er dit barn i nedenstående udsagn. - Vi laver sjove og spændende ting i Forårs SFO Model 7: lærer nye ting i Forårs SFO Spørgsmål: Hvor enig er dit barn i nedenstående udsagn. - Jeg lærer mange nye ting i Forårs SFO Der er en stor del af børnene som giver udtryk for, at de oplever de adspurgte ting positivt. Derudover kan det aflæses, at der en lille andel af børnene som ikke kan eller ikke ved om de kan lide at være sammen med de voksne, som ikke syntes de laver sjove og spændende ting samt ikke syntes de lærer mange nye ting i Forårs SFO. Denne gruppe repræsenterer kun en lille andel af respondenterne, er det stadig vigtigt for Forårs SFOen, at være opmærksom på denne gruppe, da denne gruppe kan minimeres yderligere. Det kan for eksempel være, som tidligere nævnt, at der skal være flere planlagte aktiviteter i hverdagen. Information til forældre 5

6 Der er blevet gjort mange tiltag, i de forskellige Forårs SFOer, vedrørende daglig information til forældrene. Der er blandt andet arbejdet med nyhedsbreve, forældreintra, opslag på opslagstavle eventuelt ved brug af billeder af hverdagen, tid til dialog hver morgen når der afleveres, generelt god tid til at sige goddag og farvel. En udfordring som bliver nævnt af personalet i Forårs SFO er, at der i ydertimerne ikke altid er personale fra Forårs SFOen, da børnene er blandet med de andre børn, som går i den almindelige SFO. Der er forældre som ikke er aktive på forældreintra eller som ikke aktivt opsøger en pædagog fra Forårs SFOen, vil det være svært at sikre den daglige information og kommunikation med. Her er det vigtigt at personalet i Forårs SFO er opmærksomme på at få talt med forældrene som ikke opsøger personalet. I besvarelserne fra forældrene er der 11 % som uenige og 12 % der hverken er enige eller uenige om, at der er løbende information og dialog med personalet i Forårs SFO. Dette kan betyde at der er behov for et ekstra fokus på kommunikation med forældrene. Der skal være tid til at have den daglige dialog med forældrene, til besvarelser af spørgsmål, men også en generel snak omkring, hvordan dagen er gået for deres barn. Overgang til skole Personalet i Forårs SFO har generelt haft et stort fokus på, at forberede børnene på overgangen til 0. klasse og dermed gøre overgangen så let som muligt. Der er flere Forårs SFOer, der har pædagogisk personale som følger med over i 0. klasse til understøttende undervisning. Der har været mundtlige overleveringer fra SFO personale til læren i 0. klasse, besøg i den kommende klasse, hvor børnene har set deres kommende 0. klasselokale. Derudover har der været afholdt byttedage, så 0. klasse er i Forårs SFOen, og Forårs SFO børn er i 0. klasse og her har børnene mødt deres kommende lærer. Der har været afholdt forældre- og/eller informationsmøde, hvor det var muligt at høre om 0. klasse. Derudover har det været muligt at arbejde med, at skabe tryghed for børnene. Desuden er alle de aktiviteter der er igangsat hver dag, og så med til, at skabe en god og glidende overgang for børnene, når de skal starte i 0. klasse. Model 8. Respondenternes vurdering af overgangen fra Forårs SFO til 0. klasse Spørgsmål: Oplever du at børnene får en bedre overgang fra børnehave til skole ved at gå i Forårs SFO? 120% 100% 100% 100% 86% 80% 64% 63% 60% 40% 30% 22% 14% 20% 7% 6% 8% 0% Daginstitutionsleder SFO personale SFO leder skoleleder forældre Antal Respondenter Daginstitutionsleder 14 SFO personale 27 SFO leder 9 Skoleleder 2 Forældre 86 Ja Nej Ved ikke 6

7 I ovenstående model kan det aflæses, at der er stor enighed om, at Forårs SFO har en positiv effekt for børnenes overgang til 0. klasse. Personalet i Forårs SFO beskriver, at det er positivt for børnene at gå i Forårs SFO, eftersom de bliver trygge ved skolen og personalet/lærerne inden de starter i 0. klasse. Derudover får børnene mulighed for, at lære hinanden at kende, inden de starter i 0. klasse. Dette gælder især for de skoler, hvor de får børn fra flere forskellige børnehaver. I april er der mere roligt på skolen, og derfor er der god tid til at tage sig af børnene, og mere ro til at byde børn og forældre velkomne på skolen, hvor det i august ofte er mere hektisk på skolen omkring skolestart. Der er en andel af respondenterne som ikke mener eller ikke ved om overgangen til 0. klasse bliver lettere ved at gå i Forårs SFO. Dette kan blandt andet skyldes, at der er børn som bliver afleveret tidligere end hidtil, og derfor ikke helt er parate til at komme på skolen. Disse børn kræver mere af personalet i Forårs SFOen, det nævnes at disse børn, ville have været mere klar til overgangen til skolen, hvis de var blevet i børnehaven ind til start i 0. klasse. Derudover kan det være udfordrende, at overlevere til skolerne, når der er mange forskellige skoler, børnene bliver overleveret til og ikke alle skoler er med på at mødes til disse overleveringer. I model 11 kan det aflæses at størstedelen af børnene glæder sig til at starte i 0. klasse. Dette betyder at børnene glæder sig til at starte i skole og at Forårs SFOen har fastholdt børnenes glæde til at starte i skole. Model 11. glæder børnene sig til at starte i 0. klasse Spørgsmål: Hvor enig er dit barn i nedenstående udsagn. - Jeg glæder mig til at starte i 0. klasse Hvilken betydning har en Forårs SFO for børnehave og skole En Forårs SFO, får en betydning for både skole og børnehave, idet årshjulet for hvornår børnene overgår til skolen ændres. Dette bevirker at børnegruppen bliver yngre, og derved skal det pædagogiske årshjul ændres i børnehaven og tilpasses den nye og yngre børnegruppe. Der er flere som nævner, at læring og rollemodel fra de helt store børn i børnehaven til de mindste bliver anderledes, og det bliver beskrevet som en mangel i hverdagen. Endvidere har det betydet, at børnehaverne har flest børn i vinterhalvåret og det kan give udfordringer for de daglige aktiviteter. Den positive effekt der bliver nævnt blandt dagtilbudslederne er, at det har øget det lokale samarbejde mellem skole og børnehave, og det har været og er meget lærerigt. Skolens personale beskriver at en Forårs SFO giver børnene en god opstart på skolelivet, og det har øget samarbejdet med de lokale børnehaver. De steder hvor det pædagogiske personale er fulgt med fra børnehaven til Forårs SFOen, har det været lærerigt for skolens pædagogiske personale. 7

8 Optimering til næste Forårs SFO i 2018 Det er første gang der har været Forårs SFO i kommunen, og derfor er der elementer der kan ændres eller gøres bedre og/eller anderledes til næste år. Personalet i børnehave og Forårs SFO nævner blandt andet, at der skal være et godt samarbejde mellem almindelig SFO og Forårs SFO. Herudover skal personalet i Forårs SFO være bedre til at besøge børnene i børnehaven. Personalet i børnehaven vil være opmærksomme på at få tilpasset årshjulet til at store gruppen er lidt yngre end tidligere. Både fra børnehave og Forårs SFO skal der være endnu mere information og samarbejde med forældrene, så alle er trygge ved at deres børn skal starte i Forårs SFO. Udfordringer i Forårs SFO 2017 Det bliver nævnt fra alle de adspurgte personalegrupper, at der har været udfordringer og mangler ved dette års Forårs SFO. Det er blandt andet, at der har været usikkerhed omkring børn der skal i modtageklasse, skal de være i en almindelig Forårs SFO hele dagen? Der er børn som får bevilliget buskort når de starter i 0. klasse, men som ikke har fået det bevilliget i Forårs SFO. Dette kan være en udfordring for nogle familier. Endvidere er der mange af respondenterne som har nævnt, at der er børn, som har behov for understøttelse i hverdagen. De har haft understøttelse i børnehaven og fået det bevilliget til 0. klasse. Perioden i Forårs SFO er der ikke afsat midler, til at give disse børn understøttelse. Frister for skoleudsættelse, indstilling til specialklasser og tilmelding til skole passer ikke længere til det nye årshjul, der er kommet i forbindelse med at Forårs SFOen er iværksat. Der er flere som nævner, at der med fordel godt kan arbejdes mere med planlægningen af aktiviteter og eventuelt flere skolerelaterede opgaver samt mere struktur i hverdagen i Forårs SFOen. I undersøgelsen er respondenterne blevet spurgt til hvilke mangler der har været. Der er nævnt følgende mangler: Afklaring med børn til modtageklassen Buskort når man går i Forårs SFO Der er ikke afsat midler til de børn som har et behov for understøttelse Indskrivning til skolerne er for sent, i forhold til at planlægge personalegruppen i Forårs SFO Administrativt er det en udfordring at børnene i Forårs SFO ikke er registreret i TEA Flere møder omkring de børn med særlige behov og overlevering fra AKT og læsevejleder til skolen Afsat tid til at personalegruppen i Forårs SFO samlet kan forberede sig Viden om de økonomiske rammer Det er vigtigt at disse mangler og udfordringer bliver drøftet fremadrettet, så der er mulighed for at tilbyde en så god Forårs SFO som muligt. Udfordringer som administrationen i Center for Opvækst og Læring kan have indflydelse på, er blevet drøftet. Det vurderes, at det ikke er nødvendigt med buskort til børn i Forårs SFO, idet Forårs SFOen følger børnehavnes åbne- og lukketider. Endvidere vil der ikke blive tilført flere midler til de børn som har et behov for understøttelse i Forårs SFO. Ifølge lovgivningen er det skolens ansvar, ud fra inklusionsmidlerne, at sikre den nødvendige understøttelse af et barn når der er et behov. Det vurderes at de inklusionsmidler skolerne allerede i dag får tilført, kan dække den understøttelse der må være behov for i Forårs SFOen. Herudover vil frister for indskrivning til skolen, henvisning til specialklasse og skoleudsættelse ikke ændres, 8

9 eftersom der er gode indikationer fra tidligere år, for hvor mange børn der vælger de forskellige skoler i kommunen. Samtidig vurderes det, at det stadig er nyt med Forårs SFO og det vil være lettere at etablere personalegruppen for Forårs SFO i år 2 og 3. Med hensyn til afklaring af børn til modtageklasse, vil det være en individuel vurdering fra barn til barn. Det kan være en mulighed, at relevante fagfolk fra administrationen, udarbejder forskellige anbefalinger vedrørende afklaring af modtageklassebørn, og de anbefalinger kan fagfolk ude i daginstitution og skole benytte sig af. Det bedste råd til andre som arbejder med Forårs SFO Der er beskrevet mange gode råd til, hvordan det videre arbejde med en Forårs SFO kan se ud. Respondenterne nævner følgende erfaringer og gode råd, som andre kan lade sig inspirere af. Klarhed om mål, realistiske tidshorisonter og afklaring af alle de praktiske ting Tæt samarbejde mellem børnehave, skole og SFO Tal om økonomi i forbindelse med planlægningen af Forårs SFO Vær opmærksom på en god personaledækning i løbet af dagen God tid til planlægning Benyt de sidste to måneder i børnehaven til mange besøg i Forårs SFOen Send personale med i børnehaven de første 14 dage eller personalet kan fortsætte i Forårs SFO God overlevering af børnene Skabe forældretryghed, god information og tidlig forældreinddragelse Skab plads til leg og den læring der er heri Skift mellem skoleopgaver, kreative aktiviteter, bevægelse og tværfaglige dage Benyt Legeøen som børnenes første skoleforberedende bog Stort fokus på venskaber og fællesskaber Del børnene op i mindre grupper Samtaler med forældrene en form for skole/hjem samtale Mange små pauser Husk det er små børn som kommer til skolen Hold det enkelt for børnene 9

Den gode overgang I Børkop

Den gode overgang I Børkop Samarbejdsaftale 2017-2018 Den gode overgang I Børkop Fra Lilholtgård, Borggården og Børnehuset til Englystskolen Den næste bid af verden er skolen - Hvordan møder jeg verden? Samarbejdsaftalen har til

Læs mere

Velkommen i vores folkeskoler

Velkommen i vores folkeskoler Velkommen i vores folkeskoler Oktober 2018 Center for Skole og Dagtilbud Velkommen i skole Egedal Kommune byder velkommen til vores folkeskoler. At starte i skole er begyndelsen på en ny og vigtig tid

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende overgang fra Daginstitution/Børnehave til Seminarieskolen

Samarbejdsaftale vedrørende overgang fra Daginstitution/Børnehave til Seminarieskolen Samarbejdsaftale vedrørde overgang fra Daginstitution/Børnehave til Seminarieskol Dne samarbejdsaftale omfatter alle kommde skolebørn i Seminarieskols skoledistrikt. Samarbejdsaftal er baseret på Mål og

Læs mere

for børn med behov for en særlig indsats

for børn med behov for en særlig indsats DEN GODE OVERGANG for børn med behov for en særlig indsats FRA DAGTILBUD TIL SKOLE I VARDE BY Fælles retningslinjer for dagtilbud og folkeskoler i Varde by for overgangen fra dagtilbud til skole for børn

Læs mere

NYTTIGE TELEFONNUMRE.

NYTTIGE TELEFONNUMRE. NYTTIGE TELEFONNUMRE. Malling dagtilbud kontor 86 93 62 32/29204224 D.I.I. Børnehuset Østerskov 87 13 81 21 D.I.I. Børnehuset Tværgade 87 13 81 37 D.I.I. Malling Eghovedvej 87 13 83 73 D.I.I. Børnehuset

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Opsamling og tilbagemelding udarbejdet den 4. december 2018. Institutionens navn: Osted Børnehave Pædagogisk leder: Anne-Mette Hvas Tilsynsbesøget gennemført

Læs mere

Forårs SFO På Nr. Lyndelse Friskole

Forårs SFO På Nr. Lyndelse Friskole Mini-Spiren Forårs SFO På Nr. Lyndelse Friskole Hvad er Mini-Spiren: Når man skal starte i børnehaveklasse på Nr. Lyndelse Friskole til august 2017, så starter man i Mini-Spiren d. 3. april og fortsætter

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

OVERGANGE. fra dagtilbud til skole og SFO i Malling skoledistrikt værdier, indsatsområder og handleplaner

OVERGANGE. fra dagtilbud til skole og SFO i Malling skoledistrikt værdier, indsatsområder og handleplaner OVERGANGE fra dagtilbud til skole og SFO i Malling skoledistrikt 2013-2014 - værdier, indsatsområder og handleplaner Det overordnede mål er formuleret i Århus Kommunes indsats for udsatte børn og unge

Læs mere

Undervisningsministeriet har udarbejdet fælles mål for indholdet i børnehaveklassen, beskrivelsen undervisningsministeriets hjemmeside

Undervisningsministeriet har udarbejdet fælles mål for indholdet i børnehaveklassen, beskrivelsen undervisningsministeriets hjemmeside Kære forældre! For at I kan danne jer et indtryk af, hvad der venter jeres barn når det begynder skolelivet i børnehaveklassen, har vi skrevet følgende information. Undervisningsministeriet har udarbejdet

Læs mere

SFOen på Højvangskolen

SFOen på Højvangskolen SFOen på Højvangskolen Forord Aarhus Kommune har en børne- og ungepolitik, som henvender sig målrettet til alle børn og unge i kommunen både dem, der går let gennem tilværelsen og dem, der af den ene eller

Læs mere

Brobygningsstrategi. Mål: Målet er at skabe tryghed for såvel børn som forældre i overgangene daginstitution førskole børnehaveklasse.

Brobygningsstrategi. Mål: Målet er at skabe tryghed for såvel børn som forældre i overgangene daginstitution førskole børnehaveklasse. Ellebækskolen Ellebækskolen er en ambitiøs skole med fokus på høj faglighed og trivsel for alle i et rummeligt, anerkendende og mangfoldigt undervisnings- og læringsmiljø. Vi ønsker at skabe en skole,

Læs mere

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen. Evaluering af Forårs SFO I forbindelse med beslutningen om Sammen om de yngste i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013, blev det besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etableres obligatorisk forårs SFO på

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

En god og tryg overgang mellem dagtilbud og Skole

En god og tryg overgang mellem dagtilbud og Skole Gældende for skoleår 2019/2020 En god og tryg overgang mellem dagtilbud og Skole Munkevængets Skole - Forskellighed styrker! Kære kommende forældre. Vi glæder os til at se jer og jeres børn. På Munkevængets

Læs mere

Skoleparathed. At al slags læring forudsætter en god koncentrationsevne/vedholdenhed.

Skoleparathed. At al slags læring forudsætter en god koncentrationsevne/vedholdenhed. Skoleparathed Skoleparathed Dette er en folder, der kan hjælpe os alle med at give et fingerpeg om skoleparatheden. Det kan virke som meget at være opmærksomt på, men det er grundlæggende at huske på:

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Den gode overgang I Børkop

Den gode overgang I Børkop Samarbejdsaftale Forår 2019 Den gode overgang I Børkop Fra Lilholtgård, Borggården og Børnehuset Krystallen til Kunstskabet Samarbejdsaftalen har til formål at sikre en god overgang fra vores børnehaver

Læs mere

Fra børnehavebarn til skolebarn

Fra børnehavebarn til skolebarn Fra børnehavebarn til skolebarn - Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole Et skriv til dig, der er med til at sende børnehavebørn afsted i skole og dig, der tager imod nye skolebørn

Læs mere

Indskoling. Velkommen. - til nye elever og forældre i 0-2Y. Kære forældre

Indskoling. Velkommen. - til nye elever og forældre i 0-2Y. Kære forældre Indskoling Velkommen - til nye elever og forældre i 0-2Y Kære forældre Vi v il gerne byde jer v elkommen til Ørum skole. Vi ser frem til det kommende samarbejde med jer, så v i sammen kan arbejde for at

Læs mere

ØRKILDSKOLEN, EN SKOLE FOR ALLE HVOR FORSKELLIGHEDEN ER EN STYRKE I ET STÆRKT FÆLLESSKAB. Velkommen til vores skolestart-raket.

ØRKILDSKOLEN, EN SKOLE FOR ALLE HVOR FORSKELLIGHEDEN ER EN STYRKE I ET STÆRKT FÆLLESSKAB. Velkommen til vores skolestart-raket. ØRKILDSKOLEN, EN SKOLE FOR ALLE HVOR FORSKELLIGHEDEN ER EN STYRKE I ET STÆRKT FÆLLESSKAB Velkommen til vores skolestart-raket. Læs om: Det pædagogiske grundlag Den gode undervisning Det gode læringsmiljø

Læs mere

INFORMATIONSAFTEN OM FORÅRS-SFO OG SKOLEINDSKRIVNING PÅ SPURVELUNDSKOLEN

INFORMATIONSAFTEN OM FORÅRS-SFO OG SKOLEINDSKRIVNING PÅ SPURVELUNDSKOLEN INFORMATIONSAFTEN OM FORÅRS-SFO OG SKOLEINDSKRIVNING PÅ SPURVELUNDSKOLEN PROGRAM Velkomst Spurvelundskolen - ved Stefan Kelstrup, skoleleder Spurvelundskolen Forårs SFO - ved Helle Jørgensen, pædagog i

Læs mere

Mål og handleplan SFO Højvangskolen

Mål og handleplan SFO Højvangskolen Mål og handleplan SFO Højvangskolen Overskrift MEDINDFLYDELSE Sammenhæng SFO tid er børnenes frie tid og skal derfor opleve en SFO, hvor de har stor indflydelse på hvad de vil udfylde dagen med. Mål Børnene

Læs mere

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart.

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart. Sammenhængskraft mellem dagtilbud og skole/sfo Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt.. Breve til kommende forældre Tidspunkt:

Læs mere

Indskoling og SFO. Velkommen. - til nye elever og forældre i 0-2Y og SFO

Indskoling og SFO. Velkommen. - til nye elever og forældre i 0-2Y og SFO Indskoling og SFO Velkommen - til nye elever og forældre i 0-2Y og SFO Kære forældre Vi vil gerne byde jer velkommen til Ørum skole. Vi ser frem til det kommende samarbejde med jer, så vi sammen kan arbejde

Læs mere

I Sdr. Bjert har vi følgende plan, inden vi modtager GLO børnene tirsdag, den 3. april 2018:

I Sdr. Bjert har vi følgende plan, inden vi modtager GLO børnene tirsdag, den 3. april 2018: Til hvem som måtte have interesse. Sdr. Bjert SFO Engløkke 5 C 6091 Bjert Telefon 76 32 33 44 Telefax 75 57 73 24 EAN 5798005331186 E-mail bjertsfo@kolding.dk www.kolding.dk Plan for kommende GLO 2018

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

i skole Dit barn skal snart

i skole Dit barn skal snart Dit barn skal snart i skole Her kommer inspiration til, hvordan du som forældre kan hjælpe med at understøtte dit barn i overgangen fra børnehave til skole og SFO Frederiksberg Kommune vil gerne hjælpe

Læs mere

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare 4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare S. 1/5 FÆLLES PÆDAGOGISK GRUNDSYN Educare kan ses som et fælles pædagogisk grundsyn. Med educare begrebet åbnes op for en forståelse, hvor

Læs mere

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange I hvilken oplever I at mål er nået og effekter er opnået hos jer? MÅL for indsatsen med sammenhæng i børns overgang fra hjemmet til dagtilbud, fra dagpleje til børnehaven og i mellem grupperne i 0-6 års

Læs mere

1.0 Børn og unge / Institutionsforløb

1.0 Børn og unge / Institutionsforløb 1.0 Børn og unge / Institutionsforløb 1.0 Børn og unge / Institutionsforløb Noter: Hvad beskriver kortet: Kortet beskriver et almindeligt dagtilbudsforløb, hvor børnene starter i hhv. vuggestue, børnehave

Læs mere

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo Breve til kommende forældre Tidspunkt: Inden Web-indskrivningen starter Formål: At byde nye forældre velkommen og fortælle om indskrivningen Ansvarlige: Skolens kontor Førskolearbejdet i børnehaven Førskolearbejdet

Læs mere

Den gode overgang. Fra Oasen til skolen

Den gode overgang. Fra Oasen til skolen Den gode overgang Fra Oasen til skolen Den gode overgang Fra Oasen til skolen Forord I Oasen ønsker vi med førskolearbejdet, at skabe den Den gode overgang mellem børnehavelivet og til mødet med skolelivet.

Læs mere

Den gode overgang. Venner på vejen. Samarbejdsaftale Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop

Den gode overgang. Venner på vejen. Samarbejdsaftale Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop Samarbejdsaftale 2016-2017 Den gode overgang Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop Venner på vejen Samarbejdsaftalen har til formål at sikre en god overgang fra vores

Læs mere

Børnehaveafdelingen. Vores åbningstider: Mandag til torsdag kl. 6:30-17:00 Fredag kl. 6:30-16:00 Vi åbner i vuggestuen kl.

Børnehaveafdelingen. Vores åbningstider: Mandag til torsdag kl. 6:30-17:00 Fredag kl. 6:30-16:00 Vi åbner i vuggestuen kl. Vores åbningstider: Mandag til torsdag kl. 6:30-17:00 Fredag kl. 6:30-16:00 Vi åbner i vuggestuen kl. 6:30-8:00 Vores adresse: Kierulffsvej 2, 4200 Slagelse E-mail adresse: bhnord@slagelse.dk Børnehaveafdelingen:

Læs mere

Internt notatark. Emne: Evalueringsnotat vedr. glidende overgang (GLO) 2016

Internt notatark. Emne: Evalueringsnotat vedr. glidende overgang (GLO) 2016 Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Emne: Evalueringsnotat vedr. glidende overgang (GLO) 2016 Dato 29. september 2016 Sagsbehandler Asta Moldt Direkte telefon 79 30 28 07 E-mail abmo@kolding.dk

Læs mere

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, klub i landsbyen Sengeløse børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Mål: At gøre overgangen nemmere og bedre for børnene, At

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

Forårs SFO for dit barn

Forårs SFO for dit barn Tingløkkeskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse 2011

Forældretilfredshedsundersøgelse 2011 Jægerspris Skole DEU Dokumentation - Evaluering - Udvikling Februar 2011 INFORMATION FRA SKOLEN FORÆLDREINTRA Jeg bruger skolens hjemmeside Jeg bruger ForældreIntra En eller flere gange om ugen 51% 152

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Indhold: Formål og rammebeskrivelse 2 Samarbejdet om det skolestartende barn 3 Overgangspædagogik og skoleparathed...4 Beskrivelse af et barn i

Indhold: Formål og rammebeskrivelse 2 Samarbejdet om det skolestartende barn 3 Overgangspædagogik og skoleparathed...4 Beskrivelse af et barn i Indhold: Formål og rammebeskrivelse 2 Samarbejdet om det skolestartende barn 3 Overgangspædagogik og skoleparathed...4 Beskrivelse af et barn i overgang 5 Årshjul 7 Skoleparthed 14 Brobygning fællesplatform

Læs mere

Overgang mellem Daginstitution, HFO og Frederiksborg Byskole

Overgang mellem Daginstitution, HFO og Frederiksborg Byskole Overgang mellem Daginstitution, HFO og Frederiksborg Byskole 2017-2018 Frederiksborg Byskole Carlsbergvej 13 3400 Hillerød Tlf. 72 32 78 00 byskolen@hillerod.dk frederiksborgbyskole.skoleporten.dk Hjertelig

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende overgang fra daginstitution/børnehave til Hals Skole.

Samarbejdsaftale vedrørende overgang fra daginstitution/børnehave til Hals Skole. Samarbejdsaftale vedrørende overgang fra daginstitution/børnehave til Hals Skole. Denne samarbejdsaftale omfatter alle kommende skolebørn i Hals Skoles skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på Mål

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Børnehaven Ulvereden og Ulsted Skole/DUS

Samarbejdsaftale mellem Børnehaven Ulvereden og Ulsted Skole/DUS Denne samarbejdsaftale er baseret på Mål og principper for den gode overgang i Aalborg kommune, herunder værdierne: Helhed og sammenhæng: det er forældrene, der følger barnet gennem hele livet, derfor

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Skolestart på BillundSkolen

Skolestart på BillundSkolen Skolestart på BillundSkolen Formålet med børnehaveklassen er: 1. At lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Princip for forældres deltagelse og samarbejde omkring skolens liv og barnets skolegang

Princip for forældres deltagelse og samarbejde omkring skolens liv og barnets skolegang Princip for forældres deltagelse og samarbejde omkring skolens liv og barnets skolegang Formål: Forældrenes deltagelse i barnets skolegang skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar

Læs mere

Hvad er Forårs SFO? Det skal være medvirkende til at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

Hvad er Forårs SFO? Det skal være medvirkende til at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen. Hvad er Forårs SFO? Forårs SFO er Odense Kommunes tilbud for kommende skolebørn mellem 1. marts og 31. juli. Formålet er at skabe en glidende overgang fra dagtilbud til skole og dermed støtte en sammenhængende

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Skoleudsættelse. Information og vejledning til forældre om udsat skolestart

Skoleudsættelse. Information og vejledning til forældre om udsat skolestart Skoleudsættelse Information og vejledning til forældre om udsat skolestart I denne pjece kan I læse om gode råd til, hvordan I kan hjælpe med at gøre jeres barn skoleparat, samt om proceduren for skoleudsættelse

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

TSFO Skoleåret 2019/20

TSFO Skoleåret 2019/20 T TSFO Skoleåret 2019/20 TSFO på Auning Skole Velkommen i TSFO TIDLIG SFO modtager pr. 01.04.19 de børn, der skal starte i 0. klasse på Auning Skole pr. august 2019. Vi er en storbørnsgruppe sammensat

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde Sagsnr. 301596 Brevid. 2933291 Ref. GJR Dir. tlf. 23 82 15 60 gjertrudr@roskilde.dk Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang 13 4000 Roskilde Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Skole og daginstitutioner mødes på ledelsesniveau i oktober måned, for at evaluere sidste overlevering, udvikling af vores samarbejde, vores kommunikation,

Læs mere

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Dagpleje/vuggestue børnehave Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

Tilsyn for private daginstitutioner

Tilsyn for private daginstitutioner Tilsyn for private daginstitutioner Tilsyn 2018 Tilsynsrapport for: Børnehaven.com Dato for tilsyn: den 7. november 2018 Deltagere: Kristina Holt, leder Inger Lenau, pædagog Sara Lystlund, pædagogmedhjælper

Læs mere

Parat til skole? Til forældre til kommende børn på Ahlmann-skolen

Parat til skole? Til forældre til kommende børn på Ahlmann-skolen Parat til skole? Til forældre til kommende børn på Ahlmann-skolen Velkommen til Ahlmann-skolen For de fleste børn er overgangen fra børnehave til skole præget af store forventninger til de nye muligheder

Læs mere

SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende.

SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej SFO Stjernehuset byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til, at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset Vest. De voksne i Stjernehuset Vest hedder: Hanne, Majken,

Læs mere

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Børne- og Ungeområdet Revideret i 2013 1 I Frederiksberg kommune har der de senere år været fokus på overgangen fra dagtilbud til skole/sfo, hvilket har ført til at

Læs mere

Arbejdet med førskole i Sneglehuset

Arbejdet med førskole i Sneglehuset Arbejdet med førskole i Sneglehuset Den Gode Overgang Vejle Kommune SNEGLEHUSET \\Vejle.dk\nvk\BU\ Dagtilbud\ Aldersint. Inst. Sneglehuset\Lene og Ebbas mappe\politikker\arbejdet med førskole i Sneglehuset.docx

Læs mere

Bestyrelsesformand: Pernille Worsøe

Bestyrelsesformand: Pernille Worsøe Børneinstitutionen Høgevænget 27. marts 2015 Leder: Rikke Bruun Bestyrelsesformand: Pernille Worsøe Evaluering delmål 2013-2015 Tema: Læreplans temaet i 2013 er årstiderne. - Vi vil udforske de mange og

Læs mere

Trivselsundersøgelse Handlingsplan

Trivselsundersøgelse Handlingsplan Trivselsundersøgelse 2015 Handlingsplan Dato: November 2015 Handleplanen dækker: Amagerskolen Beskrivelse af analysen: I foråret 2015 er der lavet en trivselsundersøgelse på Amagerskolen, hvor alle børn

Læs mere

Din tilfredshed med institutionen

Din tilfredshed med institutionen Din tilfredshed med institutionen a. Jeg er samlet set tilfreds med mit barns dag/fritidstilbud b. Der er et godt samarbejde mellem os og pædagogerne c. Jeg bliver taget med på råd i beslutninger (f.eks.

Læs mere

Helhed og sammenhæng i børns liv. i overgangen fra daginstitution til SFO og skole. gladsaxe.dk. Gå til side 1. Gå til side 1

Helhed og sammenhæng i børns liv. i overgangen fra daginstitution til SFO og skole. gladsaxe.dk. Gå til side 1. Gå til side 1 gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Kære forældre Skolestarten

Læs mere

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Provstegårdskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Samarbejdsaftale. For Vejle Midtbyskole og børnehaverne: Havnely, Skovhulen (Trip Trap Træsko), Børnehuset Ved Banen, Mælkevejen, Bullerbo & Helgesvej

Samarbejdsaftale. For Vejle Midtbyskole og børnehaverne: Havnely, Skovhulen (Trip Trap Træsko), Børnehuset Ved Banen, Mælkevejen, Bullerbo & Helgesvej Samarbejdsaftale For Vejle Midtbyskole og børnehaverne: Havnely, Skovhulen (Trip Trap Træsko), Børnehuset Ved Banen, Mælkevejen, Bullerbo & Helgesvej Samarbejdsaftalen har til formål at sikre en god overgang

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Distrikt Als Nord. Når dit barn skal i skole

Distrikt Als Nord. Når dit barn skal i skole Distrikt Als Nord Når dit barn skal i skole SKOLESTART 1 2 Kære forældre Nu er tiden inde til, at du og børnehavens kontaktpædagog snakker sammen om dit barns skolestart til sommer. Dette hæfte giver dig

Læs mere

Ny undersøgelse: Mangel på tid og sparring i landets daginstitutioner går ud over den styrkede læreplan

Ny undersøgelse: Mangel på tid og sparring i landets daginstitutioner går ud over den styrkede læreplan Maj 2019 ANALYSENOTAT Ny undersøgelse: Mangel på tid og sparring i landets daginstitutioner går ud over den styrkede læreplan Den hidtil største kortlægning af pædagogers vilkår i daginstitutionerne viser,

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En god skolestart et fælles ansvar Denne pjece er lavet i et samarbejde mellem Børnehaven Livstræet, Toftegårdsskolen og SFO Solstrålen. Et

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Sct. Michaels Skole, Sct. Michaels Gade 4, 6000 Kolding Hvad er glidende overgang? Sct. Michaels Skole har efter aftale med Kolding Kommune, mulighed for at

Læs mere

En god skolestart Maj 2017 www.hoejvangskolen.horsens.dk Højvangskolen, Højvangsalle 20, 8700 Horsens, tlf.: 7629 4040, mail: hojvangskolen@horsens.dk EN GOD SKOLESTART Børn fødes med et væld af ressourcer

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Opsamling og tilbagemelding udarbejdet den 30. november 2018. Institutionens navn: Hyllebjerget Pædagogisk leder: Pia Borresen Tilsynsbesøget gennemført

Læs mere

Samarbejdsaftale. For Vejle Midtbyskole og børnehaverne: Havnely, Skovhulen (Trip Trap Træsko), Børnehuset Ved Banen, Mælkevejen, Bullerbo & Helgesvej

Samarbejdsaftale. For Vejle Midtbyskole og børnehaverne: Havnely, Skovhulen (Trip Trap Træsko), Børnehuset Ved Banen, Mælkevejen, Bullerbo & Helgesvej Samarbejdsaftale For Vejle Midtbyskole og børnehaverne: Havnely, Skovhulen (Trip Trap Træsko), Børnehuset Ved Banen, Mælkevejen, Bullerbo & Helgesvej Samarbejdsaftalen har til formål at sikre en god overgang

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

- Børn og unges udvikling og læring - Fællesskaber - Sundhedsfremme og tidlig indsats - Forældre - Sammenhæng og udsyn

- Børn og unges udvikling og læring - Fællesskaber - Sundhedsfremme og tidlig indsats - Forældre - Sammenhæng og udsyn Tillæg til folderen Mål- og indholdsbeskrivelse for folkeskolens skolefritidsordninger Nedenstående punkter udfyldelse af den enkelte SFO, og lægges på skoleporten og i forældreintra. Basisoplysninger

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Velkommen i skole... 4 Nye oplevelser... 5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD Februar 2014 Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse 1/5 I henhold til Styrelsesvedtægten for Sønderborg

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Dragør Kommunes strategi og drejebog for overgange fra børnehave til SFO og skole. Dragør kommune

DEN RØDE TRÅD. Dragør Kommunes strategi og drejebog for overgange fra børnehave til SFO og skole. Dragør kommune DEN RØDE TRÅD Dragør Kommunes strategi og drejebog for overgange fra børnehave til SFO og skole Dragør kommune Redigeret oktober 2017 0 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...2 1. Fælles grundfaglighed...3

Læs mere

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole Indledning Vi skaber gode overgange for børn og unge, skriver vi i vores Børne- og Ungepolitik. Derfor har vi i Vejle

Læs mere