Dansk Volleyball Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Volleyball Forbund"

Transkript

1 28. maj 2013 Årsrapporten indeholder totalt 22 sider

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning..6 Anvendt regnskabspraksis... 9 Resultatopgørelse Balance Noter Side 2

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt Dansk Volleyball Forbunds årsrapport for Årsrapporten er aflagt efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles på denne baggrund til repræsentantskabets godkendelse. Brøndby, 28. maj 2013 Administrativ ledelse: Mikael Trolle Sportsdirektør Claus Bøllingtoft Sekretariatschef Bestyrelsen: Erik Jacobsen Jørgen Bentzen Leif Sonnesen Formand Næstformand Økonomiansvarlig Anne Mette Lykkeberg Bestyrelsesmedlem Lone Godballe Bestyrelsesmedlem Flemming West Bestyrelsesmedlem Hans-Ole Nielsen Bestyrelsesmedlem Side 3

4 Revisionspåtegning ekstern revision Til repræsentantskabet i Dansk Volleyball Forbund Påtegning på årsrapporten Vi har revideret årsrapporten for Dansk Volleyball Forbund for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for forbundets udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af [forbundets/unionens] interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten for Dansk Volleyball Forbund for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion, henviser vi til note 10, omtale af likviditeten som stram og egenkapitalen som er negativ. Side 4

5 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsårene 2012 og 2013 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal for 2012 og 2013 er ikke omfattet af vores revision. København, den 28. maj 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Lund statsaut. revisor Side 5

6 Ledelsens beretning Det samlede resultat for regnskabsåret 2012 er ganske positivt. Der er opnået et rimeligt overskud. Dette er et godt resultat i en periode, hvor Dansk Volleyball Forbund har haft nogle udfordringer, og samtidig har skullet investere op mod EM turneringerne i 2012 og Overskuddet dækker over en række afvigelser. Nogle områder leverer resultater bedre end ventet, andre lever op til budgettet, og nogle opfylder ikke deres budget mål. Samlet set leveres et resultat, som er tilfredsstillende for Dansk Volleyball Forbund. Regnskabsmæssige principper Principperne er videreført fra de tidligere år. Regnskabsprincipper og -opstilling følger Danmarks Idræts-Forbunds regnskabsmetoder. Derved håber vi på, at læseren lettere kan læse og genkende opstillingen. Lønudgifterne er fordelt på de enkelte områder for bedre at kunne opgøre driftsresultat for områderne. Desuden er selve præsentationen forsimplet ved at følge de forskellige område inddelinger i Dansk Volleyball Forbund. Årsresultatet Resultatet for 2012 udviser et overskud på kr., hvilket er kr. mindre end budget Resultatet i 2011 var et underskud på ca kr. De største negative afvigelser skal findes indenfor følgende områder: Talentpulje: kr. ift. budget. I 2012 udbød Danmarks Idræts-Forbund en pulje til talentarbejde. Denne søgte Dansk Volleyball Forbund til flerårigt projekt om talenthold og havde budgetteret en indtægt herfra. Men af idrætspolitiske årsager blev udmøntningen af puljen forsinket. Dansk Volleyball Forbund fik faktisk en tildeling i 2012 for et treårigt projekt, men grundet behandlingstiden i Danmarks Idræts-Forbund bliver tilskuddet først udbetalt til Dansk Volleyball Forbund i 2013 og Her bliver indtægten til gengæld tilsvarende større. Landsholdssponsorer: kr. ift. budget. Ved starten af 2012 var det forventet, at der i 2012 skulle søges sponsorer til HU- og HA-landsholdene i forbindelse med EM 2012 og EM Men som året skred frem blev fokus flyttet over på EM 2013 sponsoratet, der har en meget større værdi for Dansk Volleyball Forbund. Her lykkedes det jo at opnå et EM sponsorat, og det forventes at have en betydeligt større værdi for Dansk Volleyball Forbund end landsholdssponsorater i Værdien af EM sponsoratet kan dog først kapitaliseres, når det samlede resultat for EM foreligger ultimo Landsholdssponsoratet forsøges solgt i 2013 i stedet. European League: kr. ift. budget. Som forberedelse til EM 2013 deltog HAlandsholdet i European League, og dermed skulle en afdeling heraf afholdes i Danmark. Trods stor omkostningsbevidsthed kunne gennemførslen heraf desværre ikke afholdes for det ambitiøse budget hertil. De største positive afvigelser skal primært findes indenfor følgende områder: Omkostninger til Bredde & Ungdoms området: kr. ift. budget. En lang række enkeltområder er blevet dyrere end beregnet, mens andre igen er gået væsentligt bedre end budgetteret. Samlet set giver det lavere omkostninger på området. Udsvingene på enkeltkonti skyldes primært konteringer der er tilpasset de regnskabsmæssige krav der ligger fra diverse fonde. Side 6

7 FIVB-tilskud (Federation Internationale de Volleyball): kr. ift. budget. I 2011 blev Dansk Volleyball Forbund tildelt et tilskud fra FIVB Development Fund som støtte til vort udviklingsarbejde. Dette fortsatte i 2012, men tilskuddet blev større i 2012 end budgetteret Internationale transfer afgifter: kr. ift. budget. For sæsonen var det forventet, at CEV og FIVB ville gennemføre en gennemgang af de betalte transfer afgifter. Dansk Volleyball Forbund forventede en efterregulering herfor. Denne efterregulering blev dog ikke nødvendig, hvorfor det afsatte budget ikke blev brugt. Øvrige afvigelser udgør tilsammen Likviditet Dansk Volleyball Forbunds likviditet har været under pres. Dette er dog blevet forbedret af det gode resultat i For at dække dette pres på likviditeten skiftede Dansk Volleyball Forbund bank for at kunne tage imod et tilbud om en større kassekredit. Brugen heraf blev dog begrænset, da der senere blev indgået et nærmere samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund om støtte til likviditeten op til og under EM 2012 og Danmarks Idræts-Forbund skal have tak for denne likviditets støtte. Indtægterne i forbindelse med billetsalg og sponsorsalg i forbindelse med EM har løbende forbedret DVBF s likviditet markant. Så likviditeten skal overvåges også i Det budgetterede overskud i 2013 vil naturligvis forbedre likviditeten i Dansk Volleyball Forbund såfremt indbetalingerne bliver gennemført til tiden. Men det er også et krav for både Dansk Volleyball Forbunds økonomiske eksistensgrundlag og for at overholde aftalerne med vores finansielle samarbejdspartnere. Budget 2013 Der er som nævnt udarbejdet et budget for 2013, der udviser et forventet overskud. Dette budget er et fuldt periodiseret étårigt budget. EM 2013 Dansk Volleyball Forbund skal sammen med det polske volleyballforbund afholde EM for herrer i Budget og økonomi for dette arrangement bliver håndteret som en selvstændig enhed uafhængigt af Dansk Volleyball Forbund. Der regnes som udgangspunkt med, at der ikke er nogen direkte virkning på Dansk Volleyball Forbunds økonomi i forbindelse med afholdelsen af dette arrangement. Dog er det således, at Dansk Volleyball Forbund vil modtage en andel af et eventuelt overskud. Endvidere har Danmarks Idræts-Forbund tildelt Dansk Volleyball-Forbund et engangstilskud på kr. til forberedelserne af landsholdet til EM Disse midler tilgår Dansk Volleyball-Forbund direkte, men skal naturligvis gå til disse forberedelser. Desuden forventes en positiv indirekte afsmitning på Dansk Volleyball Forbunds økonomi. Dette kommer af forskellige følger af en forventet øget eksponering af volleyball i de danske medier: Der forventes en tilgang til klubberne og der forventes afsætningsmuligheder på sponsormarkedet igennem en kommercialisering af Dansk Volleyball Forbund. Team Danmark sagen Dansk Volleyball Forbund tabte sagen mod Team Danmark i landsretten. Dette blev anket til højesteret, men anken er trukket tilbage grundet en for DVBF gunstig Side 7

8 idrætspolitisk udvikling. Hermed er der ikke længere nogen yderligere økonomisk udgift eller alternativt indtægt forbundet med denne sag som hermed økonomisk er afsluttet. Afslutning I sidste års ledelses beretning stod, at året 2012 skal styres godt igennem. Dette er lykkedes på en meget tilfredsstillende måde. Budgettet blev ikke helt opnået, men det skyldes regnskabsmæssig udskydelse af indtægter til Så undertegnede betragter målsætningen som opnået. Med det positive resultat for 2012 og de gode muligheder i 2013, ser undertegnede meget lyst på Dansk Volleyball Forbunds økonomi. Men det er nu, der skal smedes. Mulighederne for ekstra indtægter i 2013 er af en form og en størrelse, som sandsynligvis ikke kommer igen foreløbig. Det er i 2013, der skal skabes de økonomiske rammer, direkte såvel som indirekte, som Dansk Volleyball Forbund skal bygge på i de kommende år. Derfor skal der på ingen måde slækkes på den økonomiske styring, der er sat i værk. Det er lige nu, vi har muligheden for at skabe et godt fundament for Dansk Volleyball Forbund til de kommende år. Brøndby, 28. maj 2013 Leif Sonnesen Økonomiansvarlig i Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse Side 8

9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2012 er aflagt efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Årsrapporten for Dansk Volleyball Forbund for 2012, er aflagt efter samme regnskabsprincipper som sidste år. Resultatopgørelse Resultatopgørelsen opstilles således at både indtægter og udgifter fremgår separat. Resultatopgørelsen opstilles først og fremmest i orden efter indtægter og udgifter og herunder angives de forskellige områder. Denne model giver det bedste overblik over de reelle indtægter og udgifter til gavn for bedre analysemuligheder af regnskabstallene. Tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund, Team Danmark m.fl. er medtaget i det regnskabsår, som tilskuddene er tildelt i. Balance Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget til nominel værdi. Værdi er reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: EDB 5 år Inventar 5 år Gæld Gæld optages til nominel værdi. Momsregistrering Forbundet er momsregistreret. Side 9

10 Budget Note Resultat Budget 2013 Samlet Resultat Beachvolley Tour Beachlandshold Dommere Bredde og Udvikling Turnering TVD Uddannelse Ledelse Administration Årets overskud Budget Note Resultat Budget 2013 Indtægter Resultat Beachvolley Tour indtægter i alt Beachlandshold 0 indtægter i alt Dommere indtægter i alt Bredde og Udvikling generelt projekt Medlemsboom indtægter i alt Turnering indtægter i alt Top Volley Danmark U landshold deltagerbetaling talentudvikling andre projekter indtægter i alt Uddannelse indtægter i alt Ledelse indtægter i alt Administration DIF tilskud eksterne tilskud interne og øvrige indtægter indtægter i alt Indtægter i alt Side 10

11 Budget Note Resultat Budget 2013 Udgifter Resultat Beachvolley Tour udgifter i alt Beachlandshold udgifter i alt Dommere udgifter i alt Bredde og Udvikling generelt projekt Medlemsboom udgifter i alt Turnering udgifter i alt Top Volley Danmark TVD administration herre A landshold dame A landshold herre U landshold dame U landshold talentudvikling eliteklubudvikling udgifter i alt Uddannelse udgifter i alt Ledelse udgifter i alt Administration udgifter i alt Udgifter i alt Side 11

12 Balance Aktiver pr. pr. i kr Likvider Depositum Debitorer Andre tilgodehavender Moms Periodeafgrænsningsposter Varebeholdning Anlægsaktiver EDB, primo EDB, afskrivninger Inventar, primo Inventar, afskrivninger Aktiver i alt Passiver pr. pr. i kr Likvider/bankgæld Lån i DIF DIF mellemregning Feriepengeforpligtelse Øvrige kreditorer Uafregnede udligningsbeløb Periodeafgrænsningsposter Egenkapital Egenkapital, primo Årets resultat Passiver i alt Side 12

13 note 1 Danish Beachvolley Tour Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter 0 Sponsorer Deltagergebyrer og beachlicens Indtægter i alt Udgifter Arrangørgodtgørelse Dommere og turneringsledere Arrangørmøder Diverse udgifter Teltleje Transport materiel Events - speaker og musik Events - Koda afgift Promotionmateriale -Layout/tryk Leje/køb af udstyr VIP-arrangementer Beachtour-medarbejder løn Beachtour-gruppe Udgifter i alt note 1 Beachlandshold 0 Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter 0 Team Danmark støtte, landstræner Team Danmark støtte. Træning, konkurrence Indtægter i alt Udgifter Løn og omkostninger, landsholdskoordinator Løn og omkostninger, landstræner Løn, mental coach Kontorhold og telefon Landshold, træningslejre Landshold, konkurrence OL-kvalifikation (World Cup) Nyanskaffelser Talentsamlinger Internatiojnal ungdomsmesterskaber Udgifter i alt Side 13

14 Note 2 Dommere Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter 0 Eksterne samarbejdspartnere Uddannelse og udvikling Dommerfond Indtægter i alt Udgifter Internationale dommere Dommerpåsætning Dommerbedømning Spilleregler, gruppe Beklædning Uddannelsesgruppen International dommerkursus Udgifter i alt Note 3 udgår Side 14

15 Note 4 Bredde og udvikling Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter Generelt Tilskud udviklingsprojekt Volleybutikken salg Kids og Teenvolley Camps, indtægter Salg af UVX-arrangementer Diverse fonde, legater, ministerier EM Sideevents indtægter Sponsorater Kidsvolley, skoleturneringer Havevolley indtægter DIF-løntilskud konsulenter Kommunalt løntilskud Projekt Medlemsboom DIF tilskud Projekt Medlemsboom Indtægter i alt Udgifter Generelt Klubudvikling, generelt Løn, udviklingskonsulenter Transport, konsulenter Årets ungdomsleder og klub Kids og Teenvolley Volleybutikken - Produktion og indkøb Bil, forsikring og drift Omkostninger Kids og Teenvolleycamps UVX, omkostninger Havevolley projekt EM Sideevents drift Diverse projekter Projekt Medlemsboom Projektleder Kørsel Velkomstpakker Rekruttering, Kidsvolley Rekruttering, Kerneklubber Kursustilskud Opfølgningsbesøg Specialistkorps Materialeudvikling og møder Bedstevolley DVBF klubber Udgifter i alt Side 15

16 Note 5 Turnering Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter Turneringsgebyrer DT LP gebyrer DVBF Cup gebyrer Pokalfestival Indtægter U19 GP Turneringsgebyrer Bøder og gebyrer FVBK/SyVBK Turneringshonorar Indtægter i alt Udgifter Overførsel af DT-gebyr til VolleyLigaen Materialer og IT udvikling DM finaler udgifter Landspokalturnering, udgifter DVBF Cup, udgifter Pokalfestival, udgifter DM Ungdom Turneringsledelse Lønudgifter FIVB ITC Udgifter i alt Side 16

17 Note 6 Top Volleyball Danmark Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter U landshold deltagerbetaling EM+VM kval., deltagerbetaling HU NEVZA, deltagerbetaling HU EM+VM kval., deltagerbetaling DU NEVZA, deltagerbetaling DU Talentudvikling Talentcenter Øst, kontingenter TC camp, deltagerbetaling Salg af TC beklædning DIF Talentpuljen Andre projekter Lønrefusion, Københavns Universitet Sponsorer Tilskud European Leauge Overskud fra EM Tilskud fra FIVB til VM-deltagelse VolleyLigaen, løntilskud klubber ITC indtægter EM tilskud court manager Indtægter i alt Udgifter TVD Administration Løn, Sportslig ansvarlig Omkostninger, Sportslig ansvarlig Løn, Sportsdirektør Omkostninger Sportsdirektør Løn Elitechef Herre A-landshold Løn/kompensation, ass Spillerkompensation Elitecenteraktiviteter Materialer Idrætsmedicin Landskampe VM kval European League Dame A Løn/kompensation, landstræner Løn/kompensation, ass Elitecenteraktiviteter Materialer Idrætsmedicin Landskampe VM kval Herre U Løn, landstrænere Løn/kompensation, ass Elitecenteraktiviteter Side 17

18 Materialer Landskampe EM / VM kval NEVZA Dame U Løn, landstrænere Løn/kompensation, ass Elitecenteraktiviteter Materialer Landskampe EM / VM kval NEVZA Talentudvikling TC trænerløn, Falkonergården Talentcenter Øst, Trænerløn og drift TC camp, drift Indkøb af TC beklædning Eliteklubudvikling Løn Elitekonsulent Volleyligaen drift Udgifter i alt Side 18

19 Note 7 Uddannelse Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter Kidstrænerkurser Teentrænerkurser Basistrænerkurser Divisionstrænerkursus Trænersymposium Beachtrænerkurser Dommerkurser Udlandstur, bredde Generelle besparelser Indtægter i alt Udgifter Kidstrænerkurser Teentrænerkurser Basistrænerkurser Divisionstrænerkursus Trænersymposium Beachtrænerkurser Dommerkurser Udlandstur, bredde Diverse udgifter Udgifter i alt Side 19

20 Note 8 Ledelse Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter DIF kongrestilskud DIF internationale repræsentanter Indtægter i alt 0 0 Udgifter Bestyrelse / FU Amatør- og Ordensudvalg Internationale møder Internationale repræsentanter Repræsentantskabsmøde Beachstyregruppe Dommerstyregruppe Bredde- og Udviklingsstyregruppe Turneringsstyregruppe Top Volley Danmark Møder med kredsene Personale- og bestyrelsesseminar Udgifter i alt Side 20

21 Note 9 Administration Indtægter i alt Udgifter i alt Resultat Budget Resultat Budget Indtægter DIF tilskud DIF-tilskud, fordelingsnøgle DIF-tilskud, ekstraordinært DIF tilskud internationalt arbejde Eksterne tilskud UVM-tilskud FIVB Development Fund Interne og øvrige indtægter 2000 Diverse indtægter Kredsholdslicens Klubkontingent Personlig licens Stævnegebyrer Administrationsgebyrer Ekstra provenue på licens, gebyrer etc Indtægter i alt Udgifter Kommunikation IT, Udvikling IT, Brugergebyr og vedligeholdelse IT, Hardware Telefon Porto Trykning, kopier Kopimaskine, leasing Sharp Forsikringer Revision Kontingenter (FIVB, CEV, NEVZA, DIF) Kontorartikler Inventar og materialer Lønservice/gebyrer/bogføring Drikkevarer mm. (kontor og møder) Personaleudgifter Husleje Lagerleje Bankgebyrer Renteudgifter Offentlige gebyrer Diverse Advokatsalær +TVD advokat Løn m.v Personaleuddannelse Løn, Sportsdirektør Omkostninger Sportsdirektør Udgifter i alt Side 21

22 Note 10 Dansk Volleyball Forbunds likviditet er fortsat stram. Dette er dog blevet forbedret af det gode resultat i For at sikre likviditeten har Dansk Volleyball Forbund skiftet bank for at kunne tage imod et tilbud om en større kassekredit. Til sikkerhed har banken transport i Dansk Volleyball Forbunds til enhver tid værende tilgodehavende hos Danmarks Idræts- Forbund. Der er dog håb om, at Dansk Volleyball Forbund ikke bliver nødt til at benytte sig af den øgede kassekredit. Der er nemlig indgået et nærmere samarbejde med Dansk Idræts Forbund om støtte til likviditeten op til og under EM Det budgetterede overskud i 2013 vil forbedre likviditeten i Dansk Volleyball Forbund såfremt indbetalingerne bliver gennemført til tiden. Men det er også et krav for både Dansk Volleyball Forbunds økonomiske eksistensgrundlag og for at overholde aftalerne med Danmarks Idræts- Forbund. Side 22

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår Årsrapport 2013 42. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Det skal bare være i orden. Der har været fuld fart på, siden ægteparret Henriette Lassen og Henrik Petersen for to og et

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis Årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Hovedbestyrelsens økonomiske beretning Resultatopgørelse for 211

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 4. Bestyrelsens og direktørens påtegning 6. Revisionens påtegning 6. Driftsregnskab for 2012 7

Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 4. Bestyrelsens og direktørens påtegning 6. Revisionens påtegning 6. Driftsregnskab for 2012 7 2012 Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse side Bestyrelsens beretning 4 Bestyrelsens og direktørens påtegning 6 Revisionens påtegning 6 Driftsregnskab for 2012 7 Balancen den 31. december 2012 8 Pengestrømsanalyse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 2. Bestyrelsens og direktørens påtegning 5. Revisionens påtegning 5

ÅRSRAPPORT 2014. Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 2. Bestyrelsens og direktørens påtegning 5. Revisionens påtegning 5 LÁNASJÓÐUR VESTUR-NORÐURLANDA ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse side Bestyrelsens beretning 2 Bestyrelsens og direktørens påtegning 5 Revisionens påtegning 5 Driftsregnskab for 2014 6 Balancen den 31.

Læs mere

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår Årsrapport 2011 40. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Ny maskine fremtidssikrer Bornholms Valsemølle Lån på 950.000 kr. i Bornholms Erhvervsfond gjorde det muligt at købe ny pakkemaskine

Læs mere

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår Årsrapport 2012 41. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Anparts- og lånekapital giver drone-iværksætter luft under vingerne Artikel Esben Nielsen er kommet meget langt på meget

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Henrik Estrup Energidirektør

Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning 2013 FORORD ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG FORRETNINGSORIENTERING Nukissiorfiits resultat for 2013 er på et meget tilfredsstillende niveau. For tredje år i træk opnår vi et positivt resultat.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Copenhagen Floorball Club CVR-nr.

Læs mere

Fonden VoxHall. Vester Allé 15 8000 Aarhus C. Årsrapport for 2013 19. regnskabsår

Fonden VoxHall. Vester Allé 15 8000 Aarhus C. Årsrapport for 2013 19. regnskabsår Fonden VoxHall Vester Allé 15 8000 Aarhus C Årsrapport for 2013 19. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Påtegning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 2 Beretning Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere