BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING"

Transkript

1 BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING Kortlægningsgruppe nr. 1 marts 29

2 Baggrund Som led i arbejdet med Kommuneplan 29 skal der indgå overvejelser om det fremtidige arealforbrug til forskellige byformål i den 12-årige planperiode. Som input til overvejelserne er der i dette notat samlet en række statistiske data vedrørende befolkningsudvikling, boligforhold, beskæftigelse, pendling mv. Udgangspunktet for det indhentede data, er hentet i de mål og visioner, som byrådet satte i kommunens Planstrategi 27. Forudsætninger for at tilvejebringe disse visioner, samt afl edte konsekvenser heraf er udredet i dette notat. De statistiske data er primært baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik og kommunens egne opgørelser og prognoser, herunder den seneste befolkningsprognose fra januar 28. Hvor det er fundet nødvendigt at sætte kommunens data i perspektiv til andre forhold, er der foretaget en sammenligning af kommunens tal med både det generelle landsgennemsnit og med tre nabokommuner, Hørsholm, Furesø og Rudersdal, der alle vurderes at have en række lighedspunkter med Allerød Kommune. For at kunne identifi cere vores udfordringer helt ned på lokalt niveau, har vi foretaget en række analysepunkter med udgangspunkt i kommunens 6 skoledistrikter, Lynge, Engholm, Lillerød, Ravnsholt, Skovvang og Blovstrød. Der indgår følgende afsnit i notatet: Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter Dagtilbudspladser Skoler Plejeboliger Boligforhold Idrætsfaciliteter og sundhed Erhverv og beskæftigelse Erhvervsbyggeri Bilrådighed Pendling Figur 1. Skoledistrikter i Allerød SKOVVANG LILLERØD ENGHOLM BLOVSTRØD RAVNSHOLT LYNGE - 2 -

3 Følgende boligudbygningsplan har dannet grundlag for befolkningsprognosen: 1: 111 parcelhuse og 76 rækkehuse i Møllemoseparken, år , 2: 15 etageboliger på Møllegrunden, år 29 3: 6 plejeboliger ved Poppelvej, år 211 4: 35 rækkehuse vest for Kongevejen, år 212 5: 5 rækkehuse på Mejeribakken, år : 25 etageboliger i bymidten (Lilledal 18), år 213 7: 11 etageboliger på Rådhusvej, år : 37 parcelhuse og 23 rækkehuse ved Hammersholt Byvej, år : 4 rækkehuse ved Gladgårdsvænge, år 214 1: 25 rækkehuse ved Julemosegård, år : 125 rækkehuse,1 etageboliger og 6 plejeboliger ved Ny Blovstrød, år : 4 rækkehuse ved Bjergvej, år videre udbygning efter : 3 rækkehuse ved Mågevang, år

4 Indledning I Allerød Kommune bor der i dag ca borgere fordelt på de tre byområder, Lillerød, Lynge og Blovstrød. Med et samlet areal på ca. 67 km2, har Allerødborgerne godt med plads omkring sig. Det åbne land udgør hele 8 % af kommunens arealer, og er rigt på store skove, naturområder og åbne landbrugsfl ader. Allerød oplevede som mange andre omegnskommuner til København den eksplosive parcelhusvækst i 6 erne og 7 erne. Det bebyggede areal blev fordoblet på blot 2 år, og stadig i dag dominerer de mange parcelhuse kommunens bylandskab. Med parcelhusene følger børnefamilierne, som også gør sig synlige i landskabet af Allerødborgere. Kommunen har de sidste 1 år haft en højere andel af borgere i den erhvervsaktive alder samt børn i skolealderen end det generelle landsplan. Til gengæld har den procentvise andel af ældre, været lavere end landsgennemsnittet. Tendensen er dog begyndt at fl ytte sig mod fl ere ældre og færre borgere i den erhvervsaktive alder. I 28 har befolkningssammensætningen efterhånden nærmet sig landsgennemsnittet, og en fortsat udvikling med fl ere ældre og færre i den erhvervsaktive alder, kan udledes af befolkningsprognosen. Frem til 221 forventes foruden en ændring i befolkningssammensætningen også et mindre fald i indbyggertallet til (- 1,5%) Kommunen står derfor overfor en ny udfordring i de kommende år. Serviceniveauet skal tilpasse sig en højere andel af ældre. Samtidig har kommunen til opgave at fastholde (evt. tiltrække fl ere) borgere i den erhvervsaktive alder. Allerød skal tilbyde en højere variation af boligtyper, både hvad angår størrelse, priser og ejer-/lejerforhold, for at imødegå de kommende behov for mindre og billigere boliger. I planstrategien har byrådet udpeget en række områder, hvor der kan bygges nye boliger. Som det største af byudviklingsområderne er arealerne vest for Blovstrød, hvor kommunen ønsker at bygge en helt ny bydel. Her er det vigtigt at man tilpasser området til fremtidens behov, både for nye og anderledes boligtyper, men også for institutioner og anden service

5 Befolkningsudvikling I perioden 1997 til 28 steg det samlede befolkningstal i Allerød Kommune med 1.7. Befolkningstilvæksten er især sket i gruppen af borgere over 65 år, der er steget med borgere fra 1997 til 28. Også antallet af børn i skolealderen er steget i perioden med i alt 896, mens den store gruppe af 17 til 64-årige borgere omvendt er faldet med 949. Tabel 1. Udvikling i Allerød Kommunes befolkningssammensætning år år år år år år år Total Kilde: Danmarks Statistik Figur 2. Udvikling i Allerød Kommunes befolkningssammensætning fordelt på aldersgrupper år år år år 6-16 år år år Set i forhold til befolkningssammensætningen på landsplan havde Allerød Kommune i 1997 procentvis færre ældre og omvendt fl ere borgere i både de skolesøgende og erhvervsaktive aldersgrupper. I 28 har Allerød Kommunen nærmet sig landsgennemsnittet, både hvad angår procentdelen af 25 til 64-årige og borgere over 65 år. Procentdelen af 6 til 16-årige er dog fortsat højere end på landsplan. Tabel 2. Udvikling i Allerød Kommunes befolkningssammensætning Allerød Landsplan Allerød Landsplan Allerød Landsplan -2 år 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3-5 år 4% 4% 5% 4% 5% 4% 6-16 år 14% 12% 16% 13% 17% 14% år 9% 11% 7% 9% 7% 9% år 58% 54% 57% 55% 53% 54% år 8% 11% 9% 11% 12% 11% 8+ år 2% 4% 2% 4% 3% 4% Total 1% 1% 1% 1% 1% 1% Kilde: Danmarks Statistik - 5 -

6 Befolkningsudvikling 23 til 221 Nedenfor angives befolkningsudviklingen i Allerød Kommune fra 23 til 221. Tallene fra frem til 28 er det faktiske antal borgere i kommunen pr. 1. januar i de enkelte år. Tallene fra 29 og frem er prognosetal beregnet i februar 28 på baggrund af den forventede boligudbygning der forventedes primo 28. Da forventningerne til boligudbygningen efterfølgende er nedjusteret, er prognosetallene behæftet med en vis usikkerhed særligt i de år der ligger længst ude i fremtiden. Figur 3. Befolkningsudvikling i Allerød, år år år år år år Note: Tallene frem til 28 er det faktiske tal. Tallene fra 29 og frem er prognosetal beregnet i februar

7 til 5-årige Set under et faldt antallet af til 5-årige børn i kommunen svagt i perioden 23 til januar 28 var der således 158 færre til 5-årige end 1. januar Frem mod 221 forventes et yderligere fald. I samtlige skoledistrikter bortset fra Blovstrød forventes i 221 færre til 5-årige end i 28. Den faldende tendens ses især i Skovvang og Ravnsholt distrikterne, hvor antallet af til 5-årige forventes at falde jævnt i hele perioden. I Blovstrød skoledistrikt forventes et faldende antal til 5-årige frem til 214, hvorefter antallet igen forventes at stige. I de øvrige distrikter ses generelt en faldende tendens på trods at et stigende antal børn i enkelte år. Tabel 3. Faktiske antal -5-årige (udvikling 23-28) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Tabel 4. Prognose for antal -5-årige (29-221) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Figur 4. Udvikling i antal -5-årige (23-221) 6 5 Blovstrød 4 Lynge 3 Skovvang Ravnsholt 2 Lillerød Engholm - 7 -

8 6 til 16-årige let af børn i den skolesøgende alder har i en årrække været stigende i Allerød Kommune, men set under et forventes antallet af 6 til 16-årige børn at falde jævnt i alle årene fra 29 og frem til 221. I 221 forventes ca. 4 færre 6 til 16-årige end i 28. Faldet forventes at være særligt markant i Ravnsholt, Skovvang og fra 212 Engholm skoledistrikterne. Tendensen er dog ikke ens i alle skoledistrikter. I Blovstrød skoledistrikt forventes således en fortsat stigning i antallet af 6 til 16-årige helt frem til 221, hvor der forventes 58 fl ere 6 til 16-årige end i 28. Tabel 5. Faktiske antal 6-16-årige (udvikling 23-28) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Tabel 6. Prognose for antal 6-16-årige (29-221) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Figur 5. Udvikling i antal 6-16-årige (23-221) 1 9 Blovstrød 8 Lynge 7 6 Skovvang Ravnsholt 5 Lillerød 4 Engholm

9 25 til 64-årige De erhvervsaktive borgere i Allerød Kommune fi ndes primært i gruppen af 25 til 64-årige. Denne gruppe er set under et faldet svagt i perioden 23 til 28 et fald der ser ud til at fortsætte i perioden frem mod 221. let af 25 til 64-årige forventes at være i 221 mod i 28 svarende til et fald på ca. 1. borgere eller ca. 9 % Tabel 7. Faktiske antal årige (udvikling 23-28) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Tabel 8. Prognose for antal årige (29-221) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Figur 6. Udvikling i antal årige (23-221) 3.3 Blovstrød 2.8 Lynge Skovvang Ravnsholt 1.3 Lillerød Engholm

10 65 til 79-årige Gruppen af yngre ældre er steget markant i perioden 23 til 28. Den markante stigning forventes at fortsætte frem til ca , hvorefter den fl ader ud og afl øses at en svagt faldende tendens fra 219. let af 65 til 79-årige forventes samlet set at udgøre i 221 mod i 28 en stigning på 769 eller 28 %. Tabel 9. Faktiske antal årige (udvikling 23-28) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Tabel 1. Prognose for antal årige (29-221) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Figur 7. Udvikling i antal årige (23-221) 8 7 Blovstrød 6 Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød 1 Engholm

11 + 8 årige Gruppen af ældre borgere over 8 år er steget markant i perioden 23 til 28, og vil ifølge kommunens befolkningsprognose fortsat stige i de kommende år. I 221 forventes ca Allerød-borgere at være over 8 år mod 516 i 23 en stigning på 143 %. let af over 8-årige forventes at stige i samtlige 6 skoledistrikter. I perioden fra 23 til 221 forventes 129 fl ere + 8-årige i Blovstrød, 128 fl ere i Lynge og i alt 479 fl ere i Lillerød byområde, dvs. i skoledistrikterne Skovvang, Ravnsholt, Lillerød og Engholm tilsammen. Tabel 11. Faktiske antal +8-årige (udvikling 23-28) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Tabel 12. Prognose for antal +8-årige (29-221) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Figur 8. Udvikling i antal +8-årige (23-221) 4 35 Blovstrød 3 Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød 5 Engholm

12 Dagtilbudspladser Pr. 1. januar 28 var der 7 vuggestuer, 11 børnehaver, 17 integrerede institutioner og 5 fritidshjem i kommunen. Udover disse institutionstilbud er der den kommunale dagpleje, som specielt tilbydes de mindre børn. På alle skoler er der ydermere etableret skolefritidsordninger til børn i aldersgruppen 6-1 år. Børnetallet vil i kommunen som helhed falde over de næste 12 år. Den faldende tendens ses især i Skovvang og Ravnsholt. Med den kommende byudvikling, vil Blovstrød som det eneste distrikt opleve et stigende børnetal. Ser man samlet på børnetallet i kommunen over de næste 12 år, vil der som helhed ikke opstå behov for nye institutionspladser. Dog er forholdene anderledes, set lokalt på de enkelte skoledistrikter. Med et ønske om at alle børn skal passes indenfor eget skoledistrikt, vil der opstå behov for at opføre nye daginstitutioner i enkelte af skoledistrikterne, evt. lukke dem i andre. Tabel 13. Det normerede antal institutionspladser fordelt på kommunens distrikter (28) dagpleje vuggestue børnehave fritidshjem SFO klub Lynge Lillerød Ravnsholt Skovvang Blovstrød Engholm Total Det er vigtigt at pointere, at lovgivningen pålægger kommunen at skaffe en dagtilbudsplads til en ansøger senest 3 måneder efter ansøgning. Denne pasningsgaranti er på kommuneplan, hvorfor der som udgangspunkt skal være overskydende pladser i et distrikt, hvis der er underskud af pladser i et andet distrikt. I Allerød Kommune opererer med et overskud på 5 bufferpladser, for at kunne overholde pasningsgarantien. Disse 5 pladser er ikke indregenet i nedenstående behovsanalyse for de enkelte distrikter. Dog skal der fortsat tages højde for disse, når man foretager en endelig vurdering af nedlukning og opførelse af daginstitutioner. -2-årige Pladsbehovet for børn i alderen -2 år er sat til 71,2 % (antal indskrevne børn i forhold til kommunens samlede antal -2-årige), svarende til et behov for én institutionsplads pr. 1,4 børn. Frem til 221 falder antallet af -2-årige fra 886 i 28 til 765. let af kommunens -2-årige pr. institutionsplads vil derfor også falde, set på det generelle plan. Figur 9. Forventede antal -2-årige pr. institutionsplads, Allerød 1, 45 1, 4 1, 39 1, 35 1, 33 1, 3 1, 25 1, 2 1, 29 1, 26 1, 25 1, 24 1, 24 1, 24 1, 25 1, 25 1, 25 1, 23 1, 22 1, 2 1, 15 1, Note: Den stiplede linie angiver behovet for én institutionsplads pr. 1,4 børn Dog er forholdene anderledes, set lokalt på de enkelte skoledistrikter. Pladsbehovet i Lynge er højere end antallet af pladser i dette distrikt - en tendens man i stigende grad også vil opleve i Blovstrød, som arealerne vest for byen byudvikles. Især Ravnsholt og Skovvang har langt fl ere pladser, end det vurderede behov. Man bør i kommuneplanen udlægge arealer til en ny vuggestue i forbindelse med Blovstrøds nye bydel eller evt. ændre udbygningstaksten, for at mindske presset på de eksisterende institutioner. Samtidig bør man vurdere en fl ytning af eksisterende vuggestuer til bl.a. Lynge, hvor behovet er større end udbuddet. Evt. kan man overveje en nedlukning af vuggestuer i Ravnsholt, Skovvang og evt. Lillerød. (Tallene er baseret på statistiske prognoser, hvorfor man i en vurdering af lukning/fl ytning, skal indgå i en dialog med institutionerne om det faktiske behov)

13 Figur 1. Forventede antal -2-årige pr. institutionsplads, fordelt på skoledistrikterne 2, 1,5 1,,5 Lynge Engholm Ravnsholt Lillerød Skovvang, Note: Den stiplede linie angiver behovet for én institutionsplads pr. 1,4 børn Blovstrød 3-5-årige Pladsbehovet for børn i alderen 3-5 år er sat til 92,8 % (kommunens samlede antal børn i forhold til indskrevne børn), svarende til et behov for 1 plads pr. 1,1 børn i kommunen. 1. januar 28 havde Allerød Kommune 6 ledige pladser i daginstitutionerne for de 3-5-årige. Især Blovstrød, Ravnsholt og Lillerød har større kapacitet end nødvendigt, hvorimod der optimalt set ville være brug for et større antal pladser i Engholm og Skovvang. Dette behov vil dog blive udlignet i den kommende planperiode, som børnetallet falder. Figur 11. Forventede antal 3-5-årige pr. institutionsplads, Allerød 1,,98,95,95,93,93,9,85,9,89,86,86,86,86,86,85,84,83,8, Figur 12. Forventede antal 3-5-årige pr. institutionsplads, fordelt på skoledistrikterne 2, 1,5 1,,5 Lynge Engholm Ravnsholt Lillerød Skovvang, Note: Den stiplede linie angiver behovet for én institutionsplads pr. 1,1 børn Blovstrød

14 Skoler I skoleåret 7/8 var der i Allerød Kommune skoleelever fordelt på 166 klasser. Lynge skole er den største skole i kommunen med fl est elever og fl est klasser, hvor Blovstrød Skole er den mindste. Tabel 14. Skoleåret 7/8 antal elever antal klasser antal spor Skovvangsskolen Lillerød Skole Engholmskolen Ravnsholtskolen Lynge Skole Blovstrød Skole Det samlede antal skolebørn har været faldende frem til skoleåret 6/7, hvorefter det er begyndt at stige igen. Tallet forventes at toppe med i alt elever i 8/9, hvorefter det vil aftage igen frem til skoleåret 11/12. Samlet set vil der fra 7/8 og frem til 11/12 ske en lille stigning på 29 fl ere elever. Tabel 15. Skoleprognose 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 Blovstrød Skole Lynge Skole Skovvangsskolen Lillerød Skole Engholm Skole Ravnsholtskolen I alt Note: Grå tal er faktiske tal Figur 13. Skoleprognose /5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 Skoleår Lynge Engholm Ravnsholt Lillerød Skovvang Blovstrød Ifølge befolkningsprognosen for Allerød Kommune, forventes antallet af børn i alderen 6-16 år fra år 21 og helt frem til 221 at falde støt, hvorfor antallet af skolebørn må forventes at falde tilsvarende. Faldet forventes at være særlig markant i Ravnsholt, Skovvang og Engholm. Blovstrød er det eneste skoledistrikt, hvor antallet af børn i alderen 6-16-årige forventes at stige. Frem til 221 vil der her komme 58 fl ere børn i den skoledygtige alder, grundet den nye boligudbyning vest for Blovstrød. Da Blovstrød Skoles kapacitet i dag ikke er fuldt udnyttet, forventer man ikke, at der vil opstå et behov for udbygning. Plejeboliger Gruppen af ældre borgere over 8 år er steget markant i perioden 23 til 28, og vil ifølge kommunens befolkningsprognose fortsat stige i de kommende år. Frem til 221 forventes antallet af borgere over 8 år at stige til næsten det dobbelte fra 681 til I 28 er der i Allerød Kommune i alt 165 plejeboliger og kommunen har desuden anvisningsret til 164 ældreboliger: I Lynge-skoledistrikt: 42 plejeboliger på Lyngehus Plejecenter. 5 ældreboliger

15 I Blovstrød-skoledistrikt: plejeboliger 24 ældreboliger I Lillerød Byområde (skoledistrikterne: Skovvang, Ravnsholt, Lillerød og Engholm) I alt 123 plejeboliger fordelt på: 18 plejeboliger på Solvænget Plejecenter 81 plejeboliger på AOC Engholm Plejecenter 24 plejeboliger forbehold demente borger på Mimosen Plejecenter Det forventes, at der opføres yderligere 6 plejeboliger i Når disse boliger står klar vil de 18 plejeboliger på Solvænget blive nedlagt. Nettotilvæksten af plejeboliger vil altså være 42 boliger. Hvis der i planperioden ikke opføres yderligere plejeboliger udover de 6 planlagte vil i 221 være 6 borgere over 8 år pr. plejebolig mod 4,1 i 28. Figur 14. Udvikling i antal borgere over 8 år pr. kommunens plejeboliger ,1 4,5 3,8 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5 5,2 5,4 5,7 5, Note: Den planlagte nettotilvækst af plejeboliger er indregnet Skal kommunen i de kommende år fastholde et niveau på én plejebolig pr årige, vil det være nødvendigt at opføre yderligere plejeboliger. let af plejeboliger skal således forøges fra 165 i 28 til 313 i 221. Det skal understreges at der er tale om en simpel fremskrivning, der ikke tager højde for diverse ændringer i efterspørgsel og behov hen over årene. Figur 15. Udvikling i antal plejeboliger ved fastholdelse af 4 borgere over 8 år pr. plejebolig

16 Boligforhold Boligudbygning de sidste 1 år I 28 er det samlede boligantal i kommunen på Siden 1997 er antallet af boliger steget med 739, - en forholdsvis jævn vækst med gennemsnitlig 67 nye boliger pr. år. Med en vækst på 8,2 % har boligbyggeriet de sidste 1 år været nogenlunde lig nabokommunernes vækst, men langt højere end landsgennemsnittet. Tabel 16. Udvikling i antal boliger antal 1997 antal 22 antal 28 %-stigning 97-8 Hele landet % Allerød % Hørsholm % Rudersdal % Furesø % Kilde: Danmarks Statistik, BOL3+BOL33 (boliger, samtlige) Note: Note: Data for 1997 og 22 for Rudersdal og Furesø er beregnet som summen af hhv. Søllerød og Birkerød samt Farum og Værløse Især i Lynge er der opført en del nye boliger de seneste 1 år (Vildroseparken mm.), men også i Lillerøddistriktet er der blevet opført et nyt boligområde ved Enghave Parkvej

17 Boligtyper Allerød er en kommune præget af 6 ernes og 7 ernes parcelhusbyggeri. Ca. 53 % af kommunens samlede antal boliger er parcelhuse, mens række- og kædehuse udgør 25 %. Den procentvise andel af parcelhuse er langt højere end landsgennemsnittet og nabokommunerne, hvor andelen ligger på ca. 4 %. Etageboliger udgør kun 19 % af det samlede antal boliger. Denne andel er væsentlig lavere end nabokommunernes og landsgennemsnittet. Tabel 17. Fordeling af boliger på landsplan og i sammenligningskommuner, 28 Hele landet Allerød Furesø Hørsholm Rudersdal Parcelhuse 4% 53% 37% 36% 42% Række-, kæde- og dobbelthuse 14% 25% 29% 25% 16% Etageboligbebyggelse 39% 19% 32% 38% 38% Anden helårsbeboelse 8% 3% 2% 2% 4% Kilde: Danmarks Statistik, BOL3+BOL33 (boliger, samtlige) Figur 17. Procentvis fordeling af boligtyper 6% Hele landet 5% 4% Allerød 3% Furesø 2% 1% A A Hørsholm % A Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Rudersdal Kilde: Danmarks Statistik, BOL3+BOL33 (boliger, samtlige) Boligsammensætningen i de enkelte skoledistrikter stemmer nogenlunde overens med den generelle fordeling. Dog har Lillerød skoledistrikt og Skovvangsskolens distrikt den højeste andel af etageboliger. Engholmskolens distrikt adskiller sig også fra den generelle fordeling ved at have en større andel af kæde- og rækkehuse end andelen af parcelhuse. Af de 739 boliger, der er bygget i kommune indenfor de seneste 1 år er der bygget en lidt højere andel af række- og kædehuse end af parcelhuse. Dog har det været begge boligtyper, der primært har været opført de sidste 1 år

18 Man kan fra 25 se en udfl adning i parcelhusbebyggelsen, hvorimod væksten for etageboligbebyggelse og række- og kædehuse de sidste par år er steget. let af årlige nybyggede række- og kædehuse har sågar overhalet væksten af parcelhuse de seneste 3 år. Etageboligbebyggelsen har også taget til siden 23, hvor der er bygget knap 2 nye etageboliger særligt i Lillerød Bymidte. Figur 19. nybyggede boligtyper de sidste 1 år, Allerød 35 3 Parcelhuse Række-,kæde- og dobbelthuse 1 5 Etageboligbebyggelse Kilde: Danmarks Statistik, BOL3+BOL33 (boliger, samtlige) Boligstørrelser Den procentmæssige fordeling mellem store, mellemstore og små boliger har ikke ændret sig nævneværdigt set i forhold til hverken 1997 eller 22. I hele 1års-perioden har ca. 7 % af samtlige husstande i Allerød Kommune været over 1 m2, mens kun ca. 3 % har været under 99 m2. Generelt er der en meget lille andel små boliger i Allerød Kommune. Tabel 18. Udvikling i boligstørrelser, Allerød antal % antal % antal % mindre end 59 m % 435 5% 478 5% 6-99 m % % % m % % % over 16 m % % % Kilde: Danmarks Statistik, BOL51+BOL511 (beboede boliger) Sammenlignet med nabokommuner og på landsplan er den procentvise andel af boliger over 1 m2 størst i Allerød Kommune. Især boliger i størrelsen m2 har en stærk fremtræden i Allerød Kommune i forhold til sammenligningskommunerne, hvilket stemmer overens med kommunens store andel af parcelhuse. Omvendt er andelen af små boliger under 6 m2, svarende til etageboliger, væsentlig lavest i Allerød. Tabel 19. Boligstørrelser, sammenligning 28 mindre end 59 m m m2 over 16 m2 Hele landet 12% 37% 35% 15% Allerød 5% 26% 51% 18% Furesø 8% 31% 46% 15% Hørsholm 9% 3% 42% 19% Rudersdal 9% 33% 36% 22% Kilde: Danmarks Statistik, BOL511 (beboede boliger)

19 Husstandsstørrelse De store boliger og den (til nu) store andel af børnefamilier giver Allerød et højt gennemsnit af antal personer pr. husstand. I gennemsnit bor der i Allerød Kommune 2,55 personer pr. bolig. Tallet har stort set været konstant i perioden, dog let faldende fra 2,58 til 2,55. Tabel 2. Udvikling i antal personer pr. bolig, Allerød Befolkningstal boliger personer pr. bolig i gennemsnit 2,58 2,56 2,55 Kilde: Danmarks Statistik, BOL51+BOL511 (beboede boliger) I sammenligning med nabokommunerne og det generelle Danmark har Allerød Kommune et højt gennemsnit af antal personer pr. bolig. Dette afspejler kommunens befolkningssammensætning, med en høj andel af børnefamilier i kommunen. Tabel 21. personer pr. bolig, sammenligning 28 Befolkningstal beboede personer pr. boliger bolig i gennemsnit Hele landet ,17 Allerød Kommune ,55 Furesø Kommune ,39 Hørsholm Kommune ,2 Rudersdal Kommune ,28 Kilde: Danmarks Statistik, BOL511 (beboede boliger) I kommunen er den procentvise andel af husstande med kun 1 boende steget over de sidste 1 år, hvorimod husstande med 3 personer er faldet. At den gennemsnitlige husstandsstørrelse er faldet de sidste år, fremgår her tydeligere. Dette indikerer en generel tendens for faldende husstandsstørrelser i de næste år, grundet fl ere ældre, enlige og enlige forsørgere i kommunen. Tabel 22. Udvikling i antal personer pr. husstand, Allerød % % % 1 person personer personer personer personer personer eller derover Kilde: Danmarks Statistik, BOL51+BOL511 (beboede boliger) Generelt adskiller Allerød sig stadig væsentligt fra landsgennemsnittet set i forhold til andelen af husstandsstørrelser på 1 person (mindre) og på 4 personer (højere). Dog har kommunen nærmet sig de generelle tal gennem de sidste 1 år. Tabel 23. personer pr. husstand, sammenligning 28 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6+ pers. Hele landet 39% 33% 11% 11% 4% 1% Allerød 25% 35% 14% 2% 6% 1% Furesø 31% 33% 12% 16% 5% 2% Hørsholm 36% 34% 11% 13% 4% 1% Rudersdal Kilde: Danmarks Statistik, BOL511 (beboede boliger)

20 Ser man på udviklingen af familietyper boende i Allerød gennem de sidste 1 år, fremgår det også, at den procentvise andel af enlige kvinder og enlige mænd er steget. Dog er det ikke markant, og antallet af ægtepar er ligeledes steget. Grunden til denne udvikling, kan være at Allerød Kommune ikke tilbyder nok små og billige boliger til enlige og enlige forsørgere, og denne gruppe dermed kan føle sig presset til at fl ytte ud af kommunen. Figur 2. Udvikling i familietyper i husstande, Allerød 6, 5, , 3, 22 2, 1, 27, Enlig mand Enlig kvinde Ægtepar Et par i øvrigt En familie m voksne hjem.bo børn Andre husstande bestående af flere familier Kilde: Danmarks Statistik, FAM55 Boligpriser Gennem de seneste år er ejendomspriserne i Allerød Kommune steget til et niveau, hvor det er svært for førstegangskøbere og mellem- og lavindkomstgrupperne at anskaffe sig en ejerbolig. Med fi nanskrisen må man forvente et fald i boligpriserne igen, men idet det samtidig er svært at optage lån, er byggeriet gået i stå i hele landet. Dette bremser den store efterspørgsel på nye boliger, mens der i stedet skabes et behov for billige boliger og alment boligbyggeri. Figur 21. Udvikling i boligpriser, Allerød 3 25 Kvm.pris i kr ejerlejligheder parcel- og rækkehuse 4. kvt kvt kvt 28 Kilde: Realkreditrådet Note: I områder med under fem handler opgives kvadratmeterprisen ikke, derfor forskel i kvartalerne

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Indhold: Status og udvikling af det samlede befolkningstal fra 2003 til 2015 og den forventede fremtidige udvikling inkl. antallet af forventede flygtninge (plancherne 2-6)

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1 Fælles DNA hovedstadsregionen 1 Befolkningstæthed 800 700 Indbyggere pr. km 2 600 500 400 300 200 100 0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 9 gange

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen Befolkningsprognosen 2015-2026 Der er i februar 2014 udarbejdet ny befolkningsprognose for Allerød Kommune for årene 2015-2026. Der benyttes modellen Demografix, som er udviklet af COWI og opdateringen

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår.

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår. Kultur & Fritidscenter Notat 31. oktober 2013 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Analyse mine kommentarer 2 - klj Danmarks Idræts Forbund - Foreningsundersøgelse

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 Der kommer markant flere ældre over 80 år i de kommende år. Samtidig er der udsigt til, at beskæftigelsen i den offentlige sektor vil blive reduceret

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD

Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling DECEMBER 2014 FREMTIDSSCENARIER FOR BEFOLKNINGEN I ALLERØD Allerød Kommune Bolig- og befolkningsudvikling 1 Præcisering af oplæg Allerød Kommune har bedt COWI om at undersøge, hvordan befolkningen vil udvikle sig i perioden 2015-2031. I den forbindelse er COWI

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Hovedstaden og 29 kommuner, 211-24 Indhold Forekomst af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Hovedstaden... 5 Københavns

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet. typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked Notat Sagsnr.: 2012/0005116 Dato: 20. september 2013 Titel: Ledighedstal og Resultatopfølgning Sept. 2013 Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Ledighedstal og Resultatopfølgning

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere