Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S"

Transkript

1 Svendborg Rudkøbing Tlf advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Interessentskabets formål er dels at gennemføre forundersøgelser og VVM undersøgelse i forbindelse med projektet om 2 stk. 3,0 MW vindmøller på Aagaard Gods, dels sammen med godsejer at iværksætte ansøgning til kommunen omkring projektet, dels overordnet at eje andele og drive vindmøller på Aagaard Gods samt sælge den heraf producerede elektricitet til bedst opnåelige pris ifølge gældende lovgivning. 3. INTERESSENTER 3.1 Som deltager kan optages enhver, herunder virksomheder og private personer, som opfylder gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. 3.2 Udbudte andele i henhold til lov om fremme af vedvarende energi (VE-Loven) kan kun erhverves af personer over 18 år med fast bopæl i en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet på tidspunktet for afholdelse af udbuddet. sekundært af personer over 18 år med fast bopæl i Kalundborg Kommune på tidspunktet for afholdelse af udbuddet. 3.3 Alle interessenter opføres i en interessentfortegnelse med angivelse af navn, adresse, elektronisk postadresse, cpr/cvr-nr., antallet af andele og dato for erhvervelse og afhændelse af andele i interessentskabet. Ledelsen er forpligtet til at ajourføre interessentfortegnelsen, og interessenterne har ret til at se interessentfortegnelsen.

2 4. ANDELE 4.1 Interessentskabet består af et i forhold til den beregnede elproduktion fastsat antal andele, som kan opgøres til andele. 4.2 En interessents ideelle andele er udtryk for, hvor stor en del af interessentskabets formue interessenten er ejer af. 5. LEDELSEN 5.1 Interessentskabets daglige ledelse varetages af 5 personer, som vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer afgår i ulige år, første gang i 2013 og 3 medlemmer afgår i lige år, første gang Genvalg til ledelsen kan finde sted. 5.2 Der vælges en suppleant til ledelsen. 5.3 Interessentskabets ledelse konstituerer sig snarest muligt efter valg med formand, kasserer, sekretær m.v. 5.4 Ledelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af ledelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Ledelsen har ansvaret for den daglige administration af interessentskabet, herunder ansvaret for: 1. at ajourføre interessentfortegnelsen, 2. at tegne fornødne serviceaftaler for vindmøllerne samt foretage fornødne vedligeholdelsesarbejder 3. at tegne de fornødne forsikringer 4. at ansætte driftsleder, hvis det kræves 5. overordnet sikre at møllen kører optimalt uden unødige stop 5.5 Der skal føres protokol over ledelsens beslutninger, og mindretallet kan kræve sit synspunkt ført til protokols. 6. GENERALFORSAMLING 6.1 Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle interessentskabets anliggender. 6.2 Generalforsamlingen afholdes første gang 6 måneder efter opstart af driften. Herefter afholdes der årligt en generalforsamling senest med udgangen af maj måned. Generalforsamlingen skal afholdes på et af ledelsen fastsat sted i Kalundborg kommune. 6.3 Ledelsen indkalder til generalforsamlingen med højst 5 ugers varsel og mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsordenen til hvert enkelt interessent, der er noteret i interessentfortegnelsen. Indkaldelsen skal vedlægges dagsorden, seneste underskrevne årsrapport samt evt. indkomne forslag. Ledelsen kan give alle meddelelser til interessenterne ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk. 6.4 Ledelsen anmoder interessenterne om en elektronisk postadresse, hvortil elektroniske meddelelser kan sendes. Alle interessenter skal sikre, at ledelsen er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og den enkelte interessent skal løbende sørge for at ajourføre denne. 6.5 Forslag fra interessenternes side må for at komme til behandling på generalforsamlingen være indgivet til ledelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, som ikke fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen, eftersendes af ledelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 6.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af interessenter til ledelsen. 5. Valg af suppleant

3 6. Valg af revisor. 7. Evt. indkomne forslag. 8. Eventuelt 6.7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde, og beslutninger træffes ved almindeligt flertal, med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter. 6.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter ledelsens beslutning eller beslutning på en ordinær generalforsamling eller efter skriftlig anmodning fra 25 % af de samlede andele. Anmodningen skal angive hensigten med afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter, at anmodningen om dens afholdelse skriftligt er meddelt ledelsen. 6.9 Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede andele er repræsenteret Følgende beslutninger kræver vedtagelse med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede og stemmeberettigede andele. 1. Ændringer i selskabets vedtægter. 2. Ændringer eller udvidelser af selskabets virke udover selskabets virke i forbindelse med investering i fast ejendom og værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed, uanset om selskabet under sin formålsbestemmelse kan optage øvrige aktiviteter 3. Udlån af selskabets midler, dog undtaget sædvanlig kreditgivning i forbindelse med selskabets drift. 4. Køb og salg af fast ejendom samt vindmøller. 5. l øvrigt enhver beslutning af usædvanlig art eller af ekstraordinær stor betydning for selskabet 6. Opløsning af Interessentskabet 6.11 Vindmøllen kan tillige kun sælges efter tilladelse fra Ministeren, jf. VE-lovens STEMMERET 7.1 På generalforsamlingen giver 1 andel 1 stemme. 7.2 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling. 7.3 På generalforsamlingen vælges ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. 7.4 Al stemmeafgivning sker mundtligt, dog er hver stemmeberettiget interessent berettiget til at forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner. 7.5 Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af ledelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. 8. TEGNINGSRET 8.1 l den daglige drift tegnes interessentskabet af ledelsens formand, sekretæren og kassereren med mindst 2 i forening, eller af den samlede ledelse. Til beslutninger om låneoptagelse og køb/salg af fast ejendom og vindmøller kræves godkendelse på en generalforsamling. 8.2 Ledelsen kan give fuldmagt til kassereren. 9. REGNSKAB OG REVISION 9.1 Udarbejdelse og revision af interessentskabets årsrapporter foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor.

4 9.2 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret og løber fra den til den Første regnskabsperiode løber fra stiftelsen til den Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til god regnskabsskik, tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. 10. HÆFTELSE 10.1 Interessenterne hæfter personligt og solidarisk for interessentskabets gæld Indbyrdes hæfter interessenterne i forhold til deres ideelle andele i interessentskabet. 11. RETSFORFØLGELSE 11.1 Interessenternes andel i interessentskabet kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution for fællesskabet uvedkommende gæld, idet interessentskabets midler alene skal tjene til sikkerhed for interessentskabets kreditorer OMSÆTNING/ UDTRÆDEN 12.1 Der gælder ingen begrænsning i omsætning af andele Enhver overdragelse har først gyldighed overfor lauget, når ændringen er meddelt skriftligt til ledelsen Enhver overdragelse af interessentskabsandele er endvidere betinget af, at erhververen indtræder i samtlige af overdragerens rettigheder og forpligtelser over for interessentskabet. Overdrageren frigøres dog først over for Interessentskabet, når evt. restancer på overdragelsestidspunktet er berigtiget. 13. OPLØSNING OG OPSIGELSE 13.1 Såfremt interessentskabet opløses, skal der på generalforsamlingen vælges en eller flere likvidatorer, der skal udarbejde en status over interessentskabets aktiver og passiver. Likvidator skal herefter snarest realisere alle aktiverne til dækning af gældsforpligtelser samt afvikle interessentskabet. Interessentskabets formue/gæld fordeles mellem interessenterne i samme forhold som disses ideelle andele Den enkelte interessent kan ikke opsige sin deltagelse i interessentskabet og kan kun udtræde af interessentskabet ved salg i henhold til punk KAPITALGRUNDLAG 14.1 Der er ikke indskudt kapital i forbindelse med selskabets stiftelse I forbindelse med projektets realisering indskydes for samtlige andele et kontantbeløb efter betingelserne i VE-lovens udbudsregler om køberet. Har der været mindre udgifter, som ikke kan opkræves efter ordningen om køberet, fordeles sådanne udgifter efter samme principper mellem alle andele, som ikke er omfattet af køberetsordningen. 15. VOLDGIFT 15.1 Ethvert spørgsmål om forståelsen at nærværende vedtægter skal - såfremt mindelig ordning ikke kan opnås - afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 553 af april 2005 om voldgift.

5 Disse vedtægter er godkendt på en stiftende generalforsamling 11. juni 2012 Godkendt på ekstraordinær generalforsamling Aagaard Gods, d,. 16. december 2014 Jesper aa!e Kjeldsen Dir sent

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60 J. nr. 66-12132-0-BR Tinglysningsafgift kr. 8.100,00 Ejerlav: Anmelder: Kirke Værløse by, Værløse Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 15by, 15lo, 15lp, 15lq, 15lr, 15ls, 15lt, 15lu

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere