Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen"

Transkript

1 Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013

2 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december 2013 havde 31 fuldtidsåbne filialer, seks erhvervscentre og 452 medarbejdere. Banken er i sin nuværende form resultatet af en fusion i 2011 mellem de 16 andelskasser i Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA), SDA og Danske Andelskassers Bank, der var ejet af andelskasserne i SDA. Danske Andelskassers Bank har derfor rødder tilbage til stiftelsen af den første andelskasse i 1915, og banken bygger stadig på værdier og tanker, der kan trækkes tilbage hertil. Det betyder også, at socialt ansvar og engagement i lokalsamfundene har været en del af Danske Andelskassers Banks virksomhedsdrift i næsten 100 år. Gennem alle årene har det ligget naturligt i bankens DNA, men i takt med samfundsansvar er blevet underlagt lovgivningsmæssige rammer, har Danske Andelskassers Bank nedskrevet principperne i en CSR-politik og rapporterer hvert år på området i forbindelse med offentliggørelsen af bankens årsrapport. Banken har på nuværende tidspunkt ikke fundet det værdiskabende at tilslutte sig standarder eller principper for samfundsansvar. Politikken og rapporterne fra og med 2009 kan ses på Danske Andelskassers Banks hjemmeside: Nærværende rapport er i lighed med de foregående rapporter struktureret med udgangspunkt i politikken og således som følger: 1. Overordnet politik s Forretning s Medarbejdere s Kunder s Lokalsamfund s Klima og miljø s. 20 Det skal understreges, at mange af elementerne er nært sammenhængende eksempelvis er kompetente og engagerede medarbejdere en forudsætning for gode løsninger for kunderne, hvilket medvirker til en positiv forretningsmæssig udvikling for banken såvel som en positiv udvikling for lokalsamfundene. Forankring i banken Som en følge af den store rolle, lokalsamfundene og engagementet heri spiller for Danske Andelskassers Bank, nedsatte bestyrelsen i 2012 et Lokalstrategiudvalg, der skulle sikre den størst mulige effekt af bankens engagement i lokalområderne samt fastslå og forankre, hvad det vil sige at være lokal i Danske Andelskassers Bank. I anerkendelse af det lokale engagements store andel i bankens samfundsansvar udvidede bestyrelsen i 2013 Lokalstrategiudvalgets kommissorium til at omfatte bæredygtighed i bred forstand. Ud over de bestyrelsesmedlemmer, der udgør Lokalstrategiudvalget Bæredygtighed, deltager også re præsentanter fra bankens direktion, bankens salgsfunktion og bankens kommunikationsafdeling i udvalgets møder, hvilket er medvirkende til at sikre en forankring ind i bankens aktiviteter og øvrige organisation. 2 CSR-rapport 2013

3 Det bemærkes, at bankens CSR-politik og de deri liggende principper i øvrigt ses som en integreret del af Danske Andelskassers Bank, jf. også ovenfor, og at der som udgangspunkt ikke sker en særlig forankring af dette ved medarbejderne, da dette ikke vurderes nødvendigt pr. nuværende. Særligt om menneskerettigheder og klimapåvirkning Folketinget vedtog i juni 2012 en ændring af Årsregnskabsloven, der betyder, at virksomheder udtrykkeligt skal tage stilling til menneskerettigheder og klimapåvirkning, uanset om elementerne indgår i virksomhedens politik for samfundsansvar. 31. december 2013 var i gang med en kapitalmæssig genopretningsplan for at reetablere en tilfredsstillende solvens, og det gælder ligeledes i forhold til bankens værdier og grundholdninger. Der er især gennem andet halvår 2013 blevet sat spørgsmål ved bankens etik og bankens kvalitet. Det er sket som følge af bl.a. avisartikler i særligt Jyllands- Posten og redegørelser mv. fra Finanstilsynet, og spørgsmålene har bl.a. drejet sig om bankens ageren i forbindelse med en gennemført aktieemission i juni 2011, pensionsordninger for to tidligere direktører og CI BOR- samt valutalån til kunder. Danske Andelskassers Bank har siden udfærdigelsen af den første CSR-politik såvel som forud herfor - haft det grundlæggende princip, at menneskerettigheder naturligvis skal respekteres, og at banken skal søge at reducere klimapåvirkningen mest muligt uden at dette har indgået som en del af bankens forretningsmæssige strategi. Danske Andelskassers Bank har i alle tilfælde søgt at give en så åben og dækkende redegørelse for forholdene som muligt, og i de tilfælde, hvor der beklageligvis er sket fejl, er banken gået aktivt ind i undersøgelsen af sådanne fejl for at nå den hurtigste og bedst mulige afklaring heraf. Da banken primært opererer i Danmark, samarbejder med danske samarbejdspartnere og investerer i danske samarbejdspartnere, har banken ikke prioriteret indsatser i forhold til overholdelse af menneskerettigheder i 2013, men banken er naturligvis til stadighed opmærksom på området. Banken er ligeledes opmærksom på klima- og miljøområdet, og dette indgår særligt i overvejelserne på IT-området, hvor nye løsninger giver muligheder for at spare eksempelvis papir, brændstof, el og penge. Dette er nærmere beskrevet senere i denne redegørelse. Det skal dog pointeres, at nogle af de påstande, der er blevet fremsat vedrørende Danske Andelskassers Bank, har været ubegrundede, og efter bankens opfattelse i nogle tilfælde alene er blevet fremsat for at stille banken i et negativt lys. Fokus på lokalsamfundene Som følge af de udfordringer, Danske Andelskassers Bank har oplevet i 2013, har banken måttet prioritere sine indsatser yderligere. Banken har, med grundlag i historie og værdier, derfor fokuseret en stor del af indsatsen på arbejdet i og for bankens lokalsamfund. Overordnet blik på 2013 Danske Andelskassers Bank er i 2013 blevet udfordret på en række forskellige områder. Det gælder økonomisk, hvor betydelige nedskrivninger gør, at banken pr. Danske Andelskassers Bank er opstået i, beliggende i og agerer i lokalsamfund, der primært ligger uden for de større byer. Disse områder er de senere år blevet udfordret i en grad, så nogle betegner dem som Udkantsdanmark eller den rådne banan, men dette er efter bankens opfattelse en grov underkendelse af områdernes værdi. 3 CSR-rapport 2013

4 Danske Andelskassers Bank har derfor i årets løb fortsat engagementet i sine lokalområder og tillige igangsat nye tiltag og indsatser, som nærmere beskrevet senere. Dette ses endvidere i tråd med bankens ene målsætning for arbejdet med samfundsansvar i 2013, som beskrevet i den Lovpligtige redegørelse for samfundsansvar 2012: at være medvirkende til en positiv udvikling i de lokalområder, hvor banken er hjemmehørende. I forhold til bankens anden målsætning: at sikre underbyggede udviklingsplaner og kompetenceudviklingsforløb for alle bankens medarbejdere. må det konstateres, at der pr. 31. december 2013 var oprettet udviklingsplaner svarende til, at 45 % af bankens medarbejdere havde en udviklingsplan. Der er i årets løb gennemført kompetenceudvikling for forskellige områder og medarbejdertyper, og udviklingen betegnes overordnet som positiv. Dette omtales nærmere senere. 4 CSR-rapport 2013

5 1.0 Overordnet politik Antal aktionærer Tilmeldte til aktionærmøder Modtagere af aktionærblad Danske Andelskassers Bank er et dansk pengeinstitut, der er opstået på baggrund af et engagement i lokalområder udenfor de større byer og derfor har et særligt ansvar i forhold til sådanne områder. Det betyder, at banken overordnet har et ansvar for at arbejde for en langsigtet positiv udvikling i de lokalsamfund, banken er en del af, og det stiller krav til Danske Andelskassers Bank på en lang række af de områder, der indgår i bankens CSR-politik og nærværende redegørelse: Banken skal drive en forretning, der giver grundlag for langsigtet tilstedeværelse i lokalsamfundene Bankens medarbejdere skal være kompetente og engagerede, så der sikres værdiskabende rådgivning Som en del af dansk kultur og danske værdier betragter Danske Andelskassers Bank det som naturligt at overholde menneskerettigheder og gældende lovgivning, og det er bankens forventning, at det samme er gældende for bankens underleverandører og samarbejdspartnere, da disse i al væsentlighed også er hjemmehørende i Danmark. Som beskrevet under afsnittet Forretning prioriterer Danske Andelskassers Bank derfor ikke pr. nuværende at afdække leverandørkæden bagved bankens egne leverandører. Jf. indledningen har Danske Andelskassers Bank i 2013 måttet konstatere, at banken ikke alle tilfælde har efterlevet gældende dansk lovgivning. Dette har naturligvis været stærkt utilfredsstillende, og banken har anvendt store ressourcer på dels at sikre, at ingen blev ramt af de fejl, der er sket, dels at sikre, at sådanne fejl ikke gentager sig fremover. Bankens kunder skal have løsninger, der skaber værdi Banken skal støtte initiativer og aktiviteter i lokalsamfundene Banken skal handle således, at kommende generationer sikres de samme muligheder som den nuværende Danske Andelskassers Bank blev i 2013 politianmeldt for i mindst 12 tilfælde ulovligt at have ydet lån til aktietegning i forbindelse med bankens aktieemission i 2011, hvor mere end aktionærer tegnede aktier. Banken samarbejdede fuldt ud med myndighederne, erkendte hurtigt at der i enkeltstående tilfælde blev ydet sådanne lån til aktietegning i strid med bankens principper og politikker og glæder sig over, at sagen fik en 5 CSR-rapport 2013

6 relativt hurtig afslutning gennem bankens vedtagelse af et bødeforlæg i januar Banken er endvidere i 2013 blevet sigtet for, ligeledes i 2011, at have overtrådt Lov om værdipapirhandel 39 vedrørende kursmanipulation. Banken har afvist denne sigtelse på det foreliggende grundlag. Demokratisk struktur Principperne om kundeejerskab og aktivt ejerskab er stadig en del af bankens kultur, som det var det i andelskasserne. I forbindelse med omdannelsen i 2011 var det således vigtigt for banken at bevare disse elementer, og det er vurderingen, at dette lykkedes og til stadighed er lykkedes. Alle godt aktionærer har således fri og lige adgang til information om og fra banken, ligesom alle aktionærer har fri og lige adgang til eksempelvis at deltage i bankens generalforsamling, stemme på generalforsamlingen og tale på generalforsamlingen. Elektroniske løsninger giver endvidere aktionærerne mulighed for at give deres stemme til kende uden at møde frem fysisk til aktionærmøder I forbindelse med omdannelsen i 2011 besluttede Danske Andelskassers Bank sig for, at der hvert år skulle holdes aktionærmøder seks forskellige steder i landet som supplement til bankens generalforsamling. Ønsket var, at banken på den måde kunne komme tæt på aktionærerne, og at det ville være let for aktionærerne at få svar på spørgsmål og tanker, de måtte have. På trods af, at møderne kun er afholdt to gange, er der allerede tale om en god tradition, og med i alt godt deltagere i 2013 var der fyldte haller ved alle seks møder. På møderne får aktionærerne en orientering om årets gang i banken og lokalområdet, lidt at spise samt et indlæg ved en ekstern foredragsholder i 2013 var det Frank Erichsen, kendt som Bonderøven. Fra og med 2014 er der endvidere valg til bankens aktionærråd. Foredragsholder til aktionærmøderne i 2013 var Frank Erichsen, kendt som Bonderøven 6 CSR-rapport 2013

7 Tilsvarende har alle aktionærer mulighed for at deltage i bankens aktionærmøder, der holdes seks forskellige steder i landet efter offentliggørelsen af bankens årsrapport og inden afholdelse af den ordinære generalforsamling. Den mulighed benyttede godt aktionærer sig af i 2013, og det betyder, at Danske Andelskassers Bank fik mulighed for at informere og aktivere mere end 10 % af det samlede antal ejere. Som aktionær har man endvidere mulighed for at opstille kandidater til Danske Andelskassers Banks bestyrelse eller et af bankens seks aktionærråd, ligesom man har mulighed for selv at stille op til disse organer, der henholdsvis har det overordnede ansvar for banken og fungerer som bankens ører og mund i lokalområderne. I forbindelse med omdannelsen i 2011 blev der vedtaget en overgangsordning, således at den på det tidspunkt siddende bestyrelse er fortsat indtil generalforsamlingen 2014, mens de i andelskasserne siddende bestyrelser har udgjort aktionærrådene frem til Ønsket med denne overgangsordning var at sikre stabilitet i en periode, hvor der på forhånd var forventet store forandringer, og set i lyset af de faktiske forandringer og udfordringer der langt har overgået det forventede vurderes overgangsordningen at have været en rigtig beslutning. På aktionærmøderne i 2014 er alle aktionærrådsmedlemmer på valg. Opstillingsfristen udløb den 15. januar 2014, og det kan konstateres, at antallet af opstillede matcher det ønskede antal medlemmer, hvorfor der ikke afvikles en valghandling på aktionærmøderne. På generalforsamlingen i 2014 er alle de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer endvidere på valg, mens et af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg forud for generalforsamlingen. For såvel aktionærråd som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer gælder, at der ønskes en turnusordning, hvor halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år. I forbindelse med valgene i 2014 vælges halvdelen af medlemmerne derfor for to år, mens den anden halvdel vælges for et år. Opsummering Danske Andelskassers Bank har i 2013 måttet konstatere, at banken ikke i alle tilfælde har efterlevet egne værdier og principper samt gældende lovgivning. Selv om der er tale om enkeltstående fejl, er dette dybt utilfredsstillende, og banken har haft fokus på at rette op på fejlene og sikre, at de ikke gentager sig. Banken har siden omdannelsen i 2011 søgt en åben dialog med sine mange aktionærer, og det er vurderingen, at dette også er lykkedes i 2013, bl.a. gennem bankens aktionærmøder, der samlede mere end 10 % af bankens aktionærer. 7 CSR-rapport 2013

8 2.0 Forretning Resultat før skat (mio. kr.) Antal fuldtidsåbne filialer og erhvervscentre 50 Filialer Erhvervscentre Danske Andelskassers Banks primære forretning er at levere bankydelser til privatkunder og små og mellemstore erhvervskunder i bankens lokalområder. Omdrejningspunktet er rådgivning og i en tid, hvor økonomien for mange bliver mere og mere kompliceret grundet eksempelvis øget lovgivning og øgede muligheder, er det bankens vurdering, at behovet kun vil blive øget over de kommende år. Samtidig vil stadig flere praktiske behov, eksempelvis hævning eller veksling af kontanter, blive flyttet over på andre platforme, særligt pengeautomater, computere, mobiltelefoner og tablets. Dette har været en væsentlig faktor i tilrettelæggelsen af Danske Andelskassers Banks forretning, hvor der gennem flere år er sket sammenlægning af filialer for at skabe større enheder, der sikrer medarbejderne bedre muligheder for kompetenceudvikling, sparring og fleksibilitet i forhold til møder, uddannelse og privatliv. I 2013 er 10 filialer blevet sammenlagt med nærtliggende filialer, og antallet af fuldtidsåbne filialer i banken var pr. 31. december 2013 på 31. Hertil kommer bankens seks erhvervscentre, der også på erhvervsområdet sikrer mulighed for udvikling, sparring og fleksibilitet. I 2013 er der endvidere sket nedlukning af et af bankens tre supportcentre, så håndteringen af bankens dokumentarbejde mv. nu er samlet i to centrale centre, hvilket sikrer en større effektivitet og ensretning af arbejdet, om end ønsket om at nedbringe bankens omkostninger har været den primære faktor. Ønsket om at nedbringe omkostninger har også været en medvirkende faktor ved såvel ovennævnte filialsammenlægninger som de tilpasninger af medarbejderstaben, der som nærmere beskrevet senere er sket i Ansvarlig kreditgivning Det største forretningsområde for Danske Andelskassers Bank er kreditgivning til privat- og erhvervskunder. Med baggrund i den samfundsøkonomiske udvikling har efterspørgslen efter lån været på et relativt lavt niveau de senere år, men det har været væsentligt for banken fortsat at tilbyde gode finansieringsløsninger for kunderne i bankens markedsområder. Det er afgørende for Danske Andelskassers Bank at kreditgivning sker i overensstemmelse med god skik, at låntagning er i overensstemmelse med kundens økonomi, og at kunderne selv kan forstå og gennemskue produkterne, såfremt der er tale om eksempelvis lånefinansierede investeringsprodukter. Det er bankens opfattelse, at dette har været tilfældet i CSR-rapport 2013

9 Gebyret gik til et godt formål Med baggrund i bankens nedskrivninger de seneste år må det dog konstateres, at nogle kunder alligevel er blevet udfordret økonomisk. Banken har gennem de seneste år opkvalificeret og opnormeret kredithåndteringen i hele banken. Opkvalificeringen ses ligeledes til gavn for de kunder, der måtte blive udfordret økonomisk. Få et lån - og gi gebyret til en god sag det var overskriften, da Danske Andelskassers Bank fra april til juni tilbød lån på særligt fordelagtige vilkår, som kunderne kunne bruge til boligforbedringer, en ny bil eller noget helt tredje. Det specielle ved lånet var, at dokumentgebyret skulle gå ubeskåret til et godt, lokalt formål. De kunder, der optog lån i perioden, bestemte fordelingen af pengene. På landsplan kunne banken derfor i begyndelsen af september dele næsten kr. ud til mere end 100 lokale foreninger som følge af forårets og forsommerens låneaktiviteter. Gang i hjulene - Vores mål med tiltaget var at sætte fokus på, at banken er klar til at låne nogle penge ud, så vi kan få endnu mere gang i vores markedsområder i Jylland og på Fyn både hos de lokale håndværkere og de handlende. Og vi kan med tilfredshed konstatere, at vores kunder også er klar til at låne til fornuftige investeringer og forbedringer, forklarer Jens D. Hansen, salgs- og marketingdirektør Danske Andelskassers Bank, og fortsætter: - Samtidig vil vi meget gerne støtte nogle af de foreninger og klubber, som gør en positiv forskel i vores lokalområder. Det er vigtigt, at vi også i de mindre byer har et blomstrende foreningsliv og idrætsklubber, der har masser af spændende tilbud til medlemmerne. Så vi synes, det er fantastisk, at vi i samarbejde med vores kunder nu kan give et bidrag til dem på denne her måde. Dette er naturligvis meget tilfredsstillende og ses til gavn for alle parter. Ansvarlig investering Et andet af Danske Andelskassers Banks større forretningsområder er investering, hvor bankens væsentligste ansvar er at sikre, at kundernes investeringer matcher kundernes ønsker og giver det bedst mulige afkast i henhold hertil. Dette gælder i forhold til såvel risikoprofil som eksempelvis hvilke typer aktier, kunderne ønsker at investere i, og i forhold til sidstnævnte er det bankens opfattelse, at bankens ansvar er at sikre, at kunderne er oplyst om eksempelvis miljømæssige eller etiske aspekter ved investeringer ikke at til- eller fraråde udvalgte investeringer på baggrund af sådanne kriterier. Danske Andelskassers Bank har måttet konstatere, at der i nogle tilfælde er sket fejl i forbindelse med fastlæggelsen af kunders risikoprofiler i form af manglende udarbejdelse, manglende opdatering af allerede udarbejdet profil eller mangelfuld sammenhæng mellem profilen og faktisk foretagne investeringer. Dette er ligeledes omtalt i Finanstilsynets rapport Investorbeskyttelse ved salg af DAB-aktier af 23. oktober 2013, der kan ses på bankens hjemmeside. Denne rapport påpeger forskellige fejl og uhensigtsmæssigheder i forbindelse med Danske Andelskassers Banks aktieemission i 2011, og det må generelt konstateres, at flere af de nævnte forhold ikke er tilfredsstillende, er fejl og er i strid med bankens generelle holdninger og poli 9 CSR-rapport 2013

10 tikker. Banken har i 2013 haft et fokus på at rette op på de fejl, der er begået, og sikre dels, at disse ikke ligger nogen kunder til last, dels at sådanne fejl ikke gentages fremadrettet. Ud over at håndtere kundernes investeringer har Danske Andelskassers Bank også egne investeringer. Banken fører en generelt forsigtig fondspolitik, og størsteparten af bankens investeringer er således placering af overskudslikviditet samt investeringer i samarbejdspartnere. Aktieporteføljen består på den baggrund primært af aktier i selskaber, som Danske Andelskassers Bank har et samarbejde med, og banken går som hovedregel ikke ind som en aktiv investor i sådanne selskaber, ligesom banken sjældent handler aktivt med denne del af porteføljen. I 2013 er der ikke sket betydelige ændringer i bankens portefølje af aktier i samarbejdende virksomheder. Samarbejdspartnere På såvel investerings- og kreditområderne som på bankens øvrige forretningsområder er det Danske Andelskassers Banks strategi at søge samarbejde med partnere, der gør banken i stand til eksempelvis at levere kvalitetsprodukter til kunderne eller optimere brugen af egne ressourcer. Da Danske Andelskassers Bank primært opererer i Danmark, er bankens leverandører som udgangspunkt ligeledes hjemmehørende i Danmark. Da produkterne endvidere i al væsentlighed er ikke-materielle produkter, har Danske Andelskassers Bank ikke i 2013 prioriteret at afdække leverandørkæden bag bankens leverandører for at kontrollere, at der hele vejen igennem sker overholdelse af samfundsansvarsprincipper i en grad, der vurderes tilfredsstillende. Det er dog bankens vurdering, at dette er tilfældet, og banken kan med tilfredshed konstatere, at mange af bankens primære samarbejdspartnere er aktive og proaktive i forhold til samfundsansvar. Det gælder eksempelvis bankens primære samarbejdspartnere på investeringsområdet, Sparinvest og Sydinvest, der begge har tilsluttet sig FNs seks principper for ansvarlig investering, UN PRI. Det gælder bankens primære samarbejdspartnere på kreditområdet, Totalkredit og DLR Kredit, der eksempelvis arbejder med energibesparelser. Og det gælder en af bankens nyeste samarbejdspartnere, Købstædernes Forsikring, der som et kundeejet forsikringsselskab også har et værdisæt lig Danske Andelskassers Banks. Foruden at benytte sig af leverandører er Danske Andels kassers Bank også selv leverandør af forskellige bankservices til andre virksomheder inden for den finansielle sektor, hvor der ofte ses et værdimæssigt fællesskab i forhold til eksempelvis lokalområderne. Dette samarbejde er ligeledes forløbet tilfredsstillende i Negativt resultat Når Danske Andelskassers Bank skal vurdere forretningen i 2013, er det naturligvis en afgørende faktor, at 2013 resulterede i et negativt resultat før skat på -380 mio. kr. Dette er utilfredsstillende set med finansielle briller, men det er også utilfredsstillende, da resultatet kombineret med negative resultater i de foregående år alt andet lige begrænser Danske Andelskassers Banks aktiviteter i forhold til eksempelvis samfundsansvar, og da negative resultater kan have en afsmittende negativ effekt på det image, bankens markedsområder har i den brede befolknings øjne. Tilsvarende må det konstateres, at negative resultater, nedskrivninger og negative historier har en afsmittende negativ effekt på finanssektorens samlede image. 10 CSR-rapport 2013

11 Opsummering Danske Andelskassers Bank har i 2013 fortsat den positive udvikling på eksempelvis kreditområdet, hvor der i praksis ikke ses nedskrivninger på nye lån, der er ydet. Banken har imidlertid på investeringsområdet måttet konstatere fejl og mangler i forhold til investeringsprofiler, der ses i strid med bankens grundlæggende holdning om altid at levere løsninger, der passer til den enkelte kunde, hvilket ikke er tilfredsstillende. Det er heller ikke tilfredsstillende, at banken igen i 2013 kommer ud med et negativt resultat, hvilket ikke alene kan have en negativ effekt for banken men også for det image, bankens markedsområder tillige med finanssektoren har. 11 CSR-rapport 2013

12 3.0 Medarbejdere Medarbejdere ultimo 2013 arbejderne, og banken søger i alle forhold at overholde gældende lovgivning og overenskomster mv. Banken søger endvidere at give medarbejderne de bedst mulige forhold med udgangspunkt i eksempelvis politikker for rygning, alkohol, seniorordninger og mangfoldighed i ledelsen mv., ligesom banken ønsker at tilbyde en attraktiv og konkurrencedygtig aflønning, der matcher medarbejdernes kvalifikationer. Opsigelser For at nedbringe bankens omkostninger har Danske Andelskassers Bank gennem de seneste år lavet en løbende tilpasning af sin medarbejderstab via nedlæggelse af stillinger. Banken har søgt at nå de nødvendige besparelser ved eksempelvis undladelse af genbesættelse af stillinger, men dels har det ikke været muligt at nå de nødvendige besparelser af denne vej, dels har der i flere tilfælde ikke været overensstemmelse mellem de stillinger, der blev ledige, og de stillinger, der kunne nedlægges. Antal medarbejdere: 452 Gennemsnitsalder: 47 år Kønsfordeling: 46 % mænd, 54 % kvinder Da Danske Andelskassers Bank, jf. tidligere, ser rådgivning som bankens nok vigtigste produkt, er bankens medarbejdere naturligvis afgørende for bankens udvikling. Banken ser det som en naturlig del af virksomhedsdriften at sikre de bedst mulige vilkår og muligheder for med Danske Andelskassers Bank har derfor været nødt til at opsige medarbejdere, og dette har også været tilfældet i 2013, hvor banken ved årets begyndelse havde 517 medarbejdere og ved årets udgang havde 452 medarbejdere, mens allerede aftalte fratrædelser betyder, at banken ved halvåret 2014 alt andet lige - beskæftiger 395 medarbejdere. Det svarer til, at banken i løbet af halvandet år har nedbragt medarbejderantallet med 24 %, og det har stillet særlige krav til banken igennem 2013, ligesom det vil stille særlige krav fremadrettet. Kravene vedrører naturligvis de opsagte medarbejdere, hvor Danske Andelskassers Bank har prioriteret, at opsigelsen sker på den bedst mulige måde, og at medarbejderne hurtigst muligt kommer tilbage i job. Banken har derfor bl.a. indgået en aftale med Mercuri Urval, der varetager outplacementforløb for opsagte medarbej 12 CSR-rapport 2013

13 dere. Kravene vedrører også de tilbageværende medarbejdere, hvilket har været særligt aktuelt og haft et særligt fokus i den forgangne periode, hvor mange har oplevet at måtte sige farvel til kolleger med den usikkerhed mv. dette medfører. Det er bankens vurdering, at hver eneste opsigelse er beklagelig, men at banken har et langsigtet ansvar for at sikre en konkurrencedygtig bank, hvilket kræver tilpasninger af omkostningsstrukturen.. Sammenlægninger og organisatoriske ændringer I sammenhæng med opsigelser har Danske Andelskassers Bank også foretaget andre organisatoriske ændringer, herunder særligt sammenlægninger af filialer og ændringer af strukturen på hovedkontoret. Banken har i 2013 sammenlagt 10 filialer med nærtliggende filialer, mens yderligere to filialer er gået over til at være deltidsåbne. Sådanne sammenlægninger giver naturligt omkostningsbesparelser, men de giver ligeledes nye og forbedrede muligheder for bankens medarbejdere. Ved at være samlet i større enheder bliver der eksempelvis mere fleksibilitet i forhold til uddannelse, sparring, møder og den generelle tilrettelæggelse af arbejdstid og fritid. Det er således bankens vurdering, at sammenlægninger af filialer i al væsentlighed skaber bedre vilkår for medarbejderne, og banken ser generelt en udvikling i finanssektoren hen mod færre men større filialer, hvor der er mulighed for hurtigt og fleksibelt at tilbyde kunderne den ønskede specialistrådgivning. Af to omgange har Danske Andelskassers Bank i 2013 ændret organisationen på hovedkontoret. Hovedformålet med de seneste ændringer var at skabe en fladere struktur, hvor vejen fra medarbejderen i filialen til direktionen blev kortere, og hvor der blev mere inddragelse af medarbejdere på tværs af banken. Et eksempel på sidstnævnte er oprettelsen af komiteer på forskellige områder, hvor medarbejdere fra forskellige dele og lag af organisationen samarbejder omkring konkrete emner. Igen er det bankens forventning at en sådan struktur vil være til gavn for både medarbejderne og banken selv, da øget indflydelse og nye input fra medarbejderes side ses som et værdifuldt bidrag til bankens videre udvikling. Kompetenceudvikling For fortsat at kunne levere kompetent rådgivning til bankens kunder og i øvrigt leve op til lovkrav mv. har Danske Andelskassers Bank kontinuerligt fokus på kompetenceudvikling, og der holdes året igennem adskillige større eller mindre undervisningsforløb for medarbejdere i alle dele af organisationen. Banken benytter sig af forskellige undervisningsformer og anvender således bl.a. interne kurser, sidemandsoplæring, e-learning og eksterne kurser og ofte en kombination af forskellige elementer. I 2013 har der bl.a. været fokus på bolig, pension, forsikring og kredit, ligesom der eksempelvis er sket såkaldt rød certificering af medarbejdere, således at disse er rustet til at rådgive kunderne om avancerede investeringsprodukter, særligt garantiobligationer. To særlige fokusområder i 2013 har været henholdsvis bankens ledere og hvad banken betegner talenter unge medarbejdere med potentiale. For medlemmerne af bankens koncernledelse er der i samarbejde med konsulentvirksomheden Mercuri Urval gennemført et forløb omkring god ledelse, som i 2014 vil blive bredt ud til de næste ledelsesniveauer i banken, mens der for bankens talenter er gennemført et diplomforløb sammen med konsulentvirksomheden Blachman. Endvidere har banken i 2013 haft 30 medarbejdere, der var i gang med en HD-uddannelse, mens fem medarbejdere var i gang med uddannelsen Den kompetente 13 CSR-rapport 2013

14 rådgiver på Finanssektorens Uddannelsescenter og otte medarbejdere var i gang med Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Hertil kommer, at medarbejdere fra banken i 2013 har været i gang med bl.a. Master i Ledelse på Finanssektorens Uddannelsescenter eller MBA-forløb. Udviklingsplaner I forlængelse af omdannelsen af organisationen igangsatte Danske Andelskassers Banks strukturerede MUSforløb inklusive planer for kompetenceudvikling. Dette arbejde er fortsat i 2013, hvor det jf. tidligere var en målsætning, at alle bankens medarbejdere skulle sikres underbyggede udviklingsplaner og kompetenceforløb. Pr. 31. december 2013 var der fastlagt udviklingsplaner for 45 % af bankens medarbejdere, og det er bankens vurdering, at der i 2013 trods de udfordringer, banken har oplevet på andre fronter har været et fokus på kompetenceudviklingen, og at de medarbejdere, der har ønsket det, har fået fastlagt udviklingsplaner samt fået igangsat udviklingsforløb under naturlig hensyntagen til planer og prioriteter i banken i øvrigt. Opsummering Danske Andelskassers Bank har i 2013 søgt at sikre de bedst mulige vilkår for medarbejderne, herunder muligheder for fleksibilitet og udvikling. Særligt kompetenceudvikling har været i fokus i 2013, og der er generelt sket en sådan udvikling i forhold til alle medarbejdergrupper. Banken har i 2013 desværre måttet opsige flere medarbejdere for at nedbringe omkostningerne, og det har været vigtigt for banken, at opsigelserne skete på den bedst mulige måde for både de opsagte og de blivende medarbejdere. 14 CSR-rapport 2013

15 Fra Outrup til Aarhus med lokal opbakning hele vejen Der er for langt til idrætshallen i Outrup, når man læser statskundskab på Aarhus Universitet. Derfor blev håndbold og holdånd pakket væk til fordel for forelæsninger og fredagsbar, da Sara Jeppesen flyttede til Aarhus i Efter et stykke tid meldte lysten til håndbold sig imidlertid igen, og til en fredagsbar faldt Sara i snak med andre, der havde det på samme måde. Sidste sæson sponserede Andelskassen spillertrøjer og gav tilsagn om et tilskud til et stævne, der dog måtte droppes. - Vores CV er var fyldt med studier og studiejob, men vi manglede noget af det, der gør det hele lidt sjovere. Samtidig ville vi gerne omgås andre end kun dem, vi læser med, så vi blev enige om at lave et hold, der har plads til studerende fra forskellige uddannelser, fortæller Sara. Initiativtagerne ringede til venner og bekendte og fik hurtigt samlet en flok interesserede. Sara, der dengang var kunde i Andelskassen i Outrup, kontaktede filialen i Aarhus, der sagde ja til at bakke op om projektet. - Som tidligere kunde i Andelskassen i Outrup vidste jeg selvfølgelig, at filialen støtter lokalt og bakker op om initiativer i nærområdet. Det er ikke anderledes i Aarhus. Samarbejdet har været vildt godt, siger Sara Jeppesen, der også kan glæde sig over, at holdet med en stamme på spillere er blevet en så stor succes, at det har været nødvendigt at sige nej til omkring 15 andre, der gerne ville være med. 15 CSR-rapport 2013

16 4.0 Kunder Kundetilfredshed 2013 * Privat Erhverv * Kunder, der har deltaget i rådgivningsmøder er blevet bedt om at vurdere udsagnet "Generelt er jeg tilfreds med at være kunde i Andelskassen" på en skala fra 1-7. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at banken ikke har kunder, der oplever økonomiske vanskeligheder. Det må konstateres, at en ikke ubetydelig del af Danske Andelskassers Banks kunder er blevet udfordret af de senere års økonomiske krise, der eksempelvis kan have medført ledighed, vanskeligheder ved at afhænde bolig eller manglende omsætning i ens virksomhed. Sådanne udfordringer har også påvirket en af Danske Andelskassers Banks største kundegrupper målt på lånestørrelse, nemlig landbruget, hvor hårde vilkår gennem flere år betyder, at selv dygtige og kompetente landbrugskunder kan opleve udfordringer. Danske Andelskassers Bank har en mangeårig historie som et kundeejet pengeinstitut, og den dag i dag er en stor andel af bankens godt aktionærer ligeledes kunder i banken. Dette giver banken et særligt ansvar for at sikre gode løsninger for kunderne, og banken betegner på mange måder forholdet til kunderne som et samarbejde også i forhold til rådgivningen, der som tidligere nævnt er en af bankens primære varer, og naturligvis har størst værdi, hvis den finder sted på et åbent og fyldestgørende grundlag. Et andet eksempel på bankens forhold til kunderne er det lokale engagement, der beskrives senere, hvor banken støtter op om initiativer og aktiviteter, der skaber værdi for lokalområderne og dermed for bankens kunder. Som pengeinstitut har Danske Andelskassers Bank naturligvis et ganske særligt ansvar i forhold til sine kunder, da økonomien spiller en afgørende rolle for kundernes hverdag og muligheder på både kort og lang sigt. Dette stiller krav til banken, og som nævnt andetsteds er det tilfredsstillende, at der eksempelvis i praksis ikke, for lån ydet i 2012 eller 2013, er konstateret en økonomisk udvikling, der har nødvendiggjort nedskrivninger for banken, eller stillet kunderne økonomisk ugunstigt i forhold til det forventede. Det er Danske Andelskassers Banks generelle tilgang, at man går aktivt ind i engagementer, der oplever vanskeligheder, og gennem handleplaner mv. søger at støtte en reetablering af en sund økonomisk sundhedstilstand for kunderne. Dette har også været tilfældet i 2013, og det er vurderingen, at de seneste års erfaringer på området samt den generelle opkvalificering af kompetencer i banken i flere tilfælde har sikret positive resultater for såvel kunder som bank. Kundetilfredshedsanalyse Som supplement til den løbende dialog med bankens kunder igangsatte Danske Andelskassers Bank i 2013 en kundetilfredshedsundersøgelse, hvor alle kunder, der har været til et Økonomisk Overblik- eller Helhedsrådgivningsmøde (og har en mailadresse registreret) efterfølgende modtager et kort spørgeskema. Undersøgelsen giver banken mulighed for løbende at følge tilfredsheden med kvaliteten af bankens møder, således at banken har mulighed for at videregive best practice på tværs af banken og sætte ind med understøttende aktiviteter, hvis tilfredsheden i en periode og/ eller et område falder. Resultaterne af undersøgelsen har i 2013 vist en meget 16 CSR-rapport 2013

17 stor tilfredshed med møderne, og det er naturligvis bankens ønske at fastholde en sådan stor tilfredshed om end banken også er sig bevidst, at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt at gøre kunder utilfredse på kort sigt ved eksempelvis at afslå en låneforespørgsel. Opsummering Danske Andelskassers Bank har i 2013 arbejdet for en sikre en positiv udvikling for bankens kunder, herunder ikke mindst de, der har oplevet økonomiske udfordringer. Banken har igangsat en kundetilfredshedsanalyse, der viser en generelt stor tilfredshed med banken og vil blive anvendt til at optimere bankens rådgivning og igangsætte tiltag, såfremt tilfredsheden måtte falde. 17 CSR-rapport 2013

18 5.0 Lokalsamfund Med baggrund i Danske Andelskassers Banks historie og geografiske placering har Danske Andelskassers Bank et særligt ansvar for de lokalområder, hvor banken er hjemmehørende, og banken ønsker at arbejde for og med disse områder. Mange af bankens lokalområder har været konjunkturmæssigt udfordret de senere år, og forventningerne til befolkningsvandring i Danmark viser en bevægelse væk fra disse områder og hen mod de større bysamfund i Danmark, særligt København og Aarhus. Det er Danske Andelskassers Banks grundlæggende holdning, at banken har et ansvar for at arbejde for en positiv udvikling i bankens nuværende lokalområder, snarere end at følge de tendenser, befolkningsvandringen indikerer. Dette ansvar hænger naturligt sammen med, at banken er stiftet af borgere i disse områder, har sine kunder i disse områder og i høj grad også har sine ejere i disse områder bl.a. i form af de fonde, der opstod på baggrund af de andelskasser, der var en del af omdannelsen i Koldby Holstebro Viborg Ikast Års Hadsund Hobro Hammershøj Randers Aarhus Voldby Danske Andelskassers Bank har derfor i 2013 haft et øget fokus på at gøre opmærksom på de særlige værdier og udfordringer, der knytter sig til den del af Danmark, som nogle kalder Udkantsdanmark. Det er eksempelvis sket gennem interviews med aviser, og banken forventer, at der i 2014 vil blive gjort endnu mere opmærksom på, at der er brug for hele Danmark, hvis landet skal klare sig i konkurrencen med udlandet. Skjern Tarm Ølgod Outrup Kærup-Janderup Oksbøl Nordenskov Varde Agerbæk Esbjerg Bramming Odense Opbakning - til en vis grad Danske Andelskassers Bank er som sponsor involveret i en lang række aktiviteter, initiativer og foreninger i bankens markedsområder. Hovedprincipperne for banken er, at der foretrækkes sponsorater, der kommer mange til gavn, og at der som udgangspunkt ikke ydes sponsorater til eliteidræt o.l. Egebæk-Hviding Rømø Tønder Ringe Sønderborg Augustenborg Kværndrup Svendborg Af samme grund administreres bankens sponsorater som hovedregel i de enkelte filialer, mens banken alene har ganske få overordnede sponsorater om nogen. Undtagelsen, der i 2013 bekræftede reglen om lokale sponsorater, var, at banken gav hver enkelt medarbejder mulighed for at vælge mellem julegave forskellige tilbud 18 CSR-rapport 2013

19 og herunder muligheden for at støtte Dansk Folkehjælps julehjælp. Dette betød, at medarbejderne i Danske Andelskassers Bank støttede julehjælpen der giver udsatte børnefamilier i hele Danmark en julepakke med i alt kroner. Støtte gennem sponsorater har gennem mange år været en vigtig del af Danske Andelskassers Banks lokale engagement, men en endnu større del er naturligvis den lokale kreditgivning, hvor der ydes lån til lokale virksomheder og borgere. Danske Andelskassers Bank har i den forbindelse en særlig forpligtelse til på den ene side at være tilgængelig og fleksibel, på den anden side ikke at lade det lokale engagement stå foran det bankfaglige. Som tidligere nævnt må det konstateres, at denne balance ikke altid er blevet fundet tidligere. Men det er bankens vurdering, at de ændringer og opkvalificeringer, der er lavet de senere år, har sikret den nødvendige balance, og at denne balance er holdt gennem Balancegangen giver dog uvægerligt situationer, hvor det kan være svært at veje for og imod. Eksempler på dette kan være situationer, hvor et lokalsamfund er gået sammen om at oprette en friskole eller en butik, der viser sig at få økonomiske vanskeligheder, eller situationer hvor interessen for en ejendom, der er sat til salg i et lokalområde, er så lille, at det ikke er muligt at finansiere et køb, fordi gensalgsværdien i praksis ikke er til stede. Tilsvarende problemstillinger ses i de situationer, hvor brugen af en af bankens filialer er blevet så lille, at det ikke længere berettiger omkostningerne til at drive filialen med en bemanding, der sikrer et tilbud til såvel kunder som medarbejdere, som banken kan stå inde for. Danske Andelskassers Bank er i sådanne situationer nødt til at prioritere en langsigtet sund udvikling for banken og lokalområderne, og det er vurderingen, at dette er lykkedes i 2013 om end det i tilfælde som de nævnte aldrig er med glæde, at banken siger nej til finansiering eller sammenlægger en filial med en anden filial, fordelene ved sidstnævnte til trods. Opsummering Danske Andelskassers Bank har i 2013 arbejdet for en positiv udvikling i lokalområderne ved at gøre opmærksom på områdernes værdi, ved at sponsere lokale tiltag og ved at levere bankløsninger, der har til formål at sikre en langsigtet sund udvikling for lokalområderne og banken. 19 CSR-rapport 2013

20 6.0 Klima og miljø Webbank ultimo % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kunder med webbank Webbank-kunder med eboks Webbank-kunder med mobilbank Når kunden kan underskrive dokumenter digitalt sparer det tid og penge for alle parter samt papir og eksempelvis brændstof til transport for kunder, der alternativt skulle ind i en filial for at skrive under. Det forventes, at brugen af det digitale underskriftsrum vil blive øget i de kommende år. Digitale brochurer mv. Det er ikke alene dokumenter, der gøres digitale, men også en større del af det materiale, der tidligere er blevet trykt. Danske Andelskassers Bank er sig bevidst, at klima- og miljøproblematikker spiller en stadigt større rolle for samfundet, og at banken som en samfundsmæssig aktør har et ansvar for at sikre, at også kommende generationer kan nyde godt af eksempelvis de samme naturværdier som nuværende generationer. Selv om banken ikke har klima- og miljøfokus som en integreret del af sin strategi, er det derfor alligevel et mål for Danske Andelskassers Bank, at der i videst muligt omfang søges løsninger, der bidrager til en positiv klimamæssig udvikling. Da mange af sådanne løsninger samtidig øger fleksibiliteten og nedbringer omkostninger, ses det i høj grad som en naturlig del af bankens drift. Danske Andelskassers Bank har derfor i mange år arbejdet for eksempelvis at nedbringe strøm- og papirforbruget. Siden omdannelsen i 2011 har størsteparten af Danske Andelskassers Banks kommunikation med aktionærerne været digital, hvilket bl.a. betyder, at finansielle delårsrapporter ikke bliver trykt, mens årsrapporten alene trykkes i et begrænset oplæg, der forventes yderligere nedbragt i de kommende år. Også når det gælder for eksempel brochurer og faktaark rettet mod kunderne, sker der i stadigt større grad publicering via bankens hjemmeside frem for via trykt materiale. Dette har ydermere den fordel, at materialet løbende kan opdateres, så kunderne modtager ajourført information. I de tilfælde, hvor Danske Andelskassers Bank vælger at trykke materiale, tilstræbes det, at banken benytter sig af genbrugspapir e.l. Som hovedregel er papiret således mærket med enten Nordisk Svane, EMAS, ISO 14001, FSC og/eller Blomsten. Digitale underskriftsrum De primære tiltag i 2013 har været relateret til dialogen med kunderne. 58 % af Danske Andelskassers Banks kunder havde pr. 31. december 2013 Webbank, og banken har arbejdet for at benytte det såkaldte digitale underskriftsrum i så stort et omfang, som tekniske muligheder og lovgivning har givet mulighed herfor. Video- og telefonmøder Danske Andelskassers Bank har gennem mange år haft videofaciliteter, således at det var muligt at deltage i møder pr. video i stedet for at møde frem fysisk. I takt med at sådanne videomødefaciliteter vinder indpas flere steder, har Danske Andelskassers Bank i stigende 20 CSR-rapport 2013

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2014 Den lovpligtige redegørelse Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Indledning

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

CSR-rapport 2011. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

CSR-rapport 2011. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen CSR-rapport 2011 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2012 CSR-rapport for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 2011 Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen er et dansk pengeinstitut

Læs mere

CSR-politik for Danske Andelskassers Bank A/S

CSR-politik for Danske Andelskassers Bank A/S CSR-politik for Danske Andelskassers Bank A/S Indledning Danske Andelskassers Bank A/S (DAB) har gennem mange år haft principper som god opførsel, etik og lokalt engagement som et ikke nedskrevet men væsentligt

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2012. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2012. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2012 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2012 Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2012 Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

CSR-Rapport for SDA-koncernen 2010

CSR-Rapport for SDA-koncernen 2010 CSR-Rapport for SDA-koncernen 2010 CSR-Rapport for SDA-koncernen 2010 SDA-koncernen består ultimo 2010 af 16 andelskasser i Sammenslutningen Danske Andelskasser (SDA) og Danske Andelskassers Bank A/S,

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar CSR-rapport. for Danske Andelskassers Bank. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar CSR-rapport. for Danske Andelskassers Bank. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 2015 Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 CSR-rapport for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen for Danske Andelskassers Bank 1. Indledning og overordnet CSR-politik Danske Andelskassers

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks 2014

Finansrådets ledelseskodeks 2014 Finansrådets ledelseskodeks 2014 1 Indledning: Nedenfor følger en oversigt over hvordan Sparekassen Balling forholder sig til Finansrådets Ledelseskodeks 2014. Ledelseskodekset blev udsendt den 22. november

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014 Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 (16. februar 2015) Indledning Finansrådet udsendte den 22. november 2013 et ledelseskodeks med branchespecifikke anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter.

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014 jf. 135 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Offentliggjort den 28. januar 2015 Nærværende redegørelse

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Den 17. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Bestyrelsen finder det beklageligt,

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015 Adm. direktør, Lasse Nyby Lasse Nyby Adm. direktør Bestyrelsesformand: JSNA Holding A/S Aktieselskabet Skelagervej 15 Beskæftigelse Ansat i

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

CSR Redegørelse. for Nordjyske Bank A/S 19. januar 2017

CSR Redegørelse. for Nordjyske Bank A/S 19. januar 2017 CSR Redegørelse for Nordjyske Bank A/S 19. januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning..... 3 2. Kunder 3 3. Medarbejdere 3 4. Miljø. 5 5. Lokalsamfund 5 2 Nordjyske Banks lovpligtige redegørelse for

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen.

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen. God Fondsledelse Shipping og International Spedition (herefter Fonden) CVR nr. 15710039 tilstræber at leve op til anbefalingerne for god fondsledelse som Komitéen for god Fondsledelse har fastlagt, og

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 23. oktober 2015 Sampension KP Livsforsikring a/s Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Sampension administrerer pensionsordninger for knap 300.000 danskere. Hovedparten af kunderne

Læs mere

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter.

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2015 jf. 135 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Offentliggjort den 27. januar 2016 Nærværende redegørelse

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 04 20. oktober 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER 01 Indhold Sammenfatning hvad lærte vi?...3 Beskrivelse af forsøget...4 Baggrunden for forsøget...4 Formålet med forsøget...5 Projektets aktiviteter...5

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Nu kommer JAK Bladet med elektronisk post

Nu kommer JAK Bladet med elektronisk post Nu kommer JAK Bladet med elektronisk post Her har der været et svarkort Er det forsvundet i cyberspace, kan du alligevel tilmelde dig den elektroniske udgave af JAK Bladet på Spar papir og penge Ved at

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere