Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008"

Transkript

1 Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September Bekendtgørelsesgrundlag Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) fastsættes følgende studieordning for uddannelsen til cand.oecon. ved Aalborg Universitet. 2 Studienævn Uddannelsen hører under Studienævnet for Oecon., Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. 3 Optagelse Stk. 1. Optagelse på uddannelsen til cand.oecon. forudsætter en bacheloruddannelse i økonomi fra Aalborg Universitet eller en bacheloruddannelse i økonomi fra en af de øvrige danske økonomiuddannelser, der henhører under bekendtgørelse om uddannelser i økonomi ved universiteterne. Studerende med en anden bacheloruddannelse vil efter ansøgning til studienævnet kunne optages efter en konkret faglig vurdering, hvoraf det vil fremgå, om der er behov for og krav om faglig supplering. 4 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk er hhv. cand.oecon. og Master of Science in Economics (MSc). Den latinske betegnelse er candidatus/candidata oeconomices (cand.oecon.). 5 Udannelsens normering angivet i ECTS Uddannelsen til cand.oecon. er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS. 6 Uddannelsens faglige profil Stk. 1 Uddannelsens formål Uddannelsen til cand.oecon. har til formål at: udbygge de kundskaber, som den studerende har erhvervet under bacheloruddannelsen, sætte den studerende i stand til selvstændigt at anvende også videregående elementer af økonomisk teori, anden samfundsvidenskabelig teori samt hjælpedisciplinerne statistik, matematik og IT, kvalificere den studerende til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder ph.d.-uddannelse, og kvalificere bredt til beskæftigelse i den offentlige og private sektor 1

2 Stk. 2 Uddannelsens fag Uddannelsen til cand.oecon. (1.-4. semester) består af en række konstituerende økonomiske moduler, som er obligatoriske for gennemførelse af uddannelsen svarende til 100 ECTS (inkl. speciale), og valgfag svarende til 20 ECTS. Stk. 3 Faglige og erhvervsrelevante kompetencer efter afsluttet kandidatuddannelse i økonomi. Uddannelsen til cand.oecon. bibringer følgende faglige og erhvervsrelevante kompetencer: videregående indsigt i centrale økonomiske teorier og deres anvendelsesområde videregående færdighed i anvendelsen af kvantitative økonomiske metoder evne til selvstændigt og på et højt fagligt niveau, at formulere, analysere, formidle og opstille løsningsforslag i forbindelse med samfundsøkonomiske problemstillinger evne til kritisk vurdering af anvendte teoretiske og empiriske analyser inden for fagområdet evne til at strukturere egen læring evne til at arbejde problemorienteret og tværfagligt evne til at samarbejde, arbejde i teams og varetage projektledelse. Uddannelsen til cand.oecon. ved Aalborg Universitet giver herudover den enkelte studerende særlige muligheder for en individuel kompetenceprofil via valg af projektemne og valgfrie studieaktiviteter. 7 Uddannelsens moduler, fagelementer og valgfag Kandidatuddannelsen er opbygget af 9 moduler. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for eksamensterminerne, som er angivet i denne studieordning. 2

3 I kandidatuddannelsens semester indgår følgende moduler: 1. semester Modul 1: Videregående makroøkonomisk teori og økonomisk politik (K) Modul 2: Økonometri med særlig henblik på analyse af registerdata (K) Modul 3: Valgfag: projektarbejde eller valgfag (V) 2. semester Modul 4: Arbejdsmarkedsøkonomi (K) Modul 5: Velfærdstatens politiske økonomi (K) Modul 6: Valgfag (V) Modul 7: Semesterprojekt (K) 3. semester Modul 8: International økonomi og politik (K) eller Modul 9: Valgfri studieaktivitet (K) herunder: Modul 9a: Uddannelsespraktik (30 ECTS) Modul 9b: Specialiseringsfag inden for de faglige kerneområder (30 ECTS) Modul 9c: Semesterprojekt (30 ECTS) 5 ECTS 5 ECTS 30 ECTS 4. semester Modul 10: Speciale (K) K: Konstituerende fag V: Valgfag 30 ECTS De enkelte fagelementers mål og indhold Modul 1: Videregående makroøkonomisk teori og økonomisk politik () Formål med kurset er at give den studerende en videregående indsigt i makroøkonomiske problemstillinger. Kurset vil tilvejebringe det nødvendige videnskabsteoretiske fundament for studiet af makroøkonomisk teori med særlig fokus på indsigt i den anvendte metode, de teoretiske antagelser og den empiriske forankring, samt betydningen heraf for de konklusioner, der kan drages vedrørende den økonomiske politik. Undervisningen tilrettelægges som en seminarrække, hvor udvalgte makroøkonomiske emner gennemgås med aktiv deltagelse af de studerende. Modul 1 evalueres ved en ekstern mundtlig prøve med udgangspunkt i en skriftlig opgavebesvarelse med karakter efter 7-trinsskalaen. Prøven omfatter. Den studerende opnår: en videregående indsigt i makroøkonomiske teorier en evne til på et videregående niveau at anvende makroøkonomiske teorier i forhold til nationale og internationale økonomisk-politiske problemstillinger 3

4 Modul 2: Økonometri med særlig henblik på analyse af registerdata () Formålet med kurset er at give de studerende viden om og færdigheder i anvendelse af avancerede økonometriske metoder i forlængelse af bacheloruddannelsens økonometriundervisning. Økonometrimodulet på kandidatdelen fokuserer på forløbsanalyser på baggrund af registerdata og deres anvendelse i forhold til analysen af samfundsøkonomiske problemstillinger. Undervisningen tilrettelægges som et integreret forløb mellem undervisning i de relevante økonometriske metoder og værktøjer og øvelsesopgaver. Modul 2 evalueres internt gennem udarbejdelsen af en skriftlig opgave af 10 dages varighed. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Prøven omfatter. Den studerende opnår: en evne til at anvende longitudinelle statistiske metoder på registerbaserede forløbsdata, herunder overlevelsesanalyse og cox-regressionsanalyse en indsigt i anvendelsesmulighederne af registrene en evne til at forholde sig kritisk til de fordele og ulemper, der er forbundet med denne type økonometriske analyser. Modul 3: Valgfag eller projektarbejde () Ved valgfag forstås fag og faglige områder, der ikke indgår som konstituerende elementer i kandidatuddannelsen. Studienævnet for Oecon. kan alene eller i samarbejde med andre studienævn udbyde studieaktiviteter, der kan godkendes som valgfag. Valgfag kan også udbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter i Danmark eller udlandet. Valgfagene skal forhåndsgodkendes af studienævnet og evalueres som angivet i den for valgfaget gældende studieordning. Vælger den studerende at udarbejde et semesterprojekt er formålet at give den studerende mulighed for at analysere en afgrænset samfundsøkonomisk problemstilling efter eget valg med udgangspunkt i relevant økonomisk litteratur og datamateriale. Projektet kan udarbejdes i grupper (gruppestørrelse max 4 personer) eller individuelt. Semesterprojektet evalueres ved en intern mundtlig prøve i semesterprojektet. Prøven omfatter mundtlig fremlæggelse og diskussion med udgangspunkt i projektet. Prøven bedømmes med karakter efter 7-trinsskalaen og har vægten. 4

5 Den studerende opnår gennem valgfrie studieaktiviteter en særlig faglig kompetence, der er led i den valgte profilering. Modul 4: Arbejdsmarkedsøkonomi (5 ECTS) Formålet med kurset er at give den studerende en videregående teoretisk indføring i arbejdsmarkedet og dets funktionsmåde gennem anvendelsen af mikroteori og inddragelse af institutionelle aspekter, samt en gennemgang af centrale diskussioner inden for arbejdsmarkedsøkonomi. Kurset tilrettelægges som en forelæsningsrække. Modul 4 evalueres ved en intern mundtlig prøve med udgangspunkt i en skriftlig opgavebesvarelse med karakter efter 7-trinsskalaen. Prøven omfatter 5 ECTS. Den studerende opnår: en evne til på et videregående niveau at anvende mikroteori i relation til analysen af arbejdsmarkedets funktionsmåde en indsigt i de institutionelle og politiske reguleringer af betydning for arbejdsmarkedet. Modul 5: Velfærdsstatens politiske økonomi (5 ECTS) Formålet med kurset er at give den studerende en videregående indsigt i økonomisk teoris anvendelse i relation til beskrivelsen og analysen af velfærdsstaten. Kurset vil samtidig på et tværvidenskabeligt grundlag give en indsigt i komparative velfærdssystemer og en indsigt i institutionelle og politiske reguleringer af betydning for velfærdsstaten eksempelvis socialpolitik, skattepolitik og reguleringer på internationalt niveau. Kurset tilrettelægges som en forelæsningsrække. Modul 5 evalueres ved en intern skriftlig ugeopgave med karakter efter 7-trinsskalaen. Prøven omfatter 5 ECTS. Den studerende opnår: en evne til på et videregående niveau at anvende økonomisk teori i forhold til analysen af velfærdsstatslige problemstillinger en grundlæggende indsigt i komparative velfærdssystemer en evne til kritisk og tværvidenskabeligt at analysere politiske reguleringer af velfærdsstaten Modul 6: Valgfag () Ved valgfag forstås fag og faglige aktiviteter, der ikke indgår som konstituerende elementer i kandidatuddannelsen. Studienævnet for Oecon. kan alene eller i samarbejde med andre studienævn udbyde studieaktiviteter, der kan godkendes som valgfag. 5

6 Valgfag kan også udbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter i Danmark eller udlandet. Valgfagene skal forhåndsgodkendes af studienævnet. Valgfagene skal forhåndsgodkendes af studienævnet og evalueres som angivet i den for valgfaget gældende studieordning. Den studerende opnår gennem valgfrie studieaktiviteter en særlig faglig kompetence, der er led i den valgte profilering. Modul 7: Semesterprojekt () Formålet med semesterprojektet er at give den studerende mulighed for at analysere en afgrænset samfundsøkonomisk problemstilling efter eget valg og på et videregående niveau. Projektet kan udarbejdes i grupper (gruppestørrelse max 4 personer) eller individuelt. Modul 7 evalueres ved en ekstern mundtlig prøve i semesterprojektet. Prøven omfatter mundtlig fremlæggelse og diskussion med udgangspunkt i projektet. Prøven bedømmes med karakter efter 7-trinsskalaen og har vægten. Den studerende opnår evne til: at identificere, formulere og afgrænse en samfundsøkonomisk problemstilling, at dokumentere og reflektere over anvendt metode i projektet at analysere projektets problemstilling med udgangspunkt i relevant økonomisk litteratur og datamateriale at evaluere resultaterne og diskutere mulige implikationer heraf at udarbejde en skriftlig og mundtlig fremstilling af projektets problemstilling, metode, analyse og konklusioner i et videnskabeligt, klart og korrekt sprog. Modul 8: International økonomi og politik (30 ECTS) Modul 8 består af to delmoduler: Modul 8a (): International økonomi og politik og Modul8b (20 ECTS): Projekt i international økonomi og politik. Modulet vil kun blive udbudt, hvis et tilstrækkeligt antal studerende vælger modulet. Studienævnet fastsætter en minimumsgrænse for deltagerantallet. Formålet med Modul 8a er at sætte den studerende i stand til at behandle internationale økonomisk politiske problemstillinger på et videregående niveau. Der fokuseres i modulet på de økonomiske problemstillinger der udspringer af globaliseringen og de politiske reguleringer der relaterer sig til disse. Som eksempler på disse problemstillinger kan nævnes: økonomisk udvikling og vækst, miljø og finansielle forhold. Undervisningen tilrettelægges som en seminarrække, der behandler udvalgte emner og problemstillinger med aktiv deltagelse af de studerende. Undervisningen vil indeholde tværfaglige elementer. Den studerende kan enten følge Modul 8a som et særskilt modul eller som et forløb i sammenhæng med Modul 8b. Modul 8b kan ikke følges som et særskilt modul. Følges Modul 8a som et særskilt modul evalueres dette ved en intern skriftlig prøve af en uges varighed, hvor der gives karakteren bestået/ikke-bestået. Vælger den studerende at følge både Modul 8a og b sker evalueringen samlet. Der gøres opmærksom på, at da modul 8a kun vægter, skal den studerende følge yderligere moduler i et omfang af 20 ECTS. Formålet med Modul 8b er at sætte den studerende i stand til selvstændigt at behandle en problemstilling med relation til international økonomi og politik. 6

7 Projektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper (gruppestørrelse max 4 personer). Modul 8a og b evalueres samlet ved en ekstern mundtlig prøve med udgangspunkt i semesterprojektet. Prøven omfatter en mundtlig fremlæggelse og diskussion med udgangspunkt i projektet og tilknyttede pensum. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Den studerende opnår evne til: at behandle internationale økonomiske problemstillinger på et videregående niveau, at analysere og diskutere økonomisk politiske reguleringer i relation til globaliseringen Modul 9: Valgfri studieaktivitet (30 ECTS) Ved valgfri studieaktivitet forstås fag og faglige aktiviteter, der kan indgå som konstituerende elementer i kandidatuddannelsen. Modul 9 er et alternativt studieforløb, der erstatter Modul 8. En valgfri studieaktivitet kan udbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter i Danmark eller udlandet. Studienævnet for Oecon. skal forhåndsgodkende en valgfri studieaktivitet for at sikre, at aktiviteten opfylder kravene til et konstituerende element i uddannelsen. Den studerende opnår gennem den valgfri studieaktivitet en særlig faglig kompetence, der er led i den valgte profilering. Modul 9a Uddannelsespraktik (30 ECTS) 1. Indhold uddannelsespraktik Uddannelsespraktik er en mulighed for at kombinere teorier og metoder fra uddannelsen med en økonomiskpolitisk og administrativ praksis i virksomheder og organisationer. Uddannelsespraktik skal have et uddannelsessigte og arbejdsopgaverne, der indgår, skal være af akademisk karakter. Modul 9a evalueres ved en intern mundtlig prøve med udgangspunkt i en rapport udarbejdet i forbindelse med eller i forlængelse af uddannelsespraktikken. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. for uddannelsespraktik Kandidaten opnår evne til: selvstændigt at kunne identificere, analysere og udarbejde løsninger i forhold til en praksisrelateret problemstilling fra organisationer/virksomheder/myndigheder. at indgå i et samarbejde om at planlægge og gennemføre økonomisk-politiske analyser på et akademisk niveau Modul 9b Specialiseringsfag inden for de faglige kerneområder (30 ECTS) 1. Indhold specialiseringsfag inden for de faglige kerneområder Modulet har til formål at udvide den studerendes kompetence inden for udvalgte samfundsøkonomiske problemstillinger. Dette kan ske enten ved at tage nye faglige elementer ind eller ved at udbygge eksisterende. Den studerende har valgmuligheder, både hvad angår form, indhold og sted for sine studier. Den studerendes valg skal godkendes af Studienævnet for Oecon.. Specialiceringsfagene skal forhåndsgodkendes af studienævnet og evalueres som angivet i den for faget gældende studieordning 7

8 for valgfag inden for de faglige kerneområder Kandidaten opnår gennem specialiseringsfagene inden for et eller flere af uddannelsens kerneområder en særlig faglig kompetence, der er led i den valgte profilering. Modul 9c Semesterprojekt (30 ECTS) 1. Indhold semesterprojekt Modulet har til formål at udvide den studerendes kompetence inden for et eller flere af uddannelsens kerneområder. Semesterprojektet forventes gennemført i tæt samarbejde med et relevant forskningsmiljø. Emnet for semesterprojektet vælges af den studerende og godkendes af studienævnet. Modul 9c evalueres ved en intern mundtlig prøve med udgangspunkt i semesterprojektet. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. for semesterprojekt Kandidaten opnår evne til: selvstændigt at kunne gennemføre en videnskabelig analyse inden for et eller flere af uddannelsens kerneområder Modul 10: Speciale (30 ECTS) Kandidatspecialet i økonomi. består af en større skriftlig afhandling om en afgrænset problemstilling, der skal sikre en dyberegående teoretisk og metodisk behandling inden for et eller flere af uddannelsens kerneområder. Specialet foregår under vejledning, men de specialestuderende tilrettelægger selv specialeforløbet. De studerende får af studienævnet tildelt en specialevejleder, når der er valgt emne og problemformulering, og der foreligger et samlet skriftligt design for specialet. Specialevejlederen og studienævnet godkender specialeemnet, og der fastsættes en frist for specialets aflevering. Specialet kan udarbejdes gruppevis eller individuelt. Hvis flere studerende skriver sammen, skal specialet afleveres i en form, der sikrer individuel bedømmelse. Specialet må for en enkelt studerende max. have et omfang på 75 normalsider. For hver ekstra studerende i en gruppe forøges dette sidetal med 25 sider (2 studerende max. 100 normalsider, 3 studerende max. 125 normalsider og 4 studerende 150 normalsider). Ved afslutningen af 4. semester afholdes en ekstern mundtlig prøve i specialet. Prøven omfatter mundtlig fremlæggelse og diskussion med udgangspunkt i specialet. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen og prøven vægter 30 ECTS. Kandidaten opnår evne til: selvstændigt at afgrænse en relevant problemstilling og tilrettelægge og gennemføre en videnskabelig analyse inden for et eller flere af uddannelsens kerneområder at arbejde med teorier og metoder på en dybtgående måde og forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag en selvstændighed i analysearbejdet og evne til kritisk at vurdere andres forskningsresultater og løsningsforslag inden for det valgte emne/den valgte problemstilling. 8

9 8 Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspecialet Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Ovenstående gælder, medmindre andet er anført i forbindelse med den enkelte prøve. Kandidatspecialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk, norsk eller svensk efter studienævnets godkendelse. Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i de for projektet fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af specialet. 9 Regler om merit Studienævnet kan godkende, at beståede studieelementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution træder i stedet for studieelementer i studieordningen. Studienævnet godkender meritoverførsel på baggrund af en individuel faglig vurdering af hver enkelt ansøgning. 10 Afslutning af kandidatuddannelsen Uddannelsen til cand.oecon. skal være afsluttet senest 5 år efter den er påbegyndt. 11 Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog Uddannelsen til cand.oecon. forudsætter en evne til at læse fagtekster på dansk, engelsk, norsk og svensk, således at den studerende vil kunne modtage undervisning og læse relevant faglitteratur på disse sprog. 12 Eksamensregler For at bestå Uddannelsen til cand.oecon. skal hver prøve bestås. Læringsmål og vurderingskriterier for de enkelte fag/fagelementer kan ses på uddannelsens egen hjemmeside på følgende link: For øvrige generelle regler henvises til Eksamensbekendtgørelsen. 13 Dispensation Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen. 9

10 14 Ikrafttrædelse og overgangsregler Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning for Cand.oecon. linjen i Makroøkonomi og Økonomisk Politik fra 2006, skal senest have afsluttet deres uddannelse i 2009, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning. 10

11 Bilag: Oversigt over uddannelsen til cand.oecon. ved Aalborg Universitet Moduler Prøveform Omfang 1. semester Modul 1: Videregående makroøkonomisk teori og Ekstern mundtlig, 7-trinsskala økonomisk politik Modul 2: Økonometri m.s.h.p analyse af registerdata Intern skriftlig, 7-trinsskala Modul 3: Valgfag: projektarbejde eller valgfag Intern mundtlig, 7-trinsskala eller afhængig af valgfag 2. semester Modul 4: Arbejdsmarkedsøkonomi Intern mundtlig, 7-trinsskala 5 ECTS Modul 5: Velfærdsstatens politiske økonomi Intern skriftlig, 7-trinsskala 5 ECTS Modul 6: Valgfag Afhænger af valgfag Modul 7: Semesterprojekt Ekstern mundtlig, 7-trinsskala 3. semester Modul 8: International økonomi og politik Modul 8a: International økonomi og politik Modul 8b: Projekt i international økonomi og politik Intern skriftlig, bestået ikke-bestået ved særskilt valg af Modul 8a Ekstern mundtlig, 7-trinsskala ved samlet valg af Modul 8a+b 30 ECTS Modul 9: Valgfri studieaktivitet Afhænger af aktivitet 4. semester Modul 10 Speciale 30 ECTS Anm: På 3. semester vælges der mellem Modul 8 og Modul 9, idet Modul 8a dog kan vælges som selvstændigt valgfag. 11

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi ved Aalborg Universitet September 2013 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi (innovation og videnøkonomi) ved Aalborg Universitet September 2012 med ændringer 2014 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2

Stk. 2 Uddannelsens fag Modul 1 Modul 2 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Marketing) og 1-årigt tilvalgsfag i Marketing ved Aalborg Universitet September 2006 (Med rettelser 2008) 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012

Studieordning for Kandidatuddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 Studieordning for Kandidatuddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 1 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for Den Samfundsøkonomiske Bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2006

Studieordning for Den Samfundsøkonomiske Bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2006 Studieordning for Den Samfundsøkonomiske Bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

5 Uddannelsens normering angivet i ECTS

5 Uddannelsens normering angivet i ECTS Studieordning for Kandidatuddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr

Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr. 2014-422-00475 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012 Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2005

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2005 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2005 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

2 Studienævn og fakultet Uddannelsen henhører under Det erhvervsøkonomiske Studienævn, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

2 Studienævn og fakultet Uddannelsen henhører under Det erhvervsøkonomiske Studienævn, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Marketing) ved Aalborg Universitet September 2008 med ændringer november 2010 og juli 2011 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN SOCIOLOG

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN SOCIOLOG STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIOLOG VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2003 med korrektion 2007 Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet 1.

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE  INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) De overordnede bestemmelser, der danner ramme

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i erhvervsjura er en 2-årig forskningsbaseret

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse er en

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet 2015

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet 2015 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet 2015 Sag nr. 2014-422-00558 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere