BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING"

Transkript

1 BEFOLKNINGS- OG ARBEJDSKRAFTUDVIKLING Kortlægningsgruppe nr. 1 marts 29

2 Baggrund Som led i arbejdet med Kommuneplan 29 skal der indgå overvejelser om det fremtidige arealforbrug til forskellige byformål i den 12-årige planperiode. Som input til overvejelserne er der i dette notat samlet en række statistiske data vedrørende befolkningsudvikling, boligforhold, beskæftigelse, pendling mv. Udgangspunktet for det indhentede data, er hentet i de mål og visioner, som byrådet satte i kommunens Planstrategi 27. Forudsætninger for at tilvejebringe disse visioner, samt afl edte konsekvenser heraf er udredet i dette notat. De statistiske data er primært baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik og kommunens egne opgørelser og prognoser, herunder den seneste befolkningsprognose fra januar 28. Hvor det er fundet nødvendigt at sætte kommunens data i perspektiv til andre forhold, er der foretaget en sammenligning af kommunens tal med både det generelle landsgennemsnit og med tre nabokommuner, Hørsholm, Furesø og Rudersdal, der alle vurderes at have en række lighedspunkter med Allerød Kommune. For at kunne identifi cere vores udfordringer helt ned på lokalt niveau, har vi foretaget en række analysepunkter med udgangspunkt i kommunens 6 skoledistrikter, Lynge, Engholm, Lillerød, Ravnsholt, Skovvang og Blovstrød. Der indgår følgende afsnit i notatet: Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter Dagtilbudspladser Skoler Plejeboliger Boligforhold Idrætsfaciliteter og sundhed Erhverv og beskæftigelse Erhvervsbyggeri Bilrådighed Pendling Figur 1. Skoledistrikter i Allerød SKOVVANG LILLERØD ENGHOLM BLOVSTRØD RAVNSHOLT LYNGE - 2 -

3 Følgende boligudbygningsplan har dannet grundlag for befolkningsprognosen: 1: 111 parcelhuse og 76 rækkehuse i Møllemoseparken, år , 2: 15 etageboliger på Møllegrunden, år 29 3: 6 plejeboliger ved Poppelvej, år 211 4: 35 rækkehuse vest for Kongevejen, år 212 5: 5 rækkehuse på Mejeribakken, år : 25 etageboliger i bymidten (Lilledal 18), år 213 7: 11 etageboliger på Rådhusvej, år : 37 parcelhuse og 23 rækkehuse ved Hammersholt Byvej, år : 4 rækkehuse ved Gladgårdsvænge, år 214 1: 25 rækkehuse ved Julemosegård, år : 125 rækkehuse,1 etageboliger og 6 plejeboliger ved Ny Blovstrød, år : 4 rækkehuse ved Bjergvej, år videre udbygning efter : 3 rækkehuse ved Mågevang, år

4 Indledning I Allerød Kommune bor der i dag ca borgere fordelt på de tre byområder, Lillerød, Lynge og Blovstrød. Med et samlet areal på ca. 67 km2, har Allerødborgerne godt med plads omkring sig. Det åbne land udgør hele 8 % af kommunens arealer, og er rigt på store skove, naturområder og åbne landbrugsfl ader. Allerød oplevede som mange andre omegnskommuner til København den eksplosive parcelhusvækst i 6 erne og 7 erne. Det bebyggede areal blev fordoblet på blot 2 år, og stadig i dag dominerer de mange parcelhuse kommunens bylandskab. Med parcelhusene følger børnefamilierne, som også gør sig synlige i landskabet af Allerødborgere. Kommunen har de sidste 1 år haft en højere andel af borgere i den erhvervsaktive alder samt børn i skolealderen end det generelle landsplan. Til gengæld har den procentvise andel af ældre, været lavere end landsgennemsnittet. Tendensen er dog begyndt at fl ytte sig mod fl ere ældre og færre borgere i den erhvervsaktive alder. I 28 har befolkningssammensætningen efterhånden nærmet sig landsgennemsnittet, og en fortsat udvikling med fl ere ældre og færre i den erhvervsaktive alder, kan udledes af befolkningsprognosen. Frem til 221 forventes foruden en ændring i befolkningssammensætningen også et mindre fald i indbyggertallet til (- 1,5%) Kommunen står derfor overfor en ny udfordring i de kommende år. Serviceniveauet skal tilpasse sig en højere andel af ældre. Samtidig har kommunen til opgave at fastholde (evt. tiltrække fl ere) borgere i den erhvervsaktive alder. Allerød skal tilbyde en højere variation af boligtyper, både hvad angår størrelse, priser og ejer-/lejerforhold, for at imødegå de kommende behov for mindre og billigere boliger. I planstrategien har byrådet udpeget en række områder, hvor der kan bygges nye boliger. Som det største af byudviklingsområderne er arealerne vest for Blovstrød, hvor kommunen ønsker at bygge en helt ny bydel. Her er det vigtigt at man tilpasser området til fremtidens behov, både for nye og anderledes boligtyper, men også for institutioner og anden service

5 Befolkningsudvikling I perioden 1997 til 28 steg det samlede befolkningstal i Allerød Kommune med 1.7. Befolkningstilvæksten er især sket i gruppen af borgere over 65 år, der er steget med borgere fra 1997 til 28. Også antallet af børn i skolealderen er steget i perioden med i alt 896, mens den store gruppe af 17 til 64-årige borgere omvendt er faldet med 949. Tabel 1. Udvikling i Allerød Kommunes befolkningssammensætning år år år år år år år Total Kilde: Danmarks Statistik Figur 2. Udvikling i Allerød Kommunes befolkningssammensætning fordelt på aldersgrupper år år år år 6-16 år år år Set i forhold til befolkningssammensætningen på landsplan havde Allerød Kommune i 1997 procentvis færre ældre og omvendt fl ere borgere i både de skolesøgende og erhvervsaktive aldersgrupper. I 28 har Allerød Kommunen nærmet sig landsgennemsnittet, både hvad angår procentdelen af 25 til 64-årige og borgere over 65 år. Procentdelen af 6 til 16-årige er dog fortsat højere end på landsplan. Tabel 2. Udvikling i Allerød Kommunes befolkningssammensætning Allerød Landsplan Allerød Landsplan Allerød Landsplan -2 år 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3-5 år 4% 4% 5% 4% 5% 4% 6-16 år 14% 12% 16% 13% 17% 14% år 9% 11% 7% 9% 7% 9% år 58% 54% 57% 55% 53% 54% år 8% 11% 9% 11% 12% 11% 8+ år 2% 4% 2% 4% 3% 4% Total 1% 1% 1% 1% 1% 1% Kilde: Danmarks Statistik - 5 -

6 Befolkningsudvikling 23 til 221 Nedenfor angives befolkningsudviklingen i Allerød Kommune fra 23 til 221. Tallene fra frem til 28 er det faktiske antal borgere i kommunen pr. 1. januar i de enkelte år. Tallene fra 29 og frem er prognosetal beregnet i februar 28 på baggrund af den forventede boligudbygning der forventedes primo 28. Da forventningerne til boligudbygningen efterfølgende er nedjusteret, er prognosetallene behæftet med en vis usikkerhed særligt i de år der ligger længst ude i fremtiden. Figur 3. Befolkningsudvikling i Allerød, år år år år år år Note: Tallene frem til 28 er det faktiske tal. Tallene fra 29 og frem er prognosetal beregnet i februar

7 til 5-årige Set under et faldt antallet af til 5-årige børn i kommunen svagt i perioden 23 til januar 28 var der således 158 færre til 5-årige end 1. januar Frem mod 221 forventes et yderligere fald. I samtlige skoledistrikter bortset fra Blovstrød forventes i 221 færre til 5-årige end i 28. Den faldende tendens ses især i Skovvang og Ravnsholt distrikterne, hvor antallet af til 5-årige forventes at falde jævnt i hele perioden. I Blovstrød skoledistrikt forventes et faldende antal til 5-årige frem til 214, hvorefter antallet igen forventes at stige. I de øvrige distrikter ses generelt en faldende tendens på trods at et stigende antal børn i enkelte år. Tabel 3. Faktiske antal -5-årige (udvikling 23-28) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Tabel 4. Prognose for antal -5-årige (29-221) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Figur 4. Udvikling i antal -5-årige (23-221) 6 5 Blovstrød 4 Lynge 3 Skovvang Ravnsholt 2 Lillerød Engholm - 7 -

8 6 til 16-årige let af børn i den skolesøgende alder har i en årrække været stigende i Allerød Kommune, men set under et forventes antallet af 6 til 16-årige børn at falde jævnt i alle årene fra 29 og frem til 221. I 221 forventes ca. 4 færre 6 til 16-årige end i 28. Faldet forventes at være særligt markant i Ravnsholt, Skovvang og fra 212 Engholm skoledistrikterne. Tendensen er dog ikke ens i alle skoledistrikter. I Blovstrød skoledistrikt forventes således en fortsat stigning i antallet af 6 til 16-årige helt frem til 221, hvor der forventes 58 fl ere 6 til 16-årige end i 28. Tabel 5. Faktiske antal 6-16-årige (udvikling 23-28) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Tabel 6. Prognose for antal 6-16-årige (29-221) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Figur 5. Udvikling i antal 6-16-årige (23-221) 1 9 Blovstrød 8 Lynge 7 6 Skovvang Ravnsholt 5 Lillerød 4 Engholm

9 25 til 64-årige De erhvervsaktive borgere i Allerød Kommune fi ndes primært i gruppen af 25 til 64-årige. Denne gruppe er set under et faldet svagt i perioden 23 til 28 et fald der ser ud til at fortsætte i perioden frem mod 221. let af 25 til 64-årige forventes at være i 221 mod i 28 svarende til et fald på ca. 1. borgere eller ca. 9 % Tabel 7. Faktiske antal årige (udvikling 23-28) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Tabel 8. Prognose for antal årige (29-221) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Figur 6. Udvikling i antal årige (23-221) 3.3 Blovstrød 2.8 Lynge Skovvang Ravnsholt 1.3 Lillerød Engholm

10 65 til 79-årige Gruppen af yngre ældre er steget markant i perioden 23 til 28. Den markante stigning forventes at fortsætte frem til ca , hvorefter den fl ader ud og afl øses at en svagt faldende tendens fra 219. let af 65 til 79-årige forventes samlet set at udgøre i 221 mod i 28 en stigning på 769 eller 28 %. Tabel 9. Faktiske antal årige (udvikling 23-28) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Tabel 1. Prognose for antal årige (29-221) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Figur 7. Udvikling i antal årige (23-221) 8 7 Blovstrød 6 Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød 1 Engholm

11 + 8 årige Gruppen af ældre borgere over 8 år er steget markant i perioden 23 til 28, og vil ifølge kommunens befolkningsprognose fortsat stige i de kommende år. I 221 forventes ca Allerød-borgere at være over 8 år mod 516 i 23 en stigning på 143 %. let af over 8-årige forventes at stige i samtlige 6 skoledistrikter. I perioden fra 23 til 221 forventes 129 fl ere + 8-årige i Blovstrød, 128 fl ere i Lynge og i alt 479 fl ere i Lillerød byområde, dvs. i skoledistrikterne Skovvang, Ravnsholt, Lillerød og Engholm tilsammen. Tabel 11. Faktiske antal +8-årige (udvikling 23-28) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Tabel 12. Prognose for antal +8-årige (29-221) Blovstrød Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød Engholm I alt Figur 8. Udvikling i antal +8-årige (23-221) 4 35 Blovstrød 3 Lynge Skovvang Ravnsholt Lillerød 5 Engholm

12 Dagtilbudspladser Pr. 1. januar 28 var der 7 vuggestuer, 11 børnehaver, 17 integrerede institutioner og 5 fritidshjem i kommunen. Udover disse institutionstilbud er der den kommunale dagpleje, som specielt tilbydes de mindre børn. På alle skoler er der ydermere etableret skolefritidsordninger til børn i aldersgruppen 6-1 år. Børnetallet vil i kommunen som helhed falde over de næste 12 år. Den faldende tendens ses især i Skovvang og Ravnsholt. Med den kommende byudvikling, vil Blovstrød som det eneste distrikt opleve et stigende børnetal. Ser man samlet på børnetallet i kommunen over de næste 12 år, vil der som helhed ikke opstå behov for nye institutionspladser. Dog er forholdene anderledes, set lokalt på de enkelte skoledistrikter. Med et ønske om at alle børn skal passes indenfor eget skoledistrikt, vil der opstå behov for at opføre nye daginstitutioner i enkelte af skoledistrikterne, evt. lukke dem i andre. Tabel 13. Det normerede antal institutionspladser fordelt på kommunens distrikter (28) dagpleje vuggestue børnehave fritidshjem SFO klub Lynge Lillerød Ravnsholt Skovvang Blovstrød Engholm Total Det er vigtigt at pointere, at lovgivningen pålægger kommunen at skaffe en dagtilbudsplads til en ansøger senest 3 måneder efter ansøgning. Denne pasningsgaranti er på kommuneplan, hvorfor der som udgangspunkt skal være overskydende pladser i et distrikt, hvis der er underskud af pladser i et andet distrikt. I Allerød Kommune opererer med et overskud på 5 bufferpladser, for at kunne overholde pasningsgarantien. Disse 5 pladser er ikke indregenet i nedenstående behovsanalyse for de enkelte distrikter. Dog skal der fortsat tages højde for disse, når man foretager en endelig vurdering af nedlukning og opførelse af daginstitutioner. -2-årige Pladsbehovet for børn i alderen -2 år er sat til 71,2 % (antal indskrevne børn i forhold til kommunens samlede antal -2-årige), svarende til et behov for én institutionsplads pr. 1,4 børn. Frem til 221 falder antallet af -2-årige fra 886 i 28 til 765. let af kommunens -2-årige pr. institutionsplads vil derfor også falde, set på det generelle plan. Figur 9. Forventede antal -2-årige pr. institutionsplads, Allerød 1, 45 1, 4 1, 39 1, 35 1, 33 1, 3 1, 25 1, 2 1, 29 1, 26 1, 25 1, 24 1, 24 1, 24 1, 25 1, 25 1, 25 1, 23 1, 22 1, 2 1, 15 1, Note: Den stiplede linie angiver behovet for én institutionsplads pr. 1,4 børn Dog er forholdene anderledes, set lokalt på de enkelte skoledistrikter. Pladsbehovet i Lynge er højere end antallet af pladser i dette distrikt - en tendens man i stigende grad også vil opleve i Blovstrød, som arealerne vest for byen byudvikles. Især Ravnsholt og Skovvang har langt fl ere pladser, end det vurderede behov. Man bør i kommuneplanen udlægge arealer til en ny vuggestue i forbindelse med Blovstrøds nye bydel eller evt. ændre udbygningstaksten, for at mindske presset på de eksisterende institutioner. Samtidig bør man vurdere en fl ytning af eksisterende vuggestuer til bl.a. Lynge, hvor behovet er større end udbuddet. Evt. kan man overveje en nedlukning af vuggestuer i Ravnsholt, Skovvang og evt. Lillerød. (Tallene er baseret på statistiske prognoser, hvorfor man i en vurdering af lukning/fl ytning, skal indgå i en dialog med institutionerne om det faktiske behov)

13 Figur 1. Forventede antal -2-årige pr. institutionsplads, fordelt på skoledistrikterne 2, 1,5 1,,5 Lynge Engholm Ravnsholt Lillerød Skovvang, Note: Den stiplede linie angiver behovet for én institutionsplads pr. 1,4 børn Blovstrød 3-5-årige Pladsbehovet for børn i alderen 3-5 år er sat til 92,8 % (kommunens samlede antal børn i forhold til indskrevne børn), svarende til et behov for 1 plads pr. 1,1 børn i kommunen. 1. januar 28 havde Allerød Kommune 6 ledige pladser i daginstitutionerne for de 3-5-årige. Især Blovstrød, Ravnsholt og Lillerød har større kapacitet end nødvendigt, hvorimod der optimalt set ville være brug for et større antal pladser i Engholm og Skovvang. Dette behov vil dog blive udlignet i den kommende planperiode, som børnetallet falder. Figur 11. Forventede antal 3-5-årige pr. institutionsplads, Allerød 1,,98,95,95,93,93,9,85,9,89,86,86,86,86,86,85,84,83,8, Figur 12. Forventede antal 3-5-årige pr. institutionsplads, fordelt på skoledistrikterne 2, 1,5 1,,5 Lynge Engholm Ravnsholt Lillerød Skovvang, Note: Den stiplede linie angiver behovet for én institutionsplads pr. 1,1 børn Blovstrød

14 Skoler I skoleåret 7/8 var der i Allerød Kommune skoleelever fordelt på 166 klasser. Lynge skole er den største skole i kommunen med fl est elever og fl est klasser, hvor Blovstrød Skole er den mindste. Tabel 14. Skoleåret 7/8 antal elever antal klasser antal spor Skovvangsskolen Lillerød Skole Engholmskolen Ravnsholtskolen Lynge Skole Blovstrød Skole Det samlede antal skolebørn har været faldende frem til skoleåret 6/7, hvorefter det er begyndt at stige igen. Tallet forventes at toppe med i alt elever i 8/9, hvorefter det vil aftage igen frem til skoleåret 11/12. Samlet set vil der fra 7/8 og frem til 11/12 ske en lille stigning på 29 fl ere elever. Tabel 15. Skoleprognose 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 Blovstrød Skole Lynge Skole Skovvangsskolen Lillerød Skole Engholm Skole Ravnsholtskolen I alt Note: Grå tal er faktiske tal Figur 13. Skoleprognose /5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/12 Skoleår Lynge Engholm Ravnsholt Lillerød Skovvang Blovstrød Ifølge befolkningsprognosen for Allerød Kommune, forventes antallet af børn i alderen 6-16 år fra år 21 og helt frem til 221 at falde støt, hvorfor antallet af skolebørn må forventes at falde tilsvarende. Faldet forventes at være særlig markant i Ravnsholt, Skovvang og Engholm. Blovstrød er det eneste skoledistrikt, hvor antallet af børn i alderen 6-16-årige forventes at stige. Frem til 221 vil der her komme 58 fl ere børn i den skoledygtige alder, grundet den nye boligudbyning vest for Blovstrød. Da Blovstrød Skoles kapacitet i dag ikke er fuldt udnyttet, forventer man ikke, at der vil opstå et behov for udbygning. Plejeboliger Gruppen af ældre borgere over 8 år er steget markant i perioden 23 til 28, og vil ifølge kommunens befolkningsprognose fortsat stige i de kommende år. Frem til 221 forventes antallet af borgere over 8 år at stige til næsten det dobbelte fra 681 til I 28 er der i Allerød Kommune i alt 165 plejeboliger og kommunen har desuden anvisningsret til 164 ældreboliger: I Lynge-skoledistrikt: 42 plejeboliger på Lyngehus Plejecenter. 5 ældreboliger

15 I Blovstrød-skoledistrikt: plejeboliger 24 ældreboliger I Lillerød Byområde (skoledistrikterne: Skovvang, Ravnsholt, Lillerød og Engholm) I alt 123 plejeboliger fordelt på: 18 plejeboliger på Solvænget Plejecenter 81 plejeboliger på AOC Engholm Plejecenter 24 plejeboliger forbehold demente borger på Mimosen Plejecenter Det forventes, at der opføres yderligere 6 plejeboliger i Når disse boliger står klar vil de 18 plejeboliger på Solvænget blive nedlagt. Nettotilvæksten af plejeboliger vil altså være 42 boliger. Hvis der i planperioden ikke opføres yderligere plejeboliger udover de 6 planlagte vil i 221 være 6 borgere over 8 år pr. plejebolig mod 4,1 i 28. Figur 14. Udvikling i antal borgere over 8 år pr. kommunens plejeboliger ,1 4,5 3,8 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5 5,2 5,4 5,7 5, Note: Den planlagte nettotilvækst af plejeboliger er indregnet Skal kommunen i de kommende år fastholde et niveau på én plejebolig pr årige, vil det være nødvendigt at opføre yderligere plejeboliger. let af plejeboliger skal således forøges fra 165 i 28 til 313 i 221. Det skal understreges at der er tale om en simpel fremskrivning, der ikke tager højde for diverse ændringer i efterspørgsel og behov hen over årene. Figur 15. Udvikling i antal plejeboliger ved fastholdelse af 4 borgere over 8 år pr. plejebolig

16 Boligforhold Boligudbygning de sidste 1 år I 28 er det samlede boligantal i kommunen på Siden 1997 er antallet af boliger steget med 739, - en forholdsvis jævn vækst med gennemsnitlig 67 nye boliger pr. år. Med en vækst på 8,2 % har boligbyggeriet de sidste 1 år været nogenlunde lig nabokommunernes vækst, men langt højere end landsgennemsnittet. Tabel 16. Udvikling i antal boliger antal 1997 antal 22 antal 28 %-stigning 97-8 Hele landet % Allerød % Hørsholm % Rudersdal % Furesø % Kilde: Danmarks Statistik, BOL3+BOL33 (boliger, samtlige) Note: Note: Data for 1997 og 22 for Rudersdal og Furesø er beregnet som summen af hhv. Søllerød og Birkerød samt Farum og Værløse Især i Lynge er der opført en del nye boliger de seneste 1 år (Vildroseparken mm.), men også i Lillerøddistriktet er der blevet opført et nyt boligområde ved Enghave Parkvej

17 Boligtyper Allerød er en kommune præget af 6 ernes og 7 ernes parcelhusbyggeri. Ca. 53 % af kommunens samlede antal boliger er parcelhuse, mens række- og kædehuse udgør 25 %. Den procentvise andel af parcelhuse er langt højere end landsgennemsnittet og nabokommunerne, hvor andelen ligger på ca. 4 %. Etageboliger udgør kun 19 % af det samlede antal boliger. Denne andel er væsentlig lavere end nabokommunernes og landsgennemsnittet. Tabel 17. Fordeling af boliger på landsplan og i sammenligningskommuner, 28 Hele landet Allerød Furesø Hørsholm Rudersdal Parcelhuse 4% 53% 37% 36% 42% Række-, kæde- og dobbelthuse 14% 25% 29% 25% 16% Etageboligbebyggelse 39% 19% 32% 38% 38% Anden helårsbeboelse 8% 3% 2% 2% 4% Kilde: Danmarks Statistik, BOL3+BOL33 (boliger, samtlige) Figur 17. Procentvis fordeling af boligtyper 6% Hele landet 5% 4% Allerød 3% Furesø 2% 1% A A Hørsholm % A Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Rudersdal Kilde: Danmarks Statistik, BOL3+BOL33 (boliger, samtlige) Boligsammensætningen i de enkelte skoledistrikter stemmer nogenlunde overens med den generelle fordeling. Dog har Lillerød skoledistrikt og Skovvangsskolens distrikt den højeste andel af etageboliger. Engholmskolens distrikt adskiller sig også fra den generelle fordeling ved at have en større andel af kæde- og rækkehuse end andelen af parcelhuse. Af de 739 boliger, der er bygget i kommune indenfor de seneste 1 år er der bygget en lidt højere andel af række- og kædehuse end af parcelhuse. Dog har det været begge boligtyper, der primært har været opført de sidste 1 år

18 Man kan fra 25 se en udfl adning i parcelhusbebyggelsen, hvorimod væksten for etageboligbebyggelse og række- og kædehuse de sidste par år er steget. let af årlige nybyggede række- og kædehuse har sågar overhalet væksten af parcelhuse de seneste 3 år. Etageboligbebyggelsen har også taget til siden 23, hvor der er bygget knap 2 nye etageboliger særligt i Lillerød Bymidte. Figur 19. nybyggede boligtyper de sidste 1 år, Allerød 35 3 Parcelhuse Række-,kæde- og dobbelthuse 1 5 Etageboligbebyggelse Kilde: Danmarks Statistik, BOL3+BOL33 (boliger, samtlige) Boligstørrelser Den procentmæssige fordeling mellem store, mellemstore og små boliger har ikke ændret sig nævneværdigt set i forhold til hverken 1997 eller 22. I hele 1års-perioden har ca. 7 % af samtlige husstande i Allerød Kommune været over 1 m2, mens kun ca. 3 % har været under 99 m2. Generelt er der en meget lille andel små boliger i Allerød Kommune. Tabel 18. Udvikling i boligstørrelser, Allerød antal % antal % antal % mindre end 59 m % 435 5% 478 5% 6-99 m % % % m % % % over 16 m % % % Kilde: Danmarks Statistik, BOL51+BOL511 (beboede boliger) Sammenlignet med nabokommuner og på landsplan er den procentvise andel af boliger over 1 m2 størst i Allerød Kommune. Især boliger i størrelsen m2 har en stærk fremtræden i Allerød Kommune i forhold til sammenligningskommunerne, hvilket stemmer overens med kommunens store andel af parcelhuse. Omvendt er andelen af små boliger under 6 m2, svarende til etageboliger, væsentlig lavest i Allerød. Tabel 19. Boligstørrelser, sammenligning 28 mindre end 59 m m m2 over 16 m2 Hele landet 12% 37% 35% 15% Allerød 5% 26% 51% 18% Furesø 8% 31% 46% 15% Hørsholm 9% 3% 42% 19% Rudersdal 9% 33% 36% 22% Kilde: Danmarks Statistik, BOL511 (beboede boliger)

19 Husstandsstørrelse De store boliger og den (til nu) store andel af børnefamilier giver Allerød et højt gennemsnit af antal personer pr. husstand. I gennemsnit bor der i Allerød Kommune 2,55 personer pr. bolig. Tallet har stort set været konstant i perioden, dog let faldende fra 2,58 til 2,55. Tabel 2. Udvikling i antal personer pr. bolig, Allerød Befolkningstal boliger personer pr. bolig i gennemsnit 2,58 2,56 2,55 Kilde: Danmarks Statistik, BOL51+BOL511 (beboede boliger) I sammenligning med nabokommunerne og det generelle Danmark har Allerød Kommune et højt gennemsnit af antal personer pr. bolig. Dette afspejler kommunens befolkningssammensætning, med en høj andel af børnefamilier i kommunen. Tabel 21. personer pr. bolig, sammenligning 28 Befolkningstal beboede personer pr. boliger bolig i gennemsnit Hele landet ,17 Allerød Kommune ,55 Furesø Kommune ,39 Hørsholm Kommune ,2 Rudersdal Kommune ,28 Kilde: Danmarks Statistik, BOL511 (beboede boliger) I kommunen er den procentvise andel af husstande med kun 1 boende steget over de sidste 1 år, hvorimod husstande med 3 personer er faldet. At den gennemsnitlige husstandsstørrelse er faldet de sidste år, fremgår her tydeligere. Dette indikerer en generel tendens for faldende husstandsstørrelser i de næste år, grundet fl ere ældre, enlige og enlige forsørgere i kommunen. Tabel 22. Udvikling i antal personer pr. husstand, Allerød % % % 1 person personer personer personer personer personer eller derover Kilde: Danmarks Statistik, BOL51+BOL511 (beboede boliger) Generelt adskiller Allerød sig stadig væsentligt fra landsgennemsnittet set i forhold til andelen af husstandsstørrelser på 1 person (mindre) og på 4 personer (højere). Dog har kommunen nærmet sig de generelle tal gennem de sidste 1 år. Tabel 23. personer pr. husstand, sammenligning 28 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6+ pers. Hele landet 39% 33% 11% 11% 4% 1% Allerød 25% 35% 14% 2% 6% 1% Furesø 31% 33% 12% 16% 5% 2% Hørsholm 36% 34% 11% 13% 4% 1% Rudersdal Kilde: Danmarks Statistik, BOL511 (beboede boliger)

20 Ser man på udviklingen af familietyper boende i Allerød gennem de sidste 1 år, fremgår det også, at den procentvise andel af enlige kvinder og enlige mænd er steget. Dog er det ikke markant, og antallet af ægtepar er ligeledes steget. Grunden til denne udvikling, kan være at Allerød Kommune ikke tilbyder nok små og billige boliger til enlige og enlige forsørgere, og denne gruppe dermed kan føle sig presset til at fl ytte ud af kommunen. Figur 2. Udvikling i familietyper i husstande, Allerød 6, 5, , 3, 22 2, 1, 27, Enlig mand Enlig kvinde Ægtepar Et par i øvrigt En familie m voksne hjem.bo børn Andre husstande bestående af flere familier Kilde: Danmarks Statistik, FAM55 Boligpriser Gennem de seneste år er ejendomspriserne i Allerød Kommune steget til et niveau, hvor det er svært for førstegangskøbere og mellem- og lavindkomstgrupperne at anskaffe sig en ejerbolig. Med fi nanskrisen må man forvente et fald i boligpriserne igen, men idet det samtidig er svært at optage lån, er byggeriet gået i stå i hele landet. Dette bremser den store efterspørgsel på nye boliger, mens der i stedet skabes et behov for billige boliger og alment boligbyggeri. Figur 21. Udvikling i boligpriser, Allerød 3 25 Kvm.pris i kr ejerlejligheder parcel- og rækkehuse 4. kvt kvt kvt 28 Kilde: Realkreditrådet Note: I områder med under fem handler opgives kvadratmeterprisen ikke, derfor forskel i kvartalerne

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Udgivet af By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet Redaktion: Peter Hartoft-Nielsen Jan Engell Analyse og tekst: Jan Engell (kap. 1) Peter Hartoft-Nielsen

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

STATUSNOTAT OG DISKUSSIONSOPLÆG FORABEJDE TIL PLANSTRATEGI 2011 ALLERØD KOMMUNE. Blovstrød. Lillerød. Lynge-Uggeløse. Vassingerød. Hillerød.

STATUSNOTAT OG DISKUSSIONSOPLÆG FORABEJDE TIL PLANSTRATEGI 2011 ALLERØD KOMMUNE. Blovstrød. Lillerød. Lynge-Uggeløse. Vassingerød. Hillerød. ALLERØD KOMMUNE < Hillerød urban area town centre village forest lake recreational area military area main road railway S Blovstrød Lillerød København Lynge-Uggeløse Vassingerød Municipality of Allerød

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere